Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 504422
Published from to

Řady odražečů pro bezčipovou RFID
Polívka Milan; Jaroslav Havlíček; Láčik Jaroslav
2020 -
Disertační práce se zabývá bezčipovou rádiovou identifikací (RFID), oborem jehož cílem je umožnit technologii RFID nalézt nová uplatnění prostřednictvím snížení výrobních nákladů RFID štítků (tagů), které fungují bez polovodičových čipů. Cílem práce je prozkoumat různé inovativní elektromagnetické planární struktury, které lze použít pro návrh bezčipových RFID štítků dosahujících lepších parametrů, než stávající návrhy. Požadovanými kvalitami jsou vysoká kapacita uložené informace na plochu štítku a to jak u štítků pracujících ve frekvenční tak i časové oblasti, vysoká spektrální kapacita uložené informace (pouze u štítků pro frekvenční oblast) a velká efektivní odrazná plocha (RCS), která je úměrná čtecímu dosahu. Dále je důležité, aby byla bitová informace spolehlivě čitelná, a aby byly elektromagnetické vlastnosti štítku nezávislé na materiálu předmětu, na kterém je umístěn. Prvním krokem ve výzkumu zaměřeném na zlepšení vlastností bezčipových RFID štítků pracujících ve frekvenční oblasti bylo vyšetření různých planárních odražečů, které jsou zpravidla jejich základními stavebními prvky. Jako nejvhodnější odražeč pro další výzkum byl zvolen dipól se zakončením ve tvaru spirály díky jeho velké RCS odezvě, které dosahuje při zachování vysoké bitové kapacity, a to jak spektrální, tak plošné. Při zkoumání vlastností nového štítku složeného z vhodných odražečů se často ukazuje, že je nutné zlepšit spolehlivost jeho čtení prostřednictvím minimalizace vzájemných vazeb mezi jednotlivými odražeči. Toho lze docílit např. přeuspořádáním jednotlivých odražečů ve štítku, úpravou geometrie odražeče popř. mohou být obě metody použity najednou. Práce je rovněž zaměřena na jeden typ štítku pracujícího v časové oblasti. Stávající bezčipový RFID systém založený na principu sekvenčního čtení bitů v blízké zóně čtečky byl navržen s využitím rezonátorů typu přerušený prstenec. Výrazného navýšení datové hustoty na jednotku délky štítku tohoto systému bylo dosaženo uplatněním půlvlnných dipólů v návrhu štítku a mikropáskovým vedením s λ/4 pahýlem tvořícím čtečku. Posledním cílem práce bylo zkoumání využitelnosti struktur zahrnujících odražeče v kombinaci s kovovou deskou pro návrh bezčipového štítku s elektricky neměnnými parametry při umístění na dielektrické či kovové objekty. Jsou představeny dvě různé koncepce dvacetibitových štítků s velkou RCS odezvou.Thesis is devoted to the chipless radio-frequency identification (RFID). The goal of this branch is to help RFID with finding new applications by decreasing manufacturing cost of RFID transponders (tags), which is achieved by avoiding the usage of a semiconductor chip. The aim of the thesis is to investigate various electromagnetics planar structures, which can be employed for chipless RFID tags with improved performance parameters. Desired qualities are high spatial bit capacity of transponders operating both in frequency and time domain (number of coding bits of the transponder per its square size), high spectral bit capacity (in case of transponders working in frequency domain) and high radar cross section (RCS) response allowing high reading range of a transponder. Other important qualities of a transponder are reliability of tag reading and a platform tolerance (an independence of its electromagnetic properties from a material of a tagged object). The first approach towards research of chipless RFID transponders working in frequency domain with enhanced properties was to investigate performance parameters of various planar scatterers, which are basic building parts of majority of these chipless RFID transponders. The S-loaded dipole was recognized as the most suitable scatterer for subsequent research because of its efficient trade-off between strength of its RCS response and both spectral and spatial bit capacity. When a new transponder consisting of a suitable type of scatterer is examined, a need for an improvement of reading reliability via reducing mutual coupling between scatterers in a transponder usually emerges. This was achieved by rearranging the scatterers in the transponder and via slight changes in their topology. Both methods can be used together in one design. The thesis is also focused on one type of time domain transponder. Already published near field chipless RFID system with sequential bit reading was enhanced by substituting split ring resonators for half wavelength dipoles and an open shunt λ/4 stub as a reader. Per-unit-length data density was significantly increased. The last goal of the thesis was to investigate feasibility of structures consisting of a scatterer array closely coupled to a metallic plate for a chipless RFID transponder with electrically invariable parameters when it is attached to dielectric or metallic objects. Two different concepts of 20-bit transponders with high RCS responses are presented. Keywords: Bezčipová rádiová identifikace; činitel jakosti; kódovací kapacita; radarový průřez; řada odražečů; transpondér pro libovolné materiály; Chipless radiofrequency identification; coding capacity; platform tolerant transponder; quality factor; radar cross section; scatterer array Available in digital repository of ČVUT.
Řady odražečů pro bezčipovou RFID

Disertační práce se zabývá bezčipovou rádiovou identifikací (RFID), oborem jehož cílem je umožnit technologii RFID nalézt nová uplatnění prostřednictvím snížení výrobních nákladů RFID štítků (tagů), ...

Polívka Milan; Jaroslav Havlíček; Láčik Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Donation mortis causa
Drachovský, Ondřej; Frinta, Ondřej
2020 - Czech
Darování pro případ smrti Abstrakt Dědické právo, do jehož širšího pojetí spadá též institut, jemuž je zasvěcena tato práce, bývá nazýváno srdcem občanského práva. Toto pododvětví v sobě totiž propojuje jak aspekty majetkové (smluvní), tak osobní (rodinné). Rekodifikace přinesla významnou změnu právní úpravy dědického práva spočívající též v renesanci řady staronových právních zařízení, včetně darování pro případ smrti. Cílem této práce je podat komplexní kritický výklad právní úpravy darování pro případ smrti, přičemž důraz je kladen především na problematické aspekty a bílá místa této úpravy. Právní úprava je hodnocena z hlediska praktické využitelnosti, autor se dále výkladem pokouší překlenout úskalí, jež skýtá lex lata. Aby práce nevyzněla pouze jako prázdná kritika, nabízí v rámci resumé též návrh legislativního řešení de lege ferenda. Práce je systematicky rozčleněna na šest částí, jež se pro větší přehlednost dále dělí na dílčí kapitoly a podkapitoly. Prvá část líčí historickou genezi a vývoj darování pro případ smrti. Terminologickou základnu poskytuje část druhá, jež odpovídá na otázku, kdy je darování pro případ smrti posuzováno jako odkaz a kdy jako obligace. V části třetí následuje rozbor vybraných náležitostí donationis mortis causa, klíčové je zamyšlení nad eventualitou darování veškerého... Donation mortis causa Abstract Inheritance law, in its broader concept donation mortis causa falls, is being referred to as the hearth of civil law since it interconnects both proprietary (contractual) and personal (family) aspects. Czech civil law recodification meant significant change of inheritance law legislation, including renaissance of wide range of legal institutions including donation mortis causa. This thesis aims to comprehensively and critically assess legal regulation of donation mortis causa in the Czech Civil Code. The emphasis is primarily put on problematic aspects of this regulation. The submitted thesis endeavours to find answer to the question of practical usability of the donation mortis causa. Its author attempts to provide a reasonable interpretation of provisions of lex lata concerning the subject matter of this thesis. The solution of the most serious legislative problems is proposed within the summary of the submitted text. As for the structure, this diploma thesis is divided into six parts, with each part being split in chapters and sub-chapters. The first part depicts the genesis and further evolution of the legal institution of donation mortis causa. The second part defines the terms fundamental for the thesis. This part also includes the answer to the ancient question, how to... Keywords: darování pro případ smrti; dědické právo; autonomie vůle; odkaz; donation mortis causa; inheritance law; autonomy of will; legacy Available in a digital repository NRGL
Donation mortis causa

Darování pro případ smrti Abstrakt Dědické právo, do jehož širšího pojetí spadá též institut, jemuž je zasvěcena tato práce, bývá nazýváno srdcem občanského práva. Toto pododvětví v sobě totiž ...

Drachovský, Ondřej; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2020

Occupational Health and Safety with Focus on Atypical Forms of Employment
Zichová, Aneta; Morávek, Jakub; Tomšej, Jakub
2020 - Czech
Název práce: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na atypické formy zaměstnávání Cílem rigorózní práce je analyzování a představení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Druhým záměrem je zkoumání řešení BOZP v atypických formách zaměstnání s ohledem na současný vývoj pracovněprávních vztahů. Práce se rovněž věnuje otázce atypických forem zaměstnání a souvisejícím zajišťováním BOZP v SRN s tím, že informace jsou v práci využity ke komparaci a hodnocení obou zemí a přístupů k BOZP ve vybraných atypických formách výkonu závislé práce. Součástí práce je i část věnovaná možnému směřování BOZP v atypických formách zaměstnání de lege ferenda včetně případné inspirace ze SRN. Rigorózní práce je založena především na studiu právních předpisů, odborné literatury, komentářů a aktuálních článků. Pro zpracování práce byl využita metoda popisná a analytická, jež jsou v závěru doplněny o metodu komparativní. Práce je členěna do celkem šesti kapitol dále systematicky rozdělených na podkapitoly. V první části práce je pozornost zaměřena na vymezení základních pojmů, se kterými je v následujících kapitolách pracováno. V úvodích podkapitolách se práce zabývá samotným pojmem BOZP, atypickým zaměstnáním, pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Druhá kapitola se věnuje historii a vývoji... Thesis Title: Occupational Health and Safety with Focus on Atypical Forms of Employment The thesis aims to analyse and present the rules of occupational health and safety (OHS). The second goal of the thesis is the research of OHS solutions in atypical forms of employments with regard to current development of working relationships. The thesis also deals with the question of atypical forms of employment and the ensuring of OHS in Germany (GER). The collected information is used for comparison and evaluation of both countries and their attitudes toward OHS in atypical forms of employment. Part of the thesis is also devoted to possible course of OHS in the atypical forms of employment de lege ferenda including potential inspiration from GER in connection with ensuring of OHS. The thesis is mainly based on study of laws, relevant literature, comments and current articles. In the thesis, the descriptive and analytical method are used and at the end supplemented by the comparative one. The thesis is divided into six chapters that are split systematically into subchapters. The first part is focused on the definitions of fundamental terms that are further used in the following chapters. In the introductory subchapters the thesis deals with the term OHS itself, atypical forms of employment, work accidents... Keywords: BOZP; atypické formy zaměstnávání; pracovní úraz; nemoc z povolání; práce z domova; práce na dálku; agenturní zaměstnávání; dočasné přidělení; OHS; atypical forms of employment; work accident; occupational disease; homework; telework; agency employment; temporary assignment Available in a digital repository NRGL
Occupational Health and Safety with Focus on Atypical Forms of Employment

Název práce: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na atypické formy zaměstnávání Cílem rigorózní práce je analyzování a představení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ...

Zichová, Aneta; Morávek, Jakub; Tomšej, Jakub
Univerzita Karlova, 2020

Affecting the level of music movement abilities with new music movement program for pupils of secondary school
Doležalová, Kateřina; Novotná, Viléma; Blahutková, Marie; Pelclová, Jana
2020 - Czech
Název: Ovlivnění úrovně hudebně-pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň na II. stupni ZŠ Cíle: Cílem práce je ověřit, do jaké míry ovlivní nově vytvořený program hudebně- pohybové výchovy úroveň vybraných hudebně-pohybových schopností skupin žákyň, ve věku 12-16 let. Dílčím cílem je sestavit intervenční program modernizované hudebně-pohybové výchovy, naplňující současné potřeby dívek daného věku a vytvořit metodické materiály pro jeho výuku. Metody: K ověření úrovně hudebně-pohybových schopností byla u všech skupin použita baterie hudebně-pohybových testů: test rytmické přizpůsobivosti, test rytmické percepce, test dynamické rovnováhy, test společné pohybové tvořivosti (Brtníková, 2009) a test rozlišování výšky tónu dle Bentleye. Pro analýzu dat byly použity testy: Shapiro-Wilkův test, Leveneův test, Wilcoxonův test, párový T-test, Mann-Whitney U-test. Interskupinové rozdíly byly hodnoceny jednofaktorovou a dvoufaktorovou analýzou rozptylu (ANOVA) ve statistickém programovacím jazyce R. Statistické a věcné působení programu provedeno v programu STATISTICA. Grafické znázornění výsledků bylo uvedeno prostřednictvím boxplotů a Q-Q grafů. Výsledky: Naměřené výsledky vstupních testů ukázaly rozdílné hodnoty, tedy odlišné vstupní úrovně jednotlivých skupin (E1, E2 a K).... Title: Influencing the level of musical-movements abilities with a new programme of musical-movement education in girls on the secondary school. Objectives: The aim of the work is to verify how the newly created programme of musical- movement education affects the level of selected musical and locomotory abilities of the pupils groups, aged 12-16 years. The partial goal is to assemble the intervention program of the modernized musical-movement education, fulfilling the current needs of girls of the given age and to create methodological materials for his teaching. Methods: To verify the level of musical-movements skills, all groups used a battery of musically-movements tests: rhythmic adaptability test, rhythmic perception test, dynamic equilibrium test, collective movement creativity test (Brtníková, 2009) and distinguishing the pitch of tone in the Bentley's test. For data analysis, the following tests were used: Shapiro-Wilk's test, Levene's test, Wilcoxon test, paired T-Test, Mann-Whitney U-Test. Intergroup differences were evaluated by the single-way and two-way analysis of variance (ANOVA) in the statistical program R. Statistical relevancy and effect size has been done in the STATISTICA programme. Graphical representation through the boxplot and Q- Q chart. Results: The measured results of... Keywords: školní tělesná výchova; hudebně-pohybová výchova; intervenční program; rytmické schopnosti; rytmická gymnastika; physical education; musical-movement education; intervention program; rhythmic abilities; equilibrium; pubescence; rhythmic gymnastics Available in a digital repository NRGL
Affecting the level of music movement abilities with new music movement program for pupils of secondary school

Název: Ovlivnění úrovně hudebně-pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň na II. stupni ZŠ Cíle: Cílem práce je ověřit, do jaké míry ovlivní nově vytvořený program ...

Doležalová, Kateřina; Novotná, Viléma; Blahutková, Marie; Pelclová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

Bezpečnost zdraví-role bezpečnostního sektoru v boji proti vzplanutí Ebola 2014 v Sierra Leone
Dabo, Mohamed Sidique; Torney, Diarmuid; Tesař, Jakub; Butler, Eamonn
2020 - English
This study assessed the role of the security sector in combating the 2014 Ebola outbreak in Sierra Leone. In achieving the overall goal of the study, the assessment broadly covered the following: examined the national response structure before the outbreak; the emergence of Ebola and conspiracy theories in Sierra Leone, ascertained the early national Ebola response structure; the transition and composition to a new response architecture; assessed the effectiveness of policies and strategies by the security sector in combating Ebola; ascertained whether the effects of policies and strategies implored by the security sector in response to the outbreak; evaluated the impact of civil-military relations in combating the outbreak; and in the end examined the overall challenges in terms of the security sector's roles, and policies and strategies implored in responding to the outbreak. These areas broadly correspond to some of the objectives in response to the security sector's roles. Based on findings from assessing the areas stated above, the study has argued that the role played by the security sector in combating the 2014 Ebola outbreak have been largely effective. But while the role of the security sector has been largely positive, but this is not without many other factors - notably without the... Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost zdraví-role bezpečnostního sektoru v boji proti vzplanutí Ebola 2014 v Sierra Leone

This study assessed the role of the security sector in combating the 2014 Ebola outbreak in Sierra Leone. In achieving the overall goal of the study, the assessment broadly covered the following: ...

Dabo, Mohamed Sidique; Torney, Diarmuid; Tesař, Jakub; Butler, Eamonn
Univerzita Karlova, 2020

Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antimykobakteriální léčiva.
Bouz, Ghada Basem; Doležal, Martin; Musiol, Robert; Krátký, Martin
2020 - English
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Ghada Bouz Školitel Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Název disertační práce Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antimykobakteriální léčiva Tato disertační práce je zaměřena na návrh, syntézu a in vitro antimikrobiální hodnocení potenciálně účinných látek strukturně odvozených od pyrazinamidu, antituberkulotika první linie. Úvod krátce upozorňuje na závažnost problému tuberkulózy a na důvody, které dosud znemožňují eradikaci této nemoci. Mezi tyto důvody patří absence zvířecího modelu, který by umožnil studovat tuberkulózu ve stádiu latentní i aktivní infekce. V této souvislosti jsme popsali rybí model dánia pruhovaného (Danio rerio), který byl navržen jako nový zvířecí model vhodný pro výzkum tuberkulózy. Celkem bylo v rámci řešení této disertační práce připraveno a publikováno 112 sloučenin. Sloučeniny jsou rozděleny do čtyř hlavních strukturních typů, jmenovitě 3-(fenylkarbamoyl)pyrazin-2- karboxylové kyseliny, 3-aminopyrazin-2-karboxamidy, ureidopyraziny a N-(pyrazin-2-yl)benzensulfonamidy. Všechny připravené sloučeniny byly testovány na in vitro aktivitu vůči pěti mykobakteriálním kmenům (s důrazem na Mycobacterium tuberculosis H37Rv), osmi... Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Ghada Bouz Supervisor Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Derivatives of Pyrazinecarboxylic Acid as Potential Antimycobacterial Active Drugs This doctoral thesis is focused on the design, synthesis, and in vitro antimicrobial evaluation of potentially active compounds structurally derived from the first line antitubercular, pyrazinamide. The introduction briefly highlights the serious issue of tuberculosis in the present time, along with the reasons behind the failure to eradicate this ancient infection. The lack of a proper animal model that can replicate tuberculosis in its latent and active form was discussed more in detail, where zebrafish (Danio rerio) was suggested as a novel animal model suitable for multi-research purposes connected to tuberculosis. A total of 112 compounds were synthesized and published as part of this doctoral work. They are divided into four main structural types, namely 3-(phenylcarbamoyl)pyrazine-2-carboxylic acids, 3- aminopyrazine-2-carboxamides, ureidopyrazines, and N-(pyrazin-2-yl)benzenesulfonamides. All prepared compounds were in vitro screened against five mycobacterial strains (with the... Available in a digital repository NRGL
Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antimykobakteriální léčiva.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Ghada Bouz Školitel Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Název ...

Bouz, Ghada Basem; Doležal, Martin; Musiol, Robert; Krátký, Martin
Univerzita Karlova, 2020

Ekologické centrum
Šestáková Irena; Bruno Pella; Jílek Vratislav
2020 -
Výukové pavilóny Ekologického centra Prales sa nachádzajú v otvorenom prírodnom areáli, východne od železničnej zastávky pražskej mestskej časti Kbely. Dve hmoty sú položené v zapustenom dvore pod terénom, čím vytvárajú prostredie bez prírody. Návštevníka obklopuje iba ľudské dielo, ktoré však svojím programom ponúka cesty na ochranu a záchranu životného prostredia.Educational Pavilions of the Ecological Center are located in an open natural Area, east of the Railway Station in Prague´s Kbely District. Two Masses are placed within tight Pit bellow the Level of Terrain, thus creating an Enironment without Nature. Visitor is surrounded only by human Artwork, but It offers Ways to protect and save the Environment. Keywords: Ekologické centrum; Výukový pavilón; Ekocentrum; Praha; Kbely; Ecological Center; Educational Pavilion; Ecocenter; Prague; Kbely Available in digital repository of ČVUT.
Ekologické centrum

Výukové pavilóny Ekologického centra Prales sa nachádzajú v otvorenom prírodnom areáli, východne od železničnej zastávky pražskej mestskej časti Kbely. Dve hmoty sú položené v zapustenom dvore pod ...

Šestáková Irena; Bruno Pella; Jílek Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Městský nájemní dům, Karlín
Kuzemenský Michal; Jan Krouský; Ptáček Jan
2020 -
Městský nájemní dům stojí v Karlíně na rozhraní secesní a klasicistní zástavby. Z jedné strany se rohový dům obrací do křižovatky a z druhé by měl patřit do složité struktury karlínských vnitrobloků. Dotvoření bloku znamená dokončit myšlenky a úmysly, se kterými byly okolní domy stavěny, ale také vnést do této rozvíjející se pražské čtvrti něco nového a současného. Projekt je navrhován do kontextu nynějšího nemilosrdného trhu s nemovitostmi, a je tomu přizpůsobena velikost bytů i ostatních prostor.The city apartment building is located in Karlín on the border of Art Nouveau and Classicist built-up area. From one side, the corner house turns into a crossroads and from the other it should belong to the complex structure of the Karlín courtyards. To complete the block means completing the ideas and intentions with which the surrounding houses were built, but also bringing something new and contemporary to this developing Prague quarter. The project is designed in the context of the current merciless real estate market, and so the size of apartments and other premises is adapted to it. Keywords: bytový dům; nájemní dům; Karlín; beton; vnitroblok; dvůr; apartment house; courtyard; concrete; rental housing Available in digital repository of ČVUT.
Městský nájemní dům, Karlín

Městský nájemní dům stojí v Karlíně na rozhraní secesní a klasicistní zástavby. Z jedné strany se rohový dům obrací do křižovatky a z druhé by měl patřit do složité struktury karlínských vnitrobloků. ...

Kuzemenský Michal; Jan Krouský; Ptáček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Bytový dům Nad Museem, Praha-Vinohrady
Plicka Ivan; Jana Nguyen; Bartoňová Lucie
2020 -
V bakalářské práci jsem se zabývala řešením prostoru nad Národním muzeem. Jedná se o pozemek mezi ulicemi Rubešova, Římská a Vinohradská na místě bývalé budovy Transgas. Mou myšlenkou bylo blok ucelit zastavěním proluky mezi budovou Českého rozhlasu a bytovým domem na ulici Vinohradská a vytvořením hmoty, která tento blok pomyslně uzavírá. Navrhovaný bytový dům je na svažitém pozemku a je kolmo k ulici Římská. Úmyslem bylo navrhnout objekt, který poskytne obyvatelům bydlení v lukrativní části centra Prahy a zajistí jim i soukromí v navrženém dvoře za domem.In my bachelor thesis I dealt with the solution of space behind the National Museum. It is a plot of land between Rubešova, Římská and Vinohradská streets on the location of the former Transgas building. My idea was to complete the block by design a bulding in an empty space between the building of the Český rozhlas and the apartment building on Vinohradská Street and creating a mass that closes the block. The designed apartment building is on a sloping plot and is vertical to Římská street. The idea was to design an object that would provide residents with a living in the lucrative part of the center of Prague and also provide them with privacy in the designed courtyard behind the house. Keywords: Bydlení; komunita; centrum; soukromí; Praha; Muzeum; Transgas; Housing; Community; Town center; Privacy; Prague; Museum; Transgas Available in digital repository of ČVUT.
Bytový dům Nad Museem, Praha-Vinohrady

V bakalářské práci jsem se zabývala řešením prostoru nad Národním muzeem. Jedná se o pozemek mezi ulicemi Rubešova, Římská a Vinohradská na místě bývalé budovy Transgas. Mou myšlenkou bylo blok ucelit ...

Plicka Ivan; Jana Nguyen; Bartoňová Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Domov pro seniory, Praha 2
Šestáková Irena; Silvia Novosadová; Jílek Vratislav
2020 -
Stavba sa nachádza na svažitom pozemku v Prahe, Vinohrady. Úlohou bolo navrhnúť komplex pre mobilných a imobilných seniorov. Miesto pre ich pokojný život. Nové navrhnuté objekty naväzujú na okolnú zástavbu. Komunikujú hlavne s časťou novej zástavby Vinohrad. V bakalárskej práci bol riešený štvorposchodový objekt z budovy A - ulice Španělská.The buildig is located on slopping land in Prague 2, Vinohrady. Task was designed complex for mobile and immobile seniors. Place for their peaceful life. New designed objects refer to surrounding building. The building communicates mainly with part of te new development. In the bachelor thesis was solved four - storey building from object A - street Španělská. Keywords: Domov pro seniory; mobilní; imobilní; Praha 2; Vinohrady; Home for seniors; mobile; immobile; Prague 2; Vinohrady Available in digital repository of ČVUT.
Domov pro seniory, Praha 2

Stavba sa nachádza na svažitom pozemku v Prahe, Vinohrady. Úlohou bolo navrhnúť komplex pre mobilných a imobilných seniorov. Miesto pre ich pokojný život. Nové navrhnuté objekty naväzujú na okolnú ...

Šestáková Irena; Silvia Novosadová; Jílek Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases