Number of found documents: 80
Published from to

Influence of speech on written production in pupils from 3rd and 4th grades of primary school
Bicková, Markéta; Saicová Římalová, Lucie; Šebesta, Karel
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mluveného jazyka na psaný projev žáků 3. třídy. Teoretická část představuje základní pojmy rozvrstvení českého jazyka, po níž následuje charakteristika dítěte mladšího školního věku. Praktická část obsahuje analýzu přepsaných audionahrávek a psaných projevů žáků pořízených v prostorech školy. Cílem bylo zjistit, do jaké míry se v písemném projevu objevují nespisovné a nářeční prvky, a zda žáci jihočeské základní školy dokážou vnímat rozdíl mezi spisovnou a nespisovnou češtinou. Práce je zakončena srovnáním analýz v závislosti na výzkumných otázkách. V závěru jsou zmíněny výhody a nevýhody tohoto výzkumu, následuje návrh na pokračování v této analýze. This bachelor's thesis deals with the influence of the spoken language on the written speech of 3rd grade students. The theoretical part presents the basic concepts of the stratification of the Czech language, followed by the characteristics of a child of younger school age. The practical part contains the analysis of transcribed audio recordings and written speeches of pupils taken in the school premises. The aim was to find out to what extent of common czech and dialectal elements appear in written speech, and whether pupils of a South Bohemian primary school can perceive the difference between standard and common Czech. The work is concluded with a comparison of analyzes depending on the research questions. In the conclusion, the advantages and disadvantages of this research are mentioned, followed by a proposal to continue this analysis. Keywords: psaný jazyk|základní škola|osvojování jazyka|čeština|mluvený jazyk; spoken language|written language|primary school|language acquisition|Czech Available in a digital repository NRGL
Influence of speech on written production in pupils from 3rd and 4th grades of primary school

analýzu přepsaných audionahrávek a psaných projevů žáků pořízených v prostorech školy. Cílem bylo zjistit, do jaké míry se v písemném projevu objevují nespisovné a nářeční prvky, a zda žáci ...

Bicková, Markéta; Saicová Římalová, Lucie; Šebesta, Karel
Univerzita Karlova, 2023

Výchova a vzdělávání
Rašková, Ivana; Beneš, Milan
2003 - Czech
Práce je rozdělena do dvou kapitol. První část první kapitoly je zaměřena na obsáhlé a stále diskutované téma škola a společnost. Jde v ní o základní názory na roli školy v moderní společnosti a o hlavní poslání školy. Druhou část tvoří cíle školských institucí, výchovné a vzdělávací funkce škol a s tím související otázky. Závěr kapitoly se posouvá do současné doby a je zaměřen na změny vzdělávacího systému po roce 1989, na problémy, které ze změn zákonitě vyplývají. Každá změna přináší i problémy a vzhledem k tomu se názory odborníků , institucí, učitelů i veřejnosti často liší. Proto jsem se snažila podchytit základní otázky, na které hledáme odpověď; víceletá gymnázia, učňovský systém, k čemu by mělo směřovat současné školní vzdělávání, čím by škola měla vybavit žáka? Třetí navazující blok regionální spec~fika přiblíží problematiku jednotlivých oblastí vzdělávání s doloženými statistickými údaji a jejich porovnáním pro území ČR a Jihočeského kraje, četnost studijních a učebních oborů, velikosti státních a soukromých škol, vzdělávací nabídku VOŠ atd.Kapitola druhá rozebírá typy alternativních škol s nimiž se v nejrůznějších podobách setkáváme, jejich odlišnost od škol státních tak, aby si každý jednotlivec alespoň v hrubých rysech mohl udělat představu o možnosti a výběru typu jednotlivých vzdělávacích institucí. Dále jsou zde zmíněny soudobé teorie vzdělávání, jejich strukturní prvky a zdroje, z kterých se převážně čerpá a staví se na nich pedagogická strategie. Jde o to upozornit na možné alternativy rozvoje české vzdělávací soustavy a podklad pro vyhodnocení rozvoJe. Keywords: Osobnost; Školy; Vzdělávací systém; Vzdělávání; Vzdělávání dospělých Available in a digital repository NRGL
Výchova a vzdělávání

, čím by škola měla vybavit žáka? Třetí navazující blok regionální spec~fika přiblíží problematiku jednotlivých oblastí vzdělávání s doloženými statistickými údaji a jejich porovnáním pro území ČR a ...

Rašková, Ivana; Beneš, Milan
Univerzita Karlova, 2003

The Reflection of the Nobility on Servants in the Early Modern Resources
Marková, Zuzana; Šedivá Koldinská, Marie; Holý, Martin
2015 - Czech
Cílem bakalářské práce je analýza vztahů české šlechty ke služebnictvu, jejich vzájemné konfrontace a obecně jejich soužití v prostorách rodového sídla. Studium české raně novověké šlechty se v české historiografii těší mimořádnému zájmu, avšak toto téma bylo v dosavadní odborné literatuře poněkud opomíjené. Práce bude především vycházet z rozboru vydaných pramenů, nejvíce pak z pramenů osobní povahy, a odborné literatury, v tomto případě především z prací tzv. jihočeské historické školy. Cílem je zaměřit se na osoby, které nevykonávaly žádný úřad, tudíž těžištěm práce bude výhradně analýza nahlížení stavu urozenců na jim hierarchicky nerovné sloužící. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) The aim of Bachelor thesis is analysis of relationships of Czech nobility with its servants, disputes between them and their life in the aristocratic residence. Although the Czech historians are interested in Czech early modern nobility, they haven't devoted to this topic. The thesis is based on analysis of published sources (primarily of the ego-documents) and specialized literature (mainly literature of "the South-Czech historic school"). The aim is to focus on people, who didn't perform bureaucratic functions, so, the main task is the analysis of the reflection of the nobility on Servants, who were socially unequal with it. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: Šlechta; Služebnictvo; Sídlo; Vztah; Korespondence; Nobility; Servants; Residence; Relationship; Correspondence Available in a digital repository NRGL
The Reflection of the Nobility on Servants in the Early Modern Resources

téma bylo v dosavadní odborné literatuře poněkud opomíjené. Práce bude především vycházet z rozboru vydaných pramenů, nejvíce pak z pramenů osobní povahy, a odborné literatury, v tomto případě ...

Marková, Zuzana; Šedivá Koldinská, Marie; Holý, Martin
Univerzita Karlova, 2015

The spread of invasive neophytes in the riparian vegetation of the Lužnice River
Eliášová, Kateřina; Matějček, Tomáš; Hrdina, Aleš
2019 - Czech
1 Abstrakt Práce se věnuje studiu rozšíření invazních neofytů podél jihočeské řeky Lužnice. Rešerše literatury se zabývá rostlinnými invazemi, údolní nivou a zájmovým územím. Na základě terénního mapování břehové vegetace Lužnice je zjišťován výskyt a stav rozšíření 17 taxonů invazních neofytů. Mapování probíhá ve čtyřech úsecích o délce 3-5 km. Zjištěný stav je porovnán se stavem v roce 2008, kdy bylo v daném území prováděno obdobné mapování. Výsledky naznačují, že od roku 2008 invaze zaznamenaly nárůst na intenzitě, a to v nejvyšší míře u druhu Impatiens parviflora. Celkově jsou ve sledovaném území silně rozšířeny invazní bylinné taxony Impatiens parviflora a Impatiens glandulifera, běžný je zde také výskyt dřevinného taxonu Robinia pseudacacia. Ostatní sledované taxony se vyskytují pouze lokálně či v menším množství. Klíčová slova: invazní neofyt, břehová vegetace, rostlinné invaze, mapování vegetace, vodní tok, změna vegetace This thesis studies the spread of invasive neophytes along the South Bohemian Lužnice River. The literature search deals with plant invasions, floodplains and the area of interest. The riparian vegetation along the Lužnice River was mapped with emphasis on 17 taxons of invasive neophytes. The mapping was realized in four sections that were 3-5 km long. The results are compared with the state ascertained by monitoring in the same location in 2008. The results indicate a general increase of invasions and an intensive spread of Impatiens parviflora since the previous mapping. Generally widespread invasive taxa in the studied area are Impatiens parviflora and Impatiens glandulifera of the herbaceous plants. The occurence of Robinia pseudacacia of the woody plants is also common. Other observed taxa occur only locally or in smaller amounts. Keywords: IAS, riparian vegetation, plant invasion, vegetation mapping, watercourse, vegetation change Keywords: invazní neofyt; břehová vegetace; rostlinné invaze; mapování vegetace; vodní tok; změna vegetace; Lužnice; invasive neophyte; riparian vegetation; plant invasion; vegetation mapping; watercourse; vegetation change; the Lužnice River Available in a digital repository NRGL
The spread of invasive neophytes in the riparian vegetation of the Lužnice River

1 Abstrakt Práce se věnuje studiu rozšíření invazních neofytů podél jihočeské řeky Lužnice. Rešerše literatury se zabývá rostlinnými invazemi, údolní nivou a zájmovým územím. Na základě ...

Eliášová, Kateřina; Matějček, Tomáš; Hrdina, Aleš
Univerzita Karlova, 2019

Catholic Priest Franciscus Joseph Slama, the Forgotten Personality of National Revival 1792-1844
Koloušek, Ivo; Petráček, Tomáš; Bastl, Ondřej
2009 - Czech
Resumé Katolický kněz František Josef Sláma, zapomenutá osobnost národního obrození. 1792 - 1844. Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téměř zapomenutou osobnost českého národního obrození P. Františka Josefa Slámy. Smyslem mé práce je připomenout současníkům životní pouť a osobnost tohoto vynikajícího kazatele, zbožného, vzdělaného a osvíceného kněze, zaníceného vlastence, plodného spisovatele, překladatele a humanisty, vztaženého celým svým životem a dílem k jihočeskému regionu. Práce je rozvržena do šesti kapitol + úvod a závěr kdy každá z kapitol popisuje jednu z fází života P. Františka Josefa Slámy. Na základě pramenného materiálu jsem se ve své práci pokusil zrekonstruovat a oprášit téměř zapomenutý lidský příběh na pozadí dějinných událostí přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Na základě shromážděných pramenů jsem zaujal k některým jeho postojům osobní reflexi s cílem co nejúplnějšího pochopení jeho osobnosti. Mnoho pramenného materiálu který mi umožnil pochopit některé postoje Františka Josefa Slámy jsem získal ve Státní ústředním archivu v Třeboni a v osobní korespondenci s předními českými obrozenci uložené v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. V úvodní kapitole jsem obecně zhodnotil období osvícenství a základní myšlenkové proudy, které determinovaly... Resumé: anglické Catholic priest Franciscus Joseph Slama, forgotten personality of national revival. 1792-1844. Francis Joseph Slama was excellent preacher, pious, well - educated and liberal priest, inflamed patriot, fertile writer, translator and humanitarian. He was one of priesthoodwhich free speed in his incidence only on church, pulpit and parishioners, but who were adherent with life people, whereof arise and about whose national, economic and cultural sublimation pother by all the force and resources. Pivotal notions: Francis Joseph Slama enlightenment priest - patriot writer humanist Available in a digital repository NRGL
Catholic Priest Franciscus Joseph Slama, the Forgotten Personality of National Revival 1792-1844

je připomenout současníkům životní pouť a osobnost tohoto vynikajícího kazatele, zbožného, vzdělaného a osvíceného kněze, zaníceného vlastence, plodného spisovatele, překladatele a humanisty, ...

Koloušek, Ivo; Petráček, Tomáš; Bastl, Ondřej
Univerzita Karlova, 2009

Evaluation of rainfall-runoff regime in the headstream area of the Blanice River with regard to major events
Kodádková, Iveta; Kliment, Zdeněk; Královec, Václav
2010 - Czech
Hodnocení srážko-odtokového režimu v pramenné oblasti Blanice se zřetelem na významné epizody ABSTRAKT Bakalářská práce přináší poznatky o srážko-odtokových poměrech horního povodí jihočeské Blanice se zaměřením na povodňové situace. Zabývá se zhodnocením významných srážko-odtokových epizod v povodi z hlediska jejich četnosti výskytu, sezonality a příčinné povětrnostní situace. K analýze byla využita data z ČHMÚ z profilu Blanický mlýn z let 1952 až 2009. Pozornost je také věnována fyzickogeografickým poměrům a jejich možnému vlivu na výskyt povodňových situací. Detailně byla popsána povodeň na přelomu června a července 2009. Klíčová slova: srážko-odtokové poměry, povodně, Blanice Evaluation of rainfall-runoff regime in the headstream area of the Blanice River with regard to major events ABSTRACT The bachelor thesis provides an understanding of the rainfall-runoff conditoins in the upper basin of the South Bohemian river Blanice focusing on the flood situation. It deals with the evaluation of significant rainfall-runoff episodes in the basin in terms of their frequency, seasonality and weather causal situation. The analysis used data from the Czech Hydrometeorological Institute for profile Blanický mlýn for the years 1952 to 2009. Attention is also paid to physical-geographical conditions and their possible influence on the occurrence of flood situations. Described in detail was a flood in late June and July 2009. Keywords: rainfall-runoff conditions, floods, Blanice Keywords: srážko-odtokové poměry; povodně; Blanice; rainfall-runoff conditions; floods; Blanice Available in a digital repository NRGL
Evaluation of rainfall-runoff regime in the headstream area of the Blanice River with regard to major events

Hodnocení srážko-odtokového režimu v pramenné oblasti Blanice se zřetelem na významné epizody ABSTRAKT Bakalářská práce přináší poznatky o srážko-odtokových poměrech horního povodí jihočeské ...

Kodádková, Iveta; Kliment, Zdeněk; Královec, Václav
Univerzita Karlova, 2010

Lord Menhart of Hradec in the Swirl of Events of the First Half of the 15th Century
Miczanová, Veronika; Bobková, Lenka; Zilynská, Blanka
2015 - Czech
Tato bakalářská práce je věnována představiteli významného jihočeského rodu pánů z Hradce, Menhartovi (1398 - 1449). Pan Menhart patřil k umírněným utrakvistům. Stal se spojencem táboritů a později též významnou osobou v jednáních s králem Zikmundem Lucemburským. Nemalou roli sehrál také v době interregna po smrti krále Albrechta Habsburského a v době správcovství Jiřího z Poděbrad, proti němuž se v závěru svého života postavil. Nejasnosti panovaly i kolem jeho náhlé smrti. O Menhartovi z Hradce dosud nebyla vydána rozsáhlejší samostatná studie. Práce bude vycházet ze stávající literatury a editovaných pramenů. Podle možností přihlédne i k pramenům netištěným uloženým v Národním archivu v Praze a v písemnostech pánů z Hradce uložených ve Státním oblastním archivu v Třeboni, oddělení Jindřichův Hradec. This Bachelor thesis is dedicated to one representative of a significant Southern Czech noble family of Lords of Neuhaus, Meinhard (1398 - 1449). Meinhard belonged to moderate Utraquists, became an ally of the Taborites and later an important person in the negotiations with Sigismund of Luxemburg. He also played a major role in the period of interregnum after the death of Albert, Archduke of Austria and in the period of the reign of George of Poděbrady which he opposed later in his life. His sudden death was uncertain. So far, no extensive individual study about Meinhard of Neuhaus has been published. The thesis uses materials from contemporary literature and edited sources, or, as circumstances allow, takes account of non-printed sources stored in National Archive in Prague and the documents from the Lords of Neuhaus stored in State Regional Archive in Třeboň in the section Jindřichův Hradec. Keywords: Menhart z Hradce; Zikmund Lucemburský; Jiří z Poděbrad; interregnum; husitské války; Jindřichův Hradec; Menhart of Hradec; Sigismund of Luxemburg; George of Poděbrady; interregnum; the Hussite War; Jindřichův Hradec Available in a digital repository NRGL
Lord Menhart of Hradec in the Swirl of Events of the First Half of the 15th Century

Tato bakalářská práce je věnována představiteli významného jihočeského rodu pánů z Hradce, Menhartovi (1398 - 1449). Pan Menhart patřil k umírněným utrakvistům. Stal se spojencem táboritů a ...

Miczanová, Veronika; Bobková, Lenka; Zilynská, Blanka
Univerzita Karlova, 2015

The Jitex factory and the "factory town" of Písek between 1949 and 1989
Peleška, Ondřej; Spurný, Matěj; Bernášek, Bohumír
2023 - Czech
Předkládaná práce se v obecné rovině zabývá vztahem textilní továrny Jitex k jihočeskému městu Písek. Autor se zaměří na změny, které byly s implementací, výstavbou a provozem podniku spojeny a zásadně tak ovlivnily město Písek i samotný region. Dynamika této změny bude sledována především ve dvou rovinách, a to v rovině výstavby a v rovině sociální péče o zaměstnance. Cílem této práce bude poukázat na to, že průmyslový podnik byl kromě výroby a vlastního provozu i důležitým veřejně politickým činitelem a aktivně se tak spolupodílel na životě města. The presented work deals in general with the relationship of the textile factory Jitex to the South Bohemian town of Písek. The author will focus on the changes that were associated with the implementation, construction and operation of the company and thus fundamentally affected the city of Písek and the region itself. The dynamics of this change will be observed mainly at two levels, namely at the level of construction and at the level of social care for employees. The aim of this work will be to point out that in addition to production and its own operation, the industrial enterprise was also an important public policy figure and thus actively participated in the life of the city. Keywords: Písek|Jitex|továrna|sociální péče|socialismus|dějiny práce; Písek|Jitex|factory|social care|socialism|labour history Available in a digital repository NRGL
The Jitex factory and the "factory town" of Písek between 1949 and 1989

Předkládaná práce se v obecné rovině zabývá vztahem textilní továrny Jitex k jihočeskému městu Písek. Autor se zaměří na změny, které byly s implementací, výstavbou a provozem podniku spojeny ...

Peleška, Ondřej; Spurný, Matěj; Bernášek, Bohumír
Univerzita Karlova, 2023

Catholic Priest Franciscus Joseph Slama, the Forgotten Personality of National Revival 1792-1844
Koloušek, Ivo; Petráček, Tomáš; Bastl, Ondřej
2009 - Czech
Resumé Katolický kněz František Josef Sláma, zapomenutá osobnost národního obrození. 1792 - 1844. Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téměř zapomenutou osobnost českého národního obrození P. Františka Josefa Slámy. Smyslem mé práce je připomenout současníkům životní pouť a osobnost tohoto vynikajícího kazatele, zbožného, vzdělaného a osvíceného kněze, zaníceného vlastence, plodného spisovatele, překladatele a humanisty, vztaženého celým svým životem a dílem k jihočeskému regionu. Práce je rozvržena do šesti kapitol + úvod a závěr kdy každá z kapitol popisuje jednu z fází života P. Františka Josefa Slámy. Na základě pramenného materiálu jsem se ve své práci pokusil zrekonstruovat a oprášit téměř zapomenutý lidský příběh na pozadí dějinných událostí přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Na základě shromážděných pramenů jsem zaujal k některým jeho postojům osobní reflexi s cílem co nejúplnějšího pochopení jeho osobnosti. Mnoho pramenného materiálu který mi umožnil pochopit některé postoje Františka Josefa Slámy jsem získal ve Státní ústředním archivu v Třeboni a v osobní korespondenci s předními českými obrozenci uložené v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. V úvodní kapitole jsem obecně zhodnotil období osvícenství a základní myšlenkové proudy, které determinovaly... Resumé: anglické Catholic priest Franciscus Joseph Slama, forgotten personality of national revival. 1792-1844. Francis Joseph Slama was excellent preacher, pious, well - educated and liberal priest, inflamed patriot, fertile writer, translator and humanitarian. He was one of priesthoodwhich free speed in his incidence only on church, pulpit and parishioners, but who were adherent with life people, whereof arise and about whose national, economic and cultural sublimation pother by all the force and resources. Pivotal notions: Francis Joseph Slama enlightenment priest - patriot writer humanist Available in a digital repository NRGL
Catholic Priest Franciscus Joseph Slama, the Forgotten Personality of National Revival 1792-1844

je připomenout současníkům životní pouť a osobnost tohoto vynikajícího kazatele, zbožného, vzdělaného a osvíceného kněze, zaníceného vlastence, plodného spisovatele, překladatele a humanisty, ...

Koloušek, Ivo; Petráček, Tomáš; Bastl, Ondřej
Univerzita Karlova, 2009

Evaluation of rainfall-runoff regime in the headstream area of the Blanice River with regard to major events
Kodádková, Iveta; Kliment, Zdeněk; Královec, Václav
2010 - Czech
Hodnocení srážko-odtokového režimu v pramenné oblasti Blanice se zřetelem na významné epizody ABSTRAKT Bakalářská práce přináší poznatky o srážko-odtokových poměrech horního povodí jihočeské Blanice se zaměřením na povodňové situace. Zabývá se zhodnocením významných srážko-odtokových epizod v povodi z hlediska jejich četnosti výskytu, sezonality a příčinné povětrnostní situace. K analýze byla využita data z ČHMÚ z profilu Blanický mlýn z let 1952 až 2009. Pozornost je také věnována fyzickogeografickým poměrům a jejich možnému vlivu na výskyt povodňových situací. Detailně byla popsána povodeň na přelomu června a července 2009. Klíčová slova: srážko-odtokové poměry, povodně, Blanice Evaluation of rainfall-runoff regime in the headstream area of the Blanice River with regard to major events ABSTRACT The bachelor thesis provides an understanding of the rainfall-runoff conditoins in the upper basin of the South Bohemian river Blanice focusing on the flood situation. It deals with the evaluation of significant rainfall-runoff episodes in the basin in terms of their frequency, seasonality and weather causal situation. The analysis used data from the Czech Hydrometeorological Institute for profile Blanický mlýn for the years 1952 to 2009. Attention is also paid to physical-geographical conditions and their possible influence on the occurrence of flood situations. Described in detail was a flood in late June and July 2009. Keywords: rainfall-runoff conditions, floods, Blanice Keywords: srážko-odtokové poměry; povodně; Blanice; rainfall-runoff conditions; floods; Blanice Available in a digital repository NRGL
Evaluation of rainfall-runoff regime in the headstream area of the Blanice River with regard to major events

Hodnocení srážko-odtokového režimu v pramenné oblasti Blanice se zřetelem na významné epizody ABSTRAKT Bakalářská práce přináší poznatky o srážko-odtokových poměrech horního povodí jihočeské ...

Kodádková, Iveta; Kliment, Zdeněk; Královec, Václav
Univerzita Karlova, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases