Number of found documents: 1235
Published from to

Transformation of aliphatic and aromatic components of litter during decomposition and its relevance to soil environment and soil biota
ANGST, Šárka
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Transformation of aliphatic and aromatic components of litter during decomposition and its relevance to soil environment and soil biota

ANGST, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Sport as a Theological Challenge
SVOBODA, Vojtěch
2017 - Czech
The aim of the thesis is to describe relationships between spirituality, Christianity and sport in history and present. In the first part the author underlines ritual origins of games and sports in pre-Christian cultures, especially ancient Greece and Rome. Revolutionary Christianity separated physical competition from religious ritual. In Christian author´s (Paul, Tertullian, Basil, John Chrysostom, John Cassian and John Climacus) games rating there is an obvious ambiguity They criticized an idolatric origin and connection with cults. Attributes typical for ancient athlete, self-discipline and perseverance, they remained positive. Athletes will and willingness to overcome obstacles gave some of the Fathers of the Church as an example for spiritual struggle, the term "athlete of Christ" had a strong significance in this context. The historical part contains Thomas´s Aquinas valuation of sport in the form of games. In discussion focused on the assessment of the sinful nature of games Aquinas submitted to the rule of reason. One of the key issues in contemporary theology of sport is introduced on the difference between the theological concepts of contemporary authors Rev Dr Lincoln Harvey and Rev Dr Robert Ellis. Harvey's theory, based on a systematic basis, based on the classical axioms of Christian doctrine. Sport is construed as a "liturgy of our contingency", set in the autonomous space that God lovingly gives his creatures. The consequence of this theory is the denial of the transcendent dimension of sport. Ellis´s theory is based on empirical research conducted among athletes. His attention is focused on efforts to achieve the best possible performance by referring to Irenaeus of Lyon, Maslow and others interpreted as a reflection of God's self-transcendence necessary for the creation of man. Sport according to Ellis in contemporary society fullfil some of the functions previously belonging to organized forms of religion. The final section deals with altered states of consciousness in sports and their relationship to the mystique. The author begins by describing his own experiences that are then interpreted from five points of view (philosophical, theological, phenomenological, transpersonal and skeptical). On this basis, the author formulates his own interpretation of the connection between sport and mysticism, whose findings help to deepen the above discussion and also can help with looking for a solution. Cílem práce je popis souvislostí mezi spiritualitou, křesťanstvím a sportem v historii i současnosti. V první části je podtržen rituální původ her a sportu předkřesťanských kultur, především antického Řecka a Říma. Revoluční křesťanství oddělilo fyzická klání od náboženského rituálu. V hodnocení her tehdejšími křesťanskými autory (Pavel, Tertullian, Basil, Jan Zlatoústý, Jan Kassián a Jan Klimak) je však patrná nejednoznačnost. Terčem kritiky byly idolatrický původ her a jejich propojení s kulty. Atributy typické pro antického atleta, sebekázeň a vytrvalost, naopak zůstávaly nahlížené pozitivně. Atletovu vůli i ochotu překonávat překážky dávali někteří z církevních Otců za příklad i pro zápolení spirituální, silný význam v této souvislosti nesl pojem "atlet Kristův". Historická část obsahuje rovněž hodnocení sportu ve formě tehdejších her u Tomáše Akvinského, který v otázce posuzování hříšné povahy her předkládá pravidlo rozumu. Jedna z klíčových otázek současné teologie sportu je představena na rozdílu mezi teologickými koncepty současných autorů Rev Dr Lincolna Harveyho a Rev Dr Roberta Ellise. Harveyho teorie, založená na systematickém základu, vychází z klasických axiomů křesťanské nauky. Sport je v ní chápán jako "liturgie kontingence člověka", odehrávající se v autonomním prostoru, který Bůh láskyplně poskytuje svému stvoření. Důsledkem této teorie je popření transcendentního rozměru sportu. Ellis vychází z empirického výzkumu, prováděného mezi sportovci. Pozornost zaměřuje především na snahu o dosažení nejlepšího možného výkonu, kterou s odkazem na Irenea z Lyonu, Maslowa a další interpretuje jako odraz Boží sebetranscendence nutné pro stvoření člověka. Sport dle Ellise plní v současné společnosti některé z funkcí dříve náležejích např. organizované formě náboženství. Závěrečná část se zabývá stavy změněného vědomí ve sportu a jejich poměrem k mystice. Autor nejprve popisuje vlastní prožitky, aby je posléze interpretoval z pěti hledisek (filosofického, teologického, fenomenologického, transpersonálního a skeptického). Na tomto základě formuluje vlastní výklad souvislostí mezi sportem a mystikou, jehož závěry pomáhají prohloubit uvedenou diskuzi a rovněž mohou přispět k nalezení řešení. Keywords: agón; atlet Kristův; liturgie kontingence člověka; mystika; Otcové; sport; spiritualita; přirozený mysticismus; teologie sportu; transcendence; agon; athlete of Christ; liturgy of our contingency; mystic; Fathers; sport; spirituality; natural mysticism; theology of sport; transcendence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sport as a Theological Challenge

The aim of the thesis is to describe relationships between spirituality, Christianity and sport in history and present. In the first part the author underlines ritual origins of games and sports in ...

SVOBODA, Vojtěch
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Energy metabolism and enzymatic activity in the Ips typographus in relation to diapause.
ŠTEFKOVÁ, Kristýna
2017 - Czech
The thesis describes the development and survival of immature Ips typographus specimens at low temperatures under laboratory and field conditions. Further, the focus was identifying and characterizing the digestive enzymes present in the gut of adult I. typographus, their location in the gut and enzymatic fluctuation over a full calendar year, with a specific focus on digestion of cellulose. Práce popisuje vývoj a přežití nedospělých stádií lýkožrouta smrkového (Ips typographus) při nízkých teplotách v laboratorních i terénních podmínkách. Práce se dále zaměřuje na identifikaci a charakteristiku trávicích enzymů přítomných ve střevě dospělců lýkožrouta smrkového; jejich optimální aktivitu, lokalizaci ve střevě a fluktuaci v průběhu celého kalendářního roku. Keywords: Ips typographus; enzymatická aktivita; přezimování; vývoj; diapauza.; Ips typographus; enzymatic activity; overwintering; development; diapause. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Energy metabolism and enzymatic activity in the Ips typographus in relation to diapause.

The thesis describes the development and survival of immature Ips typographus specimens at low temperatures under laboratory and field conditions. Further, the focus was identifying and characterizing ...

ŠTEFKOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Screening Cyanobacteria for Apoptosis Induction in Human Cancer Cell Lines: Discovery of a Novel Compound Nocuolin A
VORÁČOVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Cancer-related diseases are mostly associated with reduced or inappropriate cell death. This thesis focuses on secondary cyanobacterial metabolites which induce apoptosis in human cancer cells in vitro and thus may serve as potential drug hits. Screening and selection of active natural extracts clearly precede activity-guided isolation of a bioactive compound itself. Summarizing the results of phenotypic screening of cyanobacterial extracts for inducers of apoptosis, I show that adjustment of measurement the activity of key apoptotic enzymes, caspases, per cell significantly enlarges the pool of detected hits. This could be of particular importance, since this correction is relevant for complex natural extracts as well as chemical libraries of pure compounds, and moreover applicable all the way from small-sized screens to high-throughput ones. Further, I investigated the apoptosis inducing activity of nocuolin A (NoA) a new cyanobacterial compound isolated and described by our group. NoA shows remarkable characteristics regarding its structure (1,2,3-oxadiazine heterocycle), biosynthetic origin and also its biological activity. It induces caspase-dependent apoptosis and shows potency against a panel of nine human cancer cell lines, which makes NoA a pharmaceutically interesting compound. I also bring the first insights into elucidation of its mode of action in cancer cells in vitro. Cancer-related diseases are mostly associated with reduced or inappropriate cell death. This thesis focuses on secondary cyanobacterial metabolites which induce apoptosis in human cancer cells in vitro and thus may serve as potential drug hits. Screening and selection of active natural extracts clearly precede activity-guided isolation of a bioactive compound itself. Summarizing the results of phenotypic screening of cyanobacterial extracts for inducers of apoptosis, I show that adjustment of measurement the activity of key apoptotic enzymes, caspases, per cell significantly enlarges the pool of detected hits. This could be of particular importance, since this correction is relevant for complex natural extracts as well as chemical libraries of pure compounds, and moreover applicable all the way from small-sized screens to high-throughput ones. Further, I investigated the apoptosis inducing activity of nocuolin A (NoA) a new cyanobacterial compound isolated and described by our group. NoA shows remarkable characteristics regarding its structure (1,2,3-oxadiazine heterocycle), biosynthetic origin and also its biological activity. It induces caspase-dependent apoptosis and shows potency against a panel of nine human cancer cell lines, which makes NoA a pharmaceutically interesting compound. I also bring the first insights into elucidation of its mode of action in cancer cells in vitro. Keywords: cancer; apoptosis; cyanobacteria; secondary metabolites; nocuolin; cancer; apoptosis; cyanobacteria; secondary metabolites; nocuolin Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Screening Cyanobacteria for Apoptosis Induction in Human Cancer Cell Lines: Discovery of a Novel Compound Nocuolin A

Cancer-related diseases are mostly associated with reduced or inappropriate cell death. This thesis focuses on secondary cyanobacterial metabolites which induce apoptosis in human cancer cells in ...

VORÁČOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Cardiac care for the elderly - health and social aspects
KURFIRST, Vojtěch
2014 - Czech
Cardivascular diseases are still the major cause of mortality and morbidity in developped countries. From the available demographic datas ageing of population connected with increased number of patients is evident. These cardiovascular patients are treated conservative, interventional and surgical way. In the theoretical part of this work characteristics and patophysiology of ageing is described regarding particular body systems. Then there are mentioned individual diseases of heart which are currently being treated in a surgical way. It mainly deals with ischemic heart disease, disease of aortic, mitral and tricuspid valve and supraventricular arrythmia. There is also a desrciption of pre-operative preparation, course of the surgery and early postoperative period as well as pharmacological and interventionist therapy. Attention is paid to the differences in surgical care about seniors ? determination of operation risk, pre-operative course, operative course and postoperative rehabilitation. Quality of life is also mentioned as the important aspect while evaluating the success rate of treatment of the particular disease. The work gives information about its definition, possibilities of its observing and evaluation during the postoperative period. Last but not least social issues of senior patients are mentioned in the work as well. The research part is focused on the evaluation of the patients´ state during the pre-operative, perioperative and postoperative period. Particular associated diseases, data from the surgery and postoperative complications are also recorded. The research part then deals with the confirmation of individual hypothesis which were performed through the questionnaires before and one year after the surgery. It was answered by 310 patients. Kardiovaskulární onemocnění jsou stále hlavní příčinou mortality a morbidity ve vyspělých zemích. Zároveň je z dostupných demografických údajů patrné stárnutí populace a tím i přibývání pacientů, kteří jsou pro své srdeční onemocnění léčeni ? jak konzervativní a intervenční, tak chirurgickou cestou. V teoretické části této práce je postupně popsána charakteristika a patofyziologie stárnutí s přihlédnutím k jednotlivým orgánovým systémům. Dále jsou probrána jednotlivá onemocnění srdce, která jsou v současné době řešena chirurgickou metodou. Jde hlavně o ischemickou chorobu srdeční, onemocnění aortální, mitrální a trikuspidální chlopně a srdeční arytmie. Je popsána předoperační příprava, průběh operace i časné pooperační období. Zároveň s chirurgickou je probrána i farmakologická a intervenční léčba. Pozornost je věnována také odlišnostem v chirurgické péči o seniory ? stanovení operačního rizika, předoperační přípravě, průběhu operace i pooperačnímu průběhu a rehabilitaci. Je zmíněn i důležitý aspekt při hodnocení úspěšnosti léčby daného onemocnění ? kvalita života. Práce podává informace o její definici, možnostech sledování a hodnocení v pooperačním průběhu. V neposlední řadě je zmíněna i sociální problematika pacientů v seniorském věku. Výzkumná část je pak zaměřena na hodnocení klinického stavu pacientů v předoperačním, perioperačním a pooperačním období. Jsou zaznamenána jednotlivá přidružená onemocnění, data z průběhu operace a pooperační komplikace. Dále je pak výzkumná část zaměřena na potvrzení jednotlivých hypotéz, což bylo provedeno dotazníkovým šetřením před operací a 1 rok po operaci. Výzkumné části se zúčastnilo celkem 310 pacientů. Keywords: Kardiochirurgická péče; senior; kvalita života; SF-36; Cardiac surgery care; senior; quality of life; SF-36 Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Cardiac care for the elderly - health and social aspects

Cardivascular diseases are still the major cause of mortality and morbidity in developped countries. From the available demographic datas ageing of population connected with increased number of ...

KURFIRST, Vojtěch
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

The quality of life of children suffering with spinal muscular atrophy
KOČOVÁ, Helena
2014 - Czech
The scope of this dissertation focuses on issues related to the quality of life of children suffering with spinal muscular atrophy (SMA) and their carers and the associated social impact on families affected by this progressive and incurable disease. It describes ethical aspects of help to families with SMA and serious decisions in relation to the need to connect to artificial ventilation. Spinal Muscular Atrophy - SMA is a motoneuron disease i.e. disease of neurons, which are responsible for conscious movements of muscles e.g. running, head movement and swallowing. The prevalence is approximately 1 newborn for 6000 live births and approximately 1 person of 40 people is the carrier of the disease. SMA affects all the bone muscles i.e. proximal muscles are often affected the most. Everyone affected is in some point in life, depending on stage and type, reliant on mechanical or electrical wheelchair, in many cases also on artificial ventilation and permanent 24hr care. Families affected by this illness accept the fact of this progressive and incurable illness differently, this dissertation reflects upon such different perceptions on quality of life of the affected children, the carers. It forms a contribution in building a foundation for organising multi-discipline teams of experts with sole purpose of therapeutical interventions, to support the child and his/hers family. The World Health Organization (WHO) defines palliative care as "improving quality of life of patients facing life-threatening illnesses, and their families, through the prevention and relief of suffering by early identification and treatment of pain and other problems, whether physical, psychological, social or spiritual." Palliative care prepares families for these situations and should be provided along with whatever treatment options families choose. This dissertation is a comprehensive information base to support children affected by SMA and their families in early care in Czech Republic and in the process of inclusive educational integration into mainstream society. Disertační práce se zaměřuje na problematiku kvality života dětí a pečujících osob s onemocněním spinální muskulární atrofie (SMA), závažným progresivním a nevyléčitelným onemocněním, problematiku sociální práce s rodinou, kde se vyskytuje toto onemocnění. Popisuje etické aspekty pomoci rodinám s SMA a závažná rozhodnutí v souvislosti s nutností připojení na umělou plicní ventilaci. Spinální muskulární atrofie je onemocnění motoneuronu, tj. onemocnění neuronů, které odpovídají za vědomé pohyby svalů, jako např. běhání, pohyby hlavy a polykání. Výskyt v populaci je přibližně 1 novorozenec na 6000 narozených a asi 1 osoba ze 40 osob je přenašečem této nemoci. SMA postihuje všechny kosterní svaly, tzv. proximální svaly jsou často postiženy nejvíce. Jedinec je v určité fázi života - dle stupně a typu postižení - odkázán na mechanický či elektrický vozík, v mnoha případech na umělou plicní ventilaci a trvalou 24 hodinovou pomoc druhé osoby. Rodiny fakt závažného progresivního a nevyléčitelného onemocnění přijímají různými způsoby. Disertační práce reflektuje vnímání kvality života samotných dětí a pečujících osob, přispívá k vytvoření podkladů pro organizaci multidisciplinárního týmu odborníků za účelem terapeutické intervence, kteří jsou schopni dítě a jeho rodinu doprovázet. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje paliativní péči jako "zlepšování kvality života pacientů, kterým čelí život ohrožující onemocnění, a jejich rodinám prostřednictvím prevence a zmírnění utrpení včasnou diagnostikou a léčbu bolesti a další problémy, ať už fyzické, psychické, sociální a duchovní." Paliativní péče rodiny připravuje na tyto situace a měla by být poskytována spolu s tím, pro jaké možnosti léčebných postupů se rodiny rozhodnou. Disertační práce je uceleným informačním podkladem k podpoře dětí s postižením SMA a rodin v rané péči v České republice, dále pak v inkluzívním procesu pedagogické integrace- inkluze do majoritní společnosti. Keywords: Kvalita života; PedsQL; Spinální muskulární atrofie; Prenatální a preimplantační diagnostika; Umělá plicní ventilace; Integrace; Inkluze; Raná péče; Health Related Quality of Life; Pediatric Quality of Life Inventory; Spinal Muscular Atrophy; Prenatal diagnosis and preimplantation genetic diagnosis; Mechanical ventilation; Integration; Inclusion; Early Interventin Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The quality of life of children suffering with spinal muscular atrophy

The scope of this dissertation focuses on issues related to the quality of life of children suffering with spinal muscular atrophy (SMA) and their carers and the associated social impact on families ...

KOČOVÁ, Helena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

The occurrence and interactions of iodine in a natural environment, focused on the hydrosphere.
ŠEDA, Martin
2013 - Czech
Iodine is an important element essential for higher animals. A large part of the global human population suffers from a lack of iodine; elucidation of transfer and mobility of this element in the environment, water, soil, air and in organisms is thus very important. The aim of this work was the elaboration and optimisation of the method for determination of very low concentrations of iodine in the waters. The mass spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-MS) technique was used. It has been shown that using of different filter types during sample preparation had no significant effect on the content of impurities in the filtered sample. Antimony was recommended as an internal standard, despite commonly used elements (indium or tellurium). Samples were not preserved because nitric acid caused volatilization of iodine from the sample and the addition of aqueous ammonia had no significant effect. The optimised method was tested on several groups of water samples, including precipitation, surface water and lysimetric waters. From autumn 2009 to summer 2010, a part of the Blanice River (Šumava Mountains, South Bohemia) was sampled. The average content of iodine in samples ranged from 1.48 ? 0.30 ?g?dm-3 (April 2010) to 3.05 ? 0.38 ?g?dm-3 (July 2010). The average content of iodine in samples from all tributaries of the Blanice River ranged between 2.52 ? 1.63 ?g?dm-3 (March 2010) and 3.67 ? 1.37 ?g?dm-3 (July 2010). The concentration of iodine in the monitored surface waters did not change significantly along the flow of the river. The other two streams were sampled near Rapotín village (Jeseníky Mountains, north Moravia). The average contents of iodine were as follow: Annov (upper stream) 1.60 ? 0.65 ?g?dm-3, Annov (lower stream) 1.88 ? 1.18 ?g?dm-3, Salaš (upper stream) 1.77 ? 0.92 ?g?dm-3, Salaš (lower stream) 1.42 ? 0.58 ?g?dm-3. Generally, the data showed that considering iodine, the area of Šumava had slightly higher levels than those observed in the Jeseníky Mountains. Precipitation collected in the South Bohemia (Arnoštov village and city of České Budějovice) and in Jeseníky (Rapotín) contained less iodine compared to surface waters, and rarely exceeded 3 micrograms per liter of water. The situation has changed in the spring of 2010, because of the occurrence of volcanic dust and ash over the Czech Republic. This volcanic cloud came from the sudden activity of the Eyjafjallajökull Volcano (Iceland). In the mentioned period, the contents of iodine in precipitation were increased several times at all sample collection sites. This is an indirect evidence that iodine could be released during volcanic eruptions and transferred over long distances through the atmosphere. It turned out that the wastewater treatment plant can eliminate iodine in wastewater only partially. However, the wastewater treatment plants in the monitored region were too small to evaluate the overall impact on the environment. The maximum iodine content at the outlet of the wastewater treatment plant Prachatice town (South Bohemia) was 28.5 ?g?dm-3, which is several times higher than natural levels in the Živný stream, to which the treated water flows. Lysimetric water samples were collected from lysimeters installed in three nearby plots in Arnoštov village (Šumava, South Bohemia). The highest concentrations of iodine were found on plot where cattle were grazed. These values were significantly higher (average 4.38 ? 1.74 ?g?dm-3) than those obtained from a site used as hay meadow (average 2.69 ? 1.19 ?g?dm-3) or an untreated meadow (average 2.25 ? 1.39 ?g?dm-3). Iodine therefore probably originated from the urine and feces of grazed cattle. This thesis contributes to the total knowledge of iodine, particularly to the part concerning determination of iodine in the hydrosphere. Jód je významný, pro vyšší živočichy esenciální prvek. Velká část světové populace trpí nedostatkem jódu; objasnění přenosu a mobility tohoto elementu v životním prostředí, ve vodách, v půdě, ve vzduchu i v organismech, je proto velice důležité. Cílem práce bylo zejména vypracování a optimalizace metody stanovení velmi nízkých koncentrací jódu ve vodách technikou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Bylo prokázáno, že vliv typu filtru během úpravy vzorku nemá statisticky významný vliv na zvýšení obsahu nečistot v analytu. Jako interní standard byl doporučen antimon oproti běžně užívaným prvkům (tellur nebo indium). Vzorky nebyly konzervovány, kyselina dusičná způsobovala vytěkání části jódu ze vzorku, přídavek vodného roztoku amoniaku neměl statisticky průkazný vliv. Metodika stanovení byla ověřena na několika souborech vzorků vod, a to jak srážkových, tak povrchových a lyzimetrických. U povrchových vod byla v období podzimu 2009 až léta 2010 sledována část řeky Blanice (oblast jihočeské části Šumavy) včetně hlavních přítoků. Průměrný obsah jódu v odebraných vzorcích z řeky Blanice se pohyboval v rozmezí 1,48 ? 0,30 ?g?dm-3 (duben 2010) a 3,05 ? 0,38 ?g?dm-3 (červenec 2010). Průměrný obsah jódu v odebraných vzorcích ze všech přítoků řeky Blanice se pohyboval v rozmezí 2,52 ? 1,63 ?g?dm-3 (březen 2010) a 3,67 ? 1,37 ?g?dm-3 (červenec 2010). Koncentrace jódu ve sledovaných povrchových vodách se v průběhu toků nijak významně neměnila. Další dva sledované potoky se nacházely v okolí Rapotína (oblast Jeseníků). Průměrné hodnoty obsahu jódu na odběrných místech byly následující: Annov (horní část) 1,60 ? 0,65 ?g?dm-3, Annov (dolní část) 1,88 ? 1,18 ?g?dm-3, Salaš (horní část) 1,77 ? 0,92 ?g?dm-3, Salaš (dolní část) 1,42 ? 0,58 ?g?dm-3. Obecně vzato data naznačují, že oblast Šumavy je na jód mírně bohatší než Jeseníky. Srážkové vody odebírané v jižních Čechách (Arnoštov na Šumavě a České Budějovice) i v Jeseníkách (Rapotín) obsahovaly jódu méně, jen výjimečně překračovaly 3 mikrogramy na litr vody. Situace byla odlišná na jaře roku 2010 během výskytu sopečného prachu a popela nad Českou republikou. Ten pocházel z náhlé aktivity islandské sopky Eyjafjallajökull. V tomto období byly koncentrace několikanásobně zvýšené na všech sběrných stanovištích, což nepřímo dokazuje, že se jód během sopečných erupcí může uvolňovat a přenášet atmosférou na velké vzdálenosti. Ukázalo se, že čistírny odpadních vod (ČOV) jód v odpadních vodách eliminují jen částečně, avšak ČOV ve sledovaném regionu byly příliš malé na to, aby mohl být zhodnocen celkový dopad na životní prostředí. Maximální hodnota obsahu jódu na výpusti ČOV Prachatice byla 28,5 ?g?dm-3, což je několikanásobně více, než činí přirozené hodnoty v Živném potoce, kam odtok ústí. U velkých čistíren by byl výzkum této problematiky mnohem zajímavější. Z vlastních lyzimetrů instalovaných na Šumavě v lokalitě Arnoštov byly odebrány vzorky lyzimetrických vod ze tří blízkých pozemků. Nejvyšší koncentrace jódu byly nalezeny na pozemku, kde je pasen dobytek. Tyto hodnoty byly statisticky významně vyšší (průměr 4,38 ? 1,74 ?g?dm-3) oproti hodnotám na pozemcích využívaných jako sečená louka (průměr 2,69 ? 1,19 ?g?dm-3) nebo nesečených, ponechaným ladem (průměr 2,25 ? 1,39 ?g?dm-3). Jód tedy pravděpodobně pocházel z moči a výkalů skotu. Tato práce přispívá k celkovým současným poznatkům o jódu, zejména k části týkající se stanovení jódu v oblasti hydrosféry. Keywords: jód; jodidy; hydrosféra; ICP-MS; řeka Blanice; sopka Eyjafjallajökull; povrchové vody; odpadní vody; srážky.; iodine; iodide; hydrosphere; ICP-MS; Blanice River; Eyjafjallajökull Volcano; surface waters; wastewaters; precipitation. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The occurrence and interactions of iodine in a natural environment, focused on the hydrosphere.

část řeky Blanice (oblast jihočeské části Šumavy) včetně hlavních přítoků. Průměrný obsah jódu v odebraných vzorcích z řeky Blanice se pohyboval v rozmezí 1,48 ? 0,30 ?g?dm-3 (duben 2010) a ...

ŠEDA, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Příčina selhávání politiky rozvoje venkova: případ vybraných nástrojů druhé osy PRV.
PRAŽAN, Jaroslav
2014 - Czech
This study was focused on reasons for ineffectiveness of agri-environmental measure, which is the policy in which the state compensates farmers for losses caused when participating at production of public goods. The work selected as a subject of the study agri-environmental contract and its characteristics and other institutions, of which maturity influence the effects of that policy. The main goal was to identify these characteristics of contract and assess their balance in relation to the purpose and subject of the contract and long term benefit of both sides of the contract. Attitudes on the maturity of the contract characteristics have been collected between farmers and state administrators in survey (as sites of the contract) on national level and also in four regional case studies. It was revealed that most of the contract characteristics were not mature enough to serve to long term benefit for both sides of the contract, which decreases potential effectiveness of the agri-environmental policy. These are for example: information availability, trust between sides of the contract, tendencies to strategic behaviour, power distribution in the contract, sharing risks in the contract, adequacy of compensation level. Control and penalty system was regarded as rather adequate. Not mature institutions and characteristics of the contract increase transaction costs of both sides of the contract and decrease willingness to renew the contracts in future. The results of the research are for the state administration a good base for improvement of the contract in order to increase effectiveness of the agri-environmental policy in question. Disertační práce je zahrnuje posouzení příčin selhávání politiky na vybraném nástroji politiky: agroenvironmentálním opatření, v rámci kterého stát kompenzuje zemědělcům ztráty vyvolané při produkování veřejných statků. Práce se zaměřila především na kontrakt a jeho charakteristiky a další instituce, jejichž vyzrálost ovliv-ňuje efekty této politiky. Hlavním cílem bylo identifikovat u kontraktu tyto charakte-ristiky, a také posoudit jejich vyváženost s ohledem na účel a předmět kontraktu a ta-ké dlouhodobé zájmy obou stran kontraktu. Šetření zahrnovalo zjišťování postojů zemědělců a státní správy (jako stran kontraktu) na kvalitu kontraktu a bylo provede-no na vzorku zemědělců na celostátní úrovni a na čtyřech případových studiích na regionální úrovni. Bylo zjištěno, že většina charakteristik kontraktu neodpovídají dlouhodobým zájmům obou stran kontraktu a tyto snižují účinnost agroenvironmen-tální politiky. Jedná se např. o dostupnost informací, důvěru mezi stranami kontraktu, tendenci ke strategickému chování, rozložení sil v kontraktu, sdílení rizik v kontraktu, přiměřenost výše kompenzace. Systém kontrol a penalizace byla shledána jako přiměřená. Nedostatečně vyzrálé instituce a charakteristiky kontraktu vedou ke zvyšování transakčních nákladů obou stran kontraktu a lze předpokládat, že ochota kontrakt opakovat v budoucnu může být omezena. Výsledky jsou pro státní správu podkladem pro zdokonalení kontraktu tak, aby dlouhodobě podporoval účinnost ag-roenvironmentální politiky. Keywords: agroenvironmentální opatření; veřejný statek; účinnost politiky; neoklasický kontrakt; charakteristiky kontraktu; agri-environmental measure; public goods; effectiveness of the policy; neo-classical contract; characteristics of contract Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Příčina selhávání politiky rozvoje venkova: případ vybraných nástrojů druhé osy PRV.

This study was focused on reasons for ineffectiveness of agri-environmental measure, which is the policy in which the state compensates farmers for losses caused when participating at production of ...

PRAŽAN, Jaroslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

The impacts of regulatory fees in health care on public health insurance
PRAŽMOVÁ, Věra
2014 - Czech
The Public health insurance system in the Czech Republic was established more than 20 years ago. During this period, the public health insurance system has gone through many transformations. A lot of reform proposals have been submitted with the aim of keeping the increase of healthcare expenses under control but simultaneously not limiting the quality and the accessibility of healthcare. The introduction of the regulatory fees was a part of the healthcare reformation and its purpose was to reduce the demand for healthcare and thus regulate the consumption of health services. Secondarily, the regulatory fees should bring private funds into healthcare system. In the theoretical part of the research, the author describes healthcare systems of several European countries mainly from the point of view of cost sharing by patients. The funding of healthcare in the Czech Republic is then evaluated in more detail. The research characterises all the types of regulatory fees including all the legal changes they have undergone prior to their implementation. The author summarizes the amounts of funds received from the different types of fees which patients have paid since the introduction of regulatory fees in 2012 on the basis of data received from health insurance companies. In the practical part of the research, the author analyses and statistically processes data which were taken from one specific bureau of employee health insurance company. On the basis of this data, the author maps the development of average visits of healthcare institutions per patient in the chosen fields of ambulant care specializations. The author compares the number of average visits in 2007, which is the year before the introduction of regulatory fees, with the number of average visits after the regulations implementation that means during the 2008-2013 period. The aim was to discover whether the fees had any effect on the amount of healthcare services and whether they led to decrease in the number of patients´ visits (at the doctor). The development of the number of patients´ visits was studied in 22 different fields of ambulatory specialization in total. The collected results have been statistically processed using one sample, one-tailed T test. Furthermore, the influence of fees on the healthcare expenses was surveyed in the respective ambulatory fields. In the similar manner as with the patients´ visits, the author compares the average expenses per one patient before the introduction of regulatory fees in 2007 with the average value after the implementation of regulatory fees to the healthcare system. The research offers a comprehensive overview of these issues and can be used as a basic material for further research about regulatory fees and patient cost sharing in healthcare. Veřejné zdravotní pojištění funguje v České republice již více než dvacet let. Za toto období vzniklo mnoho návrhů na reformu zdravotnictví, které měly udržet růst nákladů na zdravotní péči a na druhé straně neomezit kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro pacienty. Součástí reformy zdravotnictví bylo i zavedení regulačních poplatků, které měly jednak omezit poptávku po zdravotní péči a tím regulovat spotřebu zdravotních služeb a dále přinést do zdravotnictví další soukromé zdroje. Cílem disertační práce bylo zjistit, zda zavedené regulační poplatky ovlivnily počet návštěv pacientů u lékaře a také, zda měly dopad na výši nákladů na zdravotní péči. V teoretické části disertační práce autorka popisuje zdravotnické systémy některých evropských zemí, a to zejména z pohledu spoluúčasti pacienta na úhradě zdravotní péče. Větší pozornost je pak věnována systému financování zdravotní péče v České republice. V práci jsou podrobně charakterizovány jednotlivé druhy regulačních poplatků včetně změn v právní úpravě, kterými za dobu do svého zavedení prošly. Na základě údajů zdravotních pojišťoven autorka sumarizuje částky za jednotlivé typy poplatků, které pojištěnci všech zdravotních pojišťoven zaplatily od doby jejich zavedení do roku 2012. V praktické části práce autorka analyzovala a statisticky zpracovala data jedné z poboček zaměstnanecké zdravotní pojišťovny a na souboru těchto dat sleduje vývoj průměrného počtu návštěv na jednoho pojištěnce ve vybraných odbornostech ambulantní péče v roce 2007 - tedy před zavedením poplatků a porovnává jej s průměrným počtem návštěv po zavedení poplatků, tedy za období let 2008 -2013. Byl sledován vývoj počtu návštěv u celkem 22 odborností ambulantní péče. Získané výsledky autorka statisticky vyhodnotila pomocí tzv. jednovýběrového jednostranného t-testu. Dále byl sledován i vliv regulačních poplatků na náklady zdravotní péče v jednotlivých sledovaných odbornostech. Obdobně jako u počtu návštěv autorka porovnává průměrné náklady na jednoho pojištěnce ve vybraných odbornostech před zavedením poplatků, tj. v roce 2007 a po jejich zavedení. Práce podává ucelený přehled o dané problematice a může být využita jako podkladový materiál pro další úvahy o regulačních opatřeních ve zdravotnictví. Keywords: Reforma zdravotnictví; zdravotní péče; spoluúčast; regulační poplatky; náklady na zdravotní péči; Health care reform; health care; participation; regulatory fees; expenses on health care Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The impacts of regulatory fees in health care on public health insurance

The Public health insurance system in the Czech Republic was established more than 20 years ago. During this period, the public health insurance system has gone through many transformations. A lot of ...

PRAŽMOVÁ, Věra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Use voucher system as a tool to increase the efficiency of social services funding
HORYNOVÁ, Jana
2014 - Czech
The aim of the dissertation is to analyze the system of providing and financing social services and to assess to what extent the introduction of a voucher system through social systems cards contribute to the effectiveness of the financing of social services. To achieve this objective we chose a combination of three sociological methods - qualitative research method based on secondary data analysis, questionnaire survey among persons with dependent children who have been granted an allowance for care and in-depth interviews with experts from amongst the selected branches of labor offices, regional and municipal authorities and from the field of social services providers. The theoretical part is devoted to the characterization of the financing of social services in our country. Based on the analysis of available statistical data, it is demonstrated that the current system of providing and financing social services is inefficient and it is therefore necessary to find new elements that would contribute to the stabilization especially in the area of financing in order to create the necessary to create conditions for ensuring the optimal form of security needs of the person relies on the provision of social services. It indicates (based on the characteristics of foreign experience) that one of the ways to increase the effectiveness of the financing of social services is the introduction of a voucher system. In relation with the implementation of social reforms after 2008, our country decided to introduce a social systems card, which can be understood as an electronic payment voucher, i.e. as a tool, which leads to expansion of yet provided services in social benefits and to increase user comfort. A similar system has been introduced in the past and is still used in many European countries such as Italy, the UK or Finland. Currently, the Czech Republic is the only country in Europe where care allowance is paid only in cash and care allowance is not often used to provide the necessary social services. One way to prevent this is a transition into non-cash benefits payment. One of these options is to use the voucher system, which ensures that the funds earmarked for the provision of social services, will also be in this area actually inserted. The form of benefit payment for care has changed within the implementation of social reforms. Since its payment by postal order was, in early 2012, accede to payment under the cashless payment cards through social systems. This form of distribution, however, wasn't met with a positive response, and it was subsequently decided to cancel the card and return to the original form of payment of the allowance for care and all non-insurance social benefits. This has led to the fact that the original goal of my work - to assess to what extent the introduction of a voucher system through cards social systems contribute to the effectiveness of the financing of social services - failed to fully implement. In summary, it is clear that the current system of financing social services is inefficient, and therefore it will be necessary - particularly in relation to expected demographic trends - to fundamentally change it. Re-introduction of non-cash forms of benefit payment for care can be regarded as one of the tools that could enhance the efficiency of provision and funding of social services. However, it is necessary to learn from the mistakes that have been implemented in the past period of time, emphasis on timely, quality and positive information campaign with an emphasis on explaining the benefits of the new system of social benefits, correct timing of the various steps of the solution and in advance of this solution to acquaint the general population. Cílem disertační práce je zanalyzovat systém poskytování a financování sociálních služeb a posoudit, do jaké míry zavedení poukázkového systému prostřednictvím karty sociálních systémů přispělo ke zvýšení efektivnosti financování sociálních služeb. Pro naplnění tohoto cíle byla zvolena kombinace tří sociologických metod - kvalitativní výzkum založený na metodě sekundární analýzy dat, dotazníkové šetření mezi osobami pečující o nezaopatřené děti, jimž byl přiznán příspěvek na péči a hloubkové rozhovory s experty z řad pracovníků vybraných poboček úřadů práce, krajských a městských úřadů a z řad poskytovatelů terénních sociálních služeb. Teoretická část práce je věnována charakteristice systému financování sociálních služeb v naší zemi. Na základě rozboru dostupných statistických údajů je doloženo, že stávající systém poskytování a financování sociálních služeb je neefektivní a je proto nutné najít nové prvky, které by přispěly k jeho stabilizaci především v oblasti financování tak, aby byly vytvořeny nezbytné vytvořit předpoklady pro zajištění optimální formy zabezpečení potřeb člověka odkázaného na poskytování sociálních služeb. Na základě charakteristiky zahraničních zkušenosti se ukazuje, že jednou z možností, jak zvýšit efektivnost financování sociálních služeb, je zavedení poukázkového systému.V souvislosti s realizací sociální reformy po r. 2008 bylo v naší zemi přijato rozhodnutí o zavedení tzv. karty sociálních systémů, kterou lze chápat jako elektronickou platební poukázku, tedy jako nástroj, kterým dochází k rozšíření nabídky dosud poskytovaných služeb v oblasti výplaty sociálních dávek a ke zvýšení uživatelského komfortu. Podobný systém byl v minulosti zaveden a dodnes je využíván v řadě evropských zemí, např. v Itálii, ve Velké Británii nebo ve Finsko. V současné době je Česká republika jedinou zemí v Evropě, která příspěvek na péči vyplácí pouze v peněžní formě a příspěvek na péči není často využíván k zajištění potřebných sociálních služeb. Jednou z možností, jak tomu zabránit, je přechod na nepeněžní výplatu příspěvku na péči. Jednou z těchto možností je využití poukázkového systému, který zabezpečuje, že finanční prostředky, které byly vyčleněny na poskytování sociálních služeb, budou rovněž do této oblasti skutečně vloženy. V rámci realizace sociální reformy se proto změnila forma výplaty příspěvku na péči. Od její výplaty prostřednictvím poštovní poukázky bylo počátkem roku 2012 přistoupeno k výplatě v rámci bezhotovostního platebního stykem prostřednictvím karty sociálních systémů. Tato forma výplaty se se však nesetkala s pozitivním ohlasem, a proto bylo následně rozhodnuto o zrušení této karty a o návratu k původní formě výplaty příspěvku na péči i všech nepojistných sociálních dávek. Tato skutečnost vedla k tomu, že původní cíl mé práce - posoudit, do jaké míry zavedení poukázkového systému prostřednictvím karty sociálních systémů přispělo ke zvýšení efektivnosti financování sociálních služeb - se nepodařilo plnohodnotně zrealizovat. Souhrnně je nutno konstatovat, že současný systém financování sociálních služeb je neefektivní, a proto ho bude nutno - zejména v souvislosti s očekávanými demografickými trendy - zásadně změnit. Opětovné zavedení bezhotovostních forem výplaty příspěvku na péči je možno chápat jako jeden z nástrojů, který by mohl zvýšit efektivitu poskytování a financování sociálních služeb. Přitom je však nutné poučit se z chyb, které byly v uplynulém období realizovány, položit důraz na včasnou, kvalitní a pozitivní informační kampaň s důrazem na vysvětlení výhod nového systému výplaty sociálních dávek, správně načasovat jednotlivé kroky tohoto řešení a v dostatečném časovém předstihu s tímto řešením seznámit široké obyvatelstvo. Keywords: Sociální služby; financování sociálních služeb; příspěvek na péči; karta sociálních systémů; Social services; financing of social services; care allowance; kard social systems Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Use voucher system as a tool to increase the efficiency of social services funding

The aim of the dissertation is to analyze the system of providing and financing social services and to assess to what extent the introduction of a voucher system through social systems cards ...

HORYNOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases