Number of found documents: 58
Published from to

Faunistické a ekologické vyhodnocení ichtyofauny České republiky (včetně vyhodnocení historického vývoje) a výzkum forem její optimální ochrany
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha; Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra ekologie, České Budějovice; Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Ostrava; Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno; Český svaz ochránců přírody - ZO Vlašim; Dušek, Martin; Hartvich, P.; Prokeš, Miroslav; Lojkásek, Bohumír; Lusk, Stanislav; Hanel, Lubomír
2004 - Czech
Cílem projektu bylo zmapovat a zhodnotit historický a současný stav ichtyofauny České republiky pomocí analýzy faunistických a ekologických dat. Na základě analýzy ichtyologických publikací a faunistických zdrojů týkajících se ČR a všech druhů naší ichtyofauny byla zpracována nálezových dat v Excelu. Byla zpracována databáze 10 000 nálezových položek zahrnující celé území ČR. Byly vyhodnoceny historické údaje o vývoji našeho Červeného seznamu ichtyofauny a budou součástí publikace "Ochrana ryb a mihulí". Po upřesnění postupu faunistických mapovacích průzkumů byly přiděleny regiony jednotlivým řešitelům. Výsledky terénních průzkumů byly zčásti zapracovány do databáze nálezů. Kresby do Atlasu výskytu ichtyofauny budou hotové do konce roku 2004. Keywords: ryby; ichtyologie; ochrana zvířat žijících volně; mihule; publikace; vývoj historický; ochrana ryb; Česká republika; fish; ichthyology; wildlife conservation; lampreys; publication; historical evolution; fish protection; Czech Republic; ochrana zvířat; historický vývoj Available in the Ministry of the Environment
Faunistické a ekologické vyhodnocení ichtyofauny České republiky (včetně vyhodnocení historického vývoje) a výzkum forem její optimální ochrany

Cílem projektu bylo zmapovat a zhodnotit historický a současný stav ichtyofauny České republiky pomocí analýzy faunistických a ekologických dat. Na základě analýzy ichtyologických publikací a ...

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha; Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra ekologie, České Budějovice; Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Ostrava; Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno; Český svaz ochránců přírody - ZO Vlašim; Dušek, Martin; Hartvich, P.; Prokeš, Miroslav; Lojkásek, Bohumír; Lusk, Stanislav; Hanel, Lubomír
Ministerstvo životního prostředí, 2004

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
BIOPHARM Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s., Praha; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany; Turek, Jan; Beránková, Petra; Sudová, Eliška; Faina, Richard; Piačková, Veronika; Máchová, Jana; Valentová, Olga; Velíšek, Josef; Kroupová, Hana; Svobodová, Zdeňka; Kolářová, Jitka; Žlábek, Vladimír; Randák, Tomáš
2007 - Czech
Hlavním cílem bloku B7 je nalézt odpověď na otázku, zda se ve vodním prostředí našich toků vyskytují skutečně takové koncentrace biologicky aktivních látek pocházejících z běžných komunálních odpadních vod, které negativně působí na vodní organismy. Zpráva za rok 2007 obsahuje metodiku řešení problematik zahrnutých v bloku B7 pro roky 2007 – 2011, dále je zde uvedena stručná charakteristika biologicky aktivních látek kontaminujících vodní prostředí, na které bude zaměřena pozornost v průběhu řešení projektu. Zpráva také obsahuje dílčí výsledky řešení projektu získané v roce 2007 včetně tabulkové přílohy. Součástí zprávy jsou i 3 články v časopisech s impakt faktorem. Keywords: Česká republika; Labe; látka znečišťující biologická; vliv na živočichy; ryby; účinek znečištění biologický; znečištění biologické; znečištění vody; zátěž ekologická; hydrologie; vzorkování; voda odpadní; jakost vody; zdroje vodní; ekosystém vodní; povodí Labe; odtok z povodí; vliv antropogenní; Czech Republic; Elbe river; biological pollutant; animal impact; fish; biological effect of pollution; biological pollution; water pollution; environmental burden; hydrology; sampling; wastewater; water quality; water resources; water ecosystem; Elbe river basin; run-off; anthropogenic impact; jakost vody; hydrologie; znečištění vody; ryby Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Hlavním cílem bloku B7 je nalézt odpověď na otázku, zda se ve vodním prostředí našich toků vyskytují skutečně takové koncentrace biologicky aktivních látek pocházejících z běžných komunálních ...

BIOPHARM Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s., Praha; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany; Turek, Jan; Beránková, Petra; Sudová, Eliška; Faina, Richard; Piačková, Veronika; Máchová, Jana; Valentová, Olga; Velíšek, Josef; Kroupová, Hana; Svobodová, Zdeňka; Kolářová, Jitka; Žlábek, Vladimír; Randák, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2007

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Český hydrometeorologický ústav, Praha; Umea University, Sweden; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice; Stará, Alžběta; Steinbach, Christoph; Grabicová, Kateřina; Burkina, Viktoriia; Golovko, Oksana; Turek, Jan; Sudová, Eliška; Máchová, Jana; Valentová, Olga; Velíšek, Josef; Kroupová, Hana; Kolářová, Jitka; Fedorova, Ganna; Žlábek, Vladimír; Grabic, Roman; Li, Zhihua; Randák, Tomáš
2011 - Czech
Projekt se zabývá vlivem běžných komunálních zdrojů znečištění na vodní prostředí. Získal data charakterizující kontaminci vodních ekosystémů vybranými biologicky aktivními látkami nad a pod vytipovanými zdroji komunálního znečištění a hodnotil jejich vliv na indikátorové organismy - ryby. Je uvedeno vyhodnocení souvislostí mezi výskytem vybraných polutantů ve vodním prostředí a biologickými změnami u indikátorů organismů v laboratorních i přírodních podmínkách. Keywords: vliv antropogenní; odtok; povodí Labe; ekosystém vodní; zdroje vodní; jakost vody; voda odpadní; vzorkování; hydrologie; zátěž ekologická; znečištění vody; znečištění biologické; účinek znečištění biologický; ryby; vliv na živočichy; látka znečišťující biologická; Labe; Česká republika; odpady komunální; vody odpadní domovní; vody odpadní městské; indikátory biologické; anthropogenic impact; run-off; Elbe river basin; water ecosystem; water resources; water quality; wastewater; sampling; hydrology; environmental burden; water pollution; biological pollution; biological effect of pollution; fish; animal impact; biological pollutant; Elbe river; Czech Republic; municipal waste; domestic waste water; municipal wastewater; biological indicators; znečištění vody; odpadní vody městské Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Projekt se zabývá vlivem běžných komunálních zdrojů znečištění na vodní prostředí. Získal data charakterizující kontaminci vodních ekosystémů vybranými biologicky aktivními látkami nad a pod ...

Český hydrometeorologický ústav, Praha; Umea University, Sweden; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice; Stará, Alžběta; Steinbach, Christoph; Grabicová, Kateřina; Burkina, Viktoriia; Golovko, Oksana; Turek, Jan; Sudová, Eliška; Máchová, Jana; Valentová, Olga; Velíšek, Josef; Kroupová, Hana; Kolářová, Jitka; Fedorova, Ganna; Žlábek, Vladimír; Grabic, Roman; Li, Zhihua; Randák, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny
Trpáková T+T; R-Princip Most s.r.o., Most; LARECO, Říčany; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice; Trpáková, Ivana; Trpák, Pavel; Svoboda, Ivan; Pixová, Kateřina; Sklenička, Petr; Havelka, Ladislav; Vácha, Aleš; Sýkorová, Zuzana; Procházka, Jan; Hais, Martin; Broumová, Hana; Pechar, Libor; Pecharová, Emilie
2005 - Czech
Technická část projektu je rozdělena do těchto kapitol: 1. Filosofické a koncepční předpoklady, 2. Program řešení, metodika, 3. Vyhodnocení výsledků (vyhodnocení stávajícího stavu lokality Vršany, technický popis, biologický popis, historický Land cover a Land use, analýza zachovalých přírodních znaků, charakteristik a hodnot okolní krajiny, charakteristika rekultivačních projektů z technického hlediska pro Vršany a návrh krajinně architektonického řešení). Keywords: Čechy severozápadní; Podkrušnohoří; využití krajiny; rozmanitost biologická; rozmanitost krajinná; obnova krajiny; udržitelnost; oblast těžby důlní; rekultivace krajiny; North-Western Bohemia; Krušné Mountains region; landscape use; biological diversity; landscape diversity; landscape recovery; sustainability; mining district; landscape reclamation; rekultivace krajiny Available in the Ministry of the Environment
Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny

Technická část projektu je rozdělena do těchto kapitol: 1. Filosofické a koncepční předpoklady, 2. Program řešení, metodika, 3. Vyhodnocení výsledků (vyhodnocení stávajícího stavu lokality Vršany, ...

Trpáková T+T; R-Princip Most s.r.o., Most; LARECO, Říčany; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice; Trpáková, Ivana; Trpák, Pavel; Svoboda, Ivan; Pixová, Kateřina; Sklenička, Petr; Havelka, Ladislav; Vácha, Aleš; Sýkorová, Zuzana; Procházka, Jan; Hais, Martin; Broumová, Hana; Pechar, Libor; Pecharová, Emilie
Ministerstvo životního prostředí, 2005

Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny
Šternberkovo muzeum, Praha; Trpáková T+T; R-Princip Most s.r.o., Most; LARECO, Říčany; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice; Drábek, Karel; Přikryl, Ivo; Trpáková, Ivana; Trpák, Pavel; Svoboda, Ivan; Pixová, Kateřina; Sklenička, Petr; Havelka, Ladislav; Vácha, Aleš; Sýkorová, Zuzana; Procházka, Jan; Šmahel, Lukáš; Hais, Martin; Wotavová, Kateřina; Broumová, Hana; Pechar, Libor; Pecharová, Emilie
2005 - Czech
Výstupy projektu za období 2003-2005 (filosofické a koncepční předpoklady, program řešení, metodika, základní principy biotopů pro měření evapotranspirace, zpracování distančních dat) a vyhodnocení výsledků (vyhodnocení historického land use a land cover, současný stav krajiny - mapování aktuální vegetace a jejich teplotních charakteristik jako podpůrného prvku rekultivačních modelů, vodohospodářská problematika řešených území - lom ČSA a lom Vršany, hlavní principy implementace krajinné heterogenity do obnovy posttěžebních lokalit). Keywords: Čechy severozápadní; Podkrušnohoří; využití krajiny; rozmanitost biologická; rozmanitost krajinná; obnova krajiny; udržitelnost; oblast těžby důlní; rekultivace krajiny; North-Western Bohemia; Krušné Mountains region; landscape use; biological diversity; landscape diversity; landscape recovery; sustainability; mining district; landscape reclamation; rekultivace krajiny Available in the Ministry of the Environment
Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny

Výstupy projektu za období 2003-2005 (filosofické a koncepční předpoklady, program řešení, metodika, základní principy biotopů pro měření evapotranspirace, zpracování distančních dat) a vyhodnocení ...

Šternberkovo muzeum, Praha; Trpáková T+T; R-Princip Most s.r.o., Most; LARECO, Říčany; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice; Drábek, Karel; Přikryl, Ivo; Trpáková, Ivana; Trpák, Pavel; Svoboda, Ivan; Pixová, Kateřina; Sklenička, Petr; Havelka, Ladislav; Vácha, Aleš; Sýkorová, Zuzana; Procházka, Jan; Šmahel, Lukáš; Hais, Martin; Wotavová, Kateřina; Broumová, Hana; Pechar, Libor; Pecharová, Emilie
Ministerstvo životního prostředí, 2005

Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny
Trpáková T+T; R-Princip Most s.r.o., Most; LARECO, Říčany; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice; Trpáková, Ivana; Trpák, Pavel; Svoboda, Ivan; Sklenička, Petr; Procházka, Jan; Šmahel, Lukáš; Hais, Martin; Wotavová, Kateřina; Broumová, Hana; Pechar, Libor; Pecharová, Emilie
2003 - Czech
Cílem projektu je ověřit koncepce obnovy podkrušnohorské krajiny narušené těžbou, zejména segmenty krajiny s navrhovanými rozsáhlými zatopenými plochami z hlediska aspektů dlouhodobé udržitelnosti a druhové rozmanitosti cílové krajiny. Navrhnout a posoudit alternativní koncepce obnovy krajiny, která vytvoří vyšší potenciál pro vznik druhově rozmanité krajiny a vyšší potenciál využívání krajiny pro rozvoj regionu. Navrhnout a posoudit alternativní koncepce obnovy krajiny v prostoru těžebních lokalit ČSA a Vršany, které zajistí vyšší potenciál vzniku druhově rozmanité krajiny a vyšší potenciál využití krajiny pro rozvoj regionu. Keywords: Čechy severozápadní; Podkrušnohoří; využití krajiny; rozmanitost biologická; rozmanitost krajinná; obnova krajiny; udržitelnost; oblast těžby důlní; rekultivace krajiny; North-Eastern Bohemia; Krušné Mountains region; landscape use; biological diversity; landscape diversity; landscape recovery; sustainability; mining district; landscape reclamation; rekultivace krajiny Available in the Ministry of the Environment
Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny

Cílem projektu je ověřit koncepce obnovy podkrušnohorské krajiny narušené těžbou, zejména segmenty krajiny s navrhovanými rozsáhlými zatopenými plochami z hlediska aspektů dlouhodobé udržitelnosti a ...

Trpáková T+T; R-Princip Most s.r.o., Most; LARECO, Říčany; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice; Trpáková, Ivana; Trpák, Pavel; Svoboda, Ivan; Sklenička, Petr; Procházka, Jan; Šmahel, Lukáš; Hais, Martin; Wotavová, Kateřina; Broumová, Hana; Pechar, Libor; Pecharová, Emilie
Ministerstvo životního prostředí, 2003

CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice; Jihočeská univerzita České Budějovice; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice; Lapka, Miroslav; Zemek, František; Cudlín, Pavel; Macků, Jaromír; Henžlík, Vladimír; Cienciala, Emil; Janouš, Dalibor; Šantrůčková, Hana; Vránová, Valerie; Formánek, Pavel; Urban, Otmar; Dubrovský, Martin; Pokorný, Radek; Marek, Michal V.
2004 - Czech
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů. 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti.Ve zprávě jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo v roce 2004 v jednotlivých segmentech. Keywords: uhlík, cyklus uhlíku; klima; změna klimatu; vývoj klimatický; ekosystém terestrický; oxid uhličitý; protokol Kjótský; emise oxidu uhličitého; emise plynů skleníkových; plyny skleníkové; důsledek ekonomický; důsledek sociální; ekosystém travní; ekosystém lesní; ekosystém horský; využívání krajiny; Česká republika; Moravskoslezské Beskydy; carbon; carbon cycle; climate; climate change; climate development; terrestrial ecosystem; carbon dioxide; Kyoto Protocol; carbon dioxide emission; emission of greenhouse gases; greenhouse gases; economic consequence; social consequence; grassland ecosystem; forest ecosystem; highland ecosystem; landuse; Czech Republic; Moravskoslezské Beskydy Mts.; oxid uhličitý; uhlíkový cyklus Available in the Ministry of the Environment
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR

Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat ...

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice; Jihočeská univerzita České Budějovice; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice; Lapka, Miroslav; Zemek, František; Cudlín, Pavel; Macků, Jaromír; Henžlík, Vladimír; Cienciala, Emil; Janouš, Dalibor; Šantrůčková, Hana; Vránová, Valerie; Formánek, Pavel; Urban, Otmar; Dubrovský, Martin; Pokorný, Radek; Marek, Michal V.
Ministerstvo životního prostředí, 2004

Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny
Šternberkovo muzeum, Praha; ENKI o.p.s., Třeboň; Trpáková T+T; R-Princip Most s.r.o., Most; LARECO, Říčany; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice; Drábek, Karel; Přikryl, Ivo; Trpáková, Ivana; Trpák, Pavel; Svoboda, Ivan; Pixová, Kateřina; Sklenička, Petr; Havelka, Ladislav; Vácha, Aleš; Sýkorová, Zuzana; Procházka, Jan; Šmahel, Lukáš; Hais, Martin; Wotavová, Kateřina; Broumová, Hana; Pechar, Libor; Pecharová, Emilie
2004 - Czech
Pro potřeby studie byla vymezena následující kritéria hodnocení variant obnovy těžbou narušených segmentů krajiny: 1. stabilita toku energií, vody a látek v krajině s důrazem na malý oběh (odtoky, evaporace), 2. struktura krajiny, prostorové rozložení krajinných prvků (indikační hodnoty krajinného pokryvu), 3. biotická rozmanitost krajiny podmíněná různorodostí typů ekosystémů (heterogenita), 4. migrace organismů v návaznosti na okolní genofondové zdroje (migrace pozitivní, negativní, prostupnost krajiny), 5. stabilita krajiny (respektování paměti krajiny, schopnost zotavení, resistence a resilience po disturbanci, minimalizace vkládání dodatkové energie k zajištění stability, odnos částic, erozní zatížení) podmínky pro rozvoj diverzity krajiny včetně aspektů časových. Byla vytvořena první varianta srovnávací tabulky pro posouzení rozpracovaných jednotlivých kritérií (bez hodnocení kritérií ekonomických). Keywords: Čechy severozápadní; Podkrušnohoří; využití krajiny; rozmanitost biologická; rozmanitost krajinná; obnova krajiny; udržitelnost; oblast těžby důlní; rekultivace krajiny; North-Eastern Bohemia; Krušné Mountains region; landscape use; biological diversity; landscape diversity; landscape recovery; sustainability; mining district; landscape reclamation; rekultivace krajiny Available in the Ministry of the Environment
Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny

Pro potřeby studie byla vymezena následující kritéria hodnocení variant obnovy těžbou narušených segmentů krajiny: 1. stabilita toku energií, vody a látek v krajině s důrazem na malý oběh (odtoky, ...

Šternberkovo muzeum, Praha; ENKI o.p.s., Třeboň; Trpáková T+T; R-Princip Most s.r.o., Most; LARECO, Říčany; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice; Drábek, Karel; Přikryl, Ivo; Trpáková, Ivana; Trpák, Pavel; Svoboda, Ivan; Pixová, Kateřina; Sklenička, Petr; Havelka, Ladislav; Vácha, Aleš; Sýkorová, Zuzana; Procházka, Jan; Šmahel, Lukáš; Hais, Martin; Wotavová, Kateřina; Broumová, Hana; Pechar, Libor; Pecharová, Emilie
Ministerstvo životního prostředí, 2004

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Umea University, Department oc Chemistry, Sweden; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice; Li, Zhihua; Hanák, Jan; Turek, Jan; Beránková, Petra; Sudová, Eliška; Piačková, Veronika; Máchová, Jana; Valentová, Olga; Velíšek, Josef; Kroupová, Hana; Svobodová, Zdeňka; Kolářová, Jitka; Žlábek, Vladimír; Randák, Tomáš
2010 - Czech
Bylo provedeno hodnocení kontaminace vodního prostředí na šesti vybraných lokalitách, které se nacházejí na malých tocích povodí Labe nad a pod čistírnami odpadních vod. Sledovány byly lokality Pacov, Brloh a Prachatice. Vliv kontaminace životního prostředí na ryby byl ve vybraných lokalitách hodnocen pomocí markerů kontaminace (vitellogenin, EROD). Indikátorovým druhem byl pstruh obecný. Byla zjišťována přítomnost širokého spektra biologicky aktivních skupin cizorodých látek ve vodním prostředí. Byla zjišťována přítomnost rtuti a PFCs ve směsných vzorcích masa ryb. Proběhly laboratorní testy zaměřené na hodnocení vlivu vybraných farmak a pesticidů. Byly prováděny testy akutní toxicity a subchronické toxicity. Z dosažených výsledků vyplývá, že malé obce jsou velmi významným zdrojem kontaminace vodního prostředí širokým spektrem biologicky účinných sloučenin, které se do vodního prostředí dostávají v koncentracích negativně ovlivňující vodní organismy. Zpráva obsahuje pouze stručné shrnutí výsledků projektu a články, které byly k projektu publikovány. Keywords: Česká republika; Labe; látka znečišťující biologická; vliv na živočichy; ryby; účinek znečištění biologický; znečištění biologické; znečištění vody; zátěž ekologická; hydrologie; vzorkování; voda odpadní; jakost vody; zdroje vodní; ekosystém vodní; povodí Labe; odtok; vliv antropogenní; Czech Republic; Elbe river; biological pollutant; animal impact; fish; biological effect of pollution; biological pollution; water pollution; environmental burden; hydrology; sampling; wastewater; water quality; water resources; water ecosystem; Elbe river basin; run-off; anthropogenic impact; jakost vody; hydrologie; znečištění vody; ryby Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Bylo provedeno hodnocení kontaminace vodního prostředí na šesti vybraných lokalitách, které se nacházejí na malých tocích povodí Labe nad a pod čistírnami odpadních vod. Sledovány byly lokality Pacov, ...

Umea University, Department oc Chemistry, Sweden; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice; Li, Zhihua; Hanák, Jan; Turek, Jan; Beránková, Petra; Sudová, Eliška; Piačková, Veronika; Máchová, Jana; Valentová, Olga; Velíšek, Josef; Kroupová, Hana; Svobodová, Zdeňka; Kolářová, Jitka; Žlábek, Vladimír; Randák, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice; Vácha, Aleš; Havelka, Ladislav; Tůma, Václav; Radolfová, Marie; Kučera, Zdeněk; Včelák, Václav; Šmahel, Lukáš; Sýkorová, Zuzana; Pechar, Libor; Broumová, Hana; Brom, Jakub; Wotavová, Kateřina; Procházka, Jan; Hais, Martin; Pecharová, Emilie
2003 - Czech
Zpráva obsahuje vyhodnocení dílčích úkolů plněných v roce 2003: 1. Studium dynamiky klíčových bioindikátorů stavu vybraných suchozemských ekosystémů, 2: Sledování dlouhodobých změn a hodnocení vývojových trendů krajinného prostředí prostřednictvím analýz dat dálkového průzkumu Země, s důrazem na dynamiku vlhkostních a teplotních parametrů ve vztahu ke změnám struktury a funkce vegetace, 3. Vyhodnocení územního vývoje sídel, vývoje počtu obyvatel a závislosti na měnících se historických podmínkách, vývoj sociální struktury obyvatel a změn ve vlastnictví půdy a interpretace těchto vývojových trendů ve změnách charakteru krajiny. Keywords: vývoj osídlení; obyvatelstvo; využívání krajiny; teplota; vlhkost; vegetace; průzkum Země dálkový; sukcese; charakteristika území; indikátory biologické; ekosystém suchozemský; krajina; půda; JE Temelín; elektrárna jaderná; settlement development; population; landuse; temperature; humidity; vegetation; remote sensing; succession; area characterisation; biological indicators; terrestrial ecosystem; landscape; soil; NPP Temelín; nuclear power plant; krajina; teplota; populace; půda; vlhkost; geografie obyvatelstva Available in the Ministry of the Environment
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín

Zpráva obsahuje vyhodnocení dílčích úkolů plněných v roce 2003: 1. Studium dynamiky klíčových bioindikátorů stavu vybraných suchozemských ekosystémů, 2: Sledování dlouhodobých změn a hodnocení ...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice; Vácha, Aleš; Havelka, Ladislav; Tůma, Václav; Radolfová, Marie; Kučera, Zdeněk; Včelák, Václav; Šmahel, Lukáš; Sýkorová, Zuzana; Pechar, Libor; Broumová, Hana; Brom, Jakub; Wotavová, Kateřina; Procházka, Jan; Hais, Martin; Pecharová, Emilie
Ministerstvo životního prostředí, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases