Number of found documents: 303
Published from to

Landscape, Modernity and Religiousness in the Works of Selected Authors from the South Bohemia Region
Leskovjan, Martin; Putna, Martin; Kunca, Tomáš
2010 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Landscape, Modernity and Religiousness in the Works of Selected Authors from the South Bohemia Region

Leskovjan, Martin; Putna, Martin; Kunca, Tomáš
Univerzita Karlova, 2010

Marriages of divorced in South Bohemian Region, 1992-2008
Šípková, Adéla; Fialová, Ludmila; Bartoňová, Dagmar
2011 - Czech
Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba uplynulá od zániku předchozího manželství a regionální původ. Získané výsledky jsou porovnávány s celostátními daty. Účelem je také zjištění, zda se sňatečnost rozvedených v Jižních Čechách odlišuje nebo naopak neodlišuje od celostátních trendů. This work is focused on the analysis of marriage patterns of reciprocally divorced spouses in the South Bohemian Region in the years 1992-2008. The work analyzes the age structure of bride and groom, their education, time elapsed from breakdown of previous marriage and regional origin. The results obtained are compared with national data, namely to determine whether the marriages of divorced individuals in South Bohemia differ from national trends. Keywords: Jižní Čechy; nevěsta; sňatky; ženich; South Bohemia; bride; marriage; groom Available in a digital repository NRGL
Marriages of divorced in South Bohemian Region, 1992-2008

Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba ...

Šípková, Adéla; Fialová, Ludmila; Bartoňová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2011

Evidences of social and thought structures in the South Bohemian middle bronze age
Tisucká, Marika; Bláhová, Zuzana; Chvojka, Ondřej
2007 - Czech
Cílem diplomové práce bylo přispět k problematice střední doby bronzové v jižních Čechách. Za tímto účelem jsem shromáždila dostupný nálezový fond, který jsem jednotným způsobem zpracovala, zdokumentovala a analyzovala. Ze sledovaného nálezového fondu jsem vyčlenila kategorii nálezů z mohyl a z depotů. U nálezů z mohyl jsem se pokusila rekonstruovat nálezové celky. Podařilo se mi rekonstruovat 149 nálezových celků z mohyl. Tyto celky z mohyl a depoty jsem dále analyzovala. Soustředila jsem se především na typologicko-chronologickou analýzu bronzové industrie, artefaktů ze zlata a jantaru a analýzu skladby jednotlivých celků. Provedené rozbory byly východiskem k datování celků a k rozpracování chronologických horizontů, které jsem mapově zpracovala. Available in a digital repository NRGL
Evidences of social and thought structures in the South Bohemian middle bronze age

Cílem diplomové práce bylo přispět k problematice střední doby bronzové v jižních Čechách. Za tímto účelem jsem shromáždila dostupný nálezový fond, který jsem jednotným způsobem zpracovala, ...

Tisucká, Marika; Bláhová, Zuzana; Chvojka, Ondřej
Univerzita Karlova, 2007

Dramaturgy and Performances in South Bohemian Theatre: Drama Company 2006 - 2013
Hrádková, Šárka; Just, Vladimír; Topolová, Barbara
2015 - Czech
Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích je důležitou kulturní institucí již od konce první světové války. Navzdory různým peripetiím je stále jedinou profesionální mnohasouborovou divadelní scénou v Jihočeském kraji. Díky vedení divadelního ředitele Jiřího Šestáka se zde od roku 2004 do současnosti výrazně umělecky rozvíjela opera a opereta, balet, činohra i divadelní tvorba pro děti a mládež. Soubor činohry začal v roce 2006 s novým uměleckým vedením Martina Glasera pracovat na jasné dramaturgické i inscenační linii. Martin Glaser se spolu s dramaturgyní Olgou Šubrtovou zaměřil na současné světové i domácí drama, často uváděné v české premiéře, a na spolupráci s významnými osobnostmi české divadelní scény. Přímo pro soubor činohry vznikly za Glaserova vedení působivé inscenační texty i samotné inscenace a podařilo se navázat pravidelný kontakt s význačnými českými divadelními režiséry. Činohra Jihočeského divadla se pod vedením Martina Glasera stala uznávanou, definovatelnou a současnou. Abstact South Bohemian Theatre in České Budějovice is an important kulture institution since the end of the First World War. Against many different peripeties is this theatre with four companies only one profesional scene in the South Bohemian Region. From 2004 till now were here thanks to theatre director Jiří Šesták substantially developed opera, operetta, ballet, drama and theatre for children and teen - agers. Since 2006, when Martin Glaser has become an art chief of the Drama Company, works this company on clear dramaturgy and style of performances. Martin Glaser with dramaturge Olga Šubrtová were focused on contemporary drama, on cooperation with eminent czech theatre directors or creators and specially for this company were created several dramas. Thanks to management and direction by Martin Glaser became the Drama Company of South Bohemian Theatre contemporary, respected and definable. Keywords: Jihočeské divadlo; činohra; současné drama; Martin Glaser; Olga Šubrtová; inscenační text; dramaturgie; inscenace; Otáčivé hlediště v Českém Krumlově; South Bohemian Theatre; Drama Company; Martin Glaser; Olga Šubrtová; contemporary drama; dramaturgy; performance; Revolving Theatre in Český Krumlov Available in a digital repository NRGL
Dramaturgy and Performances in South Bohemian Theatre: Drama Company 2006 - 2013

Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích je důležitou kulturní institucí již od konce první světové války. Navzdory různým peripetiím je stále jedinou profesionální mnohasouborovou divadelní ...

Hrádková, Šárka; Just, Vladimír; Topolová, Barbara
Univerzita Karlova, 2015

Analisis of physical activities of children at primary school in South Bohemia
Šimek, Jan; Pokorný, Ladislav; Svobodová, Irena
2019 - Czech
Předložená diplomová práce se zabývá pohybovými aktivitami žáků na 2. stupni základních škol v Jihočeském kraji. Jejím cílem je zmapovat podmínky pro výuku tělesné výchovy, zjistit její obsah výuky, posoudit, zda si ze školy žáci odnášejí získané znalosti či dovednost a vyhodnotit oblibu žáků provádět pohybovou aktivitu ve svém volném čase. Toto mapování bylo provedeno formou tří dotazníků, na které odpovídali jak ředitelé základních škol, učitelé tělesné výchovy, tak i jejich žáci. Výsledky práce mohou posloužit všem budoucím i současným učitelům tělesné výchovy. This thesis deals with the analysis of physical activities of children at primary school in South Bohemia. It finds out the conditions for teaching physical education, content to teaching, find out if pupils take the acquired knowledge or skill from school and evaluate popularity of pupils to exercise physical activity in their leisure. This finding was done in form three questionnaires for directors of primary school, teachers of physical education and their pupils. The results of this thesis could help to all future and present teachers of physical education. Keywords: pohybová aktivita; školní tělesná výchova; starší školní věk; základní škola; Jihočeský kraj; physical activity; school physical education; older school age; primary school; South Bohemia Available in a digital repository NRGL
Analisis of physical activities of children at primary school in South Bohemia

Předložená diplomová práce se zabývá pohybovými aktivitami žáků na 2. stupni základních škol v Jihočeském kraji. Jejím cílem je zmapovat podmínky pro výuku tělesné výchovy, zjistit její obsah ...

Šimek, Jan; Pokorný, Ladislav; Svobodová, Irena
Univerzita Karlova, 2019

Architectural and historical research of the rural homestead Harazim Nr. 29 (Rájov, Zlatá Koruna municipality)
Facincani, Filip; Lunger-Štěrbová, Daniela; Macek, Petr
2023 - Czech
Cílem diplomové práce bylo provedení detailního stavebně-historického průzkumu venkovské usedlosti Harazim (Rájov, obec Zlatá Koruna), která je od roku 1958 evidována jako kulturní památka. Průzkum doložil, že nejstarším objektem usedlosti je zděná patrová sýpka, datována do první čtvrtiny 17. století. Stále znatelná trojdílná dispozice obytného stavení je v plném rozsahu minimálně z konce 1. třetiny 18. století. Jak sýpka, tak obytné stavení byly zásadně rekonstruovány kolem roku 1865, kdy došlo k zániku tzv. malého stavení, jehož poznání se stalo dílčím cílem práce. The aim of the diploma thesis was to carry out a detailed architectonical survey of the homestead Harazim (Rájov, village Zlatá Koruna), which has been registered as a cultural monument since 1958. The survey proved that the oldest building of the homestead is a granary, dating back to the first quarter of the 17th century. The still noticeable three-part layout of the dwelling dates in its entirety to at least the end of the first third of the 18th century. Both the granary and the dwelling were substantially reconstructed around 1865, when the so-called small building, the knowledge of which became a partial aim of the thesis, was lost. Keywords: Zlatá Koruna; Rájov; Harazim; lidová architektura; jihočeská architektura; Zlatá Koruna (Goldenkron); Rájov; Harazim; vernacular architecture; South Bohemian architecture Available in a digital repository NRGL
Architectural and historical research of the rural homestead Harazim Nr. 29 (Rájov, Zlatá Koruna municipality)

Cílem diplomové práce bylo provedení detailního stavebně-historického průzkumu venkovské usedlosti Harazim (Rájov, obec Zlatá Koruna), která je od roku 1958 evidována jako kulturní památka. Průzkum ...

Facincani, Filip; Lunger-Štěrbová, Daniela; Macek, Petr
Univerzita Karlova, 2023

The phenomen of environmental migration in the context of the floods: case study of rural areas in the South Bohemian Region
Kosková, Jitka; Drbohlav, Dušan; Vávra, Jan
2014 - Czech
Diplomová práce je věnována environmentální migraci ve venkovských oblastech Jihočeského kraje. Konkrétně se zaměřuje na migraci z důvodu povodní, které proběhly v roce 2002 a 2013 a jsou považovány za jedny z nejničivějších záplav za poslední století. Cílem práce je na základě smíšeného výzkumu zjistit, zda dochází k environmentální migraci ve vybraných obcích, případně jakým způsobem lidé reagují na tyto události. Zároveň se práce snaží analyzovat vliv vnějších faktorů jako je geografická poloha, informovanost obyvatel a role obce na odchod obyvatel. Výzkum je založen na kvalitativní a kvantitativní metodě výzkumu. Na základě výzkumu můžeme tvrdit, že k environmentální migraci ve čtyřech vybraných obcích nedochází. Zároveň jsme došli k závěru, že výše vybrané vnější faktory nemají vliv na migraci obyvatel z důvodu povodní, jinými slovy neovlivňují rozhodování člověka, zda odejde či zůstane v obci. Klíčová slova: environmentální migrace, povodně, role obce, informovanost, geografická poloha, venkovské oblasti, Jihočeský kraj The aim of thesis is the environmental migration in rural areas of the South Bohemian Region. The thesis focuses on the migration because of the floods which took place there in 2002 and 2013. These floods are considered one of the most destructive floods in the last century. The aim of this work is based on mixed research in order to determine whether there is the environmental migration in selected municipalities and furthermore, how people react to these events. It also analyzes the impact of external factors such as geographic location, awareness and role of the municipal village on the migration. The research is based on qualitative and quantitative methods. Based on the research it could be said that the environmental migration does not exist in the four selected villages. In conclusion, the above selected external factors do not affect the migration of people due to the floods. In other words, they do not affect human decision whether to stay in the village or leave it. Key words: environmental migration, floods, role of municipality, awareness, geographic location, rural areas, South Bohemian Region Available in a digital repository NRGL
The phenomen of environmental migration in the context of the floods: case study of rural areas in the South Bohemian Region

Diplomová práce je věnována environmentální migraci ve venkovských oblastech Jihočeského kraje. Konkrétně se zaměřuje na migraci z důvodu povodní, které proběhly v roce 2002 a 2013 a jsou ...

Kosková, Jitka; Drbohlav, Dušan; Vávra, Jan
Univerzita Karlova, 2014

The phenomen of environmental migration in the context of the floods: case study of rural areas in the South Bohemian Region
Kosková, Jitka; Drbohlav, Dušan; Vávra, Jan
2014 - Czech
Diplomová práce je věnována environmentální migraci ve venkovských oblastech Jihočeského kraje. Konkrétně se zaměřuje na migraci z důvodu povodní, které proběhly v roce 2002 a 2013 a jsou považovány za jedny z nejničivějších záplav za poslední století. Cílem práce je na základě smíšeného výzkumu zjistit, zda dochází k environmentální migraci ve vybraných obcích, případně jakým způsobem lidé reagují na tyto události. Zároveň se práce snaží analyzovat vliv vnějších faktorů jako je geografická poloha, informovanost obyvatel a role obce na odchod obyvatel. Výzkum je založen na kvalitativní a kvantitativní metodě výzkumu. Na základě výzkumu můžeme tvrdit, že k environmentální migraci ve čtyřech vybraných obcích nedochází. Zároveň jsme došli k závěru, že výše vybrané vnější faktory nemají vliv na migraci obyvatel z důvodu povodní, jinými slovy neovlivňují rozhodování člověka, zda odejde či zůstane v obci. Klíčová slova: environmentální migrace, povodně, role obce, informovanost, geografická poloha, venkovské oblasti, Jihočeský kraj The aim of thesis is the environmental migration in rural areas of the South Bohemian Region. The thesis focuses on the migration because of the floods which took place there in 2002 and 2013. These floods are considered one of the most destructive floods in the last century. The aim of this work is based on mixed research in order to determine whether there is the environmental migration in selected municipalities and furthermore, how people react to these events. It also analyzes the impact of external factors such as geographic location, awareness and role of the municipal village on the migration. The research is based on qualitative and quantitative methods. Based on the research it could be said that the environmental migration does not exist in the four selected villages. In conclusion, the above selected external factors do not affect the migration of people due to the floods. In other words, they do not affect human decision whether to stay in the village or leave it. Key words: environmental migration, floods, role of municipality, awareness, geographic location, rural areas, South Bohemian Region Available in a digital repository NRGL
The phenomen of environmental migration in the context of the floods: case study of rural areas in the South Bohemian Region

Diplomová práce je věnována environmentální migraci ve venkovských oblastech Jihočeského kraje. Konkrétně se zaměřuje na migraci z důvodu povodní, které proběhly v roce 2002 a 2013 a jsou ...

Kosková, Jitka; Drbohlav, Dušan; Vávra, Jan
Univerzita Karlova, 2014

Landscape of the South Bohemian Borderland: Land Use Development and the Landscape Heritage Comparison (Case Study of Selected Cadastral Units in the Novohradsko Region)
Ryant, Filip; Chromý, Pavel; Rašín, Robin
2010 - Czech
Obecným cílem této práce je posoudit vztah člověka ke krajině ve vybraných katastrech Novohradska. Během práce byla uvažována řada aspektů, které mohly toto propojení ovlivnit. Jedním z nich bylo poválečné vysídlení německého obyvatelstva z českého pohraničí. Rozličná míra intenzity tohoto procesu byla použita při selekci katastrálních území. Zvolené katastry byly rovněž podrobeny analýze změn v krajině a porovnání rozmanitých prvků krajinného dědictví. Dělo se tak z důvodu komplexity vztahu člověka ke krajině a rozličných aspektů, které se do ní promítají. Zjištěné poznatky byly konfrontovány s vnímáním místního obyvatelstva v rozhovorech. Práce je řazena do několika částí. Jednou z klíčových částí je teoretická kapitola, která seznamuje s rozličnými pohledy na krajinu, zejména s těmi které se zabývají problematikou využití ploch, krajinným dědictvím, pamětí krajiny a územní identitou. Všechny tyto fenomény prostupují také dalšími částmi práce. Následuje analýza vývoje využití ploch v jihočeském pohraničí, poté rovněž v modelových katastrech. Pokračuje přehledem nejdůležitějších prvků krajinného dědictví v těchto regionech; v závěru výsledkové části pak hodnocením percepce krajiny a krajinných změn místním obyvatelstvem. Diskuze se snaží zhodnotit tyto výsledky a posoudit vztah člověka ke krajině... The general aim of this thesis is to estimate nature of the man - landscape relationship in selected parts of the Novohradsko region. In the process of working on this thesis, many aspects, which could influence this connection, were considered. One of them was the forced transfer of German population from Czechoslovakia to Germany and Austria after World War II. Different extent of this process was the key to selection of the studied cadastral units. These cadasters were examined from the point of landscape changes and various landscape heritage comparison. The reason for this study was the complexity of the man - landscape relationship and the different aspects which can determine the nature of it. The results were confronted with the local people's perception by interviews. The thesis is structured into several parts. One of the crucial is the theoretical chapter, which presents the various attitudes to landscape, mainly those which emphasize land use discipline, landscape heritage, landscape memory and territorial identity. All these phenomenons appear in the other parts of the thesis. At first, the land use analysis in the South-Bohemian Borderland is made, then selected cadasters are examined in this way as well. An overview of the most important landscape heritage in those units follows.... Keywords: Krajina ? Lokální identita ? Využití ploch ? Krajinné dědictví ? Pohraničí ? Novohradsko; Landscape ? Local Identity ? Land Use ? Landscape Heritage ? Borderland ? Novohradsko Available in a digital repository NRGL
Landscape of the South Bohemian Borderland: Land Use Development and the Landscape Heritage Comparison (Case Study of Selected Cadastral Units in the Novohradsko Region)

v jihočeském pohraničí, poté rovněž v modelových katastrech. Pokračuje přehledem nejdůležitějších prvků krajinného dědictví v těchto regionech; v závěru výsledkové části pak hodnocením ...

Ryant, Filip; Chromý, Pavel; Rašín, Robin
Univerzita Karlova, 2010

The Analysis of Clients of Selected Retirement Homes in Prague and in South-Bohemian Region in terms of Selected Demographic Characteristics
Kristen, Michal; Burcin, Boris; Rybová, Kristýna
2014 - Czech
Analýza klientů vybraných domovů pro seniory v Praze a v Jihočeském kraji z hlediska vybraných demografických charakteristik Abstrakt Cílem práce je za prvé zjistit a porovnat počty lůžek v domovech pro seniory na území hlavního města Prahy a v Jihočeském kraji, za druhé charakterizovat klienty v domovech pro seniory podle věku, pohlaví a rodinného stavu a za třetí provést analýzu přežívání klientů vybraných domovů pro seniory. Ke zjištění počtu lůžek byl využit Registr poskytovatelů sociálních služeb, který provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, porovnání počtu lůžek bylo provedeno za pomoci indexu dostupnosti a normativů vybavenosti. K charakteristikám klientů v domovech pro seniory byla použita popisná demografická analýza a v případě věku komparace s reálnou populací v příslušném kraji. Analýza přežívání byla zpracována za pomoci Kaplan-Meierovy metody. Provedeným výzkumem analýzy přežívání bylo zjištěno, že s rostoucí kapacitou domovů pro seniory neklesá kvalita poskytovaných služeb, ba naopak, ve většině případů jsou služby natolik kvalitní, že se v těchto zařízeních klienti dožívají průměrně vyššího věku. Z normativů vybavenosti plynou jednoznačné rozdíly ve vybavenosti mezi Jihočeským krajem a hlavním městem Prahou. Zatímco v Jihočeském kraji by - při původním návrhu... The Analysis of Clients of Selected Retirement Homes in Prague and in South-Bohemian Region in terms of Selected Demographic Characteristics Abstract The aim of the work is firstly to ascertain and compare the number of beds in retirement houses in the area of capital city Prague and in the South-Bohemian Region, secondly to characterize the clients in retirement houses according to their age, sex and marital status and thirdly to carry out the mortality analysis of clients in selected retirement houses. The Register of Social Service Providers, which is operated by the Ministry of Labour and Social Affairs, was used to find out the number of beds. To characterize the clients in retirement houses the descriptive demographic analysis was utilized and in the case of age it was the comparison with real population in corresponding region. The mortality analysis was worked out with the help of Kaplan-Meier method. Through the conducted research of mortality analysis it was find out that the quality of provided services does not decline with the higher capacity in retirement houses, even more the services are so quality that the clients in those retirement houses reach on the average higher age. Unambiguous differences in facilities between South-Bohemian Region and the capital city Prague result from the... Keywords: domovy pro seniory; analýza přežívání; kapacita domovů pro seniory; normativy vybavenosti; retirement houses; mortality analysis; the capacity of retirement houses; the normative of facilities Available in a digital repository NRGL
The Analysis of Clients of Selected Retirement Homes in Prague and in South-Bohemian Region in terms of Selected Demographic Characteristics

Analýza klientů vybraných domovů pro seniory v Praze a v Jihočeském kraji z hlediska vybraných demografických charakteristik Abstrakt Cílem práce je za prvé zjistit a porovnat počty lůžek v ...

Kristen, Michal; Burcin, Boris; Rybová, Kristýna
Univerzita Karlova, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases