Number of found documents: 105089
Published from to

Evaluation of muscle endurance among groups with varying degrees of physical activity
Pospíšilová, Markéta; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
2019 - Czech
Cílem této práce je porovnat svalovou výdrž u skupiny osob s rozdílnou fyzickou aktivitou. Pro tuto diplomovou práci jsme vybrali 24 osob, konkrétně 14 žen a 10 mužů ve věku 21-27 let a rozdělili jsme je do dvou skupin podle množství denní vydané energie na aktivní a neaktivní jedince. Protože se při fyzické aktivitě mění i poměr jednotlivých složek těla, bylo součástí této práce i antropometrické měření, kde jsme zjišťovali složení těla měřených objektů metodou bioimpedance, jejich váhu a výšku. Měřené objekty jsme také podrobili spirometrii. Poté jsme pomocí myometru a síly stisku paže zkoušeli svalovou výdrž na vybraných svalových skupinách v polovině naměřené maximální sily. Zjistili jsme významné rozdíly ve svalové výdrži různých svalových skupin. U některých svalových skupin jsme prokázali významně vyšší hodnoty svalové výdrže (měřené jako čas testu výdrže a plocha pod křivkou závislosti svalové síly na čase) u skupiny osob s vyšším denním energetickým výdejem. Podařilo se nám prokázat významnou asociaci svalové výdrže s energetického výdejem a parametry složení těla i spirometrickými parametry. Aim of this thesis is to compare muscle endurance in group of people with different physical activity. For this thesis we chose 24 people, specifically 14 women and 10 men, who were 21-27 years old and we divided them into two groups according to their daily energy expenditure into active and inactive group. Because of the fact that during physical activity ratio of body composition changes, part of this thesis was also anthropological measurement, where we measured body composition of every person by method of bioimpedance and also their weight and height. We also measured spirometry parameters. Then we used myometer and pinchgrip for measurement of muscle endurance in selected group of muscles in half of maximal strength. We discovered significant differences in muscle endurance in various groups of muscle. In some groups of muscles we proved significantly higher values of muscle endurance (determined as time of endurance test and area under the curve of dependence of muscle strength on time) in the group of people with higher daily energy expenditure. We successfully proved significant association of muscle endurance with energy expenditure, body composition and spirometrical parameters. Available in a digital repository NRGL
Evaluation of muscle endurance among groups with varying degrees of physical activity

Cílem této práce je porovnat svalovou výdrž u skupiny osob s rozdílnou fyzickou aktivitou. Pro tuto diplomovou práci jsme vybrali 24 osob, konkrétně 14 žen a 10 mužů ve věku 21-27 let a rozdělili jsme ...

Pospíšilová, Markéta; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
Univerzita Karlova, 2019

Postoje k léčbě a znalosti o hormonální antikoncepci u studentů posledního ročníku farmacie
Pavlíková, Veronika; Malá, Kateřina; Pokladníková, Jitka
2019 - Slovak
Postoje k liečbe a znalosti o hormonálnej antikoncepcii u študentov posledného ročníka farmácie Autor: Veronika Pavlíková¹ Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Konzultant diplomovej práce: PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPHš ¹Katedra sociálnej a klinické farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika šKatedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika Úvod: Hormonálna antikoncepcia (HA) patrí medzi celosvetovo rozšírenú antikoncepčnú metódu, užívanú v širokej vekovej skladbe žien. Na základe zdravotného stavu, životného štýlu, preferencie užívateľky alebo neantikoncepčných výhod je možné vybrať z rozsiahleho spektra líšiaceho sa aplikačnou formou a zložením. Cieľ: Cieľom práce bolo zistiť postoje k liečbe a znalosti o HA u študentov posledného ročníka farmácie na základe absolvovanej 6-mesačnej povinnej odbornej praxe v lekárni a znalostiam získaným v priebehu štúdia. Metodika: V rámci prierezového dotazníkového on-line šetrenia boli oslovení študenti farmaceutických fakúlt v Českej republike a na Slovensku, ktorí už mali absolvovanú 6-mesačnú odbornú prax alebo práve praxovali. Prieskum prebiehal od januára do marca 2017. Dotazník obsahoval 33 otázok, ktoré boli členené... The attitudes toward the treatment and knowledge about hormonal contraception among the final year pharmacy students Author: Veronika Pavlíková¹ Supervisor: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Consultant: PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPHš ¹Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic šDepartment of Organisation and Management of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava, Slovak Republic Introduction: Hormonal contraception (HC) is ranked among the widespread birth control methods used in a broad age structure of women worldwide. Based on of the health status, lifestyle, user's preferences or non-contraceptive benefits, it is possible to choose from the wide spectrum of HC, which differs in dosage and composition. Aim: The aim of this thesis was to determine the attitudes toward the treatment and knowledge about the HC among the final-year pharmacy students upon the completion of the mandatory 6-month long practical training in the pharmacy and knowledge acquired during the studies. Methods: The on-line survey was the realized in students of faculties of pharmacy in the Czech Republic and in the Slovak Republic, who had already completed the mandatory 6-month long practical training or who have just been... Keywords: hormonální antikoncepce; pregraduální vzdělání; dotazníkové šetření; hormonal contraception; undergraduate education; questionnaire survey Available in a digital repository NRGL
Postoje k léčbě a znalosti o hormonální antikoncepci u studentů posledního ročníku farmacie

Postoje k liečbe a znalosti o hormonálnej antikoncepcii u študentov posledného ročníka farmácie Autor: Veronika Pavlíková¹ Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Konzultant ...

Pavlíková, Veronika; Malá, Kateřina; Pokladníková, Jitka
Univerzita Karlova, 2019

Reflection of police work from the point of view of policemen and policewomen
Kapr, Ondřej; Mücke, Pavel; Wohlmuth, Petr
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá reflexí policejní práce z pohledu samotných policistů a policistek, a to v historickém kontextu fungování Policie České republiky, tedy od roku 1991 do současnosti. Nosným pilířem celé práce je orálně historický průzkum provedený se současnými a bývalými policisty. Cílem této práce je seznámit veřejnost s vnímáním policejního prostředí zevnitř, přímo od samotných řadových policistů. V práci jsou dále analyzovány a vyhodnocovány zjištěné souvislosti. Klíčová slova: Policie, Policie České republiky, orální historie, historie, policejní kultura This thesis follows up with reflection of police work, from the point of view policeman and policewoman themselves, in the historical context of the operation of the Police of the Czech Republic from 1991 until present. The foundation of all of this work is orally historical research from present and former police officers. The goal of this work is to apprise public with perception of police surrounding from inside, right from regular police officers. In this thesis are analysed and evaluated discovered connections. Key words: Police, Police of the Czech republic, oral history, history, police culture Keywords: Policie; Policie České republiky; orální historie; historie; police culture; Police; Police of the Czech republic; oral history; history; policejní kultura Available in a digital repository NRGL
Reflection of police work from the point of view of policemen and policewomen

Diplomová práce se zabývá reflexí policejní práce z pohledu samotných policistů a policistek, a to v historickém kontextu fungování Policie České republiky, tedy od roku 1991 do současnosti. Nosným ...

Kapr, Ondřej; Mücke, Pavel; Wohlmuth, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Analysis of the therapy in patients with juvenile idiopathic arthritis
Procházková, Martina; Malý, Josef; Rozsívalová, Petra
2019 - Czech
Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou Autor: Martina Procházková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Methotrexát (MTX) je známý jako efektivní a bezpečná terapie juvenilní idiopatické artritidy (JIA) a již několik desetiletí je považován za zlatý standart v léčbě tohoto závažného onemocnění. Cílem této studie byla analýza terapie u pacientů s JIA se zaměřením na MTX a faktory ovlivňující jeho toleranci. Metodika: Studie probíhala od ledna 2017 do února 2018 na Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. K účasti ve studii byli vybráni pacienti mladší osmnácti let, kteří během let 2015-2017 prvně nebo opakovaně onemocněli s JIA, a byla u nich započata léčba MTX. Na plánovaných revmatologických kontrolách, které probíhaly pravidelně každé 3 měsíce, byl těmto pacientům předložen k vyplnění dotazník hodnotící subjektivní pohled pacienta a jeho rodičů na intoleranci MTX "Methotrexate Intolerance Severity Score". Souběžně probíhal sběr dat ze zdravotnické dokumentace. Data byla zpracována pomocí deskriptivní statistiky, korelačních závislostí a statistického dvouvýběrového t-testu.... Abstarct Analysis of the Therapy in Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis Author: Martina Procházková Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction and aims: Methotrexate (MTX) is an effective and safe drug used for the treatment of juvenile idiopathic arthritis (JIA) and is well-known like a golden standart in the treatment of this serious illness. The aim of this study was analysis of therapy in patients with JIA focusing on MTX and faktors affecting its intolerance. Methods: The study was undertaken from January 2017 to February 2018 at the Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague. Patients younger than 18 years old, who have become ill with JIA for the first time or repeatedly between years 2015-2017 and were treated by MTX were included in this study. The prevalence of MTX intolerance was measured by "Methotrexate Intolerance Severity Score" questionaire every 3 months during regular rheumatological examinations. Simultaneously, medical records were reviewed. Data analysis was performed by means of descriptive statistics, correlation dependence and statistical signifikance of dependence was assessed with statistical two-choice... Keywords: revmatoidní artritida; klinická farmacie; racionální farmakoterapie; rheumatoid arthritis; clinical pharmacy; rational pharmacotherapy Available in a digital repository NRGL
Analysis of the therapy in patients with juvenile idiopathic arthritis

Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou Autor: Martina Procházková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická ...

Procházková, Martina; Malý, Josef; Rozsívalová, Petra
Univerzita Karlova, 2019

The Evolution of Oral History in the Czech Republic
Drahovzalová, Michala; Mücke, Pavel; Houda, Přemysl
2019 - Czech
Předkládaná diplomová mapuje téma etablování orální historie v českém prostředí. Výzkum, prováděný především metodou orální historie, má těžiště v období od roku 1989, neboť tato metoda u nás mohla být rozvíjena až po pádu komunistického režimu. První část práce se zabývá zvolenou metodologií, přibližuje výzkumné téma a jeho cíle a objasňuje historická východiska. Druhou část práce tvoří analýza a interpretace sesbíraného materiálu. Zaměřuji se na výzkumné projekty, které byly prostřednictvím orální historie realizovány, jejich publikační výstupy a ohlasy na ně. Snažím se je rovněž zasadit do širšího kontextu. Dále se věnuji formování institucionálního zázemí v České republice a zmiňuji hlavní pracoviště, kde je orání historie využívána. Kladu důraz na zprostředkování názorů a pohledů mých narátorů, kteří jsou sami aktivními účastníky procesu etablování orální historie v českém prostředí. Klíčová slova orální historie, kvalitativní metody, Sto studentských revolucí, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Česká asociace orální historie The presented study maps the topic of oral history development in the Czech Republic. The research, conducted mainly via oral history method, reflects the period since 1989 as this method could only be developed after the fall of the communist regime. The first part of the thesis deals with the chosen methodology, introduces the research topic and its objectives and clarifies the historical background. The second part of the thesis presents the analysis and interpretation of the collected material. I focus on the research projects that have been conducted via oral history and publication outputs. I try to put the researches within the broader context as well. Finally, I focus on the development of institutional background in the Czech Republic and mention central institutions where oral history method is being used. I emphasize on insights and views of my narrators who are themselves active participants in the process of establishing oral history in the Czech Republic. Key words Oral history, qualitative methods, project Sto studentských revolucí, Institute of Contemporary History, Czech Oral History Association Keywords: orální historie; kvalitativní metody; "Sto studentských revolucí"; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; Česká asociace orální historie; Oral history; qualitative methods; project "Sto studentských revolucí"; Institute of Contemporary History; Czech Oral History Association Available in a digital repository NRGL
The Evolution of Oral History in the Czech Republic

Předkládaná diplomová mapuje téma etablování orální historie v českém prostředí. Výzkum, prováděný především metodou orální historie, má těžiště v období od roku 1989, neboť tato metoda u nás mohla ...

Drahovzalová, Michala; Mücke, Pavel; Houda, Přemysl
Univerzita Karlova, 2019

Law of lien in historical retrospection (especially in real estate matters)
Dušek, Petr; Hendrychová, Michaela; Šustek, Petr
2019 - Czech
Zástavní právo v historické retrospektivě (zejména ve věcech nemovitých) Abstrakt Diplomová práce se zabývá historickým vývojem zástavního práva. Úvodem do problematiky je stať věnovaná římskoprávnímu pojetí zástavního práva, jako základního principu jeho pozdějšího utváření ve střední Evropě, tedy také na území Čech. Následující text se zabývá zástavním právem ve střední Evropě od nejstarších dob, až k jeho úpravě ovlivněné recepcí římského práva, se stručným exkursem do recepce římského práva. Na tomto místě může čtenář rozpoznat velice podobný, ale na sobě do jisté míry nezávislý vývoj zástavního práva ve střední Evropě a v římském právu na počátku jeho vývoje a jeho stagnaci právě ve střední Evropě. Navazuje podrobnější rozbor zástavního práva v Českých zemích až do počátku 19. století, kdy na území větší části habsburské monarchie (Cislajtánie) začal platit na svou dobu moderní občanský zákoník ABGB. Následně se autor práce zaměřuje na právní úpravu zástavního práva obsaženou v ABGB, a také v souvislosti s tímto kodexem úpravou v návrhu občanského zákoníku z roku 1937, jenž měl ABGB nahradit. Právní úprava zástavního práva byla v ABGB roztříštěna do více dílů zákoníku, návrh z roku 1937 tento nedostatek napravil a celou úpravu zástavního práva zpřehlednil. Zákoník z roku 1937 však bohužel vlivem... Law of lien in historical retrospection (especially in real estate matters) Abstract The diploma thesis deals with the historical development of the lien law. The introduction to the issue is devoted to the roman law concept of lien law, as a basic principle of its later formation in central Europe and also in the territory of Bohemia. The following text deals with the right of lien in central Europe from the earliest times to its modification influenced by the reception of roman law with the brief excursion to the reception of roman law. At this point, the reader can recognize a very similar, but somewhat independent, development of lien in central Europe and roman law at the beginning of its development and its stagnation in central Europe. It follows a more detailed analysis of the lien in the Czech lands until the beginning of the 19. th century when the modern civil code of the AGBG began to apply to the territory of most of the Habsburg monarchy (Cislaitania). Subsequently the author of the thesis focuses on the legal regulation of pledge law contained in the AGBG, and also by the draft civil code of 1937 to replace the AGBG. The legal regulation of lien was split into AGBG in several parts of the code, the 1937 proposal corrected this deficiency and made the whole regulation of lien easier to... Keywords: zástavní právo; občanský zákoník; zástava; Lien; civil code; pledge Available in a digital repository NRGL
Law of lien in historical retrospection (especially in real estate matters)

Zástavní právo v historické retrospektivě (zejména ve věcech nemovitých) Abstrakt Diplomová práce se zabývá historickým vývojem zástavního práva. Úvodem do problematiky je stať věnovaná římskoprávnímu ...

Dušek, Petr; Hendrychová, Michaela; Šustek, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Online gaming addiction in the personal history of adolescents who use drugs harmfully
Metelková, Marcela; Vacek, Jaroslav; Zachová, Kateřina
2019 - Czech
Východiska: Nelátkové závislosti a konkrétně tzv. online závislosti jsou v posledních letech stále aktuálnějším tématem. Závislostní chování vzhledem k počítačovým hrám lze v současnosti vedle užívání návykových látek a jiných rizikových aktivit zařadit mezi rizikové projevy v období adolescence a souvislost s osobnostními rysy sleduje řada odborníků. Zjištění výskytu nadměrného hraní online her v osobní historii adolescentů, kteří jsou umístěni v diagnostickém ústavu z důvodů užívání návykových látek, mne vedlo k sepsání této práce. Cíl: Práce se zaměřuje na problematiku závislostního chování ve vztahu k online hrám. Klade si za úkol zmapovat možnou souvislost mezi nadměrným hraním online her v dětství a následným zneužíváním návykových látek v adolescenci. Výzkumným cílem je popsat vývoj od nadměrného hraní online her k užívání návykových látek u vybraných adolescentů. Práce se zabývá výskytem kombinace fenoménů užívání návykových látek a hraní online her ve vývoji jedince z pohledu motivace a zaměřuje se na osobní prožitky respondentů výzkumu. Sledovány jsou zejména osobnostní rysy související s rizikovým chováním a další významné faktory mající vliv na vznik a rozvoj závislostního chování. Metody: Práce vychází z kvalitativního přístupu, design má charakter vícečetné případové studie. Výzkumný... Background: Behavioral addictions, particularly so-called online addictions, have become a highly active research area. Nowadays, addictive behavior towards computer games can be included into other risky activities in adolescence such as substance abuse. The connection to personality traits is now being studied by many mental health professionals. The idea of correlation between the effect of excessive online gaming and the personal history of adolescents who are currently treated in a juvenile facility for substance abuse led me towards writing this study. Aims: This thesis aims to present the connection between addictive behavior and online gaming, specifically, the connection between playing computer games in childhood and excessive substance abuse later in adolescence. The goal of this study is to describe the development of excessive online gaming towards substance abuse in the cases of chosen adolescents. The thesis focuses on the occurrence of the combination of selected phenomena in the subject's development considering motivation, while also looking at the personal experiences of respondents. The study of personality traits is also specifically studied in connection to high-risk behavior and other factors that may influence the development of addictive behavior. Methods: The concept of... Keywords: závislostní chování; závislost na online hrách; závislost na internetu; škodlivé užívání; drogy; osobní historie; kvalitativní výzkum; addictive behavior; online gaming addiction; Internet addiction; harmful use; drugs; personal history; qualitative research Available in a digital repository NRGL
Online gaming addiction in the personal history of adolescents who use drugs harmfully

Východiska: Nelátkové závislosti a konkrétně tzv. online závislosti jsou v posledních letech stále aktuálnějším tématem. Závislostní chování vzhledem k počítačovým hrám lze v současnosti vedle užívání ...

Metelková, Marcela; Vacek, Jaroslav; Zachová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2019

Indirect calorimetry application in two different insulin-resistant states - polytrauma and pregnancy
Patková, Anna; Hronek, Miloslav; Havel, Eduard; Kacerovský, Marian
2019 - Czech
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Anna Patková Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Název disertační práce: Aplikace nepřímé kalorimetrie u dvou různých inzulinorezistentních stavů - polytraumatu a gravidity Úvod a cíl: Nepřímá kalorimetrie je zlatým standardem pro stanovování energetického výdeje (EE). Ten je v současné době považován za nejlepší ukazatel energetických potřeb jedince - a to jak ve zdraví, tak v nemoci. Ačkoliv se polytrauma a gravidita mohou na první pohled zdát jako dva fyziologicky naprosto odlišné stavy, z metabolického hlediska jsou si do jisté míry podobné. Jak u polytraumatu, tak v pozdní fázi těhotenství dochází vlivem katabolizmu ke zvyšování energetického výdeje a objevuje se inzulinová rezistence. Nejen těmito společnými znaky se tyto dvě skupiny odlišují od zdravých jedinců a netěhotných žen. Cílem této disertační práce bylo popsat metabolizmus polytraumatizovaných pacientů a zdravých gravidních žen společně s faktory, které ho ovlivňují. Kromě energetického výdeje se tato práce věnuje respiračnímu kvocientu (RQ; v případě polytraumatu navíc ve vztahu k nepřímým prognostickým markerům), který charakterizuje míru oxidace jednotlivých nutričních substrátů. U gravidních žen byla práce... Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Mgr. Anna Patková Supervisor: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Indirect calorimetry application in two different insulin-resistant states - polytrauma and pregnancy Introduction and Objective: Indirect calorimetry is the gold standard for energy expenditure (EE) determination that is currently considered to be the best indicator of individual energy requirements - both in health and in illness. Although polytrauma and pregnancy could seem as two physiologically different states, they are quite similar in metabolic terms. Both in polytrauma and in late pregnancy, catabolism increases energy expenditure and insulin resistance occurs. Not only common characteristics mentioned above distinguish these two groups from healthy individuals and non-pregnant women. The aim of this dissertation was to describe the metabolism of polytrauma patients and healthy pregnant women together with the factors that affect it. Besides energy expenditure, this work focuses on respiratory quotient (RQ; in polytrauma also in relation to indirect prognostic markers), which characterizes nutritional substrate oxidations. In pregnant women, the dissertation is also focused on the... Available in a digital repository NRGL
Indirect calorimetry application in two different insulin-resistant states - polytrauma and pregnancy

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Anna Patková Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Název disertační práce: ...

Patková, Anna; Hronek, Miloslav; Havel, Eduard; Kacerovský, Marian
Univerzita Karlova, 2019

Taxation of profesional sportesmenś income
Různar, Miroslav; Vybíral, Roman; Karfíková, Marie
2019 - Czech
Zdaňování příjmů profesionálních sportovců Abstrakt Hlavním cílem této diplomové práce bylo provedení analýzy zdaňování příjmů profesionálních sportovců ze sportovní činnosti, a to konkrétně v postavení daňových rezidentů České republiky. Zároveň jsem chtěl poukázat na nesrovnalosti, které vznikají při teoretickém a praktickém řešení tohoto problému, to vše v návaznosti na judikaturu soudních instancí tuzemských i Soudního dvora Evropské unie. Při této analýze bylo využito základní dělení profesionálních sportovců, a to na sportovce v rámci individuálních sportů a sportovce v rámci kolektivních sportů. Tato práce je společně s úvodem a závěrem členěna do šesti kapitol. První kapitola se věnuje vývoji sportu jako prostředku k uspokojování potřeb a jeho významu pro společnost. Druhá kapitola ve své první části pojednává o postavení sportovce jako subjektu právních vztahů. Následují obecné pasáže týkající se daně z příjmu fyzických osob a skupin příjmů, z nichž je vybírána. Dále je zmíněn význam výdajů při zdaňování příjmů profesionálních sportovců a možnost jejich uplatnění v daňovém přiznání. Třetí kapitola se zabývá postavením sportovce jako zaměstnance, popřípadě osoby vykonávající sportovní činnost jako činnost závislou, s využitím rozdělení sportovců do oblastí kolektivních a individuálních sportů.... Taxation of profesional sportmen's income Abstract The main objective of this thesis was to design its taxation of the income of professional athletes from the sports activities, especifically in the position of tax residents of the Czech Republic. At the same time, I wanted to point out the inconsistencies that arise between the theoretical and practical solutions to this problém, all in wake of the case-law of the judicial domestic instances and the Court of Justice of the European Union. In this analysis was used the basic division of professional athletes - the athletes in the individual sports and athletes in the collective sports. This work is, together with an introduction and the conclusion, divided into six chapters. The first chapter is devoted to the development of sport as a means of meeting the needs and its importance for the society. The second chapter, in its first part, is about the position of the athlete as a subjekt od legal relations. The following are general passages relating to the income tax of individuals and groups of incomes, of which is the income collected. Furthermore, is mentioned the importance of the expenditure of the taxation of the income of professional athletes and the possibility of their application in the tax return. The third chapter deals with the status of... Keywords: sport; sportovec; daň; sport; sportsman; tax Available in a digital repository NRGL
Taxation of profesional sportesmenś income

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců Abstrakt Hlavním cílem této diplomové práce bylo provedení analýzy zdaňování příjmů profesionálních sportovců ze sportovní činnosti, a to konkrétně v ...

Různar, Miroslav; Vybíral, Roman; Karfíková, Marie
Univerzita Karlova, 2019

Tax aspects of disposal of cryptocurrencies
Čech, Jakub; Vybíral, Roman; Karfíková, Marie
2019 - Czech
Název: Daňové aspekty nakládání s kryptoměnami Tato práce si klade za cíl zodpovědět vybrané otázky z oblasti právního a především daňověprávního rámce kryptoměn. Kryptoměny jsou poměrně mladým fenoménem, který se stále vyvíjí. Jsou užívány především jako alternativní platidlo či specifický investiční nástroj. Vzhledem k významným ziskům, které mohou transakce s nimi přinést, je důležitá problematika určení souvisejících daňových povinností. Práce je dělena na 4 základní části. První část se věnuje obecně vymezení pojmu kryptoměn, a dalších institutů. Druhá část se věnuje dani z příjmů fyzických osob a třetí část se věnuje dani z přidané hodnoty. Závěrečná čtvrtá část se zabývá otázkou budoucího vývoje regulace kryptoměn. V první části je důraz kladen na obecné vymezení kryptoměn v rámci právního řádu, s důrazem na srovnání s vybranými tradičními instituty finančního práva. Pozornost je také věnována specifickým vlastnostem kryptoměn, které mají relevanci z hlediska správy daní a souvisejících povinností. Značná pozornost je také věnována trestněprávním důsledkům, které hrozí v případě neplnění daňových povinností. V závěru této části je také rozebrán pojem daně včetně jeho charakteristických znaků. Druhá část se věnuje dani z příjmů fyzických osob. Analyzovány jsou jednotlivé druhy příjmů v... Title: Tax aspects of disposal of cryptocurrencies This thesis aims to answer the selected questions from the legal and, above all, the tax- law framework. Cryptocurrencies are a fairly young phenomenon, which is still developing. They are mainly used as an alternative to state-recognized currencies or a specific investment instrument. Because of the significant profits that transactions can bring with them, the issue of determining related tax obligations is important. The work is divided into 4 basic parts. The first part deals with the general definition of the cryptocurrencies and other relevant institutes. The second part deals with personal income tax and the third part deals with value added tax. The final fourth part deals with the issue of the future development of cryptocurrencies regulation. In the first part, focus is placed on the general definition of cryptocurrencies within the rule of law, with emphasis on comparison with selected traditional institutes of financial law. Attention is also paid to the specific features of cryptocurrencies that are relevant in terms of tax administration and related tax duties. Considerable attention is also paid to the criminal law consequences that might arise in the event of non-compliance with tax obligations. At the end of this section, the... Keywords: daň; kryptoměny; Bitcoin; tax; cryptocurrencies; Bitcoin Available in a digital repository NRGL
Tax aspects of disposal of cryptocurrencies

Název: Daňové aspekty nakládání s kryptoměnami Tato práce si klade za cíl zodpovědět vybrané otázky z oblasti právního a především daňověprávního rámce kryptoměn. Kryptoměny jsou poměrně mladým ...

Čech, Jakub; Vybíral, Roman; Karfíková, Marie
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases