Number of found documents: 135
Published from to

Variabilität im Genussystem des gegenwärtigen Deutsch und deren Vermittlung im DaF
DIBĎÁKOVÁ, Šárka
2015 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Variabilität im Genussystem des gegenwärtigen Deutsch und deren Vermittlung im DaF

DIBĎÁKOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Popliteratur der 1990er Jahre: Christian Kracht, Sibylle Berg, Elke Naters a Benjamin von Stuckrad-Barre. Analyse einzelner Werke und Vorschläge zur Didaktisierung im DaF-Unterricht
MELICHEROVÁ, Petra
2014 - German
This thesis deals with analysis of representative works of German pop literature from 1990s Faserland by Christian Kracht, Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot by Sibylle Berg, and Königinnen Elke Naters and Soloalbum by Benjamin von Stuckrad-Barre. The first part of the thesis contains characterization of pop literature followed by brief summary of significant milestones which led to the foundation of modern pop. In the next chapter varieties of the German language are discribed and characteristics of Anglicisms and trivial literature are introduced. The main part of the thesis is based on the analysis of the above mentioned books with focus on literary and linguistic features, including biographical data of the authors. The aim of this analysis is to find out whether there are similarities in the poetics of pop literature. The thesis also includes suggestions and concrete examples for using the literary texts in the process of teaching German as a foreign language. Tato diplomová práce se zabývá rozborem reprezentativních próz německé popové literatury 90. let, a sice Faserland Christiana Krachta, Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot Sibylle Berg, Königinnen Elke Naters a Soloalbum Benjamina von Stuckrad-Barre. První část práce je zaměřena na charakteristiku popové literatury, na niž navazuje stručné shrnutí důležitých literárních mezníků, jež vedly ke vzniku moderního popu. Následuje krátký vhled do dělení německého jazyka, charakteristika anglicizmů a triviální literatury, jejichž objasnění je nezbytnou součástí pro budoucí analýzu popových děl. Na tu se zaměřuje hlavní část práce, ve které dochází nejen k rozboru literárních znaků a jazykových prostředků, ale i ke shrnutí životopisných dat výše zmíněných autorů. Cílem analýzy je zjistit, zda existuje jednotná poetika literárního popu. Diplomovou práci pak uzavírají úvahy k didaktizaci textů a konkrétní návrhy práce s nimi ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Popliteratur der 1990er Jahre: Christian Kracht, Sibylle Berg, Elke Naters a Benjamin von Stuckrad-Barre. Analyse einzelner Werke und Vorschläge zur Didaktisierung im DaF-Unterricht

This thesis deals with analysis of representative works of German pop literature from 1990s Faserland by Christian Kracht, Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot by Sibylle Berg, and ...

MELICHEROVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Kafkas Erbin? Das Phänomen der Entfremdung in Ilse Aichingers Werken der 1950er Jahre
DVOŘÁKOVÁ, Jitka
2014 - German
This thesis deals with the following topic: Kafkas Erbin? The Phenomenon of estrangement is widely presented in the work of an Austrian author Ilse Aichinger from the 50´s of the last century. Ilse Aichinger 's unique way of writing lets the feeling of strangeness appear not only in the novel Die Gröere Hoffnung but also in the collection of short stories Rede unter dem Galgen, Der Gefesselte and in the radio play Knöpfe. The analysis of the phenomenon are carried out on the basis of the work mentioned above, the author's life and her appearance in Group 47. To reveal the influence of existentialist philosophy as well as the author´s way of thinking and writing in early post-war era, the analysis of the term 'estrangement' are conducted here. Furthemore, relating to Aichinger's life experience, the term 'higher hope' is explained. Her semi-autobiographical novel was named after it. Tato diplomová práce se zabývá tématem: Kafkova dědička? V díle rakouské autorky Ilse Aichingerové z 50. let minulého století se významně vyskytuje jev odcizení. Jiný způsob psaní Ilse Aichingerové nechává pocit cizího objevovat se nejen v románu Větší naděje, ale také ve sbírce povídek Řeč pod šibenicí, Spoutaný a v rozhlasové hře Knoflíky. Na základě výše zmíněných děl, jejího života a působení ve Skupině 47 je zkoumán jev odcizení. Je provedena analýza pojmu odcizení, aby byl objasněn vliv existencialistické filosofie, tak jako autorčina způsobu myšlení a psaní v časných poválečných letech. Dále je také v souvislosti s životní zkušeností Aichingerové objasněn pojem "větší naděje", podle kterého byl nazván její částečně autobiografický román. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kafkas Erbin? Das Phänomen der Entfremdung in Ilse Aichingers Werken der 1950er Jahre

This thesis deals with the following topic: Kafkas Erbin? The Phenomenon of estrangement is widely presented in the work of an Austrian author Ilse Aichinger from the 50´s of the last century. Ilse ...

DVOŘÁKOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Das Bild der österreichischen Gesellschaft in ausgewählten Werken von Arthur Schnitzler.
LENCOVÁ, Vladimíra
2007 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das Bild der österreichischen Gesellschaft in ausgewählten Werken von Arthur Schnitzler.

LENCOVÁ, Vladimíra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Der Mutter-Tochter-Konflikt in Elfriede Jelineks Romanen Klavierspielerin und Die Kinder der Toten
VAŇKOVÁ, Jana
2007 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Mutter-Tochter-Konflikt in Elfriede Jelineks Romanen Klavierspielerin und Die Kinder der Toten

VAŇKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Uplatnění lexikálních strategií při osvojování německého jazyka jako L3
LAŠTOVKA, Ondřej
2012 - German
The diploma thesis ?Application of lexical strategies in learning German language as a second language? deals with the processes of acquiring vocabulary and lexical strategies, which pupils should use while learning German as a further foreign language after English. The theoretical part focuses on the description of semantization and the characteristics of lexical strategies in terms of tertiary language. On the basis of tertiary didactics are presented and analyzed criteria for vocabulary selection. In the practical part two sets of textbooks used at Czech schools were analyzed. ?Spaß mit Max 1? and ?Planet 1 - Deutsch für Jugendliche? were analyzed in terms of vocabulary selection, its presentation and practice, and explicit presented lexical strategies. Finally, there were elaborated such methods which helps pupils at lower secondary schools to acquire vocabulary in German on the basis of their knowledge and skills acquired by learning English. Diplomová práce na téma ?Uplatnění lexikálních strategií při osvojování německého jazyka jako L3? se zabývá procesy osvojování slovní zásoby a lexikálními strate?giemi, které by mohli uplatňovat žáci ZŠ při osvojování němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Teoretická část práce je zaměřena na popis sémantizace slovní zásoby a na charakte-ristiku lexikálních strategií z hlediska L3. Na základě poznatků terciární didaktiky jsou prezentována a analyzována kritéria volby slovní zásoby. V praktické části práce je provedena analýza dvou učebních souborů používaných na českých ZŠ. ?Spaß mit Max 1? a ?Planet 1 ? Deutsch für Jugendliche? jsou analyzo-vány z hlediska volby slovní zásoby, jejího způsobu prezentace a procvičování a ex-plicitně uváděných lexikálních strategií. Závěrem byly vypracovány takové meto-dické postupy, které usnadní žákům ZŠ osvojování si slovní zásoby v němčině na základě jejich stávajících znalostí a dovedností získaných studiem angličtiny. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Uplatnění lexikálních strategií při osvojování německého jazyka jako L3

The diploma thesis ?Application of lexical strategies in learning German language as a second language? deals with the processes of acquiring vocabulary and lexical strategies, which pupils should use ...

LAŠTOVKA, Ondřej
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Profil učitele německého jazyka na základní škole
URBÁNKOVÁ, Nikola
2010 - German
The aim of the Diploma Thesis is to present a German teacher profile and upcoming teacher profile in the Czech Republic, to specify basic elements of German language teacher and to analyze current profiles of College of Education graduates ? German language specializations, which are introduced by College of Education Departments of German language at universities in the Czech Republic. The theoretical part deals with current situation in Czech educational system, curriculum documents and competence issues. In reference to a presentation of standard´s proposal of the Czech Republic and standard´s proposal of Germany in the practical part, the German educational system state is also described. With regard to a conception of standard, the Thesis also deals with competence issues. The profiles of College of Education graduates are compared in the practical part, from several departments with each other and also with a German standard. Based on the PAneCZ project realized by international cooperation of Passau University and University of South Bohemia in České Budějovice, which the author of this Diploma Thesis took part in, a questionnaire analysis is made public in the practical part. This questionnaire was focused on imaginations and opinions of secondary schools´students about teaching profession. The analysis sums up what competences a primary school teacher should hold. Cílem diplomové práce je prezentace německého profilu učitele a připravovaného profilu učitele v ČR, vymezení základních sloţek profilu učitele německého jazyka a analýza stávajících profilů absolventů studia učitelství ? německý jazyk, které uvádějí jednotlivé katedry německého jazyka na pedagogických fakultách v ČR. V teoretické části se zabývám současným stavem českého školství, kurikulárními dokumenty a problematikou kompetencí. Vzhledem k prezentaci návrhu standardu České republiky a standardu Německa v praktické části uvádím i stav německého školství. S ohledem na koncepci standardu se zabývám také problematikou kompetencí. V praktické části srovnávám profily absolventů pedagogických fakult jednak mezi jednotlivými fakultami, ale také i se standardem německým. Na základě projektu PAneCZ, realizovaném mezinárodní spoluprací mezi Universität Passau a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, kterého jsem se účastnila, uveřejňuji v praktické části dotazníkovou analýzu, která se zabývala představami a názory ţáků posledních ročníků středních škol na profesi učitele, a shrnuji, které kompetence by na základě tohoto výzkumného šetření měl učitel na ZŠ mít. Keywords: competence; teacher profile; German teacher profile; basic elements of German language teacher; profiles of College of Education graduates ? German language specializations; curriculum; documents Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Profil učitele německého jazyka na základní škole

, ale také i se standardem německým. Na základě projektu PAneCZ, realizovaném mezinárodní spoluprací mezi Universität Passau a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, kterého ...

URBÁNKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Zum Zeitgeist in ausgewählten Dramen Arthur Schnitzlers
LACUŠOVÁ, Mária
2011 - German
This work deals with the analysis of selected works by the famous Austrian writer Arthur Schnitzler. For the purpose of zeitgeist illustration the dramas Anatole and Reigen were used. The analysis of the works is preceded by theoretical section with a closer description of the socio-historical situation in Vienna at the turn of the 19th and 20 century. A part of the main section is a short treatise on the importance of one-act plays cycle in the development of the author´s works, dramas analysis and characterization of the characters, on the basis of which the conclusions are drawn about the image of Victorian society, which the author deals with in his works . The last part concludes the analysis and provides an outline description of the image and the zeitgeist as it can be deduced on the basis of both Schnitzler´s dramas compared to socio-historical knowledge of that time. Tato práce se zabývá analýzou vybraných děl známého rakouského spisovatele Arthura Schnitzlera. Pro účely vyobrazení ducha doby byla použita dramata Anatol a Rej (Reigen). Vlastní analýze děl předchází teoretická část s bližším popisem sociálně ? historické situace ve Vídni na přelomu 19. a 20. století. Součástí hlavní části práce je krátké pojednání o významu cyklu jednoaktovek v tvorbě autora děl, analýza dramat samotných a charakteristika postav, na jejichž základě jsou vyvozeny závěry o obrazu viktoriánské společnosti, kterým se autor v dělech zabývá. Část poslední uzavírá obě analýzy a nabízí náčrt obrazu a popis ducha společnosti, jako je ho možné vyvodit na základě obou Schnitzlerova dramata jejich porovnání se sociologicko-historickými znalostmi o této době. Keywords: fin de si?cle; Viennese Modernism; decadence; zeitgeist; characters characteristics and the image of Victorian society in Vienna around 1900; Arthur Schnitzler and Anatole; Reigen Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zum Zeitgeist in ausgewählten Dramen Arthur Schnitzlers

This work deals with the analysis of selected works by the famous Austrian writer Arthur Schnitzler. For the purpose of zeitgeist illustration the dramas Anatole and Reigen were used. The analysis of ...

LACUŠOVÁ, Mária
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Österreich als "Mordschauplatz". Wolf Haas' Kriminalromane im Kontext der Anti-Heimatliteratur
HRŮZOVÁ, Kateřina
2011 - German
The main motif of this diploma thesis is the social criticism in the chosen novels of the Austrian author Wolf Haas. Because of his critical point of view to the Austrian society subsists the main focus of this diploma thesis not only on the description of the specific genre of the Austrian criminal literature, but also on the enlistment to the Anti-Heimatliteratur. The first part of this thesis reports about this significant post-war literature movement as well as it briefly defines the genre of detective fiction. The chapters of the analytic part are dedicated to the various novels and thank the concrete quotations it is pointed to the criticism of the Austrian society and generally to the social problems, too. This thesis pays attention to the characters of the detective Brenner and the narrator, who are the concrete representatives of the novels and they become the main critics of the Austrian society even if they actually belong to it, too. Ústředním tématem této práce je společenská kritika ve vybraných kriminálních románech rakouského spisovatele Wolfa Haase. Na základě jeho kritického nahlížení na rakouskou společnost je cílem práce nejen zařazení těchto románů do kontextu specificky rakouské tvorby kriminální literatury, ale zejména do kontextu tzv. ?Anti-Heimatliteratur?. Analytické části práce předchází jak charakteristika tohoto významného směru rakouské poválečné literatury, tak i stručná charakteristika žánru kriminální román. Kapitoly analytické části jsou věnovány zejména jednotlivým románům, kde je pomocí konkrétních citací z textu poukazováno na kritiku jak rakouských, tak i obecně společenských poměrů. Nemalá pozornost je věnována osobě detektiva Brennera a zejména vypravěči, kteří svým životním postojem významně přispívají k dotvoření atmosféry a stávají se tak kritiky a zároveň součástí rakouských poměrů. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Österreich als "Mordschauplatz". Wolf Haas' Kriminalromane im Kontext der Anti-Heimatliteratur

The main motif of this diploma thesis is the social criticism in the chosen novels of the Austrian author Wolf Haas. Because of his critical point of view to the Austrian society subsists the main ...

HRŮZOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Der Dichter und seine Zeit. Formen der Gesellschaftskritik bei Reiner Kunze
NOVOTNÁ, Květa
2013 - German
The theme of this dissertation is the social criticism of totalitarian regime in chosen texts of a significant East German dissents´ representative and writer Reiner Kunze, which are usually marked as socio-critical. The issue deals with the essays Die Wunderbaren Jahre and then collections Sensible Wege and Zimmerlautstärke and the poem Die Mauer. The main objective of this dissertation is to examine the forms of literary criticism from the lexical, stylistic and thematic point of view. The theoretical background is created by the list of historical milestones of the existence of Democratic Republic of Germany and deals with the impact of these events on literature. In the following part of this dissertation the functional authors´ biography is presented; including a brief characteristic of his connections with Czechoslovakian unofficial cultural scene. The chapters of the analytical part occupy with chosen literary works. The criticism of the totalitarian regime is substantiated in particular text quotations. Tématem této práce jsou formy kritiky totalitního režimu ve vybraných textech významného představitele východoněmeckého disentu a spisovatele Reinera Kunzeho, jež jsou obvykle označovány jako společensko-kriticky laděné. Jedná se o eseje Die Wunderbaren Jahre a dále o básnické sbírky Sensible Wege a Zimmerlautstärke a báseň Die Mauer. Práce si klade za cíl prozkoumat formy literární kritiky jak z hlediska jazykového, tak i z hlediska stylistického a tematického. Analytické části práce předchází výčet historických mezníků z padesátileté existence NDR a dopad těchto událostí na literaturu, dále je uveden funkční životopis autora včetně stručné charakteristiky jeho kontaktů k československé neoficiální kulturní scéně. Kapitoly analytické části jsou věnovány vybraným dílům, kde je pomocí konkrétních citací z textu poukazováno na kritiku totalitního režimu. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Dichter und seine Zeit. Formen der Gesellschaftskritik bei Reiner Kunze

The theme of this dissertation is the social criticism of totalitarian regime in chosen texts of a significant East German dissents´ representative and writer Reiner Kunze, which are usually marked as ...

NOVOTNÁ, Květa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases