Number of found documents: 33597
Published from to

Brownfield Regeneration in the Czech Republic in the 2007-2013
ZAJÍČKOVÁ, Tereza
2019 - Czech
In the Czech Republic, but elsewhere in the world, there are areas, buildings or complexes that have lost their previous use and have been dilapidated or used little. This diploma thesis aims to map out how big brownfield problems are in individual regions of the Czech Republic and whether the regions themselves help to solve this unsatisfactory situation. The partial objective was to evaluate the use of available financial resources provided by the European Union in the 2007-2013 programming period for projects related to brownfield regeneration in the Czech Republic. V České republice, ale i kdekoliv jinde na světě, se nacházejí plochy, budovy či celé areály, které už pozbyly své předchozí využití a od té doby chátrají nebo jsou využívány jen málo. Tato diplomová práce si dala za cíl zmapovat o jak velký problém s brownfieldy se jedná v jednotlivých krajích České republiky a zda kraje vlastní iniciativou napomáhají tento nevyhovující stav řešit. Dílčím cílem pak bylo zhodnocení využití dostupných finančních zdrojů poskytnutých Evropskou unií v programovém období 2007 - 2013 na projekty související s regenerací brownfieldů v tuzemsku. Keywords: Brownfield; greenfield; projekty na regeneraci brownfieldů; Operační programy Evropské unie; Brownfields; greenfields; projects for brownfield regeneration; European Union operational programs Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Brownfield Regeneration in the Czech Republic in the 2007-2013

In the Czech Republic, but elsewhere in the world, there are areas, buildings or complexes that have lost their previous use and have been dilapidated or used little. This diploma thesis aims to map ...

ZAJÍČKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Analysis of helpdesk system requirements in company dealing with development of information systems and outsourcing of payroll and human resources
PEROUTKA, David
2019 - Czech
The topic of this diploma thesis is focused on the analysis of the company's requirements for the selection of a system to support communication with customers - helpdesk. The beginning of the work is devoted to theoretical basics of helpdesk systems such as trouble ticket life cycle or knowledge base system. Furthermore, the use of the helpdesk system is described from the point of view of usage and then from the point of view of the roles that occur when using this system. At the end of the theoretical part are described ECS systems, which the helpdesk system is part of. The practical part describes the company for which this work is processed and its functional requirements for the selected system and systems directly related to it. In addition, 4 available solutions are selected, which include their pros and cons and then are evaluated based on seven criteria. The best solution is recommended to the company for selection. In the end of the work, the course of implementation of the solution chosen by the company is outlined. Téma této diplomové práce je zaměřeno na analýzu požadavků společnosti na výběr systému na podporu komunikace se zákazníky - helpdesk. Začátek práce je věnovaný teoretickým základům týkajících se helpdeskových systémů jako je například životní cyklus trouble ticketu nebo systém znalostní báze. Dále je popsáno využití helpdeskového systému z pohledu způsobu použití a následně z pohledu rolí, které se vyskytují při využívání tohoto systému. Na konec teoretické části jsou popsány ECS systémy, kterých je helpdeskový systém součástí. V praktické části je popsána společnost, pro kterou je tato práce zpracovávána a její funkční požadavky na vybíraný systém a systémy s ním bezprostředně související. Dále jsou vybrána 4 dostupná řešení, u kterých jsou uvedeny jejich klady a zápory a nakonec jsou na základě sedmi kritérií zhodnocena. Nejlepší řešení je doporučeno společnosti pro výběr. V záběru práce je nastíněn průběh implementace řešení, které si společnost vybrala. Keywords: Helpdeskový systém; trouble ticket; požadavky; znalostní báze; implementace; Helpdesk system; trouble ticket; requirements; knowledge base; implementation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analysis of helpdesk system requirements in company dealing with development of information systems and outsourcing of payroll and human resources

The topic of this diploma thesis is focused on the analysis of the company's requirements for the selection of a system to support communication with customers - helpdesk. The beginning of the work is ...

PEROUTKA, David
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Strategic development plan of the town
ŠVECOVÁ, Zdeňka
2019 - Czech
The aim of this thesis is to elaborata a strategic plan of development for the town of Lomnice nad Lužnicí. The work begins with a literature review, which contains a list of findings related to strategic planning including strategy, a set of regional development strategy documents, funding sources and more. To obtain the information needed to draw up a strategic plan a method of documentary inquiry, survey and structured interview were used. In the analytical part of the documentary survey, it was found that in the area of regional development, the higher territorial units have detailed current strategic development documents. The primary points of development listed in these documents are consistent with each other. The practical part of this work is made up by a detailed outline of a strategic plan for the development of the Lomnice nad Lužnicí. This outline includes characteristics of Lomnice nad Lužnicí, SWOT analysis, proposed priority areas of development and also includes measures for individual priority areas and development activities. Cílem tétom práce je vypracování návrhu strategického plánu rozvoje města Lomnice nad Lužnicí. Práce začíná literárním přehledem, který obsahuje výčet poznatků týkající se strategického plánování. Jako například co je to strategie, soustava strategických dokumentů v oblasti regionálního rozvoje, zdroje financování a další. Pro získání informací potřebných k sestavení návrhu strategického plánu byla použita metoda dokumentárního šetření, anketa a řízený rozhovor. V analytické části dokumentárním šetřením bylo zjištěno, že v oblasti regionálního rozvoje mají vyšší územně správní celky zpracovány aktuální strategické dokumenty rozvoje. A prioritní osy rozvoje, uvedené v těchto dokumentech jsou vzájemné souladu. V praktickou část této práce tvoří vlastní vypracovaný návrh strategického plánu rozvoje města Lomnice nad Lužnicí. Tento návrh se skládá z charakteristiky města Lomnice nad Lužnicí, SWOT analýzy, navržených prioritních oblastí rozvoje a dále obsahuje opatření k jednotlivým prioritním oblastem a aktivity rozvoje. Na závěr k navrženým činnostem je uveden způsob financování, monitoringu a vyhodnocování jednotlivých projektů. Keywords: Strategické dokumenty rozvoje Prioritní oblasti rozvoje Územní samospráva Město Lomnice nad Lužnicí; Strategic Development Documents Priority areas for development Territorial self-government The town Lomnice nad Lužnicí Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Strategic development plan of the town

The aim of this thesis is to elaborata a strategic plan of development for the town of Lomnice nad Lužnicí. The work begins with a literature review, which contains a list of findings related to ...

ŠVECOVÁ, Zdeňka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Strategy of community-led local development (2014-2020) SCLLD
KOUBKOVÁ, Michaela
2019 - Czech
The aim of the paper was the comparison of performance indicators of selected local action groups for the program period of 2007-2013. For the comparison, the Local Action Group Blatensko and the Local Action Group Strakonicko were selected. Both groups are located in South Bohemia and were suitable for comparison. The theoretical part is focused on the characteristics of the LEADER method, its principles, history and origin. Then the focus shifts on explaining terms such as local action group, their standards, community-led local development, evaluation and monitoring. In the practical part, selected performance indicators which are used to evaluate LAG activity were analyzed. The result of this work was evaluation and comparison of selected LAGs. According to the analyzes, we have concluded that LAG Strakonicko is more successful and more efficient. The reason is better processing of the strategic plan and the Strategic document LEADER 2007-2013 itself. Cílem práce byla komparace ukazatelů výkonnosti vybraných místních akčních skupin za programové období 2007-2013. Pro porovnání byly vybrány Místní akční skupina Blatensko a Místní akční skupina Strakonicko. Obě dvě skupiny se nacházejí v Jižních Čechách a byly vhodné pro komparaci. Teoretická část práce byla zaměřena na charakteristiku metody LEADER, její principy, historii, vznik. Poté na vysvětlení pojmů jako místní akční skupina, jejich standardy, komunitně vedený místní rozvoj, evaluace a monitoring. V praktické části byly analyzovány vybrané ukazatele výkonnosti, které slouží k vyhodnocení aktivity MAS. Výsledkem práce byla evaluace a komparace vybraných MAS. Podle provedených analýz jsme dospěli k závěru, že MAS LAG Strakonicko je úspěšnější a výkonnější. Důvodem je lepší zpracování strategického záměru i samotného Strategického dokumentu LEADER 2007-2013. Keywords: Místní akční skupina; metoda LEADER; komunitně vedený místní rozvoj; ukazatele výkonnosti; strategický záměr; Local action group; LEADER method; community-led local development; performance indicators; strategic intention Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Strategy of community-led local development (2014-2020) SCLLD

The aim of the paper was the comparison of performance indicators of selected local action groups for the program period of 2007-2013. For the comparison, the Local Action Group Blatensko and the ...

KOUBKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

EU legislative process during and after Brexit.
JAKUBCOVÁ, Lucie
2019 - Czech
The aim of this thesis is description of the EU legal process during and after Brexit. The thesis includes description of functioning of European Union institutions. Also, there is a description of the legislative process, a description of the course of the referendum on Brexit and a summary of the impacts, especially the economic ones. One of main themes of the practical part is the analysis of changes that will occur in institutions after the departure of Great Britain - what will be the new composition and what specific changes will happen here. In the practical part, the research question was set: How will the failure of the British mandate influence the course of voting in the EU Council? For finding answer on the research question, was made an analysis of legal acts which was approved by the ordinary legislative procedure 2014-2018. There is a special focus on the UK position during the vote analysis. The analysis is based on data that comes from the EU portal, which allows access to EU law - Eur-lex.europa.com. Data was collected and divided by reference years and by the country's position. Cílem práce je popsat legislativní proces v EU během a po Brexitu. Práce obsahuje popis fungování institucí Evropské unie. Dále je zde popsán legislativní proces a popis průběhu referenda o Brexitu a souhrn dopadů, zejména ekonomických. Jedním z hlavních témat praktické části je analýza změn, ke kterým dojde v evropských institucích po odchodu Velké Británie. V praktické části byla stanovena výzkumná otázka: Jak ovlivní odchod britského mandátu průběh hlasování v Radě EU? Pro zodpovězení výzkumné otázky byla provedena analýza právních aktů schválených řádným legislativním postupem 2014-2018. Zvláštní pozornost je věnována pozici Spojeného království během hlasování. Analýza je založena na údajích pocházejících z portálu EU, který umožňuje přístup k právu EU - Eur-lex.europa.com. Data byla shromažďována a seřazena podle let a pozice země. Keywords: Brexit; Evropská unie; Velká Británie; ekonomika; právo; změny v institucích; legislativní proces; Brexit; European union; Great Britain; economics; law; changes in institutions; legal process Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
EU legislative process during and after Brexit.

The aim of this thesis is description of the EU legal process during and after Brexit. The thesis includes description of functioning of European Union institutions. Also, there is a description of ...

JAKUBCOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Marketing communication of chosen company
KROUŽKOVÁ, Lucie
2019 - Czech
The aim of this diploma thesis is to collect data and to analyze the current marketing communication of the selected company and then evaluate its effectiveness.The thesis identified the shortcomings of this company's marketing communication, suggested suitable improvements and introduced examples of their implementation in the new marketing communication plan. Cílem této diplomové práce je sběr dat a analýza současné marketingové komunikace vybrané firmy a následné zhodnocení její efektivity. Identifikování nedostatků, navržení možností zlepšení marketingové komunikace této firmy a uvedení příkladu jejich implementace do nového plánu marketingové komunikace. Keywords: marketing; marketingová komunikace; plán marketingové komunikace; komunikační mix; marketing; marketing communication; marketing communication plan; communication mix Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Marketing communication of chosen company

The aim of this diploma thesis is to collect data and to analyze the current marketing communication of the selected company and then evaluate its effectiveness.The thesis identified the shortcomings ...

KROUŽKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Development of tourism product in South Bohemia for target group of families with children
MATĚJČKOVÁ, Martina
2019 - Czech
The aim of this work is to analyze the current state of tourism development for the target group family with children. The analysis was first made on the basis of Mystery shopping, controlled interviews, and a proposal of a suitable solution for the target group of families with children was made based on the data. Cílem této práce je analýza současného stavu rozvoje cestovního ruchu pro cílovou skupinu rodina s dětmi. Analýza byla provedena nejdříve na bázi Mystery shoppingu, řízených rozhovorů a na základě zjištěných údajů byl proveden návrh vhodného řešení pro cílovou skupinu rodiny s dětmi. Keywords: Cestovní ruch; Rodiny s dětmi; mystery shopping; řízené rozhovory; Tourism in Southbohemian region; Families with children; mystery shopping; interviews Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Development of tourism product in South Bohemia for target group of families with children

The aim of this work is to analyze the current state of tourism development for the target group family with children. The analysis was first made on the basis of Mystery shopping, controlled ...

MATĚJČKOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Selected problems of food legislation in Czech Republic
KOPECKÁ, Štěpánka
2019 - Czech
This diploma thesis was about problems of food law in Czech Republic. The aim of this diploma thesis was finding opinion and attitudes of Czech consumers and finding out how works supervisory authority in this part of food law (mass caterers). In the theoretical part was explained who is consumer and how is consumer protection in Czech Republic. There was described actual wording of food law legislation and supervisory authorities. In work was analyzed statistics. Practical part of this diploma thesis was divided into two parts. First part was focused on consumers. There was an online survey. This research investigated if consumers were interested in modern trends in catering. How often they eat out of home. Whether consumers know a supervisory authorities in Czech food law. If they know project Potraviny na pranýři. Second part was focused on supervisory authorities and mass caterers. There were in-depth controlled interviews with supervisory authorities like SVS, SZPI, KHS. For finding the opinions of all the were in-depth controlled interviews with representatives of school cafeteria, restaurant and coffee house. Based on the results obtained by this research, there were recommended three suggestions for improvement. Tato diplomová práce byla o problémech v potravinovém právu v České republice. Cílem této diplomové práce bylo zjištění názoru a postoje českých spotřebitelů a činnost příslušných dozorových orgánů v této oblasti potravinového práva (společné stravování). V teoretické části bylo vysvětleno, kdo je spotřebitel a jaká je ochrana spotřebitele v České republice. Bylo zde popsán aktuální stav potravinového práva, legislativa a dozorové orgány. V práci byly analyzovány statistiky. Praktická část této diplomové práce byla rozdělena do dvou částí. První část byla zaměřena na spotřebitele. Byl zde proveden online dotazníkový výzkum. Tento výzkum zkoumal, zda se spotřebitelé zajímají o moderní trendy ve stravování. Jak často jí mimo domov. Zda spotřebitelé znají dozorové orgány v oblasti Českého potravinového práva. Zda znají projekt Potraviny na pranýři. Druhá část byla zaměřena na dozorové orgány a na provozy společného stravování. Byly zde provedeny řízené hloubkové rozhovory s dozorovými orgány jako SVS, SZPI, KHS. Pro zjištění názoru všech stran zde byly také rozhovory se zástupci školních jídelen, restaurací a kavárny. Na základě výsledků z tohoto výzkumu byly navrhnuty tři návrhy na zlepšení. Keywords: potravinové právo; dozorové orgány; ochrana spotřebitele; společné stravování; food law; supervisory authorities; consumer protection; mass caterers Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Selected problems of food legislation in Czech Republic

This diploma thesis was about problems of food law in Czech Republic. The aim of this diploma thesis was finding opinion and attitudes of Czech consumers and finding out how works supervisory ...

KOPECKÁ, Štěpánka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Innovative Activity and Efficiency of Using the Factor of Labor in the Company
HŮLOVÁ, Šárka
2019 - Czech
The diploma thesis is focused on the evaluation of the impact of innovation activities and their impact on labor productivity in the selected company. The theoretical part is dedicated to the literary review of terms like innovation, human capital, and efficiency. The practical part contains a description of the chosen company, financial analysis, and Human Resources management. The most significant innovations in the past seven years were selected for the examination of the influence on labor productivity. Cílem diplomové práce je posoudit vliv inovačních aktivit na efektinost využívání výrobního faktoru práce ve zvoleném podniku. Teoretická část práce se zabývá problematikou inovací, lidského kapitálu a produktivitou. Praktická část práce představuje vybraný podnik, je vytvořena vlastní fianční analýza a popisem inovačních aktivity tohoto podniku. Pro účely této práce byla vybrána společnost s ručením omezeným Avire, která sídlí v Českých Budějovicích. V závěru práce se nachází popis nejzásadnějších inovací firmy a je pousouzen jejich viliv na produktivitu práce. Keywords: inovace; inovační proces; lidské zdroje; produktivita práce; finanční analýza; innovation; innovation process; human resources; efficiency of labor Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Innovative Activity and Efficiency of Using the Factor of Labor in the Company

The diploma thesis is focused on the evaluation of the impact of innovation activities and their impact on labor productivity in the selected company. The theoretical part is dedicated to the literary ...

HŮLOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

The position of the young generation on the labour market in the Czech Republic and Spain after 2007
PRAVDÍKOVÁ, Barbora
2019 - Czech
The thesis deals with the unemployment of young people in two selected EU countries, namely the Czech Republic and Spain. The main aim of the thesis is to analyze the position of the young generation in the labor market in the selected EU countries and their comparison. The partial objective is to evaluate the currently used tools of active employment policy, identify barriers to implementation and propose possible solutions to unemployment of this target group in selected countries. The analysis focuses not only on the overall unemployment rate of the monitored age category, but also on the development of the number of unemployed by type of education and sex. Last but not least, information is also provided in relation to the unemployment rate in individual NUTS 2 cohesion regions in the above countries. The reference period is between 2007 and 2017. Diplomová práce se zabývá nezaměstnaností mladé generace ve dvou zvolených zemích EU, kterými jsou Česká republika a Španělsko. Hlavním cílem práce je analyzování postavení mladé generace na trhu práce ve zvolených státech EU a následná jejich komparace. Dílčím cílem je zhodnocení současně využívaných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, identifikování bariér uplatnění a navržení možných řešení nezaměstnanosti této cílové skupiny ve vybraných zemích. Analýza se zaměřuje nejen na celkovou míru nezaměstnanosti sledované věkové kategorie, ale také dochází ke sledování vývoje počtu nezaměstnaných dle typu vzdělání a pohlaví. V neposlední řadě jsou poskytnuty rovněž informace v souvislosti s mírou nezaměstnanosti v jednotlivých regionech soudržnosti NUTS 2 ve výše uvedených zemích. Sledované období je v rozmezí 2007 - 2017. Keywords: trh práce; mladá generace; nezaměstnanost; aktivní politika zaměstnanosti; regiony soudržnosti; ekonomická krize; labour market; young generation; unemployment; active employment policy; cohesion regions; economic crisis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The position of the young generation on the labour market in the Czech Republic and Spain after 2007

The thesis deals with the unemployment of young people in two selected EU countries, namely the Czech Republic and Spain. The main aim of the thesis is to analyze the position of the young generation ...

PRAVDÍKOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases