Number of found documents: 136
Published from to

Das Märchen im Propaganda-Film der Nazi-Zeit
ŠIMEČKOVÁ, Anna
2019 - German
This thesis focuses on a traditional form of fairy tale and its updates as an instrument of Nazi propaganda. The main object of this analysis is a fairy tale as a literary and didactic genre. The diploma thesis consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part introduces general signs of fairy tale genre and main principals of propaganda manipulation in modern history. The practical part focuses on a comparison of selected Grimm brothers 'fairy tales and movie processing of Nazi propaganda. Furthermore, the analysis focuses on didactic intensions, literary and film language and forms of manipulation in a movie as an instrument of propaganda. Tato práce se zaměří na tradiční útvar pohádky a její aktualizaci jako prostředek nacistické propagandy. Předmětem analýzy bude pohádka jako literární a didaktický žánr. Diplomová práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část představí základní znaky pohádkového žánru a zároveň hlavní principy propagandistické manipulace v moderních dějinách. Praktická část práce se zaměří na srovnání vybraných pohádkových děl bratří Grimů a ve filmovém zpracování nacistické propagandy, dále se v analýze děl zaměří na didaktické záměry, literární a filmový jazyk a formy manipulace ve filmu jako prostředek propagandy. Keywords: fairy tale; Grimm brothers; propaganda; literary comparison; fairy tale analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das Märchen im Propaganda-Film der Nazi-Zeit

This thesis focuses on a traditional form of fairy tale and its updates as an instrument of Nazi propaganda. The main object of this analysis is a fairy tale as a literary and didactic genre. The ...

ŠIMEČKOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Modalität im DaF-Unterricht
BEČKOVÁ, Nikola
2018 - German
This diploma thesis focuses on problems with expressing modality in German language system. It also deals with modality adaptation in contemporary textbooks for teaching German as a foreign language at CEFR level A1-A2. In the beginning the thesis deals with theoretical adaptation of modality and ist possibilities of expressing in grammatical and lexical system of contemporary German Language. The end of theoretical part pays attention to teaching German as a foreign language, especially to problems with grammar arrangement or more precisely modality. The empirical part focuses on analysis of modality presentation in selected textbooks at CEFR level A1-A2 at lower secondary schools and corresponding grammar schools. The attention is aimed at formal, pragmatic and stylistic aspect of presenting the phenomenon, as well as comprehensibility, suitability and reasonability of its adaptation. Tato práce se zaměřuje na problematiku vyjadřování modality v systému německého jazyka a její zpracování v současných učebnicových souborech pro výuku němčiny jako cizího jazyka na úrovní A1A2. Úvodní kapitoly práce se zabývají teoretickým zpracováním tématu modality a možnostmi jejího vyjádření v gramatickém a lexikálním systému současné němčiny. Závěr teoretické části je věnován výuce němčiny jako cizího jazyka, obzvláště pak problematice zprostředkování gramatiky, potažmo modality. Empirická část je soustředěna na analýzu prezentace modality ve vybraných učebnicových souborech úrovně A1A2 pro druhý stupeň základních škol a odpovídající třídy víceletých gymnázií. Pozornost je zaměřena jak na formální, pragmatickou a stylistickou stránku prezentace jevu, tak na srozumitelnost, přiměřenost a smysluplnost jeho zpracování. Keywords: modality; modal verbs; German as a foreign language; didactic method; teaching; textbook Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Modalität im DaF-Unterricht

This diploma thesis focuses on problems with expressing modality in German language system. It also deals with modality adaptation in contemporary textbooks for teaching German as a foreign language ...

BEČKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Arbeit mit unmotivierten Schülern im Deutschunterricht
COUFALOVÁ, Markéta
2021 - German
This thesis deals with motivation and demotivation in lessons of German as foreign language (GFL), and offers practical approaches for dealing with unmotivated GFL learners. The theoretical basis of this work is formed by the central approaches of neo-communicative foreign language teaching. The explanation of the basic terms for foreign language teaching in the 21st century is followed by separate chapters dedicated to motivation and demotivation respectively. This part also discusses types of motivation, motives and (language) learning motivation. In relation to that, unmotivated learners and activation methods are addressed in the further course of the work. Activation methods are presented as motivational opportunities for unmotivated GFL learners. In the empirical part of the thesis, selected activation methods are tested in GFL lessons. The research is carried out on the (de)motivation of GFL learners at an upper primary school. The research participants take part in both German lessons including activation methods and in lessons not including any. Their active participation in the class is researched over a period of several weeks. Based on the data collected, valuable insights into the respective activation methods and their effect on student activity are provided. Methods proven to have a high activation effect are expected to eventually find their way into teaching practice. Předkládaná diplomová práce se zabývá motivací, resp. demotivací ve výuce němčiny jako cizího jazyka a nabízí praktické přístupy k práci s nemotivovanými žáky v hodinách němčiny. Teoretická východiska této práce tvoří základní koncepty neokomunikativní výuky cizích jazyků. Na vysvětlení základních pojmů pro výuku cizích jazyků ve 21. století navazují kapitoly věnované motivaci a demotivaci. Tato část práce pojednává také o typech motivace, motivech a motivaci k učení (se cizím jazykům). V souvislosti s těmito tématy jsou představeny pojmy nemotivovaní žáci a aktivizační metody. Aktivizační metody jsou prezentovány jako příležitosti k motivování nemotivovaných žáků v hodinách německého jazyka. V empirické části práce jsou vybrané aktivizační metody testovány ve výuce němčiny. Výzkum se vztahuje k motivaci a demotivaci žáků v hodinách německého jazyka na základní škole. Zkoumaní žáci jsou účastni jak hodin němčiny obsahujících aktivizačních metody, tak hodin bez aktivizačních metod. Aktivita žáků je zkoumána po dobu několika týdnů. Shromážděná data poskytují poznatky o příslušných aktivizačních metodách a jejich vlivu na aktivitu žáků. Lze očekávat, že metody, u nichž se prokáže vysoký aktivizační účinek, se výhledově stanou součástí výuky. Keywords: motivation - demotivation - demotivated learners - activation techniques - post-method era - German as foreign language - upper primary school Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Arbeit mit unmotivierten Schülern im Deutschunterricht

This thesis deals with motivation and demotivation in lessons of German as foreign language (GFL), and offers practical approaches for dealing with unmotivated GFL learners. The theoretical basis of ...

COUFALOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Deutsche Phraseologismen und ihre tscheschischen Äquivalente
VIEWEG, Jan
2006 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Deutsche Phraseologismen und ihre tscheschischen Äquivalente

VIEWEG, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Das Zeugnis der deutschen Reisebeschreibungen\nl Svědectví německých cestopisů
HAVLÁTOVÁ, Monika
2006 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das Zeugnis der deutschen Reisebeschreibungen\nl Svědectví německých cestopisů

HAVLÁTOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Komenského škola ve Vídni od historie do současnosti se zvláštním zaměřením na problémy dvojjazyčné výuky
GREGOVÁ, Alice
2008 - German
My thesis deals with the past and the present of the association ``Komensky{\crqq} in Vienna. The activity of the association is to carry on with the school of Komensky from bilingual kindergarten across an eight-year-compulsory-school attendance up to the college of Komensky. The thesis also describes students of the school of Komensky that have a different level of German. The major point of the thesis is a description of classes with a focus on bilingual language classes and teaching in a team of two teachers. Diplomová práce se zabývá historií a současností Školského spolku {\clq}Komenský` ve Vídni. Činností spolku {\clq}Komenský` je provozovat dvojjazyčné vzdělávací instituce, počínaje bilingvní mateřskou školkou, navazujíce čtyřletou školou obecnou a přes čtyřletou školu sekundární pokračujíce v případě zájmu čtyřletým gymnáziem, zakončeným maturitou. Diplomová práce se věnuje také žákům sekundární školy, kteří mají různou úroveň němčiny. Hlavním bodem diplomové práce je popis vyučovacích hodin, se zaměřením na dvojjazyčné jazykové hodiny a výuku v týmu dvou vyučujících. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Komenského škola ve Vídni od historie do současnosti se zvláštním zaměřením na problémy dvojjazyčné výuky

My thesis deals with the past and the present of the association ``Komensky{\crqq} in Vienna. The activity of the association is to carry on with the school of Komensky from bilingual kindergarten ...

GREGOVÁ, Alice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Valenz der Verben in der deutschen Gegenwartssprache kontrastiv
RYSKOVÁ, Jana
2009 - German
The theme of my work is the valence of verbs in german language. My work is divided into two parts, the first one is theoretical, the second practical. In the first part of my work, I describe the valence and all the terms related to the topic. After that I concentrated on the valence theories of four noted german linquists, whose works I compared. Based on several german dictionaries I created my own czech {--} german valence dictionary, what was the task of the second part of my work. In the end I summarized the results of my work and made out a statistics. Tématem diplomové práce je valence sloves v německém jazyce. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V první části práce jsem se nejdříve věnovala pojmu valence obecně a vysvětlila jsem všechny pojmy s tímto tématem související. Poté jsem zpracovala valenční teorie čtyř vybraných německých lingvistů, které jsem porovnala. V praktické části jsem na základě konfrontace nalezených výrazů z několika německých slovníků vytvořila německo {--} český valenční slovník německých sloves. Na závěr práce jsem shrnula výsledek svého zkoumání a údaje statisticky zpracovala. Keywords: valence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Valenz der Verben in der deutschen Gegenwartssprache kontrastiv

The theme of my work is the valence of verbs in german language. My work is divided into two parts, the first one is theoretical, the second practical. In the first part of my work, I describe the ...

RYSKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Die Entwicklung und der heutige Stand der Glasherstellung und Holzverarbeitung im Böhmerwald und Bayerischen Wald
KADLECOVÁ, Hana
2007 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Entwicklung und der heutige Stand der Glasherstellung und Holzverarbeitung im Böhmerwald und Bayerischen Wald

KADLECOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Fyziognomicky jsme stále ještě chodci. Cestování jako interkulturní zkušenost v díle Christopha Ransmayra.
DVOŘÁKOVÁ, Lenka
2011 - German
The topic of this diploma thesis is ?Physiognomically we have still been passers - by. Travelling as an intercultural experience in the work of Christoph Ransmayr?. This thesis is divided into seven basic parts. The first four chapters describe theoretical background of the thesis which is the Postmodernism, the Philosophy of the Postmodernism, the Interculturality and the Theory of Essays. The next chapter reports about the poetics of the narration and the aim of the last two parts is to analyze the books "Geständnisse eines Touristen" and "Der Weg nach Surabaya". The ambition of this diploma thesis is to research the relationship of Christoph Ransmayr to travelling and search for the influences of the travelling poetics in his two concrete books. Téma této diplomové práce zní ?Fyziognomicky jsme stále ještě chodci. Cestování jako interkulturní zkušenost v díle Christopha Ransmayra?. Celá práce je rozdělena do sedmy hlavních kapitol. První čtyři kapitoly se zabývají teoretickými podklady k tématu, což je postmoderna, vztah postmoderny k filozofii, interkulturalita a esejistika. Další kapitola představuje autorovu poetiku vyprávění a šestá a sedmá část konkrétně rozebírají knihy "Geständnisse eines Touristen" a "Der Weg nach Surabaya". Hlavním cílem této diplomové práce je zkoumat vztah Christopha Ransmayra k cestovaní a jeho vliv hledat ve dvou konkrétních dílech. Keywords: postmodernism; interculturality; theory of essays; travelling; postmodern author; poetics of the narration; travelling poetics; postmodern philosophy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Fyziognomicky jsme stále ještě chodci. Cestování jako interkulturní zkušenost v díle Christopha Ransmayra.

The topic of this diploma thesis is ?Physiognomically we have still been passers - by. Travelling as an intercultural experience in the work of Christoph Ransmayr?. This thesis is divided into seven ...

DVOŘÁKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Regionální politika EU v podmínkách česko-rakouské spolupráce
MRÁZOVÁ, Jana
2007 - German
My diploma project describes development and outcomes of the regional policy of the Czech Republic. The project is devided in two parts. The first part is oriented on the development of the regional policy and it´s aims with a perpective until 2013. The second part describes the cooperation between the Czech Republic and the Republic of Austria including particular outcomes. Má diplomová práce sleduje vývoj a dosavadní výsledky regionální politiky České republiky. Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části. V první části sleduji vývoj regionální politiky a jejích cílů s výhledem až do roku 2013 a v druhé části se již zaměřuji na přeshraniční spolupráci s Republikou Rakousko a uvádím její konkrétní dosavadní výsledky. Keywords: regional policy; structural policy; structural funds; strategie of the regional development of the Czech Republic; principles of the regional and structural policy; financial instruments; operation programs; cooperation between the Czech Republic and the Republic of Austria; Euroregion Silva Nortica Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Regionální politika EU v podmínkách česko-rakouské spolupráce

My diploma project describes development and outcomes of the regional policy of the Czech Republic. The project is devided in two parts. The first part is oriented on the development of the regional ...

MRÁZOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases