Number of found documents: 135
Published from to

Etymologie als mögliche Motivationskomponente im DaF
FRAŇKOVÁ, Eva
2016 - German
This diploma thesis deals with the integration of etymology as one of the possible motivational component in language learning at the second stage of primary schools with regard to German as a foreign language after English. The theoretical part of this thesis deals with etymology as one of the linguistic disciplines, genealogical relation of English and German language and the issue of motivation in learning a foreign language. The practical part concentrates on creation of the author´s own didactical materials and the application of the discovered relations within these two languages. The aim of these materials is to motivate the pupils at the primary schools to multilingualism. Tato diplomová práce se zabývá zapojením etymologie jako možného motivačního prvku ve výuce cizích jazyků na druhém stupni základních škol se zřetelem k výuce němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Teoretická část práce se věnuje etymologii jako jedné z lingvistických disciplín, genealogické příbuzností angličtiny a němčiny a otázkou motivace ve výuce cizích jazyků. Praktická část práce se soustředí na tvorbu vlastních didaktických materiálů, které využívají příbuznosti obou jazyků a kladou si za cíl motivovat žáky na druhém stupni základních škol k mnohojazyčnosti. Keywords: German after English; motivation in learning foreign languages; German as the second foreign language after English; multilingualism; etymology in teaching foreign languages Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Etymologie als mögliche Motivationskomponente im DaF

This diploma thesis deals with the integration of etymology as one of the possible motivational component in language learning at the second stage of primary schools with regard to German as a foreign ...

FRAŇKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Anglizismen im gegenwärtigen Deutsch und deren Rolle im DaF-Unterricht.
STEHLÍKOVÁ, Martina
2016 - German
The diploma thesis deals with anglicisms in the contemporary German. The theoretical part concerns the linguistic aspects of the anglicisms in the phonetic, grammatical and lexicological field. The empirical part contains the corpus of anglicisms, which is created by the means of excerption of the internet magazine for young people YAEZ. It is followed by the corpus analysis of the chosen anglicisms. These results are incorporated into the didactic material at the end of the thesis. The aim of the thesis is to carry out the corpus-based analysis of the anglicisms and to discover the possible use of the anglicisms in the teaching German as a foreign language. The author applies the methods of corpus linguistic corpus DeReKo und its program COSMAS II in order to verify the lexical and grammatical features of the chosen words. Diplomová práce se zabývá problematikou anglicismů v současné němčině. Teoretická část pojednává o lingvistických aspektech anglicismů z fonetického, gramatického a lexikálního hlediska. Empirická část obsahuje korpus anglicismů vytvořený excerpcí internetového časopisu pro mládež YAEZ na onomasiologickém základě. Následuje korpusová analýza zvolených anglicismů, jejíž výsledky jsou na závěr zapracovány do didaktických materiálů. Cílem práce je provést korpusově podložený výzkum anglicismů a odhalit jejich možné využití ve výuce němčiny jako cizího jazyka. K ověření lexikálních a gramatických charakteristik zvolených slov jsou využity metody korpusové lingvistiky korpus DeReKo a jeho nástroj COSMAS II. Keywords: anglicism; corpus; corpus analysis; loanword; foreign word; German as a foreign language; didactic material Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Anglizismen im gegenwärtigen Deutsch und deren Rolle im DaF-Unterricht.

The diploma thesis deals with anglicisms in the contemporary German. The theoretical part concerns the linguistic aspects of the anglicisms in the phonetic, grammatical and lexicological field. The ...

STEHLÍKOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Vermittlung der Grammatik im DaF-Unterricht an der Grundschule. Am Beispiel substantivischer Flexion
JÁNSKÁ, Veronika
2015 - German
This work is focused on a mediation of grammar in teaching of the German language in primary schools. The main attention is paid to the declension of nouns. I chose for the comparison two completely different outlined textbooks. In view of the fact, that still quite a large number of primary schools teaches according to the textbook "Heute haben wir Deutsch", I decided to confront this textbook with its more modern successor "Deutsch mit Max" and determine whether the conception of modern textbooks differ from those older ones only graphic, i. e. with illustration, and themes that correspond to the age of pupils, or with regard to grammar (the other choice, progression and quantity of grammar structures), and thus are these textbooks more suitable for the current teaching of the German language. Subsequently are the results of this work compared with the views of pupils who are taught according to these textbooks. Tato práce je zaměřena na zprostředkování gramatiky ve výuce německého jazyka na základních školách, přičemž hlavní pozornost je věnována skloňování podstatných jmen. Pro porovnávání jsem si vybrala dvě zcela odlišně koncipované učebnice. Jelikož se stále na poměrně mnoha základních školách vyučuje podle učebnice "Heute haben wir Deutsch", rozhodla jsem se tuto učebnici konfrontovat s její modernější nástupkyní "Deutsch mit Max"a zjistit, zda se pojetí moderních učebnic liší od těch starších pouze graficky, tzn. ilustracemi a tématy, které odpovídají věku žáků, nebo i s ohledem na gramatiku (jiný výběr, progrese a množství probraných gramatických struktur), a tedy jsou tyto učebnice vhodnější pro současnou výuku německého jazyka. Následně jsou výsledky této práce porovnány s názory žáků, kteří se podle těchto učebnic učí. Keywords: grammar; noun; analysis of textbooks; empirical research Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vermittlung der Grammatik im DaF-Unterricht an der Grundschule. Am Beispiel substantivischer Flexion

This work is focused on a mediation of grammar in teaching of the German language in primary schools. The main attention is paid to the declension of nouns. I chose for the comparison two completely ...

JÁNSKÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Der Protagonist und das Banale.Die Figuren in der Kurzprosa Thomas Bernhrads in Konfrontation mit der Banalität
ANDERTOVÁ, Lenka
2012 - German
This diploma work occupies itself with banal situations in short stories in Prosa, Erzählungen and Der Stimmenimitator written by Austrian author Thomas Bernhard. The work depicts the main protagonists that are confronted with banalities and shows their reaction to these banalities. It shows the reader?s perception of the situations. This work is divided into four groups according to the form of narration and these groups are analyzed. The work tries to show the banal situations and their deeper meaning. Tato diplomová práce se zabývá hledáním banálních situací v krátké próze jmenovitě Prosa, Erzählungen a Der Stimmenimitator rakouského spisovatele Thomase Bernharda. Zobrazuje protagonisty povídek, kteří se dostávají do konfrontace s banalitou a jejich reakce na tyto banální situace. Ukazuje se zde také čtenářovo vnímání těchto situací. Práce obsahuje rozdělení povídek do čtyř skupin, dle formy jejich vyprávění, a následný rozbor těchto čtyř skupin. Zde je snaha ukázat, jaké banální situace se v díle objevují a ukázat jejich hlubší význam. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Protagonist und das Banale.Die Figuren in der Kurzprosa Thomas Bernhrads in Konfrontation mit der Banalität

This diploma work occupies itself with banal situations in short stories in Prosa, Erzählungen and Der Stimmenimitator written by Austrian author Thomas Bernhard. The work depicts the main ...

ANDERTOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde Zátoň
FABIÁNOVÁ, Nikol
2014 - German
The diploma thesis called A Contribution to the History of the Locality of Zátoň deals with mapping of the historical background of this Šumava village. The opening chapters of the thesis concern the description of the history of Šumava and Sudety in general. The study of the particularities of this region and its development in the history puts the occurence into the period-context. The thesis deals with the events of the 20th century, when the German population was transfered out of their homes. The region was changed significantly by this step. The technical literature and memories of the contemporary witnesses were used in the thesis. Diplomová práce Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde Zátoň se zabývá zmapováním dějin této pošumavské obce. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecně dějinám Šumavy a oblasti Sudet. Prostudování specifik historického vývoje této části země zasazuje události, k nimž došlo po 2. světové válce, do jasnějšího kontextu. Práce se soustřeďuje především na události 20. století, kdy došlo k výrazné a nezvratné proměně celého regionu z důvodu odsunu německy mluvícího obyvatelstva. Ke sběru materiálů pro tuto práci byla použita odborná literatura a vzpomínky pamětníků nebo jejich potomků. Keywords: the locality of Zátoň; Sudety; the transfer of german-speaking inhabitants; memories of a witness of the transfer Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde Zátoň

The diploma thesis called A Contribution to the History of the Locality of Zátoň deals with mapping of the historical background of this Šumava village. The opening chapters of the thesis concern the ...

FABIÁNOVÁ, Nikol
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Schwierige substantivische Flexionsklassen im DaF-Unterricht
MATOUŠKOVÁ, Hana
2014 - German
This thesis addresses nouns with problematic inflection and their presence in the textbooks of German language for senior classes in primary schools. In the theoretical part three chosen groups of these nouns have been analyzed, the practical part then offers a record of their occurrence in three three-volume textbooks of German language for senior classes in primary schools, Wir, Planet and Spaß mit Max. Based on these analyses the last part contains didactic instructions for teaching chosen groups of nouns and didactic materials suitable for practical teaching. Tato diplomová práce se zabývá substantivy s problematickou flexí a jejich výskytem v učebnicích německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. V teoretické části jsou zanalyzovány tři vybrané skupiny těchto substantiv, praktická část pak nabízí přehled jejich výskytu ve třech třísvazkových učebnicích německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, Wir, Planet a Spaß mit Max. Na základě těchto analýz jsou v poslední části práce navrženy didaktické pokyny pro výuku zvolených skupin substantiv a didaktické materiály vhodné pro praktickou výuku. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Schwierige substantivische Flexionsklassen im DaF-Unterricht

This thesis addresses nouns with problematic inflection and their presence in the textbooks of German language for senior classes in primary schools. In the theoretical part three chosen groups of ...

MATOUŠKOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Untersuchungen zur Geschichte der Fachsprache der Architektur. Paul Decker und seine Ausführliche Anleitung zur Civilbaukunst (Bd.1).
ŠŤASTNÁ, Soňa
2010 - German
The topic of this diploma thesis is an analysis of history of special language of architecture in Paul Decker´s ?Ausführliche Anleitung zur Civilbaukunst (Bd.1)?. This thesis is divided into nine basic parts. The first, second and third parts characterize the special language, baroque and Paul Decker´s life and work. The following parts concentrate on the analysis of the special language presenting in this Decker´s work, that means on morphology, word-formative processes, the role of metaphors and foreign words, polysemy and synonyms, hyponyms, hyperonyms and co-hyponyms as well as the relation between verbal and nonverbal language part. Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der architektonischen Fachsprache in Paul Deckers ?Ausführliche Anleitung zur Civilbaukunst (Bd.1)?. Die ganze Diplomarbeit ist in neun Hauptkapitel geteilt. Die ersten drei Kapitel konzentrieren sich auf Charakteristik der Fachsprachen, des Barocks und des Lebens und Werks Paul Deckers. Die folgenden Kapitel analysieren die im Werk Deckers gegebene Architekturterminologie, d.h. Morphologie, Wortbildungsprozesse, Rolle der Metapher und Entlehnungen, Polysemie und Synonymie, sowie Hyponymie, Hyperonymie und Kohyponymie und Text-Bild-Beziehungen Keywords: Paul Decker; Ausführliche Anleitung zur Civilbaukunst (Bd.1); history of special language of architecture; architektur teminology; word-formative processes; metaphors; foreign words; verbal and nonverbal language part Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Untersuchungen zur Geschichte der Fachsprache der Architektur. Paul Decker und seine Ausführliche Anleitung zur Civilbaukunst (Bd.1).

The topic of this diploma thesis is an analysis of history of special language of architecture in Paul Decker´s ?Ausführliche Anleitung zur Civilbaukunst (Bd.1)?. This thesis is divided into nine ...

ŠŤASTNÁ, Soňa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Moderne Frau und in der Zeit der Industrialisierung
KOLÁŘOVÁ, Jana
2011 - German
This thesis deals with an analysis of chosen books written by a famous German writer Thedor Fontane. Particularly, there are three main books I have chosen for my analysis ? Desire, Torment, Effie Briest and L?Adultera. There is a theoretical part at the beginning of my thesis. I have focused on dealing with specialized foundation. This represents later a basic part for a following analysis in the second, practical part. The second part, the analysis of books, includes general information about the book, brief content of a book and attributes of main characters. It is followed by comparison of historical reality with reality shown in the book. At the end of the whole thesis, there is the third part ? comparison of all three novels, generally as well as from the point of view of the main characters and the historical fidelity of books. Tato práce se zabývá analýzou vybraných děl známého německého spisovatele Theodora Fontana. Konkrétně jde o tři romány - Toužení, soužení; Effi Briestová a Cizoložnice. Této analýze předchází teoretická část, ve které jsou zpracovány odborné podklady a ty poté slouţí jako východisko v následné analýze v druhé, praktické části. Druhá část, tedy analýza děl, zahrnuje obecné informace o díle, stručný obsah a charakteristiku hlavních postav. Následuje porovnání historické skutečnosti s předloţenou realitou v díle. Celou práci uzavírá třetí část - komparace všech tří románů, a to jak všeobecně, tak i z hlediska hlavních hrdinek a historické věrnosti. Keywords: Realism; German literature in 19th century; Social situation of women in Germany in 19th century ? history; Theodor Fontane and Desire; Torment; Effie Briest; L?Adultera; Attributes of main characters in the book ? comparison with reality Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Moderne Frau und in der Zeit der Industrialisierung

This thesis deals with an analysis of chosen books written by a famous German writer Thedor Fontane. Particularly, there are three main books I have chosen for my analysis ? Desire, Torment, Effie ...

KOLÁŘOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Das Bild der Kaiserin Elisabeth in Film und Literatur im Vergleich mit ihren Privataufzeichnungen
VRCHOTOVÁ, Martina
2012 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das Bild der Kaiserin Elisabeth in Film und Literatur im Vergleich mit ihren Privataufzeichnungen

VRCHOTOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Das Fiktive in der Autobiografie von Thomas Bernhard
PALMOVÁ, Jana
2012 - German
This thesis is focused on five literary works of the Austrian writer and playwright Thomas Bernhard, which are usually signified as autobiographical. These are the proses: ?Die Ursache?, ?Der Keller?, ?Der Atem?, ?Die Kälte? and ?Das Kind?. The work is aimed to explore the process of literary biography of the author in these texts with an emphasis on the imaginary part of the work. The texts are analyzed, characterized and described for a variety of Thomas Bernhard´s typical literary procedures, means and methods of making the fiction or physical representation ?autobiographical? reality at the level of the language and the level of stylistic and thematic. Individual claims are supported by specific examples. Tato diplomová práce se zaměřuje na pět literárních děl rakouského spisovatele a dramatika Thomase Bernharda, jež jsou obvykle označována jako autobiografická. Jedná se o prózy: ?Die Ursache?, ?Der Keller?, ?Der Atem?, ?Die Kälte? a ?Das Kind?. Práce si klade za cíl prozkoumat literární zpracování biografie autora v těchto textech s důrazem na fiktivní složku díla. Jsou zde analyzovány, charakterizovány a popsány různé pro Thomase Bernharda typické literárních postupy, prostředky a způsoby fikcionalizace či manipulace ztvárňované ?autobiografické? skutečnosti jak na úrovni jazykové, tak na úrovni stylistické a tematické. Jednotlivá tvrzení jsou podložena konkrétními příklady. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das Fiktive in der Autobiografie von Thomas Bernhard

This thesis is focused on five literary works of the Austrian writer and playwright Thomas Bernhard, which are usually signified as autobiographical. These are the proses: ?Die Ursache?, ?Der Keller?, ...

PALMOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases