Number of found documents: 337
Published from to

Der Mutter-Tochter-Konflikt in Elfriede Jelineks Romanen Klavierspielerin und Die Kinder der Toten
VAŇKOVÁ, Jana
2007 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Mutter-Tochter-Konflikt in Elfriede Jelineks Romanen Klavierspielerin und Die Kinder der Toten

VAŇKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Co ovlivňuje rozhodnutí mladých žen mít nebo nemít děti?
VEBROVÁ, Petra
2007 - German
The target of the thesis is to sketch out which factors can influence the decisions of young women to have or not to have a child, what the women consider important at the decision making, etc. The thesis consists of a theoretical as well as of the practical part. First chapter informs about the current situation in the Czech population (the natality trend {\dots}). Next three chapters deal with various aspects, which might influence the decision of young women about a child. The chapter about the role of a child in society and its importance for parents stands separately. The theoretical part ends with chapter, that predicates about a situation when woman has no child ever (voluntarily or involuntarily). The practical part {--} the research, or better a probe by a depth interview {--} should show on the particular answers of 12 women, what is important for them at the decision for or against having a child. Further on there are mentioned their opinions on marriage, voluntary childlessness, etc. Cílem práce je nastínit, jaké faktory mohou ovlivňovat rozhodování mladých žen mít nebo nemít dítě, co považují při svém rozhodování za důležité apod. Práce obsahuje teoretickou i praktickou část. První kapitola informuje o současné situaci v české populaci (vývoj porodnosti{\dots}). Další tři kapitoly se zabývají různými aspekty, které mohou mít vliv na rozhodování se mladých žen o dítěti. Samostatně stojí kapitola o postavení dítěte ve společnosti a jeho významu pro rodiče. Teoretická část je zakončena kapitolou, která vypovídá o situaci, kdy žena nemá dítě vůbec (dobrovolně i nedobrovolně). Praktická část {--} výzkum, či spíše sonda pomocí hloubkového rozhovoru {--} by pak měla na konkrétních odpovědích 12 žen přiblížit, co je pro ně samotné důležité v souvislosti s jejich rozhodováním se pro nebo proti dítěti. Dále jsou zde zmíněny jejich názory na manželství, dobrovolnou bezdětnost apod. Keywords: population trend; family policy; family strategy; role of child; childlessness Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Co ovlivňuje rozhodnutí mladých žen mít nebo nemít děti?

The target of the thesis is to sketch out which factors can influence the decisions of young women to have or not to have a child, what the women consider important at the decision making, etc. The ...

VEBROVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

DISKUSSIONEN ÜBER ETHNISCHE MINDERHEITEN IN DEUTSCHLAND. CHANCEN UND PROBLEME AM BEISPIEL VON TÜRKEN.
MÜLLEROVÁ, Lenka
2012 - German
The author of this study deals with a current topic of integration of ethnic minorities in Germany. The study is mainly focused on the Turkish minority living in Germany. The first part of the study will be concentrate on the history of this minority, which will research when, how and under which circumstances they came to Germany. The second part focuses on their everyday life problems. In different sectors such as education, religion, labour market or all day life will point out their problems and successes. At the end of the study the results will be summarised. Autorka se bude ve své práci zabývat velmi diskutovaným problémem integrace etnických menšin na území Spolkové republiky Německo. V bakalářské práci se zaměří převážně na velmi početnou tureckou menšinu žijící na tomto území. V první části práce se bude autorka zabývat převážně jejich historií a bude zkoumat, kdy, jak a za jakých podmínek se Turci dostali do Německa. Druhá část práce bude věnována jejich každodennímu životu, kde na příkladu vybraných odvětví jako vzdělání, náboženství, uplatnění na pracovním trhu či bytové situaci bude upozorněno nejen na jejich problémy, ale také na jejich úspěchy. Autorka se v závěru práce pokusí nastínit, jakým směrem se bude tato problematika dále vyvíjet. V závěru práce budou zhodnoceny dosavadní zjištěné poznatky. Keywords: integration; migration; minority; Islam; Turks in Germany; Gastarbeiter Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
DISKUSSIONEN ÜBER ETHNISCHE MINDERHEITEN IN DEUTSCHLAND. CHANCEN UND PROBLEME AM BEISPIEL VON TÜRKEN.

The author of this study deals with a current topic of integration of ethnic minorities in Germany. The study is mainly focused on the Turkish minority living in Germany. The first part of the study ...

MÜLLEROVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Uplatnění lexikálních strategií při osvojování německého jazyka jako L3
LAŠTOVKA, Ondřej
2012 - German
The diploma thesis ?Application of lexical strategies in learning German language as a second language? deals with the processes of acquiring vocabulary and lexical strategies, which pupils should use while learning German as a further foreign language after English. The theoretical part focuses on the description of semantization and the characteristics of lexical strategies in terms of tertiary language. On the basis of tertiary didactics are presented and analyzed criteria for vocabulary selection. In the practical part two sets of textbooks used at Czech schools were analyzed. ?Spaß mit Max 1? and ?Planet 1 - Deutsch für Jugendliche? were analyzed in terms of vocabulary selection, its presentation and practice, and explicit presented lexical strategies. Finally, there were elaborated such methods which helps pupils at lower secondary schools to acquire vocabulary in German on the basis of their knowledge and skills acquired by learning English. Diplomová práce na téma ?Uplatnění lexikálních strategií při osvojování německého jazyka jako L3? se zabývá procesy osvojování slovní zásoby a lexikálními strate?giemi, které by mohli uplatňovat žáci ZŠ při osvojování němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Teoretická část práce je zaměřena na popis sémantizace slovní zásoby a na charakte-ristiku lexikálních strategií z hlediska L3. Na základě poznatků terciární didaktiky jsou prezentována a analyzována kritéria volby slovní zásoby. V praktické části práce je provedena analýza dvou učebních souborů používaných na českých ZŠ. ?Spaß mit Max 1? a ?Planet 1 ? Deutsch für Jugendliche? jsou analyzo-vány z hlediska volby slovní zásoby, jejího způsobu prezentace a procvičování a ex-plicitně uváděných lexikálních strategií. Závěrem byly vypracovány takové meto-dické postupy, které usnadní žákům ZŠ osvojování si slovní zásoby v němčině na základě jejich stávajících znalostí a dovedností získaných studiem angličtiny. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Uplatnění lexikálních strategií při osvojování německého jazyka jako L3

The diploma thesis ?Application of lexical strategies in learning German language as a second language? deals with the processes of acquiring vocabulary and lexical strategies, which pupils should use ...

LAŠTOVKA, Ondřej
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Profil učitele německého jazyka na základní škole
URBÁNKOVÁ, Nikola
2010 - German
The aim of the Diploma Thesis is to present a German teacher profile and upcoming teacher profile in the Czech Republic, to specify basic elements of German language teacher and to analyze current profiles of College of Education graduates ? German language specializations, which are introduced by College of Education Departments of German language at universities in the Czech Republic. The theoretical part deals with current situation in Czech educational system, curriculum documents and competence issues. In reference to a presentation of standard´s proposal of the Czech Republic and standard´s proposal of Germany in the practical part, the German educational system state is also described. With regard to a conception of standard, the Thesis also deals with competence issues. The profiles of College of Education graduates are compared in the practical part, from several departments with each other and also with a German standard. Based on the PAneCZ project realized by international cooperation of Passau University and University of South Bohemia in České Budějovice, which the author of this Diploma Thesis took part in, a questionnaire analysis is made public in the practical part. This questionnaire was focused on imaginations and opinions of secondary schools´students about teaching profession. The analysis sums up what competences a primary school teacher should hold. Cílem diplomové práce je prezentace německého profilu učitele a připravovaného profilu učitele v ČR, vymezení základních sloţek profilu učitele německého jazyka a analýza stávajících profilů absolventů studia učitelství ? německý jazyk, které uvádějí jednotlivé katedry německého jazyka na pedagogických fakultách v ČR. V teoretické části se zabývám současným stavem českého školství, kurikulárními dokumenty a problematikou kompetencí. Vzhledem k prezentaci návrhu standardu České republiky a standardu Německa v praktické části uvádím i stav německého školství. S ohledem na koncepci standardu se zabývám také problematikou kompetencí. V praktické části srovnávám profily absolventů pedagogických fakult jednak mezi jednotlivými fakultami, ale také i se standardem německým. Na základě projektu PAneCZ, realizovaném mezinárodní spoluprací mezi Universität Passau a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, kterého jsem se účastnila, uveřejňuji v praktické části dotazníkovou analýzu, která se zabývala představami a názory ţáků posledních ročníků středních škol na profesi učitele, a shrnuji, které kompetence by na základě tohoto výzkumného šetření měl učitel na ZŠ mít. Keywords: competence; teacher profile; German teacher profile; basic elements of German language teacher; profiles of College of Education graduates ? German language specializations; curriculum; documents Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Profil učitele německého jazyka na základní škole

, ale také i se standardem německým. Na základě projektu PAneCZ, realizovaném mezinárodní spoluprací mezi Universität Passau a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, kterého ...

URBÁNKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Zum Zeitgeist in ausgewählten Dramen Arthur Schnitzlers
LACUŠOVÁ, Mária
2011 - German
This work deals with the analysis of selected works by the famous Austrian writer Arthur Schnitzler. For the purpose of zeitgeist illustration the dramas Anatole and Reigen were used. The analysis of the works is preceded by theoretical section with a closer description of the socio-historical situation in Vienna at the turn of the 19th and 20 century. A part of the main section is a short treatise on the importance of one-act plays cycle in the development of the author´s works, dramas analysis and characterization of the characters, on the basis of which the conclusions are drawn about the image of Victorian society, which the author deals with in his works . The last part concludes the analysis and provides an outline description of the image and the zeitgeist as it can be deduced on the basis of both Schnitzler´s dramas compared to socio-historical knowledge of that time. Tato práce se zabývá analýzou vybraných děl známého rakouského spisovatele Arthura Schnitzlera. Pro účely vyobrazení ducha doby byla použita dramata Anatol a Rej (Reigen). Vlastní analýze děl předchází teoretická část s bližším popisem sociálně ? historické situace ve Vídni na přelomu 19. a 20. století. Součástí hlavní části práce je krátké pojednání o významu cyklu jednoaktovek v tvorbě autora děl, analýza dramat samotných a charakteristika postav, na jejichž základě jsou vyvozeny závěry o obrazu viktoriánské společnosti, kterým se autor v dělech zabývá. Část poslední uzavírá obě analýzy a nabízí náčrt obrazu a popis ducha společnosti, jako je ho možné vyvodit na základě obou Schnitzlerova dramata jejich porovnání se sociologicko-historickými znalostmi o této době. Keywords: fin de si?cle; Viennese Modernism; decadence; zeitgeist; characters characteristics and the image of Victorian society in Vienna around 1900; Arthur Schnitzler and Anatole; Reigen Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zum Zeitgeist in ausgewählten Dramen Arthur Schnitzlers

This work deals with the analysis of selected works by the famous Austrian writer Arthur Schnitzler. For the purpose of zeitgeist illustration the dramas Anatole and Reigen were used. The analysis of ...

LACUŠOVÁ, Mária
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Österreich als "Mordschauplatz". Wolf Haas' Kriminalromane im Kontext der Anti-Heimatliteratur
HRŮZOVÁ, Kateřina
2011 - German
The main motif of this diploma thesis is the social criticism in the chosen novels of the Austrian author Wolf Haas. Because of his critical point of view to the Austrian society subsists the main focus of this diploma thesis not only on the description of the specific genre of the Austrian criminal literature, but also on the enlistment to the Anti-Heimatliteratur. The first part of this thesis reports about this significant post-war literature movement as well as it briefly defines the genre of detective fiction. The chapters of the analytic part are dedicated to the various novels and thank the concrete quotations it is pointed to the criticism of the Austrian society and generally to the social problems, too. This thesis pays attention to the characters of the detective Brenner and the narrator, who are the concrete representatives of the novels and they become the main critics of the Austrian society even if they actually belong to it, too. Ústředním tématem této práce je společenská kritika ve vybraných kriminálních románech rakouského spisovatele Wolfa Haase. Na základě jeho kritického nahlížení na rakouskou společnost je cílem práce nejen zařazení těchto románů do kontextu specificky rakouské tvorby kriminální literatury, ale zejména do kontextu tzv. ?Anti-Heimatliteratur?. Analytické části práce předchází jak charakteristika tohoto významného směru rakouské poválečné literatury, tak i stručná charakteristika žánru kriminální román. Kapitoly analytické části jsou věnovány zejména jednotlivým románům, kde je pomocí konkrétních citací z textu poukazováno na kritiku jak rakouských, tak i obecně společenských poměrů. Nemalá pozornost je věnována osobě detektiva Brennera a zejména vypravěči, kteří svým životním postojem významně přispívají k dotvoření atmosféry a stávají se tak kritiky a zároveň součástí rakouských poměrů. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Österreich als "Mordschauplatz". Wolf Haas' Kriminalromane im Kontext der Anti-Heimatliteratur

The main motif of this diploma thesis is the social criticism in the chosen novels of the Austrian author Wolf Haas. Because of his critical point of view to the Austrian society subsists the main ...

HRŮZOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Der Dichter und seine Zeit. Formen der Gesellschaftskritik bei Reiner Kunze
NOVOTNÁ, Květa
2013 - German
The theme of this dissertation is the social criticism of totalitarian regime in chosen texts of a significant East German dissents´ representative and writer Reiner Kunze, which are usually marked as socio-critical. The issue deals with the essays Die Wunderbaren Jahre and then collections Sensible Wege and Zimmerlautstärke and the poem Die Mauer. The main objective of this dissertation is to examine the forms of literary criticism from the lexical, stylistic and thematic point of view. The theoretical background is created by the list of historical milestones of the existence of Democratic Republic of Germany and deals with the impact of these events on literature. In the following part of this dissertation the functional authors´ biography is presented; including a brief characteristic of his connections with Czechoslovakian unofficial cultural scene. The chapters of the analytical part occupy with chosen literary works. The criticism of the totalitarian regime is substantiated in particular text quotations. Tématem této práce jsou formy kritiky totalitního režimu ve vybraných textech významného představitele východoněmeckého disentu a spisovatele Reinera Kunzeho, jež jsou obvykle označovány jako společensko-kriticky laděné. Jedná se o eseje Die Wunderbaren Jahre a dále o básnické sbírky Sensible Wege a Zimmerlautstärke a báseň Die Mauer. Práce si klade za cíl prozkoumat formy literární kritiky jak z hlediska jazykového, tak i z hlediska stylistického a tematického. Analytické části práce předchází výčet historických mezníků z padesátileté existence NDR a dopad těchto událostí na literaturu, dále je uveden funkční životopis autora včetně stručné charakteristiky jeho kontaktů k československé neoficiální kulturní scéně. Kapitoly analytické části jsou věnovány vybraným dílům, kde je pomocí konkrétních citací z textu poukazováno na kritiku totalitního režimu. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Dichter und seine Zeit. Formen der Gesellschaftskritik bei Reiner Kunze

The theme of this dissertation is the social criticism of totalitarian regime in chosen texts of a significant East German dissents´ representative and writer Reiner Kunze, which are usually marked as ...

NOVOTNÁ, Květa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

"Der Vorleser" Bernharda Schlinka. Srovnání knižní a filmové podoby./Bernhard Schlinks "Der Vorleser". Ein Vergleich zwischen Buch und Film.
RIBOLOVÁ, Veronika
2012 - German
The topic of this bachelor thesis is "Bernhard Schlink´s "Der Vorleser". A comparison between book and film." The first part is dedicated to the author and to the connections between his life and the elements in the novel. In the second part the main characters and their relationship are interpreted. The third part introduces an analysis from the perspective of differences and is afterwards compared with the literary model. The formal method, as the main instrument of the film analysis, is used to the precise interpretation of the elements in the film version. The attention is pointed at the accuracy of the film version and its adaptation of the main message of the novel. Téma této bakalářské práce zní "Der Vorleser" Bernharda Schlinka. Srovnání knižní a filmové podoby." První část je věnována autorovi Bernhardu Schlinkovi a souvislostem mezi jeho životem a elementy v románu. Ve druhé části je interpretován román a jeho hlavní postavy. Dále jsou zde popsány vztahy mezi hlavními postavami. Ve třetí části je podrobně analyzován film z hlediska rozdílnosti a jeho následné srovnání s předlohou. V analýze filmu je použita formální metoda, která představí hlavní prvky filmu. Pozornost je zaměřena na přesnost zfilmování a na jeho zpracování poselství z knihy. Keywords: literary analysis; film analysis; comparison; matter of collective guilt; matter of generational conflict; love affair Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Der Vorleser" Bernharda Schlinka. Srovnání knižní a filmové podoby./Bernhard Schlinks "Der Vorleser". Ein Vergleich zwischen Buch und Film.

The topic of this bachelor thesis is "Bernhard Schlink´s "Der Vorleser". A comparison between book and film." The first part is dedicated to the author and to the connections between his life ...

RIBOLOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Das Motiv des Traumes in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik
TLAČILOVÁ, Jitka
2012 - German
The bachelor thesis deals with the subjects of dreams in selected works German Romanticism on turn 18. and 19. century. The concept of dreams is here characterized together with this periode of literature. After the charactisc followed an analysis of a dream in two significant works from Novalis and Friedrich Hölderlin. These works are Hymnen an die Nacht and Hyperion oder Der Eremit in Griechenland. Die Bakkalaureatsarbeit beschäftigt sich mit den Motiven des Traumes in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik im Wende des 18. und 19. Jahrhunderts. Die literarische Epoche ist hier zusammen mit dem Begriff ?Traum? und seiner Motive charakterisiert. Nach der Charakteristik des Motivs des Traumes folgt die Analyse des Motivs des Traumes in zwei bedeutende Werke von den Autoren Novalis und Friedrich Hölderlin. Die Werke sind Hymnen an die Nacht und Hyperion oder Der Eremit in Griechenland. Keywords: Motif of the dream; german romanticism; Novalis; Hölderlin; freedom; fatal love; Middle ages; religion; Greece; death Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das Motiv des Traumes in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik

The bachelor thesis deals with the subjects of dreams in selected works German Romanticism on turn 18. and 19. century. The concept of dreams is here characterized together with this periode of ...

TLAČILOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases