Number of found documents: 62
Published from to

Řasová společenstva mělkých vodních nádrží v okolí Jindřichova Hradce
2014 -
Cílem této bakalářské práce byl algologický výzkum tří tůní přírodní památky Pískovna na cvičišti nacházející se na okraji města Jindřichův Hradec v jižních Čechách. Během ročního průzkumu byly na lokalitách porovnány nalezené druhy řas. Dále byly sledovány fyzikálně chemické parametry vody (sledovány hodnoty pH, konduktivity a teploty vody) a sezónní dynamika fytoplanktonu a zooplanktonu ve studovaných tůních. V této práci je uveden soupis všech druhů, které byly nalezeny na lokalitách. Keywords: sladkovodní řasy; oligotrofní vody; tůně; Jihočeský kraj; přírodní památka Available in the ZČU Library.
Řasová společenstva mělkých vodních nádrží v okolí Jindřichova Hradce

Cílem této bakalářské práce byl algologický výzkum tří tůní přírodní památky Pískovna na cvičišti nacházející se na okraji města Jindřichův Hradec v jižních Čechách. Během ročního průzkumu byly na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Šperk mladší a pozdní doby bronzové v Čechách
2016 -
Šperk - tento specifický produkt lidské tvorby provází člověka celou jeho historií. V mladší a pozdní době bronzové ovšem dochází k jisté nivelizaci v pohřebních zvyklostech, čímž je značně snížena výpovědní schopnost tohoto artefaktu. Nicméně co se nedochovalo v pohřebních kontextech, to v tomto období nahrazují nálezy depotů. Jihočeský a Plzeňský kraj s sebou nese určitou kulturní problematiku, která je na základě deskripce šperků řešena a dokládá rozdílnost ve výskytu tohoto artefaktu ze sledovaných krajů. Keywords: mladší a pozdní doba bronzová; šperk; jihočeský kraj; plzeňský kraj; databáze Available in the ZČU Library.
Šperk mladší a pozdní doby bronzové v Čechách

co se nedochovalo v pohřebních kontextech, to v tomto období nahrazují nálezy depotů. Jihočeský a Plzeňský kraj s sebou nese určitou kulturní problematiku, která je na základě deskripce ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Přeshraniční spolupráce obcí (Tábor a jeho partnerská města v Německu, Rakousku a na Slovensku)
2019 -
Tato bakalářská práce s názvem Přeshraniční spolupráce obcí (Tábor a jeho partnerská města v Německu, Rakousku a na Slovensku) se zaměřuje jednak na přeshraniční spolupráci a její formy obecně, ale také na aktuální situaci týkající se partnerské spolupráce ve městě Tábor. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Součástí teoretické práce jsou tři hlavní kapitoly, jejichž cílem bylo seznámit čtenáře s teoretickými pojmy, které jsou vhodné k pochopení této problematiky. První kapitola obsahuje vymezení obecných pojmů, jakými jsou hranice státu a mezinárodní spolupráce. Mezinárodní spolupráci bylo vhodné rozdělit ve smyslu širšího geografického rozsahu na tři typy a popsat jejich základní rozdíly. V druhé kapitole se práce zaměřuje na samotnou přeshraniční spolupráci, kde je popsána motivace k zapojení se do této spolupráce. Dále je zde věnován prostor aktérům spolupráce a jejímu financování. Část práce poskytuje základní informace o legislativě partnerské spolupráce. Na závěr této kapitoly jsou uvedeny tři formy přeshraniční spolupráce. Následuje třetí kapitola, kde se konkrétně popisuje jeden z typů přeshraniční spolupráce, a to partnerství měst a obcí. Tato kapitola je důležitá, jelikož poskytuje teoretický podklad pro následnou praktickou část. Je zde popsán obecný význam, historické souvislosti, přínosy partnerství, financování projektů a také nejdůležitější instituce, které zastřešují partnerskou spolupráci. Následuje praktická část, která se zabývá analýzou současné situace mezi sledovanými městy partnerské spolupráce Tábora. Mezi sledovaná města patří Tábor, Kostnice, Wels a Nové Zámky. Tato práce se věnuje charakteristice jednotlivých měst a společným projektů mezi městy. Samotný výzkum uvádí vyhodnocení rozhovorů, které se uskutečnily s pracovníky Městského úřadu Tábor. Tato analýza zodpověděla otázky ohledně financování, aktivity měst, motivace či společných projektů. Dále je uvedeno vyhodnocení dotazníkového šetření, které mělo zhodnotit názor obyvatelů města Tábor na problematiku a jeho následné shrnutí. Z tohoto šetření vyplývá, že občané mají přehled o spolupráci a zúčastňují se akcí, které jsou s partnerstvím spojeny. Souhrnné součty získané po analýze naznačují, že silné stránky partnerství měst a obcí převažují nad slabými stránkami. Keywords: partnerství měst; přeshraniční spolupráce; tábor; kostnice; nové zámky; wels; jihočeský kraj Available in the ZČU Library.
Přeshraniční spolupráce obcí (Tábor a jeho partnerská města v Německu, Rakousku a na Slovensku)

Tato bakalářská práce s názvem Přeshraniční spolupráce obcí (Tábor a jeho partnerská města v Německu, Rakousku a na Slovensku) se zaměřuje jednak na přeshraniční spolupráci a její formy obecně, ale ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

The position of Area Blatná in the transport system of South Bohemia
Viktora, Petr
2012 - Czech
The work deals with teh problem of traffic cinditions on Area Blatná of interest territory Bunch community Area Blatná. Solves here available with the city Blatná as centre of Bunch from individual community, as well as the availability of service centers with higher order (Czech Budweis, Pilsen) from individual community. Further is work position of Area Blatná in the transport system of South Bohemia Práce se zabývá problémem dopravní situace na Blatensku, v zájmovém území Svazku obcí Blatenska. Řeší se zde dostupnost města Blatné jako centra Svazku z jednotlivých obcí, dále dostupnost center se službami vyššího řádu (České Budějovice, Plzeň) z jednotlivých obcí Svazku. Dále je práce zaměřena na zjištění postavení Blatenska v rámci dopravního systému Jihočeského kraje. Keywords: doprava; hromadná doprava; dostupnost; Blatensko; Jihočeský kraj; traffic; public traffic; availability; area Blatná; Southbohemian Available in digital repository of ZČU.
The position of Area Blatná in the transport system of South Bohemia

Práce se zabývá problémem dopravní situace na Blatensku, v zájmovém území Svazku obcí Blatenska. Řeší se zde dostupnost města Blatné jako centra Svazku z jednotlivých obcí, dále dostupnost center se ...

Viktora, Petr
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Výskyt rusky mluvícího obyvatelstva ve městě Vimperk a jeho okolí
2021 -
Předkládaná bakalářská práce popisuje průběh a výsledky výzkumu, který je věnován výskytu ruskojazyčného obyvatelstva v jihočeském městě Vimperk a jeho okolí mezi lety 1918-2021. Spolu s tím popisuje také motivy, které ruskojazyčné obyvatele do města Vimperk přivedly. Teoretická část práce pojednává o hlavních vlnách ruské emigrace v kontextu světových dějin a následně o ruské emigraci na území bývalé ČSR a současné ČR, o jejich příčinách, účastnících, centrech a také o emigrační kultuře. Praktická část práce je věnována samotnému výzkumu. Práce popisuje metody a zdroje použité při výzkumu, jeho průběh a výsledky, které jsou následně porovnány s hypotézou autora a hypotézami tázaných institucí a osob. Praktická část též seznamuje s životními osudy běloruské básnířky Larysy Henijuš a jejího muže, kteří žili ve Vimperku v letech 1947-1948 a byli zde též zatčeni a následně vězněni v prostorech místního zámku. Keywords: ruská emigrace; ruskojazyčné obyvatelstvo; jihočeský kraj; okres prachatice; pohraničí; vimperk a jeho okolí; larysa henijuš Available in digital repository of ZČU.
Výskyt rusky mluvícího obyvatelstva ve městě Vimperk a jeho okolí

Předkládaná bakalářská práce popisuje průběh a výsledky výzkumu, který je věnován výskytu ruskojazyčného obyvatelstva v jihočeském městě Vimperk a jeho okolí mezi lety 1918-2021. Spolu s tím ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Výskyt rusky mluvícího obyvatelstva ve městě Vimperk a jeho okolí
2021 -
Předkládaná bakalářská práce popisuje průběh a výsledky výzkumu, který je věnován výskytu ruskojazyčného obyvatelstva v jihočeském městě Vimperk a jeho okolí mezi lety 1918-2021. Spolu s tím popisuje také motivy, které ruskojazyčné obyvatele do města Vimperk přivedly. Teoretická část práce pojednává o hlavních vlnách ruské emigrace v kontextu světových dějin a následně o ruské emigraci na území bývalé ČSR a současné ČR, o jejich příčinách, účastnících, centrech a také o emigrační kultuře. Praktická část práce je věnována samotnému výzkumu. Práce popisuje metody a zdroje použité při výzkumu, jeho průběh a výsledky, které jsou následně porovnány s hypotézou autora a hypotézami tázaných institucí a osob. Praktická část též seznamuje s životními osudy běloruské básnířky Larysy Henijuš a jejího muže, kteří žili ve Vimperku v letech 1947-1948 a byli zde též zatčeni a následně vězněni v prostorech místního zámku. Keywords: ruská emigrace; ruskojazyčné obyvatelstvo; jihočeský kraj; okres prachatice; pohraničí; vimperk a jeho okolí; larysa henijuš Available in digital repository of ZČU.
Výskyt rusky mluvícího obyvatelstva ve městě Vimperk a jeho okolí

Předkládaná bakalářská práce popisuje průběh a výsledky výzkumu, který je věnován výskytu ruskojazyčného obyvatelstva v jihočeském městě Vimperk a jeho okolí mezi lety 1918-2021. Spolu s tím ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Výskyt rusky mluvícího obyvatelstva ve městě Vimperk a jeho okolí
2021 -
Předkládaná bakalářská práce popisuje průběh a výsledky výzkumu, který je věnován výskytu ruskojazyčného obyvatelstva v jihočeském městě Vimperk a jeho okolí mezi lety 1918-2021. Spolu s tím popisuje také motivy, které ruskojazyčné obyvatele do města Vimperk přivedly. Teoretická část práce pojednává o hlavních vlnách ruské emigrace v kontextu světových dějin a následně o ruské emigraci na území bývalé ČSR a současné ČR, o jejich příčinách, účastnících, centrech a také o emigrační kultuře. Praktická část práce je věnována samotnému výzkumu. Práce popisuje metody a zdroje použité při výzkumu, jeho průběh a výsledky, které jsou následně porovnány s hypotézou autora a hypotézami tázaných institucí a osob. Praktická část též seznamuje s životními osudy běloruské básnířky Larysy Henijuš a jejího muže, kteří žili ve Vimperku v letech 1947-1948 a byli zde též zatčeni a následně vězněni v prostorech místního zámku. Keywords: ruská emigrace; ruskojazyčné obyvatelstvo; jihočeský kraj; okres prachatice; pohraničí; vimperk a jeho okolí; larysa henijuš Available in the ZČU Library.
Výskyt rusky mluvícího obyvatelstva ve městě Vimperk a jeho okolí

Předkládaná bakalářská práce popisuje průběh a výsledky výzkumu, který je věnován výskytu ruskojazyčného obyvatelstva v jihočeském městě Vimperk a jeho okolí mezi lety 1918-2021. Spolu s tím ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Algal communities of shallow water bodies near Jindřichův Hradec
Popelková, Marie
2014 - Czech
Target of this bachelor thesis was algological research of three shallow pools of natural monument called Pískovna na cvičišti which is located on the border of town Jindřichův Hradec in the south part of Czech Republic. In the course of annual researche were compared founded algae species of this localities. Next was observed physical and chemical of water, (monitoring of pH, conductivity and temperature of water) and seasonal dynamics of phytoplankton and zooplankton in studied pools. There is given a list of all species found on these localities in this work. Cílem této bakalářské práce byl algologický výzkum tří tůní přírodní památky Pískovna na cvičišti nacházející se na okraji města Jindřichův Hradec v jižních Čechách. Během ročního průzkumu byly na lokalitách porovnány nalezené druhy řas. Dále byly sledovány fyzikálně chemické parametry vody (sledovány hodnoty pH, konduktivity a teploty vody) a sezónní dynamika fytoplanktonu a zooplanktonu ve studovaných tůních. V této práci je uveden soupis všech druhů, které byly nalezeny na lokalitách. Keywords: sladkovodní řasy; oligotrofní vody; tůně; Jihočeský kraj; přírodní památka; freshwater algae; oligotrophic water; pools; South Bohemian region; natural monument Available in digital repository of ZČU.
Algal communities of shallow water bodies near Jindřichův Hradec

Target of this bachelor thesis was algological research of three shallow pools of natural monument called Pískovna na cvičišti which is located on the border of town Jindřichův Hradec in the south ...

Popelková, Marie
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Spokojenost návštěvníků a její role v marketingu destinace cestovního ruchu jižní Čechy
2022 -
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spokojenosti návštěvníků a její rolí v marketingu destinace cestovního ruchu jižní Čechy. Zkoumá tedy spokojenost návštěvníka během jeho pobytu v jižních Čechách. Na začátku této bakalářské práce byly definovány cíle a výzkumné předpoklady, které byly později potvrzeny, či vyvráceny. Literární rešerše byla zpracována na základě studia mnoha odborných publikací z oblasti marketingu a cestovního ruchu. V návaznosti na teoretickou část práce byly představeny výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, a výsledky strukturovaného rozhovoru. Stěžejní částí této práce bylo představení dvou projektů pro Jihočeskou centrálu cestovního ruchu, které mohou být použity v praxi a pomoci destinaci jižní Čechy ještě zvýšit spokojenost návštěvníků a eliminovat nejhůře hodnocené dílčí faktory spokojenosti. Keywords: spokojenost návštěvníků; jižní čechy; návštěvníci; destinace; dotazníkové šetření; služby cestovního ruchu; výzkum Available in digital repository of ZČU.
Spokojenost návštěvníků a její role v marketingu destinace cestovního ruchu jižní Čechy

byly představeny výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Ladislav Stehlík - autor mého kraje
2012 -
V bakalářské práci jsem se věnovala Ladislavu Stehlíkovi, autoru mého kraje. Ladislav Stehlík byl básník a prozaik, který se narodil v jihočeských Bělčicích. Jeho nejznámějším dílem je trilogie Země zamyšlená, která je pojata jako místopis jižních Čech. Cílem mé práce je zmapovat vztah Ladislava Stehlík k jihočeské krajině, zejména pak k jeho domovu. Keywords: Ladislav Stehlík; básník; prozaik; Bělčice; Myslív; Země zamyšlená; Jižní Čechy; básník domova Available in the ZČU Library.
Ladislav Stehlík - autor mého kraje

V bakalářské práci jsem se věnovala Ladislavu Stehlíkovi, autoru mého kraje. Ladislav Stehlík byl básník a prozaik, který se narodil v jihočeských Bělčicích. Jeho nejznámějším dílem je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases