Number of found documents: 303
Published from to

Word Accent of the Speakers of the South Bohemian Dialect in Doudleby Area
Jirovec, Karel; Sojka, Pavel; Vlčková, Jana
2022 - Czech
Keywords: Dialekt; jihočeské nářečí; doudlebský okrajový úsek; suprasegmentální rovina jazyka; kladení přízvuku; Dialect; south Bohemian dialect; Doudleby area; suprasegmental level of a language; stress placement Available in a digital repository NRGL
Word Accent of the Speakers of the South Bohemian Dialect in Doudleby Area

Jirovec, Karel; Sojka, Pavel; Vlčková, Jana
Univerzita Karlova, 2022

E-participation Tools Analysis in Municipalities with Extended Powers of the Region of South Bohemia
Podhradská, Martina; Pekárek, Aleš; Vlasák, Rudolf
2010 - Czech
Tématem diplomové práce je analýza a zhodnocení využívání nástrojů e-participace v obcích s rozšířenou působností Jihočeského kraje. Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol a obsahuje teoretickou i praktickou část. V rámci teoretické části je ve dvou kapitolách představena problematika e-governmentu a e-participace. Z hlediska egovernmentu jsou sledována východiska na národní i mezinárodní úrovni a popsány konkrétní příklady implementace v České republice. Rozebrány jsou také výsledky průzkumu o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, který každoročně provádí Český statistický úřad. Problematika e-participace je řešena ve druhé kapitole. Definovány jsou jednotlivé termíny, představeny významné programy a projekty, popsány okolnosti vzniku a využitelnosti metodiky pro zapojování veřejnosti a rozebrány vybrané nástroje e-participace s uvedením konkrétních příkladů tzv. dobré praxe. Praktická část zahrnuje samotnou analýzu nástrojů využívaných v obcích s rozšířenou působností spadajících pod Jihočeský kraj, která vychází z předem stanovených kritérií uspořádaných do několika bloků v rámci šablony. Výsledky jsou prezentovány pomocí tabulek, grafů i slovních komentářů. The thesis analyses and evaluates the tools of e-participation in the municipalities with extended powers of the Region of South Bohemia. The thesis is divided into three main chapters and it contains the theoretical as well as the practical part. The theoretic part consists of two chapters, introducing the problematics of e-government and e-participation. E-government topic is introduced from the national as well as international level and the specific examples of the implementation in the Czech Republic are described. The results of the survey of the ICT usage in the public sector of the Czech Republic are also analysed. The topic of e-participation is analysed in the second chaprter. The practical part of the thesis includes the analysis of the e-participation tools in the municipalities with extended powers of the Region of South Bohemia, which is based on the criterions set in the several blocks of the pattern. The results of the analyses are presented through tables, graphs and comments. Available in a digital repository NRGL
E-participation Tools Analysis in Municipalities with Extended Powers of the Region of South Bohemia

Tématem diplomové práce je analýza a zhodnocení využívání nástrojů e-participace v obcích s rozšířenou působností Jihočeského kraje. Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol a obsahuje ...

Podhradská, Martina; Pekárek, Aleš; Vlasák, Rudolf
Univerzita Karlova, 2010

Modelling the influence of anthropogennic changes of Blanice river channel on course of floods
Sitař, Jan; Langhammer, Jakub; Jeníček, Michal
2007 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Modelling the influence of anthropogennic changes of Blanice river channel on course of floods

Sitař, Jan; Langhammer, Jakub; Jeníček, Michal
Univerzita Karlova, 2007

Landscape, Modernity and Religiousness in the Works of Selected Authors from the South Bohemia Region
Leskovjan, Martin; Putna, Martin; Kunca, Tomáš
2010 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Landscape, Modernity and Religiousness in the Works of Selected Authors from the South Bohemia Region

Leskovjan, Martin; Putna, Martin; Kunca, Tomáš
Univerzita Karlova, 2010

Marriages of divorced in South Bohemian Region, 1992-2008
Šípková, Adéla; Fialová, Ludmila; Bartoňová, Dagmar
2011 - Czech
Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba uplynulá od zániku předchozího manželství a regionální původ. Získané výsledky jsou porovnávány s celostátními daty. Účelem je také zjištění, zda se sňatečnost rozvedených v Jižních Čechách odlišuje nebo naopak neodlišuje od celostátních trendů. This work is focused on the analysis of marriage patterns of reciprocally divorced spouses in the South Bohemian Region in the years 1992-2008. The work analyzes the age structure of bride and groom, their education, time elapsed from breakdown of previous marriage and regional origin. The results obtained are compared with national data, namely to determine whether the marriages of divorced individuals in South Bohemia differ from national trends. Keywords: Jižní Čechy; nevěsta; sňatky; ženich; South Bohemia; bride; marriage; groom Available in a digital repository NRGL
Marriages of divorced in South Bohemian Region, 1992-2008

Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba ...

Šípková, Adéla; Fialová, Ludmila; Bartoňová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2011

Evidences of social and thought structures in the South Bohemian middle bronze age
Tisucká, Marika; Bláhová, Zuzana; Chvojka, Ondřej
2007 - Czech
Cílem diplomové práce bylo přispět k problematice střední doby bronzové v jižních Čechách. Za tímto účelem jsem shromáždila dostupný nálezový fond, který jsem jednotným způsobem zpracovala, zdokumentovala a analyzovala. Ze sledovaného nálezového fondu jsem vyčlenila kategorii nálezů z mohyl a z depotů. U nálezů z mohyl jsem se pokusila rekonstruovat nálezové celky. Podařilo se mi rekonstruovat 149 nálezových celků z mohyl. Tyto celky z mohyl a depoty jsem dále analyzovala. Soustředila jsem se především na typologicko-chronologickou analýzu bronzové industrie, artefaktů ze zlata a jantaru a analýzu skladby jednotlivých celků. Provedené rozbory byly východiskem k datování celků a k rozpracování chronologických horizontů, které jsem mapově zpracovala. Available in a digital repository NRGL
Evidences of social and thought structures in the South Bohemian middle bronze age

Cílem diplomové práce bylo přispět k problematice střední doby bronzové v jižních Čechách. Za tímto účelem jsem shromáždila dostupný nálezový fond, který jsem jednotným způsobem zpracovala, ...

Tisucká, Marika; Bláhová, Zuzana; Chvojka, Ondřej
Univerzita Karlova, 2007

Dramaturgy and Performances in South Bohemian Theatre: Drama Company 2006 - 2013
Hrádková, Šárka; Just, Vladimír; Topolová, Barbara
2015 - Czech
Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích je důležitou kulturní institucí již od konce první světové války. Navzdory různým peripetiím je stále jedinou profesionální mnohasouborovou divadelní scénou v Jihočeském kraji. Díky vedení divadelního ředitele Jiřího Šestáka se zde od roku 2004 do současnosti výrazně umělecky rozvíjela opera a opereta, balet, činohra i divadelní tvorba pro děti a mládež. Soubor činohry začal v roce 2006 s novým uměleckým vedením Martina Glasera pracovat na jasné dramaturgické i inscenační linii. Martin Glaser se spolu s dramaturgyní Olgou Šubrtovou zaměřil na současné světové i domácí drama, často uváděné v české premiéře, a na spolupráci s významnými osobnostmi české divadelní scény. Přímo pro soubor činohry vznikly za Glaserova vedení působivé inscenační texty i samotné inscenace a podařilo se navázat pravidelný kontakt s význačnými českými divadelními režiséry. Činohra Jihočeského divadla se pod vedením Martina Glasera stala uznávanou, definovatelnou a současnou. Abstact South Bohemian Theatre in České Budějovice is an important kulture institution since the end of the First World War. Against many different peripeties is this theatre with four companies only one profesional scene in the South Bohemian Region. From 2004 till now were here thanks to theatre director Jiří Šesták substantially developed opera, operetta, ballet, drama and theatre for children and teen - agers. Since 2006, when Martin Glaser has become an art chief of the Drama Company, works this company on clear dramaturgy and style of performances. Martin Glaser with dramaturge Olga Šubrtová were focused on contemporary drama, on cooperation with eminent czech theatre directors or creators and specially for this company were created several dramas. Thanks to management and direction by Martin Glaser became the Drama Company of South Bohemian Theatre contemporary, respected and definable. Keywords: Jihočeské divadlo; činohra; současné drama; Martin Glaser; Olga Šubrtová; inscenační text; dramaturgie; inscenace; Otáčivé hlediště v Českém Krumlově; South Bohemian Theatre; Drama Company; Martin Glaser; Olga Šubrtová; contemporary drama; dramaturgy; performance; Revolving Theatre in Český Krumlov Available in a digital repository NRGL
Dramaturgy and Performances in South Bohemian Theatre: Drama Company 2006 - 2013

Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích je důležitou kulturní institucí již od konce první světové války. Navzdory různým peripetiím je stále jedinou profesionální mnohasouborovou divadelní ...

Hrádková, Šárka; Just, Vladimír; Topolová, Barbara
Univerzita Karlova, 2015

Marriages of divorced in South Bohemian Region, 1992-2008
Šípková, Adéla; Fialová, Ludmila; Bartoňová, Dagmar
2011 - Czech
Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba uplynulá od zániku předchozího manželství a regionální původ. Získané výsledky jsou porovnávány s celostátními daty. Účelem je také zjištění, zda se sňatečnost rozvedených v Jižních Čechách odlišuje nebo naopak neodlišuje od celostátních trendů. This work is focused on the analysis of marriage patterns of reciprocally divorced spouses in the South Bohemian Region in the years 1992-2008. The work analyzes the age structure of bride and groom, their education, time elapsed from breakdown of previous marriage and regional origin. The results obtained are compared with national data, namely to determine whether the marriages of divorced individuals in South Bohemia differ from national trends. Keywords: Jižní Čechy; nevěsta; sňatky; ženich; South Bohemia; bride; marriage; groom Available in a digital repository NRGL
Marriages of divorced in South Bohemian Region, 1992-2008

Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba ...

Šípková, Adéla; Fialová, Ludmila; Bartoňová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2011

Readiness of kindergarten on inclusive education for children with visual impairments in the South Bohemian Region
Vychopeňová, Veronika; Šumníková, Pavlína; Květoňová, Lea
2015 - Czech
Předkládaná diplomová práce se zabývá situací inkluzivního vzdělávání v mateřských školách. Stěžejním cílem práce je mapování připravenosti mateřských škol na inkluzivní vzdělávání dětí se zrakovým postižením v oblasti Jihočeského kraje. Téma je rozpracováno dle teoretických i praktických východisek speciální pedagogiky a příbuzných oborů. Zkoumaná oblast zájmu je posuzována na základě vytyčených podmínek vycházejících z koncepce inkluzivní pedagogiky. Analýza dotazníkového šetření přináší pohled předškolních pedagogů, kteří mají zkušenost se vzděláváním dětí se zrakovým postižením. Prezentovány jsou příklady Dobré praxe, které doplňují a dotvářejí náhled na informace získané od předškolních pedagogů. Příklady Dobré praxe jsou realizovány formou rozhovorů s pedagogy prvního stupně základních škol, kteří mají rovněž zkušenost se vzděláváním žáků se zrakovým postižením. Výstupem pro praxi jsou Náměty pro činnosti s dětmi se zrakovým postižením. Náměty činností jsou koncipovány jako podněty či inspirace pro pedagogy mateřských škol, kde se vzdělává dítě se zrakovým postižením. Činnosti jsou sestaveny tak, aby mohly být aplikovány v rámci běžného denního provozu mateřské školy, včetně účasti a zapojení dalších předškolních dětí. This submitted thesis deals with the exclusive education of kindergarten aged children. The main purpose of this thesis is to chart the preparedness of the kindergarteners for inclusive education of children with visual impairment in the South Bohemian Region. The subject is being processed according to theoretical and practical background of special education and related fields. The researched area of interest is judged on a basis of set conditions based on a concept of inclusive pedagogy. Analysis of the questionnaire research is bringing a view of preschool educators who have experience with the education of children with visual impairment. Examples of good practice are presented, which complement and support a view of information gained with first grade educators, who also have experience with teaching visual impaired children. Outcomes for practice are made as Activities Concepts or children with visual impairments. Concepts are created as suggestions or inspiration for kindergarten educators, where there are visually impaired children. Activities are created so they can be applied throughout the day care centre's routine, and involves the participation of all preschool children. Keywords: mateřská škola; předškolní dítě; zrakové postižení; inkluze; integrace; inkluzivní vzdělávání; předškolní vzdělávání; připravenost; speciálně pedagogické metody; kindergarten; preschool child; visual impairment; inclusion; integration; inclusive education; preschool education; readiness; special educational methods Available in a digital repository NRGL
Readiness of kindergarten on inclusive education for children with visual impairments in the South Bohemian Region

Předkládaná diplomová práce se zabývá situací inkluzivního vzdělávání v mateřských školách. Stěžejním cílem práce je mapování připravenosti mateřských škol na inkluzivní vzdělávání dětí se zrakovým ...

Vychopeňová, Veronika; Šumníková, Pavlína; Květoňová, Lea
Univerzita Karlova, 2015

Selected features of population development in Czech border regions during 1961-2001 period
Valentová, Olga; Bartoňová, Dagmar; Fialová, Ludmila
2006 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Selected features of population development in Czech border regions during 1961-2001 period

Valentová, Olga; Bartoňová, Dagmar; Fialová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases