Number of found documents: 138
Published from to

DIE SYRISCH-ORTHODOXE KIRCHE VON ANTIOCHIEN IN EUROPA
MEDVECKÝ, Jan Mikuláš
2017 - German
This thesis discusses the historical development of the Syriac Orthodox Church of Anti- och based upon its origins in the Tur 'Abdin region up to the time of its believers' emig- ration to Europe. The difficulties with which the Church was confronted are discussed, duly referencing instances of conflict, division and political upheaval. The topic of the persecution of Christians is depicted by way of an excursus. The positive develo- pments, the golden ages through history and the current (continued) subsistence of old traditions and culture in European nations are also addressed. Concomitantly, a picture is presented of the situation of those believers who live in a diaspora and may be affec- ted by discrimination and difficulties in terms of integration. The current situation in the Near East is prompting the westward migration of persecuted peoples of the most diverse ethnicities and faiths. This thesis may serve as the basis for a comparative retro- spective, since it portrays the manner in which integration in Europe was once achieved. Diese Arbeit thematisiert die historische Entwicklung der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien ausgehend von ihren Ursprüngen im Gebiet des Tur'Abdin bis zur Emigration ihrer Gläubigen nach Europa. Anhand von Konflikten, Trennungen und politischen Umbrüchen werden die Schwierigkeiten, mit der sich die Kirche kon- frontiert sah, erörtert. Die Thematik der Christenverfolgung wird anhand eines Exkurses geschildert. Zudem wird auf die positiven Entwicklungen, die historischen Zeiten derHochblüte und das aktuelle (Weiter-)Leben der alten Traditionen und Kultur in den europäischen Ländern eingegangen. Gleichsam wird die Situation jener Gläubi- gen dargestellt, die in der Diaspora leben und von Diskriminierung und Integrations- schwierigkeiten betroffen sein können. Die derzeitige Situation im Nahen Osten bedingt die Abwanderung von Verfolgten unterschiedlichster Ethnien und Gläubigen nach Wes- ten. Die Arbeit kann als Grundlage für einen vergleichenden Rückblick dienen, da ge- schildert wird, wie Integration in Europa einst gelingen konnte. Keywords: Syriac; orthodox Church; Antioch; Tur'Abdin; Mor Gabriel; IS Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
DIE SYRISCH-ORTHODOXE KIRCHE VON ANTIOCHIEN IN EUROPA

This thesis discusses the historical development of the Syriac Orthodox Church of Anti- och based upon its origins in the Tur 'Abdin region up to the time of its believers' emig- ration to Europe. The ...

MEDVECKÝ, Jan Mikuláš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Reiner Kunze - Ein Mittler zwischen der deutschen und tschechischen Kultur und Sprache
HAVLÍKOVÁ, Kamila
2018 - German
This diploma thesis deals with the personality of the German writer Reiner Kunze. He is perceived as a mediator between the Czech and German culture, language and literary stage. It focuses on the writer's own literary and translational activities mainly concentrating on Czech poetry. These aspects are researched in chronological order, from writer's literary beginnings to contemporary work. Part of the thesis is also the outline of Kunze's attitude to political events in Czechoslovakia, especially in the late 1960s. The work is finished with the author's role in the contemporary literary world. Tato diplomová práce se zabývá osobností německého spisovatele Reinera Kunzeho. Je zde vnímán jako prostředník mezi českou a německou jazykovou, kulturní a literární scénou. Zaměřuje se na spisovatelovu vlastní literární i překladatelskou činnost ta se koncentruje především na českou poesii. Tyto aspekty zkoumá v chronologickém, časově sousledném pořadí, od spisovatelových literárních počátků až po současnou tvorbu. Součástí práce je i nastínění autorova postoje k politickému dění v Československu, především na konci 60. let 20. století. Práce je zakončena autorovou rolí v současném literárním světě. Keywords: Czech language; German language; culture; literature; Reiner Kunze Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Reiner Kunze - Ein Mittler zwischen der deutschen und tschechischen Kultur und Sprache

This diploma thesis deals with the personality of the German writer Reiner Kunze. He is perceived as a mediator between the Czech and German culture, language and literary stage. It focuses on the ...

HAVLÍKOVÁ, Kamila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Jazykové biografie žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich odraz ve výuce němčiny jako cizího jazyka
DOLEŽALOVÁ, Kateřina
2018 - German
This diploma thesis analyses language biographies of the students with different mother tongue, and the subsequent reflection of those biographies in teaching German as a foreign language. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part, based on theoretical literature, outlines four basic chapters with the phenomena which influence the lives of migrants substantially multilingualism, identity, culture and cultural diversity, migration associated with integration or assimilation. The practical part focuses on case study which concentrates on the students with different mother tongue who live in Linz in Austria and visit elementary school there. Their language biographies are recorded and analysed on the basis of a questionnaire, a narrative interview and the language portraits method by H. J. Krumm. At the end of the thesis all findings are summarized, and recommendations for teaching practice with students are deduced. Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním jazykových biografií žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich následným odrazem ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Tato práce se dělí na část teoretickou i praktickou. Teoretická část práce se na základě odborné literatury soustřeďuje na vymezení čtyř základních kapitol, jejichž tématem jsou fenomény, které životy migrantů do značné míry ovlivňují vícejazyčnost, identita, kultura a kulturní rozmanitost, migrace a s ní spojená integrace či asimilace. Praktickou část tvoří případová studie žáků s odlišným mateřským jazykem, kteří žijí v rakouském městě Linz a navštěvují zde základní školu. Na základě dotazníku, narativního interview a metody jazykových portrétů podle H. J. Krumma jsou jejich jazykové biografie zaznamenávány a analyzovány. V závěru práce jsou veškeré poznatky shrnuty a následně jsou vyvozena doporučení pro výukovou praxi s těmito žáky. Klíčová slova: jazykové biografie, mnohojazyčnost, žáci s odlišným mateřským jazykem, identita, migrace, integrace, němčina jako cizí jazyk Keywords: Key words: language biographies; multilingualism; students with different mother tongue; identity; migration; integration; German as a foreign language Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Jazykové biografie žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich odraz ve výuce němčiny jako cizího jazyka

This diploma thesis analyses language biographies of the students with different mother tongue, and the subsequent reflection of those biographies in teaching German as a foreign language. The thesis ...

DOLEŽALOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Imperativ im DaF-Unterricht
DOULOVÁ, Eva
2017 - German
This thesis deals with the issue of the imperative and its periphrastic forms. It points out the options of expression of this phenomenon and its usage. The theoretical part of the thesis also deals with imperative sayings; they are then compared to the Czech language. Chapters on methodology follow because they are necessary to process the practical part. The work refers to principles of choosing a good textbook and mentions approaches to grammar instruction. The second part analyses nine textbooks for teaching German as a second foreign language. The analysis is divided into three parts; for each of them the criteria for its evaluation were set. The analysis focuses not only on a teacher´s language but also on how the grammar is presented in the textbooks. Moreover, the differences between the books are mentioned. Tato diplomová práce se zabývá problematikou imperativu a jeho opisných forem. Ukazuje možnosti vyjádření tohoto jevu a jeho užití. Teoretická část práce se také věnuje úslovím s imperativem, která jsou poté srovnána s českým jazykem. Dále následují kapitoly k metodologii, které jsou nezbytné pro zpracování praktické části. Nastiňuje také krátce zásady výběru učebnic a zmiňuje přístupy k výkladu gramatiky. V praktické části práce je analyzováno devět učebnic pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka. Analýza je rozdělena do tří částí a pro každou část byla stanovena kritéria pro hodnocení. Rozbor se zaměřuje nejen na jazyk učitele, ale také jakým způsobem je tento gramatický jev v učebnicích prezentován. V závěru jsou nastíněny odlišnosti těchto publikací. Keywords: Imperative; Forms of imperativ; Imperative phrases; Lesson planning; Teachers commands; Teachers instructions; Analysis; Assessment of student books Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Imperativ im DaF-Unterricht

This thesis deals with the issue of the imperative and its periphrastic forms. It points out the options of expression of this phenomenon and its usage. The theoretical part of the thesis also deals ...

DOULOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Sprachliche Einflüsse einer Fremdsprachenumgebung auf Strukturen der Muttersprache. Wirkung der tschechischen Sprache auf langzeitig im tschechischsprachigen Gebiet lebende deutsche Muttersprachler.\nl\nl Jazykové vlivy cizojazyčného prostředí na struktury mateřského jazyka. Působení češtiny na německé rodilé mluvčí žijící dlouhodobě v českém jazykovém prostředí.
JIRÁKOVÁ, Pavlína
2010 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sprachliche Einflüsse einer Fremdsprachenumgebung auf Strukturen der Muttersprache. Wirkung der tschechischen Sprache auf langzeitig im tschechischsprachigen Gebiet lebende deutsche Muttersprachler.\nl\nl Jazykové vlivy cizojazyčného prostředí na struktury mateřského jazyka. Působení češtiny na německé rodilé mluvčí žijící dlouhodobě v českém jazykovém prostředí.

JIRÁKOVÁ, Pavlína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Die Frage der Schuld in ausgewählten Werken Friedrich Dürrenmatts
VALDMANOVÁ, Zuzana
2011 - German
The aim of the thesis Die Frage der Schuld in ausgewählten Werken Friedrich Dürrenmatts/Question of quilt in selected works of Friedrich Dürrenmatt was to deal with the theme of quilt in selected dramatic and prosaic works of this Suisse writer. The thesis is based on the classification of quilt of Karl Jaspers, a German existentialist philosopher. The theoretical part of the thesis is based on stating the contemporary context of Dürrenmatt?s works and investigates the influence of his life on his work. The analytic part of the thesis characterizes the quilt and identifies the typology of guilty persons. The conclusion compares the results of the thesis with Dürrenmatt?s texts on literary theory. Cílem diplomové práce Die Frage der Schuld in ausgewählten Werken Friedrich Dürrenmatts/Otázka viny ve vybraných dílech Friedricha Dürrenmatta byla tematizace viny v rámci vybraného dramatického a prozaického díla tohoto švýcarského spisovatele. Práce se opírá o pojetí kategorizace viny německého existenciálního filozofa Karla Jasperse. Teoretická část se zabývá zasazením díla do dobového kontextu a zkoumá vliv autorova života na jeho dílo. V analytické části jde o samotnou charakterizaci viny a vypracování typologie viníků. V závěru jsou porovnány výsledky práce s Dürrenmattovými literárně-teoretickými texty. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Frage der Schuld in ausgewählten Werken Friedrich Dürrenmatts

The aim of the thesis Die Frage der Schuld in ausgewählten Werken Friedrich Dürrenmatts/Question of quilt in selected works of Friedrich Dürrenmatt was to deal with the theme of quilt in selected ...

VALDMANOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Grammatische Fehler bei Deutsch lernenden Tschechen
VÁVROVÁ, Lenka
2009 - German
ABSTRACT Grammar mistakes of the German learning Czechs The thesis is focused on morphological and syntax mistakes of German learning Czechs. The most important definitions, classifications and sources of mistakes are summarized in the first part. In the next part are systematically described the concrete mistakes of Czechs, as well as their sources, mainly the linguistic interferences between and within languages. The last part contains authentic texts written in German by Czech students or pupils. The grammar mistakes in the texts are marked and analyzed. ABSTRACT Grammatische Fehler bei Deutsch lernenden Tschechen Die Diplomarbeit befasst sich mit morphologischen und syntaktischen Fehlern bei Deutsch lernenden Tschechen. In der ersten Kapitel sind die wichtigsten Fehlerdefinitionen, Fehlerklassifizierungen und Fehlerursachen zusammengefasst. Im nächsten Teil werden konkrete Fehler der tschechischen Lernenden sowie ihre Ursachen, vor allem die zwischen- und innensprachliche Interferenz, systematisch beschrieben. Der letzte Teil enthält authentische auf Deutsch geschriebene Texte tschechischer Lernenden. In den Texten sind die grammatischen Fehler markiert und kurz analysiert. ANOTACE Gramatické chyby Čechů učících se německy Diplomová práce se zabývá morfologickmi a syntaktickými chybami Čechů učících se německy. V první kapitole jsou stručně shrnuty nejdůležitější definice, klasifikace a příčiny chyb. V další části jsou systematicky popsány konkrétní chyby českých žáků stejně jako jejich příčiny, především mezijazyková a vnitrojazyková interference. Poslední část obsahuje autentické německy psané texty českých žáků. V textech jsou gramatické chyby vyznačeny a je proveden jejich krátký rozbor. Keywords: grammar; German; interference; mistakes; morphology; syntax; sources of mistakes Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Grammatische Fehler bei Deutsch lernenden Tschechen

ABSTRACT Grammar mistakes of the German learning Czechs The thesis is focused on morphological and syntax mistakes of German learning Czechs. The most important definitions, classifications and ...

VÁVROVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Moderne Frau und in der Zeit der Industrialisierung
KOLÁŘOVÁ, Jana
2011 - German
This thesis deals with an analysis of chosen books written by a famous German writer Thedor Fontane. Particularly, there are three main books I have chosen for my analysis ? Desire, Torment, Effie Briest and L?Adultera. There is a theoretical part at the beginning of my thesis. I have focused on dealing with specialized foundation. This represents later a basic part for a following analysis in the second, practical part. The second part, the analysis of books, includes general information about the book, brief content of a book and attributes of main characters. It is followed by comparison of historical reality with reality shown in the book. At the end of the whole thesis, there is the third part ? comparison of all three novels, generally as well as from the point of view of the main characters and the historical fidelity of books. Tato práce se zabývá analýzou vybraných děl známého německého spisovatele Theodora Fontana. Konkrétně jde o tři romány - Toužení, soužení; Effi Briestová a Cizoložnice. Této analýze předchází teoretická část, ve které jsou zpracovány odborné podklady a ty poté slouţí jako východisko v následné analýze v druhé, praktické části. Druhá část, tedy analýza děl, zahrnuje obecné informace o díle, stručný obsah a charakteristiku hlavních postav. Následuje porovnání historické skutečnosti s předloţenou realitou v díle. Celou práci uzavírá třetí část - komparace všech tří románů, a to jak všeobecně, tak i z hlediska hlavních hrdinek a historické věrnosti. Keywords: Realism; German literature in 19th century; Social situation of women in Germany in 19th century ? history; Theodor Fontane and Desire; Torment; Effie Briest; L?Adultera; Attributes of main characters in the book ? comparison with reality Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Moderne Frau und in der Zeit der Industrialisierung

This thesis deals with an analysis of chosen books written by a famous German writer Thedor Fontane. Particularly, there are three main books I have chosen for my analysis ? Desire, Torment, Effie ...

KOLÁŘOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Weibliche und männliche Berufsbezeichnungen in DaF-Lehrbuechern. Genderlinguistische Analyse.
HRONKOVÁ, Václava
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Weibliche und männliche Berufsbezeichnungen in DaF-Lehrbuechern. Genderlinguistische Analyse.

HRONKOVÁ, Václava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Untersuchungen zur Geschichte der Fachsprache der Architektur. Paul Decker und seine Ausführliche Anleitung zur Civilbaukunst (Bd.1).
ŠŤASTNÁ, Soňa
2010 - German
The topic of this diploma thesis is an analysis of history of special language of architecture in Paul Decker´s ?Ausführliche Anleitung zur Civilbaukunst (Bd.1)?. This thesis is divided into nine basic parts. The first, second and third parts characterize the special language, baroque and Paul Decker´s life and work. The following parts concentrate on the analysis of the special language presenting in this Decker´s work, that means on morphology, word-formative processes, the role of metaphors and foreign words, polysemy and synonyms, hyponyms, hyperonyms and co-hyponyms as well as the relation between verbal and nonverbal language part. Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der architektonischen Fachsprache in Paul Deckers ?Ausführliche Anleitung zur Civilbaukunst (Bd.1)?. Die ganze Diplomarbeit ist in neun Hauptkapitel geteilt. Die ersten drei Kapitel konzentrieren sich auf Charakteristik der Fachsprachen, des Barocks und des Lebens und Werks Paul Deckers. Die folgenden Kapitel analysieren die im Werk Deckers gegebene Architekturterminologie, d.h. Morphologie, Wortbildungsprozesse, Rolle der Metapher und Entlehnungen, Polysemie und Synonymie, sowie Hyponymie, Hyperonymie und Kohyponymie und Text-Bild-Beziehungen Keywords: Paul Decker; Ausführliche Anleitung zur Civilbaukunst (Bd.1); history of special language of architecture; architektur teminology; word-formative processes; metaphors; foreign words; verbal and nonverbal language part Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Untersuchungen zur Geschichte der Fachsprache der Architektur. Paul Decker und seine Ausführliche Anleitung zur Civilbaukunst (Bd.1).

The topic of this diploma thesis is an analysis of history of special language of architecture in Paul Decker´s ?Ausführliche Anleitung zur Civilbaukunst (Bd.1)?. This thesis is divided into nine ...

ŠŤASTNÁ, Soňa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases