Number of found documents: 134
Published from to

ANALYSE DER HAUPTFIGUREN IM ROMAN ?SPIELTRIEB? VON JULI ZEH
MIKLASOVÁ, Tereza
2011 - German
Undoubtedly, Juli Zeh is one of the most important and interesting current German female writers, who is gaining her reputation abroad as well. In her pieces, there are current issues and philosophical questions combined together and, therefore, she affects readers on several different levels. Novel ?Spieltrieb? isn´t different. The author introduces questions of freedom, guilt, will, violence and law in this novel ? and the individual characters throw light on the matters from different views. The objective of the diploma thesis is to present the way of these topics ?personalizing?, using a precise character analysis (analysis of the names, languages, private stories, corporalities and features of particular characters). The method which has been used for the analysis is close reading, based on a precise and combinatory reading. The analyses and reflections is supplemented an interview with the author. Juli Zeh ist unzweifelhaft eine der wichtigsten und interessantesten gegenwärtigen deutschen Autorinnen, die das Renommee auch im Ausland gewinnt. Sie verbindet in ihren Werken die Fragen der Gegenwart mit den philosophischen Fragen und sie spricht die Leser gleich an mehreren verschiedenen Ebenen. Der Roman ?Spieltrieb? ist keine Ausnahme. Die Autorin stellt hier die Fragen der Freiheit, Schuld, Gewalt und des Rechtes ? und die einzelnen Figuren des Romans beleuchten die Fragen aus den verschiedenen Winkel und Perspektiven. Die Diplomarbeit stellt sich für das Ziel durch die genaue Analyse der Figuren (die Analyse der Namen, der Sprache, der persönlichen Geschichte, der Körperlichkeit und des Charakters der einzelnen Figuren) zu zeigen, wie die Autorin diese Themen ?personalisiert?. Diese Analyse verläuft vor allem durch die Methode close reading, also auf Grund des exakten und kombinatorischen Lesens. Diese eigenen Analysen und Erwägungen ergänzt das schriftliche Interview mit der Autorin. Juli Zeh je bezesporu jednou z nejdůležitějších a nejzajímavějších současných německých autorek, která si získává renomé i v zahraničí. Ve svých dílech spojuje otázky současnosti s tázáním filozofickým a oslovuje tak čtenáře hned na několika různých rovinách. Román ?Spieltrieb? není výjimkou. Nastoluje zde otázky svobody, viny, vůle, násilí a práva ? a jednotlivé postavy románu je osvětlují z různých úhlů a perspektiv. Diplomová práce si klade za cíl prostřednictvím přesné analýzy postav (rozbor jmen, jazyka, osobního příběhu, tělesnosti a povahy jednotlivých postav) ukázat, jak autorka tato témata ?personalizuje?. Tato analýza probíhá především metodou close reading, tedy na základě přesné a kombinatorické četby. Tyto vlastní analýzy a úvahy doplňuje písemné interview s autorkou. Keywords: Juli Zeh; Spieltrieb; character analysis; Ada; Smutek; Alev Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
ANALYSE DER HAUPTFIGUREN IM ROMAN ?SPIELTRIEB? VON JULI ZEH

Undoubtedly, Juli Zeh is one of the most important and interesting current German female writers, who is gaining her reputation abroad as well. In her pieces, there are current issues and ...

MIKLASOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Internacionalismy jako možnost rozvíjení slovní zásoby u neměckých mluvčích učících se česky
TESAŘOVÁ, Iva
2010 - German
This diploma thesis deals with the problematic of internationalisms and the possibility of their utilization in language education. It concerns broadening the vocabulary by internationalisms of German speakers learning Czech. The theoretical section is devoted to the history and perspectives of Czech language and especially it?s vocabulary. This section provides information about the current condition of foreign language education, and mentions The Common European Framework of Reference for Languages, which determines the modern schooling of languages. Furthermore, the work is interested in the problems and difficulties of adopting internationalisms. One chapter is dedicated to the, so called ?false friends? that complicate understanding between speakers of different languages. The practical section consists of a couple of thematic chapters into which the internationalisms are divided. In each section, there are model exercises that can be applied in Czech language schooling of foreigners. When selecting exercises, it is necessary to consider the grammatical ability of students. The work is concluded with a vocabulary of internationalisms gathered from the lexicon of different textbooks of Czech language for foreigners. Tato diplomová práce se zabývá problematikou internacionalismů a možností jejich využití v jazykové výuce. Jde o rozšiřování slovní zásoby o internacionalismy u německých mluvčích učících se česky. Teoretická část se věnuje historii, perspektivám českého jazyka a především jeho slovní zásobě. Přináší informace o současném stavu výuky cizích jazyků, je zde zmíněn Společný evropský referenční rámec pro jazyky, který udává směr modernímu jazykovému vyučování. Dále se práce zajímá o problémy a obtíže při osvojování internacionalismů. Jedna z kapitol pojednává také o tzv. ?zrádných slovech?, jež komplikují vzájemné porozumění mezi mluvčími různých jazyků. Praktická část se skládá z několika tematických kapitol, do nichž jsou internacionalismy rozděleny. V každé části se nacházejí modelová cvičení, která lze uplatnit ve výuce češtiny pro cizince. Při výběru cvičení je nutné zvážit gramatickou zdatnost studentů. Na konci práce je přiložen slovníček internacionalismů sesbíraný ze slovní zásoby různých učebnic češtiny pro cizince. Keywords: internacionalisms; vocabulary; Czech learning; false friends Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Internacionalismy jako možnost rozvíjení slovní zásoby u neměckých mluvčích učících se česky

This diploma thesis deals with the problematic of internationalisms and the possibility of their utilization in language education. It concerns broadening the vocabulary by internationalisms of German ...

TESAŘOVÁ, Iva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Antike Sehenswürdigkeiten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, deren Zugänglichkeit und Potential im Fremdenverkehr
PAVLIČÍKOVÁ, Magda
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Antike Sehenswürdigkeiten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, deren Zugänglichkeit und Potential im Fremdenverkehr

PAVLIČÍKOVÁ, Magda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Zwischen Verklärung und Verhängnis. Die Wende von 1989 in der deutschsprachigen Literatur
KELBLOVÁ, Nikola
2011 - German
Anottation The topic of this dissertation is the motif of social revolution of the year 1989, in selected articles of German written literature. Through the specific analysis of individual novels and the search for common characteristics, the aim of this work is to answer the question whether there is some unifying topic or poetics of the 1989 revolution. The characteristics of the literary ? historical contexts of this period preceed the analytical part. Following chapters deal with concrete novels, with the help of citations from the text, to the depiction of social conditions and events around the revolution. The focus is mainly on the authors of the "second wave?, who were specifically dealing with the issue of the year 1989, because they personally witnessed the revolution so they were able to derive from their own experiences. The conclusion is a summary of the findings from the analysis of individual writings regarding the literalization of the era of the revolution. Anotace Tématem této diplomové práce je motiv společenského převratu roku 1989 ve vybraných textech německy psané literatury. Na základě dílčích analýz jednotlivých románů a hledání společných rysů je cílem práce zodpovědět otázku, existuje-li jednotná topika či dokonce poetika převratu z roku 1989. Analytické části předchází charakteristika literárně-historického kontextu tohoto období. Další kapitoly se zabývají konkrétními romány, kde je pomocí citací z textu poukazováno na ztvárnění společenských poměrů a událostí okolo převratu. Důraz je zde především kladen na autory ?druhé vlny?, kteří se tematice roku 1989 podrobně věnovali, neboť převrat osobně zažili a mohli tak čerpat z vlastních zkušeností. V závěru jsou shrnuty poznatky z rozborů jednotlivých děl ohledně literalizace doby převratu. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zwischen Verklärung und Verhängnis. Die Wende von 1989 in der deutschsprachigen Literatur

Anottation The topic of this dissertation is the motif of social revolution of the year 1989, in selected articles of German written literature. Through the specific analysis of individual novels and ...

KELBLOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

"Immer cool bleiben". Anglizismen in der deutschen Gegenwartssprache
PEKOČOVÁ, Dana
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Immer cool bleiben". Anglizismen in der deutschen Gegenwartssprache

PEKOČOVÁ, Dana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Tochtertag und Girslday: sprachliche und inhaltliche Analyse der Webseiten zur Gleichbehandlung von Mädchen und Jungen.
KUBÍKOVÁ, Kateřina
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Tochtertag und Girslday: sprachliche und inhaltliche Analyse der Webseiten zur Gleichbehandlung von Mädchen und Jungen.

KUBÍKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

NEUE ABITURPRÜFUNGEN IN DEN FREMDSPRACHEN
PECHÁČKOVÁ, Nikola
2011 - German
This diploma paper deals with the state graduation exam in German with a focus on its development. At first this issue is depictured on the theoretical level where I describe the genesis of the state graduation exam in the Czech Republic and its comparison with the state graduation exam in Germany, concretely in Saxony. Furthermore there is also mentioned the educational problems and problems with the preparation of the teachers for the new graduation model. In this part I also describe the European reference framework for languages. In the second, practical part of my diploma paper there is a questionnaire both for the German teachers at high schools and for the students who decided to sit for the leaving examination in German. Both these questionnaires are related to their opinion on the forthcoming state graduation exam. Tato diplomová práce se zabývá státní maturitou z německého jazyka se zaměřením na její vývoj. Daná problematika je nejprve zpracována v teoretické rovině, kde je popsána geneze státní maturity v České republice a její srovnání se státní maturitou v Německu, konkrétně v Sasku. Dále se v teoretické části objevuje problematika vzdělávání a přípravy pedagogů na nový maturitní model. V této části je rovněž popsán Evropský referenční rámec pro jazyky. Ve druhé, praktické části diplomové práce je zpracován dotazník jednak pro učitele německého jazyka na středních školách a jednak dotazník pro maturanty, kteří se rozhodli z německého jazyka maturovat. Oba dotazníky se týkají jejich názoru na nastávající státní maturitu. Keywords: European reference framework for languages; state graduation; CISKOM; CERMAT. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
NEUE ABITURPRÜFUNGEN IN DEN FREMDSPRACHEN

This diploma paper deals with the state graduation exam in German with a focus on its development. At first this issue is depictured on the theoretical level where I describe the genesis of the state ...

PECHÁČKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

"TÜCKISCHE WÖRTER"
SVOBODOVÁ, Andrea
2012 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"TÜCKISCHE WÖRTER"

SVOBODOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Kooperation im Bereich Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft - ein Vergleich am Beispiel von Südböhmen und Oberösterreich im Rahmen EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel und Europaregion Donau-Moldau
ONDRÁČKOVÁ, Ivana
2018 - German
This diploma thesis deals with the European Region Danube-Moldau, EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel and the cooperation of the participating partner regions in the fields of culture and tourism, science and research, universities and companies. For many years, cross-border cooperation works in all these areas. The first part of the thesis deals with the history of the Danube-Moldau region and the history of EUREGIO in general and also describes the differences between the two institutions as well as their structure. The next part describes the cooperation within the European region as well as the previous activities of companies, colleges and universities and the cultural and tourism institutions. The cooperation in each area is described in more detail in a separate chapter. The third, and thus the last part, assesses cooperation within the framework of the Danube-Moldova European Region, and only between two partner regions of Southern Bohemia and Upper Austria. Tato diplomová práce se zabývá Evropským regionem Dunaj-Vltava, Euregiem a vzájemnou spoluprací zúčastněných částí regionu v oblasti kultury a turismu, vysokých škol, vědy a podnikání. Na těchto čtyřech zmíněných úrovních probíhá již řadu let vzájemná kooperace na mnoha projektech. První část této diplomové práce je věnována historii a popisu Euregia a Evropského regionu Dunaj-Vltava obecně. Zároveň popisuje rozdíly mezi těmito uspořádáními a vymezuje pojem region. Další část se věnuje kooperaci v rámci regionu na již zmiňovaném území a popisuje dosavadní aktivity organizací, podniků, vysokých škol a kulturních institucí v rámci společných přeshraničních projektů. Tato část je rozdělena na několik kapitol, které se podrobněji věnují zmiňovaným kooperačním oblastem. Poslední část této diplomové práce hodnotí spolupráci v rámci regionu, která probíhá pouze mezi partnerskými regiony Evropského regionu Dunaj-Vltava a sice Horním Rakouskem a Jihočeským krajem. Keywords: European Region Danube-Moldau; EUREGIO; cooperation; region; project; cluster Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kooperation im Bereich Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft - ein Vergleich am Beispiel von Südböhmen und Oberösterreich im Rahmen EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel und Europaregion Donau-Moldau

zmiňovaným kooperačním oblastem. Poslední část této diplomové práce hodnotí spolupráci v rámci regionu, která probíhá pouze mezi partnerskými regiony Evropského regionu Dunaj-Vltava a sice Horním ...

ONDRÁČKOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Der interkulturelle Vergleich der Märchen von Brüdern Grimm und K. J. Erben
PAPOUŠKOVÁ, Jana
2017 - German
This diploma thesis deals with a comparison of works of German and Czech fairy tale authors. The two cultures are represented by the Brothers Grimm and by K. J. Erben. Fairy tales of these authors are analysed from an intercultural point of view. Since each culture has different features, fairy tales of these cultures are written in a different form, as well. The theoretical part of the thesis is based on expert literature on intercultural communication and on the topic of fairy tales. Further sources include literature on the Brothers Grimm and on K. J. Erben. In the practical part, five fairy tales of the Brothers Grimm and five fairy tales of K. J. Erben are analysed and compared. This analysis and comparison represent the core of this thesis, with four different fairy tales chosen of each author and one fairy tale describing the same story. Diplomová práce se zabývá srovnáním děl německých a českých autorů pohádek. Jako zástupci obou kultur byli vybráni bratři Grimmové a K. J. Erben. Na pohádky těchto autorů bude nahlíženo z interkulturního hlediska. Jelikož každá kultura disponuje rozdílnými vlastnostmi, také pohádky těchto kultur mají rozdílnou podobu. Nejprve bude vycházeno především ze základní odborné literatury k interkulturní komunikaci a k problematice pohádek, dále z literatury věnující se bratřím Grimmům a K. J. Erbenovi. Poté bude analyzováno a srovnáno pět pohádek bratří Grimmů a pět pohádek K. J. Erbena. Tato analýza a srovnání tvoří jádro práce, přičemž od každého autora budou vybrány čtyři rozdílné pohádky a jedna pohádka se bude zabývat stejným příběhem. Keywords: fairy tales; intercultural communication; the Brothers Grimm; K. J. Erben; folk fairy tales Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der interkulturelle Vergleich der Märchen von Brüdern Grimm und K. J. Erben

This diploma thesis deals with a comparison of works of German and Czech fairy tale authors. The two cultures are represented by the Brothers Grimm and by K. J. Erben. Fairy tales of these authors are ...

PAPOUŠKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases