Number of found documents: 4062
Published from to

Problematics of second feature film analyzed after year 2000
Pavlíčková, Eva; OUKROPEC, Petr; BOROVAN, Pavel
2018 - Czech
Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou vznik druhého filmu nese. V Neposlední řadě se snažím zmapovat mladou českou scénu po roce 2000, kde poukazuji na fakt, že mladý český film je momentálně v nejlepší kondici. Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou vznik druhého filmu nese. V Neposlední řadě se snažím zmapovat mladou českou scénu po roce 2000, kde poukazuji na fakt, že mladý český film je momentálně v nejlepší kondici. Keywords: česká kinematografie; debutové filmy; práce producenta; práce režiséra; analýza; 1. desetiletí 21. století; Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Problematics of second feature film analyzed after year 2000

Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou ...

Pavlíčková, Eva; OUKROPEC, Petr; BOROVAN, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

TELEVISION PRODUCTION GROUP TARGET TO AUDIENCE 65+
Slivoňová, Juliána Silvie; KOPECKÝ, Čestmír; VLACH, Jiří
2018 - Czech
The output of this work is the basis of a creative producer group independent of the public service television and narrowly focused on the senior spectator. It contains a description of the TV environment both from the producer side and from the consumer side. A detailed description of the target group is added on the basis of a comparison of available sociological research and a basic description of the five recommended programs for such a particular production group. Výstupem této práce je základ tvůrčí producentské skupiny samostatně fungující v prostředí tuzemské televize veřejné služby a úzce zaměřené na seniorského diváka. Obsahuje popis televizního prostředí a to jak ze strany producenta, tak se strany konzumenta. Je doplněna o detailní popis cílové skupiny na základě komparace dostupných sociologických výzkumů a o základní popis pěti doporučených pořadů, pro takovou konkrétní TPS. Keywords: televizní pořady; veřejnoprávní televize; senioři; filmoví diváci; práce producenta; Česká televize Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
TELEVISION PRODUCTION GROUP TARGET TO AUDIENCE 65+

The output of this work is the basis of a creative producer group independent of the public service television and narrowly focused on the senior spectator. It contains a description of the TV ...

Slivoňová, Juliána Silvie; KOPECKÝ, Čestmír; VLACH, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Contemporary American independent film production
Dusil, Marek; OUKROPEC, Petr; PRAŽSKÝ, Přemysl
2018 - Czech
In addition to mainstream studio production, it has always been independent film production, and practically from the beginning of American cinematography. This thesis is about the development, processes and transformation of the independent American film production into a position as we know it today. Kromě mainstreamové studiové produkce byla ve filmu vždy i ta nezávislá a v Americe tomu tak bylo prakticky od vzniku kinematografie. Tato práce pojednává o vývoji, postupech a transformaci nezávislé americké filmové produkce do pozice, v jaké ji známe dnes. Keywords: americká kinematografie; filmová produkce; nezávislý film; financování filmu; Spojené státy americké Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Contemporary American independent film production

In addition to mainstream studio production, it has always been independent film production, and practically from the beginning of American cinematography. This thesis is about the development, ...

Dusil, Marek; OUKROPEC, Petr; PRAŽSKÝ, Přemysl
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Short film's problems from the producer's point of view
Netíková, Martina; OUKROPEC, Petr; KALLISTA, Jaromír
2018 - Czech
This bachelor thesis examines conditions for producing a short film in Czech Republic from a producer`s point of view. Firstly, the term `short film` is defined and put in context of Czech film industry. Afterwards, thesis focuses on the attitude of key institutions and other aspects that influence the conditions of short film production. Individual chapters describe the specifics of development, production and distribution - outlining the differences from working with feature films, characterizing individual procedures and giving specific examples. At the end of the thesis sale possibilities are presented as well as possible financial and intangible profitability. Tato bakalářská práce zkoumá podmínky pro krátkometrážní tvorbu v českém prostředí z pohledu filmového producenta. Nejprve definuje samotný pojem krátkometržní film a následně ho zasadí do kontextu českého filmového průmyslu. Poté se věnuje postoji klíčových institucí a dalším aspektům, které ovlivňují podmínky produkce krátkých filmů. Jednotlivé kapitoly následně mapují specifika vývoje, výroby i distribuce - nastiňují odlišnosti od práce s celovečerními filmy, charakterizují jednotlivé postupy a uvádí konkrétní příklady. V závěru práce jsou pak uvedeny možnosti prodeje a případná finanční i nehmotná rentabilita. Keywords: česká kinematografie; krátký film; práce producenta; filmová distribuce; filmová produkce; filmová výroba; Česko. Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie; České filmové centrum; Česká televize Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Short film's problems from the producer's point of view

This bachelor thesis examines conditions for producing a short film in Czech Republic from a producer`s point of view. Firstly, the term `short film` is defined and put in context of Czech film ...

Netíková, Martina; OUKROPEC, Petr; KALLISTA, Jaromír
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení
Štěpánka Borýsková; Libor Jůn; Jan Švadlena; Pavel Scheufler
2018 - Czech
Stěžejní částí předkládané metodiky je charakterizování základních identifikačních znaků historických fotografických technik zastoupených v českém prostředí ve sbírkách a fondech paměťových institucích. Cílem této metodiky je vytvoření metodické příručky pro identifikaci konkrétních historických fotografických technik jakožto nezbytného kroku pro adekvátní ochranu historických fotografií. Keywords: pozitivy; negativy; ušlechtilé tisky; fotografické techniky Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení

Stěžejní částí předkládané metodiky je charakterizování základních identifikačních znaků historických fotografických technik zastoupených v českém prostředí ve sbírkách a fondech paměťových ...

Štěpánka Borýsková; Libor Jůn; Jan Švadlena; Pavel Scheufler
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Cameraless photography of Běla Kolářová
Tomková, Zuzana; LEDVINA, Josef; DVOŘÁK, Tomáš
2018 - Czech
The first part presents a brief summary of the historical genesis of cameraless photography in the context of the general history of photography. In line with G. Batchen's concept, the work emphasizes the autonomy of this technological and expressive process and qualitative comparability with the procedures and manifestations of classic camera photography. This "photographic history" culminates in the development of avant-garde photographic experiments, especially in the systematic development of Man Ray's "rayograms." Against the avant-garde concept (dadaism, Bauhaus, elements of graphic constructivism) is defined the concept of Běla Kolářová from the beginning of the sixties of the 20th century, which forms the very theme of the work. Specific procedures and concrete results of Běla Kolářová´s work ("artificial negatives", "X-rays of the circle", "light drawings") are observed in the context of the creative experiments of the Czech art scene of the time: visual poetry, J. Kolář's collages, Czech informel, neoconstructivism and geometric abstraction, „Confrontation“ and „Crossroad“ groups, etc. The originality of Kolářová's contribution is reflected through the analysis of the interpretation works of the Czech kunsthistory (J. Hlaváček, J. Valoch, K. Císař, J. Padrta and others). It is emphasized in what Kolářová's creation of photograms exceeds conventional classifications, and what specifically refers to non-derived creative resources and conceptualizations (M. Duchamp, R. Caillois, surrealism, W. Benjamin). From these comparative aspects, the conclusions are generalizing the contribution and importance of the cameraless photography of Běla Kolářová as a legitimate part of the history of Czech visual art of the second half of the 20th century. Úvodní část práce přináší stručné shrnutí historické geneze bezkamerové fotografie v kontextu obecných dějin fotografie. V souladu s koncepcí G. Batchena práce zdůrazňuje autonomii tohoto technologického a vyjadřovacího postupu a kvalitativní souměřitelnost s postupy a projevy klasické kamerové fotografie. Tato „historie fotogramu“ vrcholí v rozvoji avantgardních fotografických experimentací, zejména v systematickém rozpracování Man Rayových „rayogramů“. Vůči avantgardnímu konceptu (dadaismus, Bauhaus, prvky grafického konstruktivismu) se vymezuje pojetí Běly Kolářové z počátku 60. let 20. století, jež tvoří vlastní téma práce. Specifické postupy a konkrétní výsledky její tvorby („umělé negativy“, „rentgenogramy kruhu“, „kresby světlem“) jsou sledovány v kontextu tvůrčích experimentací české umělecké scény té doby: vizuální poezie, koláže J. Koláře, český informel, neokonstruktivismus a geometrická abstrakce, skupiny Konfrontace a Křižovatka. Originalita přínosu Běly Kolářové je reflektována skrze analýzu interpretačních prací české kunsthistorie (J. Hlaváček, J. Valoch, K. Císař, J. Padrta aj.). Práce zdůrazňuje, čím se její tvorba fotogramů konvenčním klasifikacím vymyká a v čem konkrétně se vztahuje k neodvozeným tvůrčím zdrojům a konceptualizacím (M. Duchamp, R. Caillois, surrealismus, W. Benjamin). Z těchto komparativních aspektů vyplývají závěry zobecňující přínos a význam bezkamerové fotografie Běly Kolářové jako legitimní části dějin českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století. Keywords: fotogram; teorie fotografie; česká fotografie; fotografky; výtvarné umění; geometrická abstrakce (umění); 2. polovina 20. století; Kolářová, Běla, 1923-2010 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Cameraless photography of Běla Kolářová

The first part presents a brief summary of the historical genesis of cameraless photography in the context of the general history of photography. In line with G. Batchen's concept, the work emphasizes ...

Tomková, Zuzana; LEDVINA, Josef; DVOŘÁK, Tomáš
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Recent Chinese Independent Documentary film (1990-2018) and its Relantionship to Practice of Censorship
Honcoop, Haruna; BENDOVÁ, Helena; LOMOVÁ, Olga
2018 - Czech
This diploma thesis describes the situation of independent documentary film in the People’s Republic of China (PRC) over the last three decades (1990–2018), dividing the period into three phases. Focusing on key filmmakers and their work, the thesis illustrates the obstacles and opportunities that independent filmmakers navigate when producing and distributing films outside of the system of censorship. The PRC’s censorship system is described in a short historical review which culminates in the recently-issued Censorship Law of 2017 and its practical provisions, thus clarifying the mechanisms of surveillance and regulation which affect how documentary filmmakers work. Important film festivals and centres of the independent documentary movement are described in chronological order, as well as the disappearance of such activities following the accession to power of the current ruling elite in 2012. Because recent conditions prohibit the free distribution of non-censored films, this thesis pays attention to important support provided by international documentary film festivals, their programmers and curators, and archivists and researchers from Western universities. Finally, the thesis analyzes filmmakers‘ reactions to the current situation, which range from ignorance and obedience, through self-censorship to protest resulting in imprisonment or exile. Finally, the thesis mentions the methods in totalitarian China of nowadays used in controlling the filmmakers and the complete society through digital technologies. Diplomová práce popisuje situaci posledních 30 let vývoje (1990­–2018) v nezávislé dokumentární kinematografii v ČLR a stručně toto období periodizuje do tří fází. Na příkladech klíčových dokumentárních tvůrců ilustruje tematiku, možnosti a úskalí produkce a distribuce, jež fungují nezávisle na oficiální dokumentární produkci, vně cenzurního systému. Cenzurní systém médií v v pystém je v práci ná. ční. je v době hrami v roce a postrkování v současné ého nezávislého filmového festivalu v ce v ČLR je v práci popsán a ilustrován na klíčových zákonech a nařízeních, které regulují filmový průmysl, aby bylo patrné, vůči jakým mechanismům se musí dokumentární filmaři vymezovat. Práce také popisuje důležité festivaly a centra čínského nezávislého dokumentárního filmu, které byly postupně uzavřeny s nástupem nové vládnoucí garnitury. Jako důležitou práce vyzdvihuje i roli zahraničních festivalů coby alternativní možnosti distribuce čínských nezávislých dokumentárních filmů vzhledem k tomu, že současná situace žádnou oficiální distribuci filmů bez cenzurní „dračí pečetě“ neumožňuje. Zmiňuje se i o zahraničních archivech a stavu bádání na západních univerzitách. Posledním tématem, kterým se práce zabývá, je typologie reakcí filmařů na danou situaci – od autocenzury po exil. V závěru se zmiňuje také o metodách kontroly v digitální éře. Keywords: čínská kinematografie; dokumentární film; nezávislý film; cenzura; filmové festivaly a přehlídky Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Recent Chinese Independent Documentary film (1990-2018) and its Relantionship to Practice of Censorship

This diploma thesis describes the situation of independent documentary film in the People’s Republic of China (PRC) over the last three decades (1990–2018), dividing the period into three phases. ...

Honcoop, Haruna; BENDOVÁ, Helena; LOMOVÁ, Olga
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Psychoanalysis like a narative tool
Dvořák, Michal; MALIMÁNEK, Karel; BROTHÁNEK, Adam
2018 - Czech
We see the film like a reality because our perception of the film is like a reality around us. Movie as a dream and like a dream has unique tools how describe our soul and unconscious processes. This advantage is a crucial for my research, how can be useful for understanding how our unconscious works. C. G. Jung and Joseph Campbell and his work helps me with looking for the answer. How can film speak to us through the psychological layer instead of the narrative layer. Film je medium, které vnímáme jako svět kolem nás. Zároveň má jedinečnou schopnost se podívat i do naší duše. Jelikož film a sen mají blíže, než si můžeme myslet a odkrývá nám tajemství archetypů a jejich význam pro naši společnost. Díky analytické psychologii C. G. Junga a práce Josepha Campbella se tato práce pokouší najít klíč k tomu, jakým způsobem mohou filmy komunikovat psychologickou linkou namísto linky narativní. Keywords: francouzská kinematografie; americká kinematografie; psychoanalýza; analytická psychologie; filmová dramaturgie; analýzy filmových děl; Campbell, Joseph, 1904-1987; Jung, Carl Gustav, 1875-1961; Lynch, David, 1946- Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Psychoanalysis like a narative tool

We see the film like a reality because our perception of the film is like a reality around us. Movie as a dream and like a dream has unique tools how describe our soul and unconscious processes. This ...

Dvořák, Michal; MALIMÁNEK, Karel; BROTHÁNEK, Adam
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Cinema of transgression
Čejková, Karolína; DAŇHEL, Jan; BLAŽÍČEK, Martin
2018 - Czech
This bachelor thesis deals with loose American group of filmmakers from 80s which is called Cinema of Transgression. It explores films of Nick Zedd, Richard Kern and David Wojnarowicz. The thesis is trying to find a common formal practise which were used by the filmmakers to confront the viewer. Thanks to light explanation of the term transgression, in interpretation of Georges Bataille, reader can view those films in a new perspective. The thesis is trying to understand motivations, creation and its process and reason of death of those films. Tato bakalářská práce se zabývá americkým volným hnutím z 80. let s názvem Cinema Of Transgression. Zkoumá filmová díla stěžejních tvůrců Nicka Zedda, Richarda Kerna a Davida Wojnarowicze. Práce se snaží analyzováním jednotlivých děl nalézt společné výrazové prostředky, které jednotliví filmaři používali ke konfrontaci diváka. Díky nastínění samotného pojmu transgrese v interpretaci Georgese Bataille, nabízí čtenáři možnost nahlížet na hnutí v nové perspektivě. Zároveň díky jejímu zkoumání se snaží pochopit motivace, vznik, proces tvorby a důvod zániku těchto děl. Keywords: americká kinematografie; filmová teorie; analýzy filmových děl; 80. léta 20. století; Zedd, Nick, 1958-; Kern, Richard, 1954-; Wojnarowicz, David, 1954-1992 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Cinema of transgression

This bachelor thesis deals with loose American group of filmmakers from 80s which is called Cinema of Transgression. It explores films of Nick Zedd, Richard Kern and David Wojnarowicz. The thesis is ...

Čejková, Karolína; DAŇHEL, Jan; BLAŽÍČEK, Martin
Akademie múzických umění v Praze, 2018

The Specific Aspects Of a TV Production In an International Hub
Vacík, Jakub; KRUML, Milan; VLACH, Jiří
2018 - Czech
This thesis focuses on production specifics of TV format hubs. The term hub is being identified and put in the context. In further sections there are examples of Czech TV formats that were produced in the international production hubs. The thesis looks at different production approaches within the hub productions and explores the advantages and disadvantages of such production environment. A reflection at the end examines if there is a possibility of building a production hub in the Czech Republic. Práce se zabývá problematikou produkčních hubů. Pojem je zde definován a zařazen do kontextu. Dále jsou uváděny příklady českých televizních pořadů, které vznikly v mezinárodních hubech. Zabývám se jejich odlišnostmi a zkoumám výhody a nevýhody výroby televizního pořadu v takovém prostředí. Závěrem pak nabízím úvahu o možnosti vybudování produkčního hubu v České republice. Keywords: produkční hub; filmová produkce; reality show; televizní pořady; televize; televizní adaptace; práce produkčního Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
The Specific Aspects Of a TV Production In an International Hub

This thesis focuses on production specifics of TV format hubs. The term hub is being identified and put in the context. In further sections there are examples of Czech TV formats that were produced in ...

Vacík, Jakub; KRUML, Milan; VLACH, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases