Number of found documents: 337
Published from to

Das politische System Deutschlands - Der Bundestag
BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra
2014 - German
The subject of this Bachelor thesis is to describe the political system of the Federal Republic of Germany with a focus on the Bundestag. The author summarizes in the theoretical part the political system and the separation of powers in the Federal Republic of Germany and then focuses she on the German Bundestag, its organization, functions and electoral system. In the practical part, the author will deal with a comparison of the electoral system in the German Bundestag and the electoral system to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. In connection with holding of regular elections to the German Bundestag and early elections to the Chamber of Deputies in the fall 2013, the election results will be compared. The legislative process in the Federal Republic of Germany and in the Czech Republic will be compared, the data about the number of bills and on their progress in both countries in the last electoral term will be evaluated. Předmětem bakalářské práce je popsání politického systému Spolkové republiky Německo se zaměřením na Spolkový sněm. Autorka v teoretické části stručně shrne politický systém a dělbu moci ve Spolkové republice Německo a poté se zaměří na Spolkový sněm, jeho organizaci, úkoly a volební systém. V praktické části se bude autorka věnovat komparaci volebního systému do Spolkového sněmu a volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V návaznosti na konání řádných voleb do Spolkového sněmu a předčasných voleb do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2013 budou srovnány volební výsledky. Dále bude provedena komparace legislativního procesu ve Spolkové republice Německo a v České republice, přičemž budou vyhodnoceny údaje o počtu návrhů zákonů a průběhu jejich schvalování v obou státech v posledním volebním období. Keywords: Federal Republic of Germany; political system; separation of powers; The German Bundestag; electoral system; legislative procedure Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das politische System Deutschlands - Der Bundestag

The subject of this Bachelor thesis is to describe the political system of the Federal Republic of Germany with a focus on the Bundestag. The author summarizes in the theoretical part the political ...

BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Egon Schiele und Krumau
HRABALOVÁ, Renata
2014 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Egon Schiele und Krumau

HRABALOVÁ, Renata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Analyse der Übersetzung von deutschen Lexemen "nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso" ins Tschechische. Eine INTERCORP-gestützte Analyse.
HOVORKOVÁ, Pavla
2015 - German
This work deals with the analysis of translation of six lexemes (nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso) from German to Czech. The theoretical part focuses on corpus linguistics. It pays attention to the analysis of the parallel corpus InterCorp, problems of word formation (with an emphasis on word composition) and loanwords (including a calque). In the practical part the selected words are analysed that come out of the records from the corpus InterCorp. The aim is to find out which equivalents occur in Czech and whether literal translations are preferred. It is also taken into account if the equivalent use is appropriate. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou překladu šesti lexémů (nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso) z němčiny do češtiny. Teoretická část se zaměřuje na korpusovou lingvistiku, přičemž je velká pozornost věnována analýze paralelního korpusu InterCorp, problematice slovotvorby (s důrazem na spřahování) a přejímání slov (včetně kalkování). V praktické části je provedena analýza vybraných slov, která vychází z dokladů z korpusu InterCorp. Cílem je zjistit, jaké ekvivalenty se v češtině vyskytují a zda jsou upřednostňovány doslovné překlady. Zohledněna je i vhodnost používaných ekvivalentů. Keywords: corpus linguistics; InterCorp; equivalence; calquing; word composition Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analyse der Übersetzung von deutschen Lexemen "nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso" ins Tschechische. Eine INTERCORP-gestützte Analyse.

This work deals with the analysis of translation of six lexemes (nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso) from German to Czech. The theoretical part focuses on corpus ...

HOVORKOVÁ, Pavla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Die Funktion der Sprache im Roman Herta Müllers
HESOVÁ, Šárka
2014 - German
This bachelor's thesis deals with the literary analysis of the novel Atemschaukel written by Herta Müller. It concentrates mainly on the quality of her language. At the start it contains short chapters, which belong to the introduction, such as author's life, her forced removal from Romania to Germany or the short characteristic of her literature. This thesis speaks about existentialism, which sways the author a lot and doesn't forget to compare the author's novels with the literature of Franz Kafka. The main task is primarily the work with the language. According to literal - theoretical science of Gerard Genette it analyzes narrative strategy, theme and motive of the novel. It follows stylistic analysis, detailed research of vocabulary, of linguistic categories, of phrases and the work with the theory of text. The task is concluded with an appreciation of her absolutely original evidence about life in a work camp and this evidence is built in the opposite to the author's perfect work with the language and word itself. Tato bakalářská práce se zabývá literární analýzou románu Rozhoupaný dech od Herty Müllerové a kvalitou jejího jazyka. Ze začátku obsahuje krátké kapitoly, které patří k úvodu, jako životní příběh autorky, její nucené přestěhování se z Rumunska do Německa nebo krátká charakteristika její literatury. Práce se zmíní i o existencialismu, který autorku nemálo ovlivnil a nezapomene srovnat její romány s literaturou Franze Kafky. Hlavním úkolem je především práce s jazykem. Podle literární teoretické vědy Gerarda Genetteho analyzuje způsob vyprávění, téma a motiv románu. Následuje stylistická analýza, podrobné studium slovní zásoby, lingvistických kategorií, frazeologismů a práce s intertextualitou. Práce je zakončená oceněním jejího naprosto originálního svědectví o životě v pracovním lágru - tak přehlížené části evropské historie, na niž se raději zapomnělo, a toto svědectví je postaveno do protikladu s její dokonalou prací s jazykem i samotným slovem. Keywords: Herta Müller; work camp; Atemschaukel; Rozhoupaný dech; Radka Denemarkova; novel Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Funktion der Sprache im Roman Herta Müllers

This bachelor's thesis deals with the literary analysis of the novel Atemschaukel written by Herta Müller. It concentrates mainly on the quality of her language. At the start it contains short ...

HESOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Genusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Biskuit, Keks, Marzipan und Nougat
MACHOVÁ, Markéta
2014 - German
The grammatical gender variants of German substantivs. A case study using the examples of Biskuit, Keks, Marzipan and Nougat corroborated by corpus. This thesis focuses on the newest trends in development of morphological system of German nouns. The author analyses four substantivs Biskuit, Keks, Marzipan and Nougat on the basis of DeReKo. The attention is drawn to the regional and semantic distribution of this variants. Furthermore, the thesis deals with etymology of the loan words. The results of the corpus analysis are compared with data in certain dictionaries. The theoretical part relates to the methods of corpus linguistic and stress out the advantages of work with the corpus. The practical part includes the analysis of above mentioned substantivs. Autorka se v práci zabývá nejnovějšími tendencemi ve vývoji morfologického systému německých substantiv. Za pomoci korpusu DeReKo provádí analýzu kolísání rodu u slov Biskuit, Keks, Marzipan a Nougat, přičemž vztahuje svoji pozornost především na jeho diatopickou a sémantickou distribuci. Ve své práci se soustředí mimo jiné na etymologii daných slov. Výsledky analýzy porovnává s údaji, které nám poskytují vybrané slovníky. V teoretické části se věnuje historii, metodám a potenciálu korpusové lingvistiky. V praktické části provádí analýzu výše uvedených substantiv. Keywords: corpus linguistic; corpus; rationalism; substantiv; gender; DeReKo Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Genusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Biskuit, Keks, Marzipan und Nougat

The grammatical gender variants of German substantivs. A case study using the examples of Biskuit, Keks, Marzipan and Nougat corroborated by corpus. This thesis focuses on the newest trends in ...

MACHOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Linguodidaktische Bemerkungen zum DaF-Unterricht an der Grundschule. Deutsch nach Englisch.
ČERVENKOVÁ, Nikola
2014 - German
This diploma thesis deals with two Germanic languages English and German with regards to linguistic and didactic spheres. This work consists of two parts. In the theoretical part there is comparison of the English and German language and the description of the situation of learning foreign language at primary schools in the Czech Republic. The language acquisition is also mentioned. The second part is based on quantitative survey of how learners can use the acquired English knowledge during the learning of German and benefit from it. Die Diplomarbeit widmet sich zwei germanischen Sprachen Englisch und Deutsch auf der linguistischen und didaktischen Ebene. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im theoretischen Teil werden Deutsch und Englisch verglichen, es folgt die Beschreibung der Situation des Fremdsprachenunterrichts an Grundschulen in der Tschechischen Republik wie auch eine Analyse von dem Spracherwerb. Der zweite Teil der Arbeit konzentriert sich darauf, wie man die schon erworbenen Englischkenntnisse beim Erlernen der deutschen Sprache positiv nutzen kann. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Linguodidaktische Bemerkungen zum DaF-Unterricht an der Grundschule. Deutsch nach Englisch.

This diploma thesis deals with two Germanic languages English and German with regards to linguistic and didactic spheres. This work consists of two parts. In the theoretical part there is ...

ČERVENKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Zpracování projektové dokumentace v rámci programu AKTION Česká republika - Rakousko: Příprava studijní cesty "Die Renaissancestadt Innsbruck. Erlebte Kultur- und Kunstgeschichte"
MRÁZOVÁ, Dominika
2015 - German
This bachelor's thesis Die Renaissancestadt Innsbruck. Erlebte Kultur- und Kunstgeschichte provides an overview of the history and sights of the capital city of Tirol and then proceeds to design a project of a study tour to Innsbruck for twelve students. The theoretical part consists of basic information on Austria, further focusing on the Federal Republic of Tirol and its capital city, Innsbruck. It also introduces the AKTION Czech Republic-Austria partnership program and briefly outlines general principles of projects preparation and project management. The second, practical part, deals with the project realization: organizing the study tour, arranging the transfer and accommodation, and creating the time schedule, including cost calculation. Bakalářská práce Die Renaissancestadt Innsbruck. Erlebte Kultur- und Kunstgeschichte se zabývá zmapováním hlavního tyrolského města, jeho historie a pamětihodností a následným zpracováním projektu studijní cesty do Innsbrucku pro dvanáct studentů. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o Rakouské republice, dále je pozornost věnována spolkové republice Tyrolsko a jejímu hlavnímu městu Innsbrucku. Součástí teoretické části je dále představení programu AKTION Česká republika- Rakousko a v krátkosti nastíněné obecné zásady přípravy projektů a projektového managementu. Praktická část se zabývá samotnou realizací projektu, zpracováním studijní cesty, zajištěním dopravy, ubytování, sestavením harmonogramu pobytu včetně výpočtu nákladů. Keywords: Austria; Tirol; Innsbruck; history of the city Innsbruck; sights of the city Innsbruck; project documentation; project; study tour; Aktion Czech Republic-Austria Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zpracování projektové dokumentace v rámci programu AKTION Česká republika - Rakousko: Příprava studijní cesty "Die Renaissancestadt Innsbruck. Erlebte Kultur- und Kunstgeschichte"

This bachelor's thesis Die Renaissancestadt Innsbruck. Erlebte Kultur- und Kunstgeschichte provides an overview of the history and sights of the capital city of Tirol and then proceeds to design a ...

MRÁZOVÁ, Dominika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Schwyzerdütsch. Grundlegende Beschreibung ausgewählter Varietäten des schweizerdeutschen Dialektes und die Frage nach ihrer Verschriftlichung
ZÁHOŘÍKOVÁ, Markéta Marie
2015 - German
The bachelor thesis is divided into two parts; theoretical and practical. The theoretical part is focused on issues of Swiss dialect and its three chosen linguistic divisions. It describes general characteristics of the dialect development over the course of time. In the last chapter of the theoretical part of the thesis, two patterns are described that are used for the transcription of the dialect. In the second practical part of the thesis authentic texts are analysed. The texts are a poem and SMS (electronic message) in the three variants of the dialect. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá problematikou spojenou se švýcarským dialektem a jeho třemi vybranými variantami. Popisuje obecné znaky švýcarského nářečí, a poté se zaměřuje již na typické znaky každé z vybraných variant. Další kapitola se věnuje švýcarskému dialektu v průběhu času a v poslední kapitole teoretické části jsou popsány dvě tendence, které se používají k písemnému vyjádření dialektu. V druhé, praktické části práce jsou analyzovány autentické texty. Jde o báseň a SMS zprávy, ve třech typech nářečí. Keywords: dialect; variety of a dialect; characteristic of a dialect; isogloss; authentic texts Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Schwyzerdütsch. Grundlegende Beschreibung ausgewählter Varietäten des schweizerdeutschen Dialektes und die Frage nach ihrer Verschriftlichung

The bachelor thesis is divided into two parts; theoretical and practical. The theoretical part is focused on issues of Swiss dialect and its three chosen linguistic divisions. It describes general ...

ZÁHOŘÍKOVÁ, Markéta Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Textsorte "Speisekarte" in Deutschland und Österreich. Eine Einführung und Stichprobenanalyse
MRÁZOVÁ, Petra
2015 - German
This bachelor thesis focuses on the specific types of text "Menus", where it deals with its similarities and differences on 40 samples from Germany and Austria. The theoretical part is focusing on the basic qualities of this specific text type. An analyse of ten menus from northern, central and southern Germany and from different parts of Austria will be done in the empiric part. The bachelor thesis focuses on the structure of menus, its diatopic specifics of using vocabulary regarding the field of gastronomy (Kloß vs. Knödel, Kartoffel vs. Erdapfel, etc. ) from the point of view of the semantics and word formation. Tato bakalářská práce se soustředí na specifický textový druh "jídelní lístek", přičemž na 40 jídelních lístcích z Německa a Rakouska zkoumá podobnosti a zvláštnosti tohoto textového druhu. Teoretický úvod se zabývá základními vlastnostmi těchto textů. V empirické části je provedena analýza vždy deseti jídelních lístků z oblasti severního, středního a jižního Německa a deseti jídelních lístků z různých částí Rakouska. Práce se konkrétně soustředí na strukturu jídelních lístku, diatopická specifika užití slovní zásoby z oblasti gastronomie (Kloß vs. Knödel, Kartoffel vs. Erdapfel u. a., ) z hlediska jejich sémantiky či slovotvorby. Keywords: Menu; text type Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Textsorte "Speisekarte" in Deutschland und Österreich. Eine Einführung und Stichprobenanalyse

This bachelor thesis focuses on the specific types of text "Menus", where it deals with its similarities and differences on 40 samples from Germany and Austria. The theoretical part is focusing on ...

MRÁZOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Frauen in der Polik - ein Vergleich
KUBÍČKOVÁ, Kristýna
2014 - German
The Bachelor-Thesis "Women in Politics a comparison" deals with the representation of women in various levels of the political sphere. Specifically it compares two countries of the European Union the Czech Republic and Germany. The thesis is focused on the current situation in both countries and the degree of use of gender-quotas. In the first part, terms closely related to the topic like political power, gender, affirmative action, gender-quotas and others, are introduced. The second part is dedicated to the specific situation in both countries, which will be compared subsequently. The author further focuses on the use of gender-quotas and the classification of the used quotas in Germany and the Czech Republic. The situation in the political sphere will be demonstrated by the evaluation of questionnaires on this topic, answered by one Czech and one German female politician. In conclusion, the author will try to sum up the state and delineate further development in both countries. Bakalářská práce "Frauen in der Politik ein Vergleich" pojednává o zastoupení žen na různých úrovních politické sféry. Konkrétně jsou porovnávány dvě země Evropské Unie, a to Česká Republika a Německo. Práce se především zaměří na aktuální situaci v daných zemích a na míru užívání genderových kvót. V první části práce budou vysvětleny pojmy úzce související s tématem jako politická moc, gender, afirmativní akce, genderové kvóty a další. Druhá část práce bude pojednávat o konkrétní situaci v obou zemích, která bude následně porovnána. Dále se autorka zaměří na užívání genderových kvót a klasifikaci těchto kvót v Německu a České Republice. Situace v politické sféře bude ilustrována také pomocí vyhodnocení dotazníků na toto téma, vyplněných jednou českou a jednou německou političkou. Na závěr se autorka pokusí shrnout aktuální situaci a nastínit další vývoj v obou zemích. Keywords: Gender; gender-quotas; affirmative action; women; politics; equalization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Frauen in der Polik - ein Vergleich

The Bachelor-Thesis "Women in Politics a comparison" deals with the representation of women in various levels of the political sphere. Specifically it compares two countries of the European Union ...

KUBÍČKOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases