Number of found documents: 1235
Published from to

Příspěvek ke studiu jihočeských lesních podzolových půd
Pišta, František
Czech
Keywords: podzolové půdy; jihočeské lesy; studie Available to registered users in the Library of Mendel University.
Příspěvek ke studiu jihočeských lesních podzolových půd

Pišta, František
Mendelova univerzita v Brně

Skills of students from selected faculties of Charles University for the prevention of Child Sexual Abuse Syndrome
HANUŠOVÁ, Jaroslava
2009 - Czech
The purpose of this thesis titled ``The competence of students from selected faculties of Charles University to prevent Child Sexual Abuse (CSA) syndrome{\crq}q is to identify the readiness of selected future specialists (final year students specialising in the relative area) to prevent Child Sexual Abuse (CSA) syndrome. In the theoretical part of this work fundamental definitions, as well as terms relevant to Child Sexual Abuse syndrome (CSA), or Child Abuse and Neglect syndrome (CAN) are mentioned. Furthermore, some aspects of epidemiological indicators are presented showing us proof of Child Sexual Abuse (CSA) syndrome in common populations and therefore a need to address this problem. In the practical part of this thesis quantitative interviews were used, which were implemented by Computer Aided Web Interviewing (CAWI). The subject group was a convenience sample of 579 students in there final year (2007/2008) of studying. Students from the following faculties participated: Charles University {--} 1., 2., 3. Medical faculty, Medical faculty in Hradec Kralove, Medical faculty in Plzen, Faculty of Law, Pedagogic faculty, faculty of Philosophy and Human resources faculty. Five hundred seventy nine respondents studying in academic year of 2007/2008 on selected faculties of Charles University were contacted. The questionnaire that was used comprised of different parts, in which both closed as well as open-ended type of questions were used. The scale was used in the analyses of the primary outcome measures. The absolute frequency, relative frequency, cumulative frequency, independent chi square, analysis of variance medium and sample standard deviation were determined. Both tables and graphs were used to show the frequencies distribution Based on results a standard of minimal knowledge/training was established based on the results. Recommendations were made as to the means for facilitating functional interdisciplinary collaborations. The recommendations presented in this thesis are fundamental and are intended to be used by University professors at of the above mentioned Universities. The standard includes fundamental terminology and logistics. The ultimate goal of this work is that it be applied, and that new and relevant information be added by specific faculties. Cílem disertační práce {\clq}qKompetence studentů vybraných fakult Univerzity Karlovy k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí`` je zjistit připravenost vybraných budoucích odborníků (studentů pátých ročníků) k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí. V teoretické části práce jsou zmíněny pouze základní definice, pojmy k problematice syndromu sexuálně zneužívaného dítěte (syndromu CSA), popř. syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndromu CAN), dále jsou zde uvedeny některé epidemiologické ukazatele, které svědčí o tom, že syndrom CSA (popř. syndrom CAN) se v běžné populaci vyskytuje a je potřeba, aby odborníci disponovali znalostmi, kompetencemi z této problematiky. V praktické části je využita metoda kvantitativního dotazníkové šetření realizovaného technikou Computer Aided Web Interviewing (CAWI). Výběrový soubor je stanoven metodou náhodného stratifikovaného výběru. Byli kontaktováni studenti pátých ročníků těchto fakult Univerzity Karlovy - 1., 2., 3. lékařské fakulty; Lékařské fakulty v Hradci Králové; Lékařské fakulty v Plzni; Právnické fakulty; Pedagogické fakulty; Filozofické fakulty a Fakulty humanitních studií. Bylo osloveno celkem 579 respondentů studujících v akademickém roce 2007/2008 na vybraných fakultách Univerzity Karlovy. Vlastní dotazník je vnitřně strukturován do částí, jsou v něm využity jak uzavřené, tak i otevřené otázky. Při vyhodnocování je využita dle typu vztahu, který můžeme mezi hodnotami zjišťovat ordinální (bodová, známkovací) škála, která umožňuje stanovit pořadí výsledků. Je určena absolutní četnost, relativní četnost, kumulativní četnost, chí kvadrát test nezávislosti, analýza rozptylu, medián a výběrová směrodatná odchylka. Rozdělení četností jsem vyjádřila tabulkami a grafy. Na základě zjištěných informací je vypracován standard minimálních znalostí, jehož součástí je i návrh na fungování interdisciplinární spolupráce. Standart prezentovaný v této disertační práci lze označit jako bazální a je určen pro vysokoškolské učitele na všech uvedených fakultách. Standard obsahuje výčet základního pojmosloví a souvislostí. Předpokládá se, že na každé fakultě na úrovni jednotlivých oborů bude materiál vhodně doplněn a rozpracován o další potřebné informace, které mají přímou souvislost ke studované specializaci. Keywords: Syndrom sexuálního zneužívání dětí; syndrom týraného; zneužívaného a zanedbávaného dítěte; komerční sexuální zneužívání; interdisciplinární spolupráce; Univerzita Karlova.; Child Sexual Abuse Syndrome; Child Abuse and Neglect Syndrome; Commercional sexual exploration of children; Interdisciplinary cooperation; Charles University. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Skills of students from selected faculties of Charles University for the prevention of Child Sexual Abuse Syndrome

Cílem disertační práce {\clq}qKompetence studentů vybraných fakult Univerzity Karlovy k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí`` je zjistit připravenost vybraných budoucích odborníků ...

HANUŠOVÁ, Jaroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Analysis of changes in the structural characteristics of the landscape in relation to the intensity of its use and socio-economic parameters
KOUPILOVÁ, Monika
2013 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analysis of changes in the structural characteristics of the landscape in relation to the intensity of its use and socio-economic parameters

KOUPILOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

The Poetic Imagination of Presbyterian Spirituality in the Trinity Hymnal
WINSTED, Margareta
2018 - Czech
In modern day American Protestant churches, both conservative and liberal ministers, pastors, theologians and lay leadership struggle over how to arrange and conduct worship services (liturgy) and how to integrate contemporary or traditional hymns. Many characterize this struggle as ?Worship Wars?. This dissertation concerns the poetic imagination of the Trinity Hymnal (1990), the hymnal of conservative Presbyterian churches that was originally published as a reaction to the liberal stream of Presbyterianism. Thus, the dissertation presents the Anglo-American debate in poetic theology, focusing on the poetic imagination of Presbyterian spirituality and its development to the Czech environment. The first section concerns the concept of Poetic theology focusing on the Protestant poetic theology as defined by W. A. Dyrness. The Presbyterian spirituality is then characterized by McGrath typology. His Theological foundations for spiritualiy are first determined by the teaching of Presbyterianism (especially Calvinism and the Westminster Confession of Faith), and then examined in the poetic imagination of hymns found in the Trinity Hymnal. The poetic imagination of the hymns, which is based primarily on the poetic imagination of Scripture and the Anglican Book of Common Prayer, demonstrates the intermingling of the Christian traditions of the songs and suggests the theological value of poetic language. This dissertation presents and analyzes the issue of Presbyterian search for adequate expression of hymns in worship. The method applied here offers a new basis for further exploration of current trends in the American worship tradition of Presbyterianism. In this respect it concerns a unique exploration of the interconnection of the poetic language of Presbyterian hymns with the Anglican liturgy. It also presents the research of poetic imagination of spiritual hymns and linking of the traditions as a topic to enrich ecumenical discussion. Práce představuje českému prostředí angloamerickou diskusi v poetické teologii, se zaměřením na poetickou imaginaci presbyteriánské spirituality a jejího vývoje. Zabývá se poetickou imaginací písní zpěvníku konzervativních presbyteriánských církví Trinity Hymnal (1990), který původně vznikl jako reakce na liberální proud presbyteriánství. Zpěvník tak úzce souvisí se sporem o bohoslužebnou liturgii (tzv. Worship Wars), který v současnosti probíhá v amerických evangelikálních kruzích. Práce v úvodu představuje obor poetické teologie se zaměřením na definici protestantské poetické teologie podle W. A. Dyrnesse. Druhá kapitola se věnuje charakteristice presbyteriánské spirituality na základě McGrathovy typologie. McGrathova teologická témata křesťanské spirituality jsou nejprve vymezena na základě učení presbyteriánství (především kalvinismu a Westminsterského vyznání víry) a posléze sledována v poetické imaginaci písní kancionálu Trinity Hymnal. Práce tak prostřednictvím poetické imaginace písní, která vychází především z poetické imaginace Písma a anglikánské Book of Common Prayer, sleduje prolínání jednotlivých křesťanských tradic písní kancionálu a výpovědní hodnotu poetického jazyka. Práce představuje a analyzuje problematiku presbyteriánského hledání adekvátního výrazu písní v bohoslužbě a v definici teologických témat kancionálu nabízí nové východisko pro další zkoumání současných trendů americké bohoslužebné tradice presbyteriánství. Zcela jedinečné je v tomto směru zkoumání propojení jazyka presbyteriánské duchovní písně s anglikánskou liturgií. Práce zároveň nabízí výzkum poetické imaginace duchovních písní a propojení tradic jako téma k obohacení ekumenické diskuse. Keywords: kalvinismus; křesťanská spiritualita; poetická imaginace; poetická teologie; presbyteriánství; presbyteriánská církev; presbyteriánská duchovní píseň; reformovaná teologie; Trinity Hymnal; Worship Wars; Calvinism; Christian spirituality; poetic imagination; poetic theology; Presbyterianism; Presbyterian church; reformed theology; Presbyterian hymns; Trinity Hymnal; Worship Wars Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Poetic Imagination of Presbyterian Spirituality in the Trinity Hymnal

In modern day American Protestant churches, both conservative and liberal ministers, pastors, theologians and lay leadership struggle over how to arrange and conduct worship services (liturgy) and how ...

WINSTED, Margareta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Types of adverbs in the language of baroque texts and their development
KLIMEŠOVÁ, Markéta
2018 - Czech
Adverbs constitute an important element in expressing circumstances. In our dissertation we try to present various types of adverbs in the language of texts which date back to 17th and 18th centuries (so-called Baroque period). The word-formation aspect of these adverbs and the development of their meaning are emphasized. Different semantic shifts of adverbs are observed as well as their usage with functions of different parts of speech (usually particles or conjunctions). The development of adverbs found in Baroque texts is compared both with older language period and with some results of their development in contemporary Czech. Adverbia jsou důležitou součástí vyjadřování dějových okolností. V disertační práci usilujeme o přehled typů adverbií v jazyce textů, jejichž vznik spadá do 17. až 18. století, tj. doby baroka. Důraz je kladen na slovotvornou stránku adverbií a jejich významový vývoj. Sledovány jsou různé významové obměny barokních adverbií a způsoby jejich užití i to, jak adverbia nabývají funkcí jiných slovních druhů (zpravidla spojek nebo částic). Barokní adverbia jsou konfrontována jak se starším jazykovým stavem, tak s některými výsledky vývoje v češtině současné. Keywords: adverbium; barokní čeština; jazykový vývoj; proměny významu; přechody mezi slovními druhy; adverb; Baroque Czech; language development; semantic shifts; transitions between parts of speech Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Types of adverbs in the language of baroque texts and their development

Adverbs constitute an important element in expressing circumstances. In our dissertation we try to present various types of adverbs in the language of texts which date back to 17th and 18th centuries ...

KLIMEŠOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

The Spoken Czech within the Generations
MĚŠŤANOVÁ, Květa
2018 - Czech
The aim of this Dissertation Thesis is to gather the generation language among the elderly and younger (generation) in South Bohemia to find out phonetical, formal, lexical differences, which have been happening during the generation shift. Cílem této práce je shromáždit mluvu generace seniorů a generace mladé z jihočeského regionu, vzájemně porovnat jejich úzus a hláskové, tvarové i lexikální odlišnosti, ke kterým došlo během generačního posunu. Keywords: mluvená čeština; dvougenerační posun; jižní Čechy; jihozápadočeské nářečí; spoken Czech; generation shift; South Bohemia; South Bohemian dialect Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Spoken Czech within the Generations

Cílem této práce je shromáždit mluvu generace seniorů a generace mladé z jihočeského regionu, vzájemně porovnat jejich úzus a hláskové, tvarové i lexikální odlišnosti, ke kterým došlo během ...

MĚŠŤANOVÁ, Květa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Customer engagement in marketing management
SOLAROVÁ, Petra
2016 - Czech
The dissertation is focused on customer engagement which is defined as a certain activity when a company creates convenient possibilities and opportunities actively in order to involve customers who will be willing to express themselves to chosen companies' matters. It is obvious that it depends on the customers, whether they will participate or not. Both the company and the customer must be able to identify certain value that they obtain for them through their activity. The main goal of the thesis was creating a proposal in the form of a methodology, how to implement the chosen way of customer engagement with regard to the marketing management of retail companies. For purposes of the dissertation, the chosen way of customer engagement was obtaining customer feedback. During research interviews with entrepreneurs and managers, it was found out that it is just customer feedback that is one of the important topics in retail. In order to fulfil the main goal, the basis was a transposition of both theoretical pieces of knowledge and newly gained findings from own empirical research, concerning customer engagement within entrepreneurial subject's management. There were three partial goals that present a sequence of steps how to fulfil the mentioned main goal: (A) to identify particular ways of customer engagement in retail, (B) to find out how the chosen way of customer engagement is used in business practice in retail, and (C) to determine links between marketing management and the chosen way of customer engagement. There were used data from entrepreneurial subjects in retail and from customers as well. The result of fulfilling the main goal is the created methodology, how to work with customer feedback. It has three main sections: obtaining, processing and using of customer feedback. It is possible to consider the created methodology as a set of recommended directions for use how to develop and deepen relationships with customers. It is also an answer to the behaviour of contemporary customers who are not only passive receivers but they are active creators and influencers of actions around them. Disertační práce je zaměřena na angažování zákazníků, jež je možné definovat jako takovou činnost (proces), kdy podnikatelský subjekt proaktivně vytváří vhodné možnosti a příležitosti, aby se zákazníci mohli zapojovat a vyjadřovat k vybraným záležitostem podnikatelského subjektu. Samozřejmě záleží na samotných zákaznících, zda se skutečně zapojí či nikoliv. Obě zúčastněné strany (jak podnikatelský subjekt, tak zákazník) musí být schopny identifikovat hodnotu, kterou tímto konáním pro sebe získávají. Hlavním cílem disertační práce bylo vytvoření metodického návrhu, jak implementovat vybraný způsob angažování zákazníků v intencích marketingového managementu podnikatelských subjektů v oblasti maloobchodu, přičemž vybraným způsobem se stalo angažování za účelem získání zpětné vazby. Na základě rozhovorů s podnikateli se totiž ukázalo, že v podmínkách maloobchodu je právě zpětná vazba od zákazníků významné téma. Pro naplnění hlavního cíle byla základem transpozice teoretických poznatků a rovněž nově získaných poznatků z provedených vlastních empirických šetření, týkajících se angažování zákazníků v rámci řízení podnikatelského subjektu. K tomu se vztahovaly následující dílčí (parciální) cíle, které ve své podstatě představovaly posloupnost kroků pro naplnění hlavního cíle: (A) identifikovat jednotlivé způsoby angažování zákazníků v maloobchodě, (B) zjistit praktické využívání vybraného způsobu angažování zákazníků v maloobchodě a (C) určit souvislosti mezi marketingovým managementem a vybraným způsobem angažování zákazníků. Pro zachycení tématu byla získána jak data od podnikatelských subjektů v oblasti maloobchodu, tak rovněž data od zákazníků. Výsledkem naplnění hlavního cíle se stal vytvořený metodický návrh, jak pracovat se zpětnou vazbou od zákazníků, který v sobě zahrnuje tři po sobě logicky jdoucí fáze jmenovitě se jedná o získávání, zpracovávání a využití. Tento návrh může pro podnikatelské subjekty představovat prvotní východisko pro návod, jak určitým způsobem rozvíjet a prohlubovat vztahy se svými zákazníky. Může se tedy stát podkladem pro tvorbu upřesňujících vnitrofiremních norem, jak realizovat zákaznickou orientaci. Zároveň je odpovědí na chování soudobých zákazníků, kteří nejsou žádnými pasivními příjemci, nýbrž aktivními tvůrci a ovlivňovateli dění kolem sebe. Keywords: angažování zákazníků; maloobchod; zpětná vazba od zákazníků; customer engagement; retail; customer feedback Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Customer engagement in marketing management

The dissertation is focused on customer engagement which is defined as a certain activity when a company creates convenient possibilities and opportunities actively in order to involve customers who ...

SOLAROVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Joyce Travelbee's Inspiration for Nursing
STASKOVÁ, Věra
2015 - Czech
Currently there are noticable changes in nursing concepts, shifts in thinking and attitude towards nursing. Unlike in the past, when nursing care was provided in accordance with the biomedical model, current nursing shows attempts at greater use of interaction models reflecting a holistic approach and humanism. This fact was pointed out in the 1960's by Joyce E. Travelbee, a New Orleans psychiatric nurse, educator and nursing theoretician. The disseration intituled 'Joyce E. Travelbee's Inspiration for Nursing' is of theoretical character with the aim of analysing the legacy of Joyce E. Travelbee as a nursing history personality and her work with a tendency to express her significance for nursing. It is concieved as a historical-analytical study and a zpracována formou studia literárního odkazu a jeho analýzy s následným vypracováním interpretativního textu. In connection with the study of literary legacy and its analysis questions, for which the answers were sought, were asked: How did Joyce E. Travelbee reflect current nursing practice? What suggestions did she make in changing current attitude towards patients? What is key to longterm contribution of Joyce E. Travelbee as a theoretitian to the nursing concept? Which of Joyce E. Travelbee's ideas and literary legacies are inspirational for nursing? The contents and meaning of some terms are set out in Chapter 1. Chapter 2 reflects the development of nursing as a theory, science and practice in a chronological order and also on a national and international level, especially the period, in which Joyce E. Travelbee (1926-1973) lived and formulated her ideas. The chapter was conceived in the sense of referring to the ideas and work of individual nursing theoreticians in connection with contributions to nuring theory and practice. Chapter 3 is dedicated to the personality Joyce E. Travelbee, her biography, publishing activity and specialist texts relating to her person and work bases. Chapter 4 interprets the work of Joyce E. Travelbee. The chapter is divided into four sub-chapters with the aim of illustrating the logical sequence in the development of ideas in Joyce E. Travelbee's work. The first part deals with nursing from Joyce E. Travelbee's point of view, in the second part space is given to introduced concepts in Joyce E. Travelbee's work, the third part focusses on the explanation of the human-to-human relationship concept and the fourth part deals with nursing supervision as a tool for forging human relationships. The fifth chapter was concieved with the aim of pointing out the fact that Joyce E. Travelbee's work has been an inspiration for the authors of many publications, research studies, dissertations, contributions on web pages, and for international scientific conferences participants. Interpretation analysis of primary and secondary text sources showed that an inspirational change in nursing is that of nurse-patient and patient-nurse attitudes and the emphasis on satisfying patients' needs as well as nurses' needs. Changes in attitude can be seen in nursing education which should prepare nurses for satisfying patients' emotional and spiritual needs with an emphasis on empathy, sympathy and rapport. One of the possibilities of achieving this change in nurses' education is to include more communicative exercises, philosophy, psychology and the clarification of values in nursing educational programmes the training of nurses in self reflection, critical thinking and carrying out of supervision. V současné době lze sledovat změny koncepcí v ošetřovatelství, posun v myšlení a přístupu k ošetřovatelství. Oproti minulosti, kdy péče sester byla poskytována dle biomedicínského modelu, lze v současném ošetřovatelství sledovat snahy stále více využívat modely jednání odrážející celostní přístup a humanismus. Na tuto skutečnost poukázala již v 60. letech minulého století i Joyce E. Travelbee, neworleanská psychiatrická sestra, vzdělavatelka a teoretička ošetřovatelství. Disertační práce "Inspirace Joyce E. Travelbee pro ošetřovatelství" má teoretický charakter s cílem analyzovat odkaz Joyce E. Travelbee jakožto osobnosti ošetřovatelské historie a jejího díla s tendencí postihnout její význam pro ošetřovatelství. Je koncipována jako historicko-analytická studie a zpracována formou studia literárního odkazu a jeho analýzy s následným vypracováním interpretativního textu. V souvislosti se studiem literárního odkazu a jeho analýzy byly položeny otázky, na které byly hledány odpovědi: Jak Joyce E. Travelbee reflektovala soudobou ošetřovatelskou praxi? V čem navrhovala změnit tehdejší přístup k pacientům? V čem spočívá trvalejší přínos Joyce E. Travelbee jako teoretičky pro pojetí ošetřovatelství? Jaké myšlenky a odkazy díla Joyce E. Travelbee jsou pro ošetřovatelství inspirující? Obsah a význam některých pojmů je vymezen v první kapitole. Ve druhé kapitole je reflektován vývoj ošetřovatelství jako teorie, vědy a praxe chronologicky v čase a zároveň na národní a mezinárodní úrovni, především doba, ve které žila a formulovala své myšlenky Joyce E. Travelbee (1926-1973). Kapitola je koncipována ve smyslu poukázat na myšlenky a dílo jednotlivých teoretiček ošetřovatelství v souvislosti s přínosem pro teorii a praxi ošetřovatelství. Třetí kapitola je věnována osobnosti Joyce E. Travelbee, její biografii, publikační činnosti a odborným textům vztahujícím se k její osobě a východiskům díla. Ve čtvrté kapitole je interpretováno dílo Joyce E. Travelbee. Kapitola je členěna do čtyř podkapitol s cílem postihnout logickou posloupnost ve vývoji myšlenek (díla) Joyce E. Travelbee. V první části je pojednáno o ošetřovatelství z pohledu Joyce E. Travelbee, ve druhé části je prostor věnován představeným konceptům v díle Joyce E. Travelbee, třetí část je zaměřena na vyložení pojetí vztahu člověka k člověku a čtvrtá část pojednává o supervizi v ošetřovatelství jako nástroji pro vytváření mezilidského vztahu. Pátá kapitola je koncipována s cílem poukázat na skutečnost, že dílo Joyce E. Travelbee se stalo inspirací pro autory mnohých publikací, výzkumných studií, závěrečných vysokoškolských prací, příspěvků na webových stránkách a pro účastníky mezinárodních vědeckých konferencí. Z interpretativní analýzy textů primárních a sekundárních zdrojů vyplynulo, že pro ošetřovatelství se jako inspirující ukazuje prosazovaná změna přístupu sester k pacientům a pacientů k sestrám, kladení důrazu jak na uspokojování potřeb pacientů, tak i sester. Změnu v přístupu lze shledat v ošetřovatelském vzdělávání, které by mělo být schopno připravit sestry na uspokojování emocionálních a duchovních potřeb nemocných s kladením důrazu na empatii, soucit a vzájemné porozumění. Jednou z možností docílit této změny ve vzdělávání sester je začlenit více komunikačních cvičení, filosofie, psychologie a objasňování hodnot do vzdělávacích programů v ošetřovatelství a vést sestry k sebereflexi, kritickému myšlení a provádění supervize. Keywords: ošetřovatelství; inspirace; Joyce E. Travelbee; vztah; sestra; pacient; člověk; nursing; inspiration; Joyce E. Travelbee; relationship; nurse; patient; human Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Joyce Travelbee's Inspiration for Nursing

Currently there are noticable changes in nursing concepts, shifts in thinking and attitude towards nursing. Unlike in the past, when nursing care was provided in accordance with the biomedical model, ...

STASKOVÁ, Věra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Current practice and ways of the supervision use in nursing
VAŇKOVÁ, Milena
2015 - Czech
The thesis named "Current practice and possible ways of implementing clinical supervision in nursing" is the first doctoral dissertation establishing the concept of supervision in the Czech nursing environment. Itscentralresearch questionis as follows: How do nurses and university educators in nursing construct, interpret and practically apply theconcept ofclinical supervision and the supervisor's role in the context of nursing education at specific institutions of tertiary education and clinical nursing practice in the Czech Republic? The author draws on international theoretical literature and local empiricalevidence.Her qualitative research took the form of 26 semi-structured interviews with academic nursingeducators from the entire Czech Republic. In justified cases those are supplemented with qualitative data obtained through the study of legislative, policy and strategic documents in nursing and health care, including publicly available information and sources on clinical supervision, in order torefine the resulting picture of her interpretation of current clinical supervision practice in Czech nursing. A shift to the constructivist paradigm enabled one to conceive the term "clinical supervision" mainly in relation to learning, training and professional development of supervisees, also in the context of transformation of education and supervision not only of nurses but also of supervisors themselves in the Czech Republic. The author also focuses on the philosophical and theoretical foundations of clinical supervision and application of the postmodern approach in egalitarian clinical supervision. The empirical part of this dissertation is based on the qualitative research conducted. The author gradually presents her results as individual categoriesand relations between them that ensued from the analysed data in the process of open coding. The author draws a link between the category of implementation of clinical supervision in the context of nurses' professional education andexternal conditions, the environment and a broader professional and social-cultural context. Clinical supervision in nursing is constructed mainly as a unidisciplinaryconcept and a part of the nursing profession. The university nursing educatoris typically constructed as a role professional, but there is also an ongoing process ofdiversification, stratification, profiling and professionalization of non-academic nursing educators. Based on a content analysis of documents and post-modern philosophical-theoretical foundations and strategies of legitimizingclinical supervision, the author views the concept of clinical supervision in nursing as socially constructedand discursively legitimated. The author also defines the limitations of her research that arise from the choice of a qualitative research design. In the conclusion she outlines some future trends of clinical supervision in particular educational institutions that can be interesting and inspiring not only for supervisors but also for teachers of supervision themselves. Based on the results of her empirical analysis the author emphasises the need to integrate the theory and practice of education, clinical supervision and nursing. A comprehensive structure and methodology of system-wide implementation of clinical supervision, based on the situation of clinical nursing practice and supervision needs in the Czech Republic,should in future formthe basis of innovation of existing university programmes in nursing and approaches to the education and training of supervisors, as well as the subject of new research in clinical supervision. Předkládána je první disertační práce, která koncept supervize uvádí do oboru ošetřovatelství v České republice. Hlavním cílem práce je najít odpověď na otázku: Jak sestry - vysokoškolští pedagogové ošetřovatelství konstruují, interpretují a prakticky aplikují koncept supervize a roli supervizora v kontextu vzdělávání sester ve specifických institucích zdravotnického terciárního školství a klinické ošetřovatelské praxe v České republice?Autorka práce vychází a čerpá z mezinárodních teoretických zkušeností i z lokálních empirických poznatků. Svůj kvalitativní výzkum realizovala prostřednictvím 26 polostrukturovaných rozhovorů s akademickými vzdělavateli sester z celé České republiky. Ty doplnila v opodstatněných případech daty kvalitativního charakteru získanýmistudiem legislativy, politických a koncepčních dokumentů oboru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, včetně veřejně dostupných informací a zdrojů o supervizi, jež dokreslují výslednou podobu interpretační mapy současné podoby praxe supervize v českém ošetřovatelství.Nástup konstruktivistického paradigmatu ve vzdělávání umožnil pojem supervize koncipovat zejména ve vztahu k učení, výcvikům a profesnímu rozvoji supervizantů, a to také na pozadí procesu transformace vzdělávání a supervize nejen sester, ale i samotných supervizorů v České republice. Dále se autorka zaměřuje na filosoficko-teoretická východiska supervize a uplatnění zejména postmoderního přístupu v neautoritativní supervizi.Empirická část disertační práce se opírá o realizovaný kvalitativní výzkum. Výsledky postupně autorka představuje jako jednotlivé kategoriea vztahy mezi nimi, jež se z analyzovaných dat vyjevily v procesu otevřeného kódování. Kategorii implementace supervize do kvalifikačního vzdělávání v ošetřovatelství autorka uvádí do souvztažností s okolními podmínkami, prostředím a širším profesním a sociokulturním kontextem. Supervize v ošetřovatelství jekonstruována jako převážně unidisciplinární koncept a jako součást sesterské profese. Vysokoškolský pedagog ošetřovatelství je konstruován převážně jako rolový profesionál, avšak zároveň dochází k diverzifikaci, stratifikaci, profilaci a profesionalizaci neakademických vzdělavatelů sester. Na základě obsahové analýzy dokumentů a postmoderních filosoficko-teoretických východisek a strategií legitimizace supervize autorka nahlíží koncept supervize v ošetřovatelství jako sociální konstrukci, která je diskursivně legitimizována. Autorka uvádí také limity výzkumu, jež jsou ovlivněny volbou kvalitativního výzkumného designu. V závěru práce naznačuje budoucí trendy supervize v jednotlivých vzdělávacích institucích, jež mohou být zajímavé a podnětné nejen pro supervizory, ale také pro samotné vzdělavatele supervizorů. Na základě výsledků empirické analýzy zdůrazňuje potřebu integrace pedagogicko-didaktické, supervizní a ošetřovatelské teorie a praxe. Ucelená struktura a metodika systémové implementace supervizní podpory, postavená na českých podmínkách klinické ošetřovatelské praxe a požadavcích na supervizi, by se v budoucnosti měla stát podkladem pro inovaci stávajících vysokoškolských studijních programů ošetřovatelství a přístupů ve vzdělávání a výcvicích supervizorů, a samozřejmě také předmětem nového výzkumného zájmu v supervizi. Keywords: Konstruktivistická teorie učení; Ošetřovatelství; Postmoderní paradigma; Profesní rozvoj; Klinická ošetřovatelská praxe; Sestra; Supervize; Supervizor; Transformace vzdělávání sester; Constructivist education theory; Nursing; Postmodern paradigm; Professional development; Clinical nursing practice; Nurse; Clinical supervision; Clinical supervisor; Nursing education transformation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Current practice and ways of the supervision use in nursing

The thesis named "Current practice and possible ways of implementing clinical supervision in nursing" is the first doctoral dissertation establishing the concept of supervision in the Czech nursing ...

VAŇKOVÁ, Milena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

The young poetry of the 1990s
PIORECKÝ, Karel
2008 - Czech
The submitted work is oriented towards the writing of young poets who made their authorial debuts into literary communication in the 1990s. It regards the creation of authors unburdered by experience with the cutural politics valid before November 1989, and therefore creation born in the complicated context of the post-totalitarian cultural situation in which very different traditions were combined, including traditions which were banned from public communication during the previous decades. Parallel with this process the young poetry of the 1990s was born, whose character was inevitably marked by the period interest in everything from the past that had been until recently forbidden. The work begins with an independent chapter devoted to the literary-critrical reception of young poetry in the 1990s. Aspects analyzed include the language, framework of values, criteria and expectations which were valid for contemporary literary criticism of young poetry in the 1990s. It is demonstrated that the key question for young poetry to answer was the question of what traditions it should draw upon in the changed and democratized cultural and social conditions. Expectations were oriented in the direction of the past, towards a connection with one of the worthy and newly non-proscribed traditions, rather than towards a neo-avantgarde seach for new expressive registers. The subsequent three chapters follow three expressive currents within the framework of young poetry of the 1990s {--} spiritual poetry, objective poetry and imaginative poetry. Analytical and interpretational explorations of these three currents are linked by a common point of view, which is a focus on the lyrical subject and the form of its stylization. This methodological point of departure leans on Červenka's theory of the the lyric subject, to which is devoted the independent theoretically oriented chapter in the introductory part of the work. This unified focus of attention on the lyric subject made it possible in the conclusion of this work to create a typology of the form of the lyric subject and to follow basic tendencies characteristic for subjectivity in the young poetry of the 1990s. It was demonstrated that the young poetry of the 1990s was willing to accept the three traditional lyrical modes and expressive registers, but it removes from them any kind of programmatic and ideological accents. Traditional lyrical modes, after their transplantation into a post-totalitarian and also post-modern situation, stop being part of a master narrative and therefore their original metanarrative character is eliminated (from spiritual poetry the explicit confessionality is lost, imaginative poetry removes surrealistic revolutionarity and psychologism, the poetry of objectivity eliminates the pathos regarding necessary developmental change, with it this lyrical mode was applied by Skupina 42). Traditions therefore do not continue to evolve in their original forms, but are selectively used with a view to the current state of culture and thought. Předkládaná práce je zaměřena na básnickou tvorbu mladých debutantů, kteří vstoupili do literární komunikace v devadesátých letech 20. století, tedy autorů nezatížených zkušeností s kulturní politikou uplatňovanou před listopadem 1989. Jejich tvorba se rodila ve spletitém kontextu posttotalitní kulturní situace, v níž se setkávaly velmi rozdílné tradice, které byly v předchozích desetiletích vyloučeny z veřejné komunikace. Paralelně s tímto procesem se rodila mladá poezie devadesátých let, na jejímž charakteru se nemohl nepodepsat onen dobový zájem o vše minulé a donedávna zakázané. V první kapitole věnujeme pozornost dobové literárněkritické recepci mladé poezie v devadesátých letech. Analyzujeme jazyk, hodnotové rámce, kritéria a očekávání, které uplatňovala soudobá literární kritika na mladou poezii. Klíčovou byla otázka po tradici, na níž by měla ve změněných a demokratizovaných kulturních a společenských podmínkách nová poezie navazovat. Očekávání literární obce byla orientována spíše směrem k minulosti, tedy k navázání na některou z hodnotných a po dlouhé době opět neproskribovaných tradic, než k neoavantgardnímu hledání nových výrazových rejstříků. Následující tři kapitoly sledují trojici výrazných linií v rámci mladé poezie devadesátých let: linii poezie spirituální, věcné a imaginativní. Analytické a interpretační sondy do tří zmíněných linií propojuje společné hledisko {--} sledování lyrického subjektu a podob jeho stylizace. Toto metodologické východisko se opírá o Červenkovu teorii lyrického subjektu, jíž je věnována samostatná teoreticky zaměřená kapitola v úvodní části práce. Soustředění pozornosti k lyrickému subjektu umožnilo sestavit typologii podob lyrického subjektu a vysledovat obecnější tendence, charakteristické pro subjektivitu v mladé poezii devadesátých let. Zmiňované tři tradiční lyrické mody a výrazové rejstříky sice mladá poezie devadesátých let ochotně přijímala, ale postupně z nich odstranila jakékoli programní a ideologické akcenty. Tradiční lyrické mody v posttotalitní a postmoderní situaci přestávají být součástí velkých příběhů. Jejich původní metanarativní charakter je eliminován. Ze spirituální poezie se vytrácí explicitní konfesijnost, imaginativní lyrika se zbavuje surrealistické revolučnosti a psychologismu, poezie věcnosti postrádá patos nutné vývojové změny, s níž tento lyrický mod aplikovala Skupina 42. V poezii devadesátých let tedy tradice nejsou rozvíjeny ve své původní podobě, ale selektivně používány s ohledem na aktuální stav kultury a myšlení. Keywords: poezie; devadesátá léta 20. století; lyrický subjekt; postmoderní situace; tradice; poetry; 1990s; lyric subject; post-modern situation; traditions Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The young poetry of the 1990s

The submitted work is oriented towards the writing of young poets who made their authorial debuts into literary communication in the 1990s. It regards the creation of authors unburdered by experience ...

PIORECKÝ, Karel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases