Number of found documents: 304
Published from to

The possibilities and problems of rural brownfields revitalization in the Region of South Bohemia.
Marhounová, Simona; Perlín, Radim; Kubeš, Jan
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace brownfields ve vybraných správních celcích Jihočeského kraje. Případové území se skládá z obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) České Budějovice a ORP Prachatice. Zájmové oblasti se od sebe liší několika specifiky, kdy mezi hlavní patří geografická vertikální a horizontální poloha. Cílem práce je analyzovat způsob využití venkovských brownfields a spolupráci aktérů na jejich revitalizaci. Metodologická východiska práce jsou založena na hodnocení brownfields v zájmovém území a následné analýze problematiky jejich revitalizace a to pomocí rozhovorů s místními aktéry. Rozhovory proběhly se zástupci veřejného a soukromého sektoru vybraných obcí, kde se nachází brownfields. Výsledky byly vyhodnoceny za jednotlivé ORP a následně proběhla jejich komparace, při níž byly zjištěny některé pravidelnosti. Výsledky výzkumu potvrdily hypotézu, týkají se rozdílnosti provázanosti vztahů mezi veřejným a soukromým sektorem v rámci vybraných ORP. Částečně byla potvrzená hypotéza předpokládající rozdíly ve způsobu využití jednotlivých brownfields podle polohy v rámci kraje i vůči obci. Částečně byla potvrzena rovněž hypotéza, týkající se rozdílnosti intenzity zájmu využití brownfields, která je ovlivněna rozdílnou polohou brownfields. Klíčová slova:... The thesis deals with the problematic of revitalisation related to brownfields in the selected administrative units of South Bohemian region. The case territory includes the municipality with extended powers of České Budějovice and the municipality with extended powers of Prachatice. Those case territories differ in few elements, mainly in regards with vertical and horizontal geographic position. The purpose of the thesis is to analyse how the rural brownfields are utilised, the thesis also focuses on the way stakeholders cooperate with each other during the revitalization of the brownfields. The methodology of the thesis is based on brownfields evaluation in the above mentioned territory, followed by a detailed analysis of the recovery issues by interviewing local stakeholders. The interviews were held with representatives of privat and public sector in the selected municipalities, where the brownfields were located. After evaluating the results for individual municipalities with extended powers, a comparison was done based on witch some regularities were found. The results of the research confirmed the hypotheses about the differences in interconnections between public and privat sector in different municipalities with extended powers. The hypothesis, assuming differences in the way of... Keywords: revitalizace; veřejná správa; rozvoj; venkovský brownfields; revitalization; public administration; development; rural brownfields Available in a digital repository NRGL
The possibilities and problems of rural brownfields revitalization in the Region of South Bohemia.

Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace brownfields ve vybraných správních celcích Jihočeského kraje. Případové území se skládá z obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) ...

Marhounová, Simona; Perlín, Radim; Kubeš, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Population development of district towns in the South Bohemian Region
Votavová, Kateřina; Šídlo, Luděk; Brázová, Kateřina
2023 - Czech
Populační vývoj okresních měst v Jihočeském kraji Abstrakt Cílem práce je analyzovat a popsat populační vývoj v sedmi největších městech Jihočeského kraje v letech 1997-2021. Práce čerpá z poskytnutých individuálních a anonymizovaných dat na jejichž základě analyzuje základní demografické ukazatele plodnosti, úmrtnosti a migrace. V práci jsou porovnávána města mezi sebou, přičemž dochází i ke komparaci vývoje s celorepublikovým průměrem. Mimo jiné práce zkoumá angažovanost vedení měst, především jejich snahu řešit demografické problematiky. Z analýzy vyplývá, že většina měst s výjimkou Písku má tendence ke ztrátovosti obyvatel, avšak s jinou intenzitou a časováním. U všech sledovaných měst se intenzita plodnosti i úroveň úmrtnosti vyvíjí ve všech městech podobně s minimálními odlišnostmi. Vedení měst se demografické problematiky ve většině městech snaží aktuálně řešit. Klíčová slova: populační vývoj, města, plodnost, úmrtnost, migrace Population development of district towns in the South Bohemian Region Abstract The aim of the thesis is to analyse and describe the population development in the seven largest cities of the South Bohemia Region in the period 1997-2021. The thesis draws on individual and anonymised data to analyse the basic demographic indicators of fertility, mortality and migration. The work compares the cities with each other as well as compares the development with the national average. Among other things, the thesis examines the development documents of cities, especially their efforts to address demographic issues. Moreover, the analysis shows that most cities, with the exception of Písek, tend to lose population, but with different intensity and timing. In all cities fertility intensity and mortality evolve similarly with minimal differences. Finally, the city management is currently trying to address demographic issues in most cities. Keywords: population development, towns, fertility, mortality, migration Keywords: populační vývoj; města; plodnost; úmrtnost; migrace; population development; towns; fertility; mortality; migration Available in a digital repository NRGL
Population development of district towns in the South Bohemian Region

Populační vývoj okresních měst v Jihočeském kraji Abstrakt Cílem práce je analyzovat a popsat populační vývoj v sedmi největších městech Jihočeského kraje v letech 1997-2021. Práce ...

Votavová, Kateřina; Šídlo, Luděk; Brázová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2023

Institutional care of children at an early age in the South Bohemian Region
Neradová, Zuzana; Loudová Stralczynská, Barbora; Nožičková, Anna
2021 - Czech
Diplomová práce se věnuje problematice dostupnosti institucionální péče pro děti v raném věku v Jihočeském kraji. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na analýzu současné rodinné politiky a s ní související potřeby rodin s dětmi, které ještě nenastoupily do předškolního vzdělávání. Charakterizuje podmínky a formy institucionální péče o děti do šesti let, s důrazem na formy rané péče o děti v České republice, a to včetně aktuálních změn, které jsou v současné době plánovány příslušnými ministerstvy. Mapuje situaci a počet zařízení v Jihočeském kraji. Cílem výzkumné části práce je poskytnout obraz dostupnosti institucionální péče o děti v raném věku v Jihočeském kraji a zmapovat potřeby rodin v oblasti zajištění institucionální péče o děti v raném věku. Hlavní metodou výzkumu je dotazníkové šetření mezi rodiči v Jihočeském kraji, které je doplněno rozhovory s vybranými rodiči-respondenty. KLÍČOVÁ SLOVA Rodina Rodinná politika Raná péče o děti Dítě v raném věku Rodiče The Diploma thesis deals with the issue of availability of early Childhood Care in the South Bohemia region. The theoretical part of the thesis is focused on the analysis if current family policy, which is key in this situation, and the related needs of families with children who have not entered preschool education yet. It describes the conditions and forms of institutional care for children under six years of age, with emphasis on forms of early childcare in the Czech Republic, including current changes that are currently planned by the competent ministry. It maps the situation and the number of facilities in the South Bohemian Region. The aim of the research part of the thesis is to provide a summary of the availability of institutional care for children at an early age in the South Bohemian region and to map the needs of families in the provision of institutional care for children at an early age. The main method of research is a questionnaire survey among parents in the South Bohemian Region, which is supplemented by interviews with selected parents-respondents. KEY WORDS Family Family policy Early care Early childhood Parents Keywords: Rodina; Rodinná politiky; Péče o děti v raném věku; Dítě v raném věku; Rodiče; Family; Family policy; Early care; Early childhood; Parents Available in a digital repository NRGL
Institutional care of children at an early age in the South Bohemian Region

Diplomová práce se věnuje problematice dostupnosti institucionální péče pro děti v raném věku v Jihočeském kraji. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na analýzu současné rodinné ...

Neradová, Zuzana; Loudová Stralczynská, Barbora; Nožičková, Anna
Univerzita Karlova, 2021

Sports activities within the frame of balneology in Jihočeský region
Baťková, Markéta; Kydlíčková, Hana; Navrátilová, Miroslava
2009 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Sports activities within the frame of balneology in Jihočeský region

Baťková, Markéta; Kydlíčková, Hana; Navrátilová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2009

The present situation of public libraries in the region of South Bohemia
Kubišová, Michaela; Černá, Milena; Stöcklová, Anna
2009 - Czech
Diplomová práce pojednává o současném stavu veřejného knihovnictví v Jihočeském kraji. Cílem práce je podat přehled o současném stavu veřejných knihoven v kraji a analyzovat a zhodnotit činnost vybraných knihoven. V úvodu je stručná charakteristika vymezené oblasti, nastíněn zdejší vývoj knihoven a knihovnictví, ale také vývoj národnostního uspořádání, protože otázka vztahu soužití českého a německého obyvatelstva zde vždy hrála významnou roli a ovlivňovala rozvoj tohoto kraje. Poté následuje popis současného stavu veřejného knihovnictví z pohledu plnění regionálních funkcí a následně je rozebírána činnost pěti vybraných městských knihoven - dvou z vnitrozemí a tří z pohraničních regionů. U všech knihoven je pojednáno o jejich historii, jednotlivých odděleních a službách v nich poskytovaných a zajímavých akcích, které knihovny pořádají pro dětské i dospělé čtenáře, případně příklady zajímavé spolupráce knihovnen s ostatními kulturními, vzdělávacími a občanskými organizacemi. U knihoven z pohraničních regionů je ještě zmiňována jejich přeshraniční spolupráce s německými a hornorakouskými knihovnami. V analýze jednotlivých knihoven je převážně zohledňováno časové období posledních dvou až tří let. Součástí práce je také zhodnocení současného stavu internetizace knihoven v kraji v rámci Projektu internetizace... Available in a digital repository NRGL
The present situation of public libraries in the region of South Bohemia

Diplomová práce pojednává o současném stavu veřejného knihovnictví v Jihočeském kraji. Cílem práce je podat přehled o současném stavu veřejných knihoven v kraji a analyzovat a zhodnotit ...

Kubišová, Michaela; Černá, Milena; Stöcklová, Anna
Univerzita Karlova, 2009

The Awareness of South Bohemian Public about Cardiopulmonary Resuscitation
Mikšíčková, Věra; Vrábelová, Petra; Maffei Svobodová, Ludmila
2019 - Czech
ÚVOD: Jednou z nejvýznamnějších příčin náhlých úmrtí v Evropě je náhlá zástava oběhu. K záchraně života je potřeba na prvním místě poskytnutí neodkladné kardiopulmonální resuscitace (KPR). Jedním z předpokladů úspěšné resuscitace je její včasné zahájení a znalost základních postupů. Úroveň znalosti postupů neodkladné resuscitace, její správné provádění, zručnost a ochota laických zachránců může rozhodovat o dalším osudu osob stižených náhlou zástavou oběhu. Každou minutou, kdy není prováděna resuscitace, se šance na přežití osob se zástavou oběhu snižuje o 10 - 12 %. CÍLE A METODOLOGIE: Hlavním výzkumným problémem bylo zhodnocení míry informovanosti jihočeské veřejnosti o postupu laické kardiopulmonální resuscitace. Dále bylo cílem zmapovat zájem jihočeské veřejnosti o vzdělávání v problematice KPR. Pro vypracování empirické části byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu, formou dotazníku vlastní tvorby. Dotazník obsahoval 35 otázek. Výzkumný vzorek byl tvořen neselektovanou veřejností v Jihočeském kraji a výběr informantů byl náhodný. Sběr dat byl prováděn přímým dotazováním kolemjdoucích osob na ulicích, v nákupních střediscích, ve městech a vesnicích. Výzkumného šetření se zúčastnilo 100 respondentů. Získaná data byla zpracována deskriptivní analýzou. VÝSLEDKY A IMPLEMENTACE DO PRAXE: Z... INTRODUCTION: One of the most frequent causes of sudden death in Europe is a sudden cardiac arrest. First above all providing urgent cardio-pulmonary resuscitation (CPR) is necessary for rescue of life. One of preconditions of successful resuscitation is its early start and knowledge of basic techniques. The level of knowledge of urgent resuscitation techniques, its proper performance, skillfulness and willingness of non-professional rescuers can decide about next life of people affected by sudden cardiac arrest. Every minute that the resuscitation is not performed a chance of survival of people affected with sudden cardiac arrest decreases by 10 - 12%. GOALS AND METHODOLOGY: The main research problem was an evaluation of the level of knowledge of techniques of cardio-pulmonary resuscitation with public in South Bohemia. The next goal was to map the interest of the public in South Bohemia in education in CPR. For working out of the empirical part the method of quantitative research was chosen in the form of a questionnaire which I made. The questionnaire contained 35 questions. The research sample was made of nonselected public in South Bohemia and the choice of informants was random. The collection of data was performed by direct questioning of passers-by in streets, shopping centres, in towns and... Keywords: Doporučené postupy pro resuscitaci 2015; Kardiopulmonální resuscitace; Srdeční zástava; Řetězec přežití; Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace; Guidelines for resuscitation 2015; Cardiopulmonary resuscitation; Cardiac arrest; Chain of survival; Telephone-assisted cardiopulmonary resuscitation Available in a digital repository NRGL
The Awareness of South Bohemian Public about Cardiopulmonary Resuscitation

resuscitace, se šance na přežití osob se zástavou oběhu snižuje o 10 - 12 %. CÍLE A METODOLOGIE: Hlavním výzkumným problémem bylo zhodnocení míry informovanosti jihočeské veřejnosti o ...

Mikšíčková, Věra; Vrábelová, Petra; Maffei Svobodová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2019

Climbing walls on Basic and Secondary school in South Bohemia
Brázda, David; Vomáčko, Ladislav; Kalkusová, Lucie
2017 - Czech
Keywords: horolezectví; tělesná výchova; prožitek; lezení dětí; bezpečnost; mountaineering; physical education; experience; children climbing; safety Available in a digital repository NRGL
Climbing walls on Basic and Secondary school in South Bohemia

Brázda, David; Vomáčko, Ladislav; Kalkusová, Lucie
Univerzita Karlova, 2017

Violin Playing in the South Bohemian Region - Tradition and Present
Žureková, Manuela; Tomášek, Jiří; Perglerová, Marka
2010 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Violin Playing in the South Bohemian Region - Tradition and Present

Žureková, Manuela; Tomášek, Jiří; Perglerová, Marka
Univerzita Karlova, 2010

Fault tectonics of the selected areas of the South Bohemian Moldanubicum
Paulusová, Barbora; Hartvich, Filip; Stemberk, Jakub
2023 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na projevy aktivní tektoniky a tektonický vliv na reliéf v zájmovém území jihočeského Moldanubika, přičemž zvýšená pozornost je věnována oblastem Kaplické a Lhenické brázdy. V úvodní části práce jsou shrnuty dosavadní poznatky o geologickém a tektonickém vývoji Moldanubika a taktéž jsou uvedeny známé metody výzkumu tektoniky. Vybrané metody jsou následně použity k analýze zájmového území. S pomocí digitálních dat byla provedena analýza morfolineamentů, údolní sítě, zlomů, geofyzikálních a seismických dat a taktéž byly pro jednotlivá povodí vypočteny morfometrické parametry. Projevy tektoniky v reliéfu byly diskutovány v souvislosti s puklinovou analýzou vybraných lokalit a průběh zlomových linií byl potvrzen pomocí měření elektrické odporové tomografie (ERT). Na základě syntézy výsledků dílčích metod byly identifikovány projevy tektoniky v reliéfu a v obou oblastech byly vymezeny oblasti, ve kterých přetrvává tektonická aktivita. V těchto oblastech byly identifikovány potenciálně aktivní zlomy. V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a navrženy směry možného dalšího výzkumu. Klíčová slova: tektonická aktivita, zlom, moldanubikum, Kaplická brázda, Lhenická brázda The master thesis focuses on the identification of the traces of active tectonics and their influence on the current relief. The study area is situated in the South-Bohemian Moldanubicum, the core area of the Bohemian massif. Two partial areas of interest were chosen for the detailed analyses, the Lhenice fault zone and Kaplice furrow, aiming to assess their tectonic activity. The introductory part concisely presents the geological and tectonic development of Moldanubicum, providing essential context, along with a summary of the research methods, suitable for the research of tectonic imprint in the relief. Digital data were utilized to perform various analyses in both areas of interest. Morpholineaments, thalwegs, and faults were measured and geophysical and seismic data were analyzed. Morphometric parameters were also calculated to assess the level of activity. Through analysis of tectonic joints, the influence of tectonics on the relief was thoroughly discussed. Geophysical measurements (using electrical resistivity tomography) confirmed the existence and course of faults. Additionaly, the areas of tectonic influence and active tectonic areas were identified. Notably, active faults were delineated, and possibly unknown faults were identified within the active regions. Finally, the conclusions... Keywords: tektonická aktivita; zlom; moldanubikum; Kaplická brázda; Lhenická brázda; active tectonics; fault; moldanubicum; Kaplice furrow; Lhenice fault zone Available in a digital repository NRGL
Fault tectonics of the selected areas of the South Bohemian Moldanubicum

Diplomová práce se zaměřuje na projevy aktivní tektoniky a tektonický vliv na reliéf v zájmovém území jihočeského Moldanubika, přičemž zvýšená pozornost je věnována oblastem Kaplické a ...

Paulusová, Barbora; Hartvich, Filip; Stemberk, Jakub
Univerzita Karlova, 2023

Life and work of the South Bohemian painter Jan Kojan
Kalátová, Marie; Půtová, Barbora; Hoftichová, Petra
2016 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá životem a dílem jihočeského malíře Jana Kojana, který žil a tvořil v letech 1886 - 1951. Práce se člení celkem do sedmi kapitol, z nichž prvních šest je věnováno osobnímu životu tohoto umělce - jeho dětství, vzdělání, vstupu do manželství, vlivům, které na něho působily, včetně války a studijního pobytu v Paříži a samozřejmě také podrobnému popisu jeho tvůrčí umělecké činnosti. Závěrečná sedmá kapitola pojednává o tom, jak se Kojanovo dílo řadí do širšího kontextu české krajinomalby. Základním podkladem pro napsání této práce byly archivní dokumenty z Kojanova osobního fondu, který je uložen ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Cílem práce je shrnout stav dosavadního bádání a poskytnout tak čtenáři co nejvíce informací týkajících se Kojanovy osobnosti a jeho výtvarného díla. Klíčová slova: Jan Kojan, malíř, život, dílo, krajinomalba, jižní Čechy This thesis focuses on the life and work of Jan Kojan, the painter from South Bohemia who lived and created in 1886 - 1951. The thesis is divided into seven chapters. The first six chapters are focused on the personal life of the artist - his childhood, education, marriage, influences which affected him, including war and educational stay in Paris and it is also focused on detailed description of his creative artistic activity. The final seventh chapter deals with inclusion of the Kojan's work to the wide context of the Czech landscape painting. The basic resources for writing this thesis were archives from Kojan's personal fund which is placed in State Regional Archives in Třeboň. The aim of this work is to summarize the state of the previous research and to provide for the reader as much as possible information related to Kojan's character and his visual work. Klíčová slova: Jan Kojan, painter, life, work, landscape, South Bohemia Keywords: Jan Kojan; malíř; život; dílo; krajinomalba; jižní Čechy; Jan Kojan; painter; life; work; landscape; South Bohemia Available in a digital repository NRGL
Life and work of the South Bohemian painter Jan Kojan

Tato bakalářská práce se zabývá životem a dílem jihočeského malíře Jana Kojana, který žil a tvořil v letech 1886 - 1951. Práce se člení celkem do sedmi kapitol, z nichž prvních šest je ...

Kalátová, Marie; Půtová, Barbora; Hoftichová, Petra
Univerzita Karlova, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases