Number of found documents: 34024
Published from to

Model řízení nákladů na energie budov v majetku obce
Frková Jana; Michal Rohlena; Schiebel Leo
2019 -
Práce se zaměřuje na výzkum v oblasti řízení nákladů na energie v majetku obcí. Potřeba řešení daného tématu vychází z nutnosti plnění cílů a strategií EU, které jsou přenášeny na jednotlivé členské státy a na národní úrovni až na samotné obce. Ty řeší nejen samotné náklady na nákup energie, ale i neutěšený technický stav budov v jejich majetku. Především malé obce řeší i nedostatek finančních prostředků na renovace budov. Problémem je i neznalost a neodbornost volených zástupců obcí, kteří tak nejsou schopni objektivně stanovit potenciál energeticky úsporných opatření a vhodné zdroje financování. Navržený model a metodika přináší pro tyto obce postup, jakým stanovit potenciál energetických úspor všech budov a přiřadit vhodný zdroj financování, tak aby byla maximalizována úspora energie a provozních nákladů. Obce takto mohou efektivně investovat své omezené veřejné finanční prostředky do energeticky úsporných opatření a splnit tak příkladnou roli orgánů veřejné moci.This thesis focuses on the research in the area of costs control of energy in the property of municipalities. There is a big need of this topic coming from the necessity of meeting the target and strategies of the EU which are assigned to member states and on the national level to every municipality. They solve not only their own costs to buy energy but also a dismal technical estate of buildings in their property. First of all, small municipalities solve also a lack of financial resources for reconstruction of buildings. There is a problem of unknowingness and inexpertness of elected candidates of local authorities who aren´t able to specify the potential of energy saving measures and appropriate financial sources. The suggested model and method brings to these municipalities a procedure how to settle the potential of energy savings in all buildings and to match the appropriate financial resource with the aim to maximize energy savings and operating costs. Municipalities can effectively invest their limited public funds in energy saving measures and to meet their exemplary role of public power authorities. Keywords: obec; budovy; energie; náklady na energie; model; metodika; řízení nákladů; energeticky úsporné opatření; financování; municipality; buildings; energy; energy costs; model; methodology; cost management; energy saving measures; financing Available in digital repository of ČVUT.
Model řízení nákladů na energie budov v majetku obce

Práce se zaměřuje na výzkum v oblasti řízení nákladů na energie v majetku obcí. Potřeba řešení daného tématu vychází z nutnosti plnění cílů a strategií EU, které jsou přenášeny na jednotlivé členské ...

Frková Jana; Michal Rohlena; Schiebel Leo
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Enviromentální dopady horizontálních srážek z mlhy a nízké oblačnosti v horském povodí v podmínkách kyselé atmosférické depozice
Křeček Josef; Ladislav Palán; Frýdl Josef
2019 -
Horizontální atmosférické srážky z mlhy a nízké oblačnosti jsou významnou součástí úhrnů atmosférických srážek a vodní bilance horských povodí. Výzkum zaměřený na výskyt a kvantifikaci horizontálních srážek byl realizován v experimentálním povodí Sklářského potoka (Jizerka, J-1) a v povodích vodárenských nádrží Souš (S) a Josefův Důl (JD). Vegetační porost v těchto povodích byl kategorizován a byly stanoveny hodnoty indexu listové plochy (LAI). Detailní pozorování horizontálních srážek probíhalo v období 2010-2012 a 2015-2017 pomocí kombinovaného sledování podkorunových srážek (na plochách 30x30 m) a observace okapu mlžné vody na 12 pasivních kolektorech v transektu povodí J-1 (862-994 m n.m.). V povodí J-1 byla rekonstruována historická depozice vody formou horizontálních srážek a depozice forem síry a dusíku. Pro povodí JD a S byly diskutovány možné scénáře vegetačního pokryvu na velikost depozice horizontálních srážek, síry a dusíku (A - plné znovuzalesnění smrkem ztepilým, B – zonace respektující morfologii povodí a úhrny horizontálních srážek). Bylo prokázáno, že úhrn horizontálních srážek roste s nadmořskou výškou a vegetačním povrchem, v oblasti Jizerských hor snižuje intercepční ztrátu smrkového porostu v nadmořských výškách nad 700 m, významně ale až od 900 m n.m. Úhrny horizontálních srážek v zájmových povodích tvoří 6 do 8 % srážek evidovaných na "volné ploše". Bylo pozorováno pouze statisticky nevýznamné navýšení úhrnu horizontálních srážek v podmínkách okraje lesa (do 10 %). Byl potvrzen významný vliv smýcení dospělého smrkového porostu na snížení acidifikace povrchových vod, proto revize současných lesnických postupů a zejména změna struktury lesa může vést k pozitivnímu ovlivnění kyselé atmosférické depozice a kvality povrchových vod v zájmových horských povodích.Fog precipitation is a significant part of the atmospheric precipitation and water balance of mountain watersheds. The research focusing on an occurrence and a quantification of fog precipitation was carried out in the experimental catchment Sklářský potok (Jizerka, J-1) and in the catchments of the drinking water reservoirs Souš (S) and Josefův Důl (JD). The vegetation was categorized and the leaf area index (LAI) was determined. A detailed observation of fog precipitation was performed during the periods 2010-2012 and 2015-2017 by combining observation precipitation under canopy (on plots of 30x30 meters) with the observation of fog drip using 12 passive fog collectors in a transect in the catchments J-1 (862-994 m a.s.l.). For the JD and S catchments, possible scenarios of the vegetation cover (A - full reforestation with spruce, B - zones respecting the morphology of catchment and fog drip) were shown. It has been shown that the amount of fog precipitation increases with altitude and vegetation. In the Jizera Mountains area, the fog drip reduces interception losses of spruce stands at altitudes above 700 m, but significantly above 900 m a.s.l. The amount of fog drip in investigated catchments varied from 6 to 8% of the open field precipitation. Only a statistically insignificant increase in the amount of fog drip in the forest edge (up to 10%) was observed. The significant effect of a spruce harvesting on the reduction of acidification of surface waters was confirmed. Therefore, revision of current forestry practices and especially a forest structure change, can lead to a positive effect on acid atmospheric deposition and surface water quality in the investigated mountain catchments Keywords: Jizerské hory; vodní bilance horského povodí; intercepce porostu; horizontální atmosférické srážky; kyselá atmosférická depozice; fragmentovaný lesní porost; index listové plochy; lesní hospodářství; Jizera Mountains; water balance of mountain watershed; interception; fog precipitation; acid atmospheric deposition; fragmented forest stand; leaf area index; forest management Available in digital repository of ČVUT.
Enviromentální dopady horizontálních srážek z mlhy a nízké oblačnosti v horském povodí v podmínkách kyselé atmosférické depozice

Horizontální atmosférické srážky z mlhy a nízké oblačnosti jsou významnou součástí úhrnů atmosférických srážek a vodní bilance horských povodí. Výzkum zaměřený na výskyt a kvantifikaci horizontálních ...

Křeček Josef; Ladislav Palán; Frýdl Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Verifikace simulace vstřikování voskových modelů
Herman Aleš; Irena Kubelková; Hrbáček Karel
2019 -
Tato disertační práce je zaměřena na problematiku možnosti využití numerické simulace pro predikci chování vstřikovaných voskových modelů lopatek plynových turbín. Byly zjištěny vlastnosti panenské a rekonstituované voskové směsi, které byly jako materiálový model naimportovány do simulačního softwaru Cadmould. Výsledky provedené simulace byly verifikovány pomocí výsledků z 3D skenovacího měření voskových modelů. Výzkum zveřejněný v disertační práci byl podpořen projektem TRIO č. FV10105, Výzkum zvýšení tvarové přesnosti voskových modelů pro odlitky lopatek turbodmychadel a stacionárních plynových turbín v rámci spolupráce s firmou První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.This doctor thesis focused on the possibility of using numerical simulation for predicting the behaviour of injected wax models of gas turbine blades. The properties of the virgin and reconstituted wax mixture were found to be imported into the Cadmould simulation software as a material model. The results of the simulation were verified using the results from 3D scanning of wax models. The research published in the dissertation thesis was supported by the project TRIO No. FV10105, Research on the enhancement of the shape accuracy of wax models for turbocharger blade castings and strain gas turbines in cooperation with the company První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Keywords: přesné lití; voskový model; numerická simulace; zkoušky voskových směsí; Investment Casting; Wax Model Pattern; Numerical Simulation; Wax test Available in digital repository of ČVUT.
Verifikace simulace vstřikování voskových modelů

Tato disertační práce je zaměřena na problematiku možnosti využití numerické simulace pro predikci chování vstřikovaných voskových modelů lopatek plynových turbín. Byly zjištěny vlastnosti panenské a ...

Herman Aleš; Irena Kubelková; Hrbáček Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Frézování kompozitních materiálů s termoplastickou matricí
Holešovský František; Petr Mašek; Mrkvica Ivan
2019 -
Práce je zaměřena na frézování kompozitních materiálů s termoplastickou matricí. Zabývá se bočním frézováním, tedy přesněji ořezem kompozitních desek, což je jedna z nejčastěji používaných operací při dokončování konstrukčních dílů z tohoto materiálu. Dlouhodobým cílem je v tomto segmentu výroby zvyšování produktivity obrábění a také zvyšování jakosti obráběného dílce. V návaznosti na tento požadavek byly v práci vyvinuty dva typy řezných nástrojů, které splňovaly náročné požadavky na obrobení dílce. Oba typy jsou kompresní stopkové frézy s povlakem CVD-diamantu či PCD a vyznačují se zejména odolností vůči opotřebení při frézování vysoce abrazivních kompozitních materiálů C/PPS a G/PA12, které byly vybrány jako zástupci termoplastických kompozitních polymerních materiálů. Pro navržené řezné nástroje byly pomocí statistických metod odhadnuty vhodné řezné podmínky pro dosažení vysoce jakostního obrobeného povrchu s ohledem na dosažení vysoké produktivity obrábění. Pro experimentální účely bylo nutné navrhnout metodiku měření teplot kvůli poměrně nízkým teplotním limitům materiálů obrobků. Zvolena byla modifikovaná metoda měření poloumělým termočlánkem využívající vodivost uhlíkových vláken v kompozitu a dále byla pro komparativní měření použita infračervená termovizní kamera. Vylepšena byla také metoda měření delaminace po obrobení dílce za účelem zvýšení přesnosti a opakovatelnosti měření. Dále byl navržen simulační matematický model pro výpočet řezné síly při frézování nástrojem s dvojitou kompresní šroubovicí založený na geometrických poměrech na nástroji a částečné empirii. Byly také stanoveny modelové empirické vztahy pro výpočet delaminace a teploty na povrchu materiálu při frézování tímtéž typem nástroje.This thesis is focused on the milling of the composite materials with thermoplastic matrix. The thesis deals with the side milling, or more precisely with the trimming of composite boards, that is the one of the most significant finishing operations of components made up from this type of material. A long-term target in this field is the productivity increasing and also increasing of the machined part quality. Two types of cutting tools were designed in this thesis, which accomplished difficult demands form machining of composite part. The both of them are types of compress end mills with the CVD-diamond coating or PCD and they have a long life time during milling of highly abrasive composite materials C/PPS and G/PA12, which were chosen as representatives in given group of fibre-reinforced plastics. The suitable cutting conditions were estimated based on the statistical methods for obtaining high quality machined surface with respect to the high productivity of the milling. It was necessary to create a suitable method of the surface temperature measuring with regard to the relatively low temperature limits of the workpiece materials. A modified method of measuring with the semi-artificial thermocouple was chosen. This method exploits the electric conductivity of the carbon fibres in composite. The second chosen method was a measuring with the infrared camera. Next, the mathematical model for calculating of the cutting force was developed for milling with the compressive end mill. This model is based on the geometrical relationships on the cutting tool and partially on the empirical equations. An empirical model was created also for the average delamination length and temperature on the machined surface. Keywords: Frézování; polymerní kompozity; vývoj frézy; teplota obrobeného povrchu; modelování síl; milling; polymer composites; milling development; surface temperature; modeling of forces Available in digital repository of ČVUT.
Frézování kompozitních materiálů s termoplastickou matricí

Práce je zaměřena na frézování kompozitních materiálů s termoplastickou matricí. Zabývá se bočním frézováním, tedy přesněji ořezem kompozitních desek, což je jedna z nejčastěji používaných operací při ...

Holešovský František; Petr Mašek; Mrkvica Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza lanoplachtových konstrukcí
Fajman Petr; Miloš Hüttner; Polák Michal
2019 -
Předkládaná disertační práce se zabývá numerickou analýzou lanoplachtových konstrukcí. Předmětem zájmu je zejména proces form-finding a řešení statické odezvy na působící zatížení. V práci jsou popsány způsoby numerického řešení lanoplachtových konstrukcí, včetně popisu použitých metod a prvků. Větší rozsah je věnován popisu principu metody dynamické relaxace. Celkem jednadvacet různých postupů této metody je následně otestováno na osmi vybraných numerických úlohách a je zkoumán vliv útlumu a dalších fiktivních parametrů na rychlost a konvergenci metody. Předmětem testování je i vlastní autorský postup založený na principu kritického tlumení využívající k odhadu první vlastní frekvence průběh kinetické energie. K testování je použit autorský prototyp řešiče. Relevantnost výpočtů je ověřena na základě porovnání s referenčními výsledky, výsledky z komerčního programu a výsledky z měření na skutečné konstrukci.This dissertation focuses on numerical analysis of cable-membrane structures. Especially the form-finding processes and the solution of the static response to the applied load are of the interest. Methods of numerical solution of cable-membrane structures, including description of the used methods and elements, are described in this paper. A larger portion of this study is devoted to the description of the principle of dynamic relaxation method. Subsequently, twenty-one different schemes of this method in total are tested on eight selected numerical cases. Further, the effect of damping and other fictitious parameters on speed and convergence of the method is investigated. An author's own procedure that is based on the critical damping principle and uses the history of kinetic energy to estimate the first fundamental frequency is also subject to the testing. For the testing, an authorial prototype of the cable-membrane design solution is used. The relevance of the calculations is verified by comparison with the reference results, the results from a commercial program and the results from the measurements performed on a real structure. Keywords: lanoplachtové konstrukce; dynamická relaxace; nelineární analýza; cable-membrane structures; dynamic relaxation; non-linear analysis Available in digital repository of ČVUT.
Analýza lanoplachtových konstrukcí

Předkládaná disertační práce se zabývá numerickou analýzou lanoplachtových konstrukcí. Předmětem zájmu je zejména proces form-finding a řešení statické odezvy na působící zatížení. V práci jsou ...

Fajman Petr; Miloš Hüttner; Polák Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza nezávislých komponent pro předzpracování elektroencefalogramu
Bortel Radoslav; Jan Šebek; Koldovský Zbyněk
2019 -
Tato práce se zabývá hlavními problémy algoritmů analýzy nezávislých komponent (ICA), to jest například omezeným množstvím vzorků signálu, při zpracování elektroencefalografických (EEG) záznamů a návrhem robustních algoritmů, jejichž výsledná kvalita separace zdrojů není těmito problémy ovlivněna. Kvalita separace nově navržených i již dříve publikovaných algoritmů je porovnána v rámci klasické úlohy odstraňování svalových artefaktů z EEG záznamů s tím rozdílem, že jsou využity extrémně krátké záznamy z měřícího systému s vysokou hustotou elektrod. Uvedené problémy jsou často v literatuře označovány jako ICA overlearning a porušení modelu ICA. Již dříve bylo v literatuře uvedeno, že při jevu ICA overlearning ICA algoritmy kompletně selhávají při separaci mozkových a svalových signálů pro krátké záznamy EEG signálu s větším počtem kanálů. Při porušení modelu ICA algoritmu může být výsledná kvalita separace dále závažným způsobem snížena. Tyto problémy jsou řešeny pomocí projekce EEG záznamu do několika podprostorů s nižší dimenzí než je tomu u originálního zpracovávaného záznamu. V každém z těchto podprostorů je zvlášť provedena analýza nezávislých komponent a zaveden mechanismus kontroly kvality separace kvůli identifikaci a vyřazení podprostorů s nízkou kvalitou separace zdrojů. Kvůli snížené dimenzi jednotlivých podprostorů a jejich následnému výběru pro další zpracování je jev ICA overlearning potlačen a zároveň je menší i vliv druhého problému porušení ICA modelu, což má za následek kvalitnější separaci svalových artefaktů. Po odstranění svalových artefaktů jsou signály z jednotlivých podprostorů zpětně rekonstruovány do prostoru originálního měřeného záznamu a pomocí lineárních kombinací je zpětně sestaven měřený záznam s odstraněnými artefakty. V práci je názorně předvedeno, že pro signály s krátkým trváním a vysokým počtem elektrod navržené metody poskytují vyšší kvalitu rekonstrukce čistého EEG signálu než je tomu u momentálně známých ICA algoritmů pro odstraňování svalových artefaktů z EEG záznamů.In this work, the major problems, like insufficient sample size, of independent component analysis (ICA) based algorithms used for electroencephalographic (EEG) processing are addressed and several robust algorithms that mitigate their negative effects on source separation performance are proposed. The performance of the proposed as well as previously published algorithms is assessed while performing the task of muscular artifact removal from short, high density EEG records.The studied problems are denoted as ICA overlearning in the case of limited sample size and a violation of ICA model, when ICA is applied on a signal set where the number of source signals is higher than the number of measured signals, respectively. It was previously shown that due to the ICA overlearning, the ICA completely fails to separate brain signals and muscular artifacts for short EEG records with a high number of channels. Using the ICA when the theoretical ICA model is violated can further seriously degrade the quality of achieved separation. These problems are addressed by projecting an EEG record into several subspaces with a lower dimension, performing the ICA on each subspace separately and checking the quality of separation to avoid subspaces with a low separation quality. Due to the reduced dimension of the subspaces and their automatically supervised selection, the overlearning is suppressed, ICA model violation avoided, and muscular artifacts are better separated. Once the muscular artifacts are removed, the signals in the individual subspaces are combined to provide an artifact free EEG record. It is shown that for short signals and a high number of EEG channels presented approach outperforms the currently available ICA based algorithms for the muscular artifact removal. Keywords: Elektroencefalogram; Odstraňování svalových artefaktů; Analýza nezávislých komponent; Měřící systémy s vysokou hustotou elektrod; Přeučení algoritmu analýzy nezávislých komponent; Electroencephalogram; Muscular artifacts removal; Independent Component Analysis; High density electrode arrays; ICA overlearning Available in digital repository of ČVUT.
Analýza nezávislých komponent pro předzpracování elektroencefalogramu

Tato práce se zabývá hlavními problémy algoritmů analýzy nezávislých komponent (ICA), to jest například omezeným množstvím vzorků signálu, při zpracování elektroencefalografických (EEG) záznamů a ...

Bortel Radoslav; Jan Šebek; Koldovský Zbyněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vylepšení směrování v oportunistických sítích pomocí metod strojového učení s učitelem a bez učitele
Hyniová Kateřina; Ladislava Smítková Janků; Borgia Eleonora
2019 -
The dissertation thesis deals with the issue of special routing algorithms designed for com-munication in opportunistic networks. We proposed three extended routing algorithms combining unsupervised or supervised learning and existing routing methods. The oppor-tunistic communication networks are the ad-hoc networks where no assumption is made on the existence of a complete physical path between two nodes wishing to communicate. In opportunistic networks, the messages are transmitted when the node opportunistically meets another node; the characteristics of node movement can improve message transmis-sion. In practice, the network nodes can be mobile robots, wireless equipments carried by people, vehicles, wild animals, unmanned aerial vehicles. We have chosen three mutually independent problems to be solved. The rst problem is related to the applicability of unsu-pervised learning to the analysis of the data of node movements including implementation of the routing algorithm using the results of unsupervised learning. The second problem is related to the applicability of supervised learning and implementation of supervised learn-ing into a routing algorithm. The third problem is related to the enhancement of routing algorithms using unsupervised learning (statistical node mobility models) and the active node behavior. The active node behavior means that the node itself actively changes the route in order to move to the location more suitable for forwarding the message. In order to solve the rst problem, we proposed the Routing with Clustering algorithm. This method extends the standard epidemic routing with the limited message buer using knowledge extracted from the training data using clustering. In order to solve the second problem, we proposed a method combining the collection of labeled training data on message deliv-ery, a two class classier and an implementation of this classier into routing algorithm. In order to solve the third problem, we proposed the Active node movement algorithm (ANMA). Two versions of ANMA were designed. The rst version of the algorithm uses node densities in sectors. The second version of ANMA models data using GMRFs. Both versions of the algorithms make decisions about message forwarding and active node devi-ation from its planned route. All the proposed algorithms were tested on simulated data in the simulation environment. The experimental results were compared to the results obtained by the existing standard routing methods: Epidemic routing with the limited iii message buer and PRoPHET routing. All methods show a slight improvement in routing in opportunistic network from the viewpoint of a number of delivered messages or of the number of delivered messages in limited time. The signicant improvement was observed only in experiments using active node movement algorithm (ANMA), where nodes can improve routing using deviation from their planned routes.The dissertation thesis deals with the issue of special routing algorithms designed for communication in opportunistic networks. We proposed three extended routing algorithms combining unsupervised or supervised learning and existing routing methods. The opportunistic communication networks are the ad-hoc networks where no assumption is made on the existence of a complete physical path between two nodes wishing to communicate. In opportunistic networks, the messages are transmitted when the node opportunistically meets another node; the characteristics of node movement can improve message transmission. In practice, the network nodes can be mobile robots, wireless equipments carried by people, vehicles, wild animals, unmanned aerial vehicles. We have chosen three mutually independent problems to be solved. The rst problem is related to the applicability of unsupervised learning to the analysis of the data of node movements including implementation of the routing algorithm using the results of unsupervised learning. The second problem is related to the applicability of supervised learning and implementation of supervised learning into a routing algorithm. The third problem is related to the enhancement of routing algorithms using unsupervised learning (statistical node mobility models) and the active node behavior. The active node behavior means that the node itself actively changes the route in order to move to the location more suitable for forwarding the message. In order to solve the rst problem, we proposed the Routing with Clustering algorithm. This method extends the standard epidemic routing with the limited message buer using knowledge extracted from the training data using clustering. In order to solve the second problem, we proposed a method combining the collection of labeled training data on message delivery, a two class classier and an implementation of this classier into routing algorithm. In order to solve the third problem, we proposed the Active node movement algorithm (ANMA). Two versions of ANMA were designed. The rst version of the algorithm uses node densities in sectors. The second version of ANMA models data using GMRFs. Both versions of the algorithms make decisions about message forwarding and active node deviation from its planned route. All the proposed algorithms were tested on simulated data in the simulation environment. The experimental results were compared to the results obtained by the existing standard routing methods: Epidemic routing with the limited iii message buer and PRoPHET routing. All methods show a slight improvement in routing in opportunistic network from the viewpoint of a number of delivered messages or of the number of delivered messages in limited time. The signicant improvement was observed only in experiments using active node movement algorithm (ANMA), where nodes can improve routing using deviation from their planned routes. Keywords: Gaussian Markov Random Field; Opportunistic Network; Delay Tolerant Network; Ad-Hoc On Demand Distance Vector Routing; Probabilistic Routing Protocol using Historyof Encounters and Transitivity; Destination-Sequenced Distance Vector Routing; WirelessAd-hoc Networks; Autoregressive Model; Gaussian Markov Random Field; Opportunistic Network; Delay Tolerant Network; Ad-Hoc On Demand Distance Vector Routing; Probabilistic Routing Protocol using Historyof Encounters and Transitivity; Destination-Sequenced Distance Vector Routing; WirelessAd-hoc Networks; Autoregressive Model Available in digital repository of ČVUT.
Vylepšení směrování v oportunistických sítích pomocí metod strojového učení s učitelem a bez učitele

The dissertation thesis deals with the issue of special routing algorithms designed for com-munication in opportunistic networks. We proposed three extended routing algorithms combining unsupervised ...

Hyniová Kateřina; Ladislava Smítková Janků; Borgia Eleonora
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Adaptivní algoritmy řízení inteligentních agentů
Neruda Roman; Martin Šlapák; Vokřínek Jiří
2019 -
The multi-agent systems and agent-based approach to complex and non-trivial practical problems have become more popular in recent years. The traditional methods of agent?s control sometimes fail or are inappropriate. The adaptive methods seem to be a possible solution for these cases. This thesis deals with an exploration of possibilities of design and development of adaptive methods of intelligent software agent?s control. These agents solve problems from data mining domain. The thesis brings an overview of given problem areas, describes experiments, and their results. In conclusions, the topics of author?s future research are proposed.The multi-agent systems and agent-based approach to complex and non-trivial practical problems have become more popular in recent years. The traditional methods of agent?s control sometimes fail or are inappropriate. The adaptive methods seem to be a possible solution for these cases. This thesis deals with an exploration of possibilities of design and development of adaptive methods of intelligent software agent?s control. These agents solve problems from data mining domain. The thesis brings an overview of given problem areas, describes experiments, and their results. In conclusions, the topics of author?s future research are proposed. Keywords: genetic programming; agent; multi-agent; decision making; computation; decision trees; genetic programming; agent; multi-agent; decision making; computation; decision trees Available in digital repository of ČVUT.
Adaptivní algoritmy řízení inteligentních agentů

The multi-agent systems and agent-based approach to complex and non-trivial practical problems have become more popular in recent years. The traditional methods of agent?s control sometimes fail or ...

Neruda Roman; Martin Šlapák; Vokřínek Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tvorba podpovrchového odtoku v povodí
Šanda Martin; Jakub Jankovec; Kodešová Radka
2019 -
Předmětem disertační práce je popis procesů proudění podpovrchové vody na experimentálním horském povodí. K tomu je základem znalost podmínek na lokalitě, které byly stanoveny různými postupy v intervalu let 1961-2014. Vlastní řešení je realizováno pomocí modelových nástrojů, které byly využity k simulaci proudění podzemní vody a transportu látek v celém prostoru povodí. To lze rozdělit do dvou oblastí – nenasycené a nasycené zóny, přičemž popis jejich komunikace se řadí mezi hlavní cíle práce. V rámci výzkumu bylo jako stopovačů využito různých skupin látek, zejména stabilního izotopu 18O a kombinace 3H-3He. Na základě kvantitativních a kvalitativních měření na lokalitě pak byly inverzně stanovovány parametry nenasyceného a nasyceného prostředí, nutné ke kompletnímu popisu pohybu vody v povodí v procesu od srážek po odtok. Hlavní výstupy tvoří zobrazení trajektorií a dob zdržení podpovrchové vody v prostoru experimentálního povodí.The thesis is focused on the groundwater of a small mountain catchment. The work is supported by meteorological and hydrological observations, described and derived by various procedures for an interval 1961 – 2014. The subsurface flow and solute transport through the catchment was simulated with the use of modeling tools. The catchment subsurface can be divided into unsaturated and saturated zone. Description of the interactions and coupling of these two zones is one of the main focuses of this study. Various kinds of substances were used as tracers, primarily stable 18O and combination of 3H-3He. Based on the results of monitoring held on the location, the catchments characteristics were inversely determined for both the unsaturated and saturated zone. With the parameters of the water flow and solute transport, their distribution across the catchment is presented, the trajectories of the water and the residence times across the catchment can be derived. Keywords: horské povodí; izotopová hydrologie; nenasycená zóna; nasycená zóna; půdní voda; podzemní voda; podpovrchový odtok; mountain catchment; isotope hydrology; unsaturated zone; saturated zone; soil water; groundwater; subsurface runoff Available in digital repository of ČVUT.
Tvorba podpovrchového odtoku v povodí

Předmětem disertační práce je popis procesů proudění podpovrchové vody na experimentálním horském povodí. K tomu je základem znalost podmínek na lokalitě, které byly stanoveny různými postupy v ...

Šanda Martin; Jakub Jankovec; Kodešová Radka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Diagnostika vodivých lepených spojů a vybraných částí adhézní montáže
Mach Pavel; Seba Barto; Pietriková Alena
2019 -
Dizertační práce se zabývá novou tunelovou teorií vodivosti elektricky vodivých lepidel. Tato znalost je důležitá pro řízení optimálních podmínek procesu elektricky vodivé adhezní montáže. Součástí práce je I rozbor vlivů různých faktorů na kvalitu vodivých adhezních spojů. K tomuto rozboru bylo využito dvou metod: metody úplných faktorových experiment a metody Taguchiho ortogonálních oblastí. Taguchi-ho přístup je podstatně efektivnější v porovnání s úplnými faktorovými experimenty, ale nezahrnuje interakce. Cílem práce zde bylo ověřit, zda, a případně kdy, je možné nahradit úplné faktorové experiment Taguchi-ho metodou.This dissertation deals with a new tunnel theory of conductivity of electrically conductive adhesives. Such knowledge is necessary for control of optimum conditions of a joining process. The effect of different factors on quality of electrically conductive adhesive joints are examined using two methods: factorial experiments and Taguchi. The influence of selected technological factors and different climatic and electrical conditions on the resistance of conductive adhesive joints is studied using Taguchi approach and full factorial experiments. Taguchi approach is effective but provides less information as interactions cannot be calculated, while full factorial experiments gives information about effects of interactions on quality of adhesive joints. Keywords: Odpor; elektricky vodivé lepidlo; vytvrzování; stárnutí; Taguchiho ortogonální oblasti; úplné faktorové experimenty; Resistance; Electrically conductive adhesives; Curing. Aging; Taguchi Orthogonal Arrays; Full Factorial experiments Available at various departments of the ČVUT.
Diagnostika vodivých lepených spojů a vybraných částí adhézní montáže

Dizertační práce se zabývá novou tunelovou teorií vodivosti elektricky vodivých lepidel. Tato znalost je důležitá pro řízení optimálních podmínek procesu elektricky vodivé adhezní montáže. Součástí ...

Mach Pavel; Seba Barto; Pietriková Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases