Number of found documents: 24218
Published from to

Lifestyle changes in immigrants and asylum seekers in the Czech republic South Bohemia
ZEMANOVÁ, Irena
2009 - Czech
Migration as a social process is a response to more or less complex economic, environmental, social and cultural conditions of human existence. Migration reasons have changed through history. With regard to gradual population aging, migration to the Czech Republic in the following years is not only probable, this is inevitable. Lifestyle is a major factor determinating health status and quality of life. Lifestyle is one of health determinants we can influence. The theoretical part of the thesis is divided into 9 chapters. The compilation is based on monograpfic publications, professional journals and electronic sources usage. The chapters of the thesis deal with the issue of immigrants and asylum seekers, migration in the Czech Republic and migration in general, they give an account of minorities living in the Czech Republic, describe their integration, outline the problems associated with emigration and the impact of emigration on psychological and health status of an individual The asylum procedure and lifestyle factors are also mentioned. The empirical part is focused on the research of lifestyle of immigrants and asylum seekers in the Czech Republic and in their countries of origin. The objective of the thesis is to compare lifestyles of immigrants and asylum seekers in the Czech Republic and in their countries of origin. The research took place in the town of České Budějovice, the subregion of the South Bohemian region. Questionnaire method was used to collect the research data. The questionnaire was anonymous and contained 25 questions. The introductory questions were focused on respondents´ identification data, through other questions lifestyle factors and health status were investigated. Total 100 questionnaires were distributed to the institutions providing assistance to immigrants and asylum seekers. 55 questionnaires were filled in and returned, the return rate was 55%. The objective of the thesis was accomplished, the lifestyle of immigrants and asylum seekers in the Czech Republic in the South Bohemian region was compared to that in their countries of origin. In my opinion it is very important to focus on foreigners integration into the Czech society, because integration does not only mean for foreigners to get rid of their habits, but may also enrich our society. People come to our country in search of better living conditions and want to start a new life here. Therefore it should be part of state policy to ensure equal access and equal opportunities for immigrants. I suppose I could be beneficial to make foreigners familiar with the current situation in the Czech Republic and to draw their attention to difficulties they may encounter while seeking a better life. Migrace jako sociální proces je odpovědí na více či méně komplexní ekonomické, ekologické, sociální a kulturní podmínky existence člověka. Během dějin se důvody pro migraci lidstva měnily. Vzhledem k prognóze postupného stárnutí obyvatelstva je migrace do České republiky v nadcházejících letech nejen pravděpodobná, ale také nezbytná. Životní styl je významná determinanta určující zdravotní stav a také kvalitu života. Životní styl se řadí mezi determinanty zdraví, které jsou ovlivnitelné. Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do 9 kapitol, pro jejíž zpracování bylo využito monografických publikací, odborných časopisů a elektronických zdrojů. Každá kapitola přibližuje problematiku imigrantů a azylantů, migraci na území České republiky a migraci obecně, popisuje menšiny vyskytující se na území České republiky, přibližuje oblast integrace, nastiňuje problémy spojené s emigrací a její vliv na psychický a tedy i zdravotní stav jedince. Popisuje azylovou proceduru a faktory životního stylu. Empirická část je zaměřena na výzkum životního stylu u imigrantů a azylantů v České republice a v zemi jejich původu. Cílem bakalářské práce je porovnat životní styl imigrantů a azylantů v České republice a v zemi jejich původu. Místem ve kterém výzkum probíhal, byly České Budějovice, které jsou spádovou oblastí pro celý Jihočeský kraj. Ke sběru dat byla využita metoda dotazníku. Dotazník byl anonymní a obsahoval 25 otázek. Úvodní otázky byly orientované na identifikační údaje respondentů, dále byly zkoumány faktory životního stylu a zdravotní stav. Celkem bylo rozdáno 100 dotazníků do institucí zabývajících se pomoci uprchlíkům a migrantům. Navráceno jich bylo 55, což činí 55% návratnost. Cíl práce byl naplněn, byl porovnán životní styl imigrantů a azylantů v České republice v Jihočeském kraji a v zemi jejich původu. Myslím si, že je velice důležité se zaměřit právě na oblast integrace cizinců do české společnosti, vždyť integrace neznamená pouze zbavit se svých zvyků, ale může velmi obohatit naši společnost. Lidé přicházejí do ČR hledat lepší životní podmínky a chtějí zde začít nový život. Proto by mělo být součástí státní politiky zajišťovat imigrantům rovný přístup a rovné příležitosti. Domnívám se, že by bylo přínosné přiblížit cizincům současnou situaci v České republice a upozornit je na úskalí, které je mohou na cestě za lepším životem potkat. Keywords: azylant; imigrant; integrace; migrace; národnostní menšiny; životní stly; asylum seeker; immigrant; integration; migration; national minority; lifestyle Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Lifestyle changes in immigrants and asylum seekers in the Czech republic South Bohemia

. Místem ve kterém výzkum probíhal, byly České Budějovice, které jsou spádovou oblastí pro celý Jihočeský kraj. Ke sběru dat byla využita metoda dotazníku. Dotazník byl anonymní a ...

ZEMANOVÁ, Irena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Regional policy of the European Union - Region of South Bohemia and its cooperation with foreign partners
BACHOVÁ, Magdalena
2006 - Czech
The first goal of the bachelor thesis is the illustration of the regional policy of the European Union, which is focused on the essential existence and functioning of regions. A great deal of attention is given to the regional development and to its financing through EU structural funds and operational programmes.The second part of the thesis is focused on the Region of South Bohemia, its current regional policy, its membership in two euroregions, its most important foreign partners and it indicates the areas of current and possible future co-operation. The text is based on the analysis of official documents of foreign co-operation, on documents of direct negotiations between regional representatives and on the survey focused on the concrete trans-border co-operation of South-Bohemian towns and municipalities with their foreign partners. Předním tématem práce je celkový pohled na regionální politiku EU, který se zaměřuje na podstatu existence a fungování regionů. Nemalá pozornost je věnována regionálnímu rozvoji a způsobům jeho financování prostřednictvím strukturálních fondů EU a operačních programů.Druhá část práce je orientována na Jihočeský kraj, současnou regionální politiku Jihočeského kraje, jeho členství ve dvou euroregionech, nejvýznamnější zahraniční partnery a naznačuje oblasti současné i možné budoucí spolupráce. Text je založen především na analýze oficiálních dokumentů zahraniční spolupráce, dokumentů přímého jednání regionálních zastupitelů a výzkumu zaměřeného na konkrétní přeshraniční spolupráci obcí a měst Jihočeského kraje s jejich zahraničními partnery. Keywords: regionální politiku EU; the regional policy of the European Union Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Regional policy of the European Union - Region of South Bohemia and its cooperation with foreign partners

a operačních programů.Druhá část práce je orientována na Jihočeský kraj, současnou regionální politiku Jihočeského kraje, jeho členství ve dvou euroregionech, nejvýznamnější ...

BACHOVÁ, Magdalena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Systems of carpool and carsharing and their application in Czech Republic (with a focus on the South Bohemia region).
BRANŽOVSKÁ, Blanka
2009 - Czech
The aim is analyse the systems reduce car traffic and apply the carpool system on the selected region. In the work is proposed carpool system on the region Pošumaví - Prachatice in the field of four smaller municipalities, on the basis of lower transport services. Cílem je analyzovat systémy snižování automobilové dopravy a aplikovat systém carpool do vybraného regionu. V práci je navrhnuta aplikace systému carpool v regionu Pošumaví - Prachaticko, v oblasti čtyř menších obcí, na základě nižší dopravní obslužnosti. Keywords: carpool; snižování automobilové dopravy; návrh aplikace; carpool; reduce traffic; proposal of applicatiton Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Systems of carpool and carsharing and their application in Czech Republic (with a focus on the South Bohemia region).

The aim is analyse the systems reduce car traffic and apply the carpool system on the selected region. In the work is proposed carpool system on the region Pošumaví - Prachatice in the field of four ...

BRANŽOVSKÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Availability of health and social services in the context of demographic ageing - South Bohemian Region
MÁTLOVÁ, Kristýna
2022 - Czech
This bachelor's thesis focuses on the evaluation of health and social care availability according to the demographic ageing in the South Bohemia region. Theoretical part of this work defines basic information such as how services are divided, what is their purpose, for whom they are intended, what are their forms, or what impact demographic ageing has on services but also on seniors themselves. The first thing that was examined in the practical part was the opinion of involved parties. They evaluated the current and the future state of services. The work also deals with the situation in the South Bohemia specifically in individual administrative areas of municipalities with extended powers. Two perspectives were carried out, namely in 2025 and 2035. They analyzed how the number and age composition of the population in the South Bohemia will change as well as the need for services. The data are based on the base year 2015. It also describes the capacity and space availability of services. In capacity availability is examined the number of beds or the number of doctors converted to seniors. In spatial analysis is examined the distance between client/patient and the service/doctor. The conclusion is dedicated to summary of findings and proposals for changes especially in terms of service capacity. Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením dostupnosti sociálních a zdravotnických služeb v kontextu demografického stárnutí v Jihočeském kraji. Teoretická část práce vymezuje základní informace, jako např. jak se služby dělí, co je jejich náplní, pro koho jsou určeny, jaké jsou jejich formy, nebo jaké dopady má demografické stárnutí. V praktické části je nejprve zkoumán názor zainteresovaných stran. Ty hodnotí současný a předpokládaný budoucí stav služeb. Dále se práce věnuje situaci v jižních Čechách, konkrétně v jednotlivých správních oblastech obcí s rozšířenou působností (dále jen SO ORP). Byly provedeny dva výhledy, a to do roku 2025 a 2035, kde se analyzuje, jak se bude měnit počet a věkové složení obyvatelstva, ale také potřeba služeb. Data se odvíjí od výchozího roku 2015. Práce se také zabývá kapacitní a prostorovou dostupností služeb. Konkrétně v kapacitní dostupnosti se zkoumá počet lůžek nebo počet lékařů přepočtený na seniory. V prostorové analýze zase časová vzdálenost mezi klientem/pacientem a službou/lékařem. Závěr je věnovaný shrnutí poznatků a návrhům změn, zejména co se týče kapacity služeb. Keywords: demografické stárnutí; sociální služby; zdravotnické služby; Jihočeský kraj; demographic ageing; social services; health services; South Bohemia Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Availability of health and social services in the context of demographic ageing - South Bohemian Region

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením dostupnosti sociálních a zdravotnických služeb v kontextu demografického stárnutí v Jihočeském kraji. Teoretická část práce vymezuje základní ...

MÁTLOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Awareness and perception of the label Tastes Great. Southbohemian among consumers
KOHOUTOVÁ, Petra
2019 - Czech
The subject of this thesis is to evaluate the label "Tastes Great. In the South Bohemian Way". The aim of the project is the systematic promotion of quality foods from the South Bohemian Region. One of the instruments is a competition of the same name. The winning products will gain the right to use the label "Tastes Great. In the South Bohemian Way". The main aim of this thesis is not only to find out how the consumers are informed about the trade mark "Tastes Great. In the South Bohemian Way" and the products with this label, but also to analyze the consumers´ willingness to buy the products and their satisfaction with the products. The research will be made using a questionnaire survey of respondents from the South Bohemian Region. The questionnaire will be evaluated quantitatively. The results will show if the respondents know the products of the label "Tastes Great. In the South Bohemian Way", if they buy such products and if they feel satisfied with those products. At the end of this thesis a plan of improving the current state is presented, such as the raising of the awareness of the products. Tato práce se zabývá posouzením ochranné známky Chutná hezky. Jihočesky. Cílem projektu Chutná hezky. Jihočesky je systémová propagace kvalitních potravin z jihočeské produkce. Jedním z nástrojů je stejnojmenná soutěž. Vítězné produkty získají právo užívat ochrannou známku Chutná hezky. Jihočesky. Hlavním cílem této práce je výzkum informovanosti zákazníků o ochranné známce Chutná hezky. Jihočesky a oceněných produktech, analyzovat nákupní chování a spokojenost zákazníků. Výzkum bude probíhat pomocí dotazníkového šetření u respondentů z Jihočeského kraje. Dotazník bude vyhodnocen kvantitativně. Výsledek ukáže, jestli zákazníci znají označené produkty, jestli tyto produkty kupují a zda jsou s nimi spokojeni. Na koci práce bude navržení zlepšení pro větší informovanost o soutěži a produktech. Keywords: ochranná známka Chutná hezky.Jihočesky; spotřebitelské chování; marketingový výzkum; label Tastes Great. In the South Bohemian Way; consumer behavior; marketing research Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Awareness and perception of the label Tastes Great. Southbohemian among consumers

Tato práce se zabývá posouzením ochranné známky Chutná hezky. Jihočesky. Cílem projektu Chutná hezky. Jihočesky je systémová propagace kvalitních potravin z jihočeské ...

KOHOUTOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Financial market (in context of South Bohemia)
ZEDNÍK, Jan
2010 - Czech
You have in your hands bachelor thesis, which deals with interaction of finance market and macroeconomics arrows from czech economics and firstly economics of South Bohemia. This bachelor thesis monitors developement of selected element South Bohemia´s real ecomonics. The accent is laying on describe this problems, statistical investigation and explication of results. The main objective of this bachelor thesis is using our results for predication of developement South Bohemia´s real economics with possibility to aplication our results for developement of particular sectors of regional economics. The secondary objective is confronting our regioanl results with results from statistical survey in national context. The subobjective is tendency about opening discussion in this thesis among economics experts and amateur public. The subobjective is very important in this time, when we are founding in global economics recession. We want to public our results in media and on internet professional website. Právě se Vám do ruky dostala bakalářská práce, která se zabývá dosud ne příliš zkoumanou problematikou {--} interakcí finančního trhu a makroekonomických ukazatelů české ekonomiky a pak především ekonomiky Jihočeského kraje. Práce sleduje vývoj vybraných prvků finančního trhu a makroekonomické ukazatele jihočeské ekonomiky, přičemž důraz je kladen na popsání problematiky, samotné statistické šetření, interpretaci výsledků. Hlavním cílem práce je získané výsledky využít pro predikci vývoje ekonomiky Jihočeského kraje s možností aplikovat výsledky dále na vývoj jednotlivých segmentů regionální ekonomiky. Sekundárním cílem je porovnat výsledky statistických šetření vybraných makroekonomických ukazatelů na národní a regionální úrovni. Dílčím cílem práce je snaha o otevření diskuse v odborných kruzích i mezi laickou veřejností nad problematikou vztahu finančního trhu a reálnou ekonomikou zejména s ohledem na probíhající globální hospodářskou recesi. Tohoto dílčího cíle chceme dosáhnout formou publikace výsledků v médiích a na odborných internetových serverech. Keywords: Finanční trh; akcie; index PX 50; vývoj kurzu EUR/CZK; nezaměstnanost; HDP; Česká národní banka; průměrná hrubá mzda; vývoz; počet podnikatelů; počet stavebních povolení; počet motorových vozidel; Jihočeský kraj; Finance market; index PX 50; shares; development exchange rate of EUR/CZK; size of mortgages; unemployment; GDP; avarage income; Czech national bank; export; the number of businessman; the number of buildnig licence; thu number of motor vehicles; South Bohemia Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Financial market (in context of South Bohemia)

Právě se Vám do ruky dostala bakalářská práce, která se zabývá dosud ne příliš zkoumanou problematikou {--} interakcí finančního trhu a makroekonomických ukazatelů české ekonomiky a pak především ...

ZEDNÍK, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SOUTH BOHEMIAN REGION
SRBOVÁ, Martina
2005 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SOUTH BOHEMIAN REGION

SRBOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Role of Social Worker in South-Bohemian Hospitals
HORŇÁKOVÁ, Dagmar
2021 - Czech
This thesis focuses on the role of social workers in South-Bohemian hospitals - their duties, their role as part of the multidisciplinary team caring for a patient, how their profession is viewed by their work colleagues, and how social workers perceive their role within the hospital. The main focus is on various dilemmas and the possible scope of social work in the hospital. The thesis is composed of two main parts - the theoretical part and the practical one. The theoretical part discusses the terms "social worker" and "medical social worker", how social workers operate within the hospital, and what the legislative basis for their work is. The theoretical part also takes a closer look at the dilemmas of social work that social workers can encounter in their job, and describes the patient target groups that social workers most often work with .In the practical part, the research of three areas of inquiry has been made, revealing that the most important prerequisites of a social worker in a hospital are social and medical education, a clearly defined role within the team taking care of the patient, and a good knowledge of social services network, whose assistance is offered to the patients by the social worker as part of the social help during their stay in the hospital. The biggest obstacle in a social worker's job is the large volume of administrative work, when the work with patients itself is done at the expense of the administrative workload. The appropriate solution seems to be an increase in the number of social workers in the hospital, whose job it is to take some load off the busy medical staff. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaká je role sociálního pracovníka v jihočeských nemocnicích, jaká je jeho pracovní náplň, jak funguje spolupráce v multidisciplinárním týmu při péči o pacienta, jak je nahlíženo na jeho profesi v rámci pracovního kolektivu a jak vnímá sociální pracovník svou roli v nemocnici. Akcent byl zaměřen dilemata a možnosti sociální práce v nemocnici. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretický diskurz byl věnován pojmům sociální pracovník a zdravotně sociální pracovník, jakou roli zastává sociální pracovník v rámci nemocnice a jaká je jeho legislativní opora. Stejně tak se teoretická práce zabývala dilematy sociální práce, se kterými se může sociální pracovník potkat při výkonu svého zaměstnání a zároveň byly popsány cílové skupiny pacientů, se kterými se sociální pracovník setkává v nemocnici nejčastěji. V praktické části práce je popsán výzkum věnovaný třem okruhům zkoumaných otázek, z nichž vyplynulo, že pro práci sociálního pracovníka v nemocnici je důležité sociálně zdravotní vzdělání, stejně tak vytyčené postavení v týmu pečujícího o pacienta a dobrá znalost sítě sociálních služeb, jež jsou nabízeny pacientům v rámci sociální pomoci během hospitalizace. Největším úskalím sociálního pracovníka v nemocnici je předimenzovanost administrativní činnosti, kdy samotnou práci s pacienty limituje administrativní zátěž. Jako vhodné se jeví navýšení počtu sociálních pracovníků v nemocnici, kteří mají odlehčit vytíženému zdravotnímu personálu. Keywords: sociální pracovník; sociální práce; nemocnice; pacient; interdisciplinární tým; dilemata sociální práce; social worker; social work; hospital; patient; interdisciplinary team; social-work dilemmas Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Role of Social Worker in South-Bohemian Hospitals

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaká je role sociálního pracovníka v jihočeských nemocnicích, jaká je jeho pracovní náplň, jak funguje spolupráce v multidisciplinárním týmu při péči ...

HORŇÁKOVÁ, Dagmar
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Russians and the Russian Speaking People in the Southbohemia Region
CEJPKOVÁ, Tereza
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Russians and the Russian Speaking People in the Southbohemia Region

CEJPKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

The archaeology at South Bohemian castles of the Lords of the Rose
KOPŘIVA, Lukáš
2017 - Czech
The aim of the following thesis is to introduce the evolution of the medieval castle architecture in Europe, primarily in Bohemia. The main attention is focused on the South Bohemian district, the powerful noble stock Vítkovci and some of their residence castles. This thesis brings the basic overwiev of the family history and the construction development. The special emphasis is on an archaeological researches and their contribution to the observation of the construction development by the selected ancient monuments. Cílem předkládané bakalářské práce je seznámit čtenáře s vývojem hradní architektury v Evropě, a především v Čechách. Hlavní pozornost je věnována jihočeskému regionu, mocnému rodu Vítkovců a jeho vybraným sídelním hradům. Práce podává přehled o historii jednotlivých rodin a sleduje stavební vývoj vybraných rodových rezidencí. Zvláštní důraz je kladen na archeologické výzkumy daných lokalit a jejich přispění k pochopení stavebního vývoje sledovaných objektů. Keywords: hrady; stavební vývoj; archeologie; jižní Čechy; Vítkovci; castles; construction development; archaeology; South Bohemia Vítkovci Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The archaeology at South Bohemian castles of the Lords of the Rose

Cílem předkládané bakalářské práce je seznámit čtenáře s vývojem hradní architektury v Evropě, a především v Čechách. Hlavní pozornost je věnována jihočeskému regionu, mocnému rodu Vítkovců a ...

KOPŘIVA, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases