Number of found documents: 34008
Published from to

Architektonické formy hlavních nosných konstrukcí pro membrány a folie
Kopřiva Miloš; Aleš Vaněk; Hirnšal Zdeněk
2019 -
Cílem této disertační práce je výzkum a syntéza membrány a nosného systému na principu lehké konstrukce. Práce se zaměřuje na oblast vývoje lehkých membránových konstrukcí, zejména jejich nosných prvků, zkoumá aktuální stav tenkostěnných konstrukcí, popisuje jejich historii, dokumentuje vybrané případové studie od koncepčního návrhu až po realizaci. Po celkové analýze existujících projektů (světových a vlastních) a na základě autorových vědomostí a zkušeností byl jako vhodný nosný systém pro další postup zvolen gridshell – mřížová skořepina. Jde o lehkou konstrukci, využívající potenciálu dvojitého zakřivení a membrána je zde přirozeně integrovanou součástí nosné konstrukce. Jako výchozí bod vlastního výzkumu bylo uspořádáno několik seminářů a workshopů pro fyzické modelování se použilo mnoho různých materiálů a byla úspěšně navržena a postavena první reálná konstrukce. V roce 2015 přišel skutečný projekt většího rozsahu – zastřešení dočasného divadla Menteatrál v Neratově, kde se konstrukce poprvé vyzkoušela a realizovala v reálném měřítku, vzápětí se v roce 2016 realizoval pavilon Matrix v Třebešově. Autor průběžně dokumentuje vývoj tohoto projektu lehké konstrukce od první fáze návrhu až po realizaci.The aim of this dissertation is the research and synthesis of membrane and supporting systems on the principle of lightweight structures. The thesis focuses on the development of light membrane structures, especially their supporting elements, examines the current state of thin-walled structures, their history, documents selected case studies from conceptual design to the implementation. After a comprehensive analysis of existing projects (world´s and own) and based on author's knowledge and experience, a gridshell was chosen as a suitable system for the next process. It is a lightweight structure that uses the double curvature potential and the membrane acts as a naturally integrated part of the load-bearing structure. As a starting point of the own research, several seminars and workshops were organized. For building physical models many different materials were used and after all, the first design was successfully designed and built. In 2015, a real project of a larger scale has been built - the roof of the temporary theater Menteatrál in Neratov where the structure type was first tested and realized in real-life. Suddenly the Matrix Pavilion in Třebešov was realized in 2016. The author continuously documents the development of this lightweight design project from the first phase of the design to the realization. Keywords: membrána; nosný systém; lehká konstrukce; architektonické řešení; grindshell; membrane; lightweight structures; grindshell; design Available in digital repository of ČVUT.
Architektonické formy hlavních nosných konstrukcí pro membrány a folie

Cílem této disertační práce je výzkum a syntéza membrány a nosného systému na principu lehké konstrukce. Práce se zaměřuje na oblast vývoje lehkých membránových konstrukcí, zejména jejich nosných ...

Kopřiva Miloš; Aleš Vaněk; Hirnšal Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrhové limity jednovrstvých membránových polí
Kopřiva Miloš; Jan Vecko; Hirnšal Zdeněk
2019 -
Disertační práce je zaměřena na problematiku návrhu jednovrstvých membránových konstrukcí tvarované na základě mechanického předpětí. Cílem disertační práce je sestavení základních návrhových limitů pro potřeby architektonického návrhu. Membránové konstrukce se tvarují do ploch dvojí křivosti, vnější zatížení se přenáší výhradně deformací plochy a proto se jedná o tvarově aktivní konstrukce. Právě dvojí zakřivení plochy membránové konstrukce je rozhodující pro únosnost konstrukce. Současný stav návrhu jednovrstvých membránových konstrukcí není kodifikován a návrh se opírá o zkušenosti z realizovaných staveb a intuice specialistů. Z pohledu efektivního návrhu jednovrstvých membránových konstrukcí je třeba dosáhnout v prvních fázích architektonického návrhu optimálního zakřivení plochy membrány, které ve výsledku vede k hospodárnému návrhu celé konstrukce. Práce se zaměřuje na nalezení architektonických a technických rozměrových limitů volných membránových polí, pro jednotlivé typologické druhy (bodově podepřená membrána, membrána na obloukových podporách, kónické tvary membrány a lomenice). Návrhové limity jednovrstvých membránových polí slouží jako pomůcka architektům, pomocí které jsou schopni navrhnout proveditelný tvar konstrukce, bez nutné spolupráce se specialisty. Nalezení a zobecnění návrhových limitů je provedeno metodami digitálního modelování pomocí specializovaných softwarových programů pro tvarování a statickou analýzu membránových konstrukcí. Návrhové limity jednovrstvých membránových polí jsou provedeny pomocí parametrizace okrajových konstrukcí jednotlivých typologických druhů. Na základě provedených analýz jsou sestaveny empirické zásady pro koncepční architektonický návrh jednovrstvých membránových konstrukcí. Sestavené návrhové limity nejsou určeny pro posouzení konstrukce a nenahrazují statický výpočet jednotlivých konstrukcí. Návrhové limity jsou určeny pro potřeby architektonického návrhu v koncepční fázi tvarování.The aim of the dissertation is to prepare basic design limits for the needs of architectural design. The dissertation is focused on tensile membrane structures shaped by mechanical prestress. Tensile membrane structures are formed into double-curvature anticlastic surfaces. External loads are transfered by the deformation of surface, that is, it is a form active structures. In terms of carrying capacity, the degree of curvature of the memrbane surface is decisive. So it is necessary to cooperate with specialist in design memrbane structures in form-finding process. The current state of the design of single-layer membrane structures is not codified and the proposal builds on the experience of the realized constructions and the intuition of the specialists. From the point of view of efficient design of single-layer membrane structures, it is necessary to achieve the optimal curvature of the membrane surface in the first stages of the architectural design. This achieves to economical design of the whole structure. The work focuses on finding architectural and technical dimensional limits of free membrane fields, for individual typological species (point-supported membrane, membrane on arched supports, conical diaphragm shapes and lomenice). The design limits of single layer membrane arrays serve as a tool for architects to design a feasible design without the need for specialist collaboration. The design limits is done by digital modeling methods using special software programs for form-finding and static analysis of membrane structures. The design limits of tensile membrane structures arrays are performed by parameterization of boundary structures for typological forms. On the basis of these analyzes are compiled a empirical principles for conceptual architectural design of tensile membrane structures. Assembled design limits are not intended to assess the structure and do not replace a static calculation of the individual structures. The design limits are determined for the purposes of conceptual architectural design of the conceptcion shaping phase. Keywords: membránové konstrukce; textilní konstrukce; koncept; návrh; tvarování; návrhové limity; efektivní návrh; tensile membrane structure; fabric strucutre; concept design; form-finding; design limits; efficient design Available in digital repository of ČVUT.
Návrhové limity jednovrstvých membránových polí

Disertační práce je zaměřena na problematiku návrhu jednovrstvých membránových konstrukcí tvarované na základě mechanického předpětí. Cílem disertační práce je sestavení základních návrhových limitů ...

Kopřiva Miloš; Jan Vecko; Hirnšal Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Modelování vnitřního prostředí v interakci s člověkem
Adamovský Daniel; Lucie Dobiášová; Petráš Dušan
2019 -
Vnitřní prostředí a jeho vliv na člověka představují kumplexní problematiku. Člověk jc ,( svým okolím v neustálé interakci. Působí v něm jako tepelný zdroj, ale také jako zdroj ;~lIdli\ in. Mezi ty patří především oxid uhličitý produkovaný dýcháním, viry nebo pevné cuvticc ulpívající na povrchu oděvu. Samotné prostředí má potom vliv na zdraví člověka. jeho prucovui výkonnost i psychickou pohodu. Z těchto důvodů je důležité dobře znát všechny mcchunismy probíhající ve vnitřním prostředí, díky čemuž je možné výsledný stav optimalizovat. Studovat prostředí lze bud' měřením v konkrétním místě, experimentem v luboratoři nebo numerickým výpočtem. Předkládaná disertační práce se zabývá poslední uvedenou možností. a to modelováním člověka ve vnitřním prostředí pomocí Cornputational l-lurd Dynarnics (CFD). V první části práce je popsáno vnitřní prostředí - jeho základní složky, vliv prostředí 1111 člověka a některé metody hodnocení. Dále je popsána interakce člověka se svým okolím. ,Il~() je proces sdílení tepla, dýchání a možné šíření škodlivin. Druhá část je věnována samotnému modelování v programu ANSYS Fluent. Na základě experimentu provedeného na univerzitě v Tokiu je postupně sestavován model člověka v místnosti se zaplavovacím včtránim. Jsou testovány dvourovnicové (k-e, k-ev) a vícerovnicové modely turbulence (Transition k-kl-oi, Transition SST, Reynolds Stress Mode/) a dva modely radiace (Surface-ž- surface, Discrete Ordina/es). Následuje studie způsobů sdílení tepla, a to pomocí dvou okrajových podmínek - pomocí konstantní teploty a konstantního fixního toku na povrchu virtuálního člověka. Veškeré výpočty jsou srovnávány s výstupy již zmíněného experimentu. Výsledkem práce je ověřený numerický model člověka. ze kterého jsou stanovena obecná doporučení pro modelování obdobných úloh. V závěru práce jsou také diskutovány možnosti dalšího rozšiřování modelu a jeho použití. Uplatnění lze nalézt především při řešení kvality vzduchu, přenosu škodlivin, tepelného komfortu a studování proudění vzduchu ve speciálních prostorech, kde není možné provádět měření.The indoor environment and its irnpact on human is a cornplex issue. The human interacts with his surrounding all the time and represents a heat source and a source of contaminants such as carbon dioxide produced by breathing, viruses or particle matters. The indoor environment also influenccs hurnans hcalth. work productivity and psychical comfort. Due to these facts it is necessary to have a good knowledge of ongoing rnechanisms in the indoor environrnent, that allows to optirnize the final state. There are several possibilities of studying the indoor environrnent, e.g. the measurement in-situ, the laboratory experiment or the numerical simulation. This thesis is focused on modelling person in the indoor environrnent using Computational Fluid Dynamics (CFD). The first part of thesis deals with theory of indoor environment - the main parts of the indoor environrnent, its influence on human and some of the evaluating methods. This part also describes the interaction of hurnan and his environment such as heat transfer, breathing and pollutants transfer. Second part of the thesis contains the modelling using software ANSYS Fluent. The model of hurnan is defined based on the experiment provided by Tokyo University. The two-equations (k-e, k-ev) and multi-equations iTransition k-k/-ev, Traf/si/ion SST, Reyno/ds Stress Model) turbulence models are tested as well as two models ofradiation (Surface-ě-Surface, Discrete Ordinatesv. The two ways ofheat transfer modelling are studied - a fixed temperature and a fixed heat flux on the virtual manikin surface. The end of the practical part is focused on the solution that represents the replacernent of the radiation model by the heat flux on the surrounding walls. AII of the results of the simulations are compared with aforesaid experiment and by Root Mean Squared Error and Mean Absolute Error. The goal of the thesis is the verified numerical model of hurnan and the general recommendations for modelling similar cases. The possibilities of extension and the application of the model are discussed in the end of the thesis. The final model can be used for the indoor air quality evaluation, the study ing of cross-infection risk, the thermal cornfort and study ofthe air flow in special spaces, where the rneasurernent is not possible. Keywords: Vnitřní prostředí; kvalita vnitřního prostředí. kvalita vzduchu; benchmark test; Computational Fluid Dynamics; virtuální model člověka. proudění vzduchu; konvekce; radiace; modely turbulence; Indoor Environment; Quality of Indoor Environment; Quality of Indoor Air; Benchrnark Test; Computational Fluid Dynamics; Cornputer Simulated Person; air flow; convection; radiation; turbulence model Available in digital repository of ČVUT.
Modelování vnitřního prostředí v interakci s člověkem

Vnitřní prostředí a jeho vliv na člověka představují kumplexní problematiku. Člověk jc ,( svým okolím v neustálé interakci. Působí v něm jako tepelný zdroj, ale také jako zdroj ;~lIdli\ in. Mezi ty ...

Adamovský Daniel; Lucie Dobiášová; Petráš Dušan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Thermophysical properties of refrigerants: experiment and simulations
Vacek Václav; Martin Doubek; Hallewell Gregory
2019 -
This PhD thesis focuses on thermodynamics of pure refrigerants and refrigerants mixtures including mixtures of unlike fluids. The vapour-liquid equilibrium of these mixtures is studied along with speed of sound in both phases. The thesis consists of two parts: the first part is dedicated to design of a high accuracy speed of sound measurement apparatus which is used to obtain unique thermodynamic data. The second part deals with prediction models in form of equations of state. The research is driven by ongoing development of new refrigerant blends for commercial applications and by future needs of the cooling and monitoring systems for particle detectors at CERN. The prediction of thermodynamic properties of fluid mixtures, especially mixtures of unlike fluids (natural refrigerants + fluorocarbons) is a challenging task. Currently only complex contribution methods can provide reasonable accuracy for new blends where no experimental data exists. This work presents newly developed correlations for prediction of binary interaction coefficient for SAFT-BACK model which has never been used for such mixtures. Three SAFT models are scrutinized in terms of prediction of vapour liquid equilibrium and speed of sound using extensive data sets for natural refrigerants, fluorocarbons and their mixtures. The combination of the SAFT-BACK model with developed correlations creates prediction model for new refrigerant blends that uses only few fitting parameters.Předkládaná doktorská práce je studií termodynamických vlastností čistých chladiv a směsí chladiv včetně směsí nestejnorodých látek. Podrobně je studována rovnováha kapalina-pára a rychlost zvuku v obou fázích těchto směsí. První část práce se zabývá návrhem zařízení pro velmi přesné měření rychlosti zvuku, které je použito pro získání unikátních termodynamických dat. Druhá část je věnována výpočtům rychlosti zvuku a rovnováhy kapalina-pára čistých látek i směsí pomocí stavových rovnic. Hlavní motivací pro tento výzkum je současný vývoj nových směsí chladiv v komerčním sektoru a potřeby chladicích a monitorovacích systémů částicových detektorů v CERN v Ženevě. Výpočty vlastností směsí různorodých látek (přírodní chladiva + fluorovaná chladiva) jsou náročný úkol. Složité kontribuční modely jsou v současné době jedinou volbou pro přesné výpočty směsí, ke kterým neexistují experimentální data. V rámci předkládané práce jsou vyvinuty nové korelace pro odhad binárních interakčních koeficientů pro model SAFT-BACK, který pro podobné směsi ještě nikdy nebyl použit. Tři SAFT modely jsou důkladně testovány na experimentálních datech rovnováhy kapalina-pára a rychlosti zvuku v obou fázích přírodních chladiv, fluorovaných chladiv a jejich směsí. Výsledkem spojení modelu SAFT-BACK s nově vyvinutými korelacemi je predikční model pro výpočty nových směsí chladiv, který vyžaduje jen malý počet parametrů. Keywords: refrigerants; blends; speed of sound; equations of state; SAFT; chladiva; směsi; rychlost zvuku; stavové rovnice; SAFT Available in digital repository of ČVUT.
Thermophysical properties of refrigerants: experiment and simulations

This PhD thesis focuses on thermodynamics of pure refrigerants and refrigerants mixtures including mixtures of unlike fluids. The vapour-liquid equilibrium of these mixtures is studied along with ...

Vacek Václav; Martin Doubek; Hallewell Gregory
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Dynamic model of two synchronous generators connected via long transmission line
Uhlíř Ivan; Le Thi Minh Trang; Adamovský Radomír
2019 -
Due to the large desire to utilize transmission networks for more flexible power interchange transactions, the high requirement for power system dynamic analysis has grown significantly in recent years. While dynamics and stability have been studied for years in a long term planning and design environment, there is a recognized need to perform this analysis in a weekly or even daily operation environment. The dynamic performance of power systems is important to both the system organizations, from an economic viewpoint, and society in general, from a reliability viewpoint. The analysis of power system dynamics and stability is increasing daily in terms of number and frequency of studies, as well as in complexity and size. Dynamic phenomena have been discussed according to basic function, time-scale properties, and problem size. In a realistic system, electric power system consist of the interconnection of large numbers of synchronous generators operating in parallel. These generators are connected together by transmission lines. In the operation process, the rotor angles of generators swing relatively to another one during transients. Under disturbances the synchronism of machines in system is achieved when maintaining equilibrium between electromagnetic and mechanical torques. In other words, a system is unstable if the angle difference between two interconnected generators is not sufficiently damped in the evaluation time. The instability typically occurs as increasingly swings angle generators leading to some loss of synchronism with other generators. One of the constraints for long distance AC transmission is the large phase angular difference which is required to transmit a given amount of power. Therefore, in order to gain dynamic behavior characteristics of system when subject to disturbances, this work will focus on modeling two synchronous generators linked by long AC transmission line. Within the content of this work, for the analysis of system modes, the system is computed based on a detailed model of synchronous machines, transformers, loads and the long transmission line including voltage dynamics and frequency response. The system power equilibrium equations are derived and linearized for the small disturbance stability analysis and some transient disturbances. These results can serve to define stability margin of a power system. This stability limit would play important role in improving designs of the different system connection conditions.V posledních dynamických letech významně vzrostly nároky na pružnost výměny elektrické energie, což klade zvýšené nároky na dynamickou analýzu energetických systémů. Zatím co dynamika a stabilita sítí je dlouhodobě studována při dlouhodobém plánování, je nyní zapotřebí k zamezení nežádoucích výpadků přenosu energie tuto analýze provádět daleko rychleji on-line s okamžitými on-line naměřenými daty. Dynamicky stabilní výkon přenášený v energetických systémech je důležitý jak z organizačních důvodů, tak z ekonomického hlediska spolu s hlediskem spolehlivosti. Analýzou dynamiky a stability energetických systémů se v současnosti zabývá velké množství aktuální odborné literatury. Literární studie se liší podle detailnosti popisu systému a jeho velikosti. Dynamické jevy byly diskutovány podle základní funkce, podle vlastností, podle časového měřítka atd. V reálném systému se elektrická energetická soustava skládá z propojení velkého počtu synchronních generátorů pracujících paralelně. Tyto generátory jsou propojeny přenosovými linkami. Při provozním procesu se úhly rotorů generátorů v průběhu přechodových otáček relativně otáčejí jiným. Při poruchách dochází k synchronizaci strojů v systému při zachování rovnováhy mezi elektromagnetickými a mechanickými momenty. Jinými slovy, systém je nestabilní, pokud úhlový rozdíl mezi dvěma propojenými generátory není dostatečně tlumen. Nestabilita se zpravidla vede ke ztrátě synchronizace s ostatními generátory a k rozpadu okrsku sítě vypnutím proudových, napěťových a výkonových ochran. Jedním z omezení stability přináší pro dálkový přenos dlouhým vedením. Dlouhé metalické vedení zvyšuje fázový úhlový rozdíl, který je nutný k přenosu daného výkonu střídavým proudem. Proto se za účelem získání popisu dynamického chování systému při poruchách soustředí tato práce na modelování dvou synchronních generátorů propojených dlouhým AC přenosovým vedením. V rámci této práce je pro analýzu systémových režimů systém vypočítán na základě podrobného modelu synchronních strojů, transformátorů, zátěží a dlouhé přenosové linky včetně dynamiky napětí a frekvenční odezvy. Keywords: synchronous generators; stability; transient model; long transmission line; synchronization; synchronní generátor; stabilita; přechodný jev; model; dlouhá přenosová linka; synchronizace Available in digital repository of ČVUT.
Dynamic model of two synchronous generators connected via long transmission line

Due to the large desire to utilize transmission networks for more flexible power interchange transactions, the high requirement for power system dynamic analysis has grown significantly in recent ...

Uhlíř Ivan; Le Thi Minh Trang; Adamovský Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stabilita ocelobetonového mostního nosníku
Studnička Jiří; Filip Řehoř; Křížek Jaromír
2019 -
Silniční mosty s ocelobetonovou konstrukcí tvořenou ocelovými I-nosníky spřaženými v horní úrovni s železobetonovou deskou jsou velice populární, a to především s ohledem na jejich nízkou hmotnost a rychlost výstavby. Ztráta příčné a torzní stability se u takové konstrukce může projevit ve formě distorzního klopení průřezu spojitého nosníku nad vnitřní podporou, tj. v oblasti záporného ohybového momentu. Tento typ klopení je doprovázen distorzí stojiny, protože horní pásnice je pevně spojena s betonovou deskou a může tedy vybočit pouze dolní pásnice. Únosnost nosníku v klopení se zkoumá ve dvou krocích. Nejprve se nalezne kritický moment. Tato úloha se obvykle řeší metodou obráceného U-rámu, která byla vyvinuta v několika modifikacích. Ve druhém kroku se posuzuje ovlivnění únosnosti reálné konstrukce. Toto ovlivnění je zohledněno součinitelem klopení, který se určí z kritického momentu pomocí tzv. křivky klopení. Tato práce je založena na rozsáhlé parametrické studii, která byla provedena na pokročilých modelech pomocí metody konečných prvků. Technika tvorby těchto modelů byla ověřena s využitím experimentů popsaných v literatuře, a proto mohla být také dána konkrétní doporučení pro tvorbu těchto modelů. Ve studii byly zhodnoceny jednotlivé parametry z hlediska jejich vlivu na klopení. Na základě této parametrické studie byly zhodnoceny běžně užívané návrhové metody pro metodu U-rámu i stávající křivky klopení a byla dána konkrétní doporučení, kdy je možné od posuzování klopení ustoupit, protože ke klopení nedojde. Práce obsahuje také návrh na výstižnější úpravu křivky klopení pro ocelobetonové mostní nosníky.Highway bridges of a steel-concrete composite structure consisting of I-girders with upper concrete deck are very popular primarily for their light weight and fast construction. The mode of lateral buckling for this kind of structure is lateral distortional buckling in the area of hogging bending moment over inner support. Suffering from this type of buckling, the web distorts, while the upper flange is restrained by the concrete deck and only lower flange can buckle. The girder buckling resistance is usually investigated in two steps. First the critical moment is found. This task is usually solved by the inverted U-frame method, which was developed in several modifications. Second the impact on the resistance of the real structure is assessed. This impact is represented by the buckling factor, that is derived by a buckling curve from the critical moment. This Thesis is based on a vast finite-element-method parametrical study realised on advanced models. The modelling technique was validated according to experiments described in literature, so the particular recommendations for this type of models could be given. The influence on buckling of each parameter was evaluated in the study. On its basis the commonly used design methods for U-frame and contemporary used buckling curves were assessed and particular recommendations where given, when buckling can be omitted in design. The Thesis also includes a purpose for buckling curve correction to be used for steel-concrete bridge girders. Keywords: ocelobetonové mosty; stabilita; distorzní klopení; obrácený U-rám; pokročilé modely; steel-concrete bridges; stability; distortional buckling; inverted U-frame; advanced models Available in digital repository of ČVUT.
Stabilita ocelobetonového mostního nosníku

Silniční mosty s ocelobetonovou konstrukcí tvořenou ocelovými I-nosníky spřaženými v horní úrovni s železobetonovou deskou jsou velice populární, a to především s ohledem na jejich nízkou hmotnost a ...

Studnička Jiří; Filip Řehoř; Křížek Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stabilizace ocelového oblouku nekovovou membránou
Macháček Josef; Ondřej Svoboda; Jermoljev David
2019 -
Disertační práce ve své rešeršní části shrnuje problematiku komplexních membránových konstrukcí včetně dosavadních materiálových a výpočetních možností. V experimentální části je představen model reálné konstrukce, na němž je v mnoha variantách zatížení zkoumáno chování dané konstrukce. Na základě dat z modelu je též validován model ve výpočetním programu SOFiSTiK a je prokázána jeho vhodnost k následné parametrické studii. Parametrická studie je zaměřena na soustavu paralelních oblouků s různou vzájemnou geometrií. V primární studii je zkoumán vliv geometrického uspořádání na stabilitu a vzpěrnou únosnost středového trubkového oblouku. Navazující studie ukazují vliv tuhosti krajních oblouků, různé míry předpětí v membránové ploše a v poslední řadě také výhody použití symetrického I-průřezu.The PhD Thesis summarizes in its bibliographic search problems of complex membrane structures including current material and computational options. A model of real structure is presented in the experimental part and the behaviour of given structure is investigated under various loadings. Based on received data the finite element model in program SOFiSTiK is validated to prove its suitability to the subsequent parametric study. The parametrical study is focused on a system of parallel arches with various mutual geometry. Influence of geometrical arrangement on stability and strength of central steel arch is of the primary interest. Following studies show influence of stiffness supplied by boundary arches, various pretention in the membrane plane and last but not least advantages of a usage of a symmetrical I-profile. Keywords: stabilita oblouku; textilní membrána; vzpěrná únosnost; předpětí; kritická délka; stability of the arch; textile membrane; buclking load; pretention; critical lenght Available in digital repository of ČVUT.
Stabilizace ocelového oblouku nekovovou membránou

Disertační práce ve své rešeršní části shrnuje problematiku komplexních membránových konstrukcí včetně dosavadních materiálových a výpočetních možností. V experimentální části je představen model ...

Macháček Josef; Ondřej Svoboda; Jermoljev David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Přenos času a frekvence v lokálních sítích
Smotlacha Vladimír; Jiří Dostál; Roztočil Jaroslav
2019 -
This dissertation thesis deals with these topics: network protocols for time distribution, time transfer over optical bers, comparison of atomic clocks timescales and network time services. The need for precise time and frequency synchronization between devices with microsecond or better accuracy is nowadays challenging task form both scientic and engineering point of view. Precise time is also the base of global navigation system (e.g. GPS) and modern telecommunications. There are also new elds of precise time application e.g. nance and high frequency trading. The objective is achieved by two dierent approaches: precise time and frequency transfer in optical bers and network time protocols. Theoretical background and state-of-the-art is described: time and clocks, overview of network time protocols, time and frequency transfer in optical bers and measurements of time intervals. The main results of our research is presented: IEEE 1588 timestamper, atomic clock comparison, architectures for precise time measurements, running processor on external frequency, long distance evaluation of IEEE 1588 performance and time services in CESNET network. At the end is mentioned the ongoing and proposed work.This dissertation thesis deals with these topics: network protocols for time distribution, time transfer over optical bers, comparison of atomic clocks timescales and network time services. The need for precise time and frequency synchronization between devices with microsecond or better accuracy is nowadays challenging task form both scientic and engineering point of view. Precise time is also the base of global navigation system (e.g. GPS) and modern telecommunications. There are also new elds of precise time application e.g. nance and high frequency trading. The objective is achieved by two dierent approaches: precise time and frequency transfer in optical bers and network time protocols. Theoretical background and state-of-the-art is described: time and clocks, overview of network time protocols, time and frequency transfer in optical bers and measurements of time intervals. The main results of our research is presented: IEEE 1588 timestamper, atomic clock comparison, architectures for precise time measurements, running processor on external frequency, long distance evaluation of IEEE 1588 performance and time services in CESNET network. At the end is mentioned the ongoing and proposed work. Keywords: FPGA; IEEE 1588; atomic clock; time interval counter; transparent clock; optical network; timescale; FPGA; IEEE 1588; atomic clock; time interval counter; transparent clock; optical network; timescale Available in digital repository of ČVUT.
Přenos času a frekvence v lokálních sítích

This dissertation thesis deals with these topics: network protocols for time distribution, time transfer over optical bers, comparison of atomic clocks timescales and network time services. The need ...

Smotlacha Vladimír; Jiří Dostál; Roztočil Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

(Nelineární) stromové indexování a protisměrné vyhledávání
Janoušek Jan; Jan Trávníček; Demlová Marie
2019 -
Trees are one of the fundamental data structures used in Computer Science. The dissertation thesis contributions are best categorised as a part of arbology research [52]. Arbology research is a counterpart of stringology research. Arbology research deals with trees represented in some linear notations, i.e. like strings with additional properties that encode the tree structure. Many algorithms belonging to the stringology maybe, with some care, adapted to handle trees represented as strings using some linear notation. This dissertation thesis is focused on finding all occurrences of tree patterns and nonlinear tree patterns inside a subject tree. Two different general approaches of solving the problem are explored in the dissertation thesis. The first approach is focused on preprocessing of the subject tree and forming a complete index of the subject tree capable of reporting the occurrences when queried with (nonlinear) tree patterns. The second approach is complementary to indexing and it is focused on preprocessing of the (nonlinear) tree pattern and creation of a matching algorithm. The results of the dissertation thesis are divided into two parts. The first, indexing, approach is covered by two different tree indexes. The second, matching, approach is covered by a single tree pattern matching algorithm designed for various tree representations. The first approach is represented by a nonlinear tree pattern pushdown automaton, which can be used to locate occurrences of (nonlinear) tree patterns and a full and linear index also capable of locating occurrences of tree patterns and in extended variant also of nonlinear tree patterns. The second approach is represented by a backward linearised tree pattern matching algorithm, which is a variant on backward pattern matching algorithm known from the area of strings. The algorithm is designed to work with many linear representations of trees. An extension of this algorithm for nonlinear tree patterns is also presented. Tree pattern is a representation of a subgraph of a tree, which is rooted in some node of the tree and contains a wildcard symbol in leaves representing any subtree. The nonlinear tree pattern additionally contains nonlinear variables in leaves which represent any subtree again, however, the same nonlinear variables represent the same subtrees. Given a tree with n nodes, the number of distinct tree patterns and nonlinear tree patterns can be at most 2n−1 + n − 1 and at most (2 + v)n−1 + n − 1, respectively, where v is the number of nonlinear variables allowed in the nonlinear tree patterns.Trees are one of the fundamental data structures used in Computer Science. The dissertation thesis contributions are best categorised as a part of arbology research [52]. Arbology research is a counterpart of stringology research. Arbology research deals with trees represented in some linear notations, i.e. like strings with additional properties that encode the tree structure. Many algorithms belonging to the stringology maybe, with some care, adapted to handle trees represented as strings using some linear notation. This dissertation thesis is focused on finding all occurrences of tree patterns and nonlinear tree patterns inside a subject tree. Two different general approaches of solving the problem are explored in the dissertation thesis. The first approach is focused on preprocessing of the subject tree and forming a complete index of the subject tree capable of reporting the occurrences when queried with (nonlinear) tree patterns. The second approach is complementary to indexing and it is focused on preprocessing of the (nonlinear) tree pattern and creation of a matching algorithm. The results of the dissertation thesis are divided into two parts. The first, indexing, approach is covered by two different tree indexes. The second, matching, approach is covered by a single tree pattern matching algorithm designed for various tree representations. The first approach is represented by a nonlinear tree pattern pushdown automaton, which can be used to locate occurrences of (nonlinear) tree patterns and a full and linear index also capable of locating occurrences of tree patterns and in extended variant also of nonlinear tree patterns. The second approach is represented by a backward linearised tree pattern matching algorithm, which is a variant on backward pattern matching algorithm known from the area of strings. The algorithm is designed to work with many linear representations of trees. An extension of this algorithm for nonlinear tree patterns is also presented. Tree pattern is a representation of a subgraph of a tree, which is rooted in some node of the tree and contains a wildcard symbol in leaves representing any subtree. The nonlinear tree pattern additionally contains nonlinear variables in leaves which represent any subtree again, however, the same nonlinear variables represent the same subtrees. Given a tree with n nodes, the number of distinct tree patterns and nonlinear tree patterns can be at most 2n−1 + n − 1 and at most (2 + v)n−1 + n − 1, respectively, where v is the number of nonlinear variables allowed in the nonlinear tree patterns. Keywords: Tree pattern matching; nonlinear tree pattern matching; indexing trees; pushdownautomata; backward pattern matching; tree processing; tree linearisation; Tree pattern matching; nonlinear tree pattern matching; indexing trees; pushdownautomata; backward pattern matching; tree processing; tree linearisation Available in digital repository of ČVUT.
(Nelineární) stromové indexování a protisměrné vyhledávání

Trees are one of the fundamental data structures used in Computer Science. The dissertation thesis contributions are best categorised as a part of arbology research [52]. Arbology research is a ...

Janoušek Jan; Jan Trávníček; Demlová Marie
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Manipulace kapacitou doporučovacích modelů pro optimalizaci v Recall-Coverage rovině
Kordík Pavel; Tomáš Řehořek; Vojtáš Peter
2019 -
Traditional approaches in Recommender Systems ignore the problem of long-tail recommendations. There is no systematic approach to control the magnitude of long-tail recommendations generated by the models, and there is not even proper methodology to evaluate the quality of long-tail recommendations. This thesis addresses the long-tail recommendation problem from both the algorithmic and evaluation perspective. We proposed controlling the magnitude of long-tail recommendations generated by models through the manipulation with capacity hyperparameters of learning algorithms, and we dene such hyperparameters for multiple state-of-the-art algorithms. We also summarize multiple such algorithms under the common framework of the score function, which allows us to apply popularity-based regularization to all of them. We propose searching for Pareto-optimal states in the Recall-Coverage plane as the right way to search for long-tail, high-accuracy models. On the set of exhaustive experiments, we empirically demonstrate the corectness of our theory on a mixture of public and industrial datasets for 5 dierent algorithms and their dierent versions.Traditional approaches in Recommender Systems ignore the problem of long-tail recommendations. There is no systematic approach to control the magnitude of long-tail recommendations generated by the models, and there is not even proper methodology to evaluate the quality of long-tail recommendations. This thesis addresses the long-tail recommendation problem from both the algorithmic and evaluation perspective. We proposed controlling the magnitude of long-tail recommendations generated by models through the manipulation with capacity hyperparameters of learning algorithms, and we dene such hyperparameters for multiple state-of-the-art algorithms. We also summarize multiple such algorithms under the common framework of the score function, which allows us to apply popularity-based regularization to all of them. We propose searching for Pareto-optimal states in the Recall-Coverage plane as the right way to search for long-tail, high-accuracy models. On the set of exhaustive experiments, we empirically demonstrate the corectness of our theory on a mixture of public and industrial datasets for 5 dierent algorithms and their dierent versions. Keywords: Recommender Systems; Long Tail; Hyperparameterization; Model Capacity; Regularization; Popularity; Collaborative Filtering; Recall; Catalog Coverage; Multi-Objective Optimization; Recommender Systems; Long Tail; Hyperparameterization; Model Capacity; Regularization; Popularity; Collaborative Filtering; Recall; Catalog Coverage; Multi-Objective Optimization Available in digital repository of ČVUT.
Manipulace kapacitou doporučovacích modelů pro optimalizaci v Recall-Coverage rovině

Traditional approaches in Recommender Systems ignore the problem of long-tail recommendations. There is no systematic approach to control the magnitude of long-tail recommendations generated by the ...

Kordík Pavel; Tomáš Řehořek; Vojtáš Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases