Number of found documents: 299
Published from to

Evidences of social and thought structures in the South Bohemian middle bronze age
Tisucká, Marika; Chvojka, Ondřej; Bláhová, Zuzana
2007 - Czech
Cílem diplomové práce bylo přispět k problematice střední doby bronzové v jižních Čechách. Za tímto účelem jsem shromáždila dostupný nálezový fond, který jsem jednotným způsobem zpracovala, zdokumentovala a analyzovala. Ze sledovaného nálezového fondu jsem vyčlenila kategorii nálezů z mohyl a z depotů. U nálezů z mohyl jsem se pokusila rekonstruovat nálezové celky. Podařilo se mi rekonstruovat 149 nálezových celků z mohyl. Tyto celky z mohyl a depoty jsem dále analyzovala. Soustředila jsem se především na typologicko-chronologickou analýzu bronzové industrie, artefaktů ze zlata a jantaru a analýzu skladby jednotlivých celků. Provedené rozbory byly východiskem k datování celků a k rozpracování chronologických horizontů, které jsem mapově zpracovala. Available in a digital repository NRGL
Evidences of social and thought structures in the South Bohemian middle bronze age

Cílem diplomové práce bylo přispět k problematice střední doby bronzové v jižních Čechách. Za tímto účelem jsem shromáždila dostupný nálezový fond, který jsem jednotným způsobem zpracovala, ...

Tisucká, Marika; Chvojka, Ondřej; Bláhová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2007

Leisure time activities of students of 9th grade from the elementary schools in Prague and South Bohemia region
Nováčková, Jana; Blažková, Veronika; Nováková, Daniela
2016 - Czech
Cílem této bakalářské práce je zjistit jak tráví svůj volný čas žáci 9. tříd v Praze a v Jihočeském kraji,porovnat, jak moc se liší zájmy a volnočasové aktivity této věkové skupiny v Praze a v okresním městě a rovněž zjistit, zda mají žáci ponětí o tom, kde mohou trávit svůj volný čas. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou obsaženy pojmy týkající se volného času, pedagogiky volného času, adolescentů, mimoškolních aktivit a školských zařízení. V praktické části jsou popsány cíle a výsledky výzkumu dotazníkového šetření. Dotazník seznamuje se způsoby trávení volného času žáků 9. tříd a rovněž se pokouší zhodnotit, zda žáci mají přehled o institucích a zařízení sloužící k volnočasovým aktivitám v daných regionech. Klíčová slova:Adolescent, komparace, mimoškolní výchova, pedagogika volného času, volnočasové aktivity, volný čas The aim of this work is to find out how 9th grade students in Prague and in the South Bohemia region spend their leisure time and also to compare how different interests and hobbies are in this age category between those living in Prague and in the small towns. This work also aims to determine whether the pupils know where they can spend their leisure time. The work is separated into two parts, a theoretical one and a practical one. The practical part describes the objectives and results of the research survey. The questionnaire examines the leisure time activities of 9th graders and also tries to determine whether the students are familiar with institutions and facilities that are intendend for leisure activities in the regions concerned. Key words: Adolescent, comparison, extracurricular education, leisure pedagogy, leisure activities, leisure Keywords: Adolescent; komparace; mimoškolní výchova; pedagogika volného času; volnočasové aktivity; volný čas; Adolescent; comparation; extracurricular education; leisure time pedagogy; leisure time activities; leisure time Available in a digital repository NRGL
Leisure time activities of students of 9th grade from the elementary schools in Prague and South Bohemia region

Cílem této bakalářské práce je zjistit jak tráví svůj volný čas žáci 9. tříd v Praze a v Jihočeském kraji,porovnat, jak moc se liší zájmy a volnočasové aktivity této věkové skupiny v Praze a ...

Nováčková, Jana; Blažková, Veronika; Nováková, Daniela
Univerzita Karlova, 2016

Modelling the influence of anthropogennic changes of Blanice river channel on course of floods
Sitař, Jan; Langhammer, Jakub; Jeníček, Michal
2007 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Modelling the influence of anthropogennic changes of Blanice river channel on course of floods

Sitař, Jan; Langhammer, Jakub; Jeníček, Michal
Univerzita Karlova, 2007

Word Accent of the Speakers of the South Bohemian Dialect in Doudleby Area
Jirovec, Karel; Sojka, Pavel; Vlčková, Jana
2022 - Czech
Keywords: Dialekt; jihočeské nářečí; doudlebský okrajový úsek; suprasegmentální rovina jazyka; kladení přízvuku; Dialect; south Bohemian dialect; Doudleby area; suprasegmental level of a language; stress placement Available in a digital repository NRGL
Word Accent of the Speakers of the South Bohemian Dialect in Doudleby Area

Jirovec, Karel; Sojka, Pavel; Vlčková, Jana
Univerzita Karlova, 2022

E-participation Tools Analysis in Municipalities with Extended Powers of the Region of South Bohemia
Podhradská, Martina; Pekárek, Aleš; Vlasák, Rudolf
2010 - Czech
Tématem diplomové práce je analýza a zhodnocení využívání nástrojů e-participace v obcích s rozšířenou působností Jihočeského kraje. Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol a obsahuje teoretickou i praktickou část. V rámci teoretické části je ve dvou kapitolách představena problematika e-governmentu a e-participace. Z hlediska egovernmentu jsou sledována východiska na národní i mezinárodní úrovni a popsány konkrétní příklady implementace v České republice. Rozebrány jsou také výsledky průzkumu o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, který každoročně provádí Český statistický úřad. Problematika e-participace je řešena ve druhé kapitole. Definovány jsou jednotlivé termíny, představeny významné programy a projekty, popsány okolnosti vzniku a využitelnosti metodiky pro zapojování veřejnosti a rozebrány vybrané nástroje e-participace s uvedením konkrétních příkladů tzv. dobré praxe. Praktická část zahrnuje samotnou analýzu nástrojů využívaných v obcích s rozšířenou působností spadajících pod Jihočeský kraj, která vychází z předem stanovených kritérií uspořádaných do několika bloků v rámci šablony. Výsledky jsou prezentovány pomocí tabulek, grafů i slovních komentářů. The thesis analyses and evaluates the tools of e-participation in the municipalities with extended powers of the Region of South Bohemia. The thesis is divided into three main chapters and it contains the theoretical as well as the practical part. The theoretic part consists of two chapters, introducing the problematics of e-government and e-participation. E-government topic is introduced from the national as well as international level and the specific examples of the implementation in the Czech Republic are described. The results of the survey of the ICT usage in the public sector of the Czech Republic are also analysed. The topic of e-participation is analysed in the second chaprter. The practical part of the thesis includes the analysis of the e-participation tools in the municipalities with extended powers of the Region of South Bohemia, which is based on the criterions set in the several blocks of the pattern. The results of the analyses are presented through tables, graphs and comments. Available in a digital repository NRGL
E-participation Tools Analysis in Municipalities with Extended Powers of the Region of South Bohemia

Tématem diplomové práce je analýza a zhodnocení využívání nástrojů e-participace v obcích s rozšířenou působností Jihočeského kraje. Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol a obsahuje ...

Podhradská, Martina; Pekárek, Aleš; Vlasák, Rudolf
Univerzita Karlova, 2010

Marriages of divorced in South Bohemian Region, 1992-2008
Šípková, Adéla; Fialová, Ludmila; Bartoňová, Dagmar
2011 - Czech
Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba uplynulá od zániku předchozího manželství a regionální původ. Získané výsledky jsou porovnávány s celostátními daty. Účelem je také zjištění, zda se sňatečnost rozvedených v Jižních Čechách odlišuje nebo naopak neodlišuje od celostátních trendů. This work is focused on the analysis of marriage patterns of reciprocally divorced spouses in the South Bohemian Region in the years 1992-2008. The work analyzes the age structure of bride and groom, their education, time elapsed from breakdown of previous marriage and regional origin. The results obtained are compared with national data, namely to determine whether the marriages of divorced individuals in South Bohemia differ from national trends. Keywords: Jižní Čechy; nevěsta; sňatky; ženich; South Bohemia; bride; marriage; groom Available in a digital repository NRGL
Marriages of divorced in South Bohemian Region, 1992-2008

Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba ...

Šípková, Adéla; Fialová, Ludmila; Bartoňová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2011

Media representation of the expulsion of Sudeten Germans between the years 1945 and 1947 in Jihoceska pravda weekly
Peštová, Anna; Köpplová, Barbara; Suk, Pavel
2009 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Media representation of the expulsion of Sudeten Germans between the years 1945 and 1947 in Jihoceska pravda weekly

Peštová, Anna; Köpplová, Barbara; Suk, Pavel
Univerzita Karlova, 2009

Selected features of population development in Czech border regions during 1961-2001 period
Valentová, Olga; Bartoňová, Dagmar; Fialová, Ludmila
2006 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Selected features of population development in Czech border regions during 1961-2001 period

Valentová, Olga; Bartoňová, Dagmar; Fialová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2006

Readiness of kindergarten on inclusive education for children with visual impairments in the South Bohemian Region
Vychopeňová, Veronika; Šumníková, Pavlína; Květoňová, Lea
2015 - Czech
Předkládaná diplomová práce se zabývá situací inkluzivního vzdělávání v mateřských školách. Stěžejním cílem práce je mapování připravenosti mateřských škol na inkluzivní vzdělávání dětí se zrakovým postižením v oblasti Jihočeského kraje. Téma je rozpracováno dle teoretických i praktických východisek speciální pedagogiky a příbuzných oborů. Zkoumaná oblast zájmu je posuzována na základě vytyčených podmínek vycházejících z koncepce inkluzivní pedagogiky. Analýza dotazníkového šetření přináší pohled předškolních pedagogů, kteří mají zkušenost se vzděláváním dětí se zrakovým postižením. Prezentovány jsou příklady Dobré praxe, které doplňují a dotvářejí náhled na informace získané od předškolních pedagogů. Příklady Dobré praxe jsou realizovány formou rozhovorů s pedagogy prvního stupně základních škol, kteří mají rovněž zkušenost se vzděláváním žáků se zrakovým postižením. Výstupem pro praxi jsou Náměty pro činnosti s dětmi se zrakovým postižením. Náměty činností jsou koncipovány jako podněty či inspirace pro pedagogy mateřských škol, kde se vzdělává dítě se zrakovým postižením. Činnosti jsou sestaveny tak, aby mohly být aplikovány v rámci běžného denního provozu mateřské školy, včetně účasti a zapojení dalších předškolních dětí. This submitted thesis deals with the exclusive education of kindergarten aged children. The main purpose of this thesis is to chart the preparedness of the kindergarteners for inclusive education of children with visual impairment in the South Bohemian Region. The subject is being processed according to theoretical and practical background of special education and related fields. The researched area of interest is judged on a basis of set conditions based on a concept of inclusive pedagogy. Analysis of the questionnaire research is bringing a view of preschool educators who have experience with the education of children with visual impairment. Examples of good practice are presented, which complement and support a view of information gained with first grade educators, who also have experience with teaching visual impaired children. Outcomes for practice are made as Activities Concepts or children with visual impairments. Concepts are created as suggestions or inspiration for kindergarten educators, where there are visually impaired children. Activities are created so they can be applied throughout the day care centre's routine, and involves the participation of all preschool children. Keywords: mateřská škola; předškolní dítě; zrakové postižení; inkluze; integrace; inkluzivní vzdělávání; předškolní vzdělávání; připravenost; speciálně pedagogické metody; kindergarten; preschool child; visual impairment; inclusion; integration; inclusive education; preschool education; readiness; special educational methods Available in a digital repository NRGL
Readiness of kindergarten on inclusive education for children with visual impairments in the South Bohemian Region

Předkládaná diplomová práce se zabývá situací inkluzivního vzdělávání v mateřských školách. Stěžejním cílem práce je mapování připravenosti mateřských škol na inkluzivní vzdělávání dětí se zrakovým ...

Vychopeňová, Veronika; Šumníková, Pavlína; Květoňová, Lea
Univerzita Karlova, 2015

Modelling the influence of anthropogennic changes of Blanice river channel on course of floods
Sitař, Jan; Langhammer, Jakub; Jeníček, Michal
2007 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Modelling the influence of anthropogennic changes of Blanice river channel on course of floods

Sitař, Jan; Langhammer, Jakub; Jeníček, Michal
Univerzita Karlova, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases