Number of found documents: 105975
Published from to

Comparative analysis of motional pattern of swimming style crawl and specific strength exercises
Vaněčková, Jitka; Kračmar, Bronislav; Jandová, Soňa; Ružbarský, Pavel
2019 - Czech
Název: Komparativní analýza pohybového vzoru plaveckého způsobu kraul a specifických posilovacích cvičení Cíl práce: Cílem disertační práce je posouzení míry koordinační shody zapojení vybraných svalů během plaveckého cyklu kraul jako cílového pohybu s imitačním cvičením. Metoda: Výzkumná studie má charakter intra-individuální a inter-individuální komparativní analýzy koordinačních charakteristik pohybové soustavy. Jedná se o sekvenční triangulaci kvantitativně - kvalitativního přístupu, o vnitroskupinovou případovou studii s experimentálním způsobem získávání dat. Výsledky: Svalová aktivace vybraných svalů při plaveckém způsobu kraul vykazovala věcně významný rozdíl v porovnání s imitačními pohyby na plaveckém trenažéru Biokinetic a při posilování s plaveckými expandéry. Klíčová slova: Plavání, povrchová elektromyografie, expandéry, plavecký trenažér, Biokinetic Title: Comparative analysis of the crawl pattern and specific exercises. Purpose: The aim of the dissertation is to evaluate the coordination similarity ratio of involvement of selected muscles during the crawl swimming cycle as a target movement with imitation movement acts. Methods: The research study has the character of an intra-individual and inter- individual comparative analysis of the coordination characteristics of the movement system. This is a sequential triangulation of a quantitative-qualitative approach and an intragroup case study with an experimental way of getting data. Results: Muscle activation of selected muscles during the crawl did not show a significant difference in effect size compared to the imitation movements on the Biokinetic swimming simulator and exercising with swimming expanders. Keywords: Biokinetic, expanders, surface electromyography, swimming, swimming simulator, Keywords: Plavání; povrchová elektromyografie; expandéry; plavecký trenažér; Biokinetic; Biokinetic; expanders; surface electromyography; swimming; swimming simulator Available in a digital repository NRGL
Comparative analysis of motional pattern of swimming style crawl and specific strength exercises

Název: Komparativní analýza pohybového vzoru plaveckého způsobu kraul a specifických posilovacích cvičení Cíl práce: Cílem disertační práce je posouzení míry koordinační shody zapojení vybraných svalů ...

Vaněčková, Jitka; Kračmar, Bronislav; Jandová, Soňa; Ružbarský, Pavel
Univerzita Karlova, 2019

Formal support of parents with intellectual disabilities in the context of social work
Adamčíková, Zdeňka; Strnadová, Iva; Bartoňová, Miroslava; Vítková, Marie
2019 - Czech
Téma formální podpory rodičů s mentálním postižením dosud nebylo v českém prostředí dostatečně probádáno. S pokračujícím procesem deinstitucionalizace přibývají osobám s mentálním postižením možnosti volit si způsob života ve většinové společnosti a vytvářet partnerské svazky. Je proto vhodný čas zabývat se tím, zda nabízená formální podpora adekvátně reaguje na potřeby těchto rodin. Proto bylo cílem předkládaného výzkumu zanalyzovat stávající systém formální podpory pro rodiče s mentálním postižením. Autorka dále zjišťovala, jak jsou sociální pracovníci připraveni na práci s touto skupinou rodičů. V neposlední řadě bylo cílem provést analýzu zkušenosti samotných rodičů s mentálním postižením s poskytovanou formální podporou. Pro takto komplexní zkoumání autorka zvolila smíšenou výzkumnou strategii. Pro sběr dat s cílovou skupinou rodičů s mentálním postižením byl použit rozhovor, tzv. viněty a nástroj Support Interview Guide. U cílové skupiny sociálních pracovníků pak autorka využila dotazník a ohniskové skupiny. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 18 rodičů s mentálním postižením, 294 respondentů z řad sociálních pracovníků vyplnilo dotazník a 39 sociálních pracovníků se zúčastnilo ohniskových skupin. Z výzkumného šetření vyplývá, že sociální pracovníci při své práci s rodiči s mentálním... There is a limited body of research about formal support for parents with intellectual disabilities in the context of the Czech Republic. As the process of deinstitutionalization continues, people with intellectual disabilities have more opportunities to make decisions about the ways they want to live in society and establish partner relationships. It is therefore appropriate to look at whether the available formal support adequately responds to the needs of families with intellectual disabilities. Therefore, the aim of this research was to analyze the existing system of formal support for parents with intellectual disabilities. The author also examined how social workers are prepared to work with this group of parents. Last but not least, the aim of this research study was to analyze the experience of parents with intellectual disabilities with formal support. In order to conduct such a comprehensive research study, the author used a mixed method research approach. Specifically, interviews, vignettes and the Support Interview Guide were used with parents with intellectual disabilities, as well as a survey and focus groups with social workers. The participants in this study were 18 parents with intellectual disabilities, 294 social workers who completed the survey, and 39 social workers who took... Keywords: rodič s mentálním postižením; formální podpora; sociální pracovník; smíšený výzkum; sociální služby; Parents with intellectual disabilities; formal support; social worker; mixed methods; social services Available in a digital repository NRGL
Formal support of parents with intellectual disabilities in the context of social work

Téma formální podpory rodičů s mentálním postižením dosud nebylo v českém prostředí dostatečně probádáno. S pokračujícím procesem deinstitucionalizace přibývají osobám s mentálním postižením možnosti ...

Adamčíková, Zdeňka; Strnadová, Iva; Bartoňová, Miroslava; Vítková, Marie
Univerzita Karlova, 2019

Molekulární podstata citlivosti k buněčné smrti indukované inhibicí-elektrontransportního řetězce
Blecha, Jan; Rohlena, Jakub; Brábek, Jan; Pecinová, Alena
2019 - English
1 Abstrakt česky Látky cílené na mitochondriální elektron transportní řetězec (ETC) vykazují dobrý potenciál v protinádorové terapii, ale molekulární podstata jejich specificity stále není zcela objasněná. S přihlédnutím k tomu, že většina somatických buněk je v klidovém neproliferujícím stavu a je vůči těmto látkám inertní, změny mitochondriálního metabolismu spojené se vstupem do klidového stavu by mohli objasnit resistenci. Z tohoto důvodu jsme v předložené práci analyzovali stav ETC spolu s hlavními důsledky jeho inhibice jako je zvýšená produkce reaktivních kyslíkatých radikálů (ROS) a snížená produkce ATP na pozadí indukce programované buněčné smrt v modelech nádoru prsu a v proliferujících a klidových netransformovaných buňkách. V první řadě jsme charakterizovali efekt nově vyvinuté protirakovinné látky, mitochondriálně cíleného tamoxifenu (MitoTam), in vitro a in vivo v modelech nádoru prsu s rozdílnou expresí onkogenu Her2. Ukázali jsme, že podstatou protinádorového účinku látky MitoTAM je efektivní inhibice respiračního komplexu I provázená vysokou mírou produkce ROS a to zejména v nádorech se zvýšenou hladinou Her2, které vykazují vyšší míru uspořádanosti ETC do superkomplexů spojenou s vyšší mírou respirace. Tyto výsledky naznačily, že nádory s vyšší mitochondriální respirací jsou citlivější k... 1 Abstract in English Mitochondrial electron transport chain (ETC) targeting shows a great promise in cancer therapy. However, why modern ETC-targeted compounds are tolerated on the organismal level and what are the molecular reasons for this tolerance remains unclear. Most somatic cells are in a non-proliferative state, and features associated with the ETC in quiescence might therefore contribute to specificity. Thus, we investigated the ETC status and the role of two major consequences of ETC blockade, reactive oxygen species (ROS) generation and inhibition of ATP production, in cell death induction in breast cancer cells and in proliferating and quiescent non-transformed cells. First, we characterised the effect of a newly developed ETC inhibitor mitochondria- targeted tamoxifen (MitoTam) in in vitro and in vivo tumour models of breast cancer with varying status of the Her2 oncogene. We document that Her2high cells and tumours have increased assembly of respiratory supercomplexes (SCs) and increased complex I-driven respiration in vitro and in vivo. They are also highly sensitive to MitoTam. Unlike the parental compound tamoxifen, MitoTam efficiently suppressed experimental Her2high tumours without systemic toxicity. Mechanistically, MitoTam inhibits complex I- driven respiration and disrupts respiratory... Keywords: Mitochondrie; apoptóza; oxidační stres; proliferace; antioxidační ochrana; ATP; elektron transportní řetězec; Mitochondria; apoptosis; oxidative stress; proliferation; antioxidant defense; ATP; electron-transport chain Available in a digital repository NRGL
Molekulární podstata citlivosti k buněčné smrti indukované inhibicí-elektrontransportního řetězce

1 Abstrakt česky Látky cílené na mitochondriální elektron transportní řetězec (ETC) vykazují dobrý potenciál v protinádorové terapii, ale molekulární podstata jejich specificity stále není zcela ...

Blecha, Jan; Rohlena, Jakub; Brábek, Jan; Pecinová, Alena
Univerzita Karlova, 2019

Models of Post-Divorce Child Care in the Czech Republic and in Italy
Argalášová, Marta; Elischer, David; Frinta, Ondřej
2019 - Czech
Modely porozvodové péče o dítě: srovnání české a italské úpravy Abstrakt Tématem předkládané práce je komparativní pohled na institut porozvodové péče v České republice a v Itálii. Rozhodování o rodinném uspořádání po rozvodu a rozchodu rodičů je spojeno s výběrem konkrétního modelu porozvodové péče, který jednotlivé právní řády upravují. Toto rozhodování v sobě implikuje také rozhodnutí o styku a výživném, tedy rozhodnutí o poměrech nezletilého dítěte. Úvodní část práce je věnována historickému exkursu vývoje rodinného práva v obou zemích, který umožňuje čtenáři lepší chápání současné právní úpravy a jejích východisek. Podstatná část práce je věnována také samotnému institut rozvodu, který je východiskem pro rozhodování o porozvodové péče o dítě. Právě rozdíly mezi pojetím rozvodu manželství v České republice a v Itálii jsou zcela zásadní pro následnou úpravu poměrů nezletilého dítěte po rozchodu jeho rodičů; tzv. dvoufázovost rozvodu v Itálii odlišuje zásadně proces rozhodování o porozvodové péči o dítě od české právní úpravy. Hlavní část rigorózní práce tvoří komparace úpravy porozvodové péče a představení jednotlivých modelů porozvodového uspořádání, a to nejen s přihlédnutím k vnitrostátním předpisům, ale také nadnárodní úpravě, jíž dominuje tzv. princip nejlepšího zájmu dítěte. Teoretické poznatky... Models of Post-Divorce Child Care in the Czech Republic and in Italy Abstract The topic of the thesis is a comparative approach to the institute of post-divorce childcare in the Czech Republic and in Italy. Decision-making about family arrangements after the divorce and separation of parents is related to a choice of the right model of post-divorce childcare, which the law of different countries offers. This decision implicates, in itself, also a decision on the right of access and maintenance, therefore a decision on childcare. The introductory part of this thesis is dedicated to a historical excursus on the development of family law in both countries, which enables the reader to understand current legislation and its background. A substantial part of the thesis is dedicated to the institute of divorce itself, since it is considered the starting-point for the decision about post-divorce childcare. The differences between the concept of divorce in the Czech Republic and in Italy are crucial for the following post-separation childcare decision-making. The so-called two-phase divorce in Italy makes a great difference in the decision-making about post-divorce childcare in both countries. The main part of the thesis offers a comparison of post-divorce childcare and the introduction of single models of... Keywords: Rodinné právo; porozvodová péče o dítě; střídavá péče; Family law; post-divorce childcare; alternating custody Available in a digital repository NRGL
Models of Post-Divorce Child Care in the Czech Republic and in Italy

Modely porozvodové péče o dítě: srovnání české a italské úpravy Abstrakt Tématem předkládané práce je komparativní pohled na institut porozvodové péče v České republice a v Itálii. Rozhodování o ...

Argalášová, Marta; Elischer, David; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2019

Evaluation of neonatal laboratory screening efficacy in the Czech Republic and its improvements
David, Jan; Votava, Felix; Černá, Marie; Škvor, Jaroslav
2019 - Czech
SOUHRN ÚVOD: Novorozenecký laboratorní screening je významný nástroj sekundární prevence, který díky včasné detekci pacientů umožní zahájení léčby ještě v asymptomatickém stádiu nemoci a zvýší tak kvalitu jejich života. Všechny nemoci vyhledávané tímto systémem v České republice splňují definici pro vzácná onemocnění, tj. populační frekvenci nižší než 1:2 000. Hodnocení efektivity screeningového programu je stěžejním krokem pro jeho zlepšování. Hlavním cílem této dizertační práce bylo vyhodnotit jak klinickou, tak především celopopulační efektivitu novorozeneckého laboratorního screeningu a optimalizovat balanci mezi jeho detekční schopností a zátěží zdravé části populace. METODOLOGIE: Ke zpracování této dizertační práce byla využita data z centrálních screeningových laboratoří v České republice. Do analýzy byli zahrnuti novorozenci vyšetřeni v letech 2002-2017. Screeningové kartičky se suchými krevními kapkami byly analyzovány metodou imunoanalytickou, spektrometrickou a fluorimetrickou. VÝSLEDKY: Výstupy této dizertační práce (1) umožnily objektivizovat prevalenci vzácných onemocnění v České republice, (2) objektivizovaly vztah prevalence screenovaných nemocí a porodní hmotnosti detekovaných novorozenců, (3) navrhly změnu hodnocení "cutoff" hodnot u deficitu 21-hydroxylázy, která vedla ke snížení jeho... INTRODUCTION: Newborn laboratory screening is a process used for early detection and treatment of selected rare diseases which leads to improvement in patient quality of life. All diseases included in newborn laboratory screening are classified as rare diseases, defined by a population frequency less than 1:2 000. The evaluation of newborn laboratory screening is an important tool for its improvements. The main aim of this doctoral thesis was to evaluate clinical and population-wide efficacy and balance detection rate and impact on healthy part of population. METHODS: The doctoral thesis was based on results from screening laboratories in period 2002-2017 in the Czech Republic. Dried blood spots from newborns were analyzed using fluorescence immuno-assay, tandem mass spectrometry and fluorimetry. RESULTS: The outcomes of this doctoral thesis led (1) to objectify prevalence of rare diseases in the Czech Republic, (2) to objectify association between prevalence of screened diseases and newborn birthweight, (3) to propose the change of decision limits of screening of 21-hydroxylase deficiency with aim to decrease high false positivity and negative impact on health part of population, (4) to define recommendations for managing of patients screened as positive in the 21-hydroxylase deficiency newborn... Available in a digital repository NRGL
Evaluation of neonatal laboratory screening efficacy in the Czech Republic and its improvements

SOUHRN ÚVOD: Novorozenecký laboratorní screening je významný nástroj sekundární prevence, který díky včasné detekci pacientů umožní zahájení léčby ještě v asymptomatickém stádiu nemoci a zvýší tak ...

David, Jan; Votava, Felix; Černá, Marie; Škvor, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2019

Prospective study of long-term visual sequelae of acute methanol poisonings
Nurieva, Olga; Zacharov, Sergej; Lišková, Petra; Pohanka, Miroslav
2019 - Czech
Kontext: Otrava metanolem je život ohrožující stav, který způsobuje toxickou neuropatii zrakového nervu s možnými dlouhodobými zrakovými následky u osob přeživších otravu. Cíl: Zjistit prevalenci, charakter, dynamiku a klíčové determinanty chronických morfologických a funkčních změn zrakového systému v průběhu 4 let po akutní optické neuropatii způsobené intoxikací metanolem. Materiál a metodika: Celkem 55 pacientů s potvrzenou diagnózou otravy metanolem ve věku 46.7 ± 3.6 let (46 mužů a 9 žen) a 41 kontrol bylo vyšetřeno v rámci prospektivní longitudinální kohortové studie. Pacienti byli vyšetřeni 4.9 ± 0.6, 25.0 ± 0.6 a 49.9 ± 0.5 měsíců po propuštění z nemocnice. Protokol klinického vyšetření zahrnoval měření zrakových evokovaných potenciálů (VEP), optickou koherenční tomografii tloušťky vrstvy nervových vláken sítnice (RNFL), magnetické rezonanční vyšetření mozku (MRI), kompletní oftalmologické vyšetření, biochemická vyšetření a určení genotypu apolipoproteinu E (ApoE). Výsledky: Ze 42/55 pacientů, kteří absolvovali všechna tři kola vyšetření, byla abnormální tloušťka RNFL zjištěna u 13 (31%) a progredující pokles tloušťky RNFL byl v době sledování pozorován u 10 (24%) pacientů. Riziko chronického poklesu globální RNFL pro pH arteriální krve <7.3 při příjmu bylo 11.65 (1.91-71.12; 95% CI) po adjustaci... Background: Methanol poisoning is a life-threatening condition which induces acute toxic optic neuropathy with possible long-term visual sequelae in survivors. Aim: To study the prevalence, character, dynamics, and key determinants of chronic morphological and functional visual pathway changes during 4 years after methanol-induced optic neuropathy. Methods: A total of 55 patients with confirmed methanol poisoning with mean age 46.7 ± 3.6 years (46 males and 9 females), and 41 controls were included in this prospective longitudinal cohort study. The patients were examined 4.9 ± 0.6, 25.0 ± 0.6, and 49.9 ± 0.5 months after discharge. The following tests were performed: visual evoked potential (VEP), optical coherence tomography with retinal nerve fiber layer (RNFL) measurement, brain magnetic resonance imaging (MRI), complete ocular examination, biochemical tests, and apolipoprotein E (ApoE) genotyping. Results: Of 42/55 patients with all three consecutive examinations, abnormal RNFL thickness was registered in 13 (31%) and chronic axonal loss during the observation period was found in 10 (24%) patients. The risk estimate of chronic global RNFL loss for arterial blood pH<7.3 at admission was: 11.65 (1.91-71.12; 95% CI) after adjusting for age and sex. The patients with chronic axonal degeneration demonstrated... Keywords: akutní otrava metanolem; poškození zraku; dlouhodobé následky; neurodegenerace oční sítnice; toxická optická neuropatie; demyelinizace axonů zrakového nervu; prevence poškození zraku; optická koherenční tomografie; tloušťka vrstvy nervových vláken sítnice; zrakové evokované potenciály; acute methanol poisoning; visual damage; long-term sequelae; retinal neurodegeneration; toxic optic neuropathy; optic nerve axons demyelination; prevention of visual damage; optic coherent tomography; retinal nerve fibers layer thickness; visual evoked potentials Available in a digital repository NRGL
Prospective study of long-term visual sequelae of acute methanol poisonings

Kontext: Otrava metanolem je život ohrožující stav, který způsobuje toxickou neuropatii zrakového nervu s možnými dlouhodobými zrakovými následky u osob přeživších otravu. Cíl: Zjistit prevalenci, ...

Nurieva, Olga; Zacharov, Sergej; Lišková, Petra; Pohanka, Miroslav
Univerzita Karlova, 2019

Diverzita, rozšíření a mezidruhová a vnitrodruhová variabilita růstových a reprodukčních charakteristik druhů suchých trávníků
Husáková, Iveta
2019 - English
Přežití a dynamika rostlinných druhů ve fragmentované krajině je dána nejen lokálními stanovištními podmínkami, ale také strukturou krajiny, která se v průběhu času mění, a také vlastnostmi jednotlivých druhů a jejich lokální populační dynamikou. Porozumění faktorům a procesům, které určují diverzitu, rozšíření a mezidruhovou a vnitrodruhovou variabilitu růstových a reprodukčních charakteristik druhů fragmentovaných stanovišť, je proto velmi složité a komplexní. Většina předchozích studií se zaměřila pouze na některé faktory. Studie, které zkoumaly relativní význam všech těchto faktorů pro diverzitu druhů i druhové složení, jsou však vzácné a to zejména v suchých trávnících. Studie zkoumající rozdíly v růstových a reprodukčních charakteristikách druhů ve vztahu k fragmentaci krajiny se často zabývají pouze jedním druhem a často byly provedeny v odlišných studijních systémech, což znesnadňuje zobecnění. Cílem této disertační práce bylo prozkoumat faktory, které jsou zodpovědné za diverzitu, rozšíření a mezidruhovou a vnitrodruhovou variabilitu růstových a reprodukčních charakteristik druhů suchých trávníků (tzv. pleší) v jinak lesnaté krajině. V 1. kapitole jsem zkoumala význam současné a historické struktury krajiny a lokálních stanovištních podmínek pro druhové bohatství suchých trávníků (pleší) a... In fragmented landscapes, survival and dynamics of plant species may be determined not only by local habitat conditions but also by landscape structure and its changes over time as well as by species life-history traits and their local population dynamics. Understanding the factors and processes determining diversity, distribution and variation in performance in species of fragmented habitats is thus very complex. Most previous studies focused only on some particular factors. However, studies that explored the relative importance of all these factors for species diversity and composition are rare, especially in dry grassland communities. Also studies exploring variation in species performance in relation to landscape fragmentation usually deal only with a single species and were often done in different study systems making generalization difficult. The aim of this Ph.D. thesis was to explore factors that are responsible for species diversity, distribution and interspecific and intraspecific variation in performance of dry grassland species occurring in a system of dry grassland-like forest openings in the forested landscape. In Chapter 1 I examined the effect of current and past landscape structure and local habitat conditions on species richness at dry grassland-like forest openings and assessed... Available in a digital repository NRGL
Diverzita, rozšíření a mezidruhová a vnitrodruhová variabilita růstových a reprodukčních charakteristik druhů suchých trávníků

Přežití a dynamika rostlinných druhů ve fragmentované krajině je dána nejen lokálními stanovištními podmínkami, ale také strukturou krajiny, která se v průběhu času mění, a také vlastnostmi ...

Husáková, Iveta
Univerzita Karlova, 2019

Self-publishing Of Electronic Literature
Porsche, Lukáš; Ivánek, Jiří; Šmejkalová, Jiřina; Trávníček, Jiří
2019 - Czech
Dizertační práce se věnuje elektronickému self-publishingu beletristické literatury, tedy jejímu vydávání samotnými autory bez nakladatelů. Díky podpoře od velkých technologických společností v čele s Amazonem se rozvoj tohoto způsobu vydávání literatury ve 2. desetiletí 21. století velmi urychlil a elektronický self-publishing se stal v některých zemích jedním ze standardních způsobů literární produkce. Přes svůj růst je elektronický self- publishing poznamenán řadou problémů. Nejvážnějším z nich je nižší kvalita mnohých nezávisle vydaných e-knih, zapříčiněná omezenými znalostmi spisovatelů, kteří nejsou dostatečně seznámeni s nakladatelskou činností. Kroky, které by měl nezávislý spisovatel při vydávání e-knihy provést, odpovídají činnostem, které probíhají při vydávání v nakladatelství. Vzhledem ke složitosti některých z nich je mnozí nezávislí spisovatelé předávají odborníkům, případně je neprovádějí vůbec. V České republice je elektronický self-publishing relativně nerozvinutý. Na jedné straně u nás byly tímto způsobem vydány pravděpodobně stovky či tisíce děl, které celkem dosáhly pravděpodobně statisíců stažení, na straně druhé je majorita takto vydané literatury u nás nabízena zdarma nebo za velmi malé částky a nejčastěji mimo známá knihkupectví. Výzkumná část dizertační práce se zaměřuje... This dissertation thesis deals with electronic self-publishing of literary fiction, i.e. its publishing by the authors themselves, without involving publishers. Support from big technology companies led to unprecedented growth of this type of publishing in the 2010s and electronic self-publishing has in some countries become one of the standard ways of publishing. In spite of its expansion, electronic self-publishing is affected by many problems. The most prominent one is comparatively lower quality of many independently published e- books, mainly caused by limited knowledge of the publishing process from the side of the authors, many of which are not proper acquainted with publishing practices. The activities that should an independent author perform during the publishing process are the same as those performed by a publisher. Due to complicated character of some of these activities, many independent authors outsource them to other parties, or do not perform them at all. In the Czech Republic, electronic self-publishing is relatively undeveloped. It is true that there has probably been hundreds or thousands e-books published independently and that the number of downloads of these books is in hundreds of thousands copies. On the other hand, majority of this literature is offered for free or for... Keywords: Samovydávání|nezávislé vydávání|samovydavatelé|nezávislí spisovatelé|elektronická literatura|e-knihy|beletrie|publikační platformy; Self-publishing|independent publishing|self-publishers|independent writers|electronic literature|e-books|literary fiction|publishing platforms Available in a digital repository NRGL
Self-publishing Of Electronic Literature

Dizertační práce se věnuje elektronickému self-publishingu beletristické literatury, tedy jejímu vydávání samotnými autory bez nakladatelů. Díky podpoře od velkých technologických společností v čele s ...

Porsche, Lukáš; Ivánek, Jiří; Šmejkalová, Jiřina; Trávníček, Jiří
Univerzita Karlova, 2019

Studies of intercellular interactions in tumours
Jechová, Alžběta; Smetana, Karel; Skalníková, Helena; Masařík, Michal
2019 - Czech
Nádory jsou tvořené vedle vlastních nádorových buněk také mnoha maligně netransformovanými buněčnými elementy a mimobuněčnou složkou. Toto tzv. nádorové mikroprostředí neboli stroma významně ovlivňuje biologické vlastnosti nádoru prostřednictvím mezibuněčných interakcí. V předkládané disertační práci jsem se soustředila zejména na studium nádorově asociovaných fibroblastů u dlaždicových karcinomů hlavy a krku, maligního melanomu a glioblastomu. Prezentovaná data ukazují přítomnost buněk s mezenchymálními charakteristikami i ve stromatu glioblastomu, které by mohly mít potenciálně pozitivní vliv na proliferační aktivitu a invazivitu glioblastomových buněk. U maligního melanomu je třeba zohlednit i keratinocyty jakožto hlavní buňku epidermis podílející se na řízení nádorových melanocytů. Kondiciované médium z kokultury UVB ozářených keratinocytů a neozářených fibroblastů stimuluje invazivitu buněk maligního melanomu. Cílené ovlivnění nádorového stromatu by mohlo znamenat nový směr v onkologické terapii, proto jsme se v další práci zaměřili na vliv syntetického polyaminu na tvorbu myofibroblastů, které jsou aktivní součástí populace nádorově asociovaných fibroblastů. Testovaný polyamin zabraňuje jejich vzniku, ale postrádá efekt na již vytvořené myofibroblasty nebo hladké svalové buňky. Dále jsme se... Beside tumor cells themselves, tumors consist of many non-malignantly transformed cellular elements and an extracellular matrix. This so-called tumor microenvironment, or stroma, significantly influences the biological properties of the tumor through intercellular interactions. In this thesis I have focused on the study of tumor-associated fibroblasts in squamous cell carcinomas of the head and neck, malignant melanoma and glioblastoma. The data show the presence of cells with mesenchymal characteristics, present even in the glioblastoma stroma, which could potentially have a positive effect on proliferative activity and invasiveness of glioblastoma cells. In malignant melanoma, the presence of keratinocytes should also be considered, as they are the major cells of the epidermis influencing tumor melanocytes. The conditioned medium from UVB irradiated keratinocytes and non-irradiated fibroblasts stimulates the invasion of malignant melanoma cells. Targeting the tumor stroma may be a new direction in oncological therapy, so we have focused on the influence of synthetic polyamine on the formation of myofibroblasts, which are an active part of the population of tumor-associated fibroblasts. The tested polyamine prevents the formation of myofibroblasts but has no effect on those already formed nor on... Keywords: nádorové stroma; mezibuněčné interakce; nádorově asociované fibroblasty; extracelulární matrix; polyaminy; dlaždicové karcinomy hlavy a krku; maligní melanom; glioblastom; tumor stroma; intercellular interactions; tumor-associated fibroblasts; extracellular matrix; polyamines; squamous cell carcinomas of the head and neck; malignant melanoma; glioblastoma Available in a digital repository NRGL
Studies of intercellular interactions in tumours

Nádory jsou tvořené vedle vlastních nádorových buněk také mnoha maligně netransformovanými buněčnými elementy a mimobuněčnou složkou. Toto tzv. nádorové mikroprostředí neboli stroma významně ovlivňuje ...

Jechová, Alžběta; Smetana, Karel; Skalníková, Helena; Masařík, Michal
Univerzita Karlova, 2019

Analysis of sensory and toxicologically important compounds in beer
Vrzal, Tomáš; Čabala, Radomír; ADAM, Martin; Feltl, Ladislav
2019 - Czech
Jednou z nejvýznamnějších skupin toxikologicky významných látek v pivu jsou N-nitrosaminy. V této práci byla pozornost zaměřena zejména na netěkavé nitroso sloučeniny, jejichž koncentrace v pivu, chemická struktura a biologický účinek nejsou dosud známy. Z důvodu nedostatku znalostí o této skupině látek byla vyvinuta metoda pro jejich citlivou detekci prostřednictvím chemiluminiscenčního detektoru po plynově chromatografické separaci. Tato metoda zároveň umožňuje klasifikovat detekované nitroso sloučeniny do různých skupin (N-nitroso, C-nitroso a kombinace C-nitroso a nitro) a odlišit je od interferencí. Metoda využívá záznamu pyrolyzních profilů jednotlivých chromatografických píků, které jsou zpracovány pomocí diskriminační analýzy. Metoda byla vyvíjena za účelem nalezení a strukturní identifikace těchto dosud neznámých látek. Její aplikace na uměle nitrosovaný vzorek piva spolu s plynově chromatografickou analýzou s tandemovou hmotnostní detekcí vedl k strukturní identifikaci několika zástupců nitroso sloučenin. Senzoricky aktivní látky v této práci zastupují karbonylové sloučeniny a mastné kyseliny. Karbonylové sloučeniny - furfural a hydroxymethylfurfural - byly využity při vývoji mobilní, jednoduché, rychlé a objektivní metody pro in situ stanovení intenzity staré chuti piva, která je odrazem... One of the most relevant group of toxicologically significant compounds in beer are N-nitrosamines. In this thesis, the attention was paid especially on non-volatile nitroso compounds whose concentrations in beer, a chemical structure, and a biological effect has not been known yet. For the reason of the lack of knowledge regarding this compound group, the method for their sensitive detection by chemiluminescence detection after gas chromatographic separation was developed. This method permits a classification of detected nitroso compounds to different groups (N-nitroso, C-nitroso, and combination of C-nitroso and nitro) and distinguish them from interferences. The method is based on recording of a pyrolytic profile of each chromatographic peak, the profiles are then processed by discriminant analysis. The method has been developed for finding and structural identification purposes of these unknown compounds. Its application on an artificially nitrosated beer sample, together with gas chromatographic tandem mass spectrometric analysis, led to structural identification of several representatives of nitroso compounds. Sensory active compounds in this thesis are represented by carbonyl compounds and fatty acids. Carbonyl compounds - furfural and hydroxymethylfurfural - were used during the development... Keywords: analytická chemie; separační metody; chemiluminiscenční detekce; hmotnostní spektrometrie; analýza potravin; kontaminanty; senzoricky aktivní látky; pivo; analytical chemistry; separation methods; chemiluminescence detection; mass spectrometry; food analysis; food contaminants; sensory active compounds; beer Available in a digital repository NRGL
Analysis of sensory and toxicologically important compounds in beer

Jednou z nejvýznamnějších skupin toxikologicky významných látek v pivu jsou N-nitrosaminy. V této práci byla pozornost zaměřena zejména na netěkavé nitroso sloučeniny, jejichž koncentrace v pivu, ...

Vrzal, Tomáš; Čabala, Radomír; ADAM, Martin; Feltl, Ladislav
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases