Number of found documents: 24829
Published from to

Financial market (in context of South Bohemia)
ZEDNÍK, Jan
2010 - Czech
You have in your hands bachelor thesis, which deals with interaction of finance market and macroeconomics arrows from czech economics and firstly economics of South Bohemia. This bachelor thesis monitors developement of selected element South Bohemia´s real ecomonics. The accent is laying on describe this problems, statistical investigation and explication of results. The main objective of this bachelor thesis is using our results for predication of developement South Bohemia´s real economics with possibility to aplication our results for developement of particular sectors of regional economics. The secondary objective is confronting our regioanl results with results from statistical survey in national context. The subobjective is tendency about opening discussion in this thesis among economics experts and amateur public. The subobjective is very important in this time, when we are founding in global economics recession. We want to public our results in media and on internet professional website. Právě se Vám do ruky dostala bakalářská práce, která se zabývá dosud ne příliš zkoumanou problematikou {--} interakcí finančního trhu a makroekonomických ukazatelů české ekonomiky a pak především ekonomiky Jihočeského kraje. Práce sleduje vývoj vybraných prvků finančního trhu a makroekonomické ukazatele jihočeské ekonomiky, přičemž důraz je kladen na popsání problematiky, samotné statistické šetření, interpretaci výsledků. Hlavním cílem práce je získané výsledky využít pro predikci vývoje ekonomiky Jihočeského kraje s možností aplikovat výsledky dále na vývoj jednotlivých segmentů regionální ekonomiky. Sekundárním cílem je porovnat výsledky statistických šetření vybraných makroekonomických ukazatelů na národní a regionální úrovni. Dílčím cílem práce je snaha o otevření diskuse v odborných kruzích i mezi laickou veřejností nad problematikou vztahu finančního trhu a reálnou ekonomikou zejména s ohledem na probíhající globální hospodářskou recesi. Tohoto dílčího cíle chceme dosáhnout formou publikace výsledků v médiích a na odborných internetových serverech. Keywords: Finanční trh; akcie; index PX 50; vývoj kurzu EUR/CZK; nezaměstnanost; HDP; Česká národní banka; průměrná hrubá mzda; vývoz; počet podnikatelů; počet stavebních povolení; počet motorových vozidel; Jihočeský kraj; Finance market; index PX 50; shares; development exchange rate of EUR/CZK; size of mortgages; unemployment; GDP; avarage income; Czech national bank; export; the number of businessman; the number of buildnig licence; thu number of motor vehicles; South Bohemia Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Financial market (in context of South Bohemia)

Právě se Vám do ruky dostala bakalářská práce, která se zabývá dosud ne příliš zkoumanou problematikou {--} interakcí finančního trhu a makroekonomických ukazatelů české ekonomiky a pak především ...

ZEDNÍK, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Role of Social Worker in South-Bohemian Hospitals
HORŇÁKOVÁ, Dagmar
2021 - Czech
This thesis focuses on the role of social workers in South-Bohemian hospitals - their duties, their role as part of the multidisciplinary team caring for a patient, how their profession is viewed by their work colleagues, and how social workers perceive their role within the hospital. The main focus is on various dilemmas and the possible scope of social work in the hospital. The thesis is composed of two main parts - the theoretical part and the practical one. The theoretical part discusses the terms "social worker" and "medical social worker", how social workers operate within the hospital, and what the legislative basis for their work is. The theoretical part also takes a closer look at the dilemmas of social work that social workers can encounter in their job, and describes the patient target groups that social workers most often work with .In the practical part, the research of three areas of inquiry has been made, revealing that the most important prerequisites of a social worker in a hospital are social and medical education, a clearly defined role within the team taking care of the patient, and a good knowledge of social services network, whose assistance is offered to the patients by the social worker as part of the social help during their stay in the hospital. The biggest obstacle in a social worker's job is the large volume of administrative work, when the work with patients itself is done at the expense of the administrative workload. The appropriate solution seems to be an increase in the number of social workers in the hospital, whose job it is to take some load off the busy medical staff. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaká je role sociálního pracovníka v jihočeských nemocnicích, jaká je jeho pracovní náplň, jak funguje spolupráce v multidisciplinárním týmu při péči o pacienta, jak je nahlíženo na jeho profesi v rámci pracovního kolektivu a jak vnímá sociální pracovník svou roli v nemocnici. Akcent byl zaměřen dilemata a možnosti sociální práce v nemocnici. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretický diskurz byl věnován pojmům sociální pracovník a zdravotně sociální pracovník, jakou roli zastává sociální pracovník v rámci nemocnice a jaká je jeho legislativní opora. Stejně tak se teoretická práce zabývala dilematy sociální práce, se kterými se může sociální pracovník potkat při výkonu svého zaměstnání a zároveň byly popsány cílové skupiny pacientů, se kterými se sociální pracovník setkává v nemocnici nejčastěji. V praktické části práce je popsán výzkum věnovaný třem okruhům zkoumaných otázek, z nichž vyplynulo, že pro práci sociálního pracovníka v nemocnici je důležité sociálně zdravotní vzdělání, stejně tak vytyčené postavení v týmu pečujícího o pacienta a dobrá znalost sítě sociálních služeb, jež jsou nabízeny pacientům v rámci sociální pomoci během hospitalizace. Největším úskalím sociálního pracovníka v nemocnici je předimenzovanost administrativní činnosti, kdy samotnou práci s pacienty limituje administrativní zátěž. Jako vhodné se jeví navýšení počtu sociálních pracovníků v nemocnici, kteří mají odlehčit vytíženému zdravotnímu personálu. Keywords: sociální pracovník; sociální práce; nemocnice; pacient; interdisciplinární tým; dilemata sociální práce; social worker; social work; hospital; patient; interdisciplinary team; social-work dilemmas Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Role of Social Worker in South-Bohemian Hospitals

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaká je role sociálního pracovníka v jihočeských nemocnicích, jaká je jeho pracovní náplň, jak funguje spolupráce v multidisciplinárním týmu při péči ...

HORŇÁKOVÁ, Dagmar
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

The archaeology at South Bohemian castles of the Lords of the Rose
KOPŘIVA, Lukáš
2017 - Czech
The aim of the following thesis is to introduce the evolution of the medieval castle architecture in Europe, primarily in Bohemia. The main attention is focused on the South Bohemian district, the powerful noble stock Vítkovci and some of their residence castles. This thesis brings the basic overwiev of the family history and the construction development. The special emphasis is on an archaeological researches and their contribution to the observation of the construction development by the selected ancient monuments. Cílem předkládané bakalářské práce je seznámit čtenáře s vývojem hradní architektury v Evropě, a především v Čechách. Hlavní pozornost je věnována jihočeskému regionu, mocnému rodu Vítkovců a jeho vybraným sídelním hradům. Práce podává přehled o historii jednotlivých rodin a sleduje stavební vývoj vybraných rodových rezidencí. Zvláštní důraz je kladen na archeologické výzkumy daných lokalit a jejich přispění k pochopení stavebního vývoje sledovaných objektů. Keywords: hrady; stavební vývoj; archeologie; jižní Čechy; Vítkovci; castles; construction development; archaeology; South Bohemia Vítkovci Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The archaeology at South Bohemian castles of the Lords of the Rose

Cílem předkládané bakalářské práce je seznámit čtenáře s vývojem hradní architektury v Evropě, a především v Čechách. Hlavní pozornost je věnována jihočeskému regionu, mocnému rodu Vítkovců a ...

KOPŘIVA, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Russians and the Russian Speaking People in the Southbohemia Region
CEJPKOVÁ, Tereza
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Russians and the Russian Speaking People in the Southbohemia Region

CEJPKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

South Bohemian Agricultural Museum (History and Present)
ŠVIHOVCOVÁ, Lucie
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
South Bohemian Agricultural Museum (History and Present)

ŠVIHOVCOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Market Value of Immovables in South-Bohemia Region
MACHÁČKOVÁ, Lenka
2005 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Market Value of Immovables in South-Bohemia Region

MACHÁČKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Establishment of orchards in South County
PACLÍK, Filip
2015 - Czech
This thesis deals with the history and development of orchard management in the Czech Republic, the establishment of orchards and their integration into the landscape, landscaping specifics in dealing with orchards and comparison of conventional and organic farming. It also treats in detail the characteristics and history of the monitored sites, detailed processing of annual maintenance of cherry orchard and the harvest season, description of cultivated varieties and mechanization in monitored orchard used along with planting and developed according to current investment costs. Tato bakalářská práce řeší historii a vývoj sadovnictví na českém území, zakládání ovocných sadů a jejich začlenění do krajinného rázu, specifika pozemkových úprav při řešení ovocných sadů a porovnání konvenčního a ekologického hospodaření. Je zde podrobně zpracována charakteristika a historie území sledované lokality, detailní zpracování roční údržby třešňového sadu a období sklizně, popis pěstovaných odrůd a mechanizace ve sledovaném ovocném sadě a zároveň spolu s použitou výsadbou i rozpracována investice podle aktuálních nákladů. Keywords: historie sadovnictví; dotační politika; konvenční a ekologické hospodaření; výsadba ovocného sadu; pozemkové úpravy; stanovištní podmínky; třešňové odrůdy; pomologie; history of landscape architecture; subsidy policy; conventional and organic farming; orchard planting; landscaping; habitat conditions; cherry variety; pomology Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Establishment of orchards in South County

This thesis deals with the history and development of orchard management in the Czech Republic, the establishment of orchards and their integration into the landscape, landscaping specifics in ...

PACLÍK, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Programmes to Support Small and Medium Enterprises in the Region of South Bohemian
VOBORSKÁ, Eva
2016 - Czech
Small and medium enterprises play an indispensable and important role in the business environment of the Czech Republic. They create new jobs and generally represent a stabilizing element of the economic system. Support for SMEs is one of the basic priorities of the Czech government. The aim of this thesis is to analyse programmes to support small and medium enterprises in the selected region, assess the current state of the use of SME support programmes, and review the changes proposed in the programming period of 2014 - 2020. The theoretical part of the paper is focused on the definition and development of small and medium enterprises, their importance and characteristics of the related operational programmes. The practical part examines the support of entrepreneurship in the European Union and the Czech Republic. It also focuses on obtaining sources of SME funding and provides assessment of operational programmes and their modifications in the period of 2014-2020. The entrepreneurship support programmes are essential for the dynamics, efficiency and success of the SMEs. The aim of this part of the thesis is to conduct a controlled interview and a survey, and suggest possibilities of using entrepreneurship support programmes in the region. Malé a střední firmy hrají nezbytnou a významnou úlohu v podnikatelském prostředí České republiky při vytváření nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako stabilizující prvek ekonomického systému. Podpora malých a středních podniků je jednou ze základních priorit české vlády. Cílem této bakalářské práce je analýza programů podpory malého a středního podnikání ve vybraném regionu, zhodnocení současného stavu využívání programů podpory MSP a posouzení navrhovaných změn v programovém období 2014 - 2020. Teoretická část je zaměřena na vývoj drobného podnikání, definice malého a středního podnikaní, jeho význam a analýza a charakteristika operačních programů. Praktická část zkoumá podporu podnikání v Evropské unii a v České republice, získávání zdrojů financování pro malé a střední podnikání, hodnocení operačních programů v období 2014 2020 a jejich změny. Bez podpory podnikání by rozvoj malých a středních podniků nebyl zdaleka tak dynamický, efektivní a úspěšný. Cílem této části je řízený rozhovor, dotazníkové šetření a návrh možností využití změn programů podpory v daném regionu. Keywords: programy podpory; podpora; období 2014 2020; malé a střední podnikání; podnikání; změny programů podpory; analýza programů; Evropská unie; support programmes; support; programming period 2014-2020; small and medium enterprises; entrepreneurship; changes in support programmes; analysis of support programmes; European Union Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Programmes to Support Small and Medium Enterprises in the Region of South Bohemian

Small and medium enterprises play an indispensable and important role in the business environment of the Czech Republic. They create new jobs and generally represent a stabilizing element of the ...

VOBORSKÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji
SVÁČKOVÁ, Marie
2020 - Czech
Abstract The topic of this bachelor's thesis is "The Consumer Market with Organic Food in the South Bohemian Region" and it deals with the current market situation. The goal of this thesis is to analyse customer's approach to shopping of organic food, also looking for the weakest side of customer-organic food relationship and to define the direction how the customers think of the purchase. The theoretical part explains the basic concepts such as organic farming, defines legislation in labelling requirements and certification of organic food, the functions of organic farming control companies and production and processing of organic food. The results in the practical part were achieved by evaluation of a questionnaire survey and data analysis from the respondent's survey. Finally, the author suggests recommendations based on data analysis from the obtained information. Abstrakt Bakalářská práce na téma Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji se zabývá současnou situací na trhu. Cílem práce bylo analyzovat postoj zákazníků k nákupu biopotravin, vyhledat slabou stránku vztahu spotřebitele k biopotravinám, definovat směr úvahy zákazníka o nákupu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy jako ekologické zemědělství, definována je legislativa, oblast označování a certifikace biopotravin, funkce kontrolních společností ekologického zemědělství, výroba a zpracování biopotravin. Výsledky v praktické části jsou vyhodnocením dotazníkového šetření a analýzou dat získaných od respondentů průzkumu. Závěrem jsem vyhodnotila SWOT analýzu a doporučila strategii pro jihočeský trh. Keywords: biopotravina; Jihočeský kraj; farma; ekologické zemědělství; bioprodukty; GMO; zpracování produkce; welfare zvířat; trh; organic food; South Bohemian region; farm; organic farming; organic products; GMO; production process; animal welfare; market Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji

Abstrakt Bakalářská práce na téma Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji se zabývá současnou situací na trhu. Cílem práce bylo analyzovat postoj zákazníků k nákupu ...

SVÁČKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Social Entrepreneurship and its Development in the South Bohemian Region
VALÁŠKOVÁ, Linda
2019 - Czech
This bachelor thesis deals with social entrepreneurship and its aim is to map the state of existing social enterprises in the South Bohemian region and to find out whether they meet the conditions set out in the Factual Intention of the Social Entrepreneurship Act. The partial goal of the thesis is to open a dialogue on the legislative regulation of social enterprises. A qualitative research strategy, a questioning method and a semi-structured interview technique were conducted to meet the objectives. The research sample was determined by purposeful sampling and further obtained by the snowball method. Seven social enterprises operating in the South Bohemian Region participated in the research. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis introduces social entrepreneurship as such and incorporates it into the context of social economy for proper understanding. In the practical part of the thesis there are presented grant projects in the South Bohemian Region supported by the European Social Fund from the call for Support of Social Entrepreneurship and described individual social enterprises involved in the research. Furthermore, the answers of informants to individual questions from interviews are analyzed and compared. The last part evaluates the fulfillment of the goals of the thesis and answers the research questions concerning the fulfillment of conditions and the opinion of the managers of social enterprises in the South Bohemian Region on the Factual Intention of the Social Entrepreneurship Act. The contribution of the work is seen in finding the answer to the need for legislative anchoring of social entrepreneurship from the perspective of managers of social enterprises in the South Bohemian Region. The thesis also provides feedback to the enterprises concerned whether they fulfill the conditions of the Factual Intention of the Social Business Act. The general public will then get a comprehensive overview of social entrepreneurship and social enterprises, whether in general or in the South Bohemian Region. Tato bakalářská práce se zabývá sociálním podnikáním a klade si za cíl zmapovat stav existujících sociálních podniků v Jihočeském kraji a zjistit, zda splňují podmínky stanovené ve Věcném záměru zákona o sociálním podnikání. Dílčím cílem práce je otevřít dialog o legislativní úpravě sociálních podniků. Pro naplnění cílů byla použita kvalitativní výzkumná strategie, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru, který byl veden s jednotlivými vedoucími pracovníky zkoumaných sociálních podniků. Výzkumný vzorek byl stanoven účelovým vzorkováním a dále získáván technikou snowball, přičemž do výzkumu se zapojilo celkem sedm sociálních podniků působících v Jihočeském kraji. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce představuje sociální podnikání jako takové a pro správně pochopení ho začleňuje do kontextu sociální ekonomiky. V praktické části práce jsou představeny dotační projekty v Jihočeském kraji podpořené Evropským sociálním fondem z výzvy č. 129 "Podpora sociálního podnikání" a popsány jednotlivé sociální podniky zapojené do výzkumu. Dále jsou analyzovány a komparovány odpovědi informantů na jednotlivé otázky z rozhovorů. V poslední části je zhodnoceno naplnění cílů práce a jsou zodpovězeny výzkumné otázky týkající se naplňování podmínek a názoru vedoucích pracovníků sociálních podniků v Jihočeském kraji na Věcný záměr zákona o sociálním podnikání. Přínos práce je spatřován v nalezení odpovědi na potřebu legislativního ukotvení sociálního podnikání z pohledu vedoucích pracovníků sociálních podniků v Jihočeském kraji. Práce dále poskytuje zpětnou vazbu zkoumaným podnikům, zda naplňují podmínky Věcného záměru zákona o sociálním podnikání. Široké veřejnosti poté práce zprostředkuje ucelený přehled o sociálním podnikání a sociálních podnicích, ať už obecně či konkrétně v Jihočeském kraji. Keywords: sociální ekonomika; sociální podnikání; sociální podnik; sociální podnikatel; social economy; social entrepreneurship; social enterprise; social entrepreneur Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Social Entrepreneurship and its Development in the South Bohemian Region

Tato bakalářská práce se zabývá sociálním podnikáním a klade si za cíl zmapovat stav existujících sociálních podniků v Jihočeském kraji a zjistit, zda splňují podmínky stanovené ve Věcném ...

VALÁŠKOVÁ, Linda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases