Number of found documents: 303
Published from to

Volunteers Preparing for Emergencies in Regional Associations Czech Red Cross in South Bohemian Region
Pelikánová, Zuzana; Pospíšilová, Tereza; Šloufová, Romana
2017 - Czech
Dobrovolnictví při mimořádných událostech vyžaduje komplexní znalost kontext mimořádné události: problematiky krizového řízení včetně legislativy, zařazení NNO v integrovaném záchranném systému a spolupráci se samosprávou, zásady přístupu k zasaženým včetně první pomoci a týmovou spolupráci a sebepéči. Odborná příprava dobrovolníků má velký význam jak pro kvalitu dobrovolnické práce, tak pro samotné dobrovolníky a humanitární organizace jí věnují patřičnou pozornost. Cílem této práce je sumarizovat poznatky z dostupné literatury, připravit je k využití pro přípravu dobrovolníků a zmapovat systém přípravy dobrovolníků a členů Českého červeného kříže obecně i na příkladu konkrétních oblastních spolků v Jihočeském kraji. K dosažení cíle byla provedena analýza a shrnutí domácí odborné literatury o odborné přípravě dobrovolníků při mimořádných událostech. Dále byla zpracována případová studie s využitím dat ze sekundární literatury, vnitřních dokumentů i z expertních rozhovorů. Přílohy pak obsahují informace využitelné pro školení dobrovolníků jako samostatný materiál. Závěr práce pak shrnuje zjištěné skutečnosti a formuluje doporučení pro využití v praxi. Klíčová slova Dobrovolnictví, management dobrovolnictví, mimořádná událost, humanitární pomoc, Český červený kříž, krizové řízení Volunteering in emergency situations requires comprehensive knowledge of the context of these situations: crisis management issues, including legislation, involving of NNO in the integrated rescue system and cooperation with a local government, the principle of access to those who are affected; including first aid, teamwork and self-care. The training of volunteers is very important for both, the quality of volunteer work and for volunteers themselves and humanitarian organizations pay special attention to it.The aim of this work is to summarize the findings from the literature, to prepare them for the use of volunteers and to map the training system of volunteers and members of the Czech Red Cross in general, and on the specific example of regional associations in the South Bohemian region. To achieve the objective, an analysis and summary of the domestic literature on training volunteers in emergencies was realised. Furthermore, the case study, using data from secondary sources, internal documents and from expert interviews was compiled. Attachments now contain information useful for training volunteers as a separated document. The conclusion of this work summarizes the findings and defines recommendations for a practical use. Key words Volunteering, volunteer management, disaster, humanitarian... Keywords: Dobrovolnictví; management dobrovolnictví; mimořádná událost; humanitární pomoc; Český červený kříž; krizové řízení; Volunteering; volunteer management; disaster; humanitarian aid; Czech red cross; crisis management Available in a digital repository NRGL
Volunteers Preparing for Emergencies in Regional Associations Czech Red Cross in South Bohemian Region

je sumarizovat poznatky z dostupné literatury, připravit je k využití pro přípravu dobrovolníků a zmapovat systém přípravy dobrovolníků a členů Českého červeného kříže obecně i na příkladu ...

Pelikánová, Zuzana; Pospíšilová, Tereza; Šloufová, Romana
Univerzita Karlova, 2017

Volunteers Preparing for Emergencies in Regional Associations Czech Red Cross in South Bohemian Region
Pelikánová, Zuzana; Pospíšilová, Tereza; Šloufová, Romana
2017 - Czech
Dobrovolnictví při mimořádných událostech vyžaduje komplexní znalost kontext mimořádné události: problematiky krizového řízení včetně legislativy, zařazení NNO v integrovaném záchranném systému a spolupráci se samosprávou, zásady přístupu k zasaženým včetně první pomoci a týmovou spolupráci a sebepéči. Odborná příprava dobrovolníků má velký význam jak pro kvalitu dobrovolnické práce, tak pro samotné dobrovolníky a humanitární organizace jí věnují patřičnou pozornost. Cílem této práce je sumarizovat poznatky z dostupné literatury, připravit je k využití pro přípravu dobrovolníků a zmapovat systém přípravy dobrovolníků a členů Českého červeného kříže obecně i na příkladu konkrétních oblastních spolků v Jihočeském kraji. K dosažení cíle byla provedena analýza a shrnutí domácí odborné literatury o odborné přípravě dobrovolníků při mimořádných událostech. Dále byla zpracována případová studie s využitím dat ze sekundární literatury, vnitřních dokumentů i z expertních rozhovorů. Přílohy pak obsahují informace využitelné pro školení dobrovolníků jako samostatný materiál. Závěr práce pak shrnuje zjištěné skutečnosti a formuluje doporučení pro využití v praxi. Klíčová slova Dobrovolnictví, management dobrovolnictví, mimořádná událost, humanitární pomoc, Český červený kříž, krizové řízení Volunteering in emergency situations requires comprehensive knowledge of the context of these situations: crisis management issues, including legislation, involving of NNO in the integrated rescue system and cooperation with a local government, the principle of access to those who are affected; including first aid, teamwork and self-care. The training of volunteers is very important for both, the quality of volunteer work and for volunteers themselves and humanitarian organizations pay special attention to it.The aim of this work is to summarize the findings from the literature, to prepare them for the use of volunteers and to map the training system of volunteers and members of the Czech Red Cross in general, and on the specific example of regional associations in the South Bohemian region. To achieve the objective, an analysis and summary of the domestic literature on training volunteers in emergencies was realised. Furthermore, the case study, using data from secondary sources, internal documents and from expert interviews was compiled. Attachments now contain information useful for training volunteers as a separated document. The conclusion of this work summarizes the findings and defines recommendations for a practical use. Key words Volunteering, volunteer management, disaster, humanitarian... Keywords: Dobrovolnictví; management dobrovolnictví; mimořádná událost; humanitární pomoc; Český červený kříž; krizové řízení; Volunteering; volunteer management; disaster; humanitarian aid; Czech red cross; crisis management Available in a digital repository NRGL
Volunteers Preparing for Emergencies in Regional Associations Czech Red Cross in South Bohemian Region

je sumarizovat poznatky z dostupné literatury, připravit je k využití pro přípravu dobrovolníků a zmapovat systém přípravy dobrovolníků a členů Českého červeného kříže obecně i na příkladu ...

Pelikánová, Zuzana; Pospíšilová, Tereza; Šloufová, Romana
Univerzita Karlova, 2017

Evaluation of the Current Situation of Foster Care for a Transitional Period from the Point of View of the Staff of the South Bohemian Region's Authority for Social and Legal Protection of Children
Karasová, Vendula; Mertl, Jiří; Kvašňáková, Lenka
2023 - Czech
1 ABSTRAKT Tématem této diplomové práce je hodnocení aktuální situace pěstounské péče na přechodnou dobu pohledem pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jihočeského kraje. Diplomová práce je obsahově rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je primární pozornost věnována především problematice ohroženého dítěte, neboť právě ohroženým dětem je směřována sociálně-právní ochrana, které je pak věnována další teoretická část. Třetí část v rámci teoretické problematiky je zaměřena na náhradní rodinnou výchovu, kdy největší zájem je zúžen právě na pěstounskou péči na přechodnou dobu. Poslední kapitola teoretické části je směřována k aktuálním legislativním změnám, které celou problematiku podtrhují. V souvislosti s cílem práce a teoretickými poznatky byla stanovena hlavní výzkumná otázka: Jak hodnotí pracovníci OSPOD aktuální situaci pěstounské péče na přechodnou dobu? Dále byly stanoveny dílčí výzkumné otázky: Jak hodnotí pracovníci OSPOD aktuální spolupráci s pěstouny na přechodnou dobu? Jaká pozitiva vnímají pracovníci OSPOD v pěstounské péči na přechodnou dobu s ohledem na aktuální legislativní změnu? Jaká negativa předpokládají pracovníci OSPOD v pěstounské péči na přechodnou dobu s ohledem na aktuální legislativní změnu? Aby bylo možné naplnit výzkumný záměr, byla zvolena... The topic of this master's thesis is the evaluation of the current situation of foster care for a transitional period from the viewpoint of the staff of the Authority for Social-Legal Protection of Children in the South Bohemian Region. The content of the master's thesis is divided into a theoretical and an empirical part. In the first chapter of theoretical part, the primary attention is given to the problem of the endangered child, because social and legal protection is aimed at endangered children, to whom the next theoretical chapter devoted to. The third chapter of the theoretical issue is focused on the care provided by the substitute family, with the greatest interest being narrowed down to foster care for a temporary period. The last chapter of the theoretical part is directed to the current legislative changes, which underline the entire issue. In connection with the aim of the work and theoretical findings, the main research question was set: How do the Authority for Social-Legal Protection of Children workers evaluate the current situation of temporary foster care? Furthermore, sub-research questions were determined: How do the Authority for Social-Legal Protection of Children workers evaluate the current cooperation with temporary foster parents? What positives do the Authority for... Keywords: Sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí; ohrožené dítě; pěstounská péče na přechodnou dobu; pěstoun; náhradní rodinná péče; Social worker of the Authority for Social-Legal Protection of Children; child at risk; temporary foster care; foster parent; substitute family care Available in a digital repository NRGL
Evaluation of the Current Situation of Foster Care for a Transitional Period from the Point of View of the Staff of the South Bohemian Region's Authority for Social and Legal Protection of Children

1 ABSTRAKT Tématem této diplomové práce je hodnocení aktuální situace pěstounské péče na přechodnou dobu pohledem pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jihočeského kraje. Diplomová ...

Karasová, Vendula; Mertl, Jiří; Kvašňáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Mapping of provided addictological aftercare services for gerontoadictological clients in Jihočeský, Jihomoravský and Vysočina Region
Benešová, Martina; Volfová, Anna; Vacek, Jaroslav
2022 - Czech
Východiska: Vzhledem k demografickému stárnutí obyvatelstva ve vyspělých zemích, roste zastoupení seniorů v populaci. Tento trend se odráží i v adiktologii, kdy se stále častěji setkáváme s cílovou skupinou seniorů závislých na návykových látkách (gerontoadiktologie). V ČR je poměrně dobře vybudovaná síť služeb pro adiktologické klienty, ve které má své opodstatněné místo pobytová služba následná péče. Zaměřuje se především na udržování pozitivních změn v chování, postupné začlenění klientů do normálního života a efektivně podporuje abstinenci. Avšak žádný dosavadní výzkum nereflektuje, jak je tato služba dostupná gerontoadiktologickým klientům v Jihomoravském, Jihočeském a v Kraji Vysočina, jaké má pro ně programy a přizpůsobení, popřípadě jaké jsou nedostatky v péči o tyto klienty. Cíle: Jádrem výzkumu je zmapovat dostupnost služeb pobytové následné péče v Jihočeském, v Jihomoravském a v kraji Vysočina pro gerontoadiktologické klienty. Identifikovat možné limitující faktory pro tuto cílovou skupinu a poskytnout autentickou subjektivní zkušenost výzkumníků, v roli příbuzných adiktologických klientů, při komunikaci se službami. Metody výzkumu: Praktická část práce byla realizována za pomocí kvalitativní výzkumné metody Mystery shopping, při které realizátoři studie, v roli potenciálních zájemců o... Resources: Due to the demographic aging of the population in developed countries, the proportion of seniors in the population is increasing. This trend is also reflected in the adictology which we are increasingly meeting the target group addicted to addictive substances (gerontoadictology). The Czech republic has a relatively well-established network of services for addiction clients in which the residential care service has a justified place. It is focused on maintaining positive behavioral changes, gradual integration of s, which programmes and adaptations it has for them, or what are the gaps in the care of these clients. Targets: egions for gerontoadictology clients. The thesis identifies possible limiting factors for this target group and deserves authentic subjective experience of research in the role of relatives of addicted clients during communications with services. Methodology: Practical part of the thesis was realized by the qualitative research method Mystery shopping during which implementers of the study were finding out by the phone, in the role of potential candidates for aftercare service, needed information. Research group over 18 years of age up to at least 70 years of age. According to the survey there are seven of these facilities. The obtained data were processed by the... Keywords: Adiktologické služby; gerontoadiktologie; gerontologie; následná péče; Addiction services; aftercare services; gerontoadictology Available in a digital repository NRGL
Mapping of provided addictological aftercare services for gerontoadictological clients in Jihočeský, Jihomoravský and Vysočina Region

do normálního života a efektivně podporuje abstinenci. Avšak žádný dosavadní výzkum nereflektuje, jak je tato služba dostupná gerontoadiktologickým klientům v Jihomoravském, Jihočeském a v ...

Benešová, Martina; Volfová, Anna; Vacek, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2022

The phenomen of environmental migration in the context of the floods: case study of rural areas in the South Bohemian Region
Kosková, Jitka; Drbohlav, Dušan; Vávra, Jan
2014 - Czech
Diplomová práce je věnována environmentální migraci ve venkovských oblastech Jihočeského kraje. Konkrétně se zaměřuje na migraci z důvodu povodní, které proběhly v roce 2002 a 2013 a jsou považovány za jedny z nejničivějších záplav za poslední století. Cílem práce je na základě smíšeného výzkumu zjistit, zda dochází k environmentální migraci ve vybraných obcích, případně jakým způsobem lidé reagují na tyto události. Zároveň se práce snaží analyzovat vliv vnějších faktorů jako je geografická poloha, informovanost obyvatel a role obce na odchod obyvatel. Výzkum je založen na kvalitativní a kvantitativní metodě výzkumu. Na základě výzkumu můžeme tvrdit, že k environmentální migraci ve čtyřech vybraných obcích nedochází. Zároveň jsme došli k závěru, že výše vybrané vnější faktory nemají vliv na migraci obyvatel z důvodu povodní, jinými slovy neovlivňují rozhodování člověka, zda odejde či zůstane v obci. Klíčová slova: environmentální migrace, povodně, role obce, informovanost, geografická poloha, venkovské oblasti, Jihočeský kraj The aim of thesis is the environmental migration in rural areas of the South Bohemian Region. The thesis focuses on the migration because of the floods which took place there in 2002 and 2013. These floods are considered one of the most destructive floods in the last century. The aim of this work is based on mixed research in order to determine whether there is the environmental migration in selected municipalities and furthermore, how people react to these events. It also analyzes the impact of external factors such as geographic location, awareness and role of the municipal village on the migration. The research is based on qualitative and quantitative methods. Based on the research it could be said that the environmental migration does not exist in the four selected villages. In conclusion, the above selected external factors do not affect the migration of people due to the floods. In other words, they do not affect human decision whether to stay in the village or leave it. Key words: environmental migration, floods, role of municipality, awareness, geographic location, rural areas, South Bohemian Region Available in a digital repository NRGL
The phenomen of environmental migration in the context of the floods: case study of rural areas in the South Bohemian Region

Diplomová práce je věnována environmentální migraci ve venkovských oblastech Jihočeského kraje. Konkrétně se zaměřuje na migraci z důvodu povodní, které proběhly v roce 2002 a 2013 a jsou ...

Kosková, Jitka; Drbohlav, Dušan; Vávra, Jan
Univerzita Karlova, 2014

Social capital and development of small and medium-sized towns: case study of towns in the South Bohemian Region
Beneš, Jan; Matoušek, Roman; Chromý, Pavel
2014 - Czech
Hlavním cílem předkládané práce je empiricky hodnotit úroveň sociálního kapitálu ve vztahu k rozvoji města. Zaprvé, práce diskutuje teoretické zarámování konceptu sociálního kapitálu, dále uvádí téma regionálního rozvoje a jeho podmíněnosti, včetně problematiky rozvoje malých a středně velkých měst. Druhá část je věnována kvantitativní analýze sociálního kapitálu a regionálního rozvoje ve všech malých a středně velkých městech Česka. Poslední část představuje detailní kvalitativní výzkum sociálního kapitálu, respektive výsledky případových studií konaných na úrovni srovnatelných měst Týn nad Vltavou a Třeboň. V rámci případových studií byly odhaleny klíčové podobnosti a odlišnosti sociálního kapitálu v souvislosti s utvářením města. Dále byl potvrzen význam sociálního kapitálu jako jednoho z mnoha faktorů, jež podmiňuje rozvoj území. Klíčová slova: sociální kapitál - regionální rozvoj - malá a středně velká města - Týn nad Vltavou - Třeboň The main objective of thesis is to empirically assess the level of social capital in relation to the development of the city. First, the thesis discusses the theoretical framing of the concept of social capital; it also deals with the topic of regional development and its conditionality, including the issue of the development of small and medium-sized towns. The second part is devoted to a quantitative analysis of social capital and regional development in all Czech small and medium-sized towns. The last part presents detailed qualitative research on social capital, specifically the results of case studies observed at the level of comparable towns Týn nad Vltavou and Třeboň. In these case studies, key equalities and differences of social capital in connection with the formation of the city were identified. We also confirm the importance of social capital as one of many factors that determines the territorial development. Key words: social capital - regional development - small and medium-sized towns - Týn nad Vltavou - Třeboň Keywords: sociální kapitál - regionální rozvoj - malá a středně velká města - Týn nad Vltavou - Třeboň; social capital - regional development - small and medium-sized towns - Týn nad Vltavou - Třeboň Available in a digital repository NRGL
Social capital and development of small and medium-sized towns: case study of towns in the South Bohemian Region

Hlavním cílem předkládané práce je empiricky hodnotit úroveň sociálního kapitálu ve vztahu k rozvoji města. Zaprvé, práce diskutuje teoretické zarámování konceptu sociálního kapitálu, dále uvádí téma ...

Beneš, Jan; Matoušek, Roman; Chromý, Pavel
Univerzita Karlova, 2014

Selected Methodical Approaches to Regional Population Forecast: A case study in the South Bohemian Region
Říha, Vojtěch; Hulíková Tesárková, Klára; Habartová, Pavlína
2017 - Czech
Vybrané metodické přístupy k tvorbě regionální populační prognózy: případová studie na úrovni Jihočeského kraje Abstrakt Cílem této práce je představit vybrané metodické přístupy k populačním prognózám, se zaměřením na regionální úroveň a s uvážením různé délky časové řady. Konkrétní postupy jsou prakticky aplikovány pro potřeby vytvoření prognózy Jihočeského kraje. V teoretické části práce jsou stanoveny fáze zpracování populačních prognóz. Charakterizována je kohortně komponentní metoda s migrací, která se používá k vytvoření populačních prognóz. Dále jsou popsány vybrané analytické modely a funkce pro tvorbu dílčích prognóz úmrtnosti, plodnosti a migrace včetně nepřímé metody výpočtu migračního salda. Pro extrapolaci parametrů se v analýze časových řad charakterizují vybrané trendové funkce a Box-Jenkinsova metodologie. Analytická část práce se zaměřuje na zpracování prognózy Jihočeského kraje z krátké výchozí časové řady a z dlouhé výchozí časové řady. Z krátké výchozí časové řady je nejprve zpracována dílčí prognóza úmrtnosti analyzovaná Heligman-Pollardovým modelem, dále dílčí prognóza plodnosti analyzovaná Beta funkcí a dílčí prognóza migrace analyzovaná 25%, 50% a 75% kvartilem migračního salda v čase podle jednotek věku. Pro zjištění vzájemných vztahů mezi parametry Heligmana-Pollarda a Beta funkce... Selected Methodical Approaches to Regional Population Forecast: A case study in the South Bohemian Region Abstract The aim of this thesis is to introduce selected methodological approaches to population forecasts, focusing on the regional level and considering different lengths of time series. Specific procedures are applied to create a population forecast for the South Bohemian Region. In the theoretical part of this thesis, the stages of population forecasts processing are determined. The Cohort Component method with migration, which can be used to create population forecast, is characterized. Another part describes selected analytical models and functions for partial mortality, fertility and migration forecasts, including Indirect estimation of net migration. To extrapolate parameters, selected trending functions and the Box-Jenkins methodology are characterized in the part of the time series analysis. The analytical part of this thesis focuses on the creation of the South Bohemian Region forecast from short initial time series and long initial time series. From short initial time series, the partial forecast of mortality is analyzed by the Heligman-Pollard model, the partial forecast of fertility is analyzed by the Beta function and the partial forecast of migration is analyzed by 25%, 50% and 75%... Keywords: kohortně komponentní metoda s migrací; Lee-Carterův model; Heligman-Pollardův model; Beta funkce; nepřímá metoda výpočtu migračního salda; Cohort Component Method with migration; Lee-Carter model; Heligman-Pollard model; Beta function; Indirect estimation of net migration Available in a digital repository NRGL
Selected Methodical Approaches to Regional Population Forecast: A case study in the South Bohemian Region

Vybrané metodické přístupy k tvorbě regionální populační prognózy: případová studie na úrovni Jihočeského kraje Abstrakt Cílem této práce je představit vybrané metodické přístupy k populačním ...

Říha, Vojtěch; Hulíková Tesárková, Klára; Habartová, Pavlína
Univerzita Karlova, 2017

Landscape of the South Bohemian Borderland: Land Use Development and the Landscape Heritage Comparison (Case Study of Selected Cadastral Units in the Novohradsko Region)
Ryant, Filip; Chromý, Pavel; Rašín, Robin
2010 - Czech
Obecným cílem této práce je posoudit vztah člověka ke krajině ve vybraných katastrech Novohradska. Během práce byla uvažována řada aspektů, které mohly toto propojení ovlivnit. Jedním z nich bylo poválečné vysídlení německého obyvatelstva z českého pohraničí. Rozličná míra intenzity tohoto procesu byla použita při selekci katastrálních území. Zvolené katastry byly rovněž podrobeny analýze změn v krajině a porovnání rozmanitých prvků krajinného dědictví. Dělo se tak z důvodu komplexity vztahu člověka ke krajině a rozličných aspektů, které se do ní promítají. Zjištěné poznatky byly konfrontovány s vnímáním místního obyvatelstva v rozhovorech. Práce je řazena do několika částí. Jednou z klíčových částí je teoretická kapitola, která seznamuje s rozličnými pohledy na krajinu, zejména s těmi které se zabývají problematikou využití ploch, krajinným dědictvím, pamětí krajiny a územní identitou. Všechny tyto fenomény prostupují také dalšími částmi práce. Následuje analýza vývoje využití ploch v jihočeském pohraničí, poté rovněž v modelových katastrech. Pokračuje přehledem nejdůležitějších prvků krajinného dědictví v těchto regionech; v závěru výsledkové části pak hodnocením percepce krajiny a krajinných změn místním obyvatelstvem. Diskuze se snaží zhodnotit tyto výsledky a posoudit vztah člověka ke krajině... The general aim of this thesis is to estimate nature of the man - landscape relationship in selected parts of the Novohradsko region. In the process of working on this thesis, many aspects, which could influence this connection, were considered. One of them was the forced transfer of German population from Czechoslovakia to Germany and Austria after World War II. Different extent of this process was the key to selection of the studied cadastral units. These cadasters were examined from the point of landscape changes and various landscape heritage comparison. The reason for this study was the complexity of the man - landscape relationship and the different aspects which can determine the nature of it. The results were confronted with the local people's perception by interviews. The thesis is structured into several parts. One of the crucial is the theoretical chapter, which presents the various attitudes to landscape, mainly those which emphasize land use discipline, landscape heritage, landscape memory and territorial identity. All these phenomenons appear in the other parts of the thesis. At first, the land use analysis in the South-Bohemian Borderland is made, then selected cadasters are examined in this way as well. An overview of the most important landscape heritage in those units follows.... Keywords: Krajina ? Lokální identita ? Využití ploch ? Krajinné dědictví ? Pohraničí ? Novohradsko; Landscape ? Local Identity ? Land Use ? Landscape Heritage ? Borderland ? Novohradsko Available in a digital repository NRGL
Landscape of the South Bohemian Borderland: Land Use Development and the Landscape Heritage Comparison (Case Study of Selected Cadastral Units in the Novohradsko Region)

v jihočeském pohraničí, poté rovněž v modelových katastrech. Pokračuje přehledem nejdůležitějších prvků krajinného dědictví v těchto regionech; v závěru výsledkové části pak hodnocením ...

Ryant, Filip; Chromý, Pavel; Rašín, Robin
Univerzita Karlova, 2010

The Analysis of Clients of Selected Retirement Homes in Prague and in South-Bohemian Region in terms of Selected Demographic Characteristics
Kristen, Michal; Burcin, Boris; Rybová, Kristýna
2014 - Czech
Analýza klientů vybraných domovů pro seniory v Praze a v Jihočeském kraji z hlediska vybraných demografických charakteristik Abstrakt Cílem práce je za prvé zjistit a porovnat počty lůžek v domovech pro seniory na území hlavního města Prahy a v Jihočeském kraji, za druhé charakterizovat klienty v domovech pro seniory podle věku, pohlaví a rodinného stavu a za třetí provést analýzu přežívání klientů vybraných domovů pro seniory. Ke zjištění počtu lůžek byl využit Registr poskytovatelů sociálních služeb, který provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, porovnání počtu lůžek bylo provedeno za pomoci indexu dostupnosti a normativů vybavenosti. K charakteristikám klientů v domovech pro seniory byla použita popisná demografická analýza a v případě věku komparace s reálnou populací v příslušném kraji. Analýza přežívání byla zpracována za pomoci Kaplan-Meierovy metody. Provedeným výzkumem analýzy přežívání bylo zjištěno, že s rostoucí kapacitou domovů pro seniory neklesá kvalita poskytovaných služeb, ba naopak, ve většině případů jsou služby natolik kvalitní, že se v těchto zařízeních klienti dožívají průměrně vyššího věku. Z normativů vybavenosti plynou jednoznačné rozdíly ve vybavenosti mezi Jihočeským krajem a hlavním městem Prahou. Zatímco v Jihočeském kraji by - při původním návrhu... The Analysis of Clients of Selected Retirement Homes in Prague and in South-Bohemian Region in terms of Selected Demographic Characteristics Abstract The aim of the work is firstly to ascertain and compare the number of beds in retirement houses in the area of capital city Prague and in the South-Bohemian Region, secondly to characterize the clients in retirement houses according to their age, sex and marital status and thirdly to carry out the mortality analysis of clients in selected retirement houses. The Register of Social Service Providers, which is operated by the Ministry of Labour and Social Affairs, was used to find out the number of beds. To characterize the clients in retirement houses the descriptive demographic analysis was utilized and in the case of age it was the comparison with real population in corresponding region. The mortality analysis was worked out with the help of Kaplan-Meier method. Through the conducted research of mortality analysis it was find out that the quality of provided services does not decline with the higher capacity in retirement houses, even more the services are so quality that the clients in those retirement houses reach on the average higher age. Unambiguous differences in facilities between South-Bohemian Region and the capital city Prague result from the... Keywords: domovy pro seniory; analýza přežívání; kapacita domovů pro seniory; normativy vybavenosti; retirement houses; mortality analysis; the capacity of retirement houses; the normative of facilities Available in a digital repository NRGL
The Analysis of Clients of Selected Retirement Homes in Prague and in South-Bohemian Region in terms of Selected Demographic Characteristics

Analýza klientů vybraných domovů pro seniory v Praze a v Jihočeském kraji z hlediska vybraných demografických charakteristik Abstrakt Cílem práce je za prvé zjistit a porovnat počty lůžek v ...

Kristen, Michal; Burcin, Boris; Rybová, Kristýna
Univerzita Karlova, 2014

Where shall I live and who will help me?The transition to adulthood of young people leaving children's home to independent life in the South Bohemian Region.
Lacinová, Alexandra; Kotrusová, Miriam; Kohoutek, Jan
2019 - Czech
Keywords: dětský domov; ústavní výchova; bydlení; adolescence; sociální pomoc; Children's Home; institutional care; housing; adolescence; social assistance Available in a digital repository NRGL
Where shall I live and who will help me?The transition to adulthood of young people leaving children's home to independent life in the South Bohemian Region.

Lacinová, Alexandra; Kotrusová, Miriam; Kohoutek, Jan
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases