Number of found documents: 326
Published from to

Der Traum als Motiv in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik
MATOUŠKOVÁ, Hana
2012 - German
The bachelor thesis deals with the subject of dreams in German Romanticism. The concept of dreams is characterized together with its other forms and it appears in works of the authors who influenced the romantic writers, William Shakespeare and Miguel de Cervantes Saavedra. In addition to the characterizing characteristic features of Romanticism is the poetics of the Romantic authors presented, in whose works the motive of a dream often occurs, i.e. Novalis and E. T. A. Hoffmann. An analysis of works Heinrich von Ofterdingen and Der Goldene Topf clarify the meaning and the importance of dreams in romantic works. Tato bakalářská práce se zabývá motivem snu v německé romantice Pojem snu je zde společně se svými dalšími formami charakterizován a ukázán v dílech autorů, kteří velmi ovlivnili romantické autory, Williama Shakespearea a Miguela de Cervantes Saavedry. Vedle charakterizujících znaků romantiky jsou zde představeny poetiky romantických autorů, v jejichž dílech se motiv snu častokráte nachází, Novalise und E. T. A. Hoffmanna. Analýzou jejich děl Heinrich von Ofterdingen a Der Goldne Topf jsou zdůvodněny význam a důležitost snu v romantických dílech. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Traum als Motiv in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik

The bachelor thesis deals with the subject of dreams in German Romanticism. The concept of dreams is characterized together with its other forms and it appears in works of the authors who influenced ...

MATOUŠKOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Gegenüberstellende Analyse der Parteiprogramme der deutschen Linkspartei und der kommunistischen Partei Österreichs.
HRDÁ, Jitka
2012 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Gegenüberstellende Analyse der Parteiprogramme der deutschen Linkspartei und der kommunistischen Partei Österreichs.

HRDÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Das Jüdische Museum Wien. Die Umgestaltung der Dauerausstellung und deren Rezeption.
KUDRLIČKOVÁ, Zlata
2012 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das Jüdische Museum Wien. Die Umgestaltung der Dauerausstellung und deren Rezeption.

KUDRLIČKOVÁ, Zlata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds"./"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Die Frauenfiguren in Selim Özdogans "Die Tochter des Schmieds".
KOCMANOVÁ, Magdalena
2012 - German
The topic of this bachelor thesis is "Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". The female characters in Selim Özdogan´s "Die Tochter des Schmieds". The attention is focused on the analysis of the novel itself where the main emphasis is put on the analysis of the female characters. The aim of the bachelor thesis is also the attempt to answer the question which role the female protagonists actually have in the intention of the text. Téma této bakalářské práce zní "Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds". Pozornost je zaměřena na analýzu románu samotného, přičemž hlavní důraz je kladen na rozbor ženských postav. Cílem je též snaha zodpovědět otázku, jakou úlohu tyto hrdinky hrají v intenci textu. Keywords: tradition; religion; Islam; fatalism; predestination; family; communication; freedom; suffering Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds"./"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Die Frauenfiguren in Selim Özdogans "Die Tochter des Schmieds".

The topic of this bachelor thesis is "Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". The female characters in Selim Özdogan´s "Die Tochter des Schmieds". The attention is focused on the analysis of the ...

KOCMANOVÁ, Magdalena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Formen der Manipulation in der Novelle "Mario und der Zauberer" von Thomas Mann
JÁNSKÁ, Veronika
2012 - German
The objective of this thesis is to approach Mann´s novella from the perspective of different forms of manipulation. The thesis deals with the analysis of manipulation, dictatorship and discrimination and their impact or influence on behaviour of the main character of the novella, who are confronted with all types of manipulation, either as tyrannized victims or as tyrants and manipulators. Last but not least, it is the objective of this bachelor thesis to investigate, whether the forms of manipulation overlap and are connected to each other, or whether they exist independently of each other. Das Ziel meiner Arbeit ist es, Thomas Manns Novelle aus dem Gesichtspunkt der verschiedenen Formen von Manipulation zu betrachten. Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Manipulation, der Diktatur und der Diskriminierung und mit ihrer Wirkung oder Einfluss auf die Hauptfiguren der Novelle, die mit allen Formen der Manipulation, egal ob als unterdrückte Opfer oder Tyrannen und Manipulatoren in Berührung kommen. Nicht zuletzt hat diese Arbeit zum Ziel festzustellen, ob sich die Formen der Manipulation irgendwie überschneiden und zusammenhängen oder ob sie auschließlich voneinander unabhängig existieren. Keywords: novella; manipulation; discrimination; dictatorship Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Formen der Manipulation in der Novelle "Mario und der Zauberer" von Thomas Mann

The objective of this thesis is to approach Mann´s novella from the perspective of different forms of manipulation. The thesis deals with the analysis of manipulation, dictatorship and discrimination ...

JÁNSKÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Exkursion nach Amberg und seine Umgebung Ein kleiner Reiseführer
PEŠTOVÁ, Alžběta
2007 - German
This baccalaureate thesis introduces a project of a five-day excursion to the town of Amberg and further creates a brief and well-arranged tourist guide, that describes the town of Amberg and other interesting places in its neighbourhood. The first part concerns the excursion organization and its purpose is to propose a detailed itinerary of each day, to calculate the transport, accommodation, food and entrance ticket costs. Further it concerns the phone numbers, adresses and e-mail adresses of all used services. The second part is created as a brief tourist guide. Its first chapter aims to describe the town of Amberg, its history, interesting sights and tourist attractions, further the pastime activities and some of the traditional events. The second chapter describes interesting places in the neighbourhood of Amberg, its attractions and a few historical facts. At the end the photographs of the sights are enclosed. V této bakalářské práci je sestaven návrh pětidenního poznávacího zájezdu do Ambergu a dále vytvořen stručný a přehledný turistický průvodce zaměřený na Amberg a další zajímavá místa v jeho okolí. V první části, která se zabývá návrhem poznávacího zájezdu, je sestaven podrobný harmonogram jednotlivých dní, dále pak přesné výpočty nákladů na dopravu, ubytování, stravování a vstupy do jednotlivých muzeí a turistických cílů. Kromě toho tato část zahrnuje také telefonní čísla, adresy a e-mailové adresy poskytovatelů využívaných služeb. Druhá část práce představuje stručného turistického průvodce. Jeho první kapitola zahrnuje město Amberg, jeho vývoj a historii, turistické zajímavosti a pamětihodnosti, dále pak možnosti aktivit ve volném čase a některé tradiční slavnosti, které se zde konají. Druhá kapitola popisuje vybraná místa v okolí Ambergu, turistické zajímavosti, které se zde nachází, a některé informace z jejich historie. V závěru této bakalářské práce jsou přiloženy fotografie popsaných památek, plán města a mapa oblasti. Keywords: excursion; Amberg; Oberpfalz; tourist-guide Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Exkursion nach Amberg und seine Umgebung Ein kleiner Reiseführer

This baccalaureate thesis introduces a project of a five-day excursion to the town of Amberg and further creates a brief and well-arranged tourist guide, that describes the town of Amberg and other ...

PEŠTOVÁ, Alžběta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Genius loci des Oberhron-Gebietes
MAZUREKOVÁ, Lýdia
2007 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Genius loci des Oberhron-Gebietes

MAZUREKOVÁ, Lýdia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

VERLORENE ORTSCHAFTEN IM BÖHMERWALD. NOVÉ ÚDOLÍ, BUČINA, KVILDA
GÁLA, Jan
2010 - German
Annotation The thesis describes the history of the Bohemian Forest and then of two villages, that don´t exist anymore and also the history of one another, that still exists, but its development after the Second World War was very affected by the postwar events and the communistic regime. Except the own books, there were another titles and archival sources in the State archive of Prachatice, that were used for the writing of this thesis. Very important for the inspiration and for another informations was the visit of the museum in Kvilda, where you cand find the exposure regarding the history of the communities Kvilda and Bučina. Very heplful were also the advices of the information centre in Stožec and mainly the trip to Nové Údolí, where are some interesting ambiguous information boards with authentic pictures in the place of the original village. The first part desribes the historical development of the Bohemian Forest. The following chapters put mind to the Second World War and the time of the communistic regime within the Bohemian Forest. The last parts are dedicated to the single villages. The thesis tries to show, that there are many villages in the Bohemian Forest, that don´t exist any more, but nobody should forget them, because they were a part of the history of the beautiful mountain and they don´t deserve, to be forgotten. Anotace Diplomová práce líčí historii Šumavy a dvou již dnes neexistujících šumavských obcí na jedné straně a další osady, která sice nezanikla, ale jejíž vývoj byl výrazně poznamenán událostmi po druhé světové válce a nástupem komunistického režimu, na straně druhé. Práce byla sepsána na základě dostupné literatury, nemalou měrou přispěly i další tituly a prameny uložené ve Státním okresním archivu v Prachaticích. Inspirací i zdrojem některých informací byla návštěva muzea na Kvildě s expozicí k dějinám obcí Kvilda a Bučina a rovněž i údaje informačního centra ve Stožci a zejména pak cesta do Nového Údolí, kde se na místě hranic nalézají stručné dvojjazyčné tabule s dějinami a fotografiemi obce, z nichž bylo možné vysledovat mnoho zajímavostí. První část je zaměřena na historický vývoj Šumavy. Samostatné kapitoly jsou věnovány důležitým mezníkům našich národních dějin ve 20. století, druhé světové válce a následně období vlády komunistického režimu, který uvrhl tuto nádhernou oblast na dlouhá léta na pokraj zájmu. Následující pasáže se již věnují jednotlivým osadám a jejich osudům, od počátku až po zánik, resp. až po současnost. Diplomová práce se pokouší zaujmout zájem nejprve historií celého pohoří, v němž byl vždy život mnohem složitější a těžší, než-li v níže položených oblastech, aby pak přešla ke konkrétním vybraným obcím, na jejichž existenci se dnes již pomalu zapomíná, i když k Šumavě neodmyslitelně patřily a přispívaly k utváření její zajímavé historie. Keywords: the Bohemian Forest; Nové Údolí-Neuthal; Bučina-Buchwald; Kvilda-Außergefild Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
VERLORENE ORTSCHAFTEN IM BÖHMERWALD. NOVÉ ÚDOLÍ, BUČINA, KVILDA

Annotation The thesis describes the history of the Bohemian Forest and then of two villages, that don´t exist anymore and also the history of one another, that still exists, but its development after ...

GÁLA, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Die Abbildung von Berufen, Hobbys, Aktivitäten von Männern und Frauen in ausgewählten Texten eines Lehrbuchs. Pragmalinguistische Analyse.
SUCHANOVÁ, Eva
2010 - German
This thesis deals with a pragmalinguistic analysis of Themen aktuell, a German textbook used in language courses for adults and teenagers. The first theoretical part describes gender stereotypes. The second practical part provides a detailed analysis of diverse situations in life as they appear from male and female viewpoints. The paper aims to examine the textbook so as to prove or disprove a hypothesis predicting that the book's conception creates a stereotypical image of men and women. To support the thesis, the author prepared a questionnaire and distributed it among a target group of 50 secondary school students in an attempt at seeking their opinions. Keywords: gender; pragmalinguistic analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Abbildung von Berufen, Hobbys, Aktivitäten von Männern und Frauen in ausgewählten Texten eines Lehrbuchs. Pragmalinguistische Analyse.

This thesis deals with a pragmalinguistic analysis of Themen aktuell, a German textbook used in language courses for adults and teenagers. The first theoretical part describes gender stereotypes. The ...

SUCHANOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Kontrastive Lexikographie und Korpusanalyse. Möglichkeiten der Verwendung der Korpusanalyse zur Bildung deutsch-tschechischer Wörterbuchartikel/Kontrastivní lexikografie a korpusová analýza. Možnosti využití korpusové lingvistiky při tvorbě německo-českých slovníkových hesel
ČAJKOVÁ, Aneta
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kontrastive Lexikographie und Korpusanalyse. Möglichkeiten der Verwendung der Korpusanalyse zur Bildung deutsch-tschechischer Wörterbuchartikel/Kontrastivní lexikografie a korpusová analýza. Možnosti využití korpusové lingvistiky při tvorbě německo-českých slovníkových hesel

ČAJKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases