Number of found documents: 21
Published from to

Vývoj odvětví ve vybraném regionu
Štefanová, Veronika
2018 - Czech
The diploma thesis focuses on the development of the tourism industry. The aim of the thesis is to evaluate the influence and asses the position of tourism in the South Moravian Region with the South Bohemia Region. Regional growth and development tools shows a basic overview of how industries are involved in the creation of GVA, employment and economic structures. The South Bohemian Region was selected for comparison because of its similar offer of tourism. The quotient of tourism in GVA is higher in the South Bohemia than in the South Moravian Region and the trend is growth-oriented in both of regions. Tourism was rated according to all criteria - economic, social and environmental aspects. A better overview and evaluation of the tourism would have been achieved if regionalization of tourism satellite account had been created, which was one of the recommendations for the development of the tourism sector in the future. Primary data from quantitative research served to obtain a comprehensive view. Diplomová práce je zaměřena na Vývoj odvětví CR. Cílem práce je zhodnocení vlivu a posouzení postavení cestovního ruchu v Jihomoravském kraji s krajem Jihočeským. Pomocí nástrojů regionálního růstu a rozvoje je vytvořen základní přehled o tom, jak se jednotlivá odvětví podílí na tvorbě HPH a zaměstnanosti a ekonomické struktury. Pro komparaci byl vybrán Jihočeský kraj díky jeho obdobné nabídce cestovního ruchu. Cestovní ruch se podílí na celkové HPH více v JHČ a jeho trend má v obou krajích růstový charakter. Cestovní ruch byl hodnocen podle všech kritérii, a to jak z pohledu ekonomického, sociálního, tak i environmentálního pohledu. Lepšího přehledu a zhodnocení CR bychom dosáhli, kdyby došlo k regionalizaci satelitního cestovního ruchu v ČR, což bylo jedním z návrhů pro vývoj odvětví CR do budoucna. K dosažení komplexního pohledu sloužily i primární data z kvantitativního výzkumu. Keywords: cestovní ruch; Jihomoravský kraj; region; regionální rozvoj; vývoj odvětví Available in digital repository of Mendel University.
Vývoj odvětví ve vybraném regionu

Diplomová práce je zaměřena na Vývoj odvětví CR. Cílem práce je zhodnocení vlivu a posouzení postavení cestovního ruchu v Jihomoravském kraji s krajem Jihočeským. Pomocí nástrojů ...

Štefanová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Emisní bilance ČR - meziregionální porovnání
Hendrychová, Marcela
2019 - Czech
The bachelor thesis deals with the development of air pollution on the territory of the Czech Republic in the years 2000 - 2015. The basis of this work are already identified secondary data, with the use of which is analyzed the development of air pollution in individual regions of the Czech Republic. The description of the development of the pollutant emission balance is based on the official data of the Air Pollution Register. Specific pollutants and their amounts are presented in time, which contribute to air pollution in the designated area. For the practical part is based on a literature review, which introduces the basic concepts and types of pollution, introduction of the main pollutants and basic strategic documents on emission issues. The practical part is focused on the basic characteristics of individual regions and the biggest air polluters. The main sources of pollution in the most affected areas are described, the level of pollution and tools for possible improvement of the situation. The development of air pollution by the basic pollutants (SO2, VOC, PM10, NOx, CO, NH3) is described in the period 2000 - 2015. The Moravian-Silesian Region, then the Ústecký Region reaches the highest level of emissions produced in the Czech Republic. The lowest pollution is in the Liberecký, Jihočeský and Zlínský regions. Bakalářská práce se zabývá vývojem znečištění ovzduší na území České republiky v letech 2000 – 2015. Základem této práce jsou již zjištěná sekundární data, s jejichž využitím je analyzován vývoj znečištění ovzduší vjednotlivých krajích ČR. Popis vývoje emisní bilance znečišťujících látek vychází z oficiálních dat Registru emisí a zdrojů znečištění ovzduší. Jsou prezentovány konkrétní znečišťující látky a jejich množství v čase, které se na určeném území podílejí na znečišťování ovzduší. Pro praktickou část je podkladem literární přehled, který uvádí základní pojmy a typy znečištění, představení hlavních znečišťujících látek a základních strategických dokumentů k emisní problematice. Praktická část je zaměřena na základní charakteristiku jednotlivých krajů a největší znečišťovatele ovzduší. Jsou popsány hlavní zdroje znečištění v nejvíce zasažených lokalitách, míra znečištění a nástroje pro možné zlepšení situace. Vývoj znečištění ovzduší základními znečišťujícími látkami (SO2, VOC, PM10, NOx, CO, NH3) je popsán v období 2000 – 2015. Největšího zatížení produkovanými emisemi dosahuje v rámci ČR Moravskoslezský kraj, dále Kraj Ústecký. Nejnižší znečištění je dlouhodobě v kraji Libereckém, Jihočeském a Zlínském. Keywords: emise; emisní bilance; řetězový index; zdroje znečištění; znečištění ovzduší Available in digital repository of Mendel University.
Emisní bilance ČR - meziregionální porovnání

, PM10, NOx, CO, NH3) je popsán v období 2000 – 2015. Největšího zatížení produkovanými emisemi dosahuje v rámci ČR Moravskoslezský kraj, dále Kraj Ústecký. Nejnižší znečištění je dlouhodobě v kraji ...

Hendrychová, Marcela
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Návrh jezdeckých stezek v CHKO Beskydy - mikroregionu Hornolidečsko
Machů, Jana
2015 - Czech
In my bachelor thesis I focused on the issue of equestrian tourism in the CHKO Beskydy -- subregion Hornolidečsko. This thesis deals with the overall issue of equestrian tourism, legislation, current situation in selected areas (compared to abroad, Czech Republic, South Bohemia and region Zlín) and the management of existing riding paths. Furthermore the work deals with requirements for horses, horse and rider equipment, terrain conditions, marking paths and last but not least the necessary bridleway equipment. In the second part the thesis identifies the issues with the territory subregion Hornolidečsko, where taking into account all aspects of the region are trying to propose appropriate riding paths, which could be realized in the future. Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku jezdecké turistiky v CHKO Beskydy -- mikroregionu Hornolidečsko. Bakalářská práce se zabývá celkově problematikou jezdecké turistiky, legislativou, současnou situací hipoturistiky ve vybraných oblastech (porovnání zahraničí, Česká republika, Jihočeský a Zlínský kraj) a vedením již existujících koňostezek. Dále se práce zabývá požadavky na koně, vybavením koně i jezdce, terénními podmínkami, značením cest a v neposlední řadě také potřebným vybavením hipostezky. V druhé části práce přibližuje problematiku na dané území mikroregion Hornolidečsko, kde s přihlédnutím na všechny aspekty tohoto regionu se snaží navrhnout vhodné koňotrasy, které by se v budoucnu mohly realizovat. Keywords: hipoturistika; koňské stezky; kůň; mikroregion Hornolidečsko Available in digital repository of Mendel University.
Návrh jezdeckých stezek v CHKO Beskydy - mikroregionu Hornolidečsko

oblastech (porovnání zahraničí, Česká republika, Jihočeský a Zlínský kraj) a vedením již existujících koňostezek. Dále se práce zabývá požadavky na koně, vybavením koně i jezdce, terénními ...

Machů, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Analýza mysliveckého hospodaření u firmy Třeboňské lesy a rybníky s.r.o.
Dvořák, Daniel
2017 - Czech
This work analyzes an economics in two hunting areas in the use of company "Třeboňské lesy a rybníky s.r.o." it means "Forests and ponds of Třeboň City" (then just TLR), which manages primarily the forests of Třeboň. The research area is located in the South Bohemian region, district of Jindřichův Hradec, and the city Třeboň is a district of municipalities with extended competence. Evaluation of hunting managment from the economics and biological view. The comparation of results with a literature and commentary on recommendations on these topics. Tato práce analyzuje hospodaření na dvou honitbách v užívání společnosti Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. (dále TLR), spravující primárně lesy města Třeboně. Zkoumaná oblast se nachází v Jihočeském kraji, okrese Jindřichův Hradec, přičemž město Třeboň je obec s rozšířenou působností (dále ORP). Zhodnocení mysliveckého hospodaření z hlediska ekonomického a biologického. Porovnání výsledků s literaturou a komentáře s doporučením k daným tématům. Keywords: ekonomika myslivosti; lesnictví; myslivost; Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. Available in digital repository of Mendel University.
Analýza mysliveckého hospodaření u firmy Třeboňské lesy a rybníky s.r.o.

Tato práce analyzuje hospodaření na dvou honitbách v užívání společnosti Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. (dále TLR), spravující primárně lesy města Třeboně. Zkoumaná oblast se nachází v ...

Dvořák, Daniel
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Regionální specifika a tradiční architektura Písecka
Kofroň, Ondřej
2015 - Czech
The following diploma thesis looks into the picturesque landscapes of Písek's region, but also into the rural settlements in the middle of South Bohemian. The main purpose -- the defining of regional specifics, based on terrain exploration in more than twenty villages in Písek's region. From the terrain exploration were defined five settlements which are most characteristic for this region. This group was subjected to the relevant landscape analysis, which helped to define the local unique characters. The formulated specifics are in many ways closely connected with the traditional architecture. Architecture of rustic structures becomes in many cases very valuable indication which together with the ground plan of residence refers to the historical origin and use of local landscape. Následující diplomová práce nahlíží do krajin malebného Písecka, ale i do středu jihočeských venkovských sídel. Hlavní účel - vydefinování regionálních specifik, vychází z terénních průzkumů ve více jak dvaceti obcí na Písecku. Z terénního mapování pak byla vymezena pětice sídel, nejvíce charakterizující zdejší region. Tato skupina byla následně podrobena relevantní krajinářské analýze, která napomohla vymezení zdejších jedinečných znaků. Zformulovaná specifika jsou v mnoha ohledech pevně spjatá také s tradiční architekturou. Architektura lidových staveb se tak v častých případech stává velice hodnotným ukazatelem, který nám spolu s půdorysným typem sídla poukazuje na historický vznik a využití zdejší krajiny. Keywords: Písecko; regionální specifika; tradiční architektura Available in digital repository of Mendel University.
Regionální specifika a tradiční architektura Písecka

Následující diplomová práce nahlíží do krajin malebného Písecka, ale i do středu jihočeských venkovských sídel. Hlavní účel - vydefinování regionálních specifik, vychází z terénních průzkumů ...

Kofroň, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Krajinná paměť venkova - případová studie mikroregionu Dačicko
Teclová, Veronika
2018 - Czech
This diploma thesis deals with concept of landscape memory in microregion Dačicko, situated in south-eastern part of South Bohemia. The theoretical part contains a research based on relevant sources, in which the specific terms associated with landscape memory of rural area are described in detail. The essential information about the microregion, its nature protection and landscapes, is also provided in this part. The detailed description and comparison of two selected cadastral municipalities are provided in the practical part. The comparative method is used to describe natural conditions and land use development in both cadastral municipalities. It is followed by the analysis of semi-standardized interviews with long-term inhabitants and local landscape values identification. The values are subsequently drawn into maps of the cadastral municipalities. Current state of the landscape values has been explored during the field investigations. The final part is dedicated to several suggestions for creating, preserving and renewing landscape values in both areas. Předmětem této diplomové práce je krajinná paměť mikroregionu Dačicko, který se nachází v jihovýchodní části Jihočeského kraje. V teoretické části – literární rešerši – jsou blíže popsány jednotlivé pojmy, které se týkají krajinné paměti venkova. Také obsahuje informace o zájmovém mikroregionu, jeho ochraně přírody a krajiny. Praktická část je věnována bližšímu popisu a porovnání dvou vybraných katastrálních území mikroregionu Dačicko. Prostřednictvím srovnávací metody jsou zde popsány přírodní poměry, vývoj využití ploch v jednotlivých katastrálních územích, dále vyhodnoceny polostandardizované rozhovory se starousedlíky a identifikovány hodnoty zdejší krajiny, které jsou následně zakreslené do map. Na závěr je zhodnocen současný stav uvedených hodnot pomocí terénního šetření a některé z těchto objektů jsou navrženy pro tvorbu, ochranu či obnovu hodnot. Keywords: Červený Hrádek u Dačic; Český Rudolec; katastrální území; krajina; krajinná paměť; krajinné hodnoty; mikroregion Dačicko; terénní šetření; využití ploch Available in digital repository of Mendel University.
Krajinná paměť venkova - případová studie mikroregionu Dačicko

Předmětem této diplomové práce je krajinná paměť mikroregionu Dačicko, který se nachází v jihovýchodní části Jihočeského kraje. V teoretické části – literární rešerši – jsou blíže popsány ...

Teclová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Zhodnocení spolehlivosti a návrh správného postupu pro hodnocení škod černou zvěří na zemědělských plodinách
Klein, Václav
2018 - Czech
This bachelor thesis is dealing with methodology and evaluation the damages caused by wild boar on agriculture crops, more specifically corn and wheat. As a place for this thesis being done, area in Nebahovy was chosen. I conducted the research with modern drons with camera and also with primitive walking method in this area. I comapred results of both from the perspective of time requirement, accuracy and difficulties. To be able to compare modern and primitive method I had to build a method of counting the quantity and method of volume of production. The method of taking pictures from the air was chosen as the most precise method. This method was also the fastest. It is because of recording every part of the place and the short time of evaluation. The walking method was the best from the financial point of view, because only small amount of money is used during this investigation. Tato bakalářská práce se zabývá metodikou a hodnocením škod černou zvěří na zemědělských plodinách a to na kukuřici seté a pšenici jarní. Pro zpracování této práce bylo vybráno území v Jihočeském kraji, kde hospodaří MS Nebahovy. V terénu jsem prováděl šetření pomocí moderních dronů s kamerou a primitivní pochůzkovou metodou, jejichž výsledky jsem společně porovnal z hlediska časové náročnosti, přesnosti a pracnosti. Pro porovnání moderní a primitivní metody bylo zapotřebí na pozemcích kukuřice a pšenice vypracovat i metodu sčítání jedinců a metodu výnosové zkoušky. Jako nejpřesnější a nejrychlejší metoda byla zvolena metoda leteckého snímkování, kvůli zaznamenání každé plochy se škodou a krátké doby pro vyhodnocení. Z finančního hlediska vyšla nejlépe pochůzková metoda, protože se zde vynaloží pouze malé finanční prostředky. Keywords: černá zvěř; kukuřice setá; MS Nebahovy; Prima Agri PT a.s.; pšenice jarní; škody zvěří; zemědělské plodiny Available in digital repository of Mendel University.
Zhodnocení spolehlivosti a návrh správného postupu pro hodnocení škod černou zvěří na zemědělských plodinách

Tato bakalářská práce se zabývá metodikou a hodnocením škod černou zvěří na zemědělských plodinách a to na kukuřici seté a pšenici jarní. Pro zpracování této práce bylo vybráno území v ...

Klein, Václav
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Skládkování odpadů na Dačicku
Urbánková, Pavla
2015 - Czech
The objective of my thesis "Landfilling in region of Dačice" is S-OO Borek u Dačic landfill description and follow-up of waste water monitoring at this landfill. The landfill S-OO Borek is located in Borek u Dačic, South Bohemia, Czech Republic. At the landfill included in the group of other waste described the problems in landfill and security of the landfill to protect the environment. All the landfilling area conforms to European Community Collection of Law. Landfilling is governed by law 185/2001 as well as the Decree 294/2005. The adoption of Act no. 185/2001 increased the proportion of utilized waste. Cílem bakalářské práce na téma "Skládkování odpadů na Dačicku" je popis vybrané skládky S-OO Borek u Dačic a zhodnocení monitoringu skládkové vody na této Skládce S-OO Borek. Území skládky S-OO Borek se nachází v Jihočeském kraji, na katastrálním území Borek u Dačic a Bílkov. Na skládce zařazené do skupiny ostatní odpad je popsána daná problematika skládkování a zabezpečení dané skládky vůči ochraně životního prostředí. Je nutno zdůraznit, že celá oblast skládkování odpadů je v harmonii s legislativou Evropského společenství. Skládkování odpadů vychází ze zákona 185/2001 Sb., O odpadech, a dále z vyhlášky 294/2005 Sb., O podmínkách ukládání odpadů na skládku a jejich využívání na povrchu terénu. Přijetím zákona č. 185/2001 Sb., došlo ke zvýšení podílu využívaných odpadů. Keywords: legislativa; odpady; skládka; skládkování Available in digital repository of Mendel University.
Skládkování odpadů na Dačicku

Cílem bakalářské práce na téma "Skládkování odpadů na Dačicku" je popis vybrané skládky S-OO Borek u Dačic a zhodnocení monitoringu skládkové vody na této Skládce S-OO Borek. Území skládky S-OO Borek ...

Urbánková, Pavla
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Nové trendy v golfu a regionální rozvoj
Lestyan, Barbora
2016 - Czech
The thesis is about the new trends in golf and its influence on regional development. Golf tourism has the conditions to be a sustainable form of tourism that evolves the region economically, socially and environmentally. This potencial is not being fully exploited, because the number of problems related with golf and golf resorts. New trends in golf are searching the way how to eliminate the majority of known problems. There are demands formulated in the thesis which the golf areas need to fulfil in accord with the new trends in golf. Some qualitative researches have been made according to the discussion with the agents of two very different golfs areas in the south of Czech Republic, specifically with the agents of Golf club Čertovo břemeno and Golf Resort Hluboká nad Vltavou. The research is evaluating how the both of them can utilize the new trends. There are concrete measures created for the golf areas that need to be accomplished by the resorts to help the region to be developed by golf and then we can consider golf being the true "green sport". Práce se zabývá novými trendy v golfu a jejich vlivem na regionální rozvoj. Golfová turistika má předpoklady stát se udržitelnou formou turismu a rozvíjet tak region ekonomicky, sociálně i environmentálně. Jeho potenciál ale není plně využíván, protože s golfem a golfovými areály je spojeno mnoho problémů. Nové trendy v golfu hledají způsob, jak většinu známých problémů eliminovat. V práci jsou formulovány požadavky, které by měly moderní golfové areály v souladu s novými trendy splňovat. Byl proveden kvalitativní výzkum na základě strukturovaných rozhovorů se zástupci dvou velmi odlišných jihočeských areálů Golf club Čertovo břemeno a Golf Resort Hluboká nad Vltavou. Výzkum vyhodnocuje, jak oba areály využívají moderní trendy. Jsou navržena konkrétní opatření, která by měly areály splnit, aby udržitelně rozvíjely region a golf se mohl oprávněně honosit označením "zelený sport". Keywords: golf; Golf club Čertovo břemeno; Golf Resort Hluboká nad Vltavou; golfová hřiště; udržitelný cestovní ruch Available in digital repository of Mendel University.
Nové trendy v golfu a regionální rozvoj

. Byl proveden kvalitativní výzkum na základě strukturovaných rozhovorů se zástupci dvou velmi odlišných jihočeských areálů Golf club Čertovo břemeno a Golf Resort Hluboká nad Vltavou. Výzkum ...

Lestyan, Barbora
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Analýza ekologické farmy s chovem zvířat
Martyninková, Dajana
2016 - Czech
The aim of diploma thesis was to analyze an ecological farm in South Bohemia region with the system of beef farming with the exclusion of market milk production, and evaluation of selected reproductive and meat production parameters. Meat hybrids of aberdeen angus, galloway, charolais and hereford breed were kept on this farm. Years from 2010 to 2015 were analyzed and then following parameters were evaluated: number of births during the year and in individual months, length of gestation and calving interval, service period, insemination index and calf losses. Meat production indicators were evaluated including the resulting class of carcase classification in SEUOP system, carcase weight and the age of animals at the time of slaughtering. Subsequently, comparison with neighboring organic farm and conventional farms were made. Although it is a small farm the results of the analysis shows that the reproductive parameters are above the average compared to the conventional aberdeen angus farms. Comparing conventional farms meat production results are relatively the same. Cílem diplomové práce byla analýza vybrané ekologické farmy s chovem skotu bez tržní produkce mléka v Jihočeském kraji a zhodnocení vybraných parametrů reprodukce a masné užitkovosti. Na farmě byli chováni kříženci masných plemen aberdeen angus, galloway, charolais a hereford. Analyzovány byly roky 2010 až 2015 a byl vyhodnocen počet porodů během roku a v jednotlivých měsících, délka březosti a mezidobí, servis perioda, inseminační index a ztráty telat. Z ukazatelů masné užitkovosti bylo vyhodno-ceno zařazení jatečně upraveného těla do výsledné třídy zmasilosti a protučnění v systému SEUROP, hmotnost jatečně upraveného těla a věk zvířete v době porážky. Následně bylo provedeno srovnání se sousední ekologickou farmou a s konvenčními chovy. Z výsledků analýzy vyplývá, že ačkoliv se jedná o malý chov, reprodukční parametry jsou nadprůměrné při srovnání s konvenčními chovy plemene aberdeen angus. V masné užitkovosti jsou v porovnání s konvenčními chovy výsledky užitkovosti relativně shodné. Keywords: ekologické zemědělství; masná užitkovost; reprodukce; skot BTPM Available in digital repository of Mendel University.
Analýza ekologické farmy s chovem zvířat

Cílem diplomové práce byla analýza vybrané ekologické farmy s chovem skotu bez tržní produkce mléka v Jihočeském kraji a zhodnocení vybraných parametrů reprodukce a masné užitkovosti. Na ...

Martyninková, Dajana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases