Number of found documents: 79
Published from to

Music productions at the open air Revolving theatre in Český Krumlov after the year 1989
Suchanová, Kateřina; Topolová, Barbara; Christov, Petr
2014 - Czech
Bakalářská práce pojednává o provozování opery v netradičním plenérovém prostoru otáčivého hlediště v Českém Krumlově a to v nejkontroverznějším období jeho existence - tedy po rekonstrukci v roce 1989. Na základě toho vzniklou kauzu, zmapovala autorka v kapitole Přestavba - stav po sametové revoluci, která kontextuje v jaké situaci dané inscenace vznikaly. První část práce je věnována historii provozování divadla v zámecké zahradě a nese název Znovuobjevení zámecké zahrady v Českém Krumlově pro divadelní produkce. V další kapitole Historie opery před otáčivým hledištěm se autorka zaměřila podrobněji na vývoj opery v českokrumlovské zámecké zahradě a řeší konkrétní inscenační a dramaturgické limity tohoto prostoru. Na základě analýz tří různých inscenací Verdiho Rigoletta v kapitole Tři Krumlovští Rigolettové pojednala jakým způsobem ovlivňuje tento prostor podobu inscenací. Jednotlivé inscenace zároveň zasadila do celkového historického kontextu tohoto divadla a vytvořila obraz divadla u odborné veřejnosti v kapitole Obraz otáčivého hlediště u odborné veřejnosti v letech 1995-2013. Závěr práce tvoří kapitola Budoucnost otáčivého hlediště, která navazuje na předchozí část stručně mapující vzniklou kauzu a nastiňuje potenciální vývoj další existence unikátního divadla. The thesis discuss opera presenting in a netraditional space of revolving theatre in Český Krumlov in the most controversial period of its existence - it means after the reconstruction in 1989. The author mapped the case in the chapter Reconstruction - the State after the Velvet Revolution. There is shown in which situation the inscenations came. The first part of the thesis is about the history of this theatre in the castle garden - it is called Rediscovery of the Castle Garden in Český Krumlov for the Theatre Production. In the next chapter The History of Opera in front of the Revolving Theatre the author focussed on the progress of opera in the castle garden in Český Krumlov. She solves staging and dramaturgical limits of the space. She deals with the influence of the space on the form of inscenations on the base of analysis of three different inscenations of Verdi's Rigoletto in the chapter Three Rigoletts in Český Krumlov. The inscenations she set into the general historical context of this theatre and she brang forth the picture at the specialist public in the chapter The Picture at the Specialist Public in 1995 - 2013. At the end of the thesis is the chapter The Future of the Revolving Theatre. It is the continuation of the previous chapter which is about the mapping of the case and the... Keywords: Otáčivé hlediště; r. 1989-2012; opera; Jihočeské divadlo; Joan Brehms; dramaturgie opery; kulturní management; open-air divadla; Rigoletto; Mario de Rose; Revolving Theatre Český Krumlov; 1989 - 2012; Opera; South Bohemian Theatre; Joan Brehms; Dramaturgy of Opera; Cultural Management; Open-air Theatres; Rigoletto; Mario de Rose Revolving Theatre Český Krumlov; 1989 - 2012; Opera; South Bohemian Theatre; Joan Brehms; Dramaturgy of Opera; Cultural Management; Open-air Theatres; Rigoletto; Mario de Rose Available in a digital repository NRGL
Music productions at the open air Revolving theatre in Český Krumlov after the year 1989

Bakalářská práce pojednává o provozování opery v netradičním plenérovém prostoru otáčivého hlediště v Českém Krumlově a to v nejkontroverznějším období jeho existence - tedy po rekonstrukci v roce ...

Suchanová, Kateřina; Topolová, Barbara; Christov, Petr
Univerzita Karlova, 2014

Music productions at the open air Revolving theatre in Český Krumlov after the year 1989
Suchanová, Kateřina; Topolová, Barbara; Christov, Petr
2014 - Czech
Bakalářská práce pojednává o provozování opery v netradičním plenérovém prostoru otáčivého hlediště v Českém Krumlově a to v nejkontroverznějším období jeho existence - tedy po rekonstrukci v roce 1989. Na základě toho vzniklou kauzu, zmapovala autorka v kapitole Přestavba - stav po sametové revoluci, která kontextuje v jaké situaci dané inscenace vznikaly. První část práce je věnována historii provozování divadla v zámecké zahradě a nese název Znovuobjevení zámecké zahrady v Českém Krumlově pro divadelní produkce. V další kapitole Historie opery před otáčivým hledištěm se autorka zaměřila podrobněji na vývoj opery v českokrumlovské zámecké zahradě a řeší konkrétní inscenační a dramaturgické limity tohoto prostoru. Na základě analýz tří různých inscenací Verdiho Rigoletta v kapitole Tři Krumlovští Rigolettové pojednala jakým způsobem ovlivňuje tento prostor podobu inscenací. Jednotlivé inscenace zároveň zasadila do celkového historického kontextu tohoto divadla a vytvořila obraz divadla u odborné veřejnosti v kapitole Obraz otáčivého hlediště u odborné veřejnosti v letech 1995-2013. Závěr práce tvoří kapitola Budoucnost otáčivého hlediště, která navazuje na předchozí část stručně mapující vzniklou kauzu a nastiňuje potenciální vývoj další existence unikátního divadla. The thesis discuss opera presenting in a netraditional space of revolving theatre in Český Krumlov in the most controversial period of its existence - it means after the reconstruction in 1989. The author mapped the case in the chapter Reconstruction - the State after the Velvet Revolution. There is shown in which situation the inscenations came. The first part of the thesis is about the history of this theatre in the castle garden - it is called Rediscovery of the Castle Garden in Český Krumlov for the Theatre Production. In the next chapter The History of Opera in front of the Revolving Theatre the author focussed on the progress of opera in the castle garden in Český Krumlov. She solves staging and dramaturgical limits of the space. She deals with the influence of the space on the form of inscenations on the base of analysis of three different inscenations of Verdi's Rigoletto in the chapter Three Rigoletts in Český Krumlov. The inscenations she set into the general historical context of this theatre and she brang forth the picture at the specialist public in the chapter The Picture at the Specialist Public in 1995 - 2013. At the end of the thesis is the chapter The Future of the Revolving Theatre. It is the continuation of the previous chapter which is about the mapping of the case and the... Keywords: Otáčivé hlediště; r. 1989-2012; opera; Jihočeské divadlo; Joan Brehms; dramaturgie opery; kulturní management; open-air divadla; Rigoletto; Mario de Rose; Revolving Theatre Český Krumlov; 1989 - 2012; Opera; South Bohemian Theatre; Joan Brehms; Dramaturgy of Opera; Cultural Management; Open-air Theatres; Rigoletto; Mario de Rose Revolving Theatre Český Krumlov; 1989 - 2012; Opera; South Bohemian Theatre; Joan Brehms; Dramaturgy of Opera; Cultural Management; Open-air Theatres; Rigoletto; Mario de Rose Available in a digital repository NRGL
Music productions at the open air Revolving theatre in Český Krumlov after the year 1989

Bakalářská práce pojednává o provozování opery v netradičním plenérovém prostoru otáčivého hlediště v Českém Krumlově a to v nejkontroverznějším období jeho existence - tedy po rekonstrukci v roce ...

Suchanová, Kateřina; Topolová, Barbara; Christov, Petr
Univerzita Karlova, 2014

The Place and Work of the "Národní jednota pošumavská" Association in the Social Live of the Citizens of Písek Town from the Origin Till the End of the Great War in 1918
Faktor, Josef; Šouša, Jiří; Ebelová, Ivana
2011 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o okolnostech, místě vzniku a činnosti spolku Národní jednota pošumavská, který působil v Písku mezi lety 1884 do konce I. světové války. Zasazuje jeho rozsáhlé aktivity do širších souvislostí místního spolkového života a rozebírá jeho vliv na politický, kulturní i sociální život českých obyvatel jihočeského regionu. This bachelor thesis deals with the circumstances, location and activities of the alliance Národní jednota pošumavská, which worked in Pisek from 1884 till the end of the Great War I. It puts its extensive activities in the broader context of a social life and examines its influence on the political, cultural and social life of the Czech people in the south of the Bohemian region. Available in a digital repository NRGL
The Place and Work of the "Národní jednota pošumavská" Association in the Social Live of the Citizens of Písek Town from the Origin Till the End of the Great War in 1918

Tato bakalářská práce pojednává o okolnostech, místě vzniku a činnosti spolku Národní jednota pošumavská, který působil v Písku mezi lety 1884 do konce I. světové války. Zasazuje jeho rozsáhlé ...

Faktor, Josef; Šouša, Jiří; Ebelová, Ivana
Univerzita Karlova, 2011

Baumol's cost Disease in Czech Regional Opera Theatres
Poláček, Jiří; Šťastná, Lenka; Martišková, Monika
2011 - Czech
Tato práce se zabývá studiem výskytu Baumolovy nákladové choroby v kontextu českých regionálních divadel s operním provozem. Práce je rozdělena do teoretického a empirického oddílu. Teoretický oddíl se zabývá Baumolovým konceptem nákladové choroby a jejími důsledky na divadelní provoz, externalitami vznikajícími při fungování divadelního provozu, veřejnými dotacemi, poptávkou po umění a cenami vstupného a jejich dopadem na tržby. Empirická část zkoumá existenci a rozsah nákladové choroby ve vybraných divadlech: Divadle J. K. Tyla v Plzni, Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem, Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Ve všech sledovaných divadelních provozech se prokázala existence nákladové choroby, avšak její rozsah a dopady se mezi jednotlivými scénami významně liší. Na základě uvedené analýzy práce uzavírá, že divadla mohou úspěšně čelit působení nákladové choroby nabídkou divácky atraktivního produktu, který umožní kontinuální zvyšování tržeb ze vstupného. This thesis examines the existence of Baumol's cost disease in Czech regional opera theatres. The study is divided into a theoretical and an empirical section. The theoretical section deals with Baumol's concept of cost disease and its impacts on a theatre, externalities arising from a theatre's operations, public subsidies, demand for arts and ticket prices and their impact on the theatre's income. The empirical section analyzes the existence and scope of the cost disease in selected theatres (Divadlo J. K. Tyla in Pilsen, Severočeské divadlo in Usti nad Labem, and Jihočeské divadlo in Ceske Budejovice). The examination has revealed the presence of the cost disease in all the theatres; however, the scope and the impact of the cost disease differ significantly from theatre to theatre. On the basis of these findings, the study concludes that theatres may counteract the cost disease by offering an attractive theatrical product, which allows for a continuous increase in revenues from ticket sales. Keywords: Baumolova nákladová choroba; regionální divadla; opera; příjmový deficit; personální náklady; poptávka po umění; vstupné; veřejné dotace; Baumol's cost disease; regional theatres; opera; income gap; personal costs; demand for arts; ticketing; public subsidy Available in a digital repository NRGL
Baumol's cost Disease in Czech Regional Opera Theatres

(Divadlo J. K. Tyla in Pilsen, Severočeské divadlo in Usti nad Labem, and Jihočeské divadlo in Ceske Budejovice). The examination has revealed the presence of the cost disease in all the ...

Poláček, Jiří; Šťastná, Lenka; Martišková, Monika
Univerzita Karlova, 2011

The level of selected indicators of body composition and handgrip strength in sporting youth in the Czech Republic
Bednaříková, Anna; Šteffl, Michal; Chrudimský, Jan
2018 - Czech
Název práce: Úroveň vybraných ukazatelů tělesného složení a síly stisku ruky u sportující mládeže v České republice Cíle práce: Cílem práce bylo zjistit, zda se od sebe liší vybrané ukazatelé tělesného složení a síly stisku ruky u sportující mládeže ve čtyřech vybraných krajích České republiky. Metoda práce: Práce má charakter průřezové studie. 1188 dětí, které se zúčastnily sportovního festivalu pro děti Sporťáček v těchto vybraných krajích: Praha, Jihomoravský kraj, Západočeský kraj, Jihočeský kraj byly zařazeny do této bakalářské práce. Výsledky práce: Průměrný věk sledovaného souboru byl 8,8 (2,7) let. Výzkumu se účastnilo 51 % dívek a největší zastoupení bylo v Jihomoravském kraji 38,8%, druhým nejpočetněji zastoupeným krajem byla Praha s 37,5%. Závěr: Vybrané ukazatele tělesné kompozice i síla stisku ruky se napříč vybranými kraji lišily statisticky významně pouze minimálně. Klíčová slova: tělesná kompozice, síla stisku ruky, svalová hmota Title: The level of selected indicators of body composition and handgrip strength in sporting youth in the Czech Republic Objectives: The main aim of the bachelor thesis was to find out differences in selected indicators of body composition and handgrip strength of sports youth in four selected regions of the Czech Republic. Methods: 1188 children participated in a cross-sectional study. Participants were recruited from the sports festival for children Sporťáček in these selected regions: Prague, South Moravian Region, West Bohemian Region, and South Bohemian Region. Results: The average age of the study population was 8.8 (2.7) years. There were 51% of girls in this survey. The largest representation was in the South Moravian Region (38.8%), Prague was the second largest region represented by 37.5%. Conclusions: Selected indicators of body composition as well as handgrip strength differed statistically significantly only slightly across the selected regions. Key words: body composition, handgrip strength, skeletal muscle mass Keywords: tělesná kompozice; síla stisku ruky; svalová hmota; body composition; handgrip strength; skeletal muscle mass Available in a digital repository NRGL
The level of selected indicators of body composition and handgrip strength in sporting youth in the Czech Republic

, Jihočeský kraj byly zařazeny do této bakalářské práce. Výsledky práce: Průměrný věk sledovaného souboru byl 8,8 (2,7) let. Výzkumu se účastnilo 51 % dívek a největší zastoupení bylo v ...

Bednaříková, Anna; Šteffl, Michal; Chrudimský, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Transformation of the regional press in the early 90's of the 20th century - region Českobudějovicko (South Bohemia)
Zemanová, Martina; Köpplová, Barbara; Cebe, Jan
2008 - Czech
Bakalářská práce "Proměna regionálního tisku v počátcích 90. let 20. století - Českobudějovicko" popisuje situaci regionálního a lokálního tisku v okrese České Budějovice na počátku 90. let 20. století. Byly sledovány změny regionálního a lokálního tisku (z hlediska obsahu, vlastníků, inzerce a pod.). Práce je rozdělena do kapitol podle typu periodika a jeho cílové skupiny. Také byl popsán vznik Syndikátu jihočeských novinářů. Regionální a lokální tisk je představován v kontextu historie a poměrech v regionu. Bachelor thesis "Transformation of the regional press in the early 90's of the 20th century - region Ceskobudejovicko (South Bohemia)" presents the situation of regional and local press in the region Ceské Budejovice (South Bohemia) in the early 90's of the 20th century. The change (of the content, owner, advertisment etc.) of the regional and local press was observed. The work is divided into the chapters by the type of the press and its target group. Also Syndicate of Southbohemian journalists and its foundation was discribed. The regional and local press is presented in the context of the history and situation of the region. Keywords: Regionální tisk; lokální tisk; okres Ceské Budejovice; 90. léta 20. století; Regional press; local press; region Ceské Budejovice (South Bohemia); 90's of the 20th century Available in a digital repository NRGL
Transformation of the regional press in the early 90's of the 20th century - region Českobudějovicko (South Bohemia)

tisku (z hlediska obsahu, vlastníků, inzerce a pod.). Práce je rozdělena do kapitol podle typu periodika a jeho cílové skupiny. Také byl popsán vznik Syndikátu jihočeských novinářů. ...

Zemanová, Martina; Köpplová, Barbara; Cebe, Jan
Univerzita Karlova, 2008

Catholic Priest Franciscus Joseph Slama, the Forgotten Personality of National Revival 1792-1844
Koloušek, Ivo; Petráček, Tomáš; Bastl, Ondřej
2009 - Czech
Resumé Katolický kněz František Josef Sláma, zapomenutá osobnost národního obrození. 1792 - 1844. Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téměř zapomenutou osobnost českého národního obrození P. Františka Josefa Slámy. Smyslem mé práce je připomenout současníkům životní pouť a osobnost tohoto vynikajícího kazatele, zbožného, vzdělaného a osvíceného kněze, zaníceného vlastence, plodného spisovatele, překladatele a humanisty, vztaženého celým svým životem a dílem k jihočeskému regionu. Práce je rozvržena do šesti kapitol + úvod a závěr kdy každá z kapitol popisuje jednu z fází života P. Františka Josefa Slámy. Na základě pramenného materiálu jsem se ve své práci pokusil zrekonstruovat a oprášit téměř zapomenutý lidský příběh na pozadí dějinných událostí přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Na základě shromážděných pramenů jsem zaujal k některým jeho postojům osobní reflexi s cílem co nejúplnějšího pochopení jeho osobnosti. Mnoho pramenného materiálu který mi umožnil pochopit některé postoje Františka Josefa Slámy jsem získal ve Státní ústředním archivu v Třeboni a v osobní korespondenci s předními českými obrozenci uložené v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. V úvodní kapitole jsem obecně zhodnotil období osvícenství a základní myšlenkové proudy, které determinovaly... Resumé: anglické Catholic priest Franciscus Joseph Slama, forgotten personality of national revival. 1792-1844. Francis Joseph Slama was excellent preacher, pious, well - educated and liberal priest, inflamed patriot, fertile writer, translator and humanitarian. He was one of priesthoodwhich free speed in his incidence only on church, pulpit and parishioners, but who were adherent with life people, whereof arise and about whose national, economic and cultural sublimation pother by all the force and resources. Pivotal notions: Francis Joseph Slama enlightenment priest - patriot writer humanist Available in a digital repository NRGL
Catholic Priest Franciscus Joseph Slama, the Forgotten Personality of National Revival 1792-1844

je připomenout současníkům životní pouť a osobnost tohoto vynikajícího kazatele, zbožného, vzdělaného a osvíceného kněze, zaníceného vlastence, plodného spisovatele, překladatele a humanisty, ...

Koloušek, Ivo; Petráček, Tomáš; Bastl, Ondřej
Univerzita Karlova, 2009

Lord Menhart of Hradec in the Swirl of Events of the First Half of the 15th Century
Miczanová, Veronika; Bobková, Lenka; Zilynská, Blanka
2015 - Czech
Tato bakalářská práce je věnována představiteli významného jihočeského rodu pánů z Hradce, Menhartovi (1398 - 1449). Pan Menhart patřil k umírněným utrakvistům. Stal se spojencem táboritů a později též významnou osobou v jednáních s králem Zikmundem Lucemburským. Nemalou roli sehrál také v době interregna po smrti krále Albrechta Habsburského a v době správcovství Jiřího z Poděbrad, proti němuž se v závěru svého života postavil. Nejasnosti panovaly i kolem jeho náhlé smrti. O Menhartovi z Hradce dosud nebyla vydána rozsáhlejší samostatná studie. Práce bude vycházet ze stávající literatury a editovaných pramenů. Podle možností přihlédne i k pramenům netištěným uloženým v Národním archivu v Praze a v písemnostech pánů z Hradce uložených ve Státním oblastním archivu v Třeboni, oddělení Jindřichův Hradec. This Bachelor thesis is dedicated to one representative of a significant Southern Czech noble family of Lords of Neuhaus, Meinhard (1398 - 1449). Meinhard belonged to moderate Utraquists, became an ally of the Taborites and later an important person in the negotiations with Sigismund of Luxemburg. He also played a major role in the period of interregnum after the death of Albert, Archduke of Austria and in the period of the reign of George of Poděbrady which he opposed later in his life. His sudden death was uncertain. So far, no extensive individual study about Meinhard of Neuhaus has been published. The thesis uses materials from contemporary literature and edited sources, or, as circumstances allow, takes account of non-printed sources stored in National Archive in Prague and the documents from the Lords of Neuhaus stored in State Regional Archive in Třeboň in the section Jindřichův Hradec. Keywords: Menhart z Hradce; Zikmund Lucemburský; Jiří z Poděbrad; interregnum; husitské války; Jindřichův Hradec; Menhart of Hradec; Sigismund of Luxemburg; George of Poděbrady; interregnum; the Hussite War; Jindřichův Hradec Available in a digital repository NRGL
Lord Menhart of Hradec in the Swirl of Events of the First Half of the 15th Century

Tato bakalářská práce je věnována představiteli významného jihočeského rodu pánů z Hradce, Menhartovi (1398 - 1449). Pan Menhart patřil k umírněným utrakvistům. Stal se spojencem táboritů a ...

Miczanová, Veronika; Bobková, Lenka; Zilynská, Blanka
Univerzita Karlova, 2015

Local Government's Approach to D3 Highway Construction: Case Study of City of Tábor
Vrtiška, Miroslav; Marada, Miroslav; Mikula, Karel
2013 - Czech
Percepce dálnice D3 představiteli místní samosprávy: příklad města Tábor Abstrakt Předkládaná bakalářská práce rozebírá postoje představitelů místní samosprávy k dálnici D3 na příkladech dvou největších jihočeských měst. Hlavní část analýzy se soustředí na okresní město Tábor a částečně také na krajskou metropoli České Budějovice. Komunikace D3 by se měla stát nejen důležitým vnitrostátním koridorem, ale také novým spojením Česka a Rakouska. Předpokládané vlivy dálnice jsou diskutovány s literaturou, přičemž práce se soustředí na vyhodnocení percepce D3 politickými představiteli města Tábor. Hlavním kritériem hodnocení je vnímání dálnice jakožto jednoho ze základních předpokladů všeobecného rozvoje regionu. Hlavním výzkumným nástrojem analýzy je polostrukturovaný rozhovor s představiteli vybraných měst. Klíčová slova: dálnice D3, Tábor, České Budějovice, percepce, rozvoj, rozhovor Local government's approach to D3 highway construction: case study of city of Tábor Abstract This thesis analyzes attitudes by political representatives from local administration of two biggest cities in southern Bohemia towards D3 highway. The main part of analysis focuses on district city of Tábor and partially on regional metropolis of České Budějovice. D3 Highway is supposed to become not only the important intrastate corridor but also the new connection between Czechia and Austria. Projected impacts of highway are compared with literature while the thesis concentrates on perception assessment of D3 highway by political representatives from selected city of Tábor. The main evaluation criterion is the perception of D3 highway as one of the basic requirement for general development of the region. Main research tool of analysis is half-structured interview with representatives of selected cities. Key words: D3 highway, Tábor, České Budějovice, perception, development, interview Keywords: dálnice D3; Tábor; České Budějovice; percepce; rozvoj; rozhovor; D3 highway; Tábor; České Budějovice; perception; development; interview Available in a digital repository NRGL
Local Government's Approach to D3 Highway Construction: Case Study of City of Tábor

Percepce dálnice D3 představiteli místní samosprávy: příklad města Tábor Abstrakt Předkládaná bakalářská práce rozebírá postoje představitelů místní samosprávy k dálnici D3 na příkladech dvou ...

Vrtiška, Miroslav; Marada, Miroslav; Mikula, Karel
Univerzita Karlova, 2013

Local Government's Approach to D3 Highway Construction: Case Study of City of Tábor
Vrtiška, Miroslav; Marada, Miroslav; Mikula, Karel
2013 - Czech
Percepce dálnice D3 představiteli místní samosprávy: příklad města Tábor Abstrakt Předkládaná bakalářská práce rozebírá postoje představitelů místní samosprávy k dálnici D3 na příkladech dvou největších jihočeských měst. Hlavní část analýzy se soustředí na okresní město Tábor a částečně také na krajskou metropoli České Budějovice. Komunikace D3 by se měla stát nejen důležitým vnitrostátním koridorem, ale také novým spojením Česka a Rakouska. Předpokládané vlivy dálnice jsou diskutovány s literaturou, přičemž práce se soustředí na vyhodnocení percepce D3 politickými představiteli města Tábor. Hlavním kritériem hodnocení je vnímání dálnice jakožto jednoho ze základních předpokladů všeobecného rozvoje regionu. Hlavním výzkumným nástrojem analýzy je polostrukturovaný rozhovor s představiteli vybraných měst. Klíčová slova: dálnice D3, Tábor, České Budějovice, percepce, rozvoj, rozhovor Local government's approach to D3 highway construction: case study of city of Tábor Abstract This thesis analyzes attitudes by political representatives from local administration of two biggest cities in southern Bohemia towards D3 highway. The main part of analysis focuses on district city of Tábor and partially on regional metropolis of České Budějovice. D3 Highway is supposed to become not only the important intrastate corridor but also the new connection between Czechia and Austria. Projected impacts of highway are compared with literature while the thesis concentrates on perception assessment of D3 highway by political representatives from selected city of Tábor. The main evaluation criterion is the perception of D3 highway as one of the basic requirement for general development of the region. Main research tool of analysis is half-structured interview with representatives of selected cities. Key words: D3 highway, Tábor, České Budějovice, perception, development, interview Keywords: dálnice D3; Tábor; České Budějovice; percepce; rozvoj; rozhovor; D3 highway; Tábor; České Budějovice; perception; development; interview Available in a digital repository NRGL
Local Government's Approach to D3 Highway Construction: Case Study of City of Tábor

Percepce dálnice D3 představiteli místní samosprávy: příklad města Tábor Abstrakt Předkládaná bakalářská práce rozebírá postoje představitelů místní samosprávy k dálnici D3 na příkladech dvou ...

Vrtiška, Miroslav; Marada, Miroslav; Mikula, Karel
Univerzita Karlova, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases