Number of found documents: 22
Published from to

Analýza ekologické farmy s chovem zvířat
Martyninková, Dajana
2016 - Czech
The aim of diploma thesis was to analyze an ecological farm in South Bohemia region with the system of beef farming with the exclusion of market milk production, and evaluation of selected reproductive and meat production parameters. Meat hybrids of aberdeen angus, galloway, charolais and hereford breed were kept on this farm. Years from 2010 to 2015 were analyzed and then following parameters were evaluated: number of births during the year and in individual months, length of gestation and calving interval, service period, insemination index and calf losses. Meat production indicators were evaluated including the resulting class of carcase classification in SEUOP system, carcase weight and the age of animals at the time of slaughtering. Subsequently, comparison with neighboring organic farm and conventional farms were made. Although it is a small farm the results of the analysis shows that the reproductive parameters are above the average compared to the conventional aberdeen angus farms. Comparing conventional farms meat production results are relatively the same. Cílem diplomové práce byla analýza vybrané ekologické farmy s chovem skotu bez tržní produkce mléka v Jihočeském kraji a zhodnocení vybraných parametrů reprodukce a masné užitkovosti. Na farmě byli chováni kříženci masných plemen aberdeen angus, galloway, charolais a hereford. Analyzovány byly roky 2010 až 2015 a byl vyhodnocen počet porodů během roku a v jednotlivých měsících, délka březosti a mezidobí, servis perioda, inseminační index a ztráty telat. Z ukazatelů masné užitkovosti bylo vyhodno-ceno zařazení jatečně upraveného těla do výsledné třídy zmasilosti a protučnění v systému SEUROP, hmotnost jatečně upraveného těla a věk zvířete v době porážky. Následně bylo provedeno srovnání se sousední ekologickou farmou a s konvenčními chovy. Z výsledků analýzy vyplývá, že ačkoliv se jedná o malý chov, reprodukční parametry jsou nadprůměrné při srovnání s konvenčními chovy plemene aberdeen angus. V masné užitkovosti jsou v porovnání s konvenčními chovy výsledky užitkovosti relativně shodné. Keywords: ekologické zemědělství; masná užitkovost; reprodukce; skot BTPM Available in digital repository of Mendel University.
Analýza ekologické farmy s chovem zvířat

Cílem diplomové práce byla analýza vybrané ekologické farmy s chovem skotu bez tržní produkce mléka v Jihočeském kraji a zhodnocení vybraných parametrů reprodukce a masné užitkovosti. Na ...

Martyninková, Dajana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Analýza vlivů působících na mléčnou užitkovost dojnic českého strakatého skotu v podmínkách konkrétního chovu
Řiháčková, Zuzana
2018 - Czech
This bachelor thesis is focused on the analysis of the effects on dairy yield of dairy cattle in the conditions of particular breeding. The aim of this bachelor thesis was to characterize the Czech Fleckvieh-Simmental breed and to evaluate the influence of temperature, order and stage of lactation on milking. The literary overview includes the history and the standard of the Czech Fleckvieh-Simmental breed, the milk performance and effects on milk performance have been described in detail. The practical part contains the characteristic of a particular agricultural enterprise located in the South Bohemian Region, where the measurements took place. The results of the average daily temperatures from the weather station near Studená town (provided by the EGÚ Brno company) and the results from performance monitoring were compared. The results show that the average daily temperature has a significant effect on the milk yield, as well as the order and stage of lactation. Milk production was higher, but the milk content decreased in summer. Most milk was obtained in the first 100 days of lactation. Furthermore, it has been found that yields are increasing with the lactation order. Bakalářská práce se zabývá analýzou vlivů působících na mléčnou užitkovost dojnic českého strakatého skotu v podmínkách konkrétního chovu. Bylo charakterizováno plemeno českého strakatého skotu a byl zhodnocen vliv teploty, pořadí a stádia laktace na dojivost. Literární přehled obsahuje historii a standard českého strakatého plemene. Podrobně byla popsána i mléčná užitkovost a vlivy, které na mléčnou užitkovost působí. Praktická část obsahuje charakteristiku konkrétního zemědělského podniku, nacházejícího se v Jihočeském kraji, kde sledování probíhalo. Byly zhodnoceny výsledky průměrných denních teplot z meteorologické stanice Studená poskytnuté EGÚ Brno a výsledky z kontroly užitkovosti. Z výsledků je patrné, že průměrná denní teplota má značný vliv na výši mléčné užitkovosti, stejně tak jako pořadí a stádium laktace. V letních měsících byla produkce mléka vyšší, ale obsah mléčných složek klesal. Krávy nadojily v prvních sto dnech laktace nejvíce mléka. Dále bylo zjištěno, že s pořadím laktace užitkovost narůstá. Keywords: český strakatý skot; dojivost; dojnice; mléčné složky; průměrná denní teplota Available in digital repository of Mendel University.
Analýza vlivů působících na mléčnou užitkovost dojnic českého strakatého skotu v podmínkách konkrétního chovu

, nacházejícího se v Jihočeském kraji, kde sledování probíhalo. Byly zhodnoceny výsledky průměrných denních teplot z meteorologické stanice Studená poskytnuté EGÚ Brno a výsledky z kontroly ...

Řiháčková, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases