Number of found documents: 25664
Published from to

Regional policy of the European Union - Region of South Bohemia and its cooperation with foreign partners
BACHOVÁ, Magdalena
2006 - Czech
The first goal of the bachelor thesis is the illustration of the regional policy of the European Union, which is focused on the essential existence and functioning of regions. A great deal of attention is given to the regional development and to its financing through EU structural funds and operational programmes.The second part of the thesis is focused on the Region of South Bohemia, its current regional policy, its membership in two euroregions, its most important foreign partners and it indicates the areas of current and possible future co-operation. The text is based on the analysis of official documents of foreign co-operation, on documents of direct negotiations between regional representatives and on the survey focused on the concrete trans-border co-operation of South-Bohemian towns and municipalities with their foreign partners. Předním tématem práce je celkový pohled na regionální politiku EU, který se zaměřuje na podstatu existence a fungování regionů. Nemalá pozornost je věnována regionálnímu rozvoji a způsobům jeho financování prostřednictvím strukturálních fondů EU a operačních programů.Druhá část práce je orientována na Jihočeský kraj, současnou regionální politiku Jihočeského kraje, jeho členství ve dvou euroregionech, nejvýznamnější zahraniční partnery a naznačuje oblasti současné i možné budoucí spolupráce. Text je založen především na analýze oficiálních dokumentů zahraniční spolupráce, dokumentů přímého jednání regionálních zastupitelů a výzkumu zaměřeného na konkrétní přeshraniční spolupráci obcí a měst Jihočeského kraje s jejich zahraničními partnery. Keywords: regionální politiku EU; the regional policy of the European Union Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Regional policy of the European Union - Region of South Bohemia and its cooperation with foreign partners

a operačních programů.Druhá část práce je orientována na Jihočeský kraj, současnou regionální politiku Jihočeského kraje, jeho členství ve dvou euroregionech, nejvýznamnější ...

BACHOVÁ, Magdalena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Lifestyle changes in immigrants and asylum seekers in the Czech republic South Bohemia
ZEMANOVÁ, Irena
2009 - Czech
Migration as a social process is a response to more or less complex economic, environmental, social and cultural conditions of human existence. Migration reasons have changed through history. With regard to gradual population aging, migration to the Czech Republic in the following years is not only probable, this is inevitable. Lifestyle is a major factor determinating health status and quality of life. Lifestyle is one of health determinants we can influence. The theoretical part of the thesis is divided into 9 chapters. The compilation is based on monograpfic publications, professional journals and electronic sources usage. The chapters of the thesis deal with the issue of immigrants and asylum seekers, migration in the Czech Republic and migration in general, they give an account of minorities living in the Czech Republic, describe their integration, outline the problems associated with emigration and the impact of emigration on psychological and health status of an individual The asylum procedure and lifestyle factors are also mentioned. The empirical part is focused on the research of lifestyle of immigrants and asylum seekers in the Czech Republic and in their countries of origin. The objective of the thesis is to compare lifestyles of immigrants and asylum seekers in the Czech Republic and in their countries of origin. The research took place in the town of České Budějovice, the subregion of the South Bohemian region. Questionnaire method was used to collect the research data. The questionnaire was anonymous and contained 25 questions. The introductory questions were focused on respondents´ identification data, through other questions lifestyle factors and health status were investigated. Total 100 questionnaires were distributed to the institutions providing assistance to immigrants and asylum seekers. 55 questionnaires were filled in and returned, the return rate was 55%. The objective of the thesis was accomplished, the lifestyle of immigrants and asylum seekers in the Czech Republic in the South Bohemian region was compared to that in their countries of origin. In my opinion it is very important to focus on foreigners integration into the Czech society, because integration does not only mean for foreigners to get rid of their habits, but may also enrich our society. People come to our country in search of better living conditions and want to start a new life here. Therefore it should be part of state policy to ensure equal access and equal opportunities for immigrants. I suppose I could be beneficial to make foreigners familiar with the current situation in the Czech Republic and to draw their attention to difficulties they may encounter while seeking a better life. Migrace jako sociální proces je odpovědí na více či méně komplexní ekonomické, ekologické, sociální a kulturní podmínky existence člověka. Během dějin se důvody pro migraci lidstva měnily. Vzhledem k prognóze postupného stárnutí obyvatelstva je migrace do České republiky v nadcházejících letech nejen pravděpodobná, ale také nezbytná. Životní styl je významná determinanta určující zdravotní stav a také kvalitu života. Životní styl se řadí mezi determinanty zdraví, které jsou ovlivnitelné. Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do 9 kapitol, pro jejíž zpracování bylo využito monografických publikací, odborných časopisů a elektronických zdrojů. Každá kapitola přibližuje problematiku imigrantů a azylantů, migraci na území České republiky a migraci obecně, popisuje menšiny vyskytující se na území České republiky, přibližuje oblast integrace, nastiňuje problémy spojené s emigrací a její vliv na psychický a tedy i zdravotní stav jedince. Popisuje azylovou proceduru a faktory životního stylu. Empirická část je zaměřena na výzkum životního stylu u imigrantů a azylantů v České republice a v zemi jejich původu. Cílem bakalářské práce je porovnat životní styl imigrantů a azylantů v České republice a v zemi jejich původu. Místem ve kterém výzkum probíhal, byly České Budějovice, které jsou spádovou oblastí pro celý Jihočeský kraj. Ke sběru dat byla využita metoda dotazníku. Dotazník byl anonymní a obsahoval 25 otázek. Úvodní otázky byly orientované na identifikační údaje respondentů, dále byly zkoumány faktory životního stylu a zdravotní stav. Celkem bylo rozdáno 100 dotazníků do institucí zabývajících se pomoci uprchlíkům a migrantům. Navráceno jich bylo 55, což činí 55% návratnost. Cíl práce byl naplněn, byl porovnán životní styl imigrantů a azylantů v České republice v Jihočeském kraji a v zemi jejich původu. Myslím si, že je velice důležité se zaměřit právě na oblast integrace cizinců do české společnosti, vždyť integrace neznamená pouze zbavit se svých zvyků, ale může velmi obohatit naši společnost. Lidé přicházejí do ČR hledat lepší životní podmínky a chtějí zde začít nový život. Proto by mělo být součástí státní politiky zajišťovat imigrantům rovný přístup a rovné příležitosti. Domnívám se, že by bylo přínosné přiblížit cizincům současnou situaci v České republice a upozornit je na úskalí, které je mohou na cestě za lepším životem potkat. Keywords: azylant; imigrant; integrace; migrace; národnostní menšiny; životní stly; asylum seeker; immigrant; integration; migration; national minority; lifestyle Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Lifestyle changes in immigrants and asylum seekers in the Czech republic South Bohemia

. Místem ve kterém výzkum probíhal, byly České Budějovice, které jsou spádovou oblastí pro celý Jihočeský kraj. Ke sběru dat byla využita metoda dotazníku. Dotazník byl anonymní a ...

ZEMANOVÁ, Irena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SOUTH BOHEMIAN REGION
SRBOVÁ, Martina
2005 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SOUTH BOHEMIAN REGION

SRBOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

South Bohemian Agricultural Museum (History and Present)
ŠVIHOVCOVÁ, Lucie
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
South Bohemian Agricultural Museum (History and Present)

ŠVIHOVCOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

The archaeology at South Bohemian castles of the Lords of the Rose
KOPŘIVA, Lukáš
2017 - Czech
The aim of the following thesis is to introduce the evolution of the medieval castle architecture in Europe, primarily in Bohemia. The main attention is focused on the South Bohemian district, the powerful noble stock Vítkovci and some of their residence castles. This thesis brings the basic overwiev of the family history and the construction development. The special emphasis is on an archaeological researches and their contribution to the observation of the construction development by the selected ancient monuments. Cílem předkládané bakalářské práce je seznámit čtenáře s vývojem hradní architektury v Evropě, a především v Čechách. Hlavní pozornost je věnována jihočeskému regionu, mocnému rodu Vítkovců a jeho vybraným sídelním hradům. Práce podává přehled o historii jednotlivých rodin a sleduje stavební vývoj vybraných rodových rezidencí. Zvláštní důraz je kladen na archeologické výzkumy daných lokalit a jejich přispění k pochopení stavebního vývoje sledovaných objektů. Keywords: hrady; stavební vývoj; archeologie; jižní Čechy; Vítkovci; castles; construction development; archaeology; South Bohemia Vítkovci Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The archaeology at South Bohemian castles of the Lords of the Rose

Cílem předkládané bakalářské práce je seznámit čtenáře s vývojem hradní architektury v Evropě, a především v Čechách. Hlavní pozornost je věnována jihočeskému regionu, mocnému rodu Vítkovců a ...

KOPŘIVA, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Russians and the Russian Speaking People in the Southbohemia Region
CEJPKOVÁ, Tereza
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Russians and the Russian Speaking People in the Southbohemia Region

CEJPKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Financial market (in context of South Bohemia)
ZEDNÍK, Jan
2010 - Czech
You have in your hands bachelor thesis, which deals with interaction of finance market and macroeconomics arrows from czech economics and firstly economics of South Bohemia. This bachelor thesis monitors developement of selected element South Bohemia´s real ecomonics. The accent is laying on describe this problems, statistical investigation and explication of results. The main objective of this bachelor thesis is using our results for predication of developement South Bohemia´s real economics with possibility to aplication our results for developement of particular sectors of regional economics. The secondary objective is confronting our regioanl results with results from statistical survey in national context. The subobjective is tendency about opening discussion in this thesis among economics experts and amateur public. The subobjective is very important in this time, when we are founding in global economics recession. We want to public our results in media and on internet professional website. Právě se Vám do ruky dostala bakalářská práce, která se zabývá dosud ne příliš zkoumanou problematikou {--} interakcí finančního trhu a makroekonomických ukazatelů české ekonomiky a pak především ekonomiky Jihočeského kraje. Práce sleduje vývoj vybraných prvků finančního trhu a makroekonomické ukazatele jihočeské ekonomiky, přičemž důraz je kladen na popsání problematiky, samotné statistické šetření, interpretaci výsledků. Hlavním cílem práce je získané výsledky využít pro predikci vývoje ekonomiky Jihočeského kraje s možností aplikovat výsledky dále na vývoj jednotlivých segmentů regionální ekonomiky. Sekundárním cílem je porovnat výsledky statistických šetření vybraných makroekonomických ukazatelů na národní a regionální úrovni. Dílčím cílem práce je snaha o otevření diskuse v odborných kruzích i mezi laickou veřejností nad problematikou vztahu finančního trhu a reálnou ekonomikou zejména s ohledem na probíhající globální hospodářskou recesi. Tohoto dílčího cíle chceme dosáhnout formou publikace výsledků v médiích a na odborných internetových serverech. Keywords: Finanční trh; akcie; index PX 50; vývoj kurzu EUR/CZK; nezaměstnanost; HDP; Česká národní banka; průměrná hrubá mzda; vývoz; počet podnikatelů; počet stavebních povolení; počet motorových vozidel; Jihočeský kraj; Finance market; index PX 50; shares; development exchange rate of EUR/CZK; size of mortgages; unemployment; GDP; avarage income; Czech national bank; export; the number of businessman; the number of buildnig licence; thu number of motor vehicles; South Bohemia Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Financial market (in context of South Bohemia)

Právě se Vám do ruky dostala bakalářská práce, která se zabývá dosud ne příliš zkoumanou problematikou {--} interakcí finančního trhu a makroekonomických ukazatelů české ekonomiky a pak především ...

ZEDNÍK, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Role of Social Worker in South-Bohemian Hospitals
HORŇÁKOVÁ, Dagmar
2021 - Czech
This thesis focuses on the role of social workers in South-Bohemian hospitals - their duties, their role as part of the multidisciplinary team caring for a patient, how their profession is viewed by their work colleagues, and how social workers perceive their role within the hospital. The main focus is on various dilemmas and the possible scope of social work in the hospital. The thesis is composed of two main parts - the theoretical part and the practical one. The theoretical part discusses the terms "social worker" and "medical social worker", how social workers operate within the hospital, and what the legislative basis for their work is. The theoretical part also takes a closer look at the dilemmas of social work that social workers can encounter in their job, and describes the patient target groups that social workers most often work with .In the practical part, the research of three areas of inquiry has been made, revealing that the most important prerequisites of a social worker in a hospital are social and medical education, a clearly defined role within the team taking care of the patient, and a good knowledge of social services network, whose assistance is offered to the patients by the social worker as part of the social help during their stay in the hospital. The biggest obstacle in a social worker's job is the large volume of administrative work, when the work with patients itself is done at the expense of the administrative workload. The appropriate solution seems to be an increase in the number of social workers in the hospital, whose job it is to take some load off the busy medical staff. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaká je role sociálního pracovníka v jihočeských nemocnicích, jaká je jeho pracovní náplň, jak funguje spolupráce v multidisciplinárním týmu při péči o pacienta, jak je nahlíženo na jeho profesi v rámci pracovního kolektivu a jak vnímá sociální pracovník svou roli v nemocnici. Akcent byl zaměřen dilemata a možnosti sociální práce v nemocnici. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretický diskurz byl věnován pojmům sociální pracovník a zdravotně sociální pracovník, jakou roli zastává sociální pracovník v rámci nemocnice a jaká je jeho legislativní opora. Stejně tak se teoretická práce zabývala dilematy sociální práce, se kterými se může sociální pracovník potkat při výkonu svého zaměstnání a zároveň byly popsány cílové skupiny pacientů, se kterými se sociální pracovník setkává v nemocnici nejčastěji. V praktické části práce je popsán výzkum věnovaný třem okruhům zkoumaných otázek, z nichž vyplynulo, že pro práci sociálního pracovníka v nemocnici je důležité sociálně zdravotní vzdělání, stejně tak vytyčené postavení v týmu pečujícího o pacienta a dobrá znalost sítě sociálních služeb, jež jsou nabízeny pacientům v rámci sociální pomoci během hospitalizace. Největším úskalím sociálního pracovníka v nemocnici je předimenzovanost administrativní činnosti, kdy samotnou práci s pacienty limituje administrativní zátěž. Jako vhodné se jeví navýšení počtu sociálních pracovníků v nemocnici, kteří mají odlehčit vytíženému zdravotnímu personálu. Keywords: sociální pracovník; sociální práce; nemocnice; pacient; interdisciplinární tým; dilemata sociální práce; social worker; social work; hospital; patient; interdisciplinary team; social-work dilemmas Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Role of Social Worker in South-Bohemian Hospitals

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaká je role sociálního pracovníka v jihočeských nemocnicích, jaká je jeho pracovní náplň, jak funguje spolupráce v multidisciplinárním týmu při péči ...

HORŇÁKOVÁ, Dagmar
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Current problems in business in the South Bohemian region
BOHUSLÁVEK, Jan
2021 - Czech
This work is focused on problems in the business of small and medium-sized businessmen. These kinds of problems can be split into 4 different groups: economic, technical, social and legislative. Each of them has specific causes and it can obtain various possible solutions. These days, most businessmen are facing the coronavirus crisis, which has an unpleasant result for every each of them. Methods used for this research are: analysis of questionnaires from company owners, study of professional literature, analysis of the current business condition in South Bohemia and interviews with the company owners. The expected output is a list with the main problems - list of which hinder the businessmen the most. Work conclusion is to suggest some solutions for these problems and let company owners propose at least some of their own solutions for other people from their industry. Cílem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu podnikání v Jihočeském kraji, nalezení problémů a navržení případných změn vedoucí ke zlepšení zkoumané oblasti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy jako jsou: podnikatel, CSR, členění podniků apod. Informace byly zjišťovány z odborné literatury i osobní konzultací s podnikatelem. Praktická část zhodnocuje výsledky dotazníkového šetření, a dále jsou navrhována řešení a opatření k daným problémům. V závěru je celkové shrnutí celého výzkumu. Keywords: mikro; malý a středně veliký podnik; podnikatel; PO; FO; koronavirus; management; Jihočeský kraj; problémy; PO; FO; coronavirus; management; South Bohemian region; problems; businessman Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Current problems in business in the South Bohemian region

Cílem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu podnikání v Jihočeském kraji, nalezení problémů a navržení případných změn vedoucí ke zlepšení zkoumané oblasti. V teoretické části jsou ...

BOHUSLÁVEK, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Energy use of phytomass in the South Bohemia Region
NEJEDLÁ, Alice
2011 - Czech
This bachelor thesis focuses on energetic use of phytomass in the Southern Bohemia. There was identified real and potential production of biomass in the Czech Republic and in the Southern Bohemia. According to the information acquired from literature, internet and questionnairy research there was identified volume of use of energetic sources and biomass deliberately cultivated in Southern Bohemia for energetic use. The results of this research show that Czech Republic meets the commitment to cover 6% of energetic consumption by renewable energy source ? it even reached 8%. Southern Bohemia produces 4,5% of all renewable energy sources of the Czech republic. The research shows that there is a lack of biomass in the Czech Republic, that is why it must be produced by growing energy crops (PEP) and fast growing woods (RRD). Energy crops produces in the Czech Republic are: Sorrel Feed, Miscanthus Chinese, Knotweed, Reed Canary Grass, Hemp, Sorghum. As fast growing woods there are willows and poplars recommended. The most of the renewable energy sources in Southern Bohemia is represented by biomass and its combustion. Its potential is huge, mostly the waste of wood processing ? sawdust and wooden chips, is the most used fuel. Energetic use of biomass has a good perspective in Southern Bohemia. There is still unused waste from logging and straw in agricultural production. There is still hidden potential in growing energy crops and fast growing woods. The development is defended especially by economic reasons and state financial support. Práce je zaměřena na energetické využití fytomasy v Jihočeském kraji. Byl zjišťován stav reálné a potenciální produkce biomasy v České republice a v jižních Čechách. Na základě získaných informací z literatury, internetu a dotazníkových šetření bylo zjištěno využití zdrojů energie a cíleně pěstované biomasy pro energetické účely, včetně množství pěstovaných energetických plodin v Jihočeském kraji. Z výsledků vyplývá, že Česká republika splnila závazek, podílet se 6% z obnovitelných zdrojů energie, podílela se 8%. Jižní Čechy se podílí 4,5% na obnovitelných zdrojích energie z ČR. Bylo zjištěno, že v ČR je nedostatek biomasy, proto se musí vypěstovat pomocí energetických plodin (PEP) a rychle rostoucích dřevin (RRD). Jako energetické plodiny se v ČR pěstují: Šťovík krmný, Ozdobnice čínská, Křídlatky, Chrastice rákosovitá, Konopí seté, Čiroky. Jako rychle rostoucí dřeviny jsou vhodné vrby a topoly. V jižních Čechách tvoří největší podíl obnovitelných zdrojů energie biomasy a její spalování. Potenciál je veliký, nejvíce využívané palivo jsou odpady ze zpracování dřeva zejména piliny a štěpka z kusového materiálu. Energetické využití biomasy má v jižních Čechách perspektivu. Nevyužité jsou odpady po těžbě dřeva i sláma v zemědělské výrobě. Potenciál je také v pěstování energetických bylin a rychle rostoucích dřevin (RRD). Rozvoji brání především ekonomické důvody na realizaci, a finanční podpora od státu. Keywords: OZE (obnovitelné zdroje energie); fotovoltaika; fotovoltaický článek; biomasa; fytomasa; fytoenergetika; pelety; brikety; štěpka; bionafta; bioplyn; etanol; dřevní oleje; renewable energy sources; photovoltaic; photovoltaic cell; biomass; phytomass; phytoenergetics; pellets; briquettes; wooden chips; biodiesel; biogas; ethanol; wood oil Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Energy use of phytomass in the South Bohemia Region

Práce je zaměřena na energetické využití fytomasy v Jihočeském kraji. Byl zjišťován stav reálné a potenciální produkce biomasy v České republice a v jižních Čechách. Na základě získaných ...

NEJEDLÁ, Alice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases