Number of found documents: 32023
Published from to

Analýza účinnosti vzduchoizolačních metod sanace vlhkého zdiva
Pazderka Jiří; Poláková Eva; Kolář Karel
2019 - Czech
Disertační práce se zabývá analýzou účinnosti vzduchových izolačních metod, které patří mezi často používané sanační metody určené pro snižování vlhkosti zdiva starších budov. Účinnost vzduchových izolačních metod dosud nebyla přesně stanovena a tyto sanační systémy se převážně navrhují pouze na základě zkušeností. Účinek navrženého opatření na sanovanou konstrukci tak může být nedostatečný. Účinnost těchto metod je třeba analyzovat na zkušebních modelech v laboratorních podmínkách a zároveň i na skutečných budovách, na kterých byla tato sanační metoda aplikována v rámci rekonstrukce za účelem snížení vlhkosti ve zdivu. Výsledky experimentálních měření je následně nutné porovnat s teoretickými závěry, jejichž výsledky vycházejí z modelových simulací s pomocí softwaru. Cílem disertační práce je na základě výsledků terénních průzkumů, laboratorních experimentů a jejich teoretických rozborů stanovit objektivní závěry pro následný efektivní návrh sanačního opatření.The thesis deals with an analysis of effectiveness of air insulating methods which belong among frequently used rehabilitation techniques designed for reducing wall moisture in older buildings. The effectiveness of air insulating methods has not been established exactly so far, and these rehabilitation systems are mostly designed based on experience only. The effects of designed measures on the rehabilitation structure thus may be insufficient. The effectiveness of these methods has to be analysed using test models under laboratory conditions and, at the same time, in real-world buildings to which this rehabilitation technique has been applied as part of their renovation in order to reduce moisture in the masonry. Results of the experimental measurements then have to be compared with theoretical conclusions the results of which are based on model simulations using computer software. The objective of the thesis is to make objective conclusions for effective design of rehabilitation measures based on results of field surveys and laboratory experiments and their theoretical analyses. Keywords: vzduchová dutina,účinnost,proudění vzduchu,sanace,vlhkost zdiva,CFD simulace; air duct,Efficiency,air flow,rehabilitation,moisture in masonry,CFD simulation Available in digital repository of ČVUT.
Analýza účinnosti vzduchoizolačních metod sanace vlhkého zdiva

Disertační práce se zabývá analýzou účinnosti vzduchových izolačních metod, které patří mezi často používané sanační metody určené pro snižování vlhkosti zdiva starších budov. Účinnost vzduchových ...

Pazderka Jiří; Poláková Eva; Kolář Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza a elektronizace procesu zavádění GDPR na FEL ČVUT
Zoubek Lukáš; Soběslavský Jiří; Náplava Pavel
2019 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou GDPR a zavedení GDPR na ČVUT. V první části práce se zaměřím na definování pojmů a seznámení se GDPR. Poté navrhnu podpůrný proces pro zavedení GDPR. V poslední části již navržený proces zelektronizuji pomocí nástroje Camunda a otestuji pomocí testovacích scénářů.This bachelor thesis deals with the topic of General Data Protection Regulation and implementation of this regulation on the Czech Technical Faculty in Prague. First of all, I shall focus on the proper introduction with GDPR and on definition of essential terms. The design of supporting process for the GDPR implementation follows. Lastly, the designed process is converted to the electronic form using the Camunda tool. This form is supposed to be tested based on testing scenarios. Keywords: Camunda,GDPR,Osobní údaj,BPM,BPMN,AngularJS; Camunda,GDPR,Personal information,BPM,BPMN,AngularJS Available in digital repository of ČVUT.
Analýza a elektronizace procesu zavádění GDPR na FEL ČVUT

Tato práce se zabývá problematikou GDPR a zavedení GDPR na ČVUT. V první části práce se zaměřím na definování pojmů a seznámení se GDPR. Poté navrhnu podpůrný proces pro zavedení GDPR. V poslední ...

Zoubek Lukáš; Soběslavský Jiří; Náplava Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Ontologický model pro Issue Tracking
Křemen Petr; Le Anh Viet Linh; Rybola Zdeněk
2019 - English
Mnoho issue tracking systému jsou od sebe navzájem odděleny, čímž je velké množství informací nespojeno. Role ontologie v počítačové vědě je vytvořit společné schéma, který lze sdílet mezi systémy, anotovat jejich data a spojit je tím dohromady ve snaze vytvořit velkou znalostní bázi. Tato práce se zabývá budováním takové ontologie koncepčním návrhem a vyhodnotí ji na malém datovém sadu. Výsledkem této práce je jednoduchý diagram navržený v OntoUML, který je schopen zachytit struktury issue tracking systému.Many issue tracking systems are disjointed from each other, rendering a great amount of information unconnected. The role of ontology in computer science is to create a common schema that can be shared among the systems, annotate their data and linking them all together in an effort to create a large knowledge base. This work will deal with employing such an ontology through conceptual design and evaluate it on a small data set of issues. The result of this work is a simple diagram designed in OntoUML that is able to capture the structures underlying issue tracking systems. Keywords: issue tracking,softwarový vývoj,konceptuální model,ontologie,ontologický model,Unified Foundational Ontology,OntoUML; issue tracking,software development,conceptual model,ontology,ontological model,Unified Foundational Ontology,OntoUML Available in digital repository of ČVUT.
Ontologický model pro Issue Tracking

Mnoho issue tracking systému jsou od sebe navzájem odděleny, čímž je velké množství informací nespojeno. Role ontologie v počítačové vědě je vytvořit společné schéma, který lze sdílet mezi systémy, ...

Křemen Petr; Le Anh Viet Linh; Rybola Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Pokročilý Firemní Issue Tracker
Křemen Petr; Abdalimov Zakir; Holubec Jakub
2019 - English
Současný trh systémů pro sledování řešení poskytuje širokou nabídku aplikací, které se liší mezi sebou svým zaměřením a účelem. Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat takový systém, který by převzal charakteristiky a vlastnosti existujících aplikací pro sledování řešení a zároveň by poskytoval užitečnou funkcionalitu, která v těchto aplikacích chybí. Toto zahrnuje sledování řešení a kategorizace problém a jejích řešení pomocí RDF slovníků.The current market of the issue tracking systems offers a wide range of choices which vary from each other regarding their focus and usage. The aim of this work is to design and build such system which inherits characteristics and design choices from existing issue tracking applications and at the same time offers new useful features that they are lack of. The latter include solution tracking and categorization of issues and their solutions using RDF dictionaries. Keywords: sledování problémů,sledování řešení,kategorizace problémů,kategorizace řešení,RDF; issue tracking,solution tracking,issue categorization,solution categorization,RDF Available in digital repository of ČVUT.
Pokročilý Firemní Issue Tracker

Současný trh systémů pro sledování řešení poskytuje širokou nabídku aplikací, které se liší mezi sebou svým zaměřením a účelem. Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat takový systém, který by ...

Křemen Petr; Abdalimov Zakir; Holubec Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vytvoření aplikace pro účely demonstrace výhod a nevýhod použití microservices
Náplava Pavel; Krahulec Vlastimil; Slavík Tomáš
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce je vytvořit ukázkovou aplikaci pro demonstraci výhod a nevýhod architektury microservices. První část bakalářské práce je zaměřena na architekturu microservices, co to microservice je a jakým způsobem se aplikace na architektuře microservices implementuje. V druhé části jsou popsány vlastnosti dvou aplikací z korporátního prostředí, které jsou v současné době implementovány monoliticky. Třetí část bakalářské práce je zaměřena na popis vývoje backendu a frontendu ukázkové aplikace na architektuře microservices. Třetí část také obsahuje uživatelské scénáře, na kterých je demonstrována výhoda microservices. Závěrečná část se zabývá výhodami a nevýhodami architektury microservices včetně vyhodnocení náročnosti samotného vývoje.The aim of the bachelor thesis is to create a sample application to demonstrate the advantages and disadvantages of the microservices architecture. The first part of the bachelor thesis is focused on microservices architecture, what microservices is and how the application for the microservices architecture is implemented. The second part describes the properties of two corporate applications that are currently being implemented monolithically. The third part of the bachelor thesis is focused on description of backend and frontend development of sample application for microservices architecture. The third part includes user scenarios where the advantage of microservices is demonstrated. The last part deals with the advantages and disadvantages of the microservices architecture, including the evaluation of the complexity of the development itself. Keywords: Microservices architektura,pojem microservice,SOLID,vlastnosti microservices,automatizace microservices,vývoj microservices,monolitická architektura,implementace ukázkové aplikace,backend,Spring,maven,PostgreSql,Message broker,frontend,Angular 5,PrimeNg,uživatelské scénáře,výhody microservices,nevýhody microservices; Microservices architecture,concept microserices,SOLID,behavior microservices,automation microservices,development microservices,monolithic architecture,implementation sample application,backent,Spring,maven,PostgreSql,Message broker,frontend,Angular 5,PrimeNg,user scenarios,advantages microservices,disadvantages microservices Available in digital repository of ČVUT.
Vytvoření aplikace pro účely demonstrace výhod a nevýhod použití microservices

Cílem bakalářské práce je vytvořit ukázkovou aplikaci pro demonstraci výhod a nevýhod architektury microservices. První část bakalářské práce je zaměřena na architekturu microservices, co to ...

Náplava Pavel; Krahulec Vlastimil; Slavík Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vytápění rodinného domu
Bašta Jiří; Masopust Viktor; Legner Tomáš
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá kompletním projektem vytápění rodinného domu. Zahrnuje navržení obvodových konstrukcí a výpočet tepelných ztrát podle technické normy ČSN EN 12831. Řeší především návrh otopné soustavy s podlahovým vytápěním a návrh vhodného zdroje tepla - tepelného čerpadla vzduch/voda. Dále je volena optimální regulace pro daný systém vytápění. V konečné fázi je tato práce také doplněna průkazem energetické náročnosti (PENB) řešeného objektu. Součástí této diplomové práce je také koncepční návrh řídícího inteligentní budovy. Řídící systém je postaven na KNX protokolu a zajišťuje regulaci vytápění, řízení osvětlení, řízení stínící techniky a řízení elektrického zabezpečovacího systému.This diploma thesis deals with complete project of heating system in family house. The thesis includes design of perimeter structures and calculation of heat loss according to technical standard ČSN EN 12831. The thesis is primarily focused on the design of heating system with radiant floor heating and design of fitting heat source - heat pump air/water. Choosing of appropriate control of heating is next part of heating system design. In the final phase, this work is supplemented with an energy performance certificate (EPC). Part of this diploma thesis is also the conceptual design of central management system of intelligent building. The system uses KNX protocol to control heating, lightning, shading system and electronic security system. Keywords: vytápění,otopná soustava,podlahové vytápění,tepelné čerpadlo,regulace vytápění,řídící systém,KNX,průkaz energetické náročnosti; Heating,heating system,radiant floor heating,heat pump,control of heating,building management system,KNX,energy performance certificate Available in digital repository of ČVUT.
Vytápění rodinného domu

Tato diplomová práce se zabývá kompletním projektem vytápění rodinného domu. Zahrnuje navržení obvodových konstrukcí a výpočet tepelných ztrát podle technické normy ČSN EN 12831. Řeší především návrh ...

Bašta Jiří; Masopust Viktor; Legner Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Elektronické kukátko
Husák Miroslav; Kiefmann Josef; Pribula Ondrej
2019 - Czech
Cílem této diplomové práce je navrhnout laboratorní funkční vzorek zařízení nazývaného elektronické kukátko z hlediska hardware a software na platformě Raspberry PI s využitím dalších podpůrných obvodů a modulů.The goal of this diploma thesis is design functional laboratory sample of electronic viewer device composed of hardware and software based on Raspberry PI platform with using others additional modules and circuits. Keywords: Raspberry PI,PHP,webový framework,Nette,Linux,Bash,databáze,FFT,programovací jazyk C; Raspberry PI,PHP,web framework,Nette,Linux,Bash,database,FFT,programming language C Available in digital repository of ČVUT.
Elektronické kukátko

Cílem této diplomové práce je navrhnout laboratorní funkční vzorek zařízení nazývaného elektronické kukátko z hlediska hardware a software na platformě Raspberry PI s využitím dalších podpůrných ...

Husák Miroslav; Kiefmann Josef; Pribula Ondrej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Autonomní systém rekreačního objektu
Hrzina Pavel; Fojtíček Petr; Holub Jan
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem autonomního systému rekreačního objektu na Šumavě. V návrhu je použita kogenerační jednotka se Stirlingovým motorem pro přeměnu tepelné energie na elektrickou. Jako doplňkový zdroj je použita fotovoltaická elektrárna. Práce obsahuje také návrh akumulačního systému tepelné i elektrické energie. Zabývá se inteligentním řízením toků energií a předpovídáním krizových situací.This master's thesis pursues the project of an autonomous system of a holiday resort in Šumava. A cogeneration unit with Stirling's engine for conversion of thermal energy into electrical energy is used in the concept. A photovoltaic power station is used as an additional source. The thesis also includes a concept of an accumulative system for storing thermal energy and electrical energy. It deals with intelligent control of energy flows and predicting crisis. Keywords: Kogenerace,Stirlingův motor,fotovoltaická elektrárna,akumulace energie,autonomní systém; Cogeneration,Stirling‘s engine,Photovoltaic power plant,energy accumulation,autonomous system Available in digital repository of ČVUT.
Autonomní systém rekreačního objektu

Tato diplomová práce se zabývá návrhem autonomního systému rekreačního objektu na Šumavě. V návrhu je použita kogenerační jednotka se Stirlingovým motorem pro přeměnu tepelné energie na elektrickou. ...

Hrzina Pavel; Fojtíček Petr; Holub Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Paralelizace řešení nelineárních evolučních úloh
Oberhuber Tomáš; Klement Vladimír; Frolkovič Peter
2019 - English
Práce se zabývá paralelizací řešičů nelineárních evolučních úloh na GPU. V práci jsou zpracovány tři úlohy: segmentace obrazu pomocí Level-set metody, nestlačitelné Navierovo-Stokesovo proudění ve 2D a 3D. Každá z těchto úloh je diskretizována na soustavu rovnic a ta je vyřešena metodou multigridu naimplementovanou na GPU.The thesis deals with the problems of efficient parallelization of nonlinear evolution problems on GPU. It presents three such problems: image segmentation via Level-set method, incompressible Navier-Stokes flow in 2D and 3D. Each of these problems is discretized to a system of linear equations, which is solved by multigrid method on the GPU. Keywords: GPGPU,řı́dké matice,Multigrid metoda,segmentace obrazu,Navierovy-Stokesovy rovnice; GPGPU,řı́dké matice,Multigrid metoda,segmentace obrazu,Navierovy-Stokesovy rovnice Available at various departments of the ČVUT.
Paralelizace řešení nelineárních evolučních úloh

Práce se zabývá paralelizací řešičů nelineárních evolučních úloh na GPU. V práci jsou zpracovány tři úlohy: segmentace obrazu pomocí Level-set metody, nestlačitelné Navierovo-Stokesovo proudění ve 2D ...

Oberhuber Tomáš; Klement Vladimír; Frolkovič Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Výzkum přesnosti pětiosých frézovacích center
Bach Pavel; Morávek Martin; Kolíbal Zdeněk
2019 - Czech
Předložená disertační práce se zabývá výzkumem přesnosti pětiosých frézovacích strojů. Na základě provedené rešerše současného stavu řešené problematiky jsou vytyčeny cíle disertační práce. V rámci vytyčených cílů je navržena metoda pro rychlé a efektivní měření volumetrické přesnosti pracovního prostoru malých a středně velkých pětiosých frézovacích strojů. Metoda je navržena s ohledem na využitelnost měření při teplotně neustálených stavech. Navržená metoda je aplikována při měření volumetrické přesnosti pracovního prostoru vybraného pětiosého frézovacího stroje. Na základě získaných výsledků z realizovaných měření je identifikována míra zjednodušení v případě konvenčního přístupu měření tepelného chování OS dle standardu ISO 230-3. Rovněž je diskutována praktická využitelnost navržené metody. Předložená disertační práce se dále zabývá návrhem postupu pro rychlé proměření a následné vyhodnocení souboru základních geometrických odchylek pětiosých frézovacích strojů. Navržený postup je experimentálně ověřen na dvojici pětiosých frézovacích strojů. Výsledky získané pomocí navrženého postupu jsou verifikovány porovnáním s výsledky měření a vyhodnocení získanými na základě uplatnění konvenčních metod měření.The presented doctoral thesis deals with the research of accuracy of five-axis milling machines. Based on the research of the current state of the art, the goals of the doctoral thesis are set out. Within the outlined goals, a method for fast and effective measurement of the volumetric accuracy of the whole working space of small and medium-sized five-axis milling machines is proposed. The method is designed with regard to the usability of measurements in temperature nonstable states. The proposed method is applied on the measuring the volumetric errors of the whole working space of the selected five-axis milling machine. Based on the results obtained from the realized measurements, a simplification rate is identified in the case of a conventional approach to measuring the thermal behaviour of the machine tool according to the ISO 230-3 standard. The practical applicability of the proposed method is also discussed. The presented doctoral thesis also deals with the design of a procedure for fast measurement and evaluation of the set of basic geometric errors of the five-axis milling machines. The designed procedure is experimentally verified on a pair of five-axis milling machines. The results obtained using the designed procedure are verified by comparing with the measurement and evaluation of results obtained using conventional measurement methods. Keywords: geometrická odchylka,volumetrická chyba,teplotní chyba,obráběcí stroj,přesnost; geometric error,volumetric error,thermal error,machine tool,accuracy Available in digital repository of ČVUT.
Výzkum přesnosti pětiosých frézovacích center

Předložená disertační práce se zabývá výzkumem přesnosti pětiosých frézovacích strojů. Na základě provedené rešerše současného stavu řešené problematiky jsou vytyčeny cíle disertační práce. V rámci ...

Bach Pavel; Morávek Martin; Kolíbal Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases