Number of found documents: 337
Published from to

Der Protagonist und das Banale.Die Figuren in der Kurzprosa Thomas Bernhrads in Konfrontation mit der Banalität
ANDERTOVÁ, Lenka
2012 - German
This diploma work occupies itself with banal situations in short stories in Prosa, Erzählungen and Der Stimmenimitator written by Austrian author Thomas Bernhard. The work depicts the main protagonists that are confronted with banalities and shows their reaction to these banalities. It shows the reader?s perception of the situations. This work is divided into four groups according to the form of narration and these groups are analyzed. The work tries to show the banal situations and their deeper meaning. Tato diplomová práce se zabývá hledáním banálních situací v krátké próze jmenovitě Prosa, Erzählungen a Der Stimmenimitator rakouského spisovatele Thomase Bernharda. Zobrazuje protagonisty povídek, kteří se dostávají do konfrontace s banalitou a jejich reakce na tyto banální situace. Ukazuje se zde také čtenářovo vnímání těchto situací. Práce obsahuje rozdělení povídek do čtyř skupin, dle formy jejich vyprávění, a následný rozbor těchto čtyř skupin. Zde je snaha ukázat, jaké banální situace se v díle objevují a ukázat jejich hlubší význam. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Protagonist und das Banale.Die Figuren in der Kurzprosa Thomas Bernhrads in Konfrontation mit der Banalität

This diploma work occupies itself with banal situations in short stories in Prosa, Erzählungen and Der Stimmenimitator written by Austrian author Thomas Bernhard. The work depicts the main ...

ANDERTOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Die phonologische, morphologische und orthographische Anpassung von Anglizismen in der deutschen Sprache
KODONENKO, Kateryna
2015 - German
This bachelor thesis deals with the term anglicism in the German language. Firstly, the work provides a short description of the influence that the English language has had on the German language and of the international marking of vocabulary in general. Secondly, it covers the terms borrowing, donor language and recipient language as well as other various types of language borrowing. An important part of this work is constituted by the introduction of the key principles of the morphologic, phonologic and orthographic assimilation of English loan words in the German language. The practical part of this research presents the analysis of anglicisms and determines the degree of their integration in the German language. Tato bakalářská práce se věnuje pojmu anglicismy v německém jazyce. První část práce tvoří krátký popis vlivů anglického jazyka na německý jazyk, a dále následuje přehled mezinárodního značení lexika. Druhá část práce se zabývá následujícími termíny: přejetí slovní zásoby a jejich typy, dále pak přebírajícím jazykem (recipientem) a zdrojovým jazykem (donorem). Významnou část práce tvoří také představení klíčových principů morfologické, fonologické a pravopisné asimilace přejatých anglických slov v německém jazyce. V praktické části výzkumu je použita analýza anglicismů, s jejíž pomocí je určen stupeň jejich integrace do německého jazyka. Keywords: Lexicon Loan word Borrowing Anglicism - Assimilation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die phonologische, morphologische und orthographische Anpassung von Anglizismen in der deutschen Sprache

This bachelor thesis deals with the term anglicism in the German language. Firstly, the work provides a short description of the influence that the English language has had on the German language and ...

KODONENKO, Kateryna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Vermittlung der Grammatik im DaF-Unterricht an der Grundschule. Am Beispiel substantivischer Flexion
JÁNSKÁ, Veronika
2015 - German
This work is focused on a mediation of grammar in teaching of the German language in primary schools. The main attention is paid to the declension of nouns. I chose for the comparison two completely different outlined textbooks. In view of the fact, that still quite a large number of primary schools teaches according to the textbook "Heute haben wir Deutsch", I decided to confront this textbook with its more modern successor "Deutsch mit Max" and determine whether the conception of modern textbooks differ from those older ones only graphic, i. e. with illustration, and themes that correspond to the age of pupils, or with regard to grammar (the other choice, progression and quantity of grammar structures), and thus are these textbooks more suitable for the current teaching of the German language. Subsequently are the results of this work compared with the views of pupils who are taught according to these textbooks. Tato práce je zaměřena na zprostředkování gramatiky ve výuce německého jazyka na základních školách, přičemž hlavní pozornost je věnována skloňování podstatných jmen. Pro porovnávání jsem si vybrala dvě zcela odlišně koncipované učebnice. Jelikož se stále na poměrně mnoha základních školách vyučuje podle učebnice "Heute haben wir Deutsch", rozhodla jsem se tuto učebnici konfrontovat s její modernější nástupkyní "Deutsch mit Max"a zjistit, zda se pojetí moderních učebnic liší od těch starších pouze graficky, tzn. ilustracemi a tématy, které odpovídají věku žáků, nebo i s ohledem na gramatiku (jiný výběr, progrese a množství probraných gramatických struktur), a tedy jsou tyto učebnice vhodnější pro současnou výuku německého jazyka. Následně jsou výsledky této práce porovnány s názory žáků, kteří se podle těchto učebnic učí. Keywords: grammar; noun; analysis of textbooks; empirical research Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vermittlung der Grammatik im DaF-Unterricht an der Grundschule. Am Beispiel substantivischer Flexion

This work is focused on a mediation of grammar in teaching of the German language in primary schools. The main attention is paid to the declension of nouns. I chose for the comparison two completely ...

JÁNSKÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Ein Dichter Hitlers - Das Beispiel Kurt Eggers
HORKÝ, Ladislav
2019 - German
The topic of the bachelor's thesis "A Poet of Hitler - An Example of Kurt Eggers" focuses on the clarification of dark time of the Third Reich in the field of literature sympathizing with the Nazi regime. The attitude to literature and culture from the side of the Nazi ideology is described in the theoretical part of the work. As an example of with the then regime, Kurt Eggers was chosen whose life is presented in the theoretical part of this bachelor's thesis as well. The context of life events of the abovementioned author is necessary for the understanding of his literature work, which is elaborated in the practical part of the work. The practical part focuses directly on the literature analysis of one of the many books of verse, namely "The German Demon". This work presents the fundamental author's thoughts of history, Nazi ideology, militarism and religion. Furthermore, the work focuses on the analysis of speeches of Adolf Hitler and Joseph Goebbels, who both referred indirectly to Kurt Eggers and his work there. Téma bakalářské práce "Hitlerův básník - Příklad Kurt Eggers" se soustředí na přiblížení temného období Třetí říše v oblasti literatury sympatizující s nacistickým režimem. Přístup k literatuře a kultuře ze strany nacistické ideologie je popsán v teoretickém oddíle práce. Jako příklad jednoho z mnoha literátů sympatizujících s tehdejším režimem byl vybrán Kurt Eggers, jehož život je představen dále v teoretické části bakalářské práce. Kontext životních událostí zmíněného autora je nezbytný pro porozumění jeho literární tvorby, která je rozpracována v praktické části práce. Přímo se jedná o literární analýzu jedné z mnoha básnických sbírek, a to díla "Německý démon", které prezentuje základní Eggersovy pohledy na historii, nacistickou ideologii, přístup k militarismu a náboženství. Práce se zaměřila také na analýzu projevů Adolfa Hitlera a Josepha Goebbelse, ve kterých oba muži odkazují nepřímo na Kurta Eggerse a jeho dílo. Keywords: Kurt Eggers; Nazi literature; Third Reich; German history; culture of the Third Reich Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ein Dichter Hitlers - Das Beispiel Kurt Eggers

The topic of the bachelor's thesis "A Poet of Hitler - An Example of Kurt Eggers" focuses on the clarification of dark time of the Third Reich in the field of literature sympathizing with the Nazi ...

HORKÝ, Ladislav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Jaroslav Rudiš und die deutsch-tschechischen Beziehungen in seinem Werk
KARPÍŠKOVÁ, Aneta
2019 - German
The main topic of this bachelor thesis is the work of contemporary Czech writer Jaroslav Rudiš, who gained quite a success in German speaking countries. The goal of this thesis is to introduce him and his personality and analyze his novels from the perspective of Czech-German relations. This thesis is the first one to introduce author's biography and his opinions concerning Czech-German area. In the next part of this thesis his novels such as Nebe pod Berlínem, Alois Nebel, Grandhotel and Konec punku v Helsinkách are studied from the perspective of Czech-German relations. The focus is to capture historical, intercultural and language motives, which are enhanced by expert commentary. Bakalářská práce se zabývá dílem současného českého spisovatele Jaroslava Rudiše, který v německy mluvících zemích dosáhl značného úspěchu. Cílem je představit autorovu osobnost a analyzovat jeho romány na základě česko-německých vztahů. Práce přináší autorovu doposud neprobádanou biografii a dotýká se jeho vztahu a názorů ohledně česko-německého prostoru. V další části jsou detailně analyzovány jeho romány Nebe pod Berlínem, Alois Nebel, Grandhotel a Konec punku v Helsinkách a následně zkoumány v oblasti česko-německých vztahů. Pozornost se zaměřuje především na historické, interkulturní a jazykové motivy, které jsou doplněny odbornými komentáři. Keywords: Contemporary Czech literature; Czech-German relations; Jaroslav Rudiš; Nebe pod Berlínem; Alois Nebel; Grandhotel; Konec punku v Helsinkách Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Jaroslav Rudiš und die deutsch-tschechischen Beziehungen in seinem Werk

The main topic of this bachelor thesis is the work of contemporary Czech writer Jaroslav Rudiš, who gained quite a success in German speaking countries. The goal of this thesis is to introduce him and ...

KARPÍŠKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Hitler´s unbekannte Helfer. Das Beispiel Ilse Koch.
VAVRDOVÁ, Markéta
2019 - German
The subject of this thesis is an analysis of Ilse Koch, a woman who grew up in the time of National Socialism in Germany and actively took part in running the concentration camp Buchenwald during the Second World War. She became well-known mainly because of her sadism and cruel actions she inflicted on innocent captives in the camp. Their own testimonies are key parts of the thesis. The aspects clearly proving Koch was to blame are named, on the other hand, there are also pointed out testimonies which defend her. To the complete narrative also belongs a description of the historical context, a part of which is a role of women in National Socialism and brief information about the concentration camp Buchenwald. The thesis is concluded by the author's reflection based on gained knowledge. Předmětem práce je analýza osoby Ilse Kochové, ženy, která vyrůstala v době nacionálního socialismu, a v období druhé světové války se aktivně podílela na chodu koncentračního tábora v Buchenwaldu. Známá se stala především díky svému sadismu a krutým činům, které vykonávala na nevinných zajatcích tábora. Právě jejich výpovědi se pro práci stávají klíčovými. Budou jmenovány aspekty, které zcela jasně dokazují vinu Kochové, na druhou stranu bude poukázáno i na svědectví, která sloužila k její obhajobě. K celistvému výkladu patří i deskripce historického kontextu, jehož součástí je téma žen v nacionálním socialismu a stručné informace o koncentračním táboře Buchenwald. Práce bude zakončena úvahou autora na základě zjištěných poznatků. Keywords: Second World War; National Socialism; Holocaust; Buchenwald; Ilse Koch Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hitler´s unbekannte Helfer. Das Beispiel Ilse Koch.

The subject of this thesis is an analysis of Ilse Koch, a woman who grew up in the time of National Socialism in Germany and actively took part in running the concentration camp Buchenwald during the ...

VAVRDOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Phraseologismen in den Märchen der Brüder Grimm und ihre Wiedergabe in der tschechischen Übersetzung
VODIČKOVÁ, Alžběta
2023 - German
The thesis deals with phraseologisms in The Brothers Grimm Fairy Tales and their reproduction in Czech translation. The basic concepts of phraseology are described in the theoretical part. Furthermore, there is described the meaning of phraseological units in language and there are explained their individual attributes. Then, basic concepts of contrastive phraseology are defined and phraseological and non-phraseological types of equivalence are determined. The corpus of phraseologisms from twelve selected Grimm´s Fairy Tales (Tangled, The Town Musicians of Bremen, Mother Holle, Little Red Cap, Puss in Boots, The Six Servants, Cinderella, Snow White, Briar Rose, The Frog King or Iron Heinrich, Rumpelstiltskin, The golden Goose) is gathered in the practical part. To these German phraseologisms there are assigned their Czech phraseological and non-phraseological equivalents. The acquired paired units represent the described types of equivalence. These types of equivalence are analysed on demonstrative examples. The thesis is also interested in Czech translation of German phraseologisms and it comprises the quantitative results. Práce se zabývá frazeologismy v pohádkách bratří Grimmů a jejich reprodukcí v českém překladu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy frazeologie. Dále je charakterizován význam frazeologických jednotek v jazyce a jsou vysvětleny jejich jednotlivé znaky. Poté jsou vymezeny základní pojmy kontrastivní frazeologie a stanoveny frazeologické a nefrazeologické typy ekvivalence. V praktické části je shromážděn korpus frazeologismů z dvanácti vybraných pohádek Grimmů (Locika, Brémští muzikanti, Paní Zima, Červená karkulka, Kocour v botách, Šest služebníků, Popelka, Sněhurka, Šípková Růženka, Žabí král aneb Železný Jindřich, Rumpelníček, Zlatá husa). K těmto německým frazeologismům jsou přiřazeny jejich české frazeologické a nefrazeologické ekvivalenty. Získané párové jednotky představují popsané typy ekvivalence. Tyto typy ekvivalence jsou analyzovány na názorných příkladech. Práce se zajímá také o český překlad německých frazeologismů a obsahuje kvantitativní výsledky. Keywords: phraseologism; phraseology; equivalence; equivalent; fairy tale; Grimm; German; Czech Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Phraseologismen in den Märchen der Brüder Grimm und ihre Wiedergabe in der tschechischen Übersetzung

The thesis deals with phraseologisms in The Brothers Grimm Fairy Tales and their reproduction in Czech translation. The basic concepts of phraseology are described in the theoretical part. ...

VODIČKOVÁ, Alžběta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Faux amis im Deutschen und im Tschechischen
TOLLINGEROVÁ, Lada
2016 - German
This bachelor thesis deals with so called faux amis. These words are interlingual homonyms, in Czech language called zrádná slova or falešní přátalé and people are using them incorrectly in German and Czech language. The theoretical part defines the terminology, what the concept of faux amis means, what the origin of this phenomenom is and how is the integration the faux amis into other languages. Furthermore it describes the definitions and the classification of faux amis by different authors. The theoretical part deals also with specific cases of faux amis, e.g. collocations and internationalisms, which are related to the issue. In the practical part is sorted corpus of words faux amis in classification resting on faux amis classification according to Věra Höppnerová. Tato bakalářská práce se zabývá tzv. faux amis, tedy mezijazykovými homonymy, v češtině nazvanými zrádná slova nebo falešní přátelé, kterým se v němčině a v češtině nesprávně přisuzuje stejný význam. V teoretické části je vysvětlena terminologie, co znamená pojem faux amis, původ tohoto jevu a začlenění do ostatních jazyků. Dále jsou v ní popsány definice různých autorů a klasifikace faux amis podle různých autorů. Teoretická část se zabývá i specifickými případy faux amis, např. kolokacemi a internacionalismy, které s problematikou souvisí. V praktické části je řazen korpus slov faux amis do klasifikace opřené o klasifikaci faux amis dle Věry Höppnerové. Keywords: Faux amis; falsche Freunde; False friends; interlingual homonyms; collocations; internationalism; classification of faux amis; Czech language; German language Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Faux amis im Deutschen und im Tschechischen

This bachelor thesis deals with so called faux amis. These words are interlingual homonyms, in Czech language called zrádná slova or falešní přátalé and people are using them incorrectly in German ...

TOLLINGEROVÁ, Lada
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Böhmerwald zwischen Wirklichkeit und Phantasie: Deutsch-tschechische Literatur- und Kulturlandschaft
DITRICHOVÁ, Hana
2018 - German
The topic of the following thesis is an analysis of the changing perception of Šumava as a space in selected Czech and German texts that belong to the literature of the Šumava district. The basis of the thesis is the theory of spatial turn which was developed during the 1980s and is particularly associated with Michel Foucault's concept of "different spaces". Within the framework of this theory, the thesis deals with the arrangement of spaces that are typical of the Šumava region: the space of forest, mountains and borders. Šumava as a literary space is then characterised as a background scenery, a space influencing the plot and a personified space. In the last section of the thesis, two tendencies of landscape representation are highlighted: the fantastic and the realistic. Part of the thesis is also devoted to a literary overview of Czech and German literature from the Šumava district written in the period from the 19th century to the present day. Tématem předkládané magisterské práce je rozbor proměn vnímání Šumavy jakožto prostoru ve vybraných českých a německojazyčných textech řadících se k tzv. šumavské literatuře. Východisko práce tvoří teorie spatial turn, která byla rozvíjena v 80. letech minulého století a je dávána do souvislosti s textem Michela Foucaulta "Jiné prostory". V návaznosti na teoretickou část se práce dále zabývá rozvržením specificky šumavského prostoru na prostor lesa, hor a hranice. Šumava jakožto literární prostor je v rámci práce charakterizována jako kulisa, prostor ovlivňující děj a prostor personifikovaný. V závěru práce jsou ve vybraných dílech shrnuty dvě tendence znázorňování Šumavy: jako prostor magický a jako prostor realistický. Součástí práce je také přehled česky a německy psané šumavské literatury od 19. století až po současnost. Keywords: literature of the Šumava district; spatial turn; literary space; Šumava Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Böhmerwald zwischen Wirklichkeit und Phantasie: Deutsch-tschechische Literatur- und Kulturlandschaft

The topic of the following thesis is an analysis of the changing perception of Šumava as a space in selected Czech and German texts that belong to the literature of the Šumava district. The basis of ...

DITRICHOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

"Ein Reiseführer durch das Böhmische Niederland (Šluknovský výběžek)"
ZAHRÁDKOVÁ, Hana
2008 - German
This piece of work is concepted as a guidebook of the Šluknov area which shows the very north headland of the Czech Republic. This area is located in the north part of the Děčín region between the Labské sandstones area and the Lužické heights. This area near the German border had been populated mainly by the German-speaking people until 1945 and it was also a part of the Sudety land. In this piece of work there is mentioned a brief historical overview of this area whose most unsettled times relate to the first half of the 20th century. The whole area is characteristic of its mutual influences of the czech, german and serbian elements. Natural centres of this area are towns Šluknov, Rumburk and Varnsdorf which are introduced in this work, too. The whole area represents a touristic potential which still waits for its utilization. This piece of work, which should have a practical orientation first of all, might contribute to the presentation of the area and might be finally used as the guidebook Besides the above mentioned topics the work presents both the former and current economy braches represented in this area and the current and intended utilization for the tourism (hiking, biking, combinations of a stay in the Czech Republic and in Germany, etc.). The work is also supplemented by legends and personalities whose names are associated with this area. Die Arbeit wird als ein Reiseführer durch das Böhmische Niederland ( Šluknovský výběžek) abgefasst, das der nördlichste Ausläufer der Tschechischen Republik darstellt. Dieses Gebiet befindet sich im nördlichen Teil der Region von Děčín zwischen dem Elbsandsteingebirge und dem Zittauer Hügelland. Dieses Gebiet an der deutschen Grenze wurde bis 1945 überwiegend von deutschsprechenden Einwohnern bewohnt und war auch ein Bestandteil des Sudetenlandes. In der Arbeit wird kurz die historische Entwicklung des Gebiets erwähnt, deren meistbewegte Periode mit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbunden ist. Das ganze Gebiet ist durch das gegenseitige Beeinflussen vom tschechischen, deutschen und sorbischen Element charakteristisch. Natürliche Zentren von diesem Gebiet sind die Städte Šluknov, Rumburk und Varnsdorf, die in der Arbeit auch vorgestellt werden. Das ganze Gebiet stellt ein touristisches Potenzial dar, das auf seine Nutzung erst wartet. Zur Präsentation dieser Region könnte auch diese Arbeit beitragen, die vor allem eine praktische Ausrichtung haben soll und nachfolgend tatsächlich als ein praktischer Reiseführer benutzt werden könnte. Außer den obengenannten Themen wird die Arbeit auch die in dem Gebiet vertretenen ehemaligen und gegenwärtigen Wirtschaftsbereiche und bestehende oder geplante Nutzung für Tourismus (Wandertouristik, Radtouristik, Aufenthaltkombinationen in Tschechien und in Deutschland usw.) vorstellen. Die Arbeit wird auch mit Sagen und Persönlichkeiten ergänzt, deren Namen mit diesem Gebiet verbunden sind. Keywords: Šluknov area; Tourism; Varnsdorf; Rumburk; guidebook; headland; Sudety - land; Industry; .... Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Ein Reiseführer durch das Böhmische Niederland (Šluknovský výběžek)"

This piece of work is concepted as a guidebook of the Šluknov area which shows the very north headland of the Czech Republic. This area is located in the north part of the Děčín region between the ...

ZAHRÁDKOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases