Number of found documents: 78
Published from to

Evaluation of rainfall-runoff regime in the headstream area of the Blanice River with regard to major events
Kodádková, Iveta; Kliment, Zdeněk; Královec, Václav
2010 - Czech
Hodnocení srážko-odtokového režimu v pramenné oblasti Blanice se zřetelem na významné epizody ABSTRAKT Bakalářská práce přináší poznatky o srážko-odtokových poměrech horního povodí jihočeské Blanice se zaměřením na povodňové situace. Zabývá se zhodnocením významných srážko-odtokových epizod v povodi z hlediska jejich četnosti výskytu, sezonality a příčinné povětrnostní situace. K analýze byla využita data z ČHMÚ z profilu Blanický mlýn z let 1952 až 2009. Pozornost je také věnována fyzickogeografickým poměrům a jejich možnému vlivu na výskyt povodňových situací. Detailně byla popsána povodeň na přelomu června a července 2009. Klíčová slova: srážko-odtokové poměry, povodně, Blanice Evaluation of rainfall-runoff regime in the headstream area of the Blanice River with regard to major events ABSTRACT The bachelor thesis provides an understanding of the rainfall-runoff conditoins in the upper basin of the South Bohemian river Blanice focusing on the flood situation. It deals with the evaluation of significant rainfall-runoff episodes in the basin in terms of their frequency, seasonality and weather causal situation. The analysis used data from the Czech Hydrometeorological Institute for profile Blanický mlýn for the years 1952 to 2009. Attention is also paid to physical-geographical conditions and their possible influence on the occurrence of flood situations. Described in detail was a flood in late June and July 2009. Keywords: rainfall-runoff conditions, floods, Blanice Keywords: srážko-odtokové poměry; povodně; Blanice; rainfall-runoff conditions; floods; Blanice Available in a digital repository NRGL
Evaluation of rainfall-runoff regime in the headstream area of the Blanice River with regard to major events

Hodnocení srážko-odtokového režimu v pramenné oblasti Blanice se zřetelem na významné epizody ABSTRAKT Bakalářská práce přináší poznatky o srážko-odtokových poměrech horního povodí jihočeské ...

Kodádková, Iveta; Kliment, Zdeněk; Královec, Václav
Univerzita Karlova, 2010

Migration and Mobility of the Subject Population in the Třeboň Dominion in the Second Half of the 17th and in the 18th Century
Paták, Josef; Čechura, Jaroslav; Štaif, Jiří
2013 - Czech
Předložená bakalářská práce se pokusila o analýzu a popsání migrace poddanského obyvatelstva jihočeské vesnice Dynín mezi lety 1661 a 1740. Je založena na rozboru unikátního pramene, jímž jsou poddanské soupisy třeboňského panství z let 1661 až 1839. S jejich pomocí byl učiněn pokus o rekonstrukci životů poddaných. Díky vzájemnému srovnání prostorových pohybů obyvatel bylo rozlišeno a popsáno pět hlavních druhů migrace. Práce se snaží zprostředkovat variabilitu a proměnlivost migrací a ukázat, že mobilita poddanského obyvatelstva byla složitým jevem a nelze ji jednoduše generalizovat. Podrobně se věnuje fenoménu odchodů dynínských poddaných do armády, který nabyl značných rozměrů ve třicátých letech 18. století. Krátce se zabývá srovnáním údajů poddanských soupisů s informacemi z matrik a pozemkových knih. Klíčová slova Třeboň [panství], Dynín, soupisy poddanské, migrace, mobilita, poddaní, armáda The aim of this thesis is to examine and describe the migration of the subject population of the South Bohemian village of Dynín between 1661 and 1740. The analysis is based on a unique source, the 1661-1839 lists of subjects of the Třeboň dominion. The thesis uses the lists to restore lives of individual subjects. It compares the migration of the population in order to distinguish and describe five basic kinds of migration. The thesis aims to present the variability of migration. It suggests that migration and mobility of the subject population is a very complex topic that should not be simplified. The thesis examines the process of leaving the village and joining the army, which was particularly common in the 1730s. The work also compares the data provided by the lists of subjects with the information obtained from the parish and estate registers. Keywords Třeboň [dominion], Dynín, Lists of Subjects, Migration, Mobility, Subjects, Army Keywords: Třeboň [panství]; migrace; mobilita; poddaní; armáda; Třeboň [dominion]; Migration; Mobility; Subjects; Army Available in a digital repository NRGL
Migration and Mobility of the Subject Population in the Třeboň Dominion in the Second Half of the 17th and in the 18th Century

Předložená bakalářská práce se pokusila o analýzu a popsání migrace poddanského obyvatelstva jihočeské vesnice Dynín mezi lety 1661 a 1740. Je založena na rozboru unikátního pramene, jímž ...

Paták, Josef; Čechura, Jaroslav; Štaif, Jiří
Univerzita Karlova, 2013

Epidemiological aspects of Lyme Borreliosis in Czech Republic
Fišerová, Tereza; Janovská, Daniela; Čelko, Alexander
2014 - Czech
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na výskyt onemocnění lymeskou boreliózou v posledních deseti letech (v období 2003-2012) v ČR. Srovnávala jsem její výskyt v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k výrazným rozdílům, které ze srovnání vyplynuly, jsem se zaměřila na detailnější rozbor výskytu lymeské boreliózy v kraji Vysočina a v Jihočeském kraji. V těchto dvou krajích jsem se snažila identifikovat hlavní faktory, které mohly přispět ke zvýšenému výskytu onemocnění lymeskou boreliózou. Ve své práci jsem shrnula dosavadní poznatky, týkající se historie onemocnění, etiologie LB, laboratorních diagnostických metod, klinických projevů a přenosu lymeské boreliózy. Pozornost jsem věnovala také prevenci před nákazou lymeskou boreliózou. The aim of this bachelor work was to collect and to evaluate the data on the incidence of Lyme borreliosis in the Czech Republic in the last ten years (2003-2012). First, a comparison of the incidence of this disease in the administrative regions of the Czech Republic was made, which indicated noticeable differences between the regions. Then, the data for the South Bohemia Region and Vysočina Region were analyzed in a more detail to identify the main factors, which could contribute to the increased incidence of this disease. A brief history of the incidence of Lyme borreliosis worldwide and its etiology is also provided, together with an overview of its clinical manifestations and spread, as well as the corresponding laboratory diagnostic methods and methods of prevention. Keywords: lymeská borelióza; Lyme borreliosis Available in a digital repository NRGL
Epidemiological aspects of Lyme Borreliosis in Czech Republic

, jsem se zaměřila na detailnější rozbor výskytu lymeské boreliózy v kraji Vysočina a v Jihočeském kraji. V těchto dvou krajích jsem se snažila identifikovat hlavní faktory, které mohly ...

Fišerová, Tereza; Janovská, Daniela; Čelko, Alexander
Univerzita Karlova, 2014

Multilingualism and the linguistic landscape of Písek
Váňa, Ondřej; Nekvapil, Jiří; Sloboda, Marián
2022 - Czech
Práce mapuje vícejazyčnou jazykovou situaci ve veřejném prostoru města Písku na základě etnografické analýzy jazykové krajiny inspirované myšlenkami Jana Blommaerta. Hlavními metodami je terénní sběr dat, spolu s doplňující rešerší online zdrojů, a zúčastněné pozorování, při němž zaujímám roli zákazníka nebo "zvědavého" kolemjdoucího. Sběr dat probíhal v letech 2021-2022. Na základě svých pozorování popisuji rozvrstvenost jazykové situace podle umístění a funkce jednotlivých jazyků, provádím bližší analýzu vybraných znaků v jazykové krajině, s přihlédnutím k otázce identity jejich autorů a adresátů, a nabízím vhled do života jednotlivých jazykových komunit a do způsobů, jakými se v jazykové krajině prezentují nebo jsou prezentovány. V relativně nevelkém jihočeském městě tak odkrývám překvapivě rozmanitou a komplexní situaci. The thesis describes the multilingual linguistic situation in the public space of the town of Písek on the basis of an ethnographic analysis of its linguistic landscape (LL), informed by the ideas of Jan Blommaert. The main methods used are field data collection, coupled with a complementary online research, and participant observation, in which I take on the role of a customer or a "curious" passer-by. All field research was carried out in the years 2021-2022. Based on my observations, I describe the stratified linguistic situation according to the placement and function of individual languages, perform a closer analysis of selected signs in the LL, taking into account the question of their authors' and addressees' identity, and offer insight into the life of individual language communities and the ways in which they present themselves or are presented in the LL. In a relatively small Czech town, I thus uncover a surprisingly diverse and complex situation. Keywords: jazyková krajina|veřejný prostor|vícejazyčnost|mnohojazyčnost|multilingvismus|etnografie|sociolingvistika|terénní výzkum|město Písek; linguistic landscape|public space|multilingualism|ethnography|sociolinguistics|field research|Písek Available in a digital repository NRGL
Multilingualism and the linguistic landscape of Písek

bližší analýzu vybraných znaků v jazykové krajině, s přihlédnutím k otázce identity jejich autorů a adresátů, a nabízím vhled do života jednotlivých jazykových komunit a do způsobů, jakými se v ...

Váňa, Ondřej; Nekvapil, Jiří; Sloboda, Marián
Univerzita Karlova, 2022

Catholic Priest Franciscus Joseph Slama, the Forgotten Personality of National Revival 1792-1844
Koloušek, Ivo; Petráček, Tomáš; Bastl, Ondřej
2009 - Czech
Resumé Katolický kněz František Josef Sláma, zapomenutá osobnost národního obrození. 1792 - 1844. Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téměř zapomenutou osobnost českého národního obrození P. Františka Josefa Slámy. Smyslem mé práce je připomenout současníkům životní pouť a osobnost tohoto vynikajícího kazatele, zbožného, vzdělaného a osvíceného kněze, zaníceného vlastence, plodného spisovatele, překladatele a humanisty, vztaženého celým svým životem a dílem k jihočeskému regionu. Práce je rozvržena do šesti kapitol + úvod a závěr kdy každá z kapitol popisuje jednu z fází života P. Františka Josefa Slámy. Na základě pramenného materiálu jsem se ve své práci pokusil zrekonstruovat a oprášit téměř zapomenutý lidský příběh na pozadí dějinných událostí přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Na základě shromážděných pramenů jsem zaujal k některým jeho postojům osobní reflexi s cílem co nejúplnějšího pochopení jeho osobnosti. Mnoho pramenného materiálu který mi umožnil pochopit některé postoje Františka Josefa Slámy jsem získal ve Státní ústředním archivu v Třeboni a v osobní korespondenci s předními českými obrozenci uložené v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. V úvodní kapitole jsem obecně zhodnotil období osvícenství a základní myšlenkové proudy, které determinovaly... Resumé: anglické Catholic priest Franciscus Joseph Slama, forgotten personality of national revival. 1792-1844. Francis Joseph Slama was excellent preacher, pious, well - educated and liberal priest, inflamed patriot, fertile writer, translator and humanitarian. He was one of priesthoodwhich free speed in his incidence only on church, pulpit and parishioners, but who were adherent with life people, whereof arise and about whose national, economic and cultural sublimation pother by all the force and resources. Pivotal notions: Francis Joseph Slama enlightenment priest - patriot writer humanist Available in a digital repository NRGL
Catholic Priest Franciscus Joseph Slama, the Forgotten Personality of National Revival 1792-1844

je připomenout současníkům životní pouť a osobnost tohoto vynikajícího kazatele, zbožného, vzdělaného a osvíceného kněze, zaníceného vlastence, plodného spisovatele, překladatele a humanisty, ...

Koloušek, Ivo; Petráček, Tomáš; Bastl, Ondřej
Univerzita Karlova, 2009

Lord Menhart of Hradec in the Swirl of Events of the First Half of the 15th Century
Miczanová, Veronika; Bobková, Lenka; Zilynská, Blanka
2015 - Czech
Tato bakalářská práce je věnována představiteli významného jihočeského rodu pánů z Hradce, Menhartovi (1398 - 1449). Pan Menhart patřil k umírněným utrakvistům. Stal se spojencem táboritů a později též významnou osobou v jednáních s králem Zikmundem Lucemburským. Nemalou roli sehrál také v době interregna po smrti krále Albrechta Habsburského a v době správcovství Jiřího z Poděbrad, proti němuž se v závěru svého života postavil. Nejasnosti panovaly i kolem jeho náhlé smrti. O Menhartovi z Hradce dosud nebyla vydána rozsáhlejší samostatná studie. Práce bude vycházet ze stávající literatury a editovaných pramenů. Podle možností přihlédne i k pramenům netištěným uloženým v Národním archivu v Praze a v písemnostech pánů z Hradce uložených ve Státním oblastním archivu v Třeboni, oddělení Jindřichův Hradec. This Bachelor thesis is dedicated to one representative of a significant Southern Czech noble family of Lords of Neuhaus, Meinhard (1398 - 1449). Meinhard belonged to moderate Utraquists, became an ally of the Taborites and later an important person in the negotiations with Sigismund of Luxemburg. He also played a major role in the period of interregnum after the death of Albert, Archduke of Austria and in the period of the reign of George of Poděbrady which he opposed later in his life. His sudden death was uncertain. So far, no extensive individual study about Meinhard of Neuhaus has been published. The thesis uses materials from contemporary literature and edited sources, or, as circumstances allow, takes account of non-printed sources stored in National Archive in Prague and the documents from the Lords of Neuhaus stored in State Regional Archive in Třeboň in the section Jindřichův Hradec. Keywords: Menhart z Hradce; Zikmund Lucemburský; Jiří z Poděbrad; interregnum; husitské války; Jindřichův Hradec; Menhart of Hradec; Sigismund of Luxemburg; George of Poděbrady; interregnum; the Hussite War; Jindřichův Hradec Available in a digital repository NRGL
Lord Menhart of Hradec in the Swirl of Events of the First Half of the 15th Century

Tato bakalářská práce je věnována představiteli významného jihočeského rodu pánů z Hradce, Menhartovi (1398 - 1449). Pan Menhart patřil k umírněným utrakvistům. Stal se spojencem táboritů a ...

Miczanová, Veronika; Bobková, Lenka; Zilynská, Blanka
Univerzita Karlova, 2015

Local Government's Approach to D3 Highway Construction: Case Study of City of Tábor
Vrtiška, Miroslav; Marada, Miroslav; Mikula, Karel
2013 - Czech
Percepce dálnice D3 představiteli místní samosprávy: příklad města Tábor Abstrakt Předkládaná bakalářská práce rozebírá postoje představitelů místní samosprávy k dálnici D3 na příkladech dvou největších jihočeských měst. Hlavní část analýzy se soustředí na okresní město Tábor a částečně také na krajskou metropoli České Budějovice. Komunikace D3 by se měla stát nejen důležitým vnitrostátním koridorem, ale také novým spojením Česka a Rakouska. Předpokládané vlivy dálnice jsou diskutovány s literaturou, přičemž práce se soustředí na vyhodnocení percepce D3 politickými představiteli města Tábor. Hlavním kritériem hodnocení je vnímání dálnice jakožto jednoho ze základních předpokladů všeobecného rozvoje regionu. Hlavním výzkumným nástrojem analýzy je polostrukturovaný rozhovor s představiteli vybraných měst. Klíčová slova: dálnice D3, Tábor, České Budějovice, percepce, rozvoj, rozhovor Local government's approach to D3 highway construction: case study of city of Tábor Abstract This thesis analyzes attitudes by political representatives from local administration of two biggest cities in southern Bohemia towards D3 highway. The main part of analysis focuses on district city of Tábor and partially on regional metropolis of České Budějovice. D3 Highway is supposed to become not only the important intrastate corridor but also the new connection between Czechia and Austria. Projected impacts of highway are compared with literature while the thesis concentrates on perception assessment of D3 highway by political representatives from selected city of Tábor. The main evaluation criterion is the perception of D3 highway as one of the basic requirement for general development of the region. Main research tool of analysis is half-structured interview with representatives of selected cities. Key words: D3 highway, Tábor, České Budějovice, perception, development, interview Keywords: dálnice D3; Tábor; České Budějovice; percepce; rozvoj; rozhovor; D3 highway; Tábor; České Budějovice; perception; development; interview Available in a digital repository NRGL
Local Government's Approach to D3 Highway Construction: Case Study of City of Tábor

Percepce dálnice D3 představiteli místní samosprávy: příklad města Tábor Abstrakt Předkládaná bakalářská práce rozebírá postoje představitelů místní samosprávy k dálnici D3 na příkladech dvou ...

Vrtiška, Miroslav; Marada, Miroslav; Mikula, Karel
Univerzita Karlova, 2013

Local Government's Approach to D3 Highway Construction: Case Study of City of Tábor
Vrtiška, Miroslav; Marada, Miroslav; Mikula, Karel
2013 - Czech
Percepce dálnice D3 představiteli místní samosprávy: příklad města Tábor Abstrakt Předkládaná bakalářská práce rozebírá postoje představitelů místní samosprávy k dálnici D3 na příkladech dvou největších jihočeských měst. Hlavní část analýzy se soustředí na okresní město Tábor a částečně také na krajskou metropoli České Budějovice. Komunikace D3 by se měla stát nejen důležitým vnitrostátním koridorem, ale také novým spojením Česka a Rakouska. Předpokládané vlivy dálnice jsou diskutovány s literaturou, přičemž práce se soustředí na vyhodnocení percepce D3 politickými představiteli města Tábor. Hlavním kritériem hodnocení je vnímání dálnice jakožto jednoho ze základních předpokladů všeobecného rozvoje regionu. Hlavním výzkumným nástrojem analýzy je polostrukturovaný rozhovor s představiteli vybraných měst. Klíčová slova: dálnice D3, Tábor, České Budějovice, percepce, rozvoj, rozhovor Local government's approach to D3 highway construction: case study of city of Tábor Abstract This thesis analyzes attitudes by political representatives from local administration of two biggest cities in southern Bohemia towards D3 highway. The main part of analysis focuses on district city of Tábor and partially on regional metropolis of České Budějovice. D3 Highway is supposed to become not only the important intrastate corridor but also the new connection between Czechia and Austria. Projected impacts of highway are compared with literature while the thesis concentrates on perception assessment of D3 highway by political representatives from selected city of Tábor. The main evaluation criterion is the perception of D3 highway as one of the basic requirement for general development of the region. Main research tool of analysis is half-structured interview with representatives of selected cities. Key words: D3 highway, Tábor, České Budějovice, perception, development, interview Keywords: dálnice D3; Tábor; České Budějovice; percepce; rozvoj; rozhovor; D3 highway; Tábor; České Budějovice; perception; development; interview Available in a digital repository NRGL
Local Government's Approach to D3 Highway Construction: Case Study of City of Tábor

Percepce dálnice D3 představiteli místní samosprávy: příklad města Tábor Abstrakt Předkládaná bakalářská práce rozebírá postoje představitelů místní samosprávy k dálnici D3 na příkladech dvou ...

Vrtiška, Miroslav; Marada, Miroslav; Mikula, Karel
Univerzita Karlova, 2013

The Reflection of the Nobility on Servants in the Early Modern Resources
Marková, Zuzana; Šedivá Koldinská, Marie; Holý, Martin
2015 - Czech
Cílem bakalářské práce je analýza vztahů české šlechty ke služebnictvu, jejich vzájemné konfrontace a obecně jejich soužití v prostorách rodového sídla. Studium české raně novověké šlechty se v české historiografii těší mimořádnému zájmu, avšak toto téma bylo v dosavadní odborné literatuře poněkud opomíjené. Práce bude především vycházet z rozboru vydaných pramenů, nejvíce pak z pramenů osobní povahy, a odborné literatury, v tomto případě především z prací tzv. jihočeské historické školy. Cílem je zaměřit se na osoby, které nevykonávaly žádný úřad, tudíž těžištěm práce bude výhradně analýza nahlížení stavu urozenců na jim hierarchicky nerovné sloužící. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) The aim of Bachelor thesis is analysis of relationships of Czech nobility with its servants, disputes between them and their life in the aristocratic residence. Although the Czech historians are interested in Czech early modern nobility, they haven't devoted to this topic. The thesis is based on analysis of published sources (primarily of the ego-documents) and specialized literature (mainly literature of "the South-Czech historic school"). The aim is to focus on people, who didn't perform bureaucratic functions, so, the main task is the analysis of the reflection of the nobility on Servants, who were socially unequal with it. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: Šlechta; Služebnictvo; Sídlo; Vztah; Korespondence; Nobility; Servants; Residence; Relationship; Correspondence Available in a digital repository NRGL
The Reflection of the Nobility on Servants in the Early Modern Resources

téma bylo v dosavadní odborné literatuře poněkud opomíjené. Práce bude především vycházet z rozboru vydaných pramenů, nejvíce pak z pramenů osobní povahy, a odborné literatury, v tomto případě ...

Marková, Zuzana; Šedivá Koldinská, Marie; Holý, Martin
Univerzita Karlova, 2015

Influence of speech on written production in pupils from 3rd and 4th grades of primary school
Bicková, Markéta; Saicová Římalová, Lucie; Šebesta, Karel
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mluveného jazyka na psaný projev žáků 3. třídy. Teoretická část představuje základní pojmy rozvrstvení českého jazyka, po níž následuje charakteristika dítěte mladšího školního věku. Praktická část obsahuje analýzu přepsaných audionahrávek a psaných projevů žáků pořízených v prostorech školy. Cílem bylo zjistit, do jaké míry se v písemném projevu objevují nespisovné a nářeční prvky, a zda žáci jihočeské základní školy dokážou vnímat rozdíl mezi spisovnou a nespisovnou češtinou. Práce je zakončena srovnáním analýz v závislosti na výzkumných otázkách. V závěru jsou zmíněny výhody a nevýhody tohoto výzkumu, následuje návrh na pokračování v této analýze. This bachelor's thesis deals with the influence of the spoken language on the written speech of 3rd grade students. The theoretical part presents the basic concepts of the stratification of the Czech language, followed by the characteristics of a child of younger school age. The practical part contains the analysis of transcribed audio recordings and written speeches of pupils taken in the school premises. The aim was to find out to what extent of common czech and dialectal elements appear in written speech, and whether pupils of a South Bohemian primary school can perceive the difference between standard and common Czech. The work is concluded with a comparison of analyzes depending on the research questions. In the conclusion, the advantages and disadvantages of this research are mentioned, followed by a proposal to continue this analysis. Keywords: psaný jazyk|základní škola|osvojování jazyka|čeština|mluvený jazyk; spoken language|written language|primary school|language acquisition|Czech Available in a digital repository NRGL
Influence of speech on written production in pupils from 3rd and 4th grades of primary school

analýzu přepsaných audionahrávek a psaných projevů žáků pořízených v prostorech školy. Cílem bylo zjistit, do jaké míry se v písemném projevu objevují nespisovné a nářeční prvky, a zda žáci ...

Bicková, Markéta; Saicová Římalová, Lucie; Šebesta, Karel
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases