Number of found documents: 24864
Published from to

Bussines cooperation between Southern Bohemia and Spain
HOLINKOVÁ, Klára
2008 - Czech
The aim of this thesis is to map the economical and business cooperation between Spain and the South Bohemian region. The thesis is divided into two thematic parts. The first of them is focused on the foreign trade between Spain and the Czech Republic (mainly on its evolution from 1997 up to now) and the commodities that are traded. There is also the list of Spanish companies that conduct business in the Czech Republic and the list of Czech companies that are represented in Spain. The next part of the thesis is aimed at the South Bohemian region and Spanish companies that are located in this area. The history of the companies and their products are described and other important information about them are presented. The last part of the thesis is dedicated to the effort of promotion of the South Bohemian region in Spain and to the description of the places that Spanish tourists want to visit. Předmětem bakalářské práce je zmapování ekonomické a obchodní spolupráce mezi Španělskem a Jihočeským krajem. Práce je tematicky rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na zahraniční obchod Španělska a České republiky, především na jeho vývoj od roku 1997 do současnosti a komodity, se kterými se obchoduje. Je zde i seznam španělských firem, které podnikají v České republice a českých firem, které jsou zastoupeny ve Španělsku. Druhá část práce je věnována Jihočeskému kraji a španělským firmám, které jsou na jeho území. Je popsána historie společností, jejich produkty a jsou o nich uvedeny další důležité informace. Závěr práce je věnován snaze Jihočeského kraje o propagaci jižních Čech ve Španělsku a popisu míst, která chtějí španělští turisté navštívit. Keywords: zahraniční obchod; španělské firmy; Jihočeský kraj; the foreign trade between; Spanish companies; the South Bohemian region Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Bussines cooperation between Southern Bohemia and Spain

Předmětem bakalářské práce je zmapování ekonomické a obchodní spolupráce mezi Španělskem a Jihočeským krajem. Práce je tematicky rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na zahraniční ...

HOLINKOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Student's fluid intake in the Bohemia university in České Budějovice.
KUBEŠOVÁ, Nikol
2014 - Czech
In my bachelor thesis I deal with drinking regime of students from South Bohemia University. My thesis is divided to two parts. In theoretical part I process literature searches from available sources related with a given topic. I describe keeping with water in human body, after that I write about single drinks in more details. In practical part I deal with my research. In the practical part I pursue my research. The goal is to find out how university students take care of their fluid intake, whether they care for healthy fluid intake and to focus on the aspect of how often they drink alcohol, coffee and other improper fluids. For my research I have chosen three research assumptions. In the first one I assume that the respondents who receive less fluids than the adviced daily amount (2 to 3 litres) suffer more often from the symptoms of dehydration. The second assumption concerns alcohol, I assume that male students consume alcohol more often than female students. In the third assumption I have focused on the intake of coffee, whether female students consume more coffee than male students. I choose method of questioning with my own questionnaire. Answers are processed in a graph. I applied this method on students from seven different faculties from South Bohemia University in Czech Budweis. The age of students is between 19 and 23 years. Bakalářská práce se zabývá pitným režimem studentů Jihočeské university. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V části teoretické zpracovávám literární rešerše dostupných pramenů vztahujících se k danému tématu. Popisuji zde, jak lidský organismus hospodaří s vodou, dále jsem podrobněji zpracovala jednotlivé nápoje. V praktické části se věnuji svému výzkumu. Cílem je zjistit, jak studenti vysoké školy dbají na svůj pitný režim, zda kladou důraz na vhodné tekutiny a změřit se na aspekt, jak často pijí alkohol, kávu a jiné nevhodné tekutiny. Pro svůj výzkum jsem si vybrala tři výzkumné předpoklady. V prvním předpokládám, že respondenti, kteří přijímají méně tekutin, nežli je denní doporučované množství (2-3l), trpí častěji projevy dehydratace. Druhý předpoklad se týká alkoholu, předpokládám, že studenti konzumují alkohol častěji než studentky. Ve třetím předpokladu jsem se zaměřila na konzumaci kávy, zda studentky konzumují kávu ve větším množství než muži. Vybrala jsem si metodu dotazování, dotazník jsem vytvořila sama, odpovědi zpracovala do grafů. Dotazníkovou metodu jsem aplikovala na studentech Jihočeské university v Českých Budějovicích, celkem na 7 fakultách. Věk studentů se pohybuje od 19 do 23 let. Keywords: pitný režim; nápoje; drinking regime; drinks. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Student's fluid intake in the Bohemia university in České Budějovice.

Bakalářská práce se zabývá pitným režimem studentů Jihočeské university. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V části teoretické zpracovávám literární rešerše dostupných pramenů ...

KUBEŠOVÁ, Nikol
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Experiences of student´s of the South Bohemia university with unconventional medicine
JIRUŠKOVÁ, Vendula
2019 - Czech
The Bachelor Thesis of mine is considering the experiences of students of the South Bohemia university with the unconventional medicine. In the theoretical part is the Thesis illustrating the description of the student, explaining the term 'Unconventional medicine' and acquainting the reader with the severance and the chosen types of unconventional medicine. In the practical part I have carried out research regarding the students' experiences with the unconventional medicine, how informed they are about the unconventional medicine and their approach. To ascertain valid research I used anonymous questionnaire shared via social websites. The outcome of those was subsequently put into graphs which are highlighting the experiences, knowledge and approaches regarding unconventional medicine of the above-mentioned students. Bakalářská práce se zabývá zmapováním zkušeností studentů Jihočeské univerzity s nekonvenční medicínou. V teoretické části se práce zaobírá popisem studenta, vysvětlením pojmu nekonvenční medicína a seznámením čtenáře s rozdělením a vybranými druhy nekonvenční medicíny. V praktické části jsem zjišťovala zkušenosti studentů s nekonvenční medicínou, jejich informovanost o nekonvenční medicíně a postoje k ní. K výzkumu jsem použila anonymní dotazník šířený přes sociální sítě. Výsledky byly zpracovány do grafů, které znázorňují zkušenosti, znalosti a postoje studentů Jihočeské univerzity k nekonvenční medicíně. Keywords: alternativní medicína; přírodní léčba; tradiční medicína; zdraví; nekonvenční medicína; alternative medicine; natural treatment; traditional medicine; health; unconventional medicine Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Experiences of student´s of the South Bohemia university with unconventional medicine

Bakalářská práce se zabývá zmapováním zkušeností studentů Jihočeské univerzity s nekonvenční medicínou. V teoretické části se práce zaobírá popisem studenta, vysvětlením pojmu ...

JIRUŠKOVÁ, Vendula
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SOUTH BOHEMIAN REGION
SRBOVÁ, Martina
2005 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SOUTH BOHEMIAN REGION

SRBOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

South Bohemian Agricultural Museum (History and Present)
ŠVIHOVCOVÁ, Lucie
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
South Bohemian Agricultural Museum (History and Present)

ŠVIHOVCOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Role of Social Worker in South-Bohemian Hospitals
HORŇÁKOVÁ, Dagmar
2021 - Czech
This thesis focuses on the role of social workers in South-Bohemian hospitals - their duties, their role as part of the multidisciplinary team caring for a patient, how their profession is viewed by their work colleagues, and how social workers perceive their role within the hospital. The main focus is on various dilemmas and the possible scope of social work in the hospital. The thesis is composed of two main parts - the theoretical part and the practical one. The theoretical part discusses the terms "social worker" and "medical social worker", how social workers operate within the hospital, and what the legislative basis for their work is. The theoretical part also takes a closer look at the dilemmas of social work that social workers can encounter in their job, and describes the patient target groups that social workers most often work with .In the practical part, the research of three areas of inquiry has been made, revealing that the most important prerequisites of a social worker in a hospital are social and medical education, a clearly defined role within the team taking care of the patient, and a good knowledge of social services network, whose assistance is offered to the patients by the social worker as part of the social help during their stay in the hospital. The biggest obstacle in a social worker's job is the large volume of administrative work, when the work with patients itself is done at the expense of the administrative workload. The appropriate solution seems to be an increase in the number of social workers in the hospital, whose job it is to take some load off the busy medical staff. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaká je role sociálního pracovníka v jihočeských nemocnicích, jaká je jeho pracovní náplň, jak funguje spolupráce v multidisciplinárním týmu při péči o pacienta, jak je nahlíženo na jeho profesi v rámci pracovního kolektivu a jak vnímá sociální pracovník svou roli v nemocnici. Akcent byl zaměřen dilemata a možnosti sociální práce v nemocnici. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretický diskurz byl věnován pojmům sociální pracovník a zdravotně sociální pracovník, jakou roli zastává sociální pracovník v rámci nemocnice a jaká je jeho legislativní opora. Stejně tak se teoretická práce zabývala dilematy sociální práce, se kterými se může sociální pracovník potkat při výkonu svého zaměstnání a zároveň byly popsány cílové skupiny pacientů, se kterými se sociální pracovník setkává v nemocnici nejčastěji. V praktické části práce je popsán výzkum věnovaný třem okruhům zkoumaných otázek, z nichž vyplynulo, že pro práci sociálního pracovníka v nemocnici je důležité sociálně zdravotní vzdělání, stejně tak vytyčené postavení v týmu pečujícího o pacienta a dobrá znalost sítě sociálních služeb, jež jsou nabízeny pacientům v rámci sociální pomoci během hospitalizace. Největším úskalím sociálního pracovníka v nemocnici je předimenzovanost administrativní činnosti, kdy samotnou práci s pacienty limituje administrativní zátěž. Jako vhodné se jeví navýšení počtu sociálních pracovníků v nemocnici, kteří mají odlehčit vytíženému zdravotnímu personálu. Keywords: sociální pracovník; sociální práce; nemocnice; pacient; interdisciplinární tým; dilemata sociální práce; social worker; social work; hospital; patient; interdisciplinary team; social-work dilemmas Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Role of Social Worker in South-Bohemian Hospitals

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaká je role sociálního pracovníka v jihočeských nemocnicích, jaká je jeho pracovní náplň, jak funguje spolupráce v multidisciplinárním týmu při péči ...

HORŇÁKOVÁ, Dagmar
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

The archaeology at South Bohemian castles of the Lords of the Rose
KOPŘIVA, Lukáš
2017 - Czech
The aim of the following thesis is to introduce the evolution of the medieval castle architecture in Europe, primarily in Bohemia. The main attention is focused on the South Bohemian district, the powerful noble stock Vítkovci and some of their residence castles. This thesis brings the basic overwiev of the family history and the construction development. The special emphasis is on an archaeological researches and their contribution to the observation of the construction development by the selected ancient monuments. Cílem předkládané bakalářské práce je seznámit čtenáře s vývojem hradní architektury v Evropě, a především v Čechách. Hlavní pozornost je věnována jihočeskému regionu, mocnému rodu Vítkovců a jeho vybraným sídelním hradům. Práce podává přehled o historii jednotlivých rodin a sleduje stavební vývoj vybraných rodových rezidencí. Zvláštní důraz je kladen na archeologické výzkumy daných lokalit a jejich přispění k pochopení stavebního vývoje sledovaných objektů. Keywords: hrady; stavební vývoj; archeologie; jižní Čechy; Vítkovci; castles; construction development; archaeology; South Bohemia Vítkovci Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The archaeology at South Bohemian castles of the Lords of the Rose

Cílem předkládané bakalářské práce je seznámit čtenáře s vývojem hradní architektury v Evropě, a především v Čechách. Hlavní pozornost je věnována jihočeskému regionu, mocnému rodu Vítkovců a ...

KOPŘIVA, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Russians and the Russian Speaking People in the Southbohemia Region
CEJPKOVÁ, Tereza
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Russians and the Russian Speaking People in the Southbohemia Region

CEJPKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Financial market (in context of South Bohemia)
ZEDNÍK, Jan
2010 - Czech
You have in your hands bachelor thesis, which deals with interaction of finance market and macroeconomics arrows from czech economics and firstly economics of South Bohemia. This bachelor thesis monitors developement of selected element South Bohemia´s real ecomonics. The accent is laying on describe this problems, statistical investigation and explication of results. The main objective of this bachelor thesis is using our results for predication of developement South Bohemia´s real economics with possibility to aplication our results for developement of particular sectors of regional economics. The secondary objective is confronting our regioanl results with results from statistical survey in national context. The subobjective is tendency about opening discussion in this thesis among economics experts and amateur public. The subobjective is very important in this time, when we are founding in global economics recession. We want to public our results in media and on internet professional website. Právě se Vám do ruky dostala bakalářská práce, která se zabývá dosud ne příliš zkoumanou problematikou {--} interakcí finančního trhu a makroekonomických ukazatelů české ekonomiky a pak především ekonomiky Jihočeského kraje. Práce sleduje vývoj vybraných prvků finančního trhu a makroekonomické ukazatele jihočeské ekonomiky, přičemž důraz je kladen na popsání problematiky, samotné statistické šetření, interpretaci výsledků. Hlavním cílem práce je získané výsledky využít pro predikci vývoje ekonomiky Jihočeského kraje s možností aplikovat výsledky dále na vývoj jednotlivých segmentů regionální ekonomiky. Sekundárním cílem je porovnat výsledky statistických šetření vybraných makroekonomických ukazatelů na národní a regionální úrovni. Dílčím cílem práce je snaha o otevření diskuse v odborných kruzích i mezi laickou veřejností nad problematikou vztahu finančního trhu a reálnou ekonomikou zejména s ohledem na probíhající globální hospodářskou recesi. Tohoto dílčího cíle chceme dosáhnout formou publikace výsledků v médiích a na odborných internetových serverech. Keywords: Finanční trh; akcie; index PX 50; vývoj kurzu EUR/CZK; nezaměstnanost; HDP; Česká národní banka; průměrná hrubá mzda; vývoz; počet podnikatelů; počet stavebních povolení; počet motorových vozidel; Jihočeský kraj; Finance market; index PX 50; shares; development exchange rate of EUR/CZK; size of mortgages; unemployment; GDP; avarage income; Czech national bank; export; the number of businessman; the number of buildnig licence; thu number of motor vehicles; South Bohemia Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Financial market (in context of South Bohemia)

Právě se Vám do ruky dostala bakalářská práce, která se zabývá dosud ne příliš zkoumanou problematikou {--} interakcí finančního trhu a makroekonomických ukazatelů české ekonomiky a pak především ...

ZEDNÍK, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Development of supervison in early care centres in South Bohemia
BUMBÁLKOVÁ, Michaela
2015 - Czech
The work describes the process of development of supervision in two early care centres providing these services in the South Bohemian Region and compares the real implementation in these devices with the theoretical prediction. Práce popisuje proces zavádění supervize ve dvou střediscích rané péče poskytujících tyto služby na území Jihočeského kraje a srovnává reálné zavádění v těchto zařízeních s teoretickými předpoklady. Keywords: rozvoj supervize; supervize; středisko rané péče; Jihočeský kraj; development of supervision; supervision; early care centre; South Bohemian Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Development of supervison in early care centres in South Bohemia

Práce popisuje proces zavádění supervize ve dvou střediscích rané péče poskytujících tyto služby na území Jihočeského kraje a srovnává reálné zavádění v těchto zařízeních s teoretickými ...

BUMBÁLKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases