Number of found documents: 326
Published from to

Ein Reiseführer durch das Gebiet von Dačice
KREJČÍ, Miroslava
2008 - German
This Bachalor{\crq}s thesis aspires to exhibit to readers the history and the present of the region of Dačice. Introductory part of the thesis focuses of the town of Dačice, which is natural economic centre of the whole region. The main goal of the thesis is to describe the historical development of the town, with all its notable monuments and sights. It deals also with the events of the two world wars as the whole region, especially the surroundings of the town Slavonice, were directly affected by the events of those wars. Further, the thesis is focusing on the vicinity of Slavonice. The town Slavonice represents an invaluable Gothic-Renaissance monument of the Czech Republic, which tends to be placed on the UNESCO list of the national historical monuments. Therefore the substantial part of the thesis is devoted to it. The final part of the thesis strives to present historicaly valuable but economicaly underdeveloped neighbourhoods of both towns. This part of the region was affected by the historical events of war conflicts the most. Both towns are situated in the beautiful scenery of the Czech National Park ``Česká Kanada{\crqq}, which is mentioned in the conlusion too. The whole region has a long tradition of the tales and legends, which seem to make mysterious scenery of Dačice attractive to current economic and tourist boom. The Bachalor{\crq}s thesis contains alsou many pictures and photos of historical monuments and places. Finally, enclosed for better orientation are also some maps and other descriptive material. Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenáři historii a také současnost regionu Dačicka. Úvodní část se vztahuje přímo k městu Dačice, které zároveň představuje hospodářské centrum celého regionu. Především je usilováno o nastínění historického vývoje a představení nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších památek města. Bakalářská práce rovněž zachycuje události období dvou světových válek, kterými byl celý region, zvláště pak pohraničí kolem města Slavonice, přímo postižen. Další část práce se zabývá právě pohraniční oblastí v okolí města Slavonice. Samotné město Slavonice představuje goticko-renesanční perlu mezi českými i moravskými památkami, díky čemuž bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci a dále usiluje o zařazení do seznamu národních kulturních památek UNESCO, a i proto je mu v této práci věnována poměrně velká část. Závěrečná část práce se pokouší přiblížit ne příliš hospodářsky vyspělá, ale spíše historicky cenná památná místa v okolí obou měst. Tyto oblasti nejvíce pocítily dopad politického režimu období mezi dvěma světovými konflikty, na což je možno vzpomenout při návštěvě početných židovských hřbitovů v této oblasti. Obě města jsou zasazena do malebné krajiny českého národního parku {\clqq}Česká Kanada``, o kterém se práce rovněž zmiňuje. Tato oblast je navíc opředena velkým množstvím pověstí a legend, které jakoby dotváří tajuplný charakter dnes již poměrně vyspělého a turisty hojně navštěvovaného regionu. Celá práce je obohacena obrázky či fotografiemi mnohých historických památek či míst, k lepší orientaci a představivosti dané oblasti dokládám v přílohách také mapky a jiné popisné obrázky. Keywords: Dačice; the region of Dačice; Slavonice; the region of Slavonice Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ein Reiseführer durch das Gebiet von Dačice

This Bachalor{\crq}s thesis aspires to exhibit to readers the history and the present of the region of Dačice. Introductory part of the thesis focuses of the town of Dačice, which is natural economic ...

KREJČÍ, Miroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Erfolgreiche Versuche der Durchsetzung von tschechischen Firmen in den deutschsprachigen Ländern
VESELÁ, Veronika
2008 - German
Annotation Author of the work: Veronika Veselá Head of the work: Mgr. Miroslava Durajová Topic of the bachelorwork: {\clqq}Successfull Efforts to Promote Czech Companies in German-speaking Countries`` The main purpose of this work is to make a general survey of Czech companies in abroad. It concerns also the firms that promoted in the market in Germany, Austria and Switzerland in recent years. This view is carried out in the form of an analysis of selected companies, where integrated profiles of certain firms are made practically. In particular profiles there is focused on the charakter and typology of firm-products, on the structure, size, activities and competetive strength of these firms in foreign markets. It is necessary to point out that there are mentioned two types of successful efforts {--} it means a dealership of Czech firms and an export of Czech firms to German-speaking countries. There is written about an international trade of the Czech Republic as well - eventually about Czech export to foregoing countries in general. Among others the work applies to an economic and commercial co-operation of the Czech Republic with German-speaking countries. Anotace Autorka práce: Veronika Veselá Vedoucí práce: Mgr. Miroslava Durajová Téma bakalářské práce: {\clqq}Úspěšné pokusy o prosazení českých firem v německy mluvících zemích`` Hlavním zaměřením této práce je podat obecný přehled o českých firmách v zahraničí. Jedná se tedy o firmy, které se v posledních letech prosadily na trzích v Německu, Rakousku či Švýcarsku. Tento přehled je realizován formou analýzy vybraných firem, kde jsou prakticky vytvořeny ucelené profily určitých firem. Jednotlivé profily se soustřeďují na charakteristiku a typologii produktů firem, a na strukturu, velikost, působnost a konkurenceschopnost těchto firem na zahraničních trzích. Je ale třeba poukázat na to, že jsou zde zmiňovány dva typy úspěšného prosazování- t.j. obchodní zastoupení českých firem a export českých firem do německy mluvících zemí. Píše se zde také o mezinárodním obchodu České republiky {--} popř. obecně o českém exportu do již zmíněných zemí. Práce se mimo jiné věnuje také hospodářské a ekonomické spolupráci ČR s německy mluvícími zeměmi. Keywords: Efforts; Czech firms in abroad; international trade; German-speaking countries; company Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Erfolgreiche Versuche der Durchsetzung von tschechischen Firmen in den deutschsprachigen Ländern

Annotation Author of the work: Veronika Veselá Head of the work: Mgr. Miroslava Durajová Topic of the bachelorwork: {\clqq}Successfull Efforts to Promote Czech Companies in German-speaking ...

VESELÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Die Firmenkultur (Das Bild tschechischer Angestellter bei deutschen Firmen).
DUNOVSKÁ, Zuzana
2008 - German
The thesis deals with specific features of the Czech und German company{\crq}s culture. The thesis is divided into theoretical a practical part. The theoretical part is focused on comparison of cultural standards, on the style of Czech and German communication. It pursues the conventions and emphasizes possible conflicts and methods of solution. The next part introduces the analysis of programs serving the improvement of the intercultural contact und communication. The practical part contains a questionnaire, which includes 50 Czech employees of Siemens Company in the Czech Republic. The questionnaire concentrates on personal experience of the Czech employees with German business partners, on their knowledge of the intercultural contact and it compares the information concerning the cultural standards from the respective literature with the informant{\crq}s answers. Bakalářská práce se zabývá určitými rysy české a německé firemní kultury. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je zaměřena na porovnávání kulturních standardů obou zemí, na způsoby české a německé komunikace, také se věnuje konvencím a zdůrazňuje možné konflikty a jejich způsoby řešení. Další část práce představuje rozbor programů sloužící ke zlepšení interkulturního kontaktu a komunikace. Praktickou část tvoří dotazník, který zahrnuje 50 českých zaměstnanců pracujících u německé firmy Siemens a.s. v České republice. Dotazník se soustřeďuje na osobní zkušenosti českých zaměstnanců s německými obchodními partnery, na jejich vzdělanost v oblasti interkulturního kontaktu a srovnává informace týkající se kulturních standardů obsažené v odborné literatuře s odpověďmi respondentů. Keywords: Firm culture; intercultural communication; cultural standards; conventions; problems and possible conflicts; questionnaire Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Firmenkultur (Das Bild tschechischer Angestellter bei deutschen Firmen).

The thesis deals with specific features of the Czech und German company{\crq}s culture. The thesis is divided into theoretical a practical part. The theoretical part is focused on comparison of ...

DUNOVSKÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Die Gattung Märchen im medialen Wandel am Beispiel von ausgewählten Märchen der Gebrüder Grimm
HUBÁČKOVÁ, Vendula
2020 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Gattung Märchen im medialen Wandel am Beispiel von ausgewählten Märchen der Gebrüder Grimm

HUBÁČKOVÁ, Vendula
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Kontrastive Analyse der tschechischen und deutschen Phraseologismen
VIDLÁKOVÁ, Jitka
2010 - German
The diploma thesis considers the translation and contrastive analysis of the Czech and German idioms found in the online edition of "Bild" newspaper. First chapter deals with the theoretical background of the phraseology. In the following chapter the idioms are translated and the translations are thoroughly commented. The meaning of each idiom is explained and the idiom is classified according to the degree of similarity with its Czech translation. In the conclusion the results are summarized. Cílem této práce je provést překlad a poté kontrastivní analýzu českých a německých frazeologizmů, které byly vyhledány v internetové verzi deníku {\clqq}Bild``. Po teoretickém úvodu následuje kontrastivní analýza, které spočívá v rozdělení frazeologizmů do 4 skupin podle stupně shody českého a německého frazeologismu. Každý frazeologizmus je opatřen vysvětlením významu, dále dokladem z textu a podrobným komentářem. Závěr práce je věnován výsledkům rozboru. Keywords: idioms; contrastive analysis; translation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kontrastive Analyse der tschechischen und deutschen Phraseologismen

The diploma thesis considers the translation and contrastive analysis of the Czech and German idioms found in the online edition of "Bild" newspaper. First chapter deals with the theoretical ...

VIDLÁKOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern
POSPÍŠILOVÁ, Lenka
2007 - German
The dissertation concerning a given topic {\clqq}Customs, festivities and way of life in Bavaria`` focuses on one federal country in Germany and the process of its festivals and traditions. The work is divided into 3 parts, where there is gradually explained the wide range of traditions. In the introduction there are mentioned and described the particular terms used in the work. At the beginning the reader is informed about the typical local traditions in individual regions of Bavaria. The separation of this federal country gives the possibility to compare traditions and festivals. In the following parts there are chapters where the seasons of the year are defined. There are mentioned the festivals and traditions according to their occurrence in actual season of the year {--} the religion festivals, the agricultural traditions and other celebrations. In some examples there is briefly described the gastronomy of the festival. In the last part of the work there is compared some Bavor´s festivals to Czech ones. The choice is limited on the main religion festivals, which are held in both countries. There is mainly described the process and variety of Christmas and Easter celebrations. The all three parts of the work are completed with the enclosed maps and pictures. These enclosures can help the reader to make the complete conception of the mentioned traditions and festivals. The aim of this work is first of all the introduction of different celebrations in Bavaria and giving such kind of the formation that can push out the frontiers of culture knowledge. Tato diplomová práce na téma {\clqq}Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern`` (Zvyky, slavnosti a způsob života v Bavorsku) se zaměřuje na jednu spolkovou zemi v Německu a její průběh slavností a zvyků. Práce je rozdělena na 3 části, v kterých je postupně osvětleno velké spektrum zvyků. V úplném úvodu jsou zmíněny a vysvětleny jednotlivé pojmy. První část seznamuje čtenáře s typickými místními zvyky v jednotlivých oblastech Bavorska. Rozdělení této spolkové země na regiony nabízí i porovnání jednotlivých zvyků a slavností v nich. Další část zahrnuje podkapitoly, které představují jednotlivá roční období. V těchto podkapitolách jsou zmíněny svátky a slavnosti, které se v konkrétním ročním období konají. Jedná se jak o církevní svátky, tak i o zemědělské zvyky či jiné slavnosti. V některých případech je stručně přiblížena i gastronomie jednotlivého svátku. Poslední část se zabývá srovnáním některých bavorských svátků s českými. Výběr se zužuje na hlavní církevní svátky, které se objevují v obou těchto zemí. Je zde hlavně představen průběh a odlišnosti Velikonoc a Vánoc. Všechny tyto tři části vhodně doplňují mapky a obrázky. Slouží především k vytvoření ucelené představy o zmíněných zvycích a tradicích. Cílem této práce je především přiblížit jednotlivé slavnosti v Bavorsku a podat informace, které přispějí k rozšíření kulturního obzoru. Keywords: customs; festivities; way of living in Bavaria; Bavaria; traditions; fete days Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern

The dissertation concerning a given topic {\clqq}Customs, festivities and way of life in Bavaria`` focuses on one federal country in Germany and the process of its festivals and traditions. The work ...

POSPÍŠILOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Geschichte der Hexenprozesse in Deutschland
LAURENČÍKOVÁ, Lenka
2007 - German
The topic of this thesis are witch-hunts in Germany, where they took place especially between 1560 and 1650. First, the author turns to the power relations in the Catholic Church which led in the massive appearance of heretic groups around the year 1000. As example she mentions the Cathars and the actions the Church took against them. Further, she gives attention to the birth of Inquisition, its objective and the extension of its powers through papal bulls. After that, she turns to the Templars and their downfall {--} here, the French king cooperated with the Inquisition. In the next chapter, the author shows how the trials against heretics changed into witch-hunts. She names the possible circumstances under which this change took place. In the following part of the thesis, the author turns to the witch-hunts in Germany, their beginning and termination in 1775. In the last part she names possible reasons for the beginning and the termination of witch-hunts. Tématem této práce jsou hony na čarodějnice, které v Německu probíhaly především v letech 1560 až 1650. Autorka se nejdříve zaměřuje na změny v mocenských vztazích uvnitř katolické církve, které vedly k růstu počtu kacířských skupin kolem roku 1000. Jako příklad uvádí katary a postup katolické církve vůči nim. Dále věnuje pozornost vzniku inkvizice, jejímu poslání a posílení její pozice díky papežským bulám. Poté se věnuje templářskému řádu a jeho zničení, kdy francouzský král úzce spolupracoval s inkvizicí. V další kapitole se autorka věnuje přechodu z kacířských procesů na procesy čarodějnické. Uvádí okolnosti, za kterých k tomuto přerodu došlo. V následující části své práce se autorka věnuje průběhu procesů v Německu až k jejich skončení v roce 1775. V závěrečné části uvádí možné příčiny vzniku procesů s čarodějnicemi i příčiny jejich skončení. Keywords: Church; Cathars; Inquisition; Templars; witch-hunts Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Geschichte der Hexenprozesse in Deutschland

The topic of this thesis are witch-hunts in Germany, where they took place especially between 1560 and 1650. First, the author turns to the power relations in the Catholic Church which led in the ...

LAURENČÍKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Der Traum als Motiv in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik
MATOUŠKOVÁ, Hana
2012 - German
The bachelor thesis deals with the subject of dreams in German Romanticism. The concept of dreams is characterized together with its other forms and it appears in works of the authors who influenced the romantic writers, William Shakespeare and Miguel de Cervantes Saavedra. In addition to the characterizing characteristic features of Romanticism is the poetics of the Romantic authors presented, in whose works the motive of a dream often occurs, i.e. Novalis and E. T. A. Hoffmann. An analysis of works Heinrich von Ofterdingen and Der Goldene Topf clarify the meaning and the importance of dreams in romantic works. Tato bakalářská práce se zabývá motivem snu v německé romantice Pojem snu je zde společně se svými dalšími formami charakterizován a ukázán v dílech autorů, kteří velmi ovlivnili romantické autory, Williama Shakespearea a Miguela de Cervantes Saavedry. Vedle charakterizujících znaků romantiky jsou zde představeny poetiky romantických autorů, v jejichž dílech se motiv snu častokráte nachází, Novalise und E. T. A. Hoffmanna. Analýzou jejich děl Heinrich von Ofterdingen a Der Goldne Topf jsou zdůvodněny význam a důležitost snu v romantických dílech. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Traum als Motiv in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik

The bachelor thesis deals with the subject of dreams in German Romanticism. The concept of dreams is characterized together with its other forms and it appears in works of the authors who influenced ...

MATOUŠKOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Gegenüberstellende Analyse der Parteiprogramme der deutschen Linkspartei und der kommunistischen Partei Österreichs.
HRDÁ, Jitka
2012 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Gegenüberstellende Analyse der Parteiprogramme der deutschen Linkspartei und der kommunistischen Partei Österreichs.

HRDÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Das Jüdische Museum Wien. Die Umgestaltung der Dauerausstellung und deren Rezeption.
KUDRLIČKOVÁ, Zlata
2012 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das Jüdische Museum Wien. Die Umgestaltung der Dauerausstellung und deren Rezeption.

KUDRLIČKOVÁ, Zlata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases