Number of found documents: 80
Published from to

Word Accent of the Speakers of the South Bohemian Dialect in Doudleby Area
Jirovec, Karel; Sojka, Pavel; Vlčková, Jana
2022 - Czech
Keywords: Dialekt; jihočeské nářečí; doudlebský okrajový úsek; suprasegmentální rovina jazyka; kladení přízvuku; Dialect; south Bohemian dialect; Doudleby area; suprasegmental level of a language; stress placement Available in a digital repository NRGL
Word Accent of the Speakers of the South Bohemian Dialect in Doudleby Area

Jirovec, Karel; Sojka, Pavel; Vlčková, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Marriages of divorced in South Bohemian Region, 1992-2008
Šípková, Adéla; Fialová, Ludmila; Bartoňová, Dagmar
2011 - Czech
Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba uplynulá od zániku předchozího manželství a regionální původ. Získané výsledky jsou porovnávány s celostátními daty. Účelem je také zjištění, zda se sňatečnost rozvedených v Jižních Čechách odlišuje nebo naopak neodlišuje od celostátních trendů. This work is focused on the analysis of marriage patterns of reciprocally divorced spouses in the South Bohemian Region in the years 1992-2008. The work analyzes the age structure of bride and groom, their education, time elapsed from breakdown of previous marriage and regional origin. The results obtained are compared with national data, namely to determine whether the marriages of divorced individuals in South Bohemia differ from national trends. Keywords: Jižní Čechy; nevěsta; sňatky; ženich; South Bohemia; bride; marriage; groom Available in a digital repository NRGL
Marriages of divorced in South Bohemian Region, 1992-2008

Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba ...

Šípková, Adéla; Fialová, Ludmila; Bartoňová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2011

Selected features of population development in Czech border regions during 1961-2001 period
Valentová, Olga; Bartoňová, Dagmar; Fialová, Ludmila
2006 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Selected features of population development in Czech border regions during 1961-2001 period

Valentová, Olga; Bartoňová, Dagmar; Fialová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2006

Media representation of the expulsion of Sudeten Germans between the years 1945 and 1947 in Jihoceska pravda weekly
Peštová, Anna; Köpplová, Barbara; Suk, Pavel
2009 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Media representation of the expulsion of Sudeten Germans between the years 1945 and 1947 in Jihoceska pravda weekly

Peštová, Anna; Köpplová, Barbara; Suk, Pavel
Univerzita Karlova, 2009

Landscape, Modernity and Religiousness in the Works of Selected Authors from the South Bohemia Region
Leskovjan, Martin; Putna, Martin; Kunca, Tomáš
2010 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Landscape, Modernity and Religiousness in the Works of Selected Authors from the South Bohemia Region

Leskovjan, Martin; Putna, Martin; Kunca, Tomáš
Univerzita Karlova, 2010

Marriages of divorced in South Bohemian Region, 1992-2008
Šípková, Adéla; Fialová, Ludmila; Bartoňová, Dagmar
2011 - Czech
Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba uplynulá od zániku předchozího manželství a regionální původ. Získané výsledky jsou porovnávány s celostátními daty. Účelem je také zjištění, zda se sňatečnost rozvedených v Jižních Čechách odlišuje nebo naopak neodlišuje od celostátních trendů. This work is focused on the analysis of marriage patterns of reciprocally divorced spouses in the South Bohemian Region in the years 1992-2008. The work analyzes the age structure of bride and groom, their education, time elapsed from breakdown of previous marriage and regional origin. The results obtained are compared with national data, namely to determine whether the marriages of divorced individuals in South Bohemia differ from national trends. Keywords: Jižní Čechy; nevěsta; sňatky; ženich; South Bohemia; bride; marriage; groom Available in a digital repository NRGL
Marriages of divorced in South Bohemian Region, 1992-2008

Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba ...

Šípková, Adéla; Fialová, Ludmila; Bartoňová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2011

The Analysis of Clients of Selected Retirement Homes in Prague and in South-Bohemian Region in terms of Selected Demographic Characteristics
Kristen, Michal; Burcin, Boris; Rybová, Kristýna
2014 - Czech
Analýza klientů vybraných domovů pro seniory v Praze a v Jihočeském kraji z hlediska vybraných demografických charakteristik Abstrakt Cílem práce je za prvé zjistit a porovnat počty lůžek v domovech pro seniory na území hlavního města Prahy a v Jihočeském kraji, za druhé charakterizovat klienty v domovech pro seniory podle věku, pohlaví a rodinného stavu a za třetí provést analýzu přežívání klientů vybraných domovů pro seniory. Ke zjištění počtu lůžek byl využit Registr poskytovatelů sociálních služeb, který provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, porovnání počtu lůžek bylo provedeno za pomoci indexu dostupnosti a normativů vybavenosti. K charakteristikám klientů v domovech pro seniory byla použita popisná demografická analýza a v případě věku komparace s reálnou populací v příslušném kraji. Analýza přežívání byla zpracována za pomoci Kaplan-Meierovy metody. Provedeným výzkumem analýzy přežívání bylo zjištěno, že s rostoucí kapacitou domovů pro seniory neklesá kvalita poskytovaných služeb, ba naopak, ve většině případů jsou služby natolik kvalitní, že se v těchto zařízeních klienti dožívají průměrně vyššího věku. Z normativů vybavenosti plynou jednoznačné rozdíly ve vybavenosti mezi Jihočeským krajem a hlavním městem Prahou. Zatímco v Jihočeském kraji by - při původním návrhu... The Analysis of Clients of Selected Retirement Homes in Prague and in South-Bohemian Region in terms of Selected Demographic Characteristics Abstract The aim of the work is firstly to ascertain and compare the number of beds in retirement houses in the area of capital city Prague and in the South-Bohemian Region, secondly to characterize the clients in retirement houses according to their age, sex and marital status and thirdly to carry out the mortality analysis of clients in selected retirement houses. The Register of Social Service Providers, which is operated by the Ministry of Labour and Social Affairs, was used to find out the number of beds. To characterize the clients in retirement houses the descriptive demographic analysis was utilized and in the case of age it was the comparison with real population in corresponding region. The mortality analysis was worked out with the help of Kaplan-Meier method. Through the conducted research of mortality analysis it was find out that the quality of provided services does not decline with the higher capacity in retirement houses, even more the services are so quality that the clients in those retirement houses reach on the average higher age. Unambiguous differences in facilities between South-Bohemian Region and the capital city Prague result from the... Keywords: domovy pro seniory; analýza přežívání; kapacita domovů pro seniory; normativy vybavenosti; retirement houses; mortality analysis; the capacity of retirement houses; the normative of facilities Available in a digital repository NRGL
The Analysis of Clients of Selected Retirement Homes in Prague and in South-Bohemian Region in terms of Selected Demographic Characteristics

Analýza klientů vybraných domovů pro seniory v Praze a v Jihočeském kraji z hlediska vybraných demografických charakteristik Abstrakt Cílem práce je za prvé zjistit a porovnat počty lůžek v ...

Kristen, Michal; Burcin, Boris; Rybová, Kristýna
Univerzita Karlova, 2014

Where shall I live and who will help me?The transition to adulthood of young people leaving children's home to independent life in the South Bohemian Region.
Lacinová, Alexandra; Kotrusová, Miriam; Kohoutek, Jan
2019 - Czech
Keywords: dětský domov; ústavní výchova; bydlení; adolescence; sociální pomoc; Children's Home; institutional care; housing; adolescence; social assistance Available in a digital repository NRGL
Where shall I live and who will help me?The transition to adulthood of young people leaving children's home to independent life in the South Bohemian Region.

Lacinová, Alexandra; Kotrusová, Miriam; Kohoutek, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Mapping of provided addictological aftercare services for gerontoadictological clients in Jihočeský, Jihomoravský and Vysočina Region
Benešová, Martina; Volfová, Anna; Vacek, Jaroslav
2022 - Czech
Východiska: Vzhledem k demografickému stárnutí obyvatelstva ve vyspělých zemích, roste zastoupení seniorů v populaci. Tento trend se odráží i v adiktologii, kdy se stále častěji setkáváme s cílovou skupinou seniorů závislých na návykových látkách (gerontoadiktologie). V ČR je poměrně dobře vybudovaná síť služeb pro adiktologické klienty, ve které má své opodstatněné místo pobytová služba následná péče. Zaměřuje se především na udržování pozitivních změn v chování, postupné začlenění klientů do normálního života a efektivně podporuje abstinenci. Avšak žádný dosavadní výzkum nereflektuje, jak je tato služba dostupná gerontoadiktologickým klientům v Jihomoravském, Jihočeském a v Kraji Vysočina, jaké má pro ně programy a přizpůsobení, popřípadě jaké jsou nedostatky v péči o tyto klienty. Cíle: Jádrem výzkumu je zmapovat dostupnost služeb pobytové následné péče v Jihočeském, v Jihomoravském a v kraji Vysočina pro gerontoadiktologické klienty. Identifikovat možné limitující faktory pro tuto cílovou skupinu a poskytnout autentickou subjektivní zkušenost výzkumníků, v roli příbuzných adiktologických klientů, při komunikaci se službami. Metody výzkumu: Praktická část práce byla realizována za pomocí kvalitativní výzkumné metody Mystery shopping, při které realizátoři studie, v roli potenciálních zájemců o... Resources: Due to the demographic aging of the population in developed countries, the proportion of seniors in the population is increasing. This trend is also reflected in the adictology which we are increasingly meeting the target group addicted to addictive substances (gerontoadictology). The Czech republic has a relatively well-established network of services for addiction clients in which the residential care service has a justified place. It is focused on maintaining positive behavioral changes, gradual integration of s, which programmes and adaptations it has for them, or what are the gaps in the care of these clients. Targets: egions for gerontoadictology clients. The thesis identifies possible limiting factors for this target group and deserves authentic subjective experience of research in the role of relatives of addicted clients during communications with services. Methodology: Practical part of the thesis was realized by the qualitative research method Mystery shopping during which implementers of the study were finding out by the phone, in the role of potential candidates for aftercare service, needed information. Research group over 18 years of age up to at least 70 years of age. According to the survey there are seven of these facilities. The obtained data were processed by the... Keywords: Adiktologické služby; gerontoadiktologie; gerontologie; následná péče; Addiction services; aftercare services; gerontoadictology Available in a digital repository NRGL
Mapping of provided addictological aftercare services for gerontoadictological clients in Jihočeský, Jihomoravský and Vysočina Region

do normálního života a efektivně podporuje abstinenci. Avšak žádný dosavadní výzkum nereflektuje, jak je tato služba dostupná gerontoadiktologickým klientům v Jihomoravském, Jihočeském a v ...

Benešová, Martina; Volfová, Anna; Vacek, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2022

Václav Krška and his theatre era (1920-40). Preliminary report to southbohemian regional culture history
Nozar, Lukáš; Putna, Martin; Altová, Blanka
2008 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Václav Krška and his theatre era (1920-40). Preliminary report to southbohemian regional culture history

Nozar, Lukáš; Putna, Martin; Altová, Blanka
Univerzita Karlova, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases