Number of found documents: 26425
Published from to

Felinotherapy in Nursing Homes in the South Bohemian Region
SCHAFFELHOFEROVÁ, Jana
2021 - Czech
The bachelor thesis focuses on the provision of felinotherapy in retirement homes in the South-Bohemian region. The aim of the thesis is to find out in which way (types, forms, methods, techniques, utilities, financing, staffing, documentation management, involvement of a social worker) felinotherapy is provided in retirement homes. The sub-objective aims to find out the benefit from the point of view of workers providing zootherapy. The theoretical part defines major terms of the particular issue. In the practical part are interpreted results of the exploratory survey. For the survey was chosen a qualitative investigative strategy, a method of interviewing, and a technique of semi-structured interview. The examined sample consisted of 4 informants providing felinotherapy in retirement homes, who were chosen by purposive quota sampling. Information obtained from interviews were analysed via open coding. Acquired codes were divided into categories from which were subsequently formed schemes. The exploratory survey revealed that felinotherapy is provided only in two retirement homes in the South-Bohemian region. Used methods in nursing homes are activities with animals and therapies with the help of animals. The benefit is from the perspective of workers providing felinotherapy seen mainly from the psychosocial and physical sides. Felinotherapy especially helps to better psychical condition and enables more frequent social interaction. From the physical side, felinotherapy serves as a supportive rehabilitation device. The bachelor thesis charted the degree of provision of felinotherapy in the South-Bohemian region, and it will be served as a source of information that can be used for example by volunteers or retirement homes. Further, the thesis may increase the awareness of the general public. Bakalářská práce se zaměřuje na poskytováním felinoterapie v domovech pro seniory v rámci Jihočeského kraje. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem (druhy, formy, metody, techniky, pomůcky, financování, personální zajištění, vedení dokumentace, zapojení sociálního pracovníka) je poskytovaná felinoterapie v domovech pro seniory. Dílčím cílem je zjistit přínos felinoterapie z pohledu pracovníků poskytující zooterapii. Teoretická část definuje důležité pojmy dané problematiky. V praktické části jsou interpretovány výsledky výzkumného šetření. Zvolena byla kvalitativní výzkumná strategie. Použita byla metoda dotazování a technika polostrukturovaný rozhovor. Zkoumaný soubor tvořili 4 informanti poskytující felinoterapii v domovech pro seniory, kteří byli vybráni účelovým kvótním výběrem. Získané informace z rozhovorů byly analyzovány pomocí otevřeného kódování. Získané kódy se členily do kategorií, z kterých se následně vytvářela schémata. Z výzkumného šetření vyplynulo, že felinoterapie se poskytuje pouze ve dvou domovech pro seniory v Jihočeském kraji. Využívané metody v rámci domovů pro seniory jsou aktivity za pomoci zvířat a terapie za pomoci zvířat. Přínos je z pohledu pracovníků poskytující felinoterapii spatřován zejména z psychosociální a fyzické stránky. Felinoterapie především napomáhá ke zlepšení psychického stavu a umožňuje častější sociální kontakt. Z hlediska fyzické stránky felinoterapie slouží jako podpůrný rehabilitační prostředek. Bakalářská práce zmapovala, v jaké míře se poskytuje felinoterapie v Jihočeském kraji a bude sloužit jako zdroj informací, které mohou využít například dobrovolníci či domovy pro seniory. Dále tato práce může zvýšit povědomí široké veřejnosti. Keywords: felinoterapie; zooterapie; senior; stárnutí; domov pro seniory; Felinotherapy; zootherapy; senior; ageing; retirement home Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Felinotherapy in Nursing Homes in the South Bohemian Region

Bakalářská práce se zaměřuje na poskytováním felinoterapie v domovech pro seniory v rámci Jihočeského kraje. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem (druhy, formy, metody, techniky, pomůcky, ...

SCHAFFELHOFEROVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Life of minority groups in South Bohemian and South Moravian region
HOREHLEĎOVÁ, Veronika
2012 - Czech
The thesis titled "The life of minorities in South Bohemian and South Moravian region" deals with problems of Romani minority groups and their education. Education and process of studying creates at present the key conditions for rising of the Romani ethnicity and their integration into society. In theoretical part is described the origin and dividing of Romani people and their historical connection in their progress in our country. There have been mentioned current problems concerning the Romani minority, as for example social exclusion, discrimination, etc. Other chapters refer to Romani culture, family and upbringing. The most substantial part of the thesis focuses on education and is lead in this direction. We also stated the current level of education among the Romani ethnicity. In the empirical part presents records of the research focused on education of Romani ethnicity in the secondary-studies area. Research was processed in the secondary analyses data system and the quantitative evaluation of questionnaire. The main aim of the thesis was to find out what kind of secondary schools pupils of Romani ethnicity prefer, whether they completed the education or finish it untimely. Whether pupils and students from the social disadvantaged background get help from assistant pedagogues for children during their studies. Furthermore we investigated if Romani students of grammar schools take advantage of grant from the state to study. The most preferred types of grammar schools among Romani were vocational schools. Only small amount of respondents chose vocational schools with the enclosure of finished leaving examination. Through that result had to be proved or disapproved the formulated hypothesis: Romani minority completes the secondary schools education. This hypothesise was disproved, as most of the Romani pupils did not complete their secondary school education. The thesis points out the factors which influence the Romani ethnicity attitude towards the education and the process of studying. Records of the thesis are beneficial for practice as the schools which were engaged in this research continue in cooperation with us. As a feedback we provided the records of this research to schools as they may use the information for better orientation what students expect from the education , how to approach it or the choice of study they prefer. At the same time the records of the research may be used as an informative and educational material for public and specialists. Bakalářská práce s názvem "Život menšin v Jihočeském a Jihomoravském kraji" se zabývá problematikou romské menšiny a jejím vzděláváním. Vzdělání a vzdělávání je v současné době klíčovým předpokladem pro vzestup romského etnika a jeho začlenění do společnosti. V teoretické části této práce je popsána charakteristika, původ a dělení Romů a historické souvislosti vývoje Romů na našem území. Zmínili jsme současné problémy pojící se s romskou menšinou, jako jsou například sociální exkluze, diskriminace, aj. Další kapitoly byly věnovány romské kultuře, rodině a výchově. Nejpodstatnější kapitolou je vzdělávání, jelikož celá práce byla orientována tímto směrem. Uvedli jsme zde také současný stav vzdělanostní úrovně romského etnika. V empirické části jsou prezentovány výsledky výzkumu zaměřeného na vzdělávání romského etnika v oblasti středoškolského studia. Výzkum byl zpracován systémem sekundární analýzy dat a kvantitativního zhodnocení dotazníku. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké typy středních škol žáci romského etnika upřednostňují, zda studia dokončují nebo ukončují předčasně a zda jim během studia pomáhá asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním. Dále jsme zjišťovali, jestli romští studenti středních škol využívají státních dotací ke studiu. Preferovanými typy středních škol byly nejčastěji mezi Romy střední odborná učiliště. Jen malá část respondentů si vybírala obory ukončené maturitní zkouškou. Tento výsledek měl rovněž potvrdit nebo vyvrátit formulovanou hypotézu, která zní: Romská menšina dokončuje středoškolské vzdělání. Hypotéza byla vyvrácena, jelikož převážná většina romských žáků středních škol studium nedokončila. Práce poukazuje i na faktory ovlivňující postoje romského etnika ke vzdělání a vzdělávání. Výsledky práce jsou přínosné pro praxi. Se školami zapojenými ve výzkumu byla navázána spolupráce. Zpětnou vazbou jim byly poskytnuty výsledky výzkumu. Pro školy mohou tyto informace znamenat lepší orientaci v tom, co studenti od vzdělávání očekávají, jak k němu přistupují, jakým volbám studia dávají přednost. Zároveň mohou výsledky výzkumu posloužit jako informační a edukační materiál pro širokou veřejnost i odborníky Keywords: Menšina; Romové; vzdělávání; hodnoty; analýza dat; Minority; Roma; education; values; data analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Life of minority groups in South Bohemian and South Moravian region

Bakalářská práce s názvem "Život menšin v Jihočeském a Jihomoravském kraji" se zabývá problematikou romské menšiny a jejím vzděláváním. Vzdělání a vzdělávání je v současné době klíčovým ...

HOREHLEĎOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

The analyse of the regional brands in the region of South Bohemia
MAREČKOVÁ, Ilona
2010 - Czech
Regional label is a modern way to highlight the traditional Czech regions and also to revive their economy. My bachelor thesis is dealing with issues of regional labeling. The aim is to analyze the regional brands in the region of South Bohemia. The result of the analysis is a literature review and territorial analysis of the availability of brands in the Region, which were drawn from a study of related literature and other sources. The practical part consists of marketing research, which was conducted through personal interviews, focused on finding acquaintance reginal brand "Tastes nicely. South Bohemian" and awareness of points of sale. Also were conducted guided interviews, which dealt with the certification process of regional brands. Regionální značení je novodobým způsobem, jak zviditelnit tradiční české regiony a zároveň oživit jejich ekonomiku. Má bakalářská práce se problematikou regionálního značení zabývá. Cílem je analyzovat regionální značky na území Jihočeského kraje. Výsledkem analytické části práce je literární rešerše a územní analýza dostupnosti značek na území Jihočeského kraje, které byly zpracovány na základě studia související odborné literatury a dalších zdrojů. Praktickou část práce tvoří marketingový výzkum, provedený formou osobního dotazování, jenž bylo zaměřeno na zjištění známosti regionální značky "Chutná hezky. Jihočesky" a známosti prodejních míst. Rovněž byly provedeny řízené rozhovory, které se zabývaly procesem certifikace jednotlivých regionálních značek. Keywords: marketing; regionální značka; řízení značky; marketing; regional brand; Brand Management Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The analyse of the regional brands in the region of South Bohemia

Regionální značení je novodobým způsobem, jak zviditelnit tradiční české regiony a zároveň oživit jejich ekonomiku. Má bakalářská práce se problematikou regionálního značení zabývá. Cílem je ...

MAREČKOVÁ, Ilona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

The market for dairy products in the South Bohemia Region
ROKOSOVÁ, Lenka
2013 - Czech
The thesis is focused on the market of dairy products in South Bohemia region. The work describes the kinds of milk, dairy products and their characteristics. There are also described innovative orientations, selling and a few dairy companies in the South Bohemia region. Bakalářská práce je zaměřena na trh s mléčnými výrobky v Jihočeském regionu. V bakalářské práci jsou popsány druhy mlék, mléčných výrobků a jejich charakteristiky. Dále jsou zde uvedeny inovační směry, způsoby prodeje a několik mlékárenských firem z Jihočeského regionu. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The market for dairy products in the South Bohemia Region

Bakalářská práce je zaměřena na trh s mléčnými výrobky v Jihočeském regionu. V bakalářské práci jsou popsány druhy mlék, mléčných výrobků a jejich charakteristiky. Dále jsou zde uvedeny ...

ROKOSOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Rural development in the south Bohemian region and its prospects
VLÁŠKOVÁ, Kateřina
2015 - Czech
The subject of the thesis, the Development of the rural region of South bohemia and his perspective" is to describe the issues of rural development, actors of rural development, in particular, Local action groups. The first part is focused on the description and the importance of Regional policies, their objectives, both in the past so the current programming period. Here are described the structural funds of the European union. Due to the focus of the work here is more described by the rural development Programme, axis IV. The LEADER, which was necessary for rural development actors. In the practical part are rozebráni Local action groups of the selected regions. At the conclusion of the work is the evaluation of the questionnaire survey and the evaluation of the local action groups. Předmětem bakalářské práce ,,Rozvoj venkova Jihočeského kraje a jeho perspektivy" je popsání problematiky rozvoje venkova a rozebrány aktéři rozvoje venkova především Místní akční skupiny. První část je zaměřena na popis a význam Regionální politiky, jejich cílů jak v minulém tak současném programovacím období. Jsou zde popsány strukturální fondy Evropské unie. Vzhledem k zaměření práce je zde více popsán Program rozvoje venkova, osa IV. LEADER, které byla nezbytná pro aktéry rozvoje venkova. V praktické části jsou rozebráni Místní akční skupiny z vybraných regionů. V závěru práce je vyhodnoceno dotazníkové šetření a zhodnocení místních akčních skupin. Keywords: venkov; Regionální politika; Program rozvoje venkova; Místní akční skupiny.; rural; Regional policy; Rural development programme; Local action groups. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rural development in the south Bohemian region and its prospects

Předmětem bakalářské práce ,,Rozvoj venkova Jihočeského kraje a jeho perspektivy" je popsání problematiky rozvoje venkova a rozebrány aktéři rozvoje venkova především Místní akční skupiny. ...

VLÁŠKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Historical treatment of land in Jihočeském kraji
VLASÁK, Vladimír
2015 - Czech
The Bachelor's thesis deals with the first land arrangements and land reforms that were implemented in the area of the present Czech Republic. The thesis elaborates in detail the oldest land reforms carried out in South Bohemia. Furthermore, it addresses historical land arrangements during the era of the Rosenbergs, who were engaged in fish farming. The Eggenbergs made adjustments to the Český Krumlov estate. The Schwarzenbers settled new lands and adjusted agricultural lands. The Buquoys established the park named Terezino Údolí. After the World War I, the ownership of lands underwent several changes. After the World War II, lands were confiscated due to the construction of the Iron Curtain. After 1989, the properties confiscated in previous years were returned and the process of land arrangements began. Tato bakalářská práce pojednává o prvotních úpravách pozemků a pozemkových reformách, které se udály na území dnešní České republiky. Podrobně je věnováno nejstarším úpravám pozemků v jižních Čechách. Práce se zabývá historickými úpravami pozemků za dob Rožmberků, kteří se zabývali rybníkářstvím. Rod Eggenbergů se věnoval úpravám krumlovského panství. Schwarzenbergové osidlovali nové pozemky a upravovali zemědělské pozemky. Buquoyové založili krajinný park Terezino Údolí. Po I. světové válce nastaly změny ve vlastnických právech k pozemkům. Po II. světové válce nastal zábor pozemků vlivem stavby železné opony. Po roce 1989 nastalo navrácení zabaveného majetku v předchozích letech a začaly se provádět pozemkové úpravy. Keywords: pozemková reforma; pozemkové úpravy; pozemková držba; Rožmberk; Eggenberg; Schwarzenberg; Buquoy; land reform; land consolidation; land tenure; Rosenberg; Eggenberg Schwarzenberg; Buquoy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Historical treatment of land in Jihočeském kraji

The Bachelor's thesis deals with the first land arrangements and land reforms that were implemented in the area of the present Czech Republic. The thesis elaborates in detail the oldest land reforms ...

VLASÁK, Vladimír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Poison by the carbon monoxide in Sounth Bohemia, patients triage
JIRSOVÁ, Monika
2020 - Czech
This bachelor's thesis on the topic of CO Intoxication in the South Bohemian Region and Triage of Patients is divided into two parts. A theoretical part and a research part. The theoretical part is focused on the creation of carbon monoxide (hereinafter referred to as CO), its effect on the body, care for intoxicated people, triage of these people and options for prevention of this type of intoxication. Objective 1 was determined for the research part: Map awareness among the inhabitants of the South Bohemian Region regarding carbon monoxide poisoning and awareness regarding possibilities for prevention of this type of poisoning. Two research questions were determined on the basis of this objective. Research question 1 is: What is the level of awareness among the inhabitants of the South Bohemian Region regarding CO poisoning? Research question 2 is: Are the inhabitants of the South Bohemian Region aware of the possibilities for prevention of CO poisoning? Research was further extended to include question 3, which is: Do workers of the emergency services in the South Bohemian Region know what the procedure is for treatment of a patient suspected of having suffered CO poisoning? A qualitative research method was used to gain the required data, this being in the form of semi-structured interviews with 16 inhabitants of the South Bohemian Region, divided into 4 groups according to their level of education. The data gained was divided into 12 parts. Summary of the research pointed to a lack of awareness among the inhabitants of the South Bohemian Region regarding CO intoxication. In view of the fact that this is the most frequent type of accidental intoxication, I regard it as important that the population's awareness of this issue be raised. On the basis of this, I designed an information leaflet which could be disseminated, for example via social networks. Another group investigated concerned procedure followed when treating a patient suspected of having suffered CO poisoning. This related to only four participants - paramedics who work for the Emergency Medical Services of the South Bohemian Region. Research pointed to them having sufficient knowledge of therapy for this type of intoxication and triage of those affected. Tato bakalářská práce na téma Intoxikace CO v Jihočeském kraji, triage pacientů je rozdělena na dvě části. Na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část je zaměřena na vznik oxidu uhelnatého (dále CO), jeho působení na organismus, na péči o intoxikované osoby, jejich triage a na možnosti prevence této intoxikace. Pro výzkumnou část byl stanoven Cíl 1: Zmapovat povědomí obyvatel Jihočeského kraje o otravě oxidem uhelnatým a povědomí o možnostech prevence této otravy. Na základě tohoto cíle byly určeny dvě výzkumné otázky. Výzkumná otázka 1 zní: Jaké je povědomí obyvatel Jihočeského kraje o otravě CO?Výzkumná otázka 2 zní: Mají obyvatelé Jihočeského kraje povědomí o možnostech prevence otravy CO? Výzkum byl dále rozšířen o otázku 3, která zní: Znají pracovníci záchranné služby v Jihočeském kraji postup při ošetření pacienta podezřelého z otravy CO? Kzískání potřebných dat byla použita metoda kvalitativního výzkumu formou polostrukturovaných rozhovorů s 16 obyvateli Jihočeského kraje, rozdělených do 4 skupin podle úrovně vzdělání. Získaná data byla rozdělena do 12 částí. Sumarizace výzkumného šetření poukázala na nedostatečnou informovanost obyvatel Jihočeského kraje o intoxikaci CO. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejčastější náhodnou intoxikaci, považuji za důležité, zvýšit informovanost obyvatel. Na základě toho jsem navrhla informační leták, který by se mohl dále šířit například skrz sociální sítě. Další zkoumanou skupinou byl postup při ošetření pacienta podezřelého z otravy CO, což se týkalo pouze čtyř participantů- zdravotnických záchranářů, vykonávajících svou profesi u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Výzkumné šetření poukázalo na dostatečnou znalost terapie této intoxikace a triage postižených. Keywords: Intoxikace; oxid uhelnatý; hyperbarická oxygenoterapie; detektor; triage; Intoxication; carbon monoxide; hyperbaric oxygentherapy; detector; triage Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Poison by the carbon monoxide in Sounth Bohemia, patients triage

Tato bakalářská práce na téma Intoxikace CO v Jihočeském kraji, triage pacientů je rozdělena na dvě části. Na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část je zaměřena na vznik oxidu ...

JIRSOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Golf as an alternative use of leisure time for seniors with focus on South Bohemian Region
ČERMÁKOVÁ, Lucie
2013 - Czech
In the theoretical part of this work I deal with old age, aging process and impact of physical activities on seniors´ health. Furthermore this part focuses on the history of golf and positive effects of playing golf not only on physical but also mental health. The practical part is focused on obtaining information from seniors having senior status by the statutes of Czech Senior Golf Association. The research analyzes current status and expansion of golf among senior population. The research proceeded in South Bohemian region. Consultation with representatives of the South Bohemian golf clubs on the issue of seniors´ members and their active involvement is part of this research. Results of survey indicate a great interest in the elderly but low general awareness of possibilities of playing golf. 81.3% of surveyed seniors considers golf as an appropriate alternative of outdoor leisure activities. 50% of respondents perceive golf as a possible improvement of physical condition and 45.3% of respondents suppose that it promotes overall health. But, beyond 90.6% of respondents believe that golf is an expensive sport and 14% of respondents feared condemnation by others because golf is considered to be a game only for the wealthy. Based on information obtained from the questionnaire and from interview with representatives of the South Bohemian golf clubs on the issue of surviving myths is golf an appropriate alternative of leisure activities for seniors. V teoretické části této práce se věnuji stáří, procesu stárnutí a vlivu pohybových aktivit na zdraví seniorů. Dále je tato část zaměřena na historii golfu a pozitivní účinky golfové hry nejen na fyzické ale i duševní zdraví. Praktická část práce je zaměřena na získávání informací od seniorů, kteří mají seniorský statut dle stanov České seniorské golfové asociace. Výzkumná část práce se zabývá analýzou aktuálního stavu a rozšířeností golfu mezi seniorskou populací. Uvedené výzkumné šetření probíhalo v Jihočeském kraji. V rámci výzkumu byly provedeny konzultace se zástupci jihočeských golfových klubů ohledně seniorských členů a jejich aktivního zapojení. Získané výsledky z dotazníkového šetření poukazují na velký zájem u seniorů, avšak na nízkou všeobecnou informovanost o možnostech golfové hry. Celkem 81,3% dotazovaných seniorů vidí golf jako vhodnou alternativu využití volného času, jenž je provozována v přírodě na čerstvém vzduchu. 50% respondentů hodnotí golf jako možné zlepšení fyzické kondice a 45,3% respondentů se domnívá, že podporuje celkové zdraví. Zároveň však 90,6% respondentů se domnívá, že golf je sport finančně nákladný a 14% dotázaných se obává odsouzení ze strany okolí, protože golf je považován za hru pouze pro bohaté. Na základě získaných informací z dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru se zástupci jihočeských golfových klubů o přežívajících mýtech je golf vhodnou volnočasovou aktivitou pro seniory. Keywords: Senior; stáří; stárnutí; zdraví; pohybová aktivita; golf; historie golfu.; Senior; old age; aging; health; physical activity; golf; history of golf. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Golf as an alternative use of leisure time for seniors with focus on South Bohemian Region

probíhalo v Jihočeském kraji. V rámci výzkumu byly provedeny konzultace se zástupci jihočeských golfových klubů ohledně seniorských členů a jejich aktivního zapojení. Získané ...

ČERMÁKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Social Entrepreneurship and its Development in the South Bohemian Region
VALÁŠKOVÁ, Linda
2019 - Czech
This bachelor thesis deals with social entrepreneurship and its aim is to map the state of existing social enterprises in the South Bohemian region and to find out whether they meet the conditions set out in the Factual Intention of the Social Entrepreneurship Act. The partial goal of the thesis is to open a dialogue on the legislative regulation of social enterprises. A qualitative research strategy, a questioning method and a semi-structured interview technique were conducted to meet the objectives. The research sample was determined by purposeful sampling and further obtained by the snowball method. Seven social enterprises operating in the South Bohemian Region participated in the research. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis introduces social entrepreneurship as such and incorporates it into the context of social economy for proper understanding. In the practical part of the thesis there are presented grant projects in the South Bohemian Region supported by the European Social Fund from the call for Support of Social Entrepreneurship and described individual social enterprises involved in the research. Furthermore, the answers of informants to individual questions from interviews are analyzed and compared. The last part evaluates the fulfillment of the goals of the thesis and answers the research questions concerning the fulfillment of conditions and the opinion of the managers of social enterprises in the South Bohemian Region on the Factual Intention of the Social Entrepreneurship Act. The contribution of the work is seen in finding the answer to the need for legislative anchoring of social entrepreneurship from the perspective of managers of social enterprises in the South Bohemian Region. The thesis also provides feedback to the enterprises concerned whether they fulfill the conditions of the Factual Intention of the Social Business Act. The general public will then get a comprehensive overview of social entrepreneurship and social enterprises, whether in general or in the South Bohemian Region. Tato bakalářská práce se zabývá sociálním podnikáním a klade si za cíl zmapovat stav existujících sociálních podniků v Jihočeském kraji a zjistit, zda splňují podmínky stanovené ve Věcném záměru zákona o sociálním podnikání. Dílčím cílem práce je otevřít dialog o legislativní úpravě sociálních podniků. Pro naplnění cílů byla použita kvalitativní výzkumná strategie, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru, který byl veden s jednotlivými vedoucími pracovníky zkoumaných sociálních podniků. Výzkumný vzorek byl stanoven účelovým vzorkováním a dále získáván technikou snowball, přičemž do výzkumu se zapojilo celkem sedm sociálních podniků působících v Jihočeském kraji. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce představuje sociální podnikání jako takové a pro správně pochopení ho začleňuje do kontextu sociální ekonomiky. V praktické části práce jsou představeny dotační projekty v Jihočeském kraji podpořené Evropským sociálním fondem z výzvy č. 129 "Podpora sociálního podnikání" a popsány jednotlivé sociální podniky zapojené do výzkumu. Dále jsou analyzovány a komparovány odpovědi informantů na jednotlivé otázky z rozhovorů. V poslední části je zhodnoceno naplnění cílů práce a jsou zodpovězeny výzkumné otázky týkající se naplňování podmínek a názoru vedoucích pracovníků sociálních podniků v Jihočeském kraji na Věcný záměr zákona o sociálním podnikání. Přínos práce je spatřován v nalezení odpovědi na potřebu legislativního ukotvení sociálního podnikání z pohledu vedoucích pracovníků sociálních podniků v Jihočeském kraji. Práce dále poskytuje zpětnou vazbu zkoumaným podnikům, zda naplňují podmínky Věcného záměru zákona o sociálním podnikání. Široké veřejnosti poté práce zprostředkuje ucelený přehled o sociálním podnikání a sociálních podnicích, ať už obecně či konkrétně v Jihočeském kraji. Keywords: sociální ekonomika; sociální podnikání; sociální podnik; sociální podnikatel; social economy; social entrepreneurship; social enterprise; social entrepreneur Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Social Entrepreneurship and its Development in the South Bohemian Region

Tato bakalářská práce se zabývá sociálním podnikáním a klade si za cíl zmapovat stav existujících sociálních podniků v Jihočeském kraji a zjistit, zda splňují podmínky stanovené ve Věcném ...

VALÁŠKOVÁ, Linda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Market Value of Immovables in South-Bohemia Region
MACHÁČKOVÁ, Lenka
2005 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Market Value of Immovables in South-Bohemia Region

MACHÁČKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases