Number of found documents: 136
Published from to

Antike Sehenswürdigkeiten in Bayern sowie deren Zugänglichkeit und Potential im Fremdenverkehr
PETLACHOVÁ, Hana
2009 - German
This dissertation deals with areas in Bavaria which are interesting for tourists and which were during the ancient history parts of the Roman Empire. These areas are mainly the roman border fortification (Limes Romanus). We can find well-preserved parts of it e.g. moats, watch towers, military camps and other parts of this ancient border fortification. Where it was possible, this bulwark followed the rivers Rhine and Danube. Part of this bulwark, Frontier of the Roman Empire is a part of the UNESCO World Heritage List. In addition to military constructions, there are many well-preserved farms, baths and parts of civil and religious buildings and a lot of relics are in museums too. Part of the dissertation discuss history of the Romans in nowdays Germany with emphasis on Bavaria and a field trip for high school students has been prepared. This trip is focused on Roman history and relics {--} everything is in German. The trip is designed including time schedule, education programme for students, transportation, acommodation and budget. Tato diplomová práce pojednává o turisticky zajímavých místech na území dnešního Bavorska, která byla ve starověku součástí Římského imperia. Jedná se především o zbytky hraničního opevnění, tzv. římského limitu, z něhož se částečně dochovaly zdi, příkopy, strážní věže, nedaleké vojenské tábory a podobné součásti fortifikačního systému. Tam, kde to je možné, kopíruje v Německu linie limitu tok řek Rýn a Dunaj. Úsek umělého opevnění mezi nimi, tzv. hornogermansko-raetský limes, byl zapsán roku 2005 na seznam světového dědictví UNESCO. Mimo stavby vojenského a obranného charakteru stojí za pozornost také venkovské statky, římské lázně a zbytky jiných civilních či sakrálních budov, mnohé památky se nacházejí taktéž v muzeích. Součástí práce je i pojednání o dějinách Římanů v dnešním Německu s důrazem na Bavorsko a kompletně připravená třídenní exkurze pro středoškolské studenty. Exkurze je koncipována jako pozávací zájezd zaměřený na dějiny a antické reálie {--} téměř vše v německém jazyce. Plán je vypracován včetně časového harmonogramu, turisticky-vzdělávacího programu, dopravy, ubytování a celkového rozpočtu. Keywords: Roman Empire; Bavaria; field trip; Limes; UNESCO-monument Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Antike Sehenswürdigkeiten in Bayern sowie deren Zugänglichkeit und Potential im Fremdenverkehr

This dissertation deals with areas in Bavaria which are interesting for tourists and which were during the ancient history parts of the Roman Empire. These areas are mainly the roman border ...

PETLACHOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Kontrastive Analyse der tschechischen und deutschen Phraseologismen
MACHÁČKOVÁ, Petra
2009 - German
The thesis deals with German phraseological expressions which were looked up in the internet version of German newspapers "Frankfurter Allgemeine Zeitung". The phraseology translation is followed by their division into five groups according to the correspondence level of German and Czech one. Each phraseological expression offers a proper comment. The final part focuses on research results and phraseological expressions translations from the view of contrastive phraseology. Práce se zabývá německými frazeologismy, které byly vyhledány v internetové verzi německých novin "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Po překladu frazeologismů následuje jejich rozdělení do pěti skupin podle stupně shody německého frazeologismu s českým. Každý frazeologismus je opatřen řádným komentářem. Závěr práce je věnován výsledkům zkoumání a překladu frazeologismů z pohledu kontrastivní frazeologie. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kontrastive Analyse der tschechischen und deutschen Phraseologismen

The thesis deals with German phraseological expressions which were looked up in the internet version of German newspapers "Frankfurter Allgemeine Zeitung". The phraseology translation is followed by ...

MACHÁČKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Entwicklungstendenzen in der Alltagssprache der Jugendlichen in Deutschland
ZÁMKOVÁ, Barbora
2009 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Entwicklungstendenzen in der Alltagssprache der Jugendlichen in Deutschland

ZÁMKOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Frazeologismy v německy psané literatuře a jejich překlad do češtiny podle díla "Staří mistři" od Thomase Bernharda
MORAVCOVÁ, Ivana
2006 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Frazeologismy v německy psané literatuře a jejich překlad do češtiny podle díla "Staří mistři" od Thomase Bernharda

MORAVCOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Frazeologie odborného jazyka ve Financial Times Deutschland.
HOLÁTKOVÁ, Jana
2006 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Frazeologie odborného jazyka ve Financial Times Deutschland.

HOLÁTKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Spezifika des Fremdsprachenunsterrichts in der Post-Methoden Ära
ZAPOMĚLOVÁ, Anna
2021 - German
Foreign language teaching is currently undergoing major changes. The focus on the development of intercultural communication competence as the main objective of foreign language teaching is extended by new concepts of teaching focused at the pupil and the development of his individual multilingualism. The pragmatically focused communication method is slowly alternating with the so-called post-method era, in which there is an altered formulation of the goals of foreign language teaching. In the Czech context, this change in concept has not been sufficiently reflected yet. The aim of this work is to define the specifics of foreign language teaching in the post-method era and also to analyze the use of this method in traditional and alternative schools, comparing the findings and draw conclusions for teaching practice. Výuka cizích jazyků prochází v současné době velkými změnami. Zaměření na rozvoj interkulturní komunikační kompetence coby hlavního cíle cizojazyčné výuky je rozšiřováno o nové koncepty výuky zaměřené na žáka a na rozvoj jeho individuální mnohojazyčnosti. Komunikační pragmaticky zaměřená metoda je pomalu střídána tzv. postkomunikačním obdobím, v němž dochází k pozměněné formulaci cílů výuky cizích jazyků. V českém kontextu není tato změna konceptu zatím dostatečně reflektována. Cílem této práce je definovat specifika výuky cizích jazyků v postkomunikačním období a zároveň provést analýzu využití této metody v tradiční a alternativní škole, porovnat zjištěné výsledky a vyvodit z nich závěry pro výukovou praxi. Keywords: Foreign language teaching; teaching methods; the role of a teacher and a pupil in the educational process; Communicative competence; language learning and acquisition; post-method era Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Spezifika des Fremdsprachenunsterrichts in der Post-Methoden Ära

Foreign language teaching is currently undergoing major changes. The focus on the development of intercultural communication competence as the main objective of foreign language teaching is extended ...

ZAPOMĚLOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Moderní metody učení a možnosti využití e-learningových kursů při učení jazyků Moderne Lernmethoden und Verwendungsmöglichkeiten im Fremdsprachenunterricht
MANKOVÁ, Zuzana
2009 - German
The aim of this master{\crq}s thesis is to familiarize readers with electronic methods of teaching the German language (also known as ``E-Learning{\crq}q). Based on the presentation of the structure of ``E-Learning{\crq}q and ``Blended Learning{\crq}q programs, the paper attempts to show how ``E-Learning{\crq}q can be put into practice in a sustainable and successful manner in order to teach foreign languages in small firms, in particular in VAK České Budějovice. Initially, the thesis was planned to be made up of two strictly divided parts, with the first one presenting the theory and the second one the practice of E-Learning programs. However, as time passed and the author gathered information in various internships at VAK, experiences made during these ``field trips{\crq}q increasingly started to pervade the theoretical part. Thus, this first part explains the most important definitions and states terms regarding the E-Learning technology while also attempting to present E-Learning as an elaborate learning system with all its potential capabilities. The second part, on the other hand, concentrates on the online language courses at VAK, particularly on ``Perfekt Deutsch{\crq}q, the program used in these courses. Čtenáři této diplomové práce by měli být seznámeni s oblastí elektronicky podporované výuky (jinak téţ e-learning výuky) v hodinách německého jazyka. Na základě znázornění {\clq}qarchitektury`` e-learningu a jeho nové varianty blended learningu by mělo být popsáno dlouhodobější a efektivní zavedení a vyuţití e-learningu v praxi, a to především při výuce cizích jazyků v malých firmách (konkrétně ve firmě VAK České Budějovice). Původně byla tato práce zamýšlena pouze dvojdílně, s čistě teoretickou a praktickou částí. V průběhu mé práce se ale mé zkušenosti z hospitací ve firmě VAK stále více odráţely i v teoretické části. Nejdůleţitější pojmy z oblasti e-learningu a zároveň konkretizování podmínek, které zavádění e-learningu předchází, jsou náplní teoretické části. Zároveň je e-learning představen jako propracovaná učební metoda se všemi jejími moţnostmi vyuţití. Praktická část je zaměřena pouze na online semináře ve firmě VAK a především na zde pouţívaný program Perfekt Deutsch. Keywords: e-learning; VAK; Perfekt Deutsch Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Moderní metody učení a možnosti využití e-learningových kursů při učení jazyků Moderne Lernmethoden und Verwendungsmöglichkeiten im Fremdsprachenunterricht

The aim of this master{\crq}s thesis is to familiarize readers with electronic methods of teaching the German language (also known as ``E-Learning{\crq}q). Based on the presentation of the structure ...

MANKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Deutsch-nach-Englisch-Unterricht im Bereich der Syntax
VYBÍRALOVÁ, Veronika
2020 - German
The diploma thesis deals with the teaching of German as a foreign language after English in the field of sentence structure. The theoretical part is based on the basic literature and it is focused on the presentation of the basics of German and English syntax, considering the differences in both languages. The empirical part covers an analysis of German language textbooks at the A1 level, which focuses on the presentation of syntactic phenomena in which students often make mistakes due to the differences between these two languages. Subsequently, based on the research, the basic syntactic errors are determined and possible solutions and exercises for working with these syntactic phenomena are proposed. The aim of the thesis is to carry out the analysis of textbooks, own research and suggest solutions in teaching German as a foreign language after English in the field of syntax. Diplomová práce se zabývá výukou němčiny jako cizího jazyka po angličtině v oblasti větné skladby. Teoretická část vychází ze základní odborné literatury a je zaměřena na prezentaci základů německé a anglické syntaxe, přičemž jsou zohledněny odlišnosti v obou jazycích. Empirická část zahrnuje analýzu učebnic německého jazyka na úrovni A1, jež se soustředí na prezentaci syntaktických jevů, ve kterých žáci kvůli odlišnostem obou jazyků často chybují. Poté jsou na základě výzkumu určeny základní syntaktické chyby a navržena případná řešení a cvičení pro práci s těmito syntaktickými jevy. Cílem práce je provést analýzu učebnic, vlastní výzkum a navrhnout řešení ve výuce němčiny jako cizího jazyka po angličtině v oblasti větné skladby. Keywords: German; English; syntax; influence; textbooks Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Deutsch-nach-Englisch-Unterricht im Bereich der Syntax

The diploma thesis deals with the teaching of German as a foreign language after English in the field of sentence structure. The theoretical part is based on the basic literature and it is focused on ...

VYBÍRALOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Folk als Symbol der Epoche. Opositionelle Liedermacher/innen in der DDR
ŠIMEČKOVÁ, Marie
2021 - German
Diplomová práce zkoumá na příkladu vybraných písničkářů sedmdesátých a osmdesátých let v NDR Stephanu Krawczykovi, Bettině Wegner aWolfu Biermannovi hudební žánr folku a protestsongu jako svébytného sociálně-kritického útvaru na pomezí hudby a literatury. Teoretická práce je zaměřena na literárně-kulturní pozadí NDR, na folkový protestsong jako žánr s významnou společenskou a politickou ambicí a jeho dějinný kontext v západních zemích a zemích komunistického bloku v druhé polovině 20. století. V praktické části budou interpretovány vybrané písně uvedených písničkářů s ohledem na literární kvality textů, bude sledována recepce a dopady jejich šíření mezi veřejností i osudy interpretů v posledních dvou desetiletích existence NDR. V práci bude navrhnut i didaktický mezipředmětový projekt k aktualizaci poselství vybraných písní u žáků němčin jako cizího jazyka. Keywords: interpretation; GDR; songwriters; protestsong Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Folk als Symbol der Epoche. Opositionelle Liedermacher/innen in der DDR

Diplomová práce zkoumá na příkladu vybraných písničkářů sedmdesátých a osmdesátých let v NDR Stephanu Krawczykovi, Bettině Wegner aWolfu Biermannovi hudební žánr folku a protestsongu jako svébytného ...

ŠIMEČKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

DIE SYRISCH-ORTHODOXE KIRCHE VON ANTIOCHIEN IN EUROPA
MEDVECKÝ, Jan Mikuláš
2017 - German
This thesis discusses the historical development of the Syriac Orthodox Church of Anti- och based upon its origins in the Tur 'Abdin region up to the time of its believers' emig- ration to Europe. The difficulties with which the Church was confronted are discussed, duly referencing instances of conflict, division and political upheaval. The topic of the persecution of Christians is depicted by way of an excursus. The positive develo- pments, the golden ages through history and the current (continued) subsistence of old traditions and culture in European nations are also addressed. Concomitantly, a picture is presented of the situation of those believers who live in a diaspora and may be affec- ted by discrimination and difficulties in terms of integration. The current situation in the Near East is prompting the westward migration of persecuted peoples of the most diverse ethnicities and faiths. This thesis may serve as the basis for a comparative retro- spective, since it portrays the manner in which integration in Europe was once achieved. Diese Arbeit thematisiert die historische Entwicklung der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien ausgehend von ihren Ursprüngen im Gebiet des Tur'Abdin bis zur Emigration ihrer Gläubigen nach Europa. Anhand von Konflikten, Trennungen und politischen Umbrüchen werden die Schwierigkeiten, mit der sich die Kirche kon- frontiert sah, erörtert. Die Thematik der Christenverfolgung wird anhand eines Exkurses geschildert. Zudem wird auf die positiven Entwicklungen, die historischen Zeiten derHochblüte und das aktuelle (Weiter-)Leben der alten Traditionen und Kultur in den europäischen Ländern eingegangen. Gleichsam wird die Situation jener Gläubi- gen dargestellt, die in der Diaspora leben und von Diskriminierung und Integrations- schwierigkeiten betroffen sein können. Die derzeitige Situation im Nahen Osten bedingt die Abwanderung von Verfolgten unterschiedlichster Ethnien und Gläubigen nach Wes- ten. Die Arbeit kann als Grundlage für einen vergleichenden Rückblick dienen, da ge- schildert wird, wie Integration in Europa einst gelingen konnte. Keywords: Syriac; orthodox Church; Antioch; Tur'Abdin; Mor Gabriel; IS Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
DIE SYRISCH-ORTHODOXE KIRCHE VON ANTIOCHIEN IN EUROPA

This thesis discusses the historical development of the Syriac Orthodox Church of Anti- och based upon its origins in the Tur 'Abdin region up to the time of its believers' emig- ration to Europe. The ...

MEDVECKÝ, Jan Mikuláš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases