Number of found documents: 299
Published from to

Systematic Electrification of the Countryside on the Example of South Bohemian Municipalities
Týle, Prokop; Čechurová, Jana; Jakubec, Ivan
2022 - Czech
Diplomová práce se zabývá soustavnou elektrizací - tj. výrobou a rozvodem elektrické energie - v období první československé republiky. Pro objasnění tohoto dlouhodobého hospodářského i sociálního fenoménu meziválečného období v Československu stručně nastiňuje na celostátní úrovni utvářený právní rámec, sestávající z řady zákonů. Z nich jsou představeny základní aspekty jako všeužitečnost, finanční účast státu nebo podpora elektrizace venkova. Práce se blíže zaměřuje na konkrétní oblast, a to na jižní Čechy. V kontextu tohoto širšího regionu vysvětluje principy soustavné elektrizace na činnosti Jihočeských elektráren, a.s. v Českých Budějovicích a Lužnického elektrárenského svazu, s.r.o. v Táboře. Rozebírá také specifika organizace elektrizace v jižních Čechách - rozdělení úloh všeužitečných společností na stavbu elektrické sítě a výrobu proudu (první jmenovaná) a organizaci elektrizace obcí a distribuci elektřiny (druhá). Výzkumem zejména úředních a editovaných pramenů, doplněných o dobový regionální tisk, přibližuje autor průběh elektrizace v oblasti, kde převládá venkovské osídlení a zemědělský způsob obživy. Tato charakteristika oblasti je významná pro průběh zdejší elektrizace. Užší geografické zaměření práce se týká regionu politického okresu Tábor. Na příkladu dvou sídelních jednotek -... This diploma thesis focuses on the systematic electrification - i.e. the production and distribution of electric power - in the era of the First Czechoslovak Republic. Based on several important acts and regulations, the author analyses and shortly introduces the development of the law system (connected with this phenomenon). He illustrates some fundamental aspects of the process of electrification, such as the financial participation of the state, the electric utility companies or the subsidization of the countryside electrification. As an example, the author then presents, the regional autonomy (nejsem si jistá, co tohle znamená, ale protože je to hodně specifikovaný, dala bych určitý člen) of Tábor in the South Bohemia District. Based on this, he aims to introduce the process of this long-term economic and social phenomenon in interwar Czechoslovakia. The author uses mainly historical administrative sources, published sources, and regional press, to show the development of electrification in the area with small rural municipalities and its agriculture-based economy. He furthermore puts the researched topic of the systematic electrification into the context of the wider region of the South Bohemia focusing on the activities of two leading south-bohemian electrotechnical companies: Jihočeské... Keywords: Soustavná elektrizace|jižní Čechy|1918 - 1939|JČE|Jihočeské elektrárny|LES|Lužnický elektrárenský svaz|elektrifikace|elektrické vedení|elektřina|venkov|DREE|Družstvo pro rozvod elektrické energie|Chýnov|Čekanice; Systematic electrization|South Bohemia|1918 - 1939|JČE|LES|Electrification|Power lines|Electricity|Cooperatice for Electric Power Distribution Available in a digital repository NRGL
Systematic Electrification of the Countryside on the Example of South Bohemian Municipalities

electrification in the area with small rural municipalities and its agriculture-based economy. He furthermore puts the researched topic of the systematic electrification into the context of the wider ...

Týle, Prokop; Čechurová, Jana; Jakubec, Ivan
Univerzita Karlova, 2022

Cultural diversity of the Czech landscape with example of specific area - Blata in South Bohemia
Lojdová, Veronika; Ortová, Jitka; Kuška, Martin
2007 - Czech
Krajina jihočeských Blat není ani divočinou ani nekonečným lidským sídlem. V oblasti Blat se utvořila kulturní krajina pod vlivem působení člověka. Najdeme zde ryze přírodní místa jako jsou hůře dostupná rašeliniště, ale na druhou stranu víme, že zdejší lidé dokázali rašelinu účelně využít aniž by došlo k narušení přirozené rovnováhy v krajině. Součástí kulturní krajiny Blat jsou dále pšeničná pole. Pěstování pšenice mělo v tomto kraji velký význam, což dokazuje jedno z pojmenování oblasti - Pšeničná blata. Úspěšné pěstování pšenice mělo vliv i na charakter místních lidí, kteří byli na své zemědělské výsledky náležitě hrdi. V neposlední řadě je kulturní krajina Blat dokreslena selskými statky, které esteticky doplňují krajinu a vyzdvihují její přirozenost. Blatské vesničky se svými malovanými štíty vnášejí do krajiny lidský řád, který je symbolem jistoty a bezpečí. Blatský lid a zdejší krajina jsou od počátku propojeni. Anonymní krajina se stala pro místní lidi domovem, se kterým je možné se identifikovat, nalézt v něm klid a bezpečí. Blatský lid svůj vztah k domovu vyjadřoval například v písních, které se v této oblasti hojně vyskytovaly. Silnou vazbu k místní krajině můžeme rovněž vyčíst z bohatě zdobeného a jedinečného blatského kroje a hrdost na přináležení k Blatům vyzařuje také z lidové architektury,... This thesis mainly eoneems eultural landseape. I bring its general eharaeteristies and definitions and dosely explore the progress of Czeeh eultural landseape. Than I write about the phoenix of plaee. I'm interested in the problematie ofhome, genius loei, orientation in spaee. There is a praetieal part of the thesis whieh diseusses a speeial eultural landseape - Sobeslavsko-veselska blata in the South Bohemia. This region is dose to my heart, I know it from ehildhood. I deseribe this loeal eultural landseape and its genius loci. I write about the loeal popular arehiteeture whieh is very famous and other speeifie things whieh helped in establishing original eulture in Blata area. The Blata eulturallandseape was ereated under the influenee of people. We ean find here natural plaees for example peat bogs whieh were used by loeal people without deep interventi on in balanee of nature. Than there are wheat fields whieh had its important plaee in the past. And more over there are roral houses whieh eomplement the landseape and support the natural beauty of the eountryside. The villages in Blata with its famous gables bring the human system in the landseape. They are symbols of safety and eertainty for loeal people. Available in a digital repository NRGL
Cultural diversity of the Czech landscape with example of specific area - Blata in South Bohemia

Krajina jihočeských Blat není ani divočinou ani nekonečným lidským sídlem. V oblasti Blat se utvořila kulturní krajina pod vlivem působení člověka. Najdeme zde ryze přírodní místa jako jsou ...

Lojdová, Veronika; Ortová, Jitka; Kuška, Martin
Univerzita Karlova, 2007

Palaeoclimatic analysis of the cretaceous flora from the south bohemian basins
Váchová, Zuzana; Kvaček, Jiří; Teodoridis, Vasilis
2007 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Palaeoclimatic analysis of the cretaceous flora from the south bohemian basins

Váchová, Zuzana; Kvaček, Jiří; Teodoridis, Vasilis
Univerzita Karlova, 2007

Hrazany region in southern Bohemia during the World War II
Švehlová, Kateřina; Koura, Petr; Zdichynec, Jan
2023 - Czech
Keywords: druhá světová válka; Protektorát Čechy a Morava; Hrazany; osvobození; Rudá armáda; World War II; Protectorate of Bohemia and Moravia; Hrazany; liberation; Red Army Available in a digital repository NRGL
Hrazany region in southern Bohemia during the World War II

Švehlová, Kateřina; Koura, Petr; Zdichynec, Jan
Univerzita Karlova, 2023

The possibilities and problems of rural brownfields revitalization in the Region of South Bohemia.
Marhounová, Simona; Perlín, Radim; Kubeš, Jan
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace brownfields ve vybraných správních celcích Jihočeského kraje. Případové území se skládá z obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) České Budějovice a ORP Prachatice. Zájmové oblasti se od sebe liší několika specifiky, kdy mezi hlavní patří geografická vertikální a horizontální poloha. Cílem práce je analyzovat způsob využití venkovských brownfields a spolupráci aktérů na jejich revitalizaci. Metodologická východiska práce jsou založena na hodnocení brownfields v zájmovém území a následné analýze problematiky jejich revitalizace a to pomocí rozhovorů s místními aktéry. Rozhovory proběhly se zástupci veřejného a soukromého sektoru vybraných obcí, kde se nachází brownfields. Výsledky byly vyhodnoceny za jednotlivé ORP a následně proběhla jejich komparace, při níž byly zjištěny některé pravidelnosti. Výsledky výzkumu potvrdily hypotézu, týkají se rozdílnosti provázanosti vztahů mezi veřejným a soukromým sektorem v rámci vybraných ORP. Částečně byla potvrzená hypotéza předpokládající rozdíly ve způsobu využití jednotlivých brownfields podle polohy v rámci kraje i vůči obci. Částečně byla potvrzena rovněž hypotéza, týkající se rozdílnosti intenzity zájmu využití brownfields, která je ovlivněna rozdílnou polohou brownfields. Klíčová slova:... The thesis deals with the problematic of revitalisation related to brownfields in the selected administrative units of South Bohemian region. The case territory includes the municipality with extended powers of České Budějovice and the municipality with extended powers of Prachatice. Those case territories differ in few elements, mainly in regards with vertical and horizontal geographic position. The purpose of the thesis is to analyse how the rural brownfields are utilised, the thesis also focuses on the way stakeholders cooperate with each other during the revitalization of the brownfields. The methodology of the thesis is based on brownfields evaluation in the above mentioned territory, followed by a detailed analysis of the recovery issues by interviewing local stakeholders. The interviews were held with representatives of privat and public sector in the selected municipalities, where the brownfields were located. After evaluating the results for individual municipalities with extended powers, a comparison was done based on witch some regularities were found. The results of the research confirmed the hypotheses about the differences in interconnections between public and privat sector in different municipalities with extended powers. The hypothesis, assuming differences in the way of... Keywords: revitalizace; veřejná správa; rozvoj; venkovský brownfields; revitalization; public administration; development; rural brownfields Available in a digital repository NRGL
The possibilities and problems of rural brownfields revitalization in the Region of South Bohemia.

Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace brownfields ve vybraných správních celcích Jihočeského kraje. Případové území se skládá z obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) ...

Marhounová, Simona; Perlín, Radim; Kubeš, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Institutional care of children at an early age in the South Bohemian Region
Neradová, Zuzana; Loudová Stralczynská, Barbora; Nožičková, Anna
2021 - Czech
Diplomová práce se věnuje problematice dostupnosti institucionální péče pro děti v raném věku v Jihočeském kraji. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na analýzu současné rodinné politiky a s ní související potřeby rodin s dětmi, které ještě nenastoupily do předškolního vzdělávání. Charakterizuje podmínky a formy institucionální péče o děti do šesti let, s důrazem na formy rané péče o děti v České republice, a to včetně aktuálních změn, které jsou v současné době plánovány příslušnými ministerstvy. Mapuje situaci a počet zařízení v Jihočeském kraji. Cílem výzkumné části práce je poskytnout obraz dostupnosti institucionální péče o děti v raném věku v Jihočeském kraji a zmapovat potřeby rodin v oblasti zajištění institucionální péče o děti v raném věku. Hlavní metodou výzkumu je dotazníkové šetření mezi rodiči v Jihočeském kraji, které je doplněno rozhovory s vybranými rodiči-respondenty. KLÍČOVÁ SLOVA Rodina Rodinná politika Raná péče o děti Dítě v raném věku Rodiče The Diploma thesis deals with the issue of availability of early Childhood Care in the South Bohemia region. The theoretical part of the thesis is focused on the analysis if current family policy, which is key in this situation, and the related needs of families with children who have not entered preschool education yet. It describes the conditions and forms of institutional care for children under six years of age, with emphasis on forms of early childcare in the Czech Republic, including current changes that are currently planned by the competent ministry. It maps the situation and the number of facilities in the South Bohemian Region. The aim of the research part of the thesis is to provide a summary of the availability of institutional care for children at an early age in the South Bohemian region and to map the needs of families in the provision of institutional care for children at an early age. The main method of research is a questionnaire survey among parents in the South Bohemian Region, which is supplemented by interviews with selected parents-respondents. KEY WORDS Family Family policy Early care Early childhood Parents Keywords: Rodina; Rodinná politiky; Péče o děti v raném věku; Dítě v raném věku; Rodiče; Family; Family policy; Early care; Early childhood; Parents Available in a digital repository NRGL
Institutional care of children at an early age in the South Bohemian Region

Diplomová práce se věnuje problematice dostupnosti institucionální péče pro děti v raném věku v Jihočeském kraji. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na analýzu současné rodinné ...

Neradová, Zuzana; Loudová Stralczynská, Barbora; Nožičková, Anna
Univerzita Karlova, 2021

Violin Playing in the South Bohemian Region - Tradition and Present
Žureková, Manuela; Tomášek, Jiří; Perglerová, Marka
2010 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Violin Playing in the South Bohemian Region - Tradition and Present

Žureková, Manuela; Tomášek, Jiří; Perglerová, Marka
Univerzita Karlova, 2010

Population development of district towns in the South Bohemian Region
Votavová, Kateřina; Šídlo, Luděk; Brázová, Kateřina
2023 - Czech
Populační vývoj okresních měst v Jihočeském kraji Abstrakt Cílem práce je analyzovat a popsat populační vývoj v sedmi největších městech Jihočeského kraje v letech 1997-2021. Práce čerpá z poskytnutých individuálních a anonymizovaných dat na jejichž základě analyzuje základní demografické ukazatele plodnosti, úmrtnosti a migrace. V práci jsou porovnávána města mezi sebou, přičemž dochází i ke komparaci vývoje s celorepublikovým průměrem. Mimo jiné práce zkoumá angažovanost vedení měst, především jejich snahu řešit demografické problematiky. Z analýzy vyplývá, že většina měst s výjimkou Písku má tendence ke ztrátovosti obyvatel, avšak s jinou intenzitou a časováním. U všech sledovaných měst se intenzita plodnosti i úroveň úmrtnosti vyvíjí ve všech městech podobně s minimálními odlišnostmi. Vedení měst se demografické problematiky ve většině městech snaží aktuálně řešit. Klíčová slova: populační vývoj, města, plodnost, úmrtnost, migrace Population development of district towns in the South Bohemian Region Abstract The aim of the thesis is to analyse and describe the population development in the seven largest cities of the South Bohemia Region in the period 1997-2021. The thesis draws on individual and anonymised data to analyse the basic demographic indicators of fertility, mortality and migration. The work compares the cities with each other as well as compares the development with the national average. Among other things, the thesis examines the development documents of cities, especially their efforts to address demographic issues. Moreover, the analysis shows that most cities, with the exception of Písek, tend to lose population, but with different intensity and timing. In all cities fertility intensity and mortality evolve similarly with minimal differences. Finally, the city management is currently trying to address demographic issues in most cities. Keywords: population development, towns, fertility, mortality, migration Keywords: populační vývoj; města; plodnost; úmrtnost; migrace; population development; towns; fertility; mortality; migration Available in a digital repository NRGL
Population development of district towns in the South Bohemian Region

Populační vývoj okresních měst v Jihočeském kraji Abstrakt Cílem práce je analyzovat a popsat populační vývoj v sedmi největších městech Jihočeského kraje v letech 1997-2021. Práce ...

Votavová, Kateřina; Šídlo, Luděk; Brázová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2023

Life and work of the South Bohemian painter Jan Kojan
Kalátová, Marie; Půtová, Barbora; Hoftichová, Petra
2016 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá životem a dílem jihočeského malíře Jana Kojana, který žil a tvořil v letech 1886 - 1951. Práce se člení celkem do sedmi kapitol, z nichž prvních šest je věnováno osobnímu životu tohoto umělce - jeho dětství, vzdělání, vstupu do manželství, vlivům, které na něho působily, včetně války a studijního pobytu v Paříži a samozřejmě také podrobnému popisu jeho tvůrčí umělecké činnosti. Závěrečná sedmá kapitola pojednává o tom, jak se Kojanovo dílo řadí do širšího kontextu české krajinomalby. Základním podkladem pro napsání této práce byly archivní dokumenty z Kojanova osobního fondu, který je uložen ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Cílem práce je shrnout stav dosavadního bádání a poskytnout tak čtenáři co nejvíce informací týkajících se Kojanovy osobnosti a jeho výtvarného díla. Klíčová slova: Jan Kojan, malíř, život, dílo, krajinomalba, jižní Čechy This thesis focuses on the life and work of Jan Kojan, the painter from South Bohemia who lived and created in 1886 - 1951. The thesis is divided into seven chapters. The first six chapters are focused on the personal life of the artist - his childhood, education, marriage, influences which affected him, including war and educational stay in Paris and it is also focused on detailed description of his creative artistic activity. The final seventh chapter deals with inclusion of the Kojan's work to the wide context of the Czech landscape painting. The basic resources for writing this thesis were archives from Kojan's personal fund which is placed in State Regional Archives in Třeboň. The aim of this work is to summarize the state of the previous research and to provide for the reader as much as possible information related to Kojan's character and his visual work. Klíčová slova: Jan Kojan, painter, life, work, landscape, South Bohemia Keywords: Jan Kojan; malíř; život; dílo; krajinomalba; jižní Čechy; Jan Kojan; painter; life; work; landscape; South Bohemia Available in a digital repository NRGL
Life and work of the South Bohemian painter Jan Kojan

Tato bakalářská práce se zabývá životem a dílem jihočeského malíře Jana Kojana, který žil a tvořil v letech 1886 - 1951. Práce se člení celkem do sedmi kapitol, z nichž prvních šest je ...

Kalátová, Marie; Půtová, Barbora; Hoftichová, Petra
Univerzita Karlova, 2016

Construction of Tradition as a way of Construction of Identities? Ethnographic Study of the non-governmental Folklore Organization Kovářovan of South Bohemia
Sedakovová, Barbora; Novotná, Hedvika; Zandlová, Markéta
2011 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Construction of Tradition as a way of Construction of Identities? Ethnographic Study of the non-governmental Folklore Organization Kovářovan of South Bohemia

Sedakovová, Barbora; Novotná, Hedvika; Zandlová, Markéta
Univerzita Karlova, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases