Number of found documents: 337
Published from to

Max Brod ve stínu
ILLYOVÁ, Lenka
2013 - German
My bachelor?s thesis called ?Max Brod in the shadow? analyses and thereafter explores the life of important writer and translator Max Brod. Its aim is to find out, if the fact that Max Brod published Kafka?s books after his dead, put his next whole life and his works into the shade. Everything in the thesis builds up chronologically. The first part is dedicated to his life before the World War I., next part is about his life between the Wars and finally the last part is focused on postwar period and the present. There are examined Brod?s individual works and criticism of his works and obviously also the criticisms, which wrote this german-writing member Prag´s circle himself. There are also concerned his activity in Prager Tagblatt and his foreign working in Tel Aviv. Předkládaná bakalářská práce, nesoucí název ?Max Brod ve stínu?, zkoumá a následně analyzuje život významného spisovatele a překladatele Maxe Broda. Za cíl si klade zjistit, zda vydání Kafkových děl, jež byla Brodovi svěřena po Kafkově smrti, zastínila celý jeho další život i tvorbu. V celé práci je dodržena chronologická posloupnost. První část je věnována předválečné etapě Brodova života, další pak osvětluje meziválečné období, a konečně poslední je následně zaměřena na období poválečné a současnost. Jsou zkoumána nejen jednotlivá Brodova díla a jejich kritiky, ale samozřejmě také i kritiky, pocházející od tohoto německy píšícího autora Pražského kruhu samotného. Dále je pak pozornost ubírána směrem k Brodově činnosti v Prager Tagblattu, a v neposlední řadě k zahraničnímu působení v Tel Avivu. Keywords: Max Brod; publishing Kafka?s books; shade; Prag´s circle; Tel Aviv Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Max Brod ve stínu

My bachelor?s thesis called ?Max Brod in the shadow? analyses and thereafter explores the life of important writer and translator Max Brod. Its aim is to find out, if the fact that Max Brod published ...

ILLYOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Fremdwörter in der österreichischen Presse
KOPNICKÁ, Simona
2013 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Fremdwörter in der österreichischen Presse

KOPNICKÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

DISKUSSIONEN ÜBER ETHNISCHE MINDERHEITEN AM BEISPIEL ÖSTERREICHS
HLAVÁČKOVÁ, Jana
2013 - German
The subject of the Bachelor thesis is to describe and assess the relationship of the Republic of Austria to the minorities, so called the indigenous minorities, which the Minority Act of 1976 defines. In the theoretical part the author will focus on legislative changes at the international and national level in relation to the protection of the ethnic minorities and she compares this minority politics with the Czech Republic. The practical part will be devoted to the brief historical background of each indigenous minorities, and at the same time the author will describe their current situation, their everyday problems - whether there is a fulfillment of their minority rights in everyday life. In conclusion, the author will outline and evaluate the expected development of this issue in the future from the acquired knowledge. Předmětem bakalářské práce je popsání a posouzení vztahu Rakouské republiky k jejím národnostním tzv. autochtonním menšinám, které definuje menšinový zákon z roku 1976. Autorka se v teoretické části zaměří na legislativní úpravu na mezinárodní a národní úrovni ve vztahu k ochraně etnických menšin a komparuje tuto menšinovou politiku s Českou republikou. V praktické části se bude věnovat stručně historickému pozadí každé autochtonní menšiny a zároveň popíše jejich aktuální situaci, jejich každodenní problémy - zda dochází k naplnění jejich menšinových práv v každodenním životě. V závěru práce nastíní a zhodnotí autorka z nabytých poznatků předpokládaný vývoj této problematiky v budoucnosti. Keywords: Austria; minority law; minority; indigenous minority; member; the minority language Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
DISKUSSIONEN ÜBER ETHNISCHE MINDERHEITEN AM BEISPIEL ÖSTERREICHS

The subject of the Bachelor thesis is to describe and assess the relationship of the Republic of Austria to the minorities, so called the indigenous minorities, which the Minority Act of 1976 defines. ...

HLAVÁČKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

"Der Andere" Bernharda Schlinka. Srovnání knižní a filmové podoby./Bernhard Schlinks "Der Andere". Ein Vergleich zwischen Erzählung und Film.
SKOKANOVÁ, Klára
2013 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Der Andere" Bernharda Schlinka. Srovnání knižní a filmové podoby./Bernhard Schlinks "Der Andere". Ein Vergleich zwischen Erzählung und Film.

SKOKANOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Genusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Gulasch, Schaschlik, Cola und Limo
DIBĎÁKOVÁ, Šárka
2013 - German
This thesis deals with the newest trends in developments of morphological system of German nouns. In four examples of nouns Gulasch, Schaschlik, Cola and Limo I will accomplish the analysis of variation in gender of the nouns. Above all, the thesis will be focused on regional distribution of this variation. I have used the corpus DeReKo and its tools (COSMAS II) during writing the thesis. In the theoretical part, I further outline the benefits of methods in corpus linguistics for research of contemporary language. In the practical part I made a corpus analysis of the nouns mentioned above. Tato bakalářská práce se zabývá nejnovějšími tendencemi ve vývoji morfologického systému německých substantiv. Na příkladu čtyř substantiv Gulasch, Schaschlik, Cola und Limo bude provedena analýza kolísání rodu těchto substantiv, přičemž bude pozornost soustředěna především na diatopickou distribuci tohoto kolísání. Pro práci byl využit korpus DeReKo a jeho nástroje (COSMAS II). V teoretické části práce bude nastíněn přínos metod korpusové lingvistiky pro výzkum současného jazyka. V praktické části pak bude provedena korpusová analýza výše uvedených substantiv. Keywords: German substantive; corpus linguistics; grammatical gender Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Genusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Gulasch, Schaschlik, Cola und Limo

This thesis deals with the newest trends in developments of morphological system of German nouns. In four examples of nouns Gulasch, Schaschlik, Cola and Limo I will accomplish the analysis of ...

DIBĎÁKOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Junges erzählen (The Young Tell Storys)
LORENCOVÁ, Mirka
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Junges erzählen (The Young Tell Storys)

LORENCOVÁ, Mirka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Marketingstrategie am Beispiel des Unternehmens Student Agency
DUBEC, David
2014 - German
The thesis is concerned on the problematic of marketing strategy and its explanation on the example of the company Student Agency with focus on already ongoing as well as just intended cooperation with the German carrier Deutsche Bahn. The first part of the thesis is devoted to the theoretical explanation. It will clarify the basic terms of marketing such as function, significance for the society, marketing strategy etc. In the second part is the above described situation outlined and the theoretical knowledge from the first part on the company Student Agency applied. Tématem bakalářské práce je marketingová strategie a její vysvětlení na příkladu společnosti Student Agency se zaměřením na již probíhající i plánovanou spolupráci s německým dopravcem Deutsche Bahn. V první části práce se bude student věnovat teoretickému zpracování problematiky, definuje pojem marketing a jeho funkce, vymezí jeho význam pro společnost a charakterizuje základní marketingové pojmy. V druhé části práce pak nastíní výše zmíněnou spolupráci s německým dopravcem a naváže kapitolami, ve kterých aplikuje teoretické poznatky vysvětlené v první části práce na společnost Student Agency. Keywords: Marketing; marketing strategy; marketing process; modern marketing; Student Agency; Regio Jet; Deutsche Bahn Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Marketingstrategie am Beispiel des Unternehmens Student Agency

The thesis is concerned on the problematic of marketing strategy and its explanation on the example of the company Student Agency with focus on already ongoing as well as just intended cooperation ...

DUBEC, David
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Das politische System des Freistaates Bayern- Der Bayerische Landtag
VOTÝPKOVÁ, Zuzana
2014 - German
The work focuses on the politically system of The Free State of Bavaria, particularly on the Bavarian parliament. In this work is described the development of the parlamentarism in Bavaria, the election system and organization of the parliament. The practical part deals with the comparison of the election in 2008 and 2013. Important parts of this work are the election program of CSU and SPD. Diese Arbeit konzentriert sich auf das politische System des Freistaats Bayern, vor allem auf den Bayerischen Landtag. In dieser Arbeit werden die Entwicklung des Parlamentarismus, das Wahlsystem und die Organisation des Parlaments beschrieben. Der praktische Teil beschäftigt sich mit dem Vergleich der Wahlen 2008 und 2013, mit dem Rücksicht auf die Situation in der Wahlperiode 2008-2013. Ein wichtiger Teil dieser Arbeit sind die Wahlprogramme der CSU und SPD. Keywords: The Free State of Bavaria; politically system; Bavarian parliament; election period 2008-2013 Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das politische System des Freistaates Bayern- Der Bayerische Landtag

The work focuses on the politically system of The Free State of Bavaria, particularly on the Bavarian parliament. In this work is described the development of the parlamentarism in Bavaria, the ...

VOTÝPKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Eine Analyse zum Einsatz von Liedern im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht an Grundschulen im tschechischen Schulsystem
ŠMÍDLOVÁ, Anežka
2014 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Eine Analyse zum Einsatz von Liedern im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht an Grundschulen im tschechischen Schulsystem

ŠMÍDLOVÁ, Anežka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

VERLORENE ORTSCHAFTEN IM BÖHMERWALD. NOVÉ ÚDOLÍ, BUČINA, KVILDA
GÁLA, Jan
2010 - German
Annotation The thesis describes the history of the Bohemian Forest and then of two villages, that don´t exist anymore and also the history of one another, that still exists, but its development after the Second World War was very affected by the postwar events and the communistic regime. Except the own books, there were another titles and archival sources in the State archive of Prachatice, that were used for the writing of this thesis. Very important for the inspiration and for another informations was the visit of the museum in Kvilda, where you cand find the exposure regarding the history of the communities Kvilda and Bučina. Very heplful were also the advices of the information centre in Stožec and mainly the trip to Nové Údolí, where are some interesting ambiguous information boards with authentic pictures in the place of the original village. The first part desribes the historical development of the Bohemian Forest. The following chapters put mind to the Second World War and the time of the communistic regime within the Bohemian Forest. The last parts are dedicated to the single villages. The thesis tries to show, that there are many villages in the Bohemian Forest, that don´t exist any more, but nobody should forget them, because they were a part of the history of the beautiful mountain and they don´t deserve, to be forgotten. Anotace Diplomová práce líčí historii Šumavy a dvou již dnes neexistujících šumavských obcí na jedné straně a další osady, která sice nezanikla, ale jejíž vývoj byl výrazně poznamenán událostmi po druhé světové válce a nástupem komunistického režimu, na straně druhé. Práce byla sepsána na základě dostupné literatury, nemalou měrou přispěly i další tituly a prameny uložené ve Státním okresním archivu v Prachaticích. Inspirací i zdrojem některých informací byla návštěva muzea na Kvildě s expozicí k dějinám obcí Kvilda a Bučina a rovněž i údaje informačního centra ve Stožci a zejména pak cesta do Nového Údolí, kde se na místě hranic nalézají stručné dvojjazyčné tabule s dějinami a fotografiemi obce, z nichž bylo možné vysledovat mnoho zajímavostí. První část je zaměřena na historický vývoj Šumavy. Samostatné kapitoly jsou věnovány důležitým mezníkům našich národních dějin ve 20. století, druhé světové válce a následně období vlády komunistického režimu, který uvrhl tuto nádhernou oblast na dlouhá léta na pokraj zájmu. Následující pasáže se již věnují jednotlivým osadám a jejich osudům, od počátku až po zánik, resp. až po současnost. Diplomová práce se pokouší zaujmout zájem nejprve historií celého pohoří, v němž byl vždy život mnohem složitější a těžší, než-li v níže položených oblastech, aby pak přešla ke konkrétním vybraným obcím, na jejichž existenci se dnes již pomalu zapomíná, i když k Šumavě neodmyslitelně patřily a přispívaly k utváření její zajímavé historie. Keywords: the Bohemian Forest; Nové Údolí-Neuthal; Bučina-Buchwald; Kvilda-Außergefild Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
VERLORENE ORTSCHAFTEN IM BÖHMERWALD. NOVÉ ÚDOLÍ, BUČINA, KVILDA

Annotation The thesis describes the history of the Bohemian Forest and then of two villages, that don´t exist anymore and also the history of one another, that still exists, but its development after ...

GÁLA, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases