Number of found documents: 80
Published from to

Sternbergs, Franciscans and their Bechyně as a baroque town of miracles
Křečková, Kamila Marie; Koldinská, Marie; Mikulec, Jiří
2021 - Czech
Bakalářská práce se věnuje městu Bechyni v barokní době a jeho klášteru, svého času významnému jihočeskému poutnímu místu. Popisuje vztah františkánských řeholníků a zámeckých pánů, kdy šlechtici vystupovali jako donátoři kláštera, bez kterých by konvent nemohl fungovat. Františkáni jim však tuto péči vděčně opláceli. Konvent byl místem reprezentace, zejména při náboženských slavnostech, ale i místem paměti a tichého odpočinku svých dobrodinců. Práce rekonstruuje vznik místního kultu tří zázračných obrazů a všímá si role bechyňských měšťanů u jeho zrodu. Popisuje spolupráci Šternberků a františkánů při šíření mariánské slávy i věhlasu Bechyně (která byla jak kultovním místem, tak rodovým sídlem zdejší šternberské větve). Také se zaměřuje na jejich společný postup v procesu rekatolizace. Klíčová slova Bechyně, bechyňský klášter, františkánský řád, Šternberkové, Paarové, mecenášství, trojice milostných obrazů, barokní zbožnost, mariánský kult, poutě, Jindřich Labe The bachelor's thesis deals with the town of Bechyně (southern Bohemia, the Czech Republic) in the baroque period and its monastery, which was once a famous pilgrimage site. The thesis describes the relationship between Franciscan friars and chatelaines, when noblemen presented patrons of the monastery, without whom the convent could not exist. However, this guardianship was gratefully repaid by the Franciscans. The convent was a place of representation, especially during religious festivities, but also a place of memory and eternal rest of its benefactors. The thesis reconstructs the origin of the local cult of three miraculous sculptures, with a focus on the role of Bechyně citizens in it. Collaboration between the Sternbergs and the Franciscans is described in propagation of the Virgin Mary glory as well as the fame of Bechyně (which was not only a cult site, but also a family residence of the local line of the Sternbergs). Attention is paid also to their common action in the process of recatholisation. Key words Bechyně, Bechyně Monastery, Franciscan Order, Sternbergs, Paars, patronage, three miraculous sculptures, baroque piety, Marian devotions, pilgrimage, Henricus Labe Keywords: Bechyně|bechyňský klášter|františkánský řád|Šternberkové|Paarové|trojice milostných obrazů|barokní zbožnost|mecenášství|mariánský kult|poutě|Jindřich Labe; Bechyně|the Bechyně Monastery|Franciscan Order|Sternbergs|Paars|three miraculous sculptures|baroque piety|patronage|Marian devotions|pilgrimage|Henricus Labe Available in a digital repository NRGL
Sternbergs, Franciscans and their Bechyně as a baroque town of miracles

Bakalářská práce se věnuje městu Bechyni v barokní době a jeho klášteru, svého času významnému jihočeskému poutnímu místu. Popisuje vztah františkánských řeholníků a zámeckých pánů, kdy ...

Křečková, Kamila Marie; Koldinská, Marie; Mikulec, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

The end of World War II in Prachatice District
Matys, Václav; Koura, Petr; Parkan, František
2022 - Czech
Bakalářská práce s názvem Závěr 2. světové války na Prachaticku se pokouší pomocí archivních pramenů a další dostupné literatury zpracovat poslední měsíce konce 2. světové války v tomto jihočeském městě. Ačkoliv se jedná o téma nedávné minulosti, pramenů poznání v případě Prachatic příliš není. Úvodní část patří stručnému popisu Prachatic a jejich historii, dále pak vývoji od roku 1938 do konce roku 1944. V dalších částech se zabývá událostmi prvních čtyř měsíců roku 1945, kdy se formoval Revoluční národní výbor, Prachaticemi projížděly transporty uprchlíků, nádraží bylo napadáno americkými piloty a německé vedení města řešilo, jestli se bude město bránit přicházející americké armádě. Stěžejní částí je pak dění v květnu, kdy došlo k osvobození města. Dále je zmíněna úloha 3. U.S. Army, která Prachatice osvobozovala. Závěrečné kapitoly se věnují poválečnému působení americké armády v tomto regionu a poválečnému odsunu Němců z Prachaticka. Hlavním zdrojem byl SOkA v Prachaticích, který poskytl pro sepsání práce nejdůležitější zdroje. Informace byly doplňovány z další, ať už předrevoluční, či současné literatury. Jejich syntézou se autor snaží vystihnout, co se odehrávalo v pohnutých dnech jara 1945. V průběhu práce bylo srovnáváním zaznamenaných výpovědí pamětníků a pozdější odborné literatury... The bachelor's thesis entitled The End of the Second World War in Prachatice Region attempts to use archival sources and other available literature to process the last months of the end of the Second World War in this South Bohemian town. Although it is a topic of the recent past, there are not many sources of knowledge in the case of Prachatice. The introductory part includes a brief description of Prachatice and its history, followed by the development from 1938 to the end of 1944. In other parts, he deals with the events of the first four months of 1945, when the Revolutionary National Committee was formed, refugee transports passed through Prachatice, the railway station was attacked by American pilots, and the German city leadership decided whether the city would defend itself against the incoming American army. The key part is the events in May 1945, when the city was liberated. Also mentioned is task 3. U.S. Army, which liberated Prachatice. The final chapters are devoted to the post-war operation of the American army in this region and the post-war removal of the Germans from Prachatick. The main source was SOkA in Prachatice, which provided the most important sources for writing the thesis. The information was supplemented from other, either pre-revolutionary or contemporary literature. By... Keywords: Prachatice; 1945; konec války; odboj; osvobození; pochod smrti; odsun Němců; Prachatice; 1945; end of war; resistance; liberation; death march; expulsion of Germans Available in a digital repository NRGL
The end of World War II in Prachatice District

Bakalářská práce s názvem Závěr 2. světové války na Prachaticku se pokouší pomocí archivních pramenů a další dostupné literatury zpracovat poslední měsíce konce 2. světové války v tomto ...

Matys, Václav; Koura, Petr; Parkan, František
Univerzita Karlova, 2022

Culture communication of the Písek city in years 2010-2011
Hesounová, Martina; Dolanská, Nora; Halada, Jan
2013 - Czech
Bakalářská práce "Kulturní komunikace města Písek v letech 2010 - 2011" pojednává o Písku jako o subjektu na trhu a zároveň probíhá analýza použitých marketingových aktivit, které město využilo ke své prezentace v období 2010 - 2011. Cílem práce je tak vytvořit ucelený obraz o těchto aktivitách a pozici města v cestovním ruchu jihočeského kraje. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol včetně závěru. Nejprve se práce věnuje teoretické části a to všeobecnému popisu města Písku. V prvních kapitolách rozebírá jeho historii, kulturní památky, významné osobnosti, kulturní akce a zajímavosti města. Dále pokračuje kapitola, která se již zaměřuje na marketingovou část a to na propagaci města. Jakými prostředky se město snaží profilovat ve svém regionu a jaké komunikační kanály k tomu využívá. Ve třetí kapitole práce zhodnocuje stav marketingové komunikace ve vybraném roce 2010 - 2011 a také ho porovnává se současným stavem a to od roku 2011 až doposud. V této části je využita také analýza SWOT, která nám pomáhá blíže určovat silné a slabé stránky, příležitosti a možná ohrožení města. Součástí této kapitoly je i kvalitativní výzkum provedený mezi obyvateli města Písku. V posledních kapitolách je rozebrána praktická část práce a to možné návrhy na zlepšení komunikace města do budoucna. Je zde navrženo... The thesis titled "Cultural communication of the Písek city in years 2010 - 2011" deals with the Písek city as a product on market and also deals with communication activities which were presented by the city in years 2010 - 2011. The aim of this dissertation is to give a comprehensive picture of these activities and the position of the Písek city in tourism in South Bohemia region. The thesis is divided in five main chapters including the conclusion. At first this thesis deals with a theoretical part where the general information is described. In the first chapters it analyses history, cultural heritage, celebrities, cultural events and interesting places. Then there is a chapter that focuses on the marketing part, promotion of the city. How the city tries to profile in its region and which communication channels uses. The third chapter of this thesis evaluates the status of marketing communication in selected year 2010 - 2011 and it also compares this status with the contemporary one from the year 2011 until now. In this part is also used the SWOT analysis which helps us to determinate the strengths, weaknesses, opportunities and possible threats of the city. A part of this chapter is also a qualitative research that was made among Písek inhabitants. The last chapter discusses the practical part... Keywords: Písek; komunikace města; rozbor; SWOT analýza; marketingová komunikace; řešení; Písek; communication of the city; analysis; SWOT analysis; marketing communication; solution Available in a digital repository NRGL
Culture communication of the Písek city in years 2010-2011

je tak vytvořit ucelený obraz o těchto aktivitách a pozici města v cestovním ruchu jihočeského kraje. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol včetně závěru. Nejprve se práce věnuje ...

Hesounová, Martina; Dolanská, Nora; Halada, Jan
Univerzita Karlova, 2013

Comparative analysis of research organizations based on their scientific results
Požárek, Jakub; Souček, Martin; Souček, Jiří
2017 - Czech
I Abstrakt (česky) V této práci je zkoumána produktivita vědecké práce na fakultách Univerzity Karlovy a filozofických fakultách veřejných vysokých škol v ČR v časovém období 2010-2014. Byla využita data o FTE jednotlivých fakult, o počtech jejich studentů a data z RIV vypočtena dle metodiky Scimetrics. Data o FTE a počtech studentů byla poskytnuta odborem školské statistiky, analýz a informační strategie při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výpočet dat z RIV vzešel z analýz společnosti Scimetrics. Všechna tato data byla vyhodnocena a graficky znázorněna. Díky použité metodice se ve výzkumné části podařilo zmapovat přímo produktivitu vědecké práce sledovaných fakult, a nejen jejich publikační výkon. Z výzkumu vyplynulo, že Matematicko-fyzikální fakulta výrazně převyšuje ostatní fakulty. Jako další v pořadí se umístila Farmaceutická fakulta v Hradci Králové a Přírodovědecká fakulta. Ostatní fakulty vykázaly výrazně nižší hodnoty. Filozofické fakulty se vyznačovaly obecně nižší produktivitou a mezi vykázanými hodnotami nebyly výrazné rozdíly. Fakulta Univerzity Hradec Králové dosahovala nejvyšších hodnot, druhou v pořadí byla fakulta Univerzity Pardubice, třetí byla fakulta Jihočeské univerzity. Vzhledem ke způsobu provedení výzkumu je zřejmé, že výsledky této práce jsou relevantní a mohou tak... I Abstract (in English) This thesis explores scientific productivity at the faculties of Charles University and Faculties of Arts of public universities in the Czech Republic in the 2010-2014 time period. The thesis used data about FTE of the individual faculties, data about the number of students at the faculties, and data from RIV calculated using the Scimetrics methodology. Data about FTE and the number of students were provided by the Department of School Statistics, Analyses and Information Strategy, which is part of the Czech Ministry of Education, Youth and Sports. The calculation of the data from RIV was based on the analyses of the Scimetrics company. As part of the thesis, all of the data were evaluated and presented in a graphic form. Due to the methodology used, it was possible to analyze directly the scientific productivity of the examined faculties and not only their publishing performance. The research has shown that the Faculty of Mathematics and Physics stands out significantly among the other faculties. Faculty of Pharmacy in Hradec Králové was next in the ranking with Faculty of Science following after that. Other faculties have shown significantly lower values. Faculties of Arts were generally characterized by lower productivity with only minor differences among them in these values. The... Keywords: bibliometrie|scientometrie|hodnocení vědy|hodnocení výzkumu|produktivita výzkumu|Česká republika; bibliometrics|scientometrics|science evaluation|research evaluation|research productivity|Czech republic Available in a digital repository NRGL
Comparative analysis of research organizations based on their scientific results

obecně nižší produktivitou a mezi vykázanými hodnotami nebyly výrazné rozdíly. Fakulta Univerzity Hradec Králové dosahovala nejvyšších hodnot, druhou v pořadí byla fakulta ...

Požárek, Jakub; Souček, Martin; Souček, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Město Vimperk a jeho okolí v zrcadle německy psaných listin knížecího rodu Eggenberků ze 2. pol. 17. století. Příspěvek k německému jazyku v Čechách.
Kříž, Václav; Vodrážková, Lenka; Bok, Václav
2016 - German
Předkládaná bakalářská práce se zabývá textologickou analýzou pěti vybraných německy psaných listin vydaných eggenberskou kanceláří v Českém Krumlově mezi lety 1652-1695. V souvislosti s tím se také snaží doplnit i poznatky k historii šumavského města Vimperka a jeho blízkého okolí v době jeho eggenberské správy ve druhé polovině 17. století. Strukturu práce představují dvě její hlavní části, a to část historická a část jazykovědná. V první části práce je přiblížen samotný štýrský rod Eggenberků a jeho knížecí větev působící od roku 1622 i na území jihočeské provenience. Zároveň jsou představeni samotní vystavovatelé analyzovaných listin, Anna Maria (1609-1680) a její syn Johann Christian von Eggenberg (1641-1710), popsána je situace ve městě Vimperku a jeho okolí v rozmezí let 1630-1719 a činnost a produkce kanceláří daného období. Druhá část práce se pak zabývá samotnou textologickou analýzou externích a interních rysů listin. Na základě tohoto textologického rozboru se tak snaží přispět k poznatkům o německém jazyku v Čechách v kontextu šlechtických dvorských kanceláří ve druhé polovině 17. století. The presented bachelor thesis deals with the textological analysis of five selected documents written in German and published by the office of the Eggenbergs in Český Krumlov between 1652-1695. In addition to that, it also attempts to add some new information about the local conditions in the Šumava town Vimperk and its near surroundings during the era of the administration of the Eggenberg family in the second half of 17th century. The structure of the thesis is presented by its two main parts, the historical one and the linguistic one. The first part of the thesis describes the Styrian dynasty of the Eggenbergs itself and its princely branch, acting from 1622 even in the area of the province of South Bohemia. At the same time, the exhibitors of the studied documents themselves, Anna Maria (1609-1680) and her son Johann Christian of Eggenberg (1641-1710), are introduced in detail. Subsequently, the situation in the town of Vimperk and in its surroundings between 1630 and 1719 is described and the activities and the production of offices during that period are also presented. The second part of the thesis focuses on the textological analysis of the external as well as of the internal characteristics of the chosen documents. On the basis of this textological analysis, the thesis tries to contribute to the... Keywords: němčina; historie; listiny; Čechy; 17. století; German; History; Documents; Bohemia; 17th Century Available in a digital repository NRGL
Město Vimperk a jeho okolí v zrcadle německy psaných listin knížecího rodu Eggenberků ze 2. pol. 17. století. Příspěvek k německému jazyku v Čechách.

Eggenberků a jeho knížecí větev působící od roku 1622 i na území jihočeské provenience. Zároveň jsou představeni samotní vystavovatelé analyzovaných listin, Anna Maria (1609-1680) a její syn ...

Kříž, Václav; Vodrážková, Lenka; Bok, Václav
Univerzita Karlova, 2016

Hippotourism
Oulická, Dominika; Turčová, Ivana; Bartůněk, Dušan
2011 - Czech
Název: Hipoturistika Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je provést rešerši literatury o relativně novém způsobu turistiky - o hipoturistice. Přesněji, základem je vysvětlit, co hipoturistika znamená, náhled do historie koní a současnosti, vysvětlit systém a metodiku jezdeckých stezek, význam stanic, osvětlit péči o koně a připomenout, co všechno by měl jezdec zařídit, než vyjede na putování. Rešerše: Pro zpracování rešerše jsem čerpala jak z české, tak zahraniční literatury, využila jsem také internetových stránek. Snažila jsem se načerpat co nejvíce informací o daném tématu a zpracovat je do srozumitelné, navazující a přehledné formy. Závěr: Při sběru informací jsem byla překvapená, jak málo lidí se hipoturistikou zabývá ve svých pracích, a že existuje jen pár autorů a publikací, jež se touto problematikou zabývají. Hipoturistika se i nadále od svého vzniku pomalu, ale úspěšně rozvíjí. Jen v oblasti, kde na Šumavě žiji, je například 17 evidovaných stanic. V Jihočeském kraji je jich již přes 117. Také jsem zjistila, jak velice důležité je cestu dobře naplánovat a znát podrobností péče o koně a jejich vybavení. Český projekt hipoturistiky se inspiroval v cizích zemích, jako například v Rakousku, Německu, Anglii, USA a Austrálii, kde je jezdecká turistika už dávno realizována. Klíčová slova:... Title: Hippotourism Objective: The aim of this thesis is to perform a literature search about relatively new kind of tourism - hippotourism. Specifically, the aim is to explain fundamentals of horse riding, give a insight into the history and present of horse riding, explain the system and methodology of riding trails, purpose of stations, cover how horses should be taken care of and point out what rider needs to arrange before setting off for the journey. Resources: I gathered the information mainly from Czech and foreign literature and I also used online resources. I tried to get as much as possible information about the topic and set it into comprehensible and easy to follow form Conclusion: While gathering information, I was surprised how very few people are engaged in horse riding with their works. There are only a few authors and publications that address this topic. Since it's inception horse riding has slowly but successfully developed. Only in Sumava, the area where I live in are located 17 registered stations and there is more than 117 stations in south region of BohemiaI also learned how important it is to plan the trip well and know the details about care of horses and the equipment. Czech project was inspired by horseback riding in foreign countries such as Austria, Germany, England,... Keywords: hipoturistika; turistika na koni; péče o koně; putování; jezdecká výstroj; jezdecké stezky; jezdecké stanice; hippotourism; horse care; wandering; equestrian equipment; trail riding; riding station Available in a digital repository NRGL
Hippotourism

pracích, a že existuje jen pár autorů a publikací, jež se touto problematikou zabývají. Hipoturistika se i nadále od svého vzniku pomalu, ale úspěšně rozvíjí. Jen v oblasti, kde na Šumavě žiji, je ...

Oulická, Dominika; Turčová, Ivana; Bartůněk, Dušan
Univerzita Karlova, 2011

Hippotourism
Oulická, Dominika; Turčová, Ivana; Bartůněk, Dušan
2011 - Czech
Název: Hipoturistika Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je provést rešerši literatury o relativně novém způsobu turistiky - o hipoturistice. Přesněji, základem je vysvětlit, co hipoturistika znamená, náhled do historie koní a současnosti, vysvětlit systém a metodiku jezdeckých stezek, význam stanic, osvětlit péči o koně a připomenout, co všechno by měl jezdec zařídit, než vyjede na putování. Rešerše: Pro zpracování rešerše jsem čerpala jak z české, tak zahraniční literatury, využila jsem také internetových stránek. Snažila jsem se načerpat co nejvíce informací o daném tématu a zpracovat je do srozumitelné, navazující a přehledné formy. Závěr: Při sběru informací jsem byla překvapená, jak málo lidí se hipoturistikou zabývá ve svých pracích, a že existuje jen pár autorů a publikací, jež se touto problematikou zabývají. Hipoturistika se i nadále od svého vzniku pomalu, ale úspěšně rozvíjí. Jen v oblasti, kde na Šumavě žiji, je například 17 evidovaných stanic. V Jihočeském kraji je jich již přes 117. Také jsem zjistila, jak velice důležité je cestu dobře naplánovat a znát podrobností péče o koně a jejich vybavení. Český projekt hipoturistiky se inspiroval v cizích zemích, jako například v Rakousku, Německu, Anglii, USA a Austrálii, kde je jezdecká turistika už dávno realizována. Klíčová slova:... Title: Hippotourism Objective: The aim of this thesis is to perform a literature search about relatively new kind of tourism - hippotourism. Specifically, the aim is to explain fundamentals of horse riding, give a insight into the history and present of horse riding, explain the system and methodology of riding trails, purpose of stations, cover how horses should be taken care of and point out what rider needs to arrange before setting off for the journey. Resources: I gathered the information mainly from Czech and foreign literature and I also used online resources. I tried to get as much as possible information about the topic and set it into comprehensible and easy to follow form Conclusion: While gathering information, I was surprised how very few people are engaged in horse riding with their works. There are only a few authors and publications that address this topic. Since it's inception horse riding has slowly but successfully developed. Only in Sumava, the area where I live in are located 17 registered stations and there is more than 117 stations in south region of BohemiaI also learned how important it is to plan the trip well and know the details about care of horses and the equipment. Czech project was inspired by horseback riding in foreign countries such as Austria, Germany, England,... Keywords: hipoturistika; turistika na koni; péče o koně; putování; jezdecká výstroj; jezdecké stezky; jezdecké stanice; hippotourism; horse care; wandering; equestrian equipment; trail riding; riding station Available in a digital repository NRGL
Hippotourism

pracích, a že existuje jen pár autorů a publikací, jež se touto problematikou zabývají. Hipoturistika se i nadále od svého vzniku pomalu, ale úspěšně rozvíjí. Jen v oblasti, kde na Šumavě žiji, je ...

Oulická, Dominika; Turčová, Ivana; Bartůněk, Dušan
Univerzita Karlova, 2011

Culture communication of the Písek city in years 2010-2011
Hesounová, Martina; Dolanská, Nora; Halada, Jan
2013 - Czech
Bakalářská práce "Kulturní komunikace města Písek v letech 2010 - 2011" pojednává o Písku jako o subjektu na trhu a zároveň probíhá analýza použitých marketingových aktivit, které město využilo ke své prezentace v období 2010 - 2011. Cílem práce je tak vytvořit ucelený obraz o těchto aktivitách a pozici města v cestovním ruchu jihočeského kraje. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol včetně závěru. Nejprve se práce věnuje teoretické části a to všeobecnému popisu města Písku. V prvních kapitolách rozebírá jeho historii, kulturní památky, významné osobnosti, kulturní akce a zajímavosti města. Dále pokračuje kapitola, která se již zaměřuje na marketingovou část a to na propagaci města. Jakými prostředky se město snaží profilovat ve svém regionu a jaké komunikační kanály k tomu využívá. Ve třetí kapitole práce zhodnocuje stav marketingové komunikace ve vybraném roce 2010 - 2011 a také ho porovnává se současným stavem a to od roku 2011 až doposud. V této části je využita také analýza SWOT, která nám pomáhá blíže určovat silné a slabé stránky, příležitosti a možná ohrožení města. Součástí této kapitoly je i kvalitativní výzkum provedený mezi obyvateli města Písku. V posledních kapitolách je rozebrána praktická část práce a to možné návrhy na zlepšení komunikace města do budoucna. Je zde navrženo... The thesis titled "Cultural communication of the Písek city in years 2010 - 2011" deals with the Písek city as a product on market and also deals with communication activities which were presented by the city in years 2010 - 2011. The aim of this dissertation is to give a comprehensive picture of these activities and the position of the Písek city in tourism in South Bohemia region. The thesis is divided in five main chapters including the conclusion. At first this thesis deals with a theoretical part where the general information is described. In the first chapters it analyses history, cultural heritage, celebrities, cultural events and interesting places. Then there is a chapter that focuses on the marketing part, promotion of the city. How the city tries to profile in its region and which communication channels uses. The third chapter of this thesis evaluates the status of marketing communication in selected year 2010 - 2011 and it also compares this status with the contemporary one from the year 2011 until now. In this part is also used the SWOT analysis which helps us to determinate the strengths, weaknesses, opportunities and possible threats of the city. A part of this chapter is also a qualitative research that was made among Písek inhabitants. The last chapter discusses the practical part... Keywords: Písek; komunikace města; rozbor; SWOT analýza; marketingová komunikace; řešení; Písek; communication of the city; analysis; SWOT analysis; marketing communication; solution Available in a digital repository NRGL
Culture communication of the Písek city in years 2010-2011

je tak vytvořit ucelený obraz o těchto aktivitách a pozici města v cestovním ruchu jihočeského kraje. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol včetně závěru. Nejprve se práce věnuje ...

Hesounová, Martina; Dolanská, Nora; Halada, Jan
Univerzita Karlova, 2013

Město Vimperk a jeho okolí v zrcadle německy psaných listin knížecího rodu Eggenberků ze 2. pol. 17. století. Příspěvek k německému jazyku v Čechách.
Kříž, Václav; Vodrážková, Lenka; Bok, Václav
2016 - German
Předkládaná bakalářská práce se zabývá textologickou analýzou pěti vybraných německy psaných listin vydaných eggenberskou kanceláří v Českém Krumlově mezi lety 1652-1695. V souvislosti s tím se také snaží doplnit i poznatky k historii šumavského města Vimperka a jeho blízkého okolí v době jeho eggenberské správy ve druhé polovině 17. století. Strukturu práce představují dvě její hlavní části, a to část historická a část jazykovědná. V první části práce je přiblížen samotný štýrský rod Eggenberků a jeho knížecí větev působící od roku 1622 i na území jihočeské provenience. Zároveň jsou představeni samotní vystavovatelé analyzovaných listin, Anna Maria (1609-1680) a její syn Johann Christian von Eggenberg (1641-1710), popsána je situace ve městě Vimperku a jeho okolí v rozmezí let 1630-1719 a činnost a produkce kanceláří daného období. Druhá část práce se pak zabývá samotnou textologickou analýzou externích a interních rysů listin. Na základě tohoto textologického rozboru se tak snaží přispět k poznatkům o německém jazyku v Čechách v kontextu šlechtických dvorských kanceláří ve druhé polovině 17. století. The presented bachelor thesis deals with the textological analysis of five selected documents written in German and published by the office of the Eggenbergs in Český Krumlov between 1652-1695. In addition to that, it also attempts to add some new information about the local conditions in the Šumava town Vimperk and its near surroundings during the era of the administration of the Eggenberg family in the second half of 17th century. The structure of the thesis is presented by its two main parts, the historical one and the linguistic one. The first part of the thesis describes the Styrian dynasty of the Eggenbergs itself and its princely branch, acting from 1622 even in the area of the province of South Bohemia. At the same time, the exhibitors of the studied documents themselves, Anna Maria (1609-1680) and her son Johann Christian of Eggenberg (1641-1710), are introduced in detail. Subsequently, the situation in the town of Vimperk and in its surroundings between 1630 and 1719 is described and the activities and the production of offices during that period are also presented. The second part of the thesis focuses on the textological analysis of the external as well as of the internal characteristics of the chosen documents. On the basis of this textological analysis, the thesis tries to contribute to the... Keywords: němčina; historie; listiny; Čechy; 17. století; German; History; Documents; Bohemia; 17th Century Available in a digital repository NRGL
Město Vimperk a jeho okolí v zrcadle německy psaných listin knížecího rodu Eggenberků ze 2. pol. 17. století. Příspěvek k německému jazyku v Čechách.

Eggenberků a jeho knížecí větev působící od roku 1622 i na území jihočeské provenience. Zároveň jsou představeni samotní vystavovatelé analyzovaných listin, Anna Maria (1609-1680) a její syn ...

Kříž, Václav; Vodrážková, Lenka; Bok, Václav
Univerzita Karlova, 2016

Písek and its social elites before the world war I (1880-1914)
Bernášek, Bohumír; Štaif, Jiří; Štolleová, Barbora
2010 - Czech
Tato práce se zabývá obecním zrízením a fungováním obcí v Cechách v záveru 19. a na pocátku 20. století a vlivu komunálních elit na jejich chod. Komunální elitu definuje a podrobne rozebírá mechanismus obecních voleb a jeho vliv na její utvárení. V rovine výzkumu se soustredí na jihoceské mesto Písek a konkrétní dopady obecné právní úpravy na prubeh voleb a skutecnou podobou obecního zastupitelstva v tomto meste. The main subject of this work is the municipality constitution and functioning of municipalities in Bohemia in the end of the 19th and the beginning of the 20th century and the influence of communal elites on their running. The presented work defines a communal elite and describes the mechanisms of the local elections and the influence of these mechanisms on the formation of the elites. The research is focused on the city of Písek in southern Bohemia, the concrete influence of common legal regulations, the process of local elections and the structure of the municipal council in the city. Available in a digital repository NRGL
Písek and its social elites before the world war I (1880-1914)

. V rovine výzkumu se soustredí na jihoceské mesto Písek a konkrétní dopady obecné právní úpravy na prubeh voleb a skutecnou podobou obecního zastupitelstva v tomto meste.

Bernášek, Bohumír; Štaif, Jiří; Štolleová, Barbora
Univerzita Karlova, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases