Number of found documents: 303
Published from to

Environmental Attitudes of Students at the Secondary Technical and Vocational Schools in the South Bohemian Region Using 2-MEV Tools
Micák, František; Svobodová, Silvie; Vojíř, Karel
2022 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na environmentální gramotnost, respektive zjišťování proenvironmentálních postojů a vztahu k přírodě studentů SOŠ a SOU v Jihočeském kraji. Výzkumu se zúčastnilo dohromady šest středních škol, tři střední školy s environmentálním zaměřením a tři střední školy bez environmentálního zaměření, z toho dva učební obory. Do výzkumu se zapojilo 527 respondentů. Aplikována byla nová aktuální verze výzkumného nástroje 2 Major Environmental Values (2-MEV). Stěžejním cílem práce bylo zjistit souvislost environmentálních postojů s profilacemi škol, ročníkem, pohlavím, vztahem k přírodě a outdoorovou aktivitou respondentů. Mezi školami byl identifikován signifikantní rozdíl pouze u profilace škol a vztahu respondentů k přírodě. U této zkoumané oblasti studenti středních škol s environmentálním zaměřením dosahovali vyšších hodnot, než studenti středních škol bez environmentálního zaměření a než studenti navštěvující učební obor. Vliv pohlaví se ukázal jako statisticky významný, vyšších hodnot dosahovaly dívky, nicméně rozdíl mezi školami s ohledem na jejich profilaci nebyl prokázán jako signifikantní. Naopak ročník se na rozdíl od pohlaví neprojevil jako statisticky významný determinant. V neposlední řadě v případě outdoorových aktivit u všech studentů shodně dominuje procházka v... The diploma thesis deals with the topic of environmental literacy, or more precisely, the detection of the environmental attidues and nature relationship of the college and vocational schools students in the South Bohemia. Six secondary schools participated in the research - three of them environmental orientated, three schools without this type of orientatiton. Five hundred and twenty-seven respondents were involved in the research. The new current version of 2 Major Environmental Values (2-MEV) was applied. The fundamental goal of the thesis was to discover the connection of the school profiling, grades, genders, nature relationship and an outdoor activity of the respondents. Only a signigicant difference of the school profiling and nature relationship was identified. In this surveyed area the secondary school students with the environmental orientation achieved higher degrees than all the rest of the students. The gender role of the students showed no significant difference across all the school profiling. The school grade proved to be a statistical non important determinant. Last but not least, in the case of outdoor activities, a walk in nature dominates identically among all the respondents. KEYWORDS: Environmental attitudes, students, ISCED 3, analytical tool, South Bohemia Keywords: Environmentální gramotnost; studenti; ISCED 3; postoj k přírodě; vztah k přírodě; 2-MEV; Environmental literacy; students; ISCED 3; attitude to the nature; relation to the nature; 2-MEV Available in a digital repository NRGL
Environmental Attitudes of Students at the Secondary Technical and Vocational Schools in the South Bohemian Region Using 2-MEV Tools

Diplomová práce je zaměřena na environmentální gramotnost, respektive zjišťování proenvironmentálních postojů a vztahu k přírodě studentů SOŠ a SOU v Jihočeském kraji. Výzkumu se zúčastnilo ...

Micák, František; Svobodová, Silvie; Vojíř, Karel
Univerzita Karlova, 2022

Analyzes of the internal migration of foreigners in the region Ceske Budejovice
Hůda, Radek; Janská, Eva; Obůrková, Soňa
2011 - Czech
Práce se zabývá analýzou vnitřní migrace cizinců v Jihočeském kraji. V této práci je zkoumána vnitřní migrace tří skupin cizinců - Ukrajinců, Slováků a Vietnamců. V úvodní části práce jsou postupně popsány vývoj migrace cizinců, jejich rozložení a zapojení do vnitřní migrace v České republice. Dále následuje popis migrační situace v Jihočeském kraji. V této kapitole je popsáno rozložení cizinců a jsou zde zmíněny i možné faktory, které ovlivňují rozhodování cizinců. Hlavní částí práce je dotazníkové šetření, které zkoumá důvody cizinců a jejich migrační historii. V této práci je vymezen dojížďkový region do obce České Budějovice a jsou zde zkoumány rozdíly uvnitř a vně tohoto regionu. Díky dotazníkovému výzkumu získáváme informace o pohybu cizinců a také jaké důvody je k těmto pohybům vedly. Dotazníkovým šetřením také zjistíme, jestli je migrační chování cizinců možné zařadit do teoretických konceptů. The work deals with the analysis of internal migration of foreigners in the South Region. In this work is examined internal migration of three groups of foreigners. These groups are Ukrainians, Slovaks and Vietnamese. In the introductory part of this thesis is described the development of gradual migration of foreigners, their distribution and involvement in internal migration in the Czech Republic. This is followed by describing the South Region. This chapter describes the distribution of foreigners and are mentioned the possible factors that influence the decisions of foreigners. The main part of this thesis is a survey that examines the case of foreigners and their migration history. In this work, the region is defined by areas accessible to the community of České Budějovice and there are investigated differences inside and outside of the region. Thanks to questionnaire research we obtain information about the movement of foreigners as well as the motivation of these movements. Questionnaire survey also found out whether the migratory behavior of foreigners could be sorted into theoretical concepts Keywords: vnitřní migrace; Ukrajinci; Slováci; Vietnamci; Jihočeský kraj; internal migration; Ukrainians; Slovaks; Vietnamese; Jihočeský kraj Available in a digital repository NRGL
Analyzes of the internal migration of foreigners in the region Ceske Budejovice

Práce se zabývá analýzou vnitřní migrace cizinců v Jihočeském kraji. V této práci je zkoumána vnitřní migrace tří skupin cizinců - Ukrajinců, Slováků a Vietnamců. V úvodní části práce jsou ...

Hůda, Radek; Janská, Eva; Obůrková, Soňa
Univerzita Karlova, 2011

Art collection of Flemish and Dutch paintings collected by Vlastislav Zátka
Dobešová, Michaela Filipa; Royt, Jan; Kuthan, Jiří
2014 - Czech
Sbírka vlámského a holandského malířství Vlastislava Zátky Dr. Vlastislav Zátka byl právníkem a průmyslníkem, který utřiďoval uměleckou sbírku. Tato práce pojednává o jeho přístupu k umění, způsobu vnímání uměleckého díla a zároveň nachází přesah nejen do sféry flámského a holandského malířství ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, v Národní galerie v Praze, soukromých sběratelů tohoto okruhu, ale i k pojednání Zátkových snah verifikovat nakoupená díla včetně odborných posudků ve své době. Stěžejním pramenem je pečlivě utříděná korespondence sběratele v archivu Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou a její analýza. Klíčová slova: Holandské a vlámské malířství Sběratelství Vlastislav Zátka Krajinomalba Zátiší Mariny Mecenáš Korespondence Znalecký posudek Galerie Art collection of Flemish and Dutch paintings collected by Vlastislav Zátka Dr. Vlastislav Zátka, a lawyer and businessman, was important in bringing together and organising a diverse art collection. This thesis discusses his approach to art, his perception of the artwork as well as the overlap with the Flemish and Dutch paintings in the collections of the Aleš South Bohemian Gallery in Hluboka , the National Gallery in Prague and private collectors of this circuit , but it also deals with the efforts of Vladislav Zátka to verify purchased art and to, then, include the expert's opinions. The focal point is the carefully charted correspondence of Vlastislav Zátka in the archives of the Aleš South Bohemian Gallery in Hluboka and its analysis. Keywords: Dutch and Flemish paintings Collecting Vlastislav Zatka Landscape painting Still life painting Maritime painting Maecenas / Benefactor Correspondence Art expert authentification Gallery / Art museum Keywords: Evropské mění 16.-18. století; Holandské a vlámské malířství; Vlastislav Zátka; Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou; Soukromá sbírka; European Art from the 16th to 18th century; Dutch and Flemish paintings; Vlastislav Zatka; Aleš South Bohemian Gallery in Hluboka; Private collection Available in a digital repository NRGL
Art collection of Flemish and Dutch paintings collected by Vlastislav Zátka

nejen do sféry flámského a holandského malířství ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, v Národní galerie v Praze, soukromých sběratelů tohoto okruhu, ale i k pojednání ...

Dobešová, Michaela Filipa; Royt, Jan; Kuthan, Jiří
Univerzita Karlova, 2014

Marketing communication of cultural Institutions in the District of České Budějovice
Pouzarová, Jana; Halada, Jan; Orban, Karol
2016 - Czech
(abstrakt) Bakalářská práce se zabývá tématem marketingové komunikace kulturních organizací na Českobudějovicku. Věnuje se čtyřem největším kulturním institucím v okrese, které jsou zároveň největšími v kraji ve svých oborech působnosti, a to Jihočeskému divadlu, Jihočeskému muzeu, Alšově jihočeské galerii a Jihočeské komorní filharmonii. Vzhledem k mnoha změnám, k nimž v daných subjektech v posledních letech došlo, je období analýzy stanoveno na roky 2014 a 2015. Práce je rozdělena na čtyři části. První část vymezuje marketingové pojmy, popisuje marketingový mix, jeho jednotlivé nástroje a specifika marketingu v kultuře. Další část práce definuje zkoumané organizace z hlediska jejich historie, struktury a změn v posledních letech. Třetí část práce se zabývá podrobnou analýzou komunikačních aktivit těchto organizací, vymezuje použité nástroje marketingové komunikace. SWOT analýzou odhaluje silné a slabé stránky komunikace institucí, jejich příležitosti a hrozby. Poslední část se věnuje komparaci komunikace těchto čtyř subjektů a zároveň shrnuje zjištěné poznatky v oboru marketingové komunikace kultury na úrovni kraje. This bachelor thesis deals with the topic of marketing communication of cultural organisations in the district of České Budějovice. It is concerned with the four most significant cultural institutions in the district, which are also the biggest in the region in their sphere of activity, namely Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum, Alšova jihočeská galerie and Jihočeská komorní filharmonie. Taking into account the multitude of changes that have taken place in given subjects recently, the period for analysis was determined to be the years 2014 and 2015. The thesis is divided into four parts. The first section defines concepts of marketing, it describes the marketing mix, its instruments and the specifics of cultural marketing. Next part of the work defines given organisations in terms of their history, structure and recent changes. The third part is concerned with detailed analysis of communication activities of these organisations and it specifies applied instruments of marketing communication. Using SWOT analysis it reveals both strong and weak points of communication of these institutions, their opportunities and threats. The last section includes the comparison of communication of these four subjects, as well as summarized findings in the field of marketing communication of cultural institutions... Keywords: marketingová komunikace; kultura; divadlo; muzeum; galerie; filharmonie; reklama; PR; online komunikace; marketing communication; culture; theatre; museum; gallery; philharmonic orchestra; advertising; PR; online communication Available in a digital repository NRGL
Marketing communication of cultural Institutions in the District of České Budějovice

the region in their sphere of activity, namely Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum, Alšova jihočeská galerie and Jihočeská komorní filharmonie. Taking into account ...

Pouzarová, Jana; Halada, Jan; Orban, Karol
Univerzita Karlova, 2016

Marketing Communication of the Madeta Company in 2008
Havel, Jakub; Obluk, Ondřej; NÁHRADNÍ, OPONENT
2009 - Czech
Keywords: FMCG; Madeta; Jihočeské Mlékárny; Lipánek; image firmy; positioning; znalost značky; FMCG; Madeta; Jihočeské Mlékárny; Lipánek; corporate image; positioning; brand awareness Available in a digital repository NRGL
Marketing Communication of the Madeta Company in 2008

Havel, Jakub; Obluk, Ondřej; NÁHRADNÍ, OPONENT
Univerzita Karlova, 2009

Karel Dewetetr - An Example of an Author of Regional Literature
Fáberová, Jana; Stejskalová, Anna; Pechová, Drahoslava
2006 - Czech
Spisovatel Karel Dewetter je jedním ze opomíjených autorů české literatury. Narodil se v roce 1882 v Dobřejovicích u Prahy a zemřel v roce 1962 v Praze. Civilním povoláním byl ministerským úředníkem, ale přes 40 let svého života věnoval literatuře regionálního charakteru. V ní upozornil na nevelké jihočeské město Týn nad Vltavou, které se v jeho díle objevuje pod jménem Vltavín. Najdeme jej jak v Dewetterových verších, tak na stránkách jeho prozaických děl pro dospělé i pro děti. Knihy pro děti, jako například trilogie Neuvěřitelná dobrodružství Davida Damiána, patří podle některých názorů k nej lepším dílům určeným dobovému dětskému čtenáři a zároveň k jeho dílům nejhodnotnějším. V básnické Dewetterově tvorbě najdeme sbírky lyrické, zastoupené například sbírkou Zpěvy duše, epické sbírky Balady či Věnec bájí a pověstí i soubory lyrickoepické, reprezentované skladbou Jihočeská elegie, doprovázenou souborem básní Vzpomínky. Z prozaických děl je třeba zmínit rozsáhlejší romány Mrtví žijí či Román Richarda Loma. Téměř v každém Dewetterově díle se setkáváme se zmíněným městem Vltavín, kde autor prožil své dětství, a tudíž se k němu ve vzpomínkách vrací. Stále se takřka pravidelně setkáváme se zelenou bání kostela, vltavínskými zvony, domkem u arcibiskupského zámku a mnoha dalšími motivy, které jsou pro... Spisovatel Karel Dewetter je jedním ze opomíjených autorů české literatury. Narodil se v roce 1882 v Dobřejovicích u Prahy a zemřel v roce 1962 v Praze. Civilním povoláním byl ministerským úředníkem, ale přes 40 let svého života věnoval literatuře regionálního charakteru. V ní upozornil na nevelké jihočeské město Týn nad Vltavou, které se v jeho díle objevuje pod jménem Vltavín. Najdeme jej jak v Dewetterových verších, tak na stránkách jeho prozaických děl pro dospělé i pro děti. Knihy pro děti, jako například trilogie Neuvěřitelná dobrodružství Davida Damiána, patří podle některých názorů k nej lepším dílům určeným dobovému dětskému čtenáři a zároveň k jeho dílům nejhodnotnějším. V básnické Dewetterově tvorbě najdeme sbírky lyrické, zastoupené například sbírkou Zpěvy duše, epické sbírky Balady či Věnec bájí a pověstí i soubory lyrickoepické, reprezentované skladbou Jihočeská elegie, doprovázenou souborem básní Vzpomínky. Z prozaických děl je třeba zmínit rozsáhlejší romány Mrtví žijí či Román Richarda Loma. Téměř v každém Dewetterově díle se setkáváme se zmíněným městem Vltavín, kde autor prožil své dětství, a tudíž se k němu ve vzpomínkách vrací. Stále se takřka pravidelně setkáváme se zelenou bání kostela, vltavínskými zvony, domkem u arcibiskupského zámku a mnoha dalšími motivy, které jsou pro... Available in a digital repository NRGL
Karel Dewetetr - An Example of an Author of Regional Literature

regionálního charakteru. V ní upozornil na nevelké jihočeské město Týn nad Vltavou, které se v jeho díle objevuje pod jménem Vltavín. Najdeme jej jak v Dewetterových verších, tak na ...

Fáberová, Jana; Stejskalová, Anna; Pechová, Drahoslava
Univerzita Karlova, 2006

The last lords of Rožmberk and lords of Hradec
Potůček, Jan; Stejskal, Aleš; Čechura, Jaroslav
2007 - Czech
Jihočeská krajina, kdysi nehostinná, močálovitá a plná pralesů, neprostupných bažin a divokých řek, již v raném středověku lákala lidi k osídlování a zvelebování tohoto zvláštního a uchvacujícího koutu českých zemí. Pro české dějiny jsou jižní Čechy velice důležité. Projíždíme-li ještě dnes touto částí země, třeba jako turisté, zaujmou nás nejen krásy zdejší přírody, ale také četné historické památky, jejichž hustota je v tomto koutu České republiky obzvláště velká. Je to totiž kraj spojený s dlouhou tradicí významného rodu Vítkovců, potažmo jejich následovníků: pánů z Rožmberka, pánů z Hradce, pánů z Landštejna, ze Stráže a ze Sezimova Ústí. Předmětem této práce budou však jen dva nejvýznamnější rody, vzniklé z vítkovské linie, a to páni z Hradce a z Rožmberka. Oba tyto významné rody zanechaly v české historii nesmazatelnou stopu. Abychom mohli lépe pochopit dějiny rodů svázaných s jižními Čechami, musíme připomenout specifické historické problémy této oblasti, které pramení mj. z její polohy na rozhraní Čech a Rakouska, z národnostního složení obyvatelstva, poměru sil mezi pány a poddanými, náboženské problematiky (nanejvýš zajímavý problém zrodu husitského hnutí), nebo hospodářských dějin, jejichž doménou je v tomto kraji zcela nepochybně rozvoj rybníkářství. Všechny tyto otázky jsou důležité, protože se... Available in a digital repository NRGL
The last lords of Rožmberk and lords of Hradec

Jihočeská krajina, kdysi nehostinná, močálovitá a plná pralesů, neprostupných bažin a divokých řek, již v raném středověku lákala lidi k osídlování a zvelebování tohoto zvláštního a ...

Potůček, Jan; Stejskal, Aleš; Čechura, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2007

Presentation of the unofficial art scene in 1980s outside the centre
Ryantová, Zdislava; Klimešová, Marie; Šetlík, Jiří
2016 - Czech
Tato práce se zabývá šesti českými regionálními institucemi, které se během 80. let 20. století zaměřovaly na neoficiální umění, čímž vytvořily alternativu k pražským výstavním síním, které neoficiální umění odmítaly. Mezi ně patří Galerie 55 v Kladně, Městské kulturní středisko v Dobříši, Letohrádek Ostrov nad Ohří, Galerie ve věži v Mělníku, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou spolu s Malou scénou Domu kultury v Českých Budějovicích a jako jediná soukromá Galerie H v Kostelci nad Černými lesy. Na základě dobových dokumentů a vzpomínkových textů charakterizuje tato práce jednotlivé výstavní prostory, okruhy lidí, kteří se kolem nich shromažďovali, výstavní program a nejvýznamnější výstavy. Tyto "galerie" uvádí do dobového kulturně-politického kontextu a do souvislostí ostatními galeriemi a významnými výstavami českého neoficiálního umění v 80. letech. This thesis deals with the six Czech regional institutions, which aimed at unofficial art during 1980s, thereby created an alternative to Prague's galleries, which were refusing such type of an art. Among them belongs Galerie 55 (Gallery 55) in Kladno, Městské kulturní středisko (Municipal culture centre) in Dobříš, Letohrádek (Summer residence) Ostrov nad Ohří, Galerie ve věži (Gallery in the tower) in Mělník, Alšova jihočeská galerie (Aleš's South Bohemian gallery) in Hluboká nad Vltavou along with Malá scéna Domu kultury (Culture centre's Small scene) in České Budějovice and, as the only private gallery, Galerie H (Gallery H) in Kostelec nad Černými lesy. Based on period documents and memorial texts, this thesis characterize each and every art space, the groups of people who were gathering around them, the exhibition program and the most important exhibitions. It introduces these "galleries" to the period cultural-politics context and to relations with other galleries and important exhibitions of the Czech unofficial art during the eighties. Keywords: české neoficiální umění; 80. léta 20. století; regiony; galerijní instituce; výstavy; Czech unofficial art; 1980s; regions; galleries; exhibitions Available in a digital repository NRGL
Presentation of the unofficial art scene in 1980s outside the centre

Kladno, Městské kulturní středisko (Municipal culture centre) in Dobříš, Letohrádek (Summer residence) Ostrov nad Ohří, Galerie ve věži (Gallery in the tower) in Mělník, Alšova jihočeská ...

Ryantová, Zdislava; Klimešová, Marie; Šetlík, Jiří
Univerzita Karlova, 2016

The transformation of the press releases into the media texts
Vlková, Barbora; Trunečková, Ludmila; Šoltys, Otakar
2010 - Czech
Diplomová práce "Transformace tiskových zpráv na mediální texty" pojednává o kritériích, podle nichž se žurnalisté rozhodují, která tisková zpráva se má do zpráv dostat a která nikoliv. A protože mediální studia vnímají v současné době gatekeeping jako širší proces informační kontroly zahrnující všechny aspekty kódování sdělení, tedy nejen výběr, ale i shromažďování, přenos, tvarování a načasování přesunu informace od podavatele k příjemci, sleduje diplomová práce rovněž samotný proces přetváření tiskové zprávy na mediální text. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje rozbor procesu gatekeeping, rozbor problematiky pseudoudálosti a rozbor rutinizace produkce zpráv. Tato kapitola shrnuje poznatky k tématu z odborné literatury. Druhá, hlavní část diplomové práce je částí praktickou, aplikační. Tato část práce již prokazuje vlastní tvůrčí přístup při řešení vybraného problému. Na základě praktického zkoumání zde dochází k vyvrácení či potvrzení předem stanovených hypotéz. Podkladovým materiálem pro tuto diplomovou práci jsou tiskové zprávy tří soukromých společností (G-PROJECT, s.r.o., Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. a Ekologos, o.p.s.). Dalším podkladovým materiálem jsou mediální tituly Mladá fronta DNES, Deník jižní Čechy, Právo a Jihočeský kurýr. The diploma thesis " The transformation of the press releases into the media texts" deals with criteria according to what journalists make decisions, what press release should be included into the news and what should not. Since the present media studies perceive gatekeeping as a broader process of information control involving all aspects of message encoding, therefore not just a selection but also a compilation, a transmition, a formation and the timing of information transmition from a supplier to a recipient, the diploma thesis also pursues the transformation process of a press release into a media text itself. The diploma thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part includes the gatekeeping process analysis, the pseudoevent problems analysis and news production routinization analysis. This chapter summarizes the knowledge to the topic from scholarly literature. The second and the principal part of the diploma thesis is the practical and application part. This part argues a personal and a creative approach to a chosen problem solution. The premediate defined hypothesis are being disproved or approved on the basis of a practical research. The background material for this diploma thesis are the press releases of three private companies (G-PROJECT, s.r.o., The Hlubocko -... Keywords: gatekeeping; zpravodajská hodnota; tisková zpráva; média; mediální rutiny; Mladá fronta DNES; Deník jižní Čechy; Právo; Jihočeský kurýr; gatekeeping; news value; press release; media; media routines; the Mladá fronta DNES daily paper; the Deník jižní Čechy daily paper; the Právo daily paper; the Jihočeský kurýr weekly paper Available in a digital repository NRGL
The transformation of the press releases into the media texts

potvrzení předem stanovených hypotéz. Podkladovým materiálem pro tuto diplomovou práci jsou tiskové zprávy tří soukromých společností (G-PROJECT, s.r.o., Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko ...

Vlková, Barbora; Trunečková, Ludmila; Šoltys, Otakar
Univerzita Karlova, 2010

The influence of vegetation and succession age on pedogenesis in sand pits.
Svačinová, Ilona; Chuman, Tomáš; Šefrna, Luděk
2013 - Czech
Pískovny mají velký potenciál pro obnovu spontánní sukcesí. Výzkumem vývoje půd v pískovnách se zatím nezabývalo příliš mnoho studií, proto je tato práce zaměřena na vývoj půdních vlastností v pískovnách během primární sukcese. Ve čtrnácti pískovnách v Jihočeském kraji bylo odebráno 120 vzorků, u kterých byl následně hodnocen vývoj vybraných půdních vlastností při různém sukcesním staří a vliv vegetace (Pinus sylvestris). Zkoumané plochy byly rozděleny do skupin podle stáří a dále na sukcesní a technicky rekultivované plochy. Výsledky byly následně vyhodnoceny pomocí analýzy variace a regresní analýzy. Na základě laboratorních rozborů vzorků byly zhodnoceny rozdíly v objemové hmotnosti, pH, mocnosti nadložního humusu, Cox, N a poměru C/N mezi sukcesními a rekultivovanými plochami. Rovněž byla analyzována závislost těchto charakteristik na sukcesním staří plochy a jejich ovlivnění přítomností borovice lesní. Hodnota objemové hmotnosti a pH na sukcesních plochách výrazně klesá v závislosti na sukcesním stáří, zatímco na rekultivovaných plochách nebyla prokázána závislost na stáří plochy. Mocnost nadložního humusu prokazatelně se sukcesním stáří roste na obou typech ploch. Hodnoty Cox, N a poměru C/N nevykazují závislost na sukcesním stáří. Nižší hodnoty Cox, N a C/N byly naměřeny u iniciálních stádií... Sand Pits have great potential to restore via spontaneous succession. There are not many studies of the development of soils in sand pits; therefore, this work focuses on the development of soil properties in sand pits comparing technically reclaimed sites and sites with primary succession. 120 samples were collected at fourteen sand pits in South Bohemia and selected soil properties were assessed. The surveyed plot were grouped according to age, and the successional and technically reclaimed sites were distinguished. The results were evaluated by analysis of variation and regression analysis. The differences in soil bulk density, pH, thickness of soil organic horizon, Cox, N and C/N ratio between reclaimed and spontaneously restored sites of different age were analysed. The bulk density and pH decrease significantly on successional sites; however, the reclaimed sites do not show signifiant differences. Organic horizon thickness increases with age on both types of sites.Cox, N and C/N ratio do not show significant influence age. Lower values of Cox, N and C/N were measured in initial stages of succession. On the reclaimed sites there is almost no change in values of Cox, N and C/N ratio, because of the occurrence of nutrient-richer substráte used during technical reclamation. Keywords: soil... Keywords: vývoj půd; půdotvorné faktory; primární sukcese; pískovna; Jihočeský kraj; soil development; soil-forming factors; primary succession; sand pits; South Bohemian Region Available in a digital repository NRGL
The influence of vegetation and succession age on pedogenesis in sand pits.

pískovnách v Jihočeském kraji bylo odebráno 120 vzorků, u kterých byl následně hodnocen vývoj vybraných půdních vlastností při různém sukcesním staří a vliv vegetace (Pinus sylvestris). ...

Svačinová, Ilona; Chuman, Tomáš; Šefrna, Luděk
Univerzita Karlova, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases