Number of found documents: 58
Published from to

Labe IV
TOCOEN, s. r. o.; 1. LF UK, Praha; VFU, Brno; VŠCHT Praha; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech; Kroupová, Hana; Valentová, Olga; Svobodová, Zdeňka; Žlábek, Vladimír; Kolářová, Jitka; Randák, Tomáš
2004 - Czech
V roce 2004 byla zaměřena pozornost na zjišťování vlivu 3 nejvýznamějších znečišťovatelů řeky Labe - Synhesie Pardubice, Spolana Neratovice a Spolchemie Ústí nad Labem - na populace ryb vyskytujících se v okolí těchto chemických závodů. Sledovány byly lokality nad a pod výše uvedenými zdroje znečištění. Vliv znečištění na rybí populace byl posuzován pomocí vybraných biochemických markerů kontaminace a chemických analýz svaloviny ryb. Jako indikátorový druh byl použit jelec tloušť. Keywords: jelec tloušť; indikátory znečištění; indikátory kvality vody; Labe; ryba sladkovodní; kontaminace ryb; kontaminace; hodnocení kvality vody; chub; pollution indicators; indicators of water quality; Elbe river; freshwater fish; fish contamination; contamination; water quality assessment; kontaminace Available in the Ministry of the Environment
Labe IV

V roce 2004 byla zaměřena pozornost na zjišťování vlivu 3 nejvýznamějších znečišťovatelů řeky Labe - Synhesie Pardubice, Spolana Neratovice a Spolchemie Ústí nad Labem - na populace ryb vyskytujících ...

TOCOEN, s. r. o.; 1. LF UK, Praha; VFU, Brno; VŠCHT Praha; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech; Kroupová, Hana; Valentová, Olga; Svobodová, Zdeňka; Žlábek, Vladimír; Kolářová, Jitka; Randák, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2004

Labe IV
TOCOEN, s.r.o., Brno; 1. LF UK Praha; VFU Brno; SVÚ Praha; VŠCHT Praha; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech; Svobodová, Zdeňka; Žlábek, Vladimír; Kolářová, Jitka; Randák, Tomáš
2003 - Czech
Cílem této zprávy je zhodnotit stav ryb v povrchových vodách, nejen z hlediska hygienické kvality, ale především z hlediska celkové zdravotní kondice, fyziologického stavu, reprodukce atd. Biochemické markery obvykle reagují na skupiny látek se stejným mechanismem toxického působení. Nejsou tedy až na výjimky specifické pro jednotlivé xenobiotické látky. Jejich předností je schopnost vypovídat o vlivu znečištění komplexně, tzn. podchytit synergické či antagonistické účinky jednotlivých komponent, podílejících se na znečištění. Keywords: indikátory znečištění; indikátory kvality vody; Labe; ryba sladkovodní; kontaminace ryb; kontaminace; hodnocení kvality vody; pollution indicators; indicators of water quality; Elbe river; freshwater fish; fish contamination; contamination; water quality assessment; kontaminace Available in the Ministry of the Environment
Labe IV

Cílem této zprávy je zhodnotit stav ryb v povrchových vodách, nejen z hlediska hygienické kvality, ale především z hlediska celkové zdravotní kondice, fyziologického stavu, reprodukce atd. Biochemické ...

TOCOEN, s.r.o., Brno; 1. LF UK Praha; VFU Brno; SVÚ Praha; VŠCHT Praha; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech; Svobodová, Zdeňka; Žlábek, Vladimír; Kolářová, Jitka; Randák, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2003

Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Bernardová, Ilja; Hudcová, Hana
2010 - Czech
Zpráva přináší shrnutí výsledků dílčího úkolu za celou dobu trvání projektu a důkladné literární rešerše, které se zabývají možnostmi a vývojem pasivního vzorkování nebezpečných látek a obsahem prioritních a dalších látek v rybách. Zpráva se zabývá hodnocením stavu vod použitím semipermeabilních membrán a experimentálním použitím pasivních DGT vzorkovačů, hodnocením stavu bioty a vývoje znečištění sedimentu a bioty. V závěru jsou uvedena doporučení pro další monitoring vod a ověřování norem environmentální kvality (NEK) pro sedimenty a biotu pro ČR. Přílohy uvádějí podrobné výsledky hodnocení, některé publikační výstupy projektu a literární rešerše. Keywords: jelec tloušť; znečištění vody; zdroj znečištění; ekosystém vodní; povodí Dyje; povodí Moravy; vliv antropogenní; kvalita vody povrchové; kvalita zdrojů vodních; chub; water pollution; source of pollution; water ecosystem; Dyje river basin; Morava river basin; anthropogenic impact; surface water quality; quality of water resources; znečištění vody Available in the Ministry of the Environment
Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje

Zpráva přináší shrnutí výsledků dílčího úkolu za celou dobu trvání projektu a důkladné literární rešerše, které se zabývají možnostmi a vývojem pasivního vzorkování nebezpečných látek a obsahem ...

Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Bernardová, Ilja; Hudcová, Hana
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice; Vácha, Aleš; Havelka, Ladislav; Wotavová, Kateřina; Tůma, Václav; Sýkorová, Zuzana; Pechar, Libor; Broumová, Hana; Brom, Jakub; Procházka, Jan; Hais, Martin; Pecharová, Emilie
2005 - Czech
Zpráva obsahuje vyhodnocení dílčích úkolů plněných v roce 2005: 1. Studium dynamiky klíčových bioindikátorů stavu vybraných suchozemských ekosystémů, 2: Sledování dlouhodobých změn a hodnocení vývojových trendů krajinného prostředí prostřednictvím analýz dat dálkového průzkumu Země, s důrazem na dynamiku vlhkostních a teplotních parametrů ve vztahu ke změnám struktury a funkce vegetace, 3. Vyhodnocení územního vývoje sídel, vývoje počtu obyvatel a závislosti na měnících se historických podmínkách, vývoj sociální struktury obyvatel a změn ve vlastnictví půdy a interpretace těchto vývojových trendů ve změnách charakteru krajiny. Keywords: vývoj osídlení; obyvatelstvo; využívání krajiny; teplota; vlhkost; vegetace; průzkum Země dálkový; sukcese; charakteristika území; indikátory biologické; ekosystém suchozemský; krajina; půda; JE Temelín; elektrárna jaderná; settlement development; population; landuse; temperature; humidity; vegetation; remote sensing; succession; area characterisation; biological indicators; terrestrial ecosystem; landscape; soil; NPP Temelín; nuclear power plant; krajina; teplota; populace; půda; vlhkost; geografie obyvatelstva Available in the Ministry of the Environment
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín

Zpráva obsahuje vyhodnocení dílčích úkolů plněných v roce 2005: 1. Studium dynamiky klíčových bioindikátorů stavu vybraných suchozemských ekosystémů, 2: Sledování dlouhodobých změn a hodnocení ...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice; Vácha, Aleš; Havelka, Ladislav; Wotavová, Kateřina; Tůma, Václav; Sýkorová, Zuzana; Pechar, Libor; Broumová, Hana; Brom, Jakub; Procházka, Jan; Hais, Martin; Pecharová, Emilie
Ministerstvo životního prostředí, 2005

Labe IV
TOCOEN, s. r. o.; 1. LF UK Praha; VFU Brno; VŠCHT Praha; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech; Valentová, Olga; Svobodová, Zdeňka; Kolářová, Jitka; Žlábek, Vladimír; Randák, Tomáš
2005 - Czech
V roce 2005 byl výzkum v rámci DÚ 09 zaměřen na zjišťování potenciálního vlivu pražské aglomerace na úroveň zatížení vodního prostředí. Pražská aglomerace je významným zdrojem znečištění vodního prostředí. Přestože se nachází na řece Vltavě, kontaminaty produkované v této oblasti ohrožují i řeku Labe, jíž je Vltava nejvýznamějším přítokem. Vliv znečištění na rybí populace byl posuzován pomocí vybraných biochemických markerů kontaminace a chemických analýz svaloviny ryb. Jako indikátorový druh byl použit jelec tloušť (Leciscus cephalus). Sledovány byly lokality Podolí (nad Prahou), Podbaba (pod ČOV Praha) a Vraňany (pod Kralupy nad Vltavou). Aby bylo možno lépe charakterizovat hodnoty sledovaných ukazatelů zjištěné hodnoty sledovaných parametrů u jelce tlouště měly sloužit jako určitý standard charakterizující nezatíženou lokalitu. Jelikož se v původně plánované kontrolní lokalitě (Vltava nad Lipnem) nepodařilo v roce 2005 indikátorové ryby odlovit, byla jako kontrolní zvolena populace odchovaná v podmínkách rybniční akvakultury VÚRH JU Vodňany. Keywords: indikátory kvality vody; Labe; ryba sladkovodní; kontaminace ryb; kontaminace; hodnocení kvality vody; indicators of water quality; Elbe river; freshwater fish; fish contamination; contamination; water quality assessment; kontaminace Available in the Ministry of the Environment
Labe IV

V roce 2005 byl výzkum v rámci DÚ 09 zaměřen na zjišťování potenciálního vlivu pražské aglomerace na úroveň zatížení vodního prostředí. Pražská aglomerace je významným zdrojem znečištění vodního ...

TOCOEN, s. r. o.; 1. LF UK Praha; VFU Brno; VŠCHT Praha; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech; Valentová, Olga; Svobodová, Zdeňka; Kolářová, Jitka; Žlábek, Vladimír; Randák, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2005

Výzkum ekologie a rozšíření‚ návrh managementu populací a záchranných programů zvláště chráněných druhů živočichů
Mendelova zemědělská a lesnická fakulta v Brně, Zemědělská fakulta, Ústav zoologie, Brno; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta, Katedra zoologie, České Budějovice; Entomologický ústav AV ČR, Oddělení ekologie a ochrany přírody, České Budějovice; Konvička, Martin; Hula, Vladimír; Fric, Zdeněk
2005 - Czech
Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) patří k nejohroženějším druhům denních motýlů střední a západní Evropy. Důslednou ochranu hnědáska vyžadují mezinárodně závazné dohody a normy, především Bernská konvence a Směrnice o stanovištích EEC/EU. Pro přežití hnědáska chrastavcového a dalších druhů vlhkých a zrašeliněných luk nestačí pouhá územní ochrana stávajících lokalit. Jejich rozloha je totiž tak malá, že nezaručuje přežití druhu. Druh tvoří metapopulace, pro jeho ochranu je nutný i příznivý management krajinné mozaiky mezi lokalitami. Je nutné zvýšit počet lokalit cestou revitalizací a modifikovat hospodaření na plochách k přiléhajícím lokalitám. Na vlastních lokalitách je nutný aktivní managament, který zajistí přítomnost zdrojů pro všechna vývojová stadia motýla. Nutná je též kontinuita vhodných podmínek, jež jediná umožní posílení dnešních populací a zabezpečí přežití tohoto druhu motýla. Keywords: Euphydryas aurinia; hnědásek chrastavcový; motýli; reintrodukce druhů živočišných; druhy ohrožené živočišné; ohrožení živočichů; program záchranný; druhy chráněné živočišné; živočich chráněný zvláště; Euphydryas aurinia; butterflies; animal species reintroduction; endangered animal species; threat to animals; preservation programme; protected animal species; specially protected animal; křídlatí Available in the Ministry of the Environment
Výzkum ekologie a rozšíření‚ návrh managementu populací a záchranných programů zvláště chráněných druhů živočichů

Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) patří k nejohroženějším druhům denních motýlů střední a západní Evropy. Důslednou ochranu hnědáska vyžadují mezinárodně závazné dohody a normy, především ...

Mendelova zemědělská a lesnická fakulta v Brně, Zemědělská fakulta, Ústav zoologie, Brno; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta, Katedra zoologie, České Budějovice; Entomologický ústav AV ČR, Oddělení ekologie a ochrany přírody, České Budějovice; Konvička, Martin; Hula, Vladimír; Fric, Zdeněk
Ministerstvo životního prostředí, 2005

Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha Laboratoř ekologie krajiny, Kostelec nad Černými lesy; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, české Budějovice; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Brno; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a geologie, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha
2004 - Czech
Zpráva obsahuje dílčí zprávy o plnění dílčích úkolů: Sledování a hodnocení vývoje mezoklimatu, včetně numerické simulace chování vzdušných mas, Stanovení potenciálních změn kvalitativních a kvantitativních parametrů půd s ohledem na způsob a intenzitu jejich využívání a zranitelnosti vůči antropogenní zátěži na základě historických podkladů a aktuálních výsledků sledování, Sledování a hodnocení kvalitativních a kvantitativních parametrů vody a dnových sedimentů ve vybraných profilech toků a vybraných nádržích, Studium dynamiky klíčových bioindikátorů stavu vybraných vodních ekosystémů, Studium dynamiky klíčových bioindikátorů stavu vybraných suchozemských ekosystémů, Sledování dlouhodobých změn a hodnocení vývojových trendů krajinného prostředí prostřednictvím analýzy dat dálkového průzkumu Země, s důrazem na dynamiku vlhkostních a teplotních parametrů ve vztahu ke změnám struktury a funkce vegetace, Vyhodnocení územního vývoje sídel, počtu obyvatel v závislosti na měnících se historických podmínkách, vývoj sociální struktury obyvatel a změn ve vlastnictví půdy a interpretace těchto vývojových trendů ve změnách v charakteru krajiny a Komplexní syntéza dílčích sledování a hodnocení dynamiky vybraných krajinných struktur v bezprostředním zázemí Jaderné elektrárny Temelín a v navazujícím širším krajinném prostoru z hlediska synergického působení na krajinný ekosystém na základě klasifikace ekologické zranitelnosti krajiny ve vztahu k jejímu dalšímu využívání. Keywords: voda; nádrž vodní; tok vodní; sediment dnový; ekosystém suchozemský; vývoj osídlení; obyvatelstvo; využívání krajiny; teplota; vlhkost; vegetace; průzkum Země dálkový; indikátory biologické; ekosystém suchozemský; zátěž antropogenní; využití půdy; zranitelnost krajiny; půda; modelování matematické; látka znečišťující ovzduší; JE Temelín; elektrárna jaderná; water; water reservoir; water course; bedload sediment; terrestrial ecosystem; settlement development; population; landuse; temperature; humidity; vegetation; remote sensing; biological indicators; terrestrial ecosystem; anthropogenic load; land use; vulnerability of landscape; soil; mathematical modelling; air pollutant; NPP Temelín; nuclear power plant; teplota; populace; voda; půda; vlhkost; geografie obyvatelstva Available in the Ministry of the Environment
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín

Zpráva obsahuje dílčí zprávy o plnění dílčích úkolů: Sledování a hodnocení vývoje mezoklimatu, včetně numerické simulace chování vzdušných mas, Stanovení potenciálních změn kvalitativních a ...

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha Laboratoř ekologie krajiny, Kostelec nad Černými lesy; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, české Budějovice; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Brno; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a geologie, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha
Ministerstvo životního prostředí, 2004

Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Laboratoř ekologie krajiny, Praha; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Brno; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agronomická, Katedra geologie a pedologie, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha
2005 - Czech
Zpráva obsahuje stručné shrnutí výsledků řešení dílčích úkolů: Sledování a hodnocení vývoje mezoklimatu, včetně numerické simulace chování vzdušných mas, Stanovení potenciálních změn kvalitativních a kvantitativních parametrů půd s ohledem na způsob a intenzitu jejich využívání a zranitelnosti vůči antropogenní zátěži na základě historických podkladů a aktuálních výsledků sledování, Sledování a hodnocení kvalitativních a kvantitativních parametrů vody a dnových sedimentů ve vybraných profilech toků a vybraných nádržích, Studium dynamiky klíčových bioindikátorů stavu vybraných vodních ekosystémů, Studium dynamiky klíčových bioindikátorů stavu vybraných suchozemských ekosystémů, Sledování dlouhodobých změn a hodnocení vývojových trendů krajinného prostředí prostřednictvím analýzy dat dálkového průzkumu Země, s důrazem na dynamiku vlhkostních a teplotních parametrů ve vztahu ke změnám struktury a funkce vegetace, Vyhodnocení územního vývoje sídel, počtu obyvatel v závislosti na měnících se historických podmínkách, vývoj sociální struktury obyvatel a změn ve vlastnictví půdy a interpretace těchto vývojových trendů ve změnách v charakteru krajiny a Komplexní syntéza dílčích sledování a hodnocení dynamiky vybraných krajinných struktur v bezprostředním zázemí Jaderné elektrárny Temelín a v navazujícím širším krajinném prostoru z hlediska synergického působení na krajinný ekosystém na základě klasifikace ekologické zranitelnosti krajiny ve vztahu k jejímu dalšímu využívání. Keywords: voda; nádrž vodní; tok vodní; sediment dnový; ekosystém suchozemský; vývoj osídlení; obyvatelstvo; využívání krajiny; teplota; vlhkost; vegetace; průzkum Země dálkový; indikátory biologické; ekosystém suchozemský; zátěž antropogenní; využití půdy; zranitelnost krajiny; půda; modelování matematické; látka znečišťující ovzduší; JE Temelín; elektrárna jaderná; water; water reservoir; water course; bedload sediment; terrestrial ecosystem; settlement development; population; landuse; temperature; humidity; vegetation; remote sensing; biological indicators; terrestrial ecosystem; anthropogenic load; land use; vulnerability of landscape; soil; mathematical modelling; air pollutant; NPP Temelín; nuclear power plant; teplota; populace; voda; půda; vlhkost; geografie obyvatelstva Available in the Ministry of the Environment
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín

Zpráva obsahuje stručné shrnutí výsledků řešení dílčích úkolů: Sledování a hodnocení vývoje mezoklimatu, včetně numerické simulace chování vzdušných mas, Stanovení potenciálních změn kvalitativních a ...

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Laboratoř ekologie krajiny, Praha; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Brno; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agronomická, Katedra geologie a pedologie, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha
Ministerstvo životního prostředí, 2005

Faunistické a ekologické vyhodnocení ichtyofauny České republiky (včetně vyhodnocení historického vývoje) a výzkum forem její optimální ochrany
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha; Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra ekologie, České Budějovice; Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Ostrava; Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno; Český svaz ochránců přírody - ZO Vlašim; Dušek, Martin; Hartvich, P.; Prokeš, Miroslav; Lojkásek, Bohumír; Lusk, Stanislav; Hanel, Lubomír
2003 - Czech
Cílem projektu bylo zmapovat a zhodnotit historický a současný stav ichtyofauny České republiky pomocí analýzy faunistických a ekologických dat. Byla zahájena analýza ichtyologických publikací týkajících se ČR a sestaven přehled hlavních souborných faunistických publikací z historického hlediska. Byl sestaven anotovaný soupis našich mihulí a ryb, přehled jednotlivých Červených seznamů ichtyofauny ČR, upřesněn postup faunistických mapovacích průzkumů. Byly zahájeny terénní průzkumy a práce na databázi lokalit s výskytem druhů naší ichtyofauny. Připraveny byly podklady pro ilustrátora Atlasu rozšíření mihulí a ryb ČR. Keywords: ryby; ichtyologie; vývoj historický; ochrana zvířat žijících volně; mihule; publikace; vývoj historický; ochrana ryb; Česká republika; fish; ichthyology; historical evolution; wildlife conservation; lampreys; publication; historical evolution; fish protection; Czech Republic; historický vývoj; historický výzkum Available in the Ministry of the Environment
Faunistické a ekologické vyhodnocení ichtyofauny České republiky (včetně vyhodnocení historického vývoje) a výzkum forem její optimální ochrany

Cílem projektu bylo zmapovat a zhodnotit historický a současný stav ichtyofauny České republiky pomocí analýzy faunistických a ekologických dat. Byla zahájena analýza ichtyologických publikací ...

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha; Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra ekologie, České Budějovice; Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Ostrava; Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno; Český svaz ochránců přírody - ZO Vlašim; Dušek, Martin; Hartvich, P.; Prokeš, Miroslav; Lojkásek, Bohumír; Lusk, Stanislav; Hanel, Lubomír
Ministerstvo životního prostředí, 2003

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
BIOPHARM Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s., Praha; Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice; Li, Zhihua; Hanák, Jan; Turek, Jan; Beránková, Petra; Sudová, Eliška; Piačková, Veronika; Máchová, Jana; Valentová, Olga; Velíšek, Josef; Kroupová, Hana; Svobodová, Zdeňka; Kolářová, Jitka; Žlábek, Vladimír; Randák, Tomáš
2009 - Czech
Bylo provedeno hodnocení kontaminace vodního prostředí na šesti vybraných lokalitách, které se nacházejí na malých tocích povodí Labe nad a pod čistírnami odpadních vod. Sledovány byly lokality Pacov, Brloh a Prachatice. Vliv kontaminace životního prostředí na ryby byl ve vybraných lokalitách hodnocen pomocí markerů kontaminace (vitellogenin, EROD). Indikátorovým druhem byl pstruh obecný. Byla zjišťována přítomnost širokého spektra biologicky aktivních skupin cizorodých látek ve vodním prostředí. Byla zjišťována přítomnost rtuti a PFCs ve směsných vzorcích masa ryb. Proběhly laboratorní testy zaměřené na hodnocení vlivu vybraných farmak a pesticidů. Byly prováděny testy akutní toxicity a subchronické toxicity. Zpráva obsahuje pouze stručnou anotaci výsledků projektu a v příloze články, které byly k projektu publikovány. Keywords: Česká republika; Labe; látka znečišťující biologická; vliv na živočichy; ryby; účinek znečištění biologický; znečištění biologické; znečištění vody; zátěž ekologická; hydrologie; vzorkování; voda odpadní; jakost vody; zdroje vodní; ekosystém vodní; povodí Labe; odtok; vliv antropogenní; Czech Republic; Elbe river; biological pollutant; animal impact; fish; biological effect of pollution; biological pollution; water pollution; environmental burden; hydrology; sampling; wastewater; water quality; water resources; water ecosystem; Elbe river basin; run-off; anthropogenic impact; jakost vody; hydrologie; znečištění vody; ryby Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Bylo provedeno hodnocení kontaminace vodního prostředí na šesti vybraných lokalitách, které se nacházejí na malých tocích povodí Labe nad a pod čistírnami odpadních vod. Sledovány byly lokality Pacov, ...

BIOPHARM Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s., Praha; Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice; Li, Zhihua; Hanák, Jan; Turek, Jan; Beránková, Petra; Sudová, Eliška; Piačková, Veronika; Máchová, Jana; Valentová, Olga; Velíšek, Josef; Kroupová, Hana; Svobodová, Zdeňka; Kolářová, Jitka; Žlábek, Vladimír; Randák, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases