Number of found documents: 437
Published from to

Influence of genistein on the quantitative composition of hemolymph cells in \kur{Pyrrhocoris apterus} (Heteroptera, Pyrrhocoridae)
ČERNÁ, Zdeňka
2005 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Influence of genistein on the quantitative composition of hemolymph cells in \kur{Pyrrhocoris apterus} (Heteroptera, Pyrrhocoridae)

ČERNÁ, Zdeňka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Decomposition rate of organic matter in the soils of glacial lakes in Sumava
VANĚK, Daniel
2005 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Decomposition rate of organic matter in the soils of glacial lakes in Sumava

VANĚK, Daniel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

The Psyche and Mental Disorders in Old Age
PÁŠOVÁ, Lenka
2005 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Psyche and Mental Disorders in Old Age

PÁŠOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Evaluation motor activities at senior in the home enviroment and in constitutional care in East Czech lokality
OLIVOVÁ, Leona
2009 - Czech
This thesis deals with today's trends in aging, health and physical activity. It deals with aging, its manifestation and impact ond human organism, especially considering senior population. The aim of this work is to stress out the importance of activity and of changing of habits of seniors. This work also wants to compare the activities of seniors in their home and in institutional housing in Eastern-Bohemian region. The data was aquired by quatitative research methods, by questioning. Data was collected using questionairy, by controlled interview; it was made for people over 70 years old, living in home and in retirement homes. Basic set was made from seniors (men and women) living in Eastern-Bohemian region. The sets were 100 randomly picked seniors from retirement homes and 100 randomly picked seniors living in home environment. The hypothesis, that was successfully confirmed is stated thus: Seniors are more active in their home environment. Senior living in their home were more active in sports (biking, hiking, walks, swimming) as well as in things concerning house-keeping (heating, cooking, doing the washing). They were more in touch with their family members and did activities with them. Altogether, these seniors were happier. Care for domestic animals also helps with their psyche. Seniors living in retirement homes showed great interest in RHB excercises and free-time activities conducted by the facility. As for the activity itself, retirement home seniors showed a lot less activity. This fact is due to their lifestyle in the retirement home and due to their health. By this work, I would like to address the distinction between these two groups of senior people, not only regarding activity. Obsah bakalářské práce je zaměřen na současné trendy stárnutí společnosti, na naše zdraví a pohybovou aktivitu. Předmětem je proces stárnutí, projevy stárnutí a působení pohybu na lidský organismus, zejména na seniorskou populaci. Záměrem práce je zdůraznění významu pohybu a zároveň i změny životního stylu pro starší generaci. Cílem práce je vyhodnocení rozdílu pohybové aktivity seniorů v domácím prostředí a v ústavním zařízení v rámci Východočeského kraje. Výzkumná data byla získávána metodou kvantitativního výzkumu, dotazováním. Technikou sběru dat byl dotazník, doplněný řízeným rozhovorem a byl určen lidem od 70 let věku, žijících v domácím prostředí a v ústavním zařízení. Základní soubor mé práce tvoří senioři (muži a ženy) žijící na území Východních Čech. Výzkumným souborem je 100 náhodně vybraných seniorů z ústavního zařízení a 100 náhodně vybraných seniorů žijících v domácím prostředí. Předpokládaná hypotéza, jež se podařila potvrdit zní: Senioři ve svém domácím prostředí jsou více aktivní. Senioři, kteří bydlí ve svém přirozeném prostředí prokazovali větší aktivitu jak v oblasti sportování (jízda na kole, chůze, procházky, plavání), tak i v činnostech spojených se zajištěním chodu domácnosti (topení, vaření, praní prádla). Pravidelně se více stýkali s rodinou a spolu s nimi prováděli pohybovou aktivitu. Celkově jsou tito senioři spokojenější. K všeobecnému zlepšení jejich psychiky napomáhá i péče o domácí zvířata. Senioři žijící v ústavním zařízení vykazovali velký zájem v oblasti RHB cvičení a volnočasových aktivit pořádaných ústavním zařízením. Co se týče pohybu samotného, senioři v ústavním zařízení vykazovali mnohem méně pohybové aktivity. Tuto skutečnost ovlivňuje jejich životní styl v ústavním zařízení a zcela jistě zdravotní stav jednotlivců. Touto prací bych chtěla upozornit na rozdíl mezi těmito dvěma skupinami, nejen v oblasti pohybu. Keywords: cvičení; pohybová aktivita; senior; stárnutí; training; motor activities; senior; ageing Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Evaluation motor activities at senior in the home enviroment and in constitutional care in East Czech lokality

This thesis deals with today's trends in aging, health and physical activity. It deals with aging, its manifestation and impact ond human organism, especially considering senior population. The aim of ...

OLIVOVÁ, Leona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

The Specifics of a Nurse's Work at a Dentistry Surgery
BARTŮŠKOVÁ, Ludmila
2012 - Czech
The thesis deals with the work of nurse in stomatological departments. It covers topics such as hygienic and anti-epidemic measures, communication with patients of various typology in the field of prevention. The thesis aims to find out the specifities of stomatological nurses. The research was focused on the job content, communication and education of patients in terms of prevention. The thesis uses a qualitative analysis using directed interview according to a prepared structured questionnaire. The research group consisted of five nurses from stomatological departments in České Budějovice, who have had at least 10-year practice. Based on these interviews I created case studies and used them to make classification tables. The results showed that the job content of stomatological department nurse includes communication with patients, preparation of the stomatological chair, instruments and other equipment, assistence during stomatological interventions, technical equipment manipulation, stomatological deparment organization, keeping documentation, providing health and prevention education of patients or children´s parents concerning dental care. To be more specific about communication nurses mainly treat anxiety and fear of stomatological treatment. Patients coming to stomatological deparments are of various personalities and nurse must be able to communicate with them individually. A very specific communication is needed in case of small children and senior patients, where nurses use various tricks: ?metal finger,? Tell-Show-Do method, distracting attention, modelling, positive encouragement and keeping parents in the waiting room. Nurses participate in the education of patients although doctor still plays a major role in education. The thesis could be useful for nurses who consider their future career in a stomatological department. They are recommended to take a communication skills training before they start their own practice. Sestra se podílí společně se zubním lékařem na zajištění diagnostických, terapeutických a preventivních výkonů v oblasti orofaciální soustavy. Bakalářská práce se zkoumá, jaká je náplň práce zubní sestry, jaká jsou specifika komunikace s pacienty ve stomatologické ambulanci a zda se sestra podílí na edukaci v oblasti preventivní péče. Vzhledem k širokému záběru činností, které sestra v ambulanci vykonává, se práce zaměřuje na témata: provádění hygienických a protiepidemických opatření, komunikace s různými typy pacientů a edukace v oblasti preventivní péče. Pro realizaci výzkumné části bakalářské práce bylo využito kvalitativní šetření pomocí řízeného rozhovoru dle předem připraveného strukturovaného dotazníku. Na základě těchto rozhovorů byly vytvořeny kazuistiky, které byly využity k tvorbě kategorizačních tabulek. Výzkumný soubor je tvořen pěti zdravotními sestrami ze stomatologických ambulancí v Českých Budějovicích, které pracují na pozici zubní sestra minimálně deset let. Z dosažených výsledků bylo zjištěno, že k náplni práce sestry ve stomatologické ambulanci patří komunikace s pacienty, příprava stomatologického křesla, instrumentaria a ostatních pomůcek, asistence při stomatologických zákrocích, manipulace s přístrojovým vybavením pracoviště, organizace provozu stomatologické ambulance, vedení dokumentace, zajištění zdravotně výchovné činnosti a edukace nemocných, případně rodičů dětí o technice péče o zuby. Mezi specifika komunikace s pacienty patří zejména úzkost a obava ze stomatologického ošetření. Do ordinace přicházejí různý typy pacientů, sestra musí umět s každým správně a individualizovaně komunikovat. Sestry považují komunikaci se seniory i s dětmi za specifickou. K ošetření obtížně spolupracujících dětí využívají různé triky: kovový prst, metoda Tell ? Show ? Do, odvedení pozornosti, modelování, pozitivní povzbuzení a odchod rodiče do čekárny. Sestry se podílí na edukaci pacientů, hlavní roli v edukaci má však lékař. Bakalářskou práci mohou využít zdravotní sestry, které by rády v budoucnosti pracovaly ve stomatologické ambulanci. Ohledně doporučení pro praxi bych navrhovala sestrám absolvovat kurz komunikačních dovedností, neboť sestra by měla znát specifika komunikace s různými typy pacientů. Kurz by rovněž poskytl sestrám cenné informace, jak eliminovat u pacientů obavu z vyšetření. Keywords: sestra; stomatologická ambulance; komunikace; náplň práce sestry; prevence; pacient; hygienické zásady; zubní kaz; nurse; dental clinic; communication; prevention; caries; hygiene; job description nurse Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Specifics of a Nurse's Work at a Dentistry Surgery

The thesis deals with the work of nurse in stomatological departments. It covers topics such as hygienic and anti-epidemic measures, communication with patients of various typology in the field of ...

BARTŮŠKOVÁ, Ludmila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

The analysis of accommodation services demand in the selected region
ŠUSTROVÁ, Jana
2006 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The analysis of accommodation services demand in the selected region

ŠUSTROVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

How does the view on death develope at the child age - a retrospective study with the adults
KOUSALOVÁ, Hana
2006 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
How does the view on death develope at the child age - a retrospective study with the adults

KOUSALOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Ecological characteristics of nonindigenous congeners varying in their invasive success: Invasive \kur{Galinsoga parviflora} (Cav) and \kur{Galinsoga ciliata} (Raf) vs. \kur{Ageratum houstonianum} (Mill)
BERNARDOVÁ, Alexandra
2006 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ecological characteristics of nonindigenous congeners varying in their invasive success: Invasive \kur{Galinsoga parviflora} (Cav) and \kur{Galinsoga ciliata} (Raf) vs. \kur{Ageratum houstonianum} (Mill)

BERNARDOVÁ, Alexandra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

ACCO transformation of \kur{in vitro} culture of \kur{Dendranthema grandiflorum} cv. Orinoko mediated by \kur{Agrobacterium tumefaciens}
ČUTKOVÁ, Kateřina
2006 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
ACCO transformation of \kur{in vitro} culture of \kur{Dendranthema grandiflorum} cv. Orinoko mediated by \kur{Agrobacterium tumefaciens}

ČUTKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Comparativestudy of endogenous develipment between parental strain and precocious line of the rabbit coccidium \kur{Eimeria piriformis}
JELÍNKOVÁ, Alena
2006 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Comparativestudy of endogenous develipment between parental strain and precocious line of the rabbit coccidium \kur{Eimeria piriformis}

JELÍNKOVÁ, Alena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases