Number of found documents: 24864
Published from to

Employment opportunities for people with substance addictions in the South Bohemia Region
SVOBODA, Zdeněk
2023 - Czech
The bachelor's thesis deals with the issue of employment of people with substance addiction in the South Bohemian Region. In the first chapter, the work is devoted to the description and summary of findings from the field of substance addictions. The second chapter introduces the issue of employment and the labor market, at the same time it also provides an overview of the health and social consequences of unemployment. The third part of the work is focused on specific organizations that deal with the employment of addicted persons. Bakalářská práce se zabyvá problematikou zaměstnávání osob s látkovou závislostí v Jihočeském kraji. V první kapitole se práce věnuje se popisu a shrnutí poznatků z oblasti látkovych závislostí. Druhá kapitola seznamuje s problematikou zaměstnanosti a trhu práce, zároveň také přibližuje zdravotní a sociální důsledky nezaměstnanosti. Třetí část práce je zaměřena na konkrétní organizace, které se zaměstnáváním závislych osob zabyvají. Keywords: závislost; nezaměstnanost; zaměstnávání; addiction; unemployment; employment Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Employment opportunities for people with substance addictions in the South Bohemia Region

Bakalářská práce se zabyvá problematikou zaměstnávání osob s látkovou závislostí v Jihočeském kraji. V první kapitole se práce věnuje se popisu a shrnutí poznatků z oblasti látkovych ...

SVOBODA, Zdeněk
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

The level, the accessibility and the effectiveness of contact centres in the southern Bohemia area
HORVATOVIČOVÁ, Veronika
2006 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The level, the accessibility and the effectiveness of contact centres in the southern Bohemia area

HORVATOVIČOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

THE POTENTIAL OF CLUSTER FORMATION IN THE SOUTH BOHEMIAN REGION AND ITS COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES
GRYGAROVÁ, Lenka
2006 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
THE POTENTIAL OF CLUSTER FORMATION IN THE SOUTH BOHEMIAN REGION AND ITS COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES

GRYGAROVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

New Religious Groups In The South Region - Mormons
KRYSTKOVÁ, Zuzana
2008 - Czech
The work deals with The Church of Jesus Christ of Latter - day Saints, who is also known under the name Mormons. In a few chapters is circumscribed not only history of genesis of the church in the USA and in the Czech republic, but also explication of several basic conceptions respective to this subject. Further is described teaching and belief of Mormon, the style of their live and standpoint to different changes in their attitude. In the last chapter is conveyed {\clqq}belief in action``, just as it operate Mormon and how it perceives it{\crq}s vicinage. The work was written thanks the available literature and Internet presentation witch are conected to this subject. Práce se zabývá Církví Ježíše Krista svatých posledních dnů , která je známá také pod názvem mormonská církev. V n ěkolika kapitolách je popsána nejen historie vzniku církve v USA i v České republice, ale také vysv ětlení n ěkolika základních pojmů vztahujících se k tomuto tématu. Dále je popsána nauka a víra mormonů , styl jejich života a stanoviska k rů zným změ nám v jejich postojích. V poslední kapitole je rozvád ěna víra v akci, tak jak ji provozují mormoni a jak ji vnímá její nejbližší okolí. Práce byla zpracována pomocí dostupné literatury a internetových prezentací k tomuto tématu. Keywords: nová náboženská hnutí; mormoni; Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů; CJKSPD; kniha Mormon; Drahocenná perla; polygamie; misionář; ženské organizace; genealogie; new religious groups; mormons; The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints; CJKSPD; Mormons book; Pearls of Great Price; polygamy; missioner; womans organization; genealogy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
New Religious Groups In The South Region - Mormons

The work deals with The Church of Jesus Christ of Latter - day Saints, who is also known under the name Mormons. In a few chapters is circumscribed not only history of genesis of the church in the USA ...

KRYSTKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Self conception and Identity of Pubescents and Adolescents inTterms of the South Bohemian Region.
STAŠKOVÁ, Ladislava
2011 - Czech
The bachelor thesis deals with the self-conception and identity of pubescents and adolescents in terms of the South Bohemian Region. The theoretical part encloses the history of self-conception, self-conception from the view of contemporary psychology, it explains the terms of adolescence and pubescence. Furthermore, it deals with the individual elements, which are connected with self-conception and identity. Basically, it is e.g. the cognitive aspect of Me, self-definition, temperament, self-evaluation, values, motivation, emotionality, social environment. The thesis also provides information about Czech and foreign research of adolescents? self-conception and self-evaluation. The practical part informs of an experimental sample, stated experimental questions and hypotheses, on the basis of which a mixed research strategy was chosen. In terms of the quantitative research, the Rosenberg?s self-esteem scale was used. This quantitative research was enriched of a qualitative research part, which consisted in a short contemplation of ?What I am like and what I would like to be like (what I would like to change)?. Bakalářské práce se zabývá sebepojetím a identitou pubescentů a adolescentů v rámci Jihočeského kraje. Teoretická část vymezuje historii sebepojetí, sebepojetí z pohledu současné psychologie, vysvětluje termíny adolescence, pubescence. Dále se věnuje jednotlivým složkám, které se sebepojetím a identitou souvisejí. Jedná se např. o kognitivní aspekt Já, sebedefinování, temperament, sebehodnocení, hodnoty, motivaci, emocionalitu, sociální prostředí. Práce rovněž informuje o českých a zahraničních výzkumech sebepojetí a sebehodnocení adolescentů. Praktická část informuje o výzkumném vzorku, stanovených výzkumných otázkách a hypotézách, na základě kterých byla zvolena smíšená výzkumná strategie. V rámci kvantitativního výzkumu byla použita Rosenbergova škála sebehodnocení. Tento kvantitativní výzkum byl doplněn o kvalitativní část výzkumu, jenž spočíval v krátké úvaze o tom ?Jaký jsem a jaký bych chtěl být (co bych chtěl změnit)?. Keywords: pubescence; adolescence; sebepojetí; identita; Rosenbergova škála sebehodnocení; sebesnižování; sebeúcta; pubescence; adolescence; self-concept; identity; Rosenberg's self-esteem scale; self?disesteem; self-esteem Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Self conception and Identity of Pubescents and Adolescents inTterms of the South Bohemian Region.

Bakalářské práce se zabývá sebepojetím a identitou pubescentů a adolescentů v rámci Jihočeského kraje. Teoretická část vymezuje historii sebepojetí, sebepojetí z pohledu současné psychologie, ...

STAŠKOVÁ, Ladislava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Health Supporting Kindergarten Network in South Bohemia
HOLINKOVÁ, Petra
2011 - Czech
This bachelor thesis deals with the issue of kindergartens supporting children´s health in South Bohemia. A kindergarten supporting health is a type of school that has prepared its school education programme in accordance with the Curriculum Supporting Children´s Health in Kindergartens and, thus, it has become a member of the health supporting kindergarten network. The first part of the thesis is aimed at this issue from the theoretical point of view. The basic terms such as health, health support and planned projects aimed health support are outlined in the first part. Development of, embodying and characteristics of the project Health Supporting Kindergarten is described in more detail. Qualitative research was selected to set up the second part of the thesis. I decided for the secondary analysis of data as the first method of data collection. Curricula supporting children´s health gained in the individual kindergartens supporting children´s health were the documents analysed. A structured interview with open questions was the other method used. Selected representatives of kindergartens were the respondents. The main objective of my thesis was to evaluate the programme School Supporting Health in Kindergartens in South Bohemia. The individual objectives determined along with the main objective were aimed at the analysis of and meeting the programme School Supporting Health in Individual Kindergartens in South Bohemia and, subsequently, these programmes were compared. Based on the research results I came to the conclusion that all kindergartens supporting children´s health meet the requirements of the model project-Curriculum Supporting Children´s Health in Kindergartens-and they are operated in accordance with its principle, too. The research also suggests that the programmes of the individual kindergartens do not significantly differ from each other. In my opinion, more attention should by paid on widening the health supporting kindergartens network in future, which means to support the project more and motivate other kindergartens to join the network. This thesis can be used e.g. by eventual members as a source of summary information on the project. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mateřských škol podporujících zdraví v Jihočeském kraji. Mateřská škola podporující zdraví je škola, která si zpracovala svůj Školní vzdělávací program podle Kurikula podpory zdraví v mateřské škole a stala se členem sítě Škol podporujících zdraví. První část práce věnuje pozornost této problematice z teoretického hlediska. Nastiňuje vysvětlení základních pojmů jako zdraví, podpora zdraví a cíleně plánované projekty na podporu zdraví. Detailnější pohled je zaměřen na vývoj, zakotvení a charakteristiku projektu Mateřská škola podporující zdraví. Ke zpracování druhé části práce byl zvolen kvalitativní výzkum. Ke sběru dat jsem jako první techniku použila sekundární analýzu dat. Analyzovanými dokumenty byla Kurikula podpory zdraví, získaná v jednotlivých mateřských školách podporujících zdraví. Druhou techniku tvořil strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. Respondenty představovali vybraní zástupci mateřských škol. Hlavním cílem mé práce bylo provést evaluaci programu Škola podporující zdraví v mateřských školách v Jihočeském kraji. Obsahem dílčích cílů, stanovených v souvislosti s cílem hlavním, byla analýza a naplňování programu Škola podporující zdraví v jednotlivých mateřských školách v Jihočeském kraji a následné porovnání těchto programů. Na základě výsledků získaných vlastním výzkumem jsem došla k závěru, že všechny mateřské školy podporující zdraví splňují požadavky modelového projektu-Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole a fungují na jeho principu i v praxi. Z výzkumu rovněž vyplynulo, že programy jednotlivých mateřských škol se nijak významně neodlišují. Do budoucna by se podle mého názoru měla více zaměřit pozornost na rozšiřování sítě mateřských škol podporujících zdraví, to znamená projekt více podporovat a motivovat ostatní mateřské školy, aby se k síti připojily. Tato práce může sloužit například jako zdroj souhrnných informací o projektu pro jeho potenciální členy. Keywords: kurikulum podpory zdraví; mateřská škola podporující zdraví; podpora zdraví; předškolní věk; zdravý vývoj dítěte; zdravý životní styl; curriculum supporting children´s health; kindergarten supporting health; health support; preschool age; healthy development of a child Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Health Supporting Kindergarten Network in South Bohemia

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mateřských škol podporujících zdraví v Jihočeském kraji. Mateřská škola podporující zdraví je škola, která si zpracovala svůj Školní vzdělávací ...

HOLINKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Foster care in the South Bohemian region during the years of 2003 and 2008
ŠIMONOVÁ, Libuše
2010 - Czech
This paper deals with alternative family care with the main focus being on foster care. The first chapter contains a brief introduction of adoption in order to compare and comprehend the differences between these two forms of alternative family care. The second chapter describes foster care from a historical and legal point of view. After this, we are introduced to all concerned parties - the foster care recipients, the foster care applicants and the authorities involved in the process - we are acquainted with the procedure of foster care mediation. In relation to the set goals, an investigation was carried out for the practical part of the project, whereby secondary analysis of data was carried out using primary documentation of children placed into foster care and foster care applicants in 2003 and 2008. In this instance, the applicants were already foster carers. The conclusion includes an evaluation of the data with the results detailed in tables and graphs. Finally, the time periods in question are compared in order to gain answers to the set research questions. Práce přibližuje problematiku náhradní rodinné péče se zaměřením především na pěstounskou péči. První kapitola obsahuje stručné přiblížení osvojení tzv. adopce pro možnost porovnání a pochopení rozdílu mezi těmito formami náhradní rodinné péče. Následuje kapitola, která pěstounskou péči přibližuje z pohledu historie a legislativy. Dále nás práce seznamuje se všemi zúčastněnými subjekty - adresáty pěstounské péče, žadateli o pěstounskou péči a orgány činnými v procesu zprostředkování pěstounské péče {--} seznamuje nás s postupem v procesu zprostředkování PP. Zaměření praktické části práce se týká zjištění, jaká je situace v oblasti pěstounské péče v Jihočeském kraji. V návaznosti na stanovené cíle bylo pro praktickou část této práce provedeno šetření pomocí sekundární analýzy dat ze záznamů primární dokumentace dětí umístěných do pěstounské péče v Jihočeském kraji v letech 2003 a 2008 a ze základní dokumentace žadatelů o zprostředkování pěstounské péče ve stejných ročnících, kteří děti do pěstounské péče skutečně přijali. V závěru práce jsou data z šetření vyhodnocena {--} a jejich výsledky vyjádřeny pomocí tabulek a grafů. Porovnání výsledků se ve sledovaných letech je zdrojem odpovědí na předem stanovené výzkumné otázky. Keywords: náhradní rodinná péče; náhradní rodina; náhradní rodiče; zprostředkování; pěstouni; pěstounské dítě; Alternative family care; alternative family; alternative parents; mediation; foster; carers; foster child Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Foster care in the South Bohemian region during the years of 2003 and 2008

pěstounské péče {--} seznamuje nás s postupem v procesu zprostředkování PP. Zaměření praktické části práce se týká zjištění, jaká je situace v oblasti pěstounské péče v Jihočeském kraji. V ...

ŠIMONOVÁ, Libuše
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Experience public with medical rescue service in a South-Bohemian region
URBANOVÁ, Pavla
2009 - Czech
The objective of the presented work is to monitor the experiences of the public with the Medical Rescue Servece of the South Bohemian Region. The mapping out of the experiences of the receivers of the care themselves concerning the attitudes, the access to relevant information and trust in the team of the Medical Rescue Service of the South Bohemian Region is a way to detect and evaluate the actual most frequent mistakes and omissions of the medical team in urgent and demanding situations. It can be concluded that people of different age, sex and standard of education make use of the medical rescue service. An enormous trust into the staff members of the medical rescue service is a general phenomenon. As a result of this finding it seems essential to pay due attention even to borderline results in the sense of presenting the rescue team accordingly and offering a second call to the operation emergency centre (telephone line 155) by the appropriate operation emergency centre staff member. I would appreciate if this paper could be used for a subsequent more detailed study in this field. I would recommend a training of rescue workers in the techniques of specialized communication. The presented results could also find use in helping the rescue service team member as well as the trainees in this sector of medical services to acquire a better insight into ther profession. Cílem práce bylo zjistit a zmapovat zkušenosti veřejnosti se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje. Odhalením zkušeností od samotných příjemců péče o přístupu, informovanosti a důvěře v tým pracovníků Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, můžeme nejlépe odhalit skutečně nejčastější chyby, jichž se v naléhavých a psychicky náročných situacích zdravotníci dopouštějí. Závěrem je, že se službami zdravotnické záchranné služby se setkávají lidé různého věku, pohlaví a vzdělání. Avšak všechny spojuje obrovská důvěra v pracovníky zdravotnického záchranného týmu. Pozornost je třeba věnovat i hraničním výsledkům v oblasti představování záchranného týmu a nabídnutí opětovného zavolání na operační středisko tísňové linky 155 dispečerem. Chci, aby tato práce byla použita k následnému podrobnějšímu rozpracování studie v této oblasti. Doporučuji, aby se záchranáři školili v odborných technikách komunikace. Přála bych si, aby získané údaje napomohly pracovníkům záchranné služby i budoucím zdravotnickým záchranářům získat lepší přehled v problematice. Keywords: Důvěra; Komunikace; Tísňová linka; Veřejnost; Zdravotnická záchranná služba; Zdravotnické operační středisko (dispečink); Zdravotnický záchranář; Trust; Communication; Emergency centre staff member; Public; Medical Rescue Servece; Medical operation emergency centre; Rescuer Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Experience public with medical rescue service in a South-Bohemian region

Cílem práce bylo zjistit a zmapovat zkušenosti veřejnosti se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje. Odhalením zkušeností od samotných příjemců péče o přístupu, informovanosti a ...

URBANOVÁ, Pavla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Multidisciplinary team of Children's centre in South Bohemian region
VÁVROVÁ, Eliška
2021 - Czech
This undergraduate thesis describes the role of multidisciplinary teams in social work using the multidisciplinary team of Children's Centre of South Bohemia as a reference. Three main chapters cover the target group of its service which is identified as endangered children and multi-problems families and outline the personal structure and activities and work of the multidisciplinary team. This thesis also covers the role of many specialists that are in close touch with the target group. The theoretical basis is accompanied by two case studies of clients who received the care in the past which offers a closer look at the role of each member of the team. Bakalářská práce se zabývá problematikou multidisciplinárního týmu v sociální práci se zaměřením na multidsciplinární tým Dětského centra Jihočeského kraje, o. p. s. Ve třech hlavních kapitolách popisuje cílovou skupinu zařízení, kterou je ohrožené dítě a mnohoproblémová rodina, dále konkrétní složení, činnost a práci multidisciplinárního týmu. Neopomíjí ani další odborníky, kteří s cílovou skupinou přichází do kontaktu nejčastěji. Teoretické základy jsou podpořeny kazuistikami dvou klientů, kteří prošli péčí zařízení a nabízí tak bližší pohled na působení všech členů týmu. Keywords: Multidisciplinární tým; zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; dětské centrum; ohrožená rodina; mnohoproblémová rodina.; Multidisciplinary team; institutions for children requiring immediate care; children's centre; endangered family; multi-problems family. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Multidisciplinary team of Children's centre in South Bohemian region

Bakalářská práce se zabývá problematikou multidisciplinárního týmu v sociální práci se zaměřením na multidsciplinární tým Dětského centra Jihočeského kraje, o. p. s. Ve třech hlavních ...

VÁVROVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Rozvoj hasičských zájmových útvarů v Jihočeském kraji
POUSTKOVÁ, Anna
2020 - Czech
This bachelor thesis deals with the evolution of firefighting interest group in South Bohemian region. First part of this thesis presents the history of work with children in a Volunteer fire department of Bohemia, Moravia and Silesia. The thesis also describes the organisational structure of the Volunteer fire department and their pedagogical practice focused on year-round education activity. It introduces us to the procedures of working with young fire-fighters, which includes a game called "Flame". This game is integral to every young fire-fighter. The next part of this thesis describes the research which aim was to map the firefighting interest group. The graphs were created based on annual reports and overview. In conclusion, there are interviews with team leaders of volunteer fire department evaluated using the tufting method. Práce se zabývá rozvojem hasičského zájmového útvaru v Jihočeském kraji. První část práce představuje historii práce s dětmi v SH ČMS (Sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska). Dále popisuje organizační strukturu SDH (Sbor dobrovolných hasičů) a jejich pedagogickou praxi zaměřenou na celoroční vzdělávací činnosti. Ta nás seznamuje s postupy práce s mladými hasiči, ve které je zahrnuta hra Plamen. Hra Plamen je nedílnou součástí každého mladého hasiče. V druhé části popisuje výzkum, který si kladl za cíl zmapování hasičského zájmového útvaru. Na základě výročních zpráv a sumářů byly vytvořeny grafy. Závěrem jsou pomocí metody vytváření trsů vyhodnoceny rozhovory s vedoucími kolektivů sboru dobrovolných hasičů. Keywords: Hasičský zájmový útvar; hra Plamen; volný čas; sbor dobrovolných hasičů; činnost mladých hasičů; Firefighting interest group; game called "Flame"; leisure time; volunteer fire department; activity of young fire-fighters Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rozvoj hasičských zájmových útvarů v Jihočeském kraji

Práce se zabývá rozvojem hasičského zájmového útvaru v Jihočeském kraji. První část práce představuje historii práce s dětmi v SH ČMS (Sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska). Dále ...

POUSTKOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases