Number of found documents: 12
Published from to

Nové trendy v golfu a regionální rozvoj
Lestyan, Barbora
2016 - Czech
The thesis is about the new trends in golf and its influence on regional development. Golf tourism has the conditions to be a sustainable form of tourism that evolves the region economically, socially and environmentally. This potencial is not being fully exploited, because the number of problems related with golf and golf resorts. New trends in golf are searching the way how to eliminate the majority of known problems. There are demands formulated in the thesis which the golf areas need to fulfil in accord with the new trends in golf. Some qualitative researches have been made according to the discussion with the agents of two very different golfs areas in the south of Czech Republic, specifically with the agents of Golf club Čertovo břemeno and Golf Resort Hluboká nad Vltavou. The research is evaluating how the both of them can utilize the new trends. There are concrete measures created for the golf areas that need to be accomplished by the resorts to help the region to be developed by golf and then we can consider golf being the true "green sport". Práce se zabývá novými trendy v golfu a jejich vlivem na regionální rozvoj. Golfová turistika má předpoklady stát se udržitelnou formou turismu a rozvíjet tak region ekonomicky, sociálně i environmentálně. Jeho potenciál ale není plně využíván, protože s golfem a golfovými areály je spojeno mnoho problémů. Nové trendy v golfu hledají způsob, jak většinu známých problémů eliminovat. V práci jsou formulovány požadavky, které by měly moderní golfové areály v souladu s novými trendy splňovat. Byl proveden kvalitativní výzkum na základě strukturovaných rozhovorů se zástupci dvou velmi odlišných jihočeských areálů Golf club Čertovo břemeno a Golf Resort Hluboká nad Vltavou. Výzkum vyhodnocuje, jak oba areály využívají moderní trendy. Jsou navržena konkrétní opatření, která by měly areály splnit, aby udržitelně rozvíjely region a golf se mohl oprávněně honosit označením "zelený sport". Keywords: golf; Golf club Čertovo břemeno; Golf Resort Hluboká nad Vltavou; golfová hřiště; udržitelný cestovní ruch Available in digital repository of Mendel University.
Nové trendy v golfu a regionální rozvoj

. Byl proveden kvalitativní výzkum na základě strukturovaných rozhovorů se zástupci dvou velmi odlišných jihočeských areálů Golf club Čertovo břemeno a Golf Resort Hluboká nad Vltavou. Výzkum ...

Lestyan, Barbora
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Analýza vlivů působících na mléčnou užitkovost dojnic českého strakatého skotu v podmínkách konkrétního chovu
Řiháčková, Zuzana
2018 - Czech
This bachelor thesis is focused on the analysis of the effects on dairy yield of dairy cattle in the conditions of particular breeding. The aim of this bachelor thesis was to characterize the Czech Fleckvieh-Simmental breed and to evaluate the influence of temperature, order and stage of lactation on milking. The literary overview includes the history and the standard of the Czech Fleckvieh-Simmental breed, the milk performance and effects on milk performance have been described in detail. The practical part contains the characteristic of a particular agricultural enterprise located in the South Bohemian Region, where the measurements took place. The results of the average daily temperatures from the weather station near Studená town (provided by the EGÚ Brno company) and the results from performance monitoring were compared. The results show that the average daily temperature has a significant effect on the milk yield, as well as the order and stage of lactation. Milk production was higher, but the milk content decreased in summer. Most milk was obtained in the first 100 days of lactation. Furthermore, it has been found that yields are increasing with the lactation order. Bakalářská práce se zabývá analýzou vlivů působících na mléčnou užitkovost dojnic českého strakatého skotu v podmínkách konkrétního chovu. Bylo charakterizováno plemeno českého strakatého skotu a byl zhodnocen vliv teploty, pořadí a stádia laktace na dojivost. Literární přehled obsahuje historii a standard českého strakatého plemene. Podrobně byla popsána i mléčná užitkovost a vlivy, které na mléčnou užitkovost působí. Praktická část obsahuje charakteristiku konkrétního zemědělského podniku, nacházejícího se v Jihočeském kraji, kde sledování probíhalo. Byly zhodnoceny výsledky průměrných denních teplot z meteorologické stanice Studená poskytnuté EGÚ Brno a výsledky z kontroly užitkovosti. Z výsledků je patrné, že průměrná denní teplota má značný vliv na výši mléčné užitkovosti, stejně tak jako pořadí a stádium laktace. V letních měsících byla produkce mléka vyšší, ale obsah mléčných složek klesal. Krávy nadojily v prvních sto dnech laktace nejvíce mléka. Dále bylo zjištěno, že s pořadím laktace užitkovost narůstá. Keywords: český strakatý skot; dojivost; dojnice; mléčné složky; průměrná denní teplota Available in digital repository of Mendel University.
Analýza vlivů působících na mléčnou užitkovost dojnic českého strakatého skotu v podmínkách konkrétního chovu

, nacházejícího se v Jihočeském kraji, kde sledování probíhalo. Byly zhodnoceny výsledky průměrných denních teplot z meteorologické stanice Studená poskytnuté EGÚ Brno a výsledky z kontroly ...

Řiháčková, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases