Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 544436
Published from to

Pokročilé metody asymetrického heterogenního transfer learningu
Jiřina Marcel; Magda Friedjungová; Franc Vojtěch
2021 -
This dissertation thesis deals with the application of asymmetric heterogeneous transfer learning in scenarios where transfer of data is crucial due to the preservation of the quality of the prediction model. We consider the existence of a source and target domain, where only the source domain is equipped with labels and is thus used to train the model to solve a supervised prediction task which is the same for both domains. In order to solve the same supervised task on an unlabeled target domain one wants to reuse the already trained model. A problem arises when the domains are dierent, i.e. they contain overlapping features with same joint distributions, overlapping features with dierent marginal distributions, or no overlapping features at all. This thesis considers two complex real-world tasks: missing features reconstruction and unsupervised domain adaptation. First, we introduce the reader to the transfer learning eld with comprehensive denitions of the basic concepts. We provide a survey of several methods used within the less known eld of asymmetric heterogeneous transfer learning. Next, we target the missing features reconstruction problem. We focus on a comprehensive survey of the missing data imputation domain and on the possibility of applying these methods to reconstruct entire missing features. We introduce our own imputation model called Wasserstein Generative Adversarial Imputation Network and provide its experimental comparison to state-of-the-art imputation methods. This model is able to solve the considered task based only on a general training strategy even in a scenario when we do not know which features are missing in advance. Finally, we focus on unsupervised domain adaptation. Our aim was to solve the problem of mapping images from one domain to images of another domain without the need of paired or even labeled data. After a survey of the state-of-the-art methods, we propose a novel model called Latent Space Translation Network. This model greatly outperforms other state-of-the-art approaches. This thesis therefore presents two novel methods, which tackle important real-world scenarios.This dissertation thesis deals with the application of asymmetric heterogeneous transfer learning in scenarios where transfer of data is crucial due to the preservation of the quality of the prediction model. We consider the existence of a source and target domain, where only the source domain is equipped with labels and is thus used to train the model to solve a supervised prediction task which is the same for both domains. In order to solve the same supervised task on an unlabeled target domain one wants to reuse the already trained model. A problem arises when the domains are dierent, i.e. they contain overlapping features with same joint distributions, overlapping features with dierent marginal distributions, or no overlapping features at all. This thesis considers two complex real-world tasks: missing features reconstruction and unsupervised domain adaptation. First, we introduce the reader to the transfer learning eld with comprehensive denitions of the basic concepts. We provide a survey of several methods used within the less known eld of asymmetric heterogeneous transfer learning. Next, we target the missing features reconstruction problem. We focus on a comprehensive survey of the missing data imputation domain and on the possibility of applying these methods to reconstruct entire missing features. We introduce our own imputation model called Wasserstein Generative Adversarial Imputation Network and provide its experimental comparison to state-of-the-art imputation methods. This model is able to solve the considered task based only on a general training strategy even in a scenario when we do not know which features are missing in advance. Finally, we focus on unsupervised domain adaptation. Our aim was to solve the problem of mapping images from one domain to images of another domain without the need of paired or even labeled data. After a survey of the state-of-the-art methods, we propose a novel model called Latent Space Translation Network. This model greatly outperforms other state-of-the-art approaches. This thesis therefore presents two novel methods, which tackle important real-world scenarios. Keywords: Heterogeneous Asymmetric Transfer Learning; Missing Features; Data Imputation; Non-Generative Models; Generative Models; Latent Space; Domain Adaptation; Heterogeneous Asymmetric Transfer Learning; Missing Features; Data Imputation; Non-Generative Models; Generative Models; Latent Space; Domain Adaptation Available in digital repository of ČVUT.
Pokročilé metody asymetrického heterogenního transfer learningu

This dissertation thesis deals with the application of asymmetric heterogeneous transfer learning in scenarios where transfer of data is crucial due to the preservation of the quality of the ...

Jiřina Marcel; Magda Friedjungová; Franc Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Proudění komplexních kalů s nenewtonskou nosnou kapalinou
Matoušek Václav; Mikoláš Kesely; Havlík Vladimír
2021 -
Tato práce se zabývá prouděním nenewtonských komplexních směsí v potrubí. V rámci plnění cílů byla vytvořena unikátní a rozsáhlá experimentální databáze obsahující informace o chování směsí se značným rozpětím tokových vlastností. Na základě provedených experimentů byl zkoumán přechod mezi laminárním/turbulentním prouděním a vznik nepohyblivého lože na dně potrubí (kritická rychlost). Experimentální analýza vlivu pevných částic na přechod mezi laminárním a turbulentním prouděním ukazuje jasný vliv hrubých zrn. Pro výpočet tlakových ztrát třením při proudění komplexních směsí v potrubí je v této práci prezentována modifikace tříkomponentního modelu, který byl kalibrován a validován na datech vlastních i poskytnutých nezávislými organizacemi.This work deals with flows of non-Newtonian complex slurries in pipes. Unique and extensive experimental data base covering wide ranges of slurry properties and flow conditions using a laboratory analogue located at the Water Engineering Laboratory of the Czech Technical University in Prague was created. Techniques of predicting the laminar/turbulent transition and deposition limit velocity of coarse particles in non-Newtonian medium were investigated. Experimental analysis of effect of coarse particles on the laminar/turbulent transition shows an evident influence of coarse particles. Furthemore, a reliable and robust three-component model for frictional head loss in turbulent flows of complex slurries was presented. This model was calibrated and validated using own and provided independent experimental data. Keywords: Nenewtonské kapaliny; reologické parametry; kritická rychlost; přechod mezi laminárním a turbulentním prouděním; proudění směsí; tlakové ztráty třením; predikční model pro určení tlakových ztrát třením; Non-Newtonian liquids; rheological properties; deposition limit velocity; laminar/turbulent transition; complex slurries; frictional head loss; predictive modelling of friction losses Available in digital repository of ČVUT.
Proudění komplexních kalů s nenewtonskou nosnou kapalinou

Tato práce se zabývá prouděním nenewtonských komplexních směsí v potrubí. V rámci plnění cílů byla vytvořena unikátní a rozsáhlá experimentální databáze obsahující informace o chování směsí se značným ...

Matoušek Václav; Mikoláš Kesely; Havlík Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

ABS System of RAVO Street Sweeper for New Hydraulic Driveline Concepts
MAE supervisor; Shouvik Datta; MAE opponent
2021 -
ABS System of RAVO Street Sweeper for New Hydraulic Driveline ConceptsABS System of RAVO Street Sweeper for New Hydraulic Driveline Concepts Keywords: ABS System; RAVO Street Sweeper; Hydraulic Driveline Concept; ABS System; RAVO Street Sweeper; Hydraulic Driveline Concept Available in digital repository of ČVUT.
ABS System of RAVO Street Sweeper for New Hydraulic Driveline Concepts

ABS System of RAVO Street Sweeper for New Hydraulic Driveline ConceptsABS System of RAVO Street Sweeper for New Hydraulic Driveline Concepts

MAE supervisor; Shouvik Datta; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Automated docking maneuvering of an articulated vehicle in the presence of obstacles
MAE supervisor; Manojpriyadharson Kannan; MAE opponent
2021 -
Automated docking maneuvering of an articulated vehicle in the presence of obstaclesAutomated docking maneuvering of an articulated vehicle in the presence of obstacles Keywords: Docking maneuvering; articulated vehicle; obstacle; Docking maneuvering; articulated vehicle; obstacle Available in digital repository of ČVUT.
Automated docking maneuvering of an articulated vehicle in the presence of obstacles

Automated docking maneuvering of an articulated vehicle in the presence of obstaclesAutomated docking maneuvering of an articulated vehicle in the presence of obstacles

MAE supervisor; Manojpriyadharson Kannan; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Smart 4 Wheel Steering System for RAVO Street Sweepers
MAE supervisor; Vinay Kiran Koduru; MAE opponent
2021 -
Smart 4 Wheel Steering System for RAVO Street SweepersSmart 4 Wheel Steering System for RAVO Street Sweepers Keywords: 4 Wheel Steering System; RAVO; Street Sweepers; 4 Wheel Steering System; RAVO; Street Sweepers Available in digital repository of ČVUT.
Smart 4 Wheel Steering System for RAVO Street Sweepers

Smart 4 Wheel Steering System for RAVO Street SweepersSmart 4 Wheel Steering System for RAVO Street Sweepers

MAE supervisor; Vinay Kiran Koduru; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Estimation algorithm for real-time localization of a truck/trailer combination during docking maneuver
MAE supervisor; Karthick Balasubramanian; MAE opponent
2021 -
Estimation algorithm for real-time localization of a truck/trailer combination during docking maneuverEstimation algorithm for real-time localization of a truck/trailer combination during docking maneuver Keywords: Estimation algorithm; real-time localization; docking maneuver; Estimation algorithm; real-time localization; docking maneuver Available in digital repository of ČVUT.
Estimation algorithm for real-time localization of a truck/trailer combination during docking maneuver

Estimation algorithm for real-time localization of a truck/trailer combination during docking maneuverEstimation algorithm for real-time localization of a truck/trailer combination during docking ...

MAE supervisor; Karthick Balasubramanian; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Prokázání požární odolnosti ocelových regálů a vestaveb ve velkoplošných skladovacích halách
Netušil Michal; Petr Bittermann; Předota Jan
2021 -
Diplomová práce se zabývá prokázáním požární odolnosti ocelových regálů a vestaveb ve velkoplošných skladovacích halách. První část obsahuje historii skladování, dělení skladovacích systémů, dále pak informace k procesu hoření jako jsou fáze požáru, pásma požáru a zplodiny hoření. Jsou zde vypsány požadavky z českých technických norem a následné shrnutí. Dále byl řešen statický výpočet za běžné teploty a statický výpočet za zvýšené teploty. V další části práce byl vytvořen CFD model a pět požárních scénářů. Požární scénáře se liší použitím požárně bezpečnostních zařízení. Výpočet probíhal bez použití zařízení, poté s použitím zařízení odvodu kouře a tepla a poslední varianty s použitím sprinklerů ve třech výškových polohách. Z modelu byly získány teploty prvků, konkrétně stropnice, průvlaku a sloupu, které byly porovnávány.The diploma thesis focuses on the identification of steel rack’s and inbuilt construction’s fire resistances, situated inside large areas of storehouses. First part concerns about history of storing, partitioning of storage system, including information about the process of fire burning, as for phases of fire, zones of fire and fire fumes. There are listed requirements set by Czech technical standards and theirs’s summarization. Furthermore, the static calculations at normal temperatures and the static calculations at elevated temperatures were solved. In next part of the thesis was made a CFD model with five fire scenarios. Individual fire scenarios differ in use of fire safety equipment. First model calculation scenario was without usage of fire prevention equipment, second scnario was while using fire smoke and heat ventilation equipment, last scenario was done while sprinkler system was in use in three different height positions. The temperatures of the steel structures, namely steel beams and column, were obtained from the model and compared. Keywords: Ocelový regál; sklad; vestavba; podružná konstrukce; plošiny; skladové galerie; požární odolnost; analýza rozvoje tepla; CFD; FDS; Steel rack; storehouse; inbuilt construction; secondary construction; platforms; storage gallery; fire resistance; analysis heat release; CFD; FDS Available in digital repository of ČVUT.
Prokázání požární odolnosti ocelových regálů a vestaveb ve velkoplošných skladovacích halách

Diplomová práce se zabývá prokázáním požární odolnosti ocelových regálů a vestaveb ve velkoplošných skladovacích halách. První část obsahuje historii skladování, dělení skladovacích systémů, dále pak ...

Netušil Michal; Petr Bittermann; Předota Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Požární odolnost mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva
Velebil Lukáš; Diana Vnenková; Charvátová Magdaléna
2021 -
Diplomová práce je zaměřena na požární odolnost mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva. Součástí práce je experiment, který slouží k pozorovací analýze ovlivňujících faktorů mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva. Mezi hlavní faktory patří vruty, jimi vedené teplo a případné mezery mezi podélnými lamelami první vrstvy. Dalším důležitým bodem bylo vypozorovat vliv vrutu jako přídržného prvku zuhelnatělé vrstvy. V rámci experimentu byly provedeny tři požární zkoušky v malorozměrové peci miniFUR. Zvolené vzorky představovaly třívrstvé a pětivrstvé stěnové panely. První zkouška se týkala třívrstvého panelu, který byl vystaven po dobu 15 min. Druhá zkouška se týkala třívrstvého panelu, který byl vystaven po dobu 30 min. Třetí zkouška řešila dva pětivrstvé vzorky, které byly vystaveny po dobu 60 min. Další částí této práce bylo provést numerický model v programu ANSYS. Numerický model řeší přestup tepla konstrukcí a případný vliv vedeného tepla od vrutu. Pro porovnání průběhu teplot je model řešen validací k experimentu.This work is focused on fire resistance of mechanically jointed cross-laminated timber. Part of the work is an experiment, which is used for observational analysis of influencing factors mechanically jointed cross-laminated timber. The main factors include the mechanically joints, the heat conducted by the mechanically joints and the effect of the gaps between the longitudinal lamellae of the first layer. Another important point was the observation of the effect of the mechanically joint as a holding element of the charring layer. In the experiment, three fire tests were demonstrated in a small furnace miniFUR. The selected samples were three-layer and five-layer wall panels. The first test concerns a three-layer panel that was exposed for 15 minutes. The second test concerns a three-layer panel that was exposed for 30 minutes. The third test dealt with two five-layer samples that were exposed for 60 minutes. Another part of this work was performed by a numerical model in the ANSYS program. The numerical model solves the heat transfer of structures and the possible influence of conducted heat from the mechanically joint. To compare the course of temperatures, the model is solved by validation for the experiment. Keywords: Křížem vrstvené dřevo; Požární odolnost; CLT; Požár; Rychlost zuhelnatění; Cross laminated timber; Fire resistance; CLT; Fire; Charring rate; Mechanically joint Available in digital repository of ČVUT.
Požární odolnost mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva

Diplomová práce je zaměřena na požární odolnost mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva. Součástí práce je experiment, který slouží k pozorovací analýze ovlivňujících faktorů mechanicky ...

Velebil Lukáš; Diana Vnenková; Charvátová Magdaléna
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Lepené spoje za zvýšené teploty
Sokol Zdeněk; Matyáš Zakouřil; Strejček Michal
2021 -
Práce zkoumá chování lepených konstrukčních spojů za zvýšených teplot od 60 do 230 °C, se zaměřením na přípoje skleněných a kovových konstrukcí (ocel, hliník). Teoretická část práce shrnuje současné poznatky o skleněných konstrukcích, lepených spojích a lepidlech ve stavebnictví, o jejich vlastnostech za běžných a zvýšených teplot a možnostech aplikací. Výzkumná část práce má za cíl prověřit chování lepených spojů na základě zkoušek těles malých rozměrů. Pro spojení zkušebních těles byla použita lepidla Scott Bader Crestabond® M7-05 a Permabond ES5504 v jednotné tloušťce 1 mm. Zkušební tělesa byla zkoušena ve smyku, za současného působení teplotního namáhání. Výsledky těchto zkoušek byly srovnány s referenční sadou zkoušenou za běžné teploty. Porovnává se pokles smykové pevnosti spoje a způsob jeho porušení. Výsledky jsou doplněny o numerický model zkušebního vzorku a ukázkový příklad z praxe v software Ansys Workbench 2019 R2.The thesis investigates behaviour of adhesively bonded joints exposed to elevated temperatures, ranging from 60 to 230 °C, with special focus on connections of glass and metal adherends (steel and aluminium). Theoretical part of the thesis summarizes current knowledge about glass structures, adhesive bonding and properties of different adhesives, exposed to both regular and elevated temperatures. Experimental part of the thesis contains a description and results of small scale experiments. Specimens were designed as double lap joints, bonded with adhesives Scott Bader Crestabond® M7-05 and Permabond ES5504, both in a 1 mm thick layer. Specimens were shear and thermally stressed. The results of specimens exposed to elevated temperatures were then compared to results of reference specimens, tested at 20 °C. The goal was to compare the reduction of shear strength and form of failure, typical for the joints. Last part of the thesis contains two numerical models, related to the research, created in Ansys Workbench 2019 R2 software. Keywords: Lepený spoj; deformace; únosnost; termická odolnost; namáhání; zvýšená teplota; napětí; tah; smyk; odlupování; epoxidová pryskyřice; fenolová pryskyřice; akrylát; reaktoplasty; modifikovaná lepidla; polyimid; polybenzimidazol; zkoušky; tělesa malých rozměrů; numerický model; Ansys; Adhesive joint; deformation; load bearing capacity; thermal resistence; strain; elevated temperature; stress; tension; shear; peel; epoxy resin; phenolic resin; acrylate; thermosetting resin; modified adhesive; polyimide; polybenzimidazole; experiments; small scale specimens; numerical model; Ansys Available in digital repository of ČVUT.
Lepené spoje za zvýšené teploty

Práce zkoumá chování lepených konstrukčních spojů za zvýšených teplot od 60 do 230 °C, se zaměřením na přípoje skleněných a kovových konstrukcí (ocel, hliník). Teoretická část práce shrnuje současné ...

Sokol Zdeněk; Matyáš Zakouřil; Strejček Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza styčníkového spoje provedeného pomocí desky s oboustranně prolisovanými trny vložené mezi dřevěné prvky
Velebil Lukáš; Petra Schindlerová; Jána Tomáš
2021 -
Cílem této práce je určení požární odolnosti styčníkového spoje provedeného pomocí ocelové desky s oboustranně prolisovanými trny vložené mezi dřevěné prvky. Uvažován je styčník tažených dřevěných prutů namáhaný normovým požárem. Zpracována je tepelná analýza, která sestává z analytického výpočtu, požárního experimentu a numerické simulace. Únosnost dřevěných prvků za požáru je posuzována metodou redukovaného průřezu podle Eurokódu 5. Požární odolnost ocelové desky je určena dobou dosažení kritické teploty podle Eurokódu 3. Požární experiment byl proveden ve středně-rozměrové zkušební peci. Pro numerickou simulaci byl zvolen software využívající metodu konečných prvků. Klasifikační doba požární odolnosti konstrukce se splněním kritéria R je předpokládána v délce 20 minut, stanoveno na základě výpočtů podle Eurokódů. Práce přináší podrobnější výsledky teplotní analýzy spoje dřevěných prvků se styčníkovou deskou s oboustranně prolisovanými trny.The aim of this paper is a determination of the fire resistance of a timber joint with a double-sided punched metal plate fastener embedded between two timber elements. A joint of timber members in tension under standard fire curve loading is considered. An elaborated thermal analysis consists of an analytical calculation, a fire experiment and a numerical simulation. The load bearing capacity of the timber members under fire conditions is assessed by reduced cross-section method according to Eurocode 5. The fire resistance of the steel member is defined by the time of reaching the critical temperature according to Eurocode 3. The fire experiment was performed in an intermediate-scale test furnace. The software uses finite element analysis was chosen for simulation. Fire resistance meeting the criteria R is expected for 20 minutes, based on analytical solution according to Eurocodes. This paper presents detailed thermal analysis results of a timber joint with a double-sided punched metal plate fastener embedded between two timber elements. Keywords: dřevo; ocel; spoj; spojovací prostředek; ocelová deska s oboustranně prolisovanými trny; požár; přenos tepla; tepelná analýza; experiment; simulace; požární odolnost; timber; steel; joint; fastener; double-sided punched metal plate; fire; heat transfer; thermal analysis; experiment; simulation; fire resistance Available in digital repository of ČVUT.
Analýza styčníkového spoje provedeného pomocí desky s oboustranně prolisovanými trny vložené mezi dřevěné prvky

Cílem této práce je určení požární odolnosti styčníkového spoje provedeného pomocí ocelové desky s oboustranně prolisovanými trny vložené mezi dřevěné prvky. Uvažován je styčník tažených dřevěných ...

Velebil Lukáš; Petra Schindlerová; Jána Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases