Number of found documents: 338
Published from to

Anglizismen in der deutschen Presse
ŠINDELÁŘOVÁ, Andrea
2014 - German
This bachelor thesis has the title "Anglicisms in German press". The aim of this work is a comprehensive analysis of the degree of anglicisms assimilation in contemporary German language (from phonetic-phonological, orthographical and morphological point of views). In the theoretical part I will start from the basic literature considering the issue of accepting foreign words, especially from the English. In the practical part will be concerned with the issue of possible changes in the meaning of Anglicisms and their pragmatic application in German language in comparison with the original. Anglicisms will be excerpted from its own corpus of twenty texts, selected from sections of the German magazine "Bild der Wissenschaft". The data will be subjected to analysis, compared to those in the relevant scholarly works / dictionaries. The work is accompanied by an analysed text corpus. Bakalářská práce nese název "Anglicismy v německém tisku". Cílem práce je komplexní analýza stupně asimilace anglicismů v současné němčině (z hlediska foneticko-fonologického, ortografického a morfologického). V teoretické části budu vycházet ze základní odborné literatury k problematice přejímání cizích slov, zvláště pak z angličtiny. V praktické části se budu zabývat problematikou eventuálních změn významu anglicizmů a jejich pragmatického uplatnění v němčině ve srovnání s originálem. Anglicismy budou excerpovány z vlastního korpusu dvaceti textů ze zvolené rubriky německého časopisu "Bild der Wissenschaft". Získaná data budou podrobena analýze, srovnána s údaji v relevantních vědeckých dílech/slovnících. K práci je přiložen analyzovaný textový korpus. Keywords: German language; English language; Anglicisms; phonetics; orthography; morphology; meanings; synonyms; origin Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Anglizismen in der deutschen Presse

This bachelor thesis has the title "Anglicisms in German press". The aim of this work is a comprehensive analysis of the degree of anglicisms assimilation in contemporary German language (from ...

ŠINDELÁŘOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Kafkas Erbin? Das Phänomen der Entfremdung in Ilse Aichingers Werken der 1950er Jahre
DVOŘÁKOVÁ, Jitka
2014 - German
This thesis deals with the following topic: Kafkas Erbin? The Phenomenon of estrangement is widely presented in the work of an Austrian author Ilse Aichinger from the 50´s of the last century. Ilse Aichinger 's unique way of writing lets the feeling of strangeness appear not only in the novel Die Gröere Hoffnung but also in the collection of short stories Rede unter dem Galgen, Der Gefesselte and in the radio play Knöpfe. The analysis of the phenomenon are carried out on the basis of the work mentioned above, the author's life and her appearance in Group 47. To reveal the influence of existentialist philosophy as well as the author´s way of thinking and writing in early post-war era, the analysis of the term 'estrangement' are conducted here. Furthemore, relating to Aichinger's life experience, the term 'higher hope' is explained. Her semi-autobiographical novel was named after it. Tato diplomová práce se zabývá tématem: Kafkova dědička? V díle rakouské autorky Ilse Aichingerové z 50. let minulého století se významně vyskytuje jev odcizení. Jiný způsob psaní Ilse Aichingerové nechává pocit cizího objevovat se nejen v románu Větší naděje, ale také ve sbírce povídek Řeč pod šibenicí, Spoutaný a v rozhlasové hře Knoflíky. Na základě výše zmíněných děl, jejího života a působení ve Skupině 47 je zkoumán jev odcizení. Je provedena analýza pojmu odcizení, aby byl objasněn vliv existencialistické filosofie, tak jako autorčina způsobu myšlení a psaní v časných poválečných letech. Dále je také v souvislosti s životní zkušeností Aichingerové objasněn pojem "větší naděje", podle kterého byl nazván její částečně autobiografický román. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kafkas Erbin? Das Phänomen der Entfremdung in Ilse Aichingers Werken der 1950er Jahre

This thesis deals with the following topic: Kafkas Erbin? The Phenomenon of estrangement is widely presented in the work of an Austrian author Ilse Aichinger from the 50´s of the last century. Ilse ...

DVOŘÁKOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Ödön von Horváth's Jugend ohne Gott - ein autobiographischer Roman?
HAZUCHOVÁ, Šárka
2013 - German
This bachelor thesis deals with the novel Youth without God written by Ödön von Horváth and its possible autobiographical features. It explores the connections between the author?s life and this literary work. The first part concentrates on the background of the novel?s origin. It summarizes the author?s life in connection with historical events during the years 1933-1937. It also deals with the history of novel?s own origin. Last but not least, there are also mentioned the documents related to the youth in the Third Reich. The second part concentrates fully on the analysis of the matter of autobiography. The initial chapter deals with the literary genre ?autobiography? and its novel form. An inseparable part of this thesis also constitutes a brief summary of the novel, which, next to the author?s biography is a basis for the following analysis of the thesis? theme. The thesis is concluded with a general literary analysis. Tato bakalářská práce se zabývá románem Mládí bez Boha spisovatele Ödöna von Horvátha a jeho možnými autobiografickými prvky. Zkoumá tedy souvislosti mezi autorovým životem a tímto literárním dílem. První část této práce se koncentruje na pozadí vzniku románu. Shrnuje tak autorův život v souvislosti s historickými událostmi v letech 1933-1937. Zabývá se také vlastní historií vzniku tohoto díla. V neposlední řadě jsou zde uvedeny i dokumenty související s mladými lidmi v Třetí říši. Druhá část se už zcela koncentruje na analýzu otázky autobiografie. Počáteční kapitola pojednává o literárním žánru autobiografie a její románové formě. Nedílnou součást této práce tvoří také stručný obsah románu, který vedle životopisu autora tvoří základ pro následnou analýzu tématu této práce. Práce je zakončena obecnou literární analýzou. Keywords: Horváth; autobiography; novel; Jugend ohne Gott Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ödön von Horváth's Jugend ohne Gott - ein autobiographischer Roman?

This bachelor thesis deals with the novel Youth without God written by Ödön von Horváth and its possible autobiographical features. It explores the connections between the author?s life and this ...

HAZUCHOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Bilder von Mensch und Menschheit im frühen Werk Franz Werfels
ŠIMEČKOVÁ, Marie
2019 - German
The bachelor thesis examines early poetry collections of Franz Werfel Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) and the novel Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig (1920). It focuses on the three-dimensional metaphor of man and humanity as an expressionist programmatic representation of man - the individual, the human society in the author's present and the human community in utopias and visions. In the theoretical part, the context of Expressionism in German and European literature at the beginning of the 20th century will be presented. The practical part will analyze selected works and document Werfel's expressionism as part of the artistic context as well as reflection of contemporary social moods and expectations. Bakalářská práce zkoumá rané básnické sbírky Franze Werfla Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) a novelu Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig (1920). Zaměřuje se na trojí metaforiku člověka a lidství jako expresionistické programové zobrazování člověka - jedince, lidské společnosti v autorově současnosti a lidského společenství v utopiích a vizích. V teoretické části práce bude představen kontext expresionismu v německy psané a evropské literatuře na počátku 20. století, praktická část bude analyzovat vybraná díla a dokumentovat Werflův expresionismus jako součást onoho uměleckého kontextu i jako odraz dobových společenských nálad a očekávání. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Bilder von Mensch und Menschheit im frühen Werk Franz Werfels

The bachelor thesis examines early poetry collections of Franz Werfel Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) and the novel Nicht der Mörder, der Ermordete ...

ŠIMEČKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Als Tscheche in Österreich arbeiten. Ausgewählte amtliche Bedingungen, die zum Arbeitserwerb in Österreich zu erfüllen sind.
KUNCOVÁ, Martina
2008 - German
This bachelor{\crq}s thesis is focusing on analysis of possibilities of Czech citizens who want to get a job in Austria. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part analyses the contemporary health care system, social security system, tax system and the job market in Austria. Further on the thesis deals with conditions which have to be met when applying for a job in Austria. The practical part is devoted to job seeking process in Austria for two people in cooperation with many job agencies and Austrian AMS. Communication with the foreign agencies has been done by electronic mail. The thesis analyses the entire procedure of job seeking and its results. Approach of Austrian agencies to foreign applicants is evaluated as well. In conclusion the thesis provides comparison of theoretical part with personal experience gained in the process of job seeking and findings implying the comparisons. Bakalářská práce je zaměřena především na analýzu možností českých občanů získat zaměstnání v Rakousku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je rozebrán rakouský zdravotní systém, sociální zabezpečení, daňový systém a trh práce. Dále se práce věnuje podmínkám, které musí být splněny, aby bylo možné práci v Rakousku získat. Praktická část se pak zabývá samotným hledáním zaměstnání v Rakousku pro dvě osoby ve spolupráci s mnoha pracovními agenturami a rakouským AMS. Komunikace s těmito zahraničními agenturami probíhala především elektronickou poštou. V práci je detailně rozebrán celý postup hledání práce a jeho výsledky. Zhodnocen je zde také přístup rakouských firem k zahraničním uchazečům o práci. V závěru jsou srovnány údaje z teoretické části s vlastními zkušenostmi získanými při výše uvedeném shánění zaměstnání a poznatky, které z tohoto srovnání vyplynuly. Keywords: labour-market; taxes; health system; social insurance; working conditions; job search Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Als Tscheche in Österreich arbeiten. Ausgewählte amtliche Bedingungen, die zum Arbeitserwerb in Österreich zu erfüllen sind.

This bachelor{\crq}s thesis is focusing on analysis of possibilities of Czech citizens who want to get a job in Austria. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical ...

KUNCOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Europa neu begründen
HRUŠKOVÁ, Ludmila
2008 - German
The Bachelor{\crq}s thesis focuses on the process of the European Constitution Revival during the German EU Council Presidency in the first half of 2007. The German Presidency wanted to revive the constitutional process after the failing referenda in France and the Netherlands in 2005 and to bring back together the EU member states. At the first part, the definitions such as European Constitution or EU presidency are explained. In the next part, the thesis describes the German chancellor Angela Merkel{\crq}s goals to be achieved during the German Presidency as well as the approach to their realization. The thesis outlines positions of some EU member states that did not ratify the European Constitution and specifies member states{\crq} requirements for a new Constitution. The results of the constitutional process during the German Presidency including outline of its further developments are described in the final part of the thesis. Bakalářská práce je zaměřena na proces oživení evropské ústavní smlouvy během německého předsednictví v Evropské Unii (EU) v první polovině roku 2007. Po nezdařených referendech ve Francii a Nizozemí v roce 2005 si německé předsednictví dalo za úkol znovu oživit ústavní proces a tím také sjednotit členské státy EU. Nejprve jsou vysvětleny pojmy evropská ústavní smlouva i předsednictví. V práci jsou dále popsány cíle německé kancléřky Angely Merkelové, kterých chtěla během předsednictví v ústavním procesu dosáhnout i cesta k jejich uskutečnění. Jsou zde nastíněny pozice některých členských států EU, které ústavní smlouvu neratifikovaly a jejich požadavky pro vytvoření smlouvy nové. Na konci práce jsou popsány výsledky německého předsednictví v ústavním procesu a krátce nastíněn jeho další vývoj. Keywords: European Constitution; German EU Council Presidency; Ratification of the European Contitution Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Europa neu begründen

The Bachelor{\crq}s thesis focuses on the process of the European Constitution Revival during the German EU Council Presidency in the first half of 2007. The German Presidency wanted to revive the ...

HRUŠKOVÁ, Ludmila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Aktuelle Migrationspolitik in Österreich
ČERMÁKOVÁ, Lenka
2009 - German
This study sets out to consider current migration policy in Austria. The intention is to give an overall view of Austrian immigration policy over the last twenty years. In the introduction, aims will be set and hypotheses formulated, which will be enlarged on in the main body of the study. The main body will be characterised by both theoretical and practical approaches. Part of the study will be devoted to the history of migration policy, to laws and legal terms, and to naturalisation and integration policy, as well as Jörg Haider{\crq}s policies; for the practical side of the study, a questionnaire will drawn up to research xenophobic and nationalistic tendencies amongst Austrians. At the end of the study, all of the findings obtained will be summarised. Tato diplomová práce se zabývá aktuální migrační politikou Rakouska a klade si za cíl vytvoření celkové představy o rakouské přistěhovalecké politice v posledních dvaceti letech. V úvodu práce budou formulovány cíle a teze, které budou blíže rozvedeny v hlavní části práce. Hlavní část bude jak teoretická i praktická. Jednotlivé kapitoly budou věnovány fenoménu migrace, dějinám rakouské migrace ve 20. století, zákonům a předpisům, podle nichž se migrace řídí, problematice udělování státního občanství, integraci cizinců na rakouském území a postavě bývalého rakouského politika Jörga Haidera. Praktickou část bude tvořit dotazník, který bude sledovat vztah vybrané malé skupinky Rakušanů k cizincům. Výsledky pak mohou sloužit jako východisko k dalším sociologickým výzkumům. V závěru práce budou veškeré poznatky shrnuty. Keywords: migration policy; history of migration; Austria; integration; xenophobic tendencies Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Aktuelle Migrationspolitik in Österreich

This study sets out to consider current migration policy in Austria. The intention is to give an overall view of Austrian immigration policy over the last twenty years. In the introduction, aims will ...

ČERMÁKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Zwillingsformeln im Deutschen, Tschechischen und Englischen
KALOVÁ, Michaela
2018 - German
This diploma thesis deals with the topic Binomials in German, Czech and English. The theoretical part defines the basic terminology related to phraseology and phraseologisms. Furthermore, the theoretical part describes the definition and classification of binomials. The first part contains the gathered German binomials which are compared with their Czech and English equivalents using methods of contrastive phraseology which is described in the theoretical part. The expressions are compared on the basis of the classification of types of equivalence according to Helgunde Henschel (1993). In the second part are introduced results of analysis of textbooks and workbooks that correspond to reference levels A1 B1 according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The aim of this part is to gather binomials and further analyse them. The third part focuses on presentation of preparation of one teaching lesson that includes binomials. Tato diplomová práce se zabývá tématem Binomiály v němčině, češtině a angličtině. V teoretické části je objasněna základní terminologie související s frazeologií a frazeologismy. Dále je popsána definice a klasifikace binomiálů. Praktická část je rozdělena na tři části. V první části jsou shromáţděny německé binomiály, které jsou srovnávány s jejich českými a anglickými ekvivalenty metodami kontrastivní frazeologie, která je popsána v teoretické části. Frazeologismy jsou porovnávány na základě klasifikace typů ekvivalence podle Helgunde Henschelové (1993). V druhé části jsou prezentovány výsledky analýzy učebnic a pracovních sešitů na úrovních A1 B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Cílem této části je shromáţdění binomiálů a jejich následná analýza. Třetí část je zaměřena na vypracování přípravy na jednu vyučovací hodinu, do které jsou bionimály začleněny. Keywords: binomials; phraseology; contrastive phraseology; types of equivalence; Common European Framework of Reference for Languages; analysis of textbooks and workbooks; preparation of a teaching lesson Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zwillingsformeln im Deutschen, Tschechischen und Englischen

This diploma thesis deals with the topic Binomials in German, Czech and English. The theoretical part defines the basic terminology related to phraseology and phraseologisms. Furthermore, the ...

KALOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Proměny vybraných pohádek v 1. třetině 19. století v německo-českém kontextu na příkladu vybraných textů bratří Grimmů
PETRLÍKOVÁ, Lucie
2019 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Proměny vybraných pohádek v 1. třetině 19. století v německo-českém kontextu na příkladu vybraných textů bratří Grimmů

PETRLÍKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Die Geschichte der deutschen Bevölkerung in Vimperk im 20. Jahrhundert
MAREŠOVÁ, Anna
2019 - German
This thesis deals with the life of the German population in the small town of Vimperk in the first half of the twentieth century. The first part describes the emergence of the town and then depicts the life of its population in the period since the Czechoslovak Republic, ie.from 1918, through World War II to the following expulsion of the German population until the end of the year 1946. The thesis tries to answer the question, why some Germans were allowed to stay in post-war Czechoslovakia and were not expelled. The second part is devoted to the German minority, which still lives in Vimperk and also to those who left it and now live on the other side of the border in the nearby town of Freyung. This part consists of a transcript of collected interviews with some of the contemporary witnesses that are being compared to each other and analyzed regarding the period of the expulsion. Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der deutschen Bevölkerung in der Stadt Vimperk im 20. Jahrhundert und mit deren Vertreibung im Jahre 1946. Im ersten Teil wird kurz die Gründung der Stadt beschrieben, anschließend die deutsche Bevölkerung in Vimperk in der Tschechoslowakei, das heißt von dem Jahr 1918 über die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die darauffolgende Vertreibung bis in die Zeit nach der Vertreibung. Darüber hinaus beschäftigt sich die Arbeit mit der Frage, warum einige Deutsche in Vimperk bleiben mussten und nicht vertrieben wurden. Der zweite Teil fokussiert sich sowohl auf die in Vimperk verbliebenen deutschen Einwohner als auch auf die nun in Deutschland lebenden. Viele dieser Vertriebenen wohnen in der nahen Partnerstadt Freyung. Dieser Teil besteht aus Gesprächen mit Zeitzeugen, die miteinander verglichen und vor allem in Bezug auf die Zeit der Vertreibung analysiert werden. Keywords: resettlement; Bohemian forest; Vimperk; Czech; German; language Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Geschichte der deutschen Bevölkerung in Vimperk im 20. Jahrhundert

This thesis deals with the life of the German population in the small town of Vimperk in the first half of the twentieth century. The first part describes the emergence of the town and then depicts ...

MAREŠOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases