Number of found documents: 33374
Published from to

Author book - Apology / Reconciliation (theoretical - practical thesis)
PALMOVÁ, Věra
2019 - Czech
The theoretical part focuses on the theme of the book - letter print - from the technical point of view. Further it explores the history, origin and various forms of a book. The thesis includes also chapters about a copyright book and the term " bibliophile". It also gives brief information about the graphic art, especially the technique of gravure. In the last part it aims at two personalities of Czech culture - a painter and graphic artist Jiří John and Jan Skácel. The practical part of the thesis is conceived as a folder that includes series of graphics accompanied with poetic texts. The graphic works are made by dry needle. The texts are written by Jan Skácel. The topic of the the copyright book expresses the author´s memories of her grandmother. The topics of each graphic work depicts the psychology of the contrast between the oldness and the youth and at the same time of the loss of a close person. The practical part should be also a sort of bibliophile. Diplomová práce s názvem "Omluva/smíření" sestává ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na téma knihy - po stránce technické - knihtisku, dále se věnuje zkoumání historie vzniku a obměnám podoby knihy. Zařazené budou kapitoly o autorské knize a pojmu "bibliofilie". Ve stručnosti také podá informace o grafice, zejména technice hlubotisku. V poslední části se práce zaměří na dvě osobnosti české kultury - malíře a grafika Jiřího Johna a básníka Jana Skácela. Praktická část diplomové práce bude pojata jako leporelo obsahující sérii grafik, které budou doprovázeny básnickými texty. Grafiky budou provedeny suchou jehlou, doprovodným textem budou vybrané básně Jana Skácela. Téma autorské knihy bude pojato jako vzpomínka na babičku autorky. Téma jednotlivých grafik se bude snažit vystihnout psychologii kontrastu mezi stářím a mládím a zároveň ztráty blízkého člověka. Praktická část má být také určitou podobou bibliofilie. Keywords: kniha; bibliofilie; autorská kniha; leporelo; písmo; fotografie; báseň; Josef Váchal; Jiří John; Jan Skácel; grafika; suchá jehla.; book; bibliophile; copyright book; folder; font; photograph; poem; Josef Váchal; Jiří John; Jan Skácel; graphics; dry needle. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Author book - Apology / Reconciliation (theoretical - practical thesis)

The theoretical part focuses on the theme of the book - letter print - from the technical point of view. Further it explores the history, origin and various forms of a book. The thesis includes also ...

PALMOVÁ, Věra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Care for the Seniors at Home Environment and in Nursing Home
ONDŘASINOVÁ, Andrea
2019 - Czech
The bachelor thesis is focused on care of the elderly in the home environment and in the nursing home. The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is devoted to the definition of the senior, aging and old age, and the division of the old age and seniors'needs. Hereinafter, the state policy of the Czech Republic and the legislativ in force is described, and the next is a description of the financial area of the state policy and the social services in relation to the seniors. The practical part is focused on a research of the care in the home environment and the care in the nursing home. The research has been set to the method of case studies that copares aspects of the home care and the care in the nursing home. The study was carried out in the nursing house of Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec. Keywords: Senior; stáří; potřeby; státní politika; finance; pečovatelská služba; Senior; old age; needs; state policy; finance; nursing service Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Care for the Seniors at Home Environment and in Nursing Home

The bachelor thesis is focused on care of the elderly in the home environment and in the nursing home. The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is devoted to the ...

ONDŘASINOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Forest kindergarten as a way to nature
CVRČKOVÁ, Luisa
2019 - Czech
The Bachelor thesis deals with forest kindergarten as a type of preschool education. The theoretic part includes an introduction to educational concept and philosophy that forest kindergartens are based on. It also looks at a question how forest kindergarten and nature can develop and cultivate kids in preschool age and deals with the educator-guide role in forest kindergarten. In the case study within the qualitative research a particular forest kindergarten, its formation and the process of development up to present day is introduced. The statements of parents about their motivation to send their own children into this type of education and the statements of some educators-guides about their motive for working in kindergarten are included as well. All these motives and comments arise from by in-depth interviews  which were hold with these people. Forest kindergartens are seen as a specific phenomenom of coming back to something that is natural and close for human being. Bakalářská práce se zabývá LMŠ jako jednou z cest předškolního vzdělávání. V teoretické části je představena vzdělávácí koncepce a filosofie, ze které LMŠ vychází. Jakým způsobem rozvíjí LMŠ a příroda dítě v předškolním věku a v neposlední řadě poukazuje na roli pedagoga - průvodce v LMŠ. V případové studii v rámci kvalitativního výzkumu je zde představena jedna konkrétní LMŠ, její vznik a trvání až do dnešních dnů. Dále se zde formou hloubkových rozhovorů rozkrývají motivy rodičů k návštěvování takového typu zařízení i motivy pedagogů průvodců pracujících v tomto typu zařízení. LMŠ zde vystupují jako určitý fenomén, jakýsi návrat k něčemu přirozenému, člověku i přírodě blízkému. Keywords: lesní mateřská škola; příroda; předškolní věk; pedagog-průvodce; forest kindergarten; nature; preschool age; educator-guide Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Forest kindergarten as a way to nature

The Bachelor thesis deals with forest kindergarten as a type of preschool education. The theoretic part includes an introduction to educational concept and philosophy that forest kindergartens are ...

CVRČKOVÁ, Luisa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Folk customs. The Art Project for 1st Grade of Elementary School. (theoretical - project thesis)
KUBÁTOVÁ, Gabriela
2019 - Czech
This thesis is focused on the traditions and customs of the Czech lands. The aim was to connect as many educational areas as possible. Main emphasis was put on the visual rendering as well as the historical context of traditions and customs. The main objective was to create a exceptional complex of Czech uniques that can be used in the art lessons at primary school. Tato diplomová práce je zaměřena na tradice a zvyky českých zemí. Snahou bylo propojit co nejvíce vzdělávacích oblastí. Hlavní důraz byl kladen na výtvarné ztvárnění, ovšem nejsou opomenuty ani historické souvislosti všech tradic a zvyků. Hlavním cílem bylo vytvořit komplex jedinečných českých unikátů, které lze využít v praxi v hodinách výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy. Keywords: Tradice; zvyky; základní škola; lidové; náboženství; křesťanství; Česká republika; výtvarná výchova; učitel; žák; projekt.; Traditions; customs; primary school; folklore; religion; the Czech Republic; art; teacher; pupil; project. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Folk customs. The Art Project for 1st Grade of Elementary School. (theoretical - project thesis)

This thesis is focused on the traditions and customs of the Czech lands. The aim was to connect as many educational areas as possible. Main emphasis was put on the visual rendering as well as the ...

KUBÁTOVÁ, Gabriela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

"Walking the Nature" Series of intermediate realizations in the landscape.
BALADOVÁ, Barbora
2019 - Czech
This diploma thesis "Nature Travels" is divided into two parts - theoretical and practical. It deals with an issue of human nature and reacts at it from the position of author´s creativity which is based on study of philosophy. The theoretical part deals particularly with two concepts, namely nature and physis. It deals with a development of an individual and society within our environment and how it influences us. "Nature Travels" are recorded in three short videos cut from silent films. They show how we can percept nature being part of it. Simultaneously they also show which forces attack us in urban environment and distract us from the essential issues. Diplomová práce "Toulky přírodou" je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem filosofie. Teoretická část se podrobně věnuje vývoji dvou pojmů, a to příroda a přirozenost. Zabývá se vývojem jedince a společnosti v prostředí, ve kterém žijeme, a tím, jaký má na nás vliv. Toulky přírodou jsou zaznamenány na třech krátkých videích, sestřihaných z němých snímků. Jsou ukázkou toho, jak můžeme přírodu vnímat, když jsme její součástí. Současně jsou také ukázkou toho, jaké podněty na nás útočí v městském prostředí a odvádějí naši pozornost od podstatného. Keywords: fysis; přirozenost; příroda; životní prostředí; ekologie; antropologie; smyslové vnímání; physis; nature; nature; environment; ecology; anthropology; sensual perception. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Walking the Nature" Series of intermediate realizations in the landscape.

This diploma thesis "Nature Travels" is divided into two parts - theoretical and practical. It deals with an issue of human nature and reacts at it from the position of author´s creativity which is ...

BALADOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

The Railway Station - Czech Post-war Painting Focused on Urban Landscape
PALUŠOVÁ, Mária
2019 - Czech
This diploma thesis called The Railway Station - The Introduction of the Theme of Urban Landscape Shaped by the Industrial Revolution in Czech Painting of 1930s and 1940s is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the czech painting of the thirties and fourties mainly. The painting of this period reacts on the development of the cities after the industrial revolution and the change of the stands. The new situation was reflected by the artists originally. The theoretical part is focused on Group 42 and its members mainly. The artists and their pieces of work show the issues of the progress. Both parts, practical part mainly, put the emphasis on the phenomenon of the railway station. The railway station is connected with the development of the cities and it serves for the transport of people and goods. There is the outlining of the problem of artistically captured everyday reality of man living in the city in this thesis, there is the differentation of abstract and concrete imaging and its interconnection. The practical part contains photos, sketches and final painting. The railway station is depicted in the painting. The problem of reality and abstract and concrete imaging are expressed in the painting. Diplomová práce s názvem Nádraží - průnik tématu městské krajiny utvářené průmyslovou revolucí do české malby 30. a 40. let 20. století se dělí na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je zachycena česká malba první poloviny dvacátého století, která je spojena s rozvojem měst po průmyslové revoluci a člověkem nacházejícím se ve městě. Umělci se pokoušeli reflektovat novou situaci originálním způsobem, který je aktuální i dnes. Pozornost je věnována především Skupině 42 a jejím protagonistům. Práce obsahuje přehled umělců a reprezentativní výběr děl, které ukazují problém vztahu člověka k výzvám, které přináší moderní doba. V teoretické a převážně v praktické části je kladen důraz na fenomén nádraží, který je spojen s rozvojem měst, a slouží k přepravě osob a zboží. V práci je nastíněn problém pochopení výtvarně zachycené všední skutečnosti člověka žijícího ve městě, odlišení abstraktního a konkrétního a jejich vzájemné propojení. Součástí praktické části jsou fotografie, skici, úvahy a samotný obraz, který se pokouší o vyjádření tohoto problému. Keywords: skutečnost; technika; Skupina 42; nádraží; chodec; reality; technique; Group 42; railway station; walker Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Railway Station - Czech Post-war Painting Focused on Urban Landscape

This diploma thesis called The Railway Station - The Introduction of the Theme of Urban Landscape Shaped by the Industrial Revolution in Czech Painting of 1930s and 1940s is divided into two parts, ...

PALUŠOVÁ, Mária
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Rentz Museum of The Baroque printing in Kuks: exercise book for secondary school age. (practical - theoretic thesis)
ČEČKOVÁ, Květa
2019 - Czech
The aim of the theoretical part of this diploma thesis is to clarify the issue of creating worksheets as didactical aids in the intermediate form of teaching. The aim is also to partially introduce the history of book printing and the life and work of Michael Jindrich Rentz. The work is also devoted to the Rentz Museum itself as an inspirational resource for creating worksheets and teaching art education. The practical part of the diploma thesis tries to create functional and representative worksheets for pupils of middle and upper school age to the Rentz Museum of Baroque Printing at Kuksu. This part of the thesis contains the definition of worksheet objectives, pupils age specification, analysis of individual tasks, description of the format and appearance of worksheets. At the end of the thesis, reflection and evaluation of the resulting sheets will be made. Cílem teoretické části této diplomové práce je objasnění problematiky tvorby pracovních listů jako didaktické pomůcky v intermediální formě výuky. Cílem je taktéž částečné seznámení s historií knihtisku a životem a dílem Michaela Jindřicha Rentze. Práce se věnuje i samotnému Rentzovu muzeu jako inspiračnímu zdroji pro tvorbu pracovních listů a výuku výtvarné výchovy. Praktická část diplomové práce se snaží o vytvoření funkčních a reprezentativních pracovních listů pro žáky středního a staršího školního věku k objektu Rentzova muzea barokního knihtisku na Kuksu. Tato část práce obsahuje vymezení cílů pracovních listů, věkovou specifikaci žáků, rozbor jednotlivých úkolů, popis formátu a vzhledu pracovních listů. V závěru práce dojde i k reflexi a zhodnocení vzniklých listů. Keywords: pracovní listy; knihtisk; Rentz; galerijní animace; výtvarná výchova; worksheets; letterpress; Rentz; gallery animation; art education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rentz Museum of The Baroque printing in Kuks: exercise book for secondary school age. (practical - theoretic thesis)

The aim of the theoretical part of this diploma thesis is to clarify the issue of creating worksheets as didactical aids in the intermediate form of teaching. The aim is also to partially introduce ...

ČEČKOVÁ, Květa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Svatojiřská legenda a její odraz v porcelánovém papírmaše
HEJDUSOVÁ, Aneta
2019 - Czech
The diploma thesis deals with the legend of St. George, deals with its processing in the Renaissance Florence and presents monuments with this motif from Italy and Czech territory. The aim of the diploma thesis is the interconnection of the theoretical and practical part. Inspiration became the ceramic reliefs made by Renaissance artists, in particular the della Robbia family. The work will be supplemented by an unconventional technique of processing porcelain paper with the motive of St. George. The theoretical part discusses the life of St. George, deals with the mission of the saint and tells the legendary story of victory over the dragon. Also included are documents that provide a deeper analysis of the legend of St. John the Baptist, as well as the iconography that discusses the St George's legend from the point of view of Christian beliefs. In the practical part, the theoretical part will be used for the processing of composite material from paper and porcelain with motive of St. George the dragonslayer. Diplomová práce se zabývá legendou svatého Jiří, pojednává o jejím zpracování v renesanční Florencii a představuje památky s tímto motivem z Itálie a českého území. Cílem diplomové práce je propojení teoretické a praktické části. Inspirací budou keramické reliéfy zpracované renesančními umělci, konkrétně rodinou della Robbia. Práce bude doplněna netradiční technikou zpracování porcelánového papírmaše s motivem svatého Jiří. Teoretická část rozebírá život svatého Jiří, zabývá se posláním světce a vypráví legendární příběh o vítězství nad drakem. Součástí budou dokumenty, které poskytují hlubší rozbor svatojiřské legendy, a to i ikonografie, která rozebírá svatojiřskou legendu z pohledu křesťanské věrouky. V praktické části budou uplatněny poznatky z teoretické části k zpracování kompozitního materiálu z papíroviny a porcelánu s motivem sv. Jiří drakobijce. Keywords: Itálie; Luca della Robbia; papírmaše; porcelán; renesance; svatojiřská legenda; svatý Jiří; Italy; Luca della Robbia; Papermaker; Porcelain; Renaissance; St George's Legend; Saint George Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Svatojiřská legenda a její odraz v porcelánovém papírmaše

The diploma thesis deals with the legend of St. George, deals with its processing in the Renaissance Florence and presents monuments with this motif from Italy and Czech territory. The aim of the ...

HEJDUSOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Use of artetherapy in pre-school children
RŮŽIČKOVÁ, Andrea
2019 - Czech
This bachelor thesis deals with usage the art therapy at preschool children. Thesis is divided to theoretical and practical part. Theoretical part contains three main chapters introducing field realized in practical part. Practical part refers about art therapy with preschool children with special educational needs. In the beginning of practical part are defined thesis´s goals. Further, environment where the group took place was introduced. Information about meeting frequency, group division and structure of meeting and ethic´s aspects is defined. Attending children of art therapy group and individual meetings are briefly introduced. At the end of the theses it contains outcomes of used art therapy of preschool children, comparison of improvement in children´s art skills and description of difficulty the author has encountered. Bakalářská práce pojednává o vyuţití arteterapie u dětí předškolního věku. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly, které mají blíţe představit terén, ve kterém byla realizována praktická část. Praktická část referuje o arteterapeutické práci se skupinou předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na začátku praktické části jsou definovány stanovené cíle bakalářské práce. Dále je představeno prostředí, ve kterém skupina probíhala. Jsou udány informace týkající se četnosti setkávání, rozdělení dětí do skupin, všeobecné struktury sezení a etických aspektů. Stručně jsou představeny děti účastnící se arteterapeutické skupiny a popsána jednotlivá sezení. Na konci jsou uvedeny poznatky plynoucí z práce shrnující moţnosti vyuţití arteterapie při práci s dětmi předškolního věku, porovnání výtvarného posunu vybraných dětí a popis úskalí, se kterými se autorka setkala. Keywords: arteterapie; skupinová terapie; děti předškolního věku; art therapy; group therapy; preschool children Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Use of artetherapy in pre-school children

This bachelor thesis deals with usage the art therapy at preschool children. Thesis is divided to theoretical and practical part. Theoretical part contains three main chapters introducing field ...

RŮŽIČKOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Circadian clock genes in the circadian clock and photoperiodic timer in Pyrrhocoris apterus
CHODÁKOVÁ, Lenka
2019 - English
This thesis focuses on the circadian clock genes and their involvement in the photoperiodic time measurement in the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Application of the molecular biology methods enabled us to propose the architecture of circadian clockwork. We also investigated the role of several previously undescribed players in the circadian clock. Furthermore, by using molecular biology methods we focused on the involvement of core circadian clock genes in the photoperiodism. Keywords: circadian clock; circadian clock genes; photoperiodic timer; Pyrrhocoris apterus; RNAi Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Circadian clock genes in the circadian clock and photoperiodic timer in Pyrrhocoris apterus

This thesis focuses on the circadian clock genes and their involvement in the photoperiodic time measurement in the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Application of the molecular biology methods ...

CHODÁKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases