Number of found documents: 136
Published from to

Korpusová studie k morfologii vybraných německých sloves. Jejich analýza a vytvoření učebního materiálu pro výuku němčiny jako cizího jazyka.
HENDRYCHOVÁ, Iva
2010 - German
The aim of this thesis is to make an analysis of selected strong verbs and subsequently to create a suitable teaching material. The theoretical introduction, which is focused on general problems of strong verbs in German is followed by the analysis of verbs with different transitive and intransitive forms. These verbs were selected on the basis of the questionnaire given to the students of German studies at the University of Augsburg and at the University of Southern Bohemia in Ceske Budejovice. Contributions for the analysis were obtained from the ReDeKo corpus (IDS Mannheim COSMAS II Client). The selected verbs are analyzed according to various criteria such as frequency, government or valence whereas every verb is followed by a summary of accomplished results and its comparison with grammar information. In the last part of the thesis general teaching principles of German language are shortly presented as well as types of exercises determined to mastering and practicing of grammar structure. In the light of these pieces of knowledge actual exercises focused on the selected verbs were proposed. Cílem této diplomové práce je provést rozbor vybraných silných německých sloves a následně vytvořit vhodný učební materiál. Po teoretickém úvodu, který se věnuje obecné problematice silných sloves v němčině, následuje analýza sloves s rozdílnými transitivními a intransitivními tvary. Ta byla vybrána na základě provedeného dotazníku mezi studenty germanistiky na Univerzitě v Augsburgu a na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. Příspěvky pro analýzu byly vyhledány v korpusu ReDeKo (IDS Mannheim COSMAS II Client). Vybraná slovesa jsou rozebírána dle různých kritérií jako frekvence, rekce či valence, přičemž u každého slovesa následuje shrnutí dosažených výsledků a jejich porovnání s gramatickými údaji. V poslední části této práce jsou krátce prezentovány obecné principy vyučování němčiny jako cizího jazyka a typy cvičení určené pro osvojování a procvičování gramatických struktur. Na základě těchto poznatků byla navržena vlastní cvičení, která se soustředí na probraná slovesa. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Korpusová studie k morfologii vybraných německých sloves. Jejich analýza a vytvoření učebního materiálu pro výuku němčiny jako cizího jazyka.

transitivními a intransitivními tvary. Ta byla vybrána na základě provedeného dotazníku mezi studenty germanistiky na Univerzitě v Augsburgu a na Jihočeské Univerzitě v ...

HENDRYCHOVÁ, Iva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Wahrheit und Lüge in Jurek Beckers "Jakob der Lügner"
MARKOVÁ, Lenka
2010 - German
The work deals with the analysis of truth and lie in the J. Becker´s piece of work. The theoretical part, which confronts the factual events with the authenticity of the piece of work, anticipates this analysis. The literary part stands for another inevitable condition for studying the truth and lie. The ``practical part{\crq}q or the reading is thoroughly dedicated to the study of the piece {--}both from the point of view of persons living in the ghetto in Warshaw and from the point of view of the main character, Jakob Heym, which leads to the analysis of truth and lie and to meeting the requirements for my graduation thesis. All my work is concluded by a dialogue with a priest who comes from the Silesian-Polish borderline. Because of the fact that he is also engaged into this problematic I am interested in his opinion about truth and lie in ghetto {--} not only as a Pole, but as a priest as well. Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Wahrheit und Lüge im Werk von Jurek Becker. Dieser Analyse geht ein theoretischer Teil voran, in dem man den Zusammenhang der faktographischen Ereignissen mit der Authentizität des Werkes untersucht. Eine weitere Voraussetzung für die Untersuchung der Wahrheit und Lüge ist ein Teil, der sich mit der literarischen Seite beschäftigt. ,,Die praktische Seite`` oder anders gesagt {--} Interpretation widmet sich ausführlich der Analyse des Werkes {--} sowohl aus der Perspektive des Lebens im Warschauer Ghetto, als auch aus der Perspektive der Hauptperson Jakob Heym, was zur Analyse der Wahrheit und Lüge und zur Erfüllung des Ziels dieser Diplomarbeit führt. Die ganze Diplomarbeit wird mit dem Gespräch mit dem Pfarrer beendet, der aus der schlesisch-polnischen Grenzeregion kommt. Da er sich dieser Problematik widmet, hat mich interessiert, welche Meinung er über die Wahrheit und Lüge im Ghetto hat {--} nicht nur als Pole, sondern auch als Pfarrer. Práce se zabývá analýzou pravdy a lži v díle J. Beckera. Této analýze předchází teoretická část, ve které se zkoumá spojitost faktografických událostí s autentičností díla. Dalším předpokladem ke zkoumání pravdy a lži je část zabývající se literární stránkou. ,,Praktická část`` neboli interpretace se pak podrobně věnuje rozboru díla {--} jak z hlediska života ve varšavském ghettu, tak z hlediska hlavní postavy Jakoba Heyma, což vede k analýze pravdy a lži a ke splnění cíle této diplomové práce. Celá práce je zakončena rozhovorem s panem farářem, který pochází ze slezsko {--} polské hranice. Jelikož se problematikou zabývá, zajímalo mě, jaký má názor na pravdu a lež v ghettu {--} nejen jako Polák, ale také jako kněz. Keywords: the holocaust; the anti-semitism {--} history; the literature of {\clq}qDDR``; Jurek Becker and Jakob the liar; Adorno {--} ``After Oświęcim is not possible to write any poem.``; the analysis of truth and lie Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Wahrheit und Lüge in Jurek Beckers "Jakob der Lügner"

The work deals with the analysis of truth and lie in the J. Becker´s piece of work. The theoretical part, which confronts the factual events with the authenticity of the piece of work, anticipates ...

MARKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Die Bilder des Vaters in der Korrespondenz von Franz Kafka
VESELÁ, Marcela
2011 - German
The main aim of the thesis is to acquaint with Franz Kafka as a writer of many letters, in which he reflected his thoughts about his father, Hermann Kafka. The general introduction is oriented towards the examination of the father?s character in a classical expressionism style. The second part is devoted to the elaboration on the relationship between father and son seen within the pieces of Franz Kafka. This is followed by the analysis of the correspondence between Franz Kafka, Felicia Bauer and Milena Jesenská. Kafka had a private relation to both women, and therefore we can look for the notes about his father in the correspondence. The final parts are dedicated to the equally important letters to Kafka?s parents and his sister Ottla. Within these letters, we can compare the author?s correspondence in general and the effigy of the father in the particular letters. Cílem této diplomové práce je seznámit se s Franzem Kafkou především jako s pisatelem četných dopisů, ve kterých se zabýval často obrazem a myšlenkami na svého otce, Hermanna Kafku. Po obecném úvodu, který se zaměřuje na postavu otce v klasickém expresionismu, se práce věnuje zpracování tematiky vztahu otce a syna v tvorbě Franze Kafky. V následující části se práce zabývá jeho korespondencí s Felicí Bauerovou a Milenou Jesenskou. K oběma ženám měl Kafka velmi důvěrný vztah, a proto tedy také můžeme v jeho korespondenci pátrat po zmínkách o jeho otci. V závěrečných kapitolách se také zaměříme na neméně důležité dopisy samotným Kafkovým rodičům a jeho sestře Ottle a porovnáme celkovou autorovu korespondenci a obraz otce tak, jak je zpracován v jednotlivých dopisech. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Bilder des Vaters in der Korrespondenz von Franz Kafka

The main aim of the thesis is to acquaint with Franz Kafka as a writer of many letters, in which he reflected his thoughts about his father, Hermann Kafka. The general introduction is oriented towards ...

VESELÁ, Marcela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Kontrastive Lexikographie und Korpusanalyse. Möglichkeiten der Verwendung der Korpusanalyse zur Bildung deutsch-tschechischer Wörterbuchartikel. Unter besonderer Berücksichtigung der Distribution der Singular- und Pluralformen
TUČKOVÁ, Romana
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kontrastive Lexikographie und Korpusanalyse. Möglichkeiten der Verwendung der Korpusanalyse zur Bildung deutsch-tschechischer Wörterbuchartikel. Unter besonderer Berücksichtigung der Distribution der Singular- und Pluralformen

TUČKOVÁ, Romana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Deutsche Phraseologismen und ihre tschechischen Äquivalente
DOLEŽALOVÁ, Petra
2007 - German
The theme of the diploma work is the comparison of German phraseologisms with their Czech equivalents and subsequently their division into four groups according to their reciprocal content and formal concordance. The particular phraseologisms come from Schemann´s phraseological encyclopedia (Schemann, Hans: Synonymwörterbuch der deutschen Redensarten; Klett Verlag; Stuttgart 1992), namely from chapters Ea 1 {--} Ea 12 and Fa 1 {--} Fa 17. The work contains a theoretical introduction where the basic terms and problems concerning phraseology are explained; further a practical part where the particular phraseologisms are translated and divided into the four groups and finally an evaluation of the results and comparison of the phraseology of both languages. Tématem této diplomové práce je porovnání německých frazeologismů s jejich českými ekvivalenty a jejich následné rozdělení do čtyř skupin podle vzájemné obsahové a formální shody. Konkrétní frazeologismy pocházejí z Schemannova frazeologického slovníku (Schemann, Hans: Synonymwörterbuch der deutschen Redensarten; Klett Verlag; Stuttgart 1992), a to z následujících kapitol: Ea 1 {--} Ea 12 a Fa 1 {--} Fa 17. Práce obsahuje teoretický úvod, v němž jsou vysvětleny základní pojmy a problémy týkající se frazeologie; dále praktickou část, kde jsou konkrétní frazeologismy přeloženy a rozděleny do čtyř skupin a nakonec vyhodnocení výsledků a porovnání frazeologie obou jazyků. Keywords: German phraseologisms; Czech equivalents Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Deutsche Phraseologismen und ihre tschechischen Äquivalente

The theme of the diploma work is the comparison of German phraseologisms with their Czech equivalents and subsequently their division into four groups according to their reciprocal content and formal ...

DOLEŽALOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Die Jüdische Gemeinde Wiens, ihre Entwicklung von 1945 bis heute
KUDRLIČKOVÁ, Zlata
2014 - German
This thesis deal with the life of Jewish Community in Vienna after Second World War to the present days. This work describes most important aspects of daily and cultural Jewish life in Vienna these days. As an introduction to the topic is described the relevant political history of Austria for example Borodajkewycz affair or Causa Waldheim. Included is also the theme of overcoming the past in Austria and the theme of anti - Semitism in this country. In the first part of this work is given a historical overview of the development of the Jewish community in Vienna after the Second World War to present days. The second part of the work deal with the main Jewish institutions, organizations and associations in present Vienna. The theme of Jewish cultural life and leisure time activities are also included. A part of this thesis is also a brief summary about the possibilities of using this theme in education at Czechs schools. Tato práce pojednává o znovuobnovení a životě židovské obce ve Vídni po druhé světové válce. Práce představuje nejdůležitější aspekty každodenního i kulturního života Židů v rakouském hlavním městě. Jako uvedení do tématu je popsána historie a problémy relevantní politiky Rakouska po druhé světové válce jako například aféra Borodajkewycz nebo kauza Waldheim. Není opomenuta ani problematika rakouského vyrovnávání se s minulostí a rakouského antisemitismu. V první polovině práce je popsán historický vývoj židovské obce po druhé světové válce až do současnosti. Druhá polovina práce představuje a popisuje nejdůležitější židovské instituce, organizace či spolky, které v současnosti ve Vídni existují. Dále je zahrnuta v této části i problematika židovského kulturního života a využití volného času. Součástí této práce je rovněž krátké shrnutí nápadů a typů, jak by se dala tato tématika využít prakticky ve výuce na českých školách. Keywords: Jews; Vienna; the Jewish Community of Vienna; the second half of the twentieth century; Judaism; Shoah; antisemitism; Austrian politics after World War II Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Jüdische Gemeinde Wiens, ihre Entwicklung von 1945 bis heute

This thesis deal with the life of Jewish Community in Vienna after Second World War to the present days. This work describes most important aspects of daily and cultural Jewish life in Vienna these ...

KUDRLIČKOVÁ, Zlata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Recepce 2. světové války a jejích důsledků v současné německé "vnukovské literatuře"
RIBOLOVÁ, Veronika
2015 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Recepce 2. světové války a jejích důsledků v současné německé "vnukovské literatuře"

RIBOLOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Zusammenarbeit von Südböhmen, Oberösterreich und Niederbayern vor und nach dem EU-Beitritt
FARKAČOVÁ, Markéta
2010 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zusammenarbeit von Südböhmen, Oberösterreich und Niederbayern vor und nach dem EU-Beitritt

FARKAČOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Das Zusammenleben der tschechisch- und deutschsprachigen Bevölkerung von Nové Hrady/Gratzen in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts sowie während des Zweiten Weltkriegs und die Problematik des Transfers der deutschsprachigen Bevölkerung. Darstellung in historischen Quellen, in Erinnerungen von Zeitzeugen und in der Belletristik (am Beispiel vom Roman Eugen Baunachs Gratzen oder Die Angst vor dem eigenen Keller, Weitra 2008) /Soužití česky a německy mluvícího obyvatelstva Nových Hradů ve třicátých letech 20. století, v průběhu 2. světové války a problematika odsunu německého obyvatelstva v historických pramenech, vzpomínkách pamětníků a v beletrii (na příkladu románu Eugena Baunacha Gratzen oder Die Angst vor dem eigenen Keller, Weitra 2008)
MRÁZOVÁ, Jitka
2011 - German
The topic of this dissertation is the cohabitation of Czech- and German-speaking population in the city of Nové Hrady before and during the World War II, the dissertation also deals with displacement of German-speaking population from Nové Hrady. The attention is especially paid to the Buquoy?s County family and its role in the given time period ? especially to the person of Charles George Buquoy and his role in connection with the Nazi regime. The performance of the Eugen Banauch?s novel ?Gratzen oder die Angst vor dem eigenen Keller? follows. This novel is compared with available sources from the archives (State District Archives in České Budějovice and State Regional Archives in Třeboň) and with the memories of contemporary witnesses. Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Problematik des Zusammenlebens der tschechisch- und deutschsprachigen Bevölkerung in dem Gebiet von Nové Hrady / Gratzen vor dem und während des Zweiten Weltkrieges, sowie mit der Problematik des Transfers der deutschsprachigen Bevölkerung aus Nové Hrady. Dabei konzentriert man sich auf die gräfliche Familie Buquoy und ihre Rolle in der gegebenen Zeitepoche. Vor allem wird der Person des Grafen Karl Georg Buquoy und seiner Rolle im Zusammenhang des Nationalsozialismus Aufmerksamkeit gewidmet. Dabei wurde auch der Roman vom Eugen Banauch ?Gratzen oder die Angst vor dem eigenen Keller? dargestellt und mit den Quellen aus den Archiven (Staatsbezirksarchiv Budweis und Staatsgebietsarchiv Wittingau) und mit den Erinnerungen der Zeitzeugen verglichen. / Tato diplomová práce se zabývá problematikou soužití česky a německy mluvícího obyvatelstva v Nových Hradech před a během Druhé světové války a problematikou odsunu německy mluvícího obyvatelstva z Nových Hradů. Přitom je pozornost koncentrována na hraběcí rodinu Buquoyů a její roli v daném časovém období. Především se tato práce věnuje osobě hraběte Karla Jiřího Buquoye a jeho roli v souvislosti s nacistickým režimem. Dále je v zde představen román Eugena Banaucha ?Gratzen oder die Angst vor dem eigenen Keller?, který je srovnáván s dostupnými prameny z archivů (Státní okresní archiv České Budějovice a Státní oblastní archiv Třeboň) a vzpomínkami dobových svědků. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das Zusammenleben der tschechisch- und deutschsprachigen Bevölkerung von Nové Hrady/Gratzen in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts sowie während des Zweiten Weltkriegs und die Problematik des Transfers der deutschsprachigen Bevölkerung. Darstellung in historischen Quellen, in Erinnerungen von Zeitzeugen und in der Belletristik (am Beispiel vom Roman Eugen Baunachs Gratzen oder Die Angst vor dem eigenen Keller, Weitra 2008) /Soužití česky a německy mluvícího obyvatelstva Nových Hradů ve třicátých letech 20. století, v průběhu 2. světové války a problematika odsunu německého obyvatelstva v historických pramenech, vzpomínkách pamětníků a v beletrii (na příkladu románu Eugena Baunacha Gratzen oder Die Angst vor dem eigenen Keller, Weitra 2008)

The topic of this dissertation is the cohabitation of Czech- and German-speaking population in the city of Nové Hrady before and during the World War II, the dissertation also deals with displacement ...

MRÁZOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Gegenwärtige fachsprachliche Tendenzen im Bereich des Umweltschutzes
PODLEŠÁKOVÁ, Kateřina
2019 - German
The following Master thesis is based on the technical language of recycling and plastic processing taking into consideration the relevant language and text attributes. Characteristic features are analysed on the basis of leaflets acquired at the international trade fair Fakuma focussing on this particular industry. First, the Master thesis concentrates on the definition of technical language itself presenting different points of view of this issue. Furthermore, the thesis focuses on the technical language of technology, chemistry and ecology which is employed in the analysed leaflets. Of major importance for the flyers is also the element of advertising which is elaborated in the second chapter. The empirical part of the thesis concentrates on a text analysis of each of the language subsystems: textual, stylistic, lexical and morphological. To conclude with, the thesis provides table overviews and a summarizing chapter. Diplomová práce se zakládá na odborném jazyku recyklace a zpracování plastů a zohledňuje jednotlivé jazykové a textové rysy. Charakteristické znaky jsou analyzovány na základě prospektů získaných na mezinárodním veletrhu Fakuma věnujícímu se právě tomuto průmyslovému odvětví. Nejprve zaměříme pozornost na definování odborného jazyka samotného, přestaveny budou i různé pohledy na tuto problematiku, později se práce zaměří na odborný jazyk techniky, chemie a ekologie, které se objevují v analyzovaných technických reklamních prospektech. Značnou roli zde hraje i reklama, proto se jí věnuje druhá kapitola. Empirická část se soustředí na rozbor textů podle konkrétních jazykových rovin, a sice od textové, stylistické, přes lexikální, až po morfologickou. Na závěr jsou zařazeny tabulkové přehledy a shrnující kapitola. Keywords: technical language - technical language of technology - technical language of chemistry - technical language of ecology - language of advertising - technical leaflets Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Gegenwärtige fachsprachliche Tendenzen im Bereich des Umweltschutzes

The following Master thesis is based on the technical language of recycling and plastic processing taking into consideration the relevant language and text attributes. Characteristic features are ...

PODLEŠÁKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases