Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 485108
Published from to

Násilí ve filmu Quentina Tarantina
MARŠÁLKOVÁ, Marie; HOFFMANNOVÁ, Andrea
2019 - English
The thesis talks about on philosophical themes in the films of Quentin Tarantino and it focuses on the usage of explicit violence and brutal behavior of the main characters. The theoretical part introduces theory of violence and aggression which is used for the analysis. Bakalářská práce se zabývá filozofickými tématy obsaženými ve filmech režiséra a scénáristy Quentina Tarantina a zaměřuje se především na používání explicitního násilí a brutálního chování hlavních postav. V teoretické části představuje teorie násilí a agresivity, kterou poté využívá pro analýzu v praktické části. Keywords: Quentin Tarantino; násilí; pomsta; agrese; film; Hanební pancharti; Kill Bill; Quentin Tarantino; violence; aggression; film; Inglourious Basterds; Kill Bill Available in digital repository of UPOL.
Násilí ve filmu Quentina Tarantina

The thesis talks about on philosophical themes in the films of Quentin Tarantino and it focuses on the usage of explicit violence and brutal behavior of the main characters. The theoretical part ...

MARŠÁLKOVÁ, Marie; HOFFMANNOVÁ, Andrea
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Advanced directives of clients with serious illness as an ethical problem in health care
ŠUŠKOVÁ, Klára; CICHÁ, Martina
2019 - Czech
The diploma thesis deals with the problems of the Advance directives institute and related health ethics, basic ethical principles in health care, basic human rights, especially the right to self-determination and the issue of dying, the issue of institutes abroad. The issue is monitored by general and practical nurses working in the hospital. It is directed at their attitudes towards this institute and awareness of the institute. In fact, by filling in the questionnaire, they expressed their opinion and awareness, which allowed them to evaluate the level of awareness and attitude depending on the type of separation, the length of the medical practice and the experience of applying the institute in practice. Thanks to these results, we can state that middle-aged health professionals are informed about the existence of the institute and are in a positive attitude. Furthermore, we can say that the practice of applying the institute in practice causes more positive attitudes. Diplomová práce se věnuje problematice institutu Dříve vyslovená přání a s tím související zdravotnické etiky, základním etickým principům ve zdravotnictví, základním lidským právům, především právu na sebeurčení a problematice umírání, problematice institutů v zahraničí. Problematika je sledována u všeobecných a praktických sester, pracujících v nemocnici. Je směřována na jejich postoje k tomuto institutu a informovanost o institutu. Vyplněním dotazníku totiž vyjádřili svůj názor a informovanost, čímž bylo umožněno hodnotit míru informovanosti a postoje v závislosti na typu oddělení, délce zdravotnické praxe a zkušenosti s uplatněním institutu v praxi. Díky těmto výsledkům můžeme konstatovat, že střední zdravotničtí pracovníci jsou o existenci institutu informováni a zastávají pozitivní postoje. Dále můžeme konstatovat, že zkušenost s uplatněním institutu v praxi způsobuje pozitivnější postoje. Keywords: etika; etické principy; základní lidská práva; umírání; sebeurčení; dříve vyslovená přání; ethics; ethical principles; basic human rights; dying; self-determination; advance directives Available in digital repository of UPOL.
Advanced directives of clients with serious illness as an ethical problem in health care

The diploma thesis deals with the problems of the Advance directives institute and related health ethics, basic ethical principles in health care, basic human rights, especially the right to ...

ŠUŠKOVÁ, Klára; CICHÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The lifestyle of long-term cannabis users
KOTOULKOVÁ, Leona; ZAHRADNÍK, Jan
2019 - Czech
The bachelor thesis deals with the lifestyle of long-term cannabis users. The thesis describes developmental specifics of cannabis users, as well as lifestyle, cannabis drugs itselves and the addiction related to the cannabis usage. Last but not least, the thesis focuses on social services dealing with the drugs addiction. The maine goal of the bachelor thesis is to describe the lifestyle of these users and describe the changes during the cannabis usage. The thesis also mentions respondents' ideas how to work professionally with this type of drug users. Bakalářská práce se zabývá životním stylem dlouhodobých uživatelů konopných drog. Práce popisuje vývojové specifika uživatelů konopí, dále životní styl, konopné drogy a závislost spojená s užíváním konopí. V neposlední řadě se práce zaměřuje na sociální služby věnující se problematice s užíváním návykových látek. Cílem bakalářské práce je popsat životní styl těchto uživatelů a popsat proměny v průběhu užívání konopných drog. Nadále práce zmiňuje představy respondentů o odborné práci s tímto typem uživatelů. Keywords: životní styl; konopné drogy; sociální práce; návykové látky; sociální služby; alternativní životní styl; lifestyle; cannabis drugs; social work; addictive substances; social services; alternative lifestyle Available in digital repository of UPOL.
The lifestyle of long-term cannabis users

The bachelor thesis deals with the lifestyle of long-term cannabis users. The thesis describes developmental specifics of cannabis users, as well as lifestyle, cannabis drugs itselves and the ...

KOTOULKOVÁ, Leona; ZAHRADNÍK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Collection of Tasks from Axonometry - Polyhedrons
PANTĚLEJEVOVÁ, Adéla; CHODOROVÁ, Marie; JUKLOVÁ, Lenka
2019 - Czech
This bachelor thesis deals with orthogonal axonometry, more specifically with solved problems with this method. It serves as a practice of basic constructions: solid constructions and their sections. The first chapter is concerned with the theoretical part and the following two with solving the problems. The problems are divided into simpler tasks and tasks about solids. The exercises can be used both for self-study, or as a teaching material. Bakalářská práce se věnuje pravoúhlé axonometrii a konkrétně řešeným úlohám v této metodě. Slouží k procvičení základních konstrukcí, konstrukci těles a jejich řezů. První kapitola se věnuje teorii a další dvě pak samotným úlohám. Rozděleny jsou na jednodušší příklady a příklady o tělesech. Úlohy jsou určeny jak k samostudiu, tak i jako učební materiál. Keywords: axonometrie; pravoúhlá axonometrie; sbírka úloh; řešené úlohy; hranatá tělesa; jehlany; hranoly; axonometric projection; orthogonal axonometry; collection task; solved exercises; polyhedrons; pyramids; prisms Available in digital repository of UPOL.
Collection of Tasks from Axonometry - Polyhedrons

This bachelor thesis deals with orthogonal axonometry, more specifically with solved problems with this method. It serves as a practice of basic constructions: solid constructions and their sections. ...

PANTĚLEJEVOVÁ, Adéla; CHODOROVÁ, Marie; JUKLOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Compiling predicted data and database information for annotation of unknown proteins by using bioinformatic methods
KOZUBÍK, Alois; PERUTKA, Zdeněk; RAUS, Martin
2019 - Czech
The goal of this thesis is to design and develop a program that could automate the proces of annotation of unknown proteins obtained by LC-MS/MS analysis from common barley (Hordeum vulgare). The main focus during the annotation proces shall be to dertermine if the proteins are expected to be localized within the nucleus. The annotation process will be based upon the use of pBLAST tool for finding homologous proteins inside the Swiss-Prot database. The proteins will be simultaneously analyzed by localization prediction tools CELLO2GO, LOCALIZER, WegoLoc and NucPred and by a physical attributes calculation tool Protein Cutter. Cílem této práce je vytvoření programu, který usnadní a částečně automatizuje proces anotace nepopsaných proteinů z ječmene setého (Hordeum vulgare) identifikovaných na základě analýzy štěpných peptidů technikou tandemové hmotnostní spektrometrie spojené s kapalinovou chromatografií. Hlavní důraz při anotaci bude kladen možnosti vyhledání a zhodnocení informací, zda se neznámé proteiny vyskytují v buněčném jádře. Proces anotace bude založen na použití bioinformatického nástroje pBLAST (protein Basic Local Alignment Search Tool) k nalezení podobných, již popsaných proteinů v databázi Swiss-Prot. Souběžně s tím budou proteinové sekvence analyzovány pomocí nástrojů sloužících k predikci lokalizace (CELLO2GO, LOCALIZER, NucPred a WegoLoc) a k výpočtu základních fyzikálních vlastností proteinů (Protein Cutter). Keywords: Proteom; proteomika; BLAST; CELLO2GO; NucPred; Protein Cutter; WegoLoc; LOCALIZER; NSAF; Python; Biopython; ExPASy; UniProt; Swiss-Prot; Hordeum vulgare; hmotnostní spektrometrie; Proteome; proteomics; BLAST; CELLO2GO; NucPred; Protein Cutter; WegoLoc; LOCALIZER; NSAF; Python; Biopython; ExPASy; UniProt; Swiss-Prot; Hordeum vulgare; mass spectrometry Available in digital repository of UPOL.
Compiling predicted data and database information for annotation of unknown proteins by using bioinformatic methods

The goal of this thesis is to design and develop a program that could automate the proces of annotation of unknown proteins obtained by LC-MS/MS analysis from common barley (Hordeum vulgare). The main ...

KOZUBÍK, Alois; PERUTKA, Zdeněk; RAUS, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Motivational videoexperiments in mechanics and acoustics
KUFOVÁ, Anna; KODEJŠKA, Čeněk; LEPIL, Oldřich
2019 - Czech
This bachelor's thesis deals with creation as well as description of videoexperiments which can serve as a motivational element for physics teachers in the beginning of classes at elementary or secondary schools. The output of this work is nine videos of average duration 10 minutes. The main content of the videos are experiments from mechanics and acoustics which are mostly realized with simple aids. The videos also include clarification of related physical knowledge, explanations of the experiments and relevant examples from everyday life associated with observed physical phenomena. Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou a popisem videoexperimentů, které mohou sloužit učitelům na základních a středních školách jako motivační prvek v úvodu vyučovací hodiny. Výstupem práce je devět videí o průměrné délce 10 minut. Hlavní náplní videí jsou experimenty z mechaniky a akustiky, které lze provádět s jednoduchými pomůckami. Videa dále obsahují výklad souvisejících fyzikálních poznatků, vysvětlení pokusů a příklady z běžného života, které jsou určitým způsobem spjaté s pozorovanými fyzikálními jevy při experimentech. Keywords: fyzika; experiment; motivace; motivace žáků ve fyzice; motivační experiment; videozáznam; videoexperiment; mechanika; akustika; physics; experiment; motivation; motivation of students in physics; motivational experiment; video recording; videoexperiment; mechanics; acoustics Available in digital repository of UPOL.
Motivational videoexperiments in mechanics and acoustics

This bachelor's thesis deals with creation as well as description of videoexperiments which can serve as a motivational element for physics teachers in the beginning of classes at elementary or ...

KUFOVÁ, Anna; KODEJŠKA, Čeněk; LEPIL, Oldřich
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Serum albumin and its intermolecular interactions
BEDNÁŘOVÁ, Martina; VACEK, Jan
2019 - Czech
Human serum albumin is a globular protein and an integral component of blood. The protein participates in the transport of a wide range of low-molecular-weight ligands and therefore it is desirable to develop new methodologies suitable for the analysis of its intermolecular interactions. Nitrated fatty acid derivatives are a relatively new object of research and nitrooleic acid is a potential drug candidate, because of its participation in anti-inflammatory processes. The aim of this thesis is to investigate the interaction of albumin with oleic acid and its substitution derivative nitrooleic acid, by electrochemical and electrophoretic methods. The obtained results revealed the binding capacity of albumin for nitrooleic acid expressed in molar ratio 7:1 (acid:protein). The results also showed that no aggregates and fragments of human serum albumin are formed due to the interaction with nitrooleic acid. These results may be the starting point for further investigations of the transport properties of serum albumin and the development of other methods for studying the importance of nitrated fatty acid derivatives. Lidský sérový albumin je globulární protein a integrální komponenta krve. Protein participuje na transportu širokého spektra nízkomolekulárních ligandů a je tudíž žádoucí vyvíjet nové metodické postupy vhodné pro analýzu jeho mezimolekulových interakcí. Nitrované deriváty mastných kyselin jsou relativně novým předmětem výzkumu a kyselina nitroolejová je potenciálním kandidátem na léčivo díky její účasti na protizánětlivých procesech. Cílem bakalářské práce je zkoumat interakce albuminu s kyselinou olejovou a jejím substitučním derivátem, kyselinou nitroolejovou elektrochemickými a elektroforetickými postupy. Získané výsledky odhalily vazebnou kapacitu albuminu pro kyselinu nitroolejovou, vyjádřenou v molárním poměru 7:1 (kyselina:protein). Dále výsledky neprokázaly žádnou tvorbu agregátů a fragmentů vlivem této interakce. Tyto výsledky mohou být počátkem dalšího zkoumání transportních vlastností sérového albuminu a vyvíjení dalších postupů pro studium významu nitrovaných derivátů mastných kyselin. Keywords: lidský sérový albumin; kyselina nitroolejová; struktura proteinů; metody analýzy proteinů; vazba léčiv; modifikované mastné kyseliny; human serum albumin; nitrooleic acid; protein structure; methods for analysis of proteins; drug binding; modified fatty acids Available in digital repository of UPOL.
Serum albumin and its intermolecular interactions

Human serum albumin is a globular protein and an integral component of blood. The protein participates in the transport of a wide range of low-molecular-weight ligands and therefore it is desirable to ...

BEDNÁŘOVÁ, Martina; VACEK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Evaluation of quality of photographic objectives
MIKESKA, Patrik; ŘEHOŘ, Zdeněk; FORDEY, Tomáš
2019 - Czech
The aim of this bachelor thesis is to divide the manufactured constructions of photographic lenses according to various criteria. On the basis of the selected parameters, to determine the appropriate criterion for assessing the quality of selected photographic lenses and to select an appropriate test for an indicative quality assessment, considering the intended use. Cílem bakalářské práce je rozdělit vyráběné konstrukce fotografických objektivů podle různých kritérií. Na základě vybraných parametrů s ohledem na předpokládané využití stanovit vhodné kritérium pro hodnocení kvality zvolených fotografických objektivů a zvolit vhodný test pro orientační posouzení kvality. Keywords: fotografický objektiv; MTF; Siemensová hvězda; photographic lens; MTF; Siemens star Available in digital repository of UPOL.
Evaluation of quality of photographic objectives

The aim of this bachelor thesis is to divide the manufactured constructions of photographic lenses according to various criteria. On the basis of the selected parameters, to determine the appropriate ...

MIKESKA, Patrik; ŘEHOŘ, Zdeněk; FORDEY, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Objective testing of laser range-finder´s range
DOLEŽEL, Michael; ŘEHOŘ, Zdeněk; CHLUP, Filip
2019 - Czech
The topic of the bachelor thesis is Objective testing of laser range-finder's range. First, the theoretical part explains the principle of laser range-finder's measurement, its basic parameters, the division of laser range-finders into monopulse and multi-pulse, and also shortly describes the spectrum in which the laser range-finder works. It is also briefly mentioned about laser safety. In the Experimental part, a laser range-finder is tested, with which attenuation is still able to measure at defined distances, both in laboratory and in real conditions. Tématem bakalářské práce je Objektivní testování dosahu laserových dálkoměrů. Nejprve práce vysvětluje v Teoretické části princip měření laserovým dálkoměrem, jeho základní parametry, rozdělení laserových dálkoměrů na monopulzní a vícepulzní, a také je krátce popsáno spektrum, ve kterém laserový dálkoměr pracuje. V krátkosti je také zmíněno o laserové bezpečnosti. V Experimentální části je poté testován laserový dálkoměr, s jakým útlumem je ještě schopen měření na definované vzdálenosti jak v laboratorních, tak v reálných podmínkách. Keywords: laserový dálkoměr; reálná vzdálenost; extinkční poměr; ND filtr; testovací stanice LTE; laser rangefinder; real distance; extinction ratio; ND filter; LTE test station Available in digital repository of UPOL.
Objective testing of laser range-finder´s range

The topic of the bachelor thesis is Objective testing of laser range-finder's range. First, the theoretical part explains the principle of laser range-finder's measurement, its basic parameters, the ...

DOLEŽEL, Michael; ŘEHOŘ, Zdeněk; CHLUP, Filip
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Heat transfer in the atmosphere
FLÁM, Jakub; HOLUBOVÁ, Renata
2019 - Czech
The aim of this work is to describe the transport of heat in the atmosphere using data measured at meteorological stations. Attention is given to the lowest layer of the atmosphere (the troposphere), in which all the meteorological phenomena and processes take place. The bachelor thesis provides basic mathematical apparatus necessary to describe the heat transfer via convection and radiation. It discusses briefly the atmosphere and the thermodynamics of moist air, the atmospheric pressure and the conditions of atmospheric stability as a consequence of convection and the radiation. The practical part illustrates a theoretical analysis of using meteorological data from own weather stations and from stations of the Czech Hydrometeorological Institute. The text describes the progress of a selected storm activity and a stable meteorological situation evaluating the heat balance and modeling of the important characteristics of the Earth's surface (effective emissivity). Tato práce má za cíl popsat transport tepla v atmosféře s využitím naměřených dat z meteorologických stanic Pozornost je věnována na nejnižší vrstvu atmosféry (troposféru), v níž probíhají veškeré meteorologické jevy a procesy. Bakalářská práce podává základní matematický aparát nezbytný pro popis přenosu tepla prouděním (konvecí) a sáláním (radiací). Stručně pojednává o atmosféře a termodynamice vlhkého vzduchu, atmosferickém tlaku a podmínkách stability atmosféry v návaznosti na konvekci a radiaci. Praktická část dokládá teoretický rozbor s využitím meteorologických dat z vlastních meteorologických stanic a stanic Českého hydrometeorologického ústavu. V práci je popsán průběh vybrané bouřkové činnosti a stabilní meteorologická situace s hodnocením tepelné bilance a namodelováním důležité charakteristiky zemského povrchu (efektivního vyzařování). Keywords: počasí; konvekce; radiace; teplota; vzduch; weather; convection; radiation; temperature; air Available in digital repository of UPOL.
Heat transfer in the atmosphere

The aim of this work is to describe the transport of heat in the atmosphere using data measured at meteorological stations. Attention is given to the lowest layer of the atmosphere (the troposphere), ...

FLÁM, Jakub; HOLUBOVÁ, Renata
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases