Number of found documents: 135
Published from to

Antike Sehenswürdigkeiten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, deren Zugänglichkeit und Potential im Fremdenverkehr
PAVLIČÍKOVÁ, Magda
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Antike Sehenswürdigkeiten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, deren Zugänglichkeit und Potential im Fremdenverkehr

PAVLIČÍKOVÁ, Magda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Zwischen Verklärung und Verhängnis. Die Wende von 1989 in der deutschsprachigen Literatur
KELBLOVÁ, Nikola
2011 - German
Anottation The topic of this dissertation is the motif of social revolution of the year 1989, in selected articles of German written literature. Through the specific analysis of individual novels and the search for common characteristics, the aim of this work is to answer the question whether there is some unifying topic or poetics of the 1989 revolution. The characteristics of the literary ? historical contexts of this period preceed the analytical part. Following chapters deal with concrete novels, with the help of citations from the text, to the depiction of social conditions and events around the revolution. The focus is mainly on the authors of the "second wave?, who were specifically dealing with the issue of the year 1989, because they personally witnessed the revolution so they were able to derive from their own experiences. The conclusion is a summary of the findings from the analysis of individual writings regarding the literalization of the era of the revolution. Anotace Tématem této diplomové práce je motiv společenského převratu roku 1989 ve vybraných textech německy psané literatury. Na základě dílčích analýz jednotlivých románů a hledání společných rysů je cílem práce zodpovědět otázku, existuje-li jednotná topika či dokonce poetika převratu z roku 1989. Analytické části předchází charakteristika literárně-historického kontextu tohoto období. Další kapitoly se zabývají konkrétními romány, kde je pomocí citací z textu poukazováno na ztvárnění společenských poměrů a událostí okolo převratu. Důraz je zde především kladen na autory ?druhé vlny?, kteří se tematice roku 1989 podrobně věnovali, neboť převrat osobně zažili a mohli tak čerpat z vlastních zkušeností. V závěru jsou shrnuty poznatky z rozborů jednotlivých děl ohledně literalizace doby převratu. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zwischen Verklärung und Verhängnis. Die Wende von 1989 in der deutschsprachigen Literatur

Anottation The topic of this dissertation is the motif of social revolution of the year 1989, in selected articles of German written literature. Through the specific analysis of individual novels and ...

KELBLOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Tochtertag und Girslday: sprachliche und inhaltliche Analyse der Webseiten zur Gleichbehandlung von Mädchen und Jungen.
KUBÍKOVÁ, Kateřina
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Tochtertag und Girslday: sprachliche und inhaltliche Analyse der Webseiten zur Gleichbehandlung von Mädchen und Jungen.

KUBÍKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

"Immer cool bleiben". Anglizismen in der deutschen Gegenwartssprache
PEKOČOVÁ, Dana
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Immer cool bleiben". Anglizismen in der deutschen Gegenwartssprache

PEKOČOVÁ, Dana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Linguodidaktische Bemerkungen zum DaF-Unterricht an der Grundschule. Deutsch nach Englisch.
ČERVENKOVÁ, Nikola
2014 - German
This diploma thesis deals with two Germanic languages English and German with regards to linguistic and didactic spheres. This work consists of two parts. In the theoretical part there is comparison of the English and German language and the description of the situation of learning foreign language at primary schools in the Czech Republic. The language acquisition is also mentioned. The second part is based on quantitative survey of how learners can use the acquired English knowledge during the learning of German and benefit from it. Die Diplomarbeit widmet sich zwei germanischen Sprachen Englisch und Deutsch auf der linguistischen und didaktischen Ebene. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im theoretischen Teil werden Deutsch und Englisch verglichen, es folgt die Beschreibung der Situation des Fremdsprachenunterrichts an Grundschulen in der Tschechischen Republik wie auch eine Analyse von dem Spracherwerb. Der zweite Teil der Arbeit konzentriert sich darauf, wie man die schon erworbenen Englischkenntnisse beim Erlernen der deutschen Sprache positiv nutzen kann. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Linguodidaktische Bemerkungen zum DaF-Unterricht an der Grundschule. Deutsch nach Englisch.

This diploma thesis deals with two Germanic languages English and German with regards to linguistic and didactic spheres. This work consists of two parts. In the theoretical part there is ...

ČERVENKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Die Konstruktion von Identität bei einer ethnischen Minderheit am Beispiel des Fremdsprachenunterrichts in Südböhmen
FISCHBÖCK, David
2021 - German
This master thesis concerns itself with the topic of creation of identity in relation to language acquisition and its role in the teaching of foreign languages. In the first, theoretical part of this thesis, the connection between language and identity is explored from multiple perspectives. First, identity and its numerous subtypes are described from a psychological point of view. Later, the focus shifts to the relationship between the acquisition of language and the construction of identity. Finally, the role of identity trough language acquisition is explored as a part of the teaching of foreign languages. In the second, practical part of this thesis, the theoretical knowledge is put into practice on the example of foreign language teaching in schools in the region of Budweis/České Budějovice, in south Bohemia. Using two questionnaires a comparison is created between a group of English and a group of German learners. This comparison aims to find answers concerning the role of identity in foreign language teaching classes. The goal of this comparison is not only to (dis)prove the differences in the attitudes of the two learner groups towards their target language, but it also tries to find reasons, factors, and explanations, that would help to clarify these differences. These clarifications are then to be used as the basis for recommendations, which would help to optimise the learning of foreign languages through a stronger identification of the learners with their target languages. Tato magisterská práce se zabývá tématem konstrukce identity ve vztahu k osvojování jazyka a rolí identity ve výuce cizích jazyků. V první, teoretické části jsou popsány vztahy mezi jazykem a identitou z několika perspektiv. Nejprve jsou identita a její různé poddruhy definovány z psychologického hlediska. Poté se pozornost přesouvá na spojitost mezi osvojováním jazyků a konstrukcí identity ve vztahu ke kultuře, světonázorům atd. Nakonec je zkoumána role identity a její konstrukce ve výuce cizích jazyků. V druhé, praktické části jsou tyto teoretické poznatky převedeny do praxe na příkladu výuky cizího jazyka v regionu Českých Budějovic v jižních Čechách. Za pomoci dvou formulářů je vytvořeno srovnání mezi skupinou dětí, které se učí německý a skupinou dětí, které se učí anglický jazyk. Toto srovnání má přinést odpovědi na otázky týkající se role identity ve výuce jizích jazyků. Zmíněné srovnání nemá za cíl pouze potvrdit, či vyvrátit rozdíly v přístupu žáků obou skupin, ale snaží se najít i důvody, faktory a vysvětlení, které by pomohly objasnit rozdílné přístupy žáků obou skupin. Tato zjištění mají dále tvořit základ pro doporučení, která by umožnila optimalizaci výuky cizích jazyků skrz využití silnější identifikace žáků s cílovým jazykem. Keywords: identity; language; culture; foreign languages; language acquisition; language learning; English; German Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Konstruktion von Identität bei einer ethnischen Minderheit am Beispiel des Fremdsprachenunterrichts in Südböhmen

This master thesis concerns itself with the topic of creation of identity in relation to language acquisition and its role in the teaching of foreign languages. In the first, theoretical part of this ...

FISCHBÖCK, David
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Ein Stück DDR-Literaturgeschichte: Jurek Becker zwischen "Jakob der Lügner" und "Bronsteins Kinder"
KUBOVÁ, Andrea
2021 - German
The topic of this diploma thesis is the literature of the GDR from the 50s to the 70s, whose character is formed by the remnants of the Holocaust and the dominance of socialism. After the Second World War, a considerable amount of works with a Jewish theme as well as works dealing with everyday problems in the socialist milieu appears. The East German writer of Jewish origin Jurek Becker is an example of the author who has experience with both the persecution of Jews and the socialist regime, and therefore incorporates them into the main themes of his literary works. The aim of the thesis is to find out how was contemporary literature influenced by these facts, not only by examining the political and cultural context, but especially through the mentioned author and his four novels. Tématem této diplomové práce je literatura NDR od 50. do 70. let, jejíž charakter je utvářen pozůstatky holocaustu a vládou socialismu. Po skončení druhé světové války se objevuje značné množství děl s židovskou tematikou a zároveň díla zabývající se každodenními problémy v socialistickém prostředí. Východoněmecký spisovatel židovského původu Jurek Becker je příkladem autora, který má zkušenosti s pronásledováním Židů i socialistickým režimem, a proto je řadí mezi hlavní témata své literární tvorby. Cílem práce je zjistit, jak byla tehdejší literatura těmito skutečnostmi ovlivněna, a to nejen pomocí zkoumaní politického a kulturního kontextu, ale především prostřednictvím zmíněného autora a jeho čtyř románů. Keywords: Jurek Becker; literature of the GDR; Holocaust; socialism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ein Stück DDR-Literaturgeschichte: Jurek Becker zwischen "Jakob der Lügner" und "Bronsteins Kinder"

The topic of this diploma thesis is the literature of the GDR from the 50s to the 70s, whose character is formed by the remnants of the Holocaust and the dominance of socialism. After the Second World ...

KUBOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

LITERARISCHE IDENTITÄTSSUCHE. FRANZ KAFKA UND THOMAS MANN IN INTERKULTURELLER LEKTÜRE
TOŠIČ, Miloš
2020 - German
The main topic of this master thesis is a demonstration and explanation of cultural standards in selected works of twentieth century. In relation to studied field, is the selection of literature oriented towards the czech-german area. The thesis binds together two subjects of the previous studies - the intercultural communication and literature. The second goal of this thesis is to prove, that there is certain correlation across the cultural standards. This thesis consists of three parts. The first one is dedicated to the intercultural communication and its main terms. After that follows a chapter about the cultural standards. In the last part, which could be observed as a practical field, the cultural standard will be analyzed and explained with the examples found in the selected literature. Hlavním tématem následující diplomové práce je demonstrace a vysvětlení kulturních standardů ve vybraných dílech literatury dvacátého století. Vzhledem ke studovanému oboru, byl výběr knih zaměřen především na česko-německý areál. Práce v sobě pojí dva prvky, jež byly součástí dosavadního studia, a sice interkulturní komunikaci a literaturu. Druhým cílem této práce je potvrzení či vyvrácení hypotézy, že napříč mezi kulturními standardy existuje jistá vzájemná souvislost. Tato diplomová práce se skládá celkem ze tří částí. První z nich se věnuje oboru Interkulturní komunikace a jejím hlavním pojmům. Dále následuje objasnění teorie kulturních standardů. V poslední části, kterou je také možno považovat za část praktickou, budou standardy analyzovány a vysvětleny na příkladech zvolených literárních děl. Keywords: intercultural communication; Franz Kafka; Thomas Mann; Jaroslav Hašek; cultural standards Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
LITERARISCHE IDENTITÄTSSUCHE. FRANZ KAFKA UND THOMAS MANN IN INTERKULTURELLER LEKTÜRE

The main topic of this master thesis is a demonstration and explanation of cultural standards in selected works of twentieth century. In relation to studied field, is the selection of literature ...

TOŠIČ, Miloš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Das Bild der Heimat im Werk von Ilse Tielsch
KUTHANOVÁ, Ivana
2006 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das Bild der Heimat im Werk von Ilse Tielsch

KUTHANOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Deutsche Phraseologismen und deren Wiedergabe in der tschechischen Übersetzung im Roman "Treibeis" von Libuše Moníková
SPĚVÁČKOVÁ, Markéta
2005 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Deutsche Phraseologismen und deren Wiedergabe in der tschechischen Übersetzung im Roman "Treibeis" von Libuše Moníková

SPĚVÁČKOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases