Number of found documents: 33312
Published from to

Care for the Seniors at Home Environment and in Nursing Home
ONDŘASINOVÁ, Andrea
2019 - Czech
The bachelor thesis is focused on care of the elderly in the home environment and in the nursing home. The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is devoted to the definition of the senior, aging and old age, and the division of the old age and seniors'needs. Hereinafter, the state policy of the Czech Republic and the legislativ in force is described, and the next is a description of the financial area of the state policy and the social services in relation to the seniors. The practical part is focused on a research of the care in the home environment and the care in the nursing home. The research has been set to the method of case studies that copares aspects of the home care and the care in the nursing home. The study was carried out in the nursing house of Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec. Keywords: Senior; stáří; potřeby; státní politika; finance; pečovatelská služba; Senior; old age; needs; state policy; finance; nursing service Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Care for the Seniors at Home Environment and in Nursing Home

The bachelor thesis is focused on care of the elderly in the home environment and in the nursing home. The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is devoted to the ...

ONDŘASINOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

"Walking the Nature" Series of intermediate realizations in the landscape.
BALADOVÁ, Barbora
2019 - Czech
This diploma thesis "Nature Travels" is divided into two parts - theoretical and practical. It deals with an issue of human nature and reacts at it from the position of author´s creativity which is based on study of philosophy. The theoretical part deals particularly with two concepts, namely nature and physis. It deals with a development of an individual and society within our environment and how it influences us. "Nature Travels" are recorded in three short videos cut from silent films. They show how we can percept nature being part of it. Simultaneously they also show which forces attack us in urban environment and distract us from the essential issues. Diplomová práce "Toulky přírodou" je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem filosofie. Teoretická část se podrobně věnuje vývoji dvou pojmů, a to příroda a přirozenost. Zabývá se vývojem jedince a společnosti v prostředí, ve kterém žijeme, a tím, jaký má na nás vliv. Toulky přírodou jsou zaznamenány na třech krátkých videích, sestřihaných z němých snímků. Jsou ukázkou toho, jak můžeme přírodu vnímat, když jsme její součástí. Současně jsou také ukázkou toho, jaké podněty na nás útočí v městském prostředí a odvádějí naši pozornost od podstatného. Keywords: fysis; přirozenost; příroda; životní prostředí; ekologie; antropologie; smyslové vnímání; physis; nature; nature; environment; ecology; anthropology; sensual perception. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Walking the Nature" Series of intermediate realizations in the landscape.

This diploma thesis "Nature Travels" is divided into two parts - theoretical and practical. It deals with an issue of human nature and reacts at it from the position of author´s creativity which is ...

BALADOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Use of artetherapy in pre-school children
RŮŽIČKOVÁ, Andrea
2019 - Czech
This bachelor thesis deals with usage the art therapy at preschool children. Thesis is divided to theoretical and practical part. Theoretical part contains three main chapters introducing field realized in practical part. Practical part refers about art therapy with preschool children with special educational needs. In the beginning of practical part are defined thesis´s goals. Further, environment where the group took place was introduced. Information about meeting frequency, group division and structure of meeting and ethic´s aspects is defined. Attending children of art therapy group and individual meetings are briefly introduced. At the end of the theses it contains outcomes of used art therapy of preschool children, comparison of improvement in children´s art skills and description of difficulty the author has encountered. Bakalářská práce pojednává o vyuţití arteterapie u dětí předškolního věku. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly, které mají blíţe představit terén, ve kterém byla realizována praktická část. Praktická část referuje o arteterapeutické práci se skupinou předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na začátku praktické části jsou definovány stanovené cíle bakalářské práce. Dále je představeno prostředí, ve kterém skupina probíhala. Jsou udány informace týkající se četnosti setkávání, rozdělení dětí do skupin, všeobecné struktury sezení a etických aspektů. Stručně jsou představeny děti účastnící se arteterapeutické skupiny a popsána jednotlivá sezení. Na konci jsou uvedeny poznatky plynoucí z práce shrnující moţnosti vyuţití arteterapie při práci s dětmi předškolního věku, porovnání výtvarného posunu vybraných dětí a popis úskalí, se kterými se autorka setkala. Keywords: arteterapie; skupinová terapie; děti předškolního věku; art therapy; group therapy; preschool children Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Use of artetherapy in pre-school children

This bachelor thesis deals with usage the art therapy at preschool children. Thesis is divided to theoretical and practical part. Theoretical part contains three main chapters introducing field ...

RŮŽIČKOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Harper Lee's Latest Novel and Its Literary Context
BOUDNÍKOVÁ, Aneta
2019 - English
The thesis deals with the Southern literature and its literary context and focuses on work by Harper Lee, primarily on her latest published novel Go Set a Watchman from 2015. The thesis first introduces a novel To Kill a Mockingbird, outlines the basic themes of morality, equality of rights and racial injustice in the context of social relations of a small town in the American South. The core of the thesis focuses on publishing history of the novel Go Set a Watchman, then compares its themes with Harper Lee's first novel and attempts to integrate the novel within the poetics of prose of American South in comparison with other authors of given provenance. Práce se bude zabývat kontextem americké jižanské literatury a soustředí se na dílo spisovatelky Harper Leeové, především na okolnosti vydání jejího posledního románu Go Set a Watchman v roce 2015. Práce nejprve představí román To Kill a Mockingbird, kde nastíní základní témata morálky, rovnoprávnosti a rasové diskriminace v kontextu společenských vztahů maloměsta amerického Jihu. Jádro práce se zaměří na okolnosti vzniku a vydání románu Go Set the Watchman, srovná jeho tématiku s prvním románem Harper Leeové a pokusí se dílo začlenit v rámci poetiky próz amerického Jihu ve srovnání s dalšími autory dané provenience. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Harper Lee's Latest Novel and Its Literary Context

The thesis deals with the Southern literature and its literary context and focuses on work by Harper Lee, primarily on her latest published novel Go Set a Watchman from 2015. The thesis first ...

BOUDNÍKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

The fruits according to their spreading - an educative material for the primary schools
MIKLASOVÁ, Lucie
2019 - Czech
The aim of this diploma thesis was to summarize the issue of different types of seed / fruit propagation and to propose teaching material containing elements of inquiry based education. In the presented research proposal, pupils focused on finding out how to spread the seeds / fruits through their own process. The pupils worked with the worksheet, a description of the selected plants and the presented tools. The research task was carried out in four schools. The pre-test was conducted with seven grade students and final testing with seventh-grade students. Even though selected pupils met for the first time with this type of learning, they were able to build their own practice and discuss each other's findings. Cílem této diplomové práce bylo shrnout problematiku různých typů šíření semen/plodů a navrhnout výukový materiál obsahující prvky badatelsky orientovaného vyučování. V předloženém návrhu badatelské úlohy se žáci zaměřovali na zjištění způsobu šíření daných semen/plodů pomocí vlastního postupu. Žáci pracovali s pracovním listem, popisem vybraných rostlin a předloženými pomůckami. Badatelská úloha byla uskutečněna na čtyřech školách. Pre-test probíhal se žáky sedmé třídy a konečné testování se žáky třech vesnických základních škol. I přesto, že vybraní žáci se s tímto typem výuky setkali poprvé, byli schopni sestavit vlastní postup a vzájemně diskutovat o svých zjištěních. Keywords: druhy šíření semen/plodů; badatelsky orientované vyučování; seed/fruit propagation types; inquiry based educations Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The fruits according to their spreading - an educative material for the primary schools

The aim of this diploma thesis was to summarize the issue of different types of seed / fruit propagation and to propose teaching material containing elements of inquiry based education. In the ...

MIKLASOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Mathematics in chemistry
ČECH, Adam
2019 - Czech
This work deals with mathematical topics in the chemistry curriculum for second grade of primary school. This work describes where and how mathematical procedures are used in chemical tasks. For comparison, there is shown an automated approach to the solution used by most chemistry students. Solution procedures are supplemented with word comments and important information is highlighted in color. This work can serve as a study material. Tato práce se zabývá matematickými tématy v učivu chemie pro 2. stupeň ZŠ. V práci je uvedeno, kde a jakým způsobem jsou využívány matematické postupy v chemických úlohách. Pro porovnání je zde ukázán zautomatizovaný postup řešení, který používá většina studentů chemie. Postupy řešení jsou doplněny o slovní komentáře a barevně jsou zvýrazněny důležité informace. Práce může posloužit jako studijní materiál. Keywords: matematika; chemie; mathematics; chemistry Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mathematics in chemistry

This work deals with mathematical topics in the chemistry curriculum for second grade of primary school. This work describes where and how mathematical procedures are used in chemical tasks. For ...

ČECH, Adam
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Environmental education with a focus on environmental contamination in Klatovy region
PAPAYOVÁ, Vanda
2019 - Czech
The aim of my bachelor thesis is to explain the therms of environment, old environmental burden and its remediation. I treid to find out if trehe is enough information about the stage of the local environment and its environment burden at primary schools. If trehe is not enough information, the thesis evaluates researches given to the teachers why that is. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical. It is focused on the therm of environment and environmental burden explanation, its elimination - remediation or its mitigation. The second part works with the questionnaire filled by science teachers of the primary schools. The results show, that environmental problem should be discussed more at schools, and the teachers should pay more attention to this issue. Cílem mé bakalářské práce bylo vysvětlit pojmy životní prostředí, staré ekologické zátěže a jejich možné sanace. Dále zjistit, zda se na základních školách dostávají žákům informace o kvalitě životního prostředí a starých ekologických zátěží v jejich okolí. Pokud se jim těchto informací nedostává, zjistit formou dotazníků pro učitele, proč tomu tak není. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, zaměřila jsem se zde na vysvětlení pojmů životní prostředí a staré ekologické zátěže. Dále na jejich způsoby odstranění-sanace, nebo alespoň jejich zmírnění. Ve druhé části jsem pracovala s dotazníkem, který vyplnili učitelé a učitelky ze základních škol, kteří vyučují přírodopis či přírodovědu. Dotazník jsem zpracovala standardním způsobem. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že problematice znečištění životního prostředí by se na školách mohlo věnovat více času. Keywords: Životní prostředí; staré ekologické zátěže; znečištění; sanace; Environment; old environmental burden and remediation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Environmental education with a focus on environmental contamination in Klatovy region

The aim of my bachelor thesis is to explain the therms of environment, old environmental burden and its remediation. I treid to find out if trehe is enough information about the stage of the local ...

PAPAYOVÁ, Vanda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

The Role of speech therapist in education system
KŮRKOVÁ, Magdalena
2018 - Czech
The theoretical part of the diploma thesis is characterized by the history of logopaedics in the Czech Republic, the distribution of logopedic intervention and the organization of logopedic workers. The main subject of the thesis is to describe the requirements for the education and professional development of a teacher providing logopedic care both in the education sector and in the private sphere. It is also mentioned the division of logopedic workplaces according to individual spheres of education. The aim of the practical part is to map logopedic care in the South Bohemian Region. There is also a comparison of the current school situation. Further, the practical part is focused on workplaces where logopedic care is performed on children with cochlear implant. The diploma thesis is focused on the area of special education of people with hearing impairment, that is the second sub-focus of the speech therapist. V teoretické části diplomové práce je charakterizována historie oboru logopedie v českých zemích, rozdělení logopedické intervence a organizace logopedických pracovníků. Hlavním předmětem práce je popsat požadavky na vzdělání a profesní rozvoj pedagoga poskytujícího logopedickou péči ve školství i v soukromé sféře. Zmíněno je i rozčlenění logopedických pracovišť dle jednotlivých sfér vzdělávání. Cílem praktické části práce je zmapování logopedické péče v Jihočeském kraji. Dochází také k porovnání současné situace školních logopedů. Dále je praktická část zaměřena na pracoviště, kde dochází k logopedické péči u dětí s kochleárním implantátem. Diplomová práce je orientována na oblast surdopedie, tedy do druhého dílčího zaměření logopeda. Keywords: Logopedie; historie logopedie; vzdělání; organizace logopedie; profesní rozvoj; školní logoped; klinický logoped; logopedická intervence; kochleární implantát; surdopedie.; Speech Therapy; History of Speech Therapy; Education; Organization of Speech Therapy; Profession Development; School Speech Therapist; Clinical Speech Therapist; Logopedic Intervention; Cochlear Implant; Special Education of People with Hearing Impairment. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Role of speech therapist in education system

The theoretical part of the diploma thesis is characterized by the history of logopaedics in the Czech Republic, the distribution of logopedic intervention and the organization of logopedic workers. ...

KŮRKOVÁ, Magdalena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Interconnected Neural Networks for Mutli-Task Learning
RAMABAJA, Lum
2018 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Interconnected Neural Networks for Mutli-Task Learning

RAMABAJA, Lum
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

DEVELOPMENTS TOWARDS BIOCOMPATIBLE DEGRADABLE MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS BASED ON POLYPHOSPHAZENES
STRASSER, Paul
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
DEVELOPMENTS TOWARDS BIOCOMPATIBLE DEGRADABLE MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS BASED ON POLYPHOSPHAZENES

STRASSER, Paul
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases