Number of found documents: 25427
Published from to

Social Entrepreneurship and its Development in the South Bohemian Region
VALÁŠKOVÁ, Linda
2019 - Czech
This bachelor thesis deals with social entrepreneurship and its aim is to map the state of existing social enterprises in the South Bohemian region and to find out whether they meet the conditions set out in the Factual Intention of the Social Entrepreneurship Act. The partial goal of the thesis is to open a dialogue on the legislative regulation of social enterprises. A qualitative research strategy, a questioning method and a semi-structured interview technique were conducted to meet the objectives. The research sample was determined by purposeful sampling and further obtained by the snowball method. Seven social enterprises operating in the South Bohemian Region participated in the research. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis introduces social entrepreneurship as such and incorporates it into the context of social economy for proper understanding. In the practical part of the thesis there are presented grant projects in the South Bohemian Region supported by the European Social Fund from the call for Support of Social Entrepreneurship and described individual social enterprises involved in the research. Furthermore, the answers of informants to individual questions from interviews are analyzed and compared. The last part evaluates the fulfillment of the goals of the thesis and answers the research questions concerning the fulfillment of conditions and the opinion of the managers of social enterprises in the South Bohemian Region on the Factual Intention of the Social Entrepreneurship Act. The contribution of the work is seen in finding the answer to the need for legislative anchoring of social entrepreneurship from the perspective of managers of social enterprises in the South Bohemian Region. The thesis also provides feedback to the enterprises concerned whether they fulfill the conditions of the Factual Intention of the Social Business Act. The general public will then get a comprehensive overview of social entrepreneurship and social enterprises, whether in general or in the South Bohemian Region. Tato bakalářská práce se zabývá sociálním podnikáním a klade si za cíl zmapovat stav existujících sociálních podniků v Jihočeském kraji a zjistit, zda splňují podmínky stanovené ve Věcném záměru zákona o sociálním podnikání. Dílčím cílem práce je otevřít dialog o legislativní úpravě sociálních podniků. Pro naplnění cílů byla použita kvalitativní výzkumná strategie, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru, který byl veden s jednotlivými vedoucími pracovníky zkoumaných sociálních podniků. Výzkumný vzorek byl stanoven účelovým vzorkováním a dále získáván technikou snowball, přičemž do výzkumu se zapojilo celkem sedm sociálních podniků působících v Jihočeském kraji. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce představuje sociální podnikání jako takové a pro správně pochopení ho začleňuje do kontextu sociální ekonomiky. V praktické části práce jsou představeny dotační projekty v Jihočeském kraji podpořené Evropským sociálním fondem z výzvy č. 129 "Podpora sociálního podnikání" a popsány jednotlivé sociální podniky zapojené do výzkumu. Dále jsou analyzovány a komparovány odpovědi informantů na jednotlivé otázky z rozhovorů. V poslední části je zhodnoceno naplnění cílů práce a jsou zodpovězeny výzkumné otázky týkající se naplňování podmínek a názoru vedoucích pracovníků sociálních podniků v Jihočeském kraji na Věcný záměr zákona o sociálním podnikání. Přínos práce je spatřován v nalezení odpovědi na potřebu legislativního ukotvení sociálního podnikání z pohledu vedoucích pracovníků sociálních podniků v Jihočeském kraji. Práce dále poskytuje zpětnou vazbu zkoumaným podnikům, zda naplňují podmínky Věcného záměru zákona o sociálním podnikání. Široké veřejnosti poté práce zprostředkuje ucelený přehled o sociálním podnikání a sociálních podnicích, ať už obecně či konkrétně v Jihočeském kraji. Keywords: sociální ekonomika; sociální podnikání; sociální podnik; sociální podnikatel; social economy; social entrepreneurship; social enterprise; social entrepreneur Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Social Entrepreneurship and its Development in the South Bohemian Region

Tato bakalářská práce se zabývá sociálním podnikáním a klade si za cíl zmapovat stav existujících sociálních podniků v Jihočeském kraji a zjistit, zda splňují podmínky stanovené ve Věcném ...

VALÁŠKOVÁ, Linda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Market Value of Immovables in South-Bohemia Region
MACHÁČKOVÁ, Lenka
2005 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Market Value of Immovables in South-Bohemia Region

MACHÁČKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Establishment of orchards in South County
PACLÍK, Filip
2015 - Czech
This thesis deals with the history and development of orchard management in the Czech Republic, the establishment of orchards and their integration into the landscape, landscaping specifics in dealing with orchards and comparison of conventional and organic farming. It also treats in detail the characteristics and history of the monitored sites, detailed processing of annual maintenance of cherry orchard and the harvest season, description of cultivated varieties and mechanization in monitored orchard used along with planting and developed according to current investment costs. Tato bakalářská práce řeší historii a vývoj sadovnictví na českém území, zakládání ovocných sadů a jejich začlenění do krajinného rázu, specifika pozemkových úprav při řešení ovocných sadů a porovnání konvenčního a ekologického hospodaření. Je zde podrobně zpracována charakteristika a historie území sledované lokality, detailní zpracování roční údržby třešňového sadu a období sklizně, popis pěstovaných odrůd a mechanizace ve sledovaném ovocném sadě a zároveň spolu s použitou výsadbou i rozpracována investice podle aktuálních nákladů. Keywords: historie sadovnictví; dotační politika; konvenční a ekologické hospodaření; výsadba ovocného sadu; pozemkové úpravy; stanovištní podmínky; třešňové odrůdy; pomologie; history of landscape architecture; subsidy policy; conventional and organic farming; orchard planting; landscaping; habitat conditions; cherry variety; pomology Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Establishment of orchards in South County

This thesis deals with the history and development of orchard management in the Czech Republic, the establishment of orchards and their integration into the landscape, landscaping specifics in ...

PACLÍK, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Programmes to Support Small and Medium Enterprises in the Region of South Bohemian
VOBORSKÁ, Eva
2016 - Czech
Small and medium enterprises play an indispensable and important role in the business environment of the Czech Republic. They create new jobs and generally represent a stabilizing element of the economic system. Support for SMEs is one of the basic priorities of the Czech government. The aim of this thesis is to analyse programmes to support small and medium enterprises in the selected region, assess the current state of the use of SME support programmes, and review the changes proposed in the programming period of 2014 - 2020. The theoretical part of the paper is focused on the definition and development of small and medium enterprises, their importance and characteristics of the related operational programmes. The practical part examines the support of entrepreneurship in the European Union and the Czech Republic. It also focuses on obtaining sources of SME funding and provides assessment of operational programmes and their modifications in the period of 2014-2020. The entrepreneurship support programmes are essential for the dynamics, efficiency and success of the SMEs. The aim of this part of the thesis is to conduct a controlled interview and a survey, and suggest possibilities of using entrepreneurship support programmes in the region. Malé a střední firmy hrají nezbytnou a významnou úlohu v podnikatelském prostředí České republiky při vytváření nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako stabilizující prvek ekonomického systému. Podpora malých a středních podniků je jednou ze základních priorit české vlády. Cílem této bakalářské práce je analýza programů podpory malého a středního podnikání ve vybraném regionu, zhodnocení současného stavu využívání programů podpory MSP a posouzení navrhovaných změn v programovém období 2014 - 2020. Teoretická část je zaměřena na vývoj drobného podnikání, definice malého a středního podnikaní, jeho význam a analýza a charakteristika operačních programů. Praktická část zkoumá podporu podnikání v Evropské unii a v České republice, získávání zdrojů financování pro malé a střední podnikání, hodnocení operačních programů v období 2014 2020 a jejich změny. Bez podpory podnikání by rozvoj malých a středních podniků nebyl zdaleka tak dynamický, efektivní a úspěšný. Cílem této části je řízený rozhovor, dotazníkové šetření a návrh možností využití změn programů podpory v daném regionu. Keywords: programy podpory; podpora; období 2014 2020; malé a střední podnikání; podnikání; změny programů podpory; analýza programů; Evropská unie; support programmes; support; programming period 2014-2020; small and medium enterprises; entrepreneurship; changes in support programmes; analysis of support programmes; European Union Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Programmes to Support Small and Medium Enterprises in the Region of South Bohemian

Small and medium enterprises play an indispensable and important role in the business environment of the Czech Republic. They create new jobs and generally represent a stabilizing element of the ...

VOBORSKÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji
SVÁČKOVÁ, Marie
2020 - Czech
Abstract The topic of this bachelor's thesis is "The Consumer Market with Organic Food in the South Bohemian Region" and it deals with the current market situation. The goal of this thesis is to analyse customer's approach to shopping of organic food, also looking for the weakest side of customer-organic food relationship and to define the direction how the customers think of the purchase. The theoretical part explains the basic concepts such as organic farming, defines legislation in labelling requirements and certification of organic food, the functions of organic farming control companies and production and processing of organic food. The results in the practical part were achieved by evaluation of a questionnaire survey and data analysis from the respondent's survey. Finally, the author suggests recommendations based on data analysis from the obtained information. Abstrakt Bakalářská práce na téma Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji se zabývá současnou situací na trhu. Cílem práce bylo analyzovat postoj zákazníků k nákupu biopotravin, vyhledat slabou stránku vztahu spotřebitele k biopotravinám, definovat směr úvahy zákazníka o nákupu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy jako ekologické zemědělství, definována je legislativa, oblast označování a certifikace biopotravin, funkce kontrolních společností ekologického zemědělství, výroba a zpracování biopotravin. Výsledky v praktické části jsou vyhodnocením dotazníkového šetření a analýzou dat získaných od respondentů průzkumu. Závěrem jsem vyhodnotila SWOT analýzu a doporučila strategii pro jihočeský trh. Keywords: biopotravina; Jihočeský kraj; farma; ekologické zemědělství; bioprodukty; GMO; zpracování produkce; welfare zvířat; trh; organic food; South Bohemian region; farm; organic farming; organic products; GMO; production process; animal welfare; market Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji

Abstrakt Bakalářská práce na téma Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji se zabývá současnou situací na trhu. Cílem práce bylo analyzovat postoj zákazníků k nákupu ...

SVÁČKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Golf as an alternative use of leisure time for seniors with focus on South Bohemian Region
ČERMÁKOVÁ, Lucie
2013 - Czech
In the theoretical part of this work I deal with old age, aging process and impact of physical activities on seniors´ health. Furthermore this part focuses on the history of golf and positive effects of playing golf not only on physical but also mental health. The practical part is focused on obtaining information from seniors having senior status by the statutes of Czech Senior Golf Association. The research analyzes current status and expansion of golf among senior population. The research proceeded in South Bohemian region. Consultation with representatives of the South Bohemian golf clubs on the issue of seniors´ members and their active involvement is part of this research. Results of survey indicate a great interest in the elderly but low general awareness of possibilities of playing golf. 81.3% of surveyed seniors considers golf as an appropriate alternative of outdoor leisure activities. 50% of respondents perceive golf as a possible improvement of physical condition and 45.3% of respondents suppose that it promotes overall health. But, beyond 90.6% of respondents believe that golf is an expensive sport and 14% of respondents feared condemnation by others because golf is considered to be a game only for the wealthy. Based on information obtained from the questionnaire and from interview with representatives of the South Bohemian golf clubs on the issue of surviving myths is golf an appropriate alternative of leisure activities for seniors. V teoretické části této práce se věnuji stáří, procesu stárnutí a vlivu pohybových aktivit na zdraví seniorů. Dále je tato část zaměřena na historii golfu a pozitivní účinky golfové hry nejen na fyzické ale i duševní zdraví. Praktická část práce je zaměřena na získávání informací od seniorů, kteří mají seniorský statut dle stanov České seniorské golfové asociace. Výzkumná část práce se zabývá analýzou aktuálního stavu a rozšířeností golfu mezi seniorskou populací. Uvedené výzkumné šetření probíhalo v Jihočeském kraji. V rámci výzkumu byly provedeny konzultace se zástupci jihočeských golfových klubů ohledně seniorských členů a jejich aktivního zapojení. Získané výsledky z dotazníkového šetření poukazují na velký zájem u seniorů, avšak na nízkou všeobecnou informovanost o možnostech golfové hry. Celkem 81,3% dotazovaných seniorů vidí golf jako vhodnou alternativu využití volného času, jenž je provozována v přírodě na čerstvém vzduchu. 50% respondentů hodnotí golf jako možné zlepšení fyzické kondice a 45,3% respondentů se domnívá, že podporuje celkové zdraví. Zároveň však 90,6% respondentů se domnívá, že golf je sport finančně nákladný a 14% dotázaných se obává odsouzení ze strany okolí, protože golf je považován za hru pouze pro bohaté. Na základě získaných informací z dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru se zástupci jihočeských golfových klubů o přežívajících mýtech je golf vhodnou volnočasovou aktivitou pro seniory. Keywords: Senior; stáří; stárnutí; zdraví; pohybová aktivita; golf; historie golfu.; Senior; old age; aging; health; physical activity; golf; history of golf. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Golf as an alternative use of leisure time for seniors with focus on South Bohemian Region

probíhalo v Jihočeském kraji. V rámci výzkumu byly provedeny konzultace se zástupci jihočeských golfových klubů ohledně seniorských členů a jejich aktivního zapojení. Získané ...

ČERMÁKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

The Development and Contemporary Seniors Houses in the Czech Republic, Focus to South Bohemia Region
KOVÁŘOVÁ, Hana
2011 - Czech
The thesis deals with the theory of social service types with regard to the situation in České Budějovice. It includes types of social service, the development and current situation in the Czech Republic. The situation abroad is discussed as well. The Act no.108/2006 Coll., on social service is described and the part dealing with social services related to senior citizens is highlighted. The research part is aimed at assessing the quality of social service by its users and social facilities workers. The research was made by questionnaires completed with clients of retirement homes (Máj, Hvízdal and Dobrá Voda) in České Budějovice. The research revealed that clients of social services are satisfied with the quality. Their relatives were satisfied to a great extent. Práce se v teoretické části zaměřuje na typy sociálních služeb a zejména v Českých Budějovicích. Dále pak obsahuje druhy sociálních služeb jejich vývoj a současný stav v České republice. Práce se věnuje vývoji a současnosti zahraničních sociálních služeb. Dále popisuje Zákon o sociálních službách 108/2006 sb., je zde zdůrazněna zejména část o sociálních službách pro seniory. Praktická část práce je zaměřená na zjištění kvality sociálních služeb z pohledu uživatelů a pracovníků v sociálním zařízení. Výzkum byl prováděn za pomoci dotazníků, které byly vyplňovány s klienty domovů pro seniory Máj, Hvízdal a Dobrá Voda v Českých Budějovicích. Výsledkem výzkumu bylo zjištění, že klienti sociálních služeb jsou spokojeni s jejich kvalitou. Ve velké míře byli spokojeni i rodinní příslušníci respondentů. Keywords: Senior; sociální zařízení; sociální služby; domovy pro seniory; pečovatelské služby; sociální péče; historie sociální péče; současnost sociální péče; sociální služby v zahraničí; standardy sociálních služeb.; senior citizen; social facility; social service; retirement homes; day care; social care; history of social service; current situation of social service; social service abroad; standards of social service. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Development and Contemporary Seniors Houses in the Czech Republic, Focus to South Bohemia Region

The thesis deals with the theory of social service types with regard to the situation in České Budějovice. It includes types of social service, the development and current situation in the Czech ...

KOVÁŘOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

An awareness of Fairtrade at the University of South Bohemia
BARTOŠ, Matěj
2021 - Czech
The main aim of this bachelor thesis is to identify Fairtrade based on a quantitative research. This thesis illustrates the level of awareness of Fairtrade at the University of South Bohemia with the help of a questionnaire survey. The study was performed by the employees and students, with the purpose of analysing knowledge about Fair Trade history, Fair Trade issues, fairtrade products, key Fairtrade organizations and the process of Fairtrade certification. Finally, these new findings motivate some people to buy fairtrade products and, consequently, to assist the developing countries. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké povědomí mají zaměstnanci a studenti Jihočeské univerzity o Fairtrade prostřednictvím marketingového výzkumu, respektive metodou on-line dotazníkového šetření. Dotazník byl vyplněn studenty a zaměstnanci s cílem analyzovat historii Fair Trade, problémy Fair Trade, fairtradové produkty, hlavní Fairtradové organizace a proces certifikace Fairtrade. Výsledky výzkumu mohou motivovat studenty a zaměstnance k nákupu fairtradových produktů a tím alespoň trochu přispět rozvojovým zemím. Keywords: povědomí; spotřebitel; Fair Trade; Fairtrade; výzkum; awareness; consumer; Fair Trade; Fairtrade; survey Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
An awareness of Fairtrade at the University of South Bohemia

Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké povědomí mají zaměstnanci a studenti Jihočeské univerzity o Fairtrade prostřednictvím marketingového výzkumu, respektive metodou ...

BARTOŠ, Matěj
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Systems of carpool and carsharing and their application in Czech Republic (with a focus on the South Bohemia region).
BRANŽOVSKÁ, Blanka
2009 - Czech
The aim is analyse the systems reduce car traffic and apply the carpool system on the selected region. In the work is proposed carpool system on the region Pošumaví - Prachatice in the field of four smaller municipalities, on the basis of lower transport services. Cílem je analyzovat systémy snižování automobilové dopravy a aplikovat systém carpool do vybraného regionu. V práci je navrhnuta aplikace systému carpool v regionu Pošumaví - Prachaticko, v oblasti čtyř menších obcí, na základě nižší dopravní obslužnosti. Keywords: carpool; snižování automobilové dopravy; návrh aplikace; carpool; reduce traffic; proposal of applicatiton Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Systems of carpool and carsharing and their application in Czech Republic (with a focus on the South Bohemia region).

The aim is analyse the systems reduce car traffic and apply the carpool system on the selected region. In the work is proposed carpool system on the region Pošumaví - Prachatice in the field of four ...

BRANŽOVSKÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Awareness and perception of the label Tastes Great. Southbohemian among consumers
KOHOUTOVÁ, Petra
2019 - Czech
The subject of this thesis is to evaluate the label "Tastes Great. In the South Bohemian Way". The aim of the project is the systematic promotion of quality foods from the South Bohemian Region. One of the instruments is a competition of the same name. The winning products will gain the right to use the label "Tastes Great. In the South Bohemian Way". The main aim of this thesis is not only to find out how the consumers are informed about the trade mark "Tastes Great. In the South Bohemian Way" and the products with this label, but also to analyze the consumers´ willingness to buy the products and their satisfaction with the products. The research will be made using a questionnaire survey of respondents from the South Bohemian Region. The questionnaire will be evaluated quantitatively. The results will show if the respondents know the products of the label "Tastes Great. In the South Bohemian Way", if they buy such products and if they feel satisfied with those products. At the end of this thesis a plan of improving the current state is presented, such as the raising of the awareness of the products. Tato práce se zabývá posouzením ochranné známky Chutná hezky. Jihočesky. Cílem projektu Chutná hezky. Jihočesky je systémová propagace kvalitních potravin z jihočeské produkce. Jedním z nástrojů je stejnojmenná soutěž. Vítězné produkty získají právo užívat ochrannou známku Chutná hezky. Jihočesky. Hlavním cílem této práce je výzkum informovanosti zákazníků o ochranné známce Chutná hezky. Jihočesky a oceněných produktech, analyzovat nákupní chování a spokojenost zákazníků. Výzkum bude probíhat pomocí dotazníkového šetření u respondentů z Jihočeského kraje. Dotazník bude vyhodnocen kvantitativně. Výsledek ukáže, jestli zákazníci znají označené produkty, jestli tyto produkty kupují a zda jsou s nimi spokojeni. Na koci práce bude navržení zlepšení pro větší informovanost o soutěži a produktech. Keywords: ochranná známka Chutná hezky.Jihočesky; spotřebitelské chování; marketingový výzkum; label Tastes Great. In the South Bohemian Way; consumer behavior; marketing research Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Awareness and perception of the label Tastes Great. Southbohemian among consumers

Tato práce se zabývá posouzením ochranné známky Chutná hezky. Jihočesky. Cílem projektu Chutná hezky. Jihočesky je systémová propagace kvalitních potravin z jihočeské ...

KOHOUTOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases