Number of found documents: 55665
Published from to

Aroma active compounds of selected types of herbs
Škutová, Pavla; Hrstka, Miroslav; Vítová, Eva
2018 - Czech
This diploma thesis deals with the identification of aroma active compounds in medicinal herbs. The group consists of 5 types of herbs: lemon balm (Melissa officinalis), pot marigold (Calendula officinalis), clary sage (Salvia sclarea), milk thistle (Silybum marianum), goat’s rue (Galega officinalis). These plants are known for their positive effects in folk medicine. The SPME-GC-MS method was chosen to characterize the fragrances. During the identification of volatile compounds, emphasis was put on suspected fragrance allergens listed in EC Regulation 1223/2009 in Annex III. Overall 106 compounds were identified together with 8 allergens in lemon balm, pot marigold contained 104 compounds with 7 allergens included, 82 compounds including 5 allergens in clary sage, 73 compounds were identified in milk thistle including 6 allergens and 110 compounds with 9 allergens included in goat’s rue. Diplomová práce se zabývá identifikací aromaticky aktivní látek v léčivých bylinách. Soubor tvoří 5 druhů bylin: meduňka lékařská (Melissa officinalis), měsíček lékařský (Calendula officinalis), šalvěj muškátová (Salvia sclarea), ostropestřec mariánský (Silybum marianum), jestřabina lékařská (Galega officinalis). Tyto rostliny jsou známé pro své pozitivní účinky v lidovém léčitelství. K charakterizaci jejich vonných látek byla zvolena metoda SPME-GC-MS. Během identifikace těkavých látek byl kladen důraz na potenciálně alergenní složky vyjmenované v Nařízení ES 1223/2009 v příloze III. Celkem bylo v meduňce identifikováno 106 látek včetně 8 alergenů, měsíček obsahoval 104 sloučenin z toho 7 alergenů, v šalvěji bylo nalezeno 82 sloučenin zahrnujících 5 alergenů, v ostropestřci se nacházelo 73 látek včetně 6 alergenů, v jestřabině bylo popsáno 110 sloučenin a z toho 9 alergenů. Keywords: léčivé byliny; aromaticky aktivní látky; SPME; GC-MS; meduňka lékařská; měsíček lékařský; šalvěj muškátová; ostropestřec mariánský; jestřabina lékařská; herbs; aroma active compounds; SPME; GC-MS; lemon balm; pot marigold; clary sage; milk thistle; goat’s rue Available in a digital repository NRGL
Aroma active compounds of selected types of herbs

This diploma thesis deals with the identification of aroma active compounds in medicinal herbs. The group consists of 5 types of herbs: lemon balm (Melissa officinalis), pot marigold (Calendula ...

Škutová, Pavla; Hrstka, Miroslav; Vítová, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Vodní-kationické můstky v půdní organické hmotě
Starostová, Anna; Komendová, Renata; Kučerík, Jiří
2018 - English
Degradation of soil in process of salinization, increasing temperature and following decreasing precipitation in recent years lead to expand of arid and semi-arid areas (now covering one-third of Earth’s land). Furthermore, being a global environmental problems could grow into a serious crisis worldwide if they were not solved properly. In this diploma thesis we connected all these issues and focused on contributing to the better understanding the role of sodium cations on water binding in soil organic matter under arid and semi-arid conditions. Our aim was to investigate the processes of formation and stability of water molecule bridges and cation-water molecule bridges in soil organic matter, strength of water binding and amount of bound water using differential scanning calorimetry. The saturation in sodium cation was studied in two concentration regions in order to simulate natural conditions in soils by lower Na-saturation (less than 100% saturation of binding sites) and over-saturated samples (more than 100% Na-saturation of binding sites) representing salty soils. Results confirmed the importance of ability of soil to gain water from air moisture, in fact, water content in soil increased with increasing relative humidity. It was observed that at higher water content in soil is water less strongly bound, which caused that water was easier to be released from soil. That seems to keep balance between soil and air humidity and therefore also optimal humidity in soil. Presence of sodium cations in samples had a negligible effect on amount of water in samples saturated up to 100% but facilitated better water binding in over-saturated samples. In over-saturated samples was also observed a stronger water binding even at higher water contents. Water molecule bridges were more stable in samples containing Na+. In fact, highest stability was observed in 10% saturated samples and increasing Na+ concentration caused a decrease in stability of molecule bridges. To sum up, formation of cation-water bridges showed to stabilize soil rigidity and have an impact on the strength and amount of water bound in soil which are crucial aspects of soil quality. Further research is needed in this field to bring more results that can help to optimize soil management in arid areas and also other areas with soil degradation. Degradace půdy zasolováním, zvyšující se teplota a následný úbytek mnonžství srážek v posledních letech vedou k rozšiřování aridních a semi-aridních oblastí (v současnosti pokrývají třetinu pevniny Země). Navíc představují globální environmentální problémy, které, pokud se nebudou správně řešit, můžou vést k vážné celosvětové krizi. V této diplomové práci jsme propojili tato témata a zaměřili se na lepší porozumění role sodných kationtů na vazbu vody v půdní organické hmotě v aridních a semi-aridních podmínkách. Náš cíl byl prozkoumat proces vzniku a stabilitu vodních molekulových můstků a vodních-kationických můstků v půdní organické hmotě, sílu vazby a množství vázáné vody v půdě za využití diferenční kompenzační kalorimetrie. Nasycení sodnými kationty bylo studováno ve dvou koncentračních oblastech. Na simulaci přirozených podmínek v půdách bylo použito nasycení vazebných míst sodnými kationty do 100% a nasycení nad 100% reprezentovalo vysoce zasolené půdy. Výsledky potvrdily význam schopnosti půdy získávat vodu ze vzdušné vlhkosti, podíl vody v půdě vzrůstal s relativní vlhkostí. Vyšší podíl vody v půdě pak způsoboval snížení síly vazebných interakcí, což bylo interpretováno jako fakt, že rovnováha mezi půdní a vzdušnou vlhkostí vede k optimální vlhkost půdy. Přítomnost sodných kationtů ve vzorcích do nasycení 100% měla na množství vody zanedbatelný vliv, ale v přesycených vzorcích umožňovala navázání většího množství vody. V přesycených vzorcích bylo také pozorováno zvýšení síly vazebných interakcí mezi půdou a vodou, což vede k její větší zádrži. Molekulové můstky byli stabilnější ve vzorcích, které obsahovaly Na+. Nejvyšší stabilita byla pozorována u 10% nasycených vzorcích, další zvyšování Na-saturace pak již vedlo k snižování stability molekulových můstků. Hlavním výstupem práce je, že tvorba vodních-kationických můstků stabilizuje půdní strukturu a že má vlyv na sílu a množství vody vázané v půdě, což představuje klíčové aspekty kvality půdy. Je potřebný rozsáhlejší výskum tohoto tématu, aby získané výsledky pomohli optimalizovat půdní manažment v aridních oblastech a také v ostatních oblastech, kde dochází k degradaci půdy. Keywords: water-cation bridge; water molecule bridge; soil organic matter; differential scanning calorimetry; vodní-kationický můstek; vodní molekulový můstek; půdní organická hmota; diferenční kompenzační kalorimetrie Available in a digital repository NRGL
Vodní-kationické můstky v půdní organické hmotě

Degradation of soil in process of salinization, increasing temperature and following decreasing precipitation in recent years lead to expand of arid and semi-arid areas (now covering one-third of ...

Starostová, Anna; Komendová, Renata; Kučerík, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Inverse FCS in colloidal systems research
Richterová, Veronika; Venerová, Tereza; Mravec, Filip
2018 - Czech
This diploma thesis is focused on the study of inverse fluorescence correlation spectroscopy, especially with the regard for the usage of different fluorescent probes and different sized analysed particles. At first, the proper concentration of fluorescent probes was determined. In this concentration is the probe considered as a medium surrounding the analysed particles. Based on this concentration, which was determined as 400 M, several sets of samples were prepared. This samples contained different concentration of polystyrene particles of 100 and 500 nm diameter and multilamellar liposomes. Then, the FCS curves of samples with different fluorescent probes were measured. Fluorescein, rhodamine 6G and Atto 488 were used as fluorescent probes. As a result from experiments, it was found, that particles with 100 nm diameter cannot be analysed with none of the fluorescent probes. Inverse FCS method can be applied to systems, that contains particles with 500 nm diameter and fluorescein. Systems with rhodamine 6G have the same behaviour as typical FCS measurement. It is caused by dimerization of this probe and it cannot be used for 500 nm particles. Liposome samples can be established with iFCS method, but the results are biased by random distribution of liposomes size. Tato diplomová práce je zaměřena na studium inverzní fluorescenční korelační spektroskopie, a to zejména z hlediska použití různých fluorescenčních sond a sledovaných částic různých velikostí. Nejprve byla stanovena vhodná koncentrace fluorescenční sondy tak, aby byla vnímána jako médium obklopující stanovovanou látku. Na základě této koncentrace, která byla stanovena na 400 µM, bylo poté připraveno několik sad vzorků. Vzorky obsahovaly jak rozdílné polystyrenové částice o velikostech 100 a 500 nm v různých koncentracích, tak i multilamerální liposomy v různých koncentracích a byly proměřeny FCS křivky vzorků s různými druhy fluorescenčních sond, kterými byly fluorescein, rhodamin 6G a Atto 488. Z měření vyplývá, že pomocí žádné z fluorescenčních sond nelze stanovit částice o velikosti 100 nm. Metodu inverzní FCS lze aplikovat na systémy obsahující fluorescein a polystyrenové částice o velikosti 500 nm. Při použití fluorescenční sondy rhodaminu 6G dochází při vysoké koncentraci k dimerizaci a ani 500 nm částice nelze pomocí této sondy stanovit. V případě použití liposomů lze tyto částice stanovit metodou inverzní FCS, ale náhodná distribuce velikostí částic zkresluje výsledky autokorelace. Keywords: FCS; fluorescenční korelační spektroskopie; inverzní FCS; iFCS; nanočástice; liposomy; fluorescein; Atto 488; rhodamin 6G; FCS; fluorescence correlation spectroscopy; inverse FCS; iFCS; nanoparticles; liposomes; fluorescein; Atto 488; rhodamine 6G Available in a digital repository NRGL
Inverse FCS in colloidal systems research

This diploma thesis is focused on the study of inverse fluorescence correlation spectroscopy, especially with the regard for the usage of different fluorescent probes and different sized analysed ...

Richterová, Veronika; Venerová, Tereza; Mravec, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Surface pre-treatment of structural aluminum alloys for bonded joints
Pikner, Jan; Doskočil, Leoš; Wasserbauer, Jaromír
2018 - Czech
This thesis deals with pre-treatment of surface of aluminium alloys. The theoretical part focuses on the properties of aluminium and its alloys, on methods of surface treatment and the possibilities of quality assessment of pre-treated surface. The experimental part deals with finding of a proper method of pre-treatment. The quality of surface pre-treatment is assessed by observation by SEM with EDS and by single lap shear tests of adhesive joints. According to evaluated results, the optimalised methods are qualitatively and financially compared with the commercial method. Diplomová práce se zabývá předúpravou povrchu hliníkových slitin. Teoretická část se zaměřuje na vlastnosti hliníku a jeho slitin, metody úprav povrchu a možnostmi hodnocení kvality předupraveného povrchu. Experimentální část se zabývá nalezením vhodného způsobu předúpravy. Kvalita předúpravy povrchu je hodnocena pomocí pozorování rastrovacím elektronovým mikroskopem s energiově disperzním spektrometrem a následně pomocí tahových zkoušek lepených spojů. Na základě vyhodnocených výsledků jsou nalezené metody povrchové úpravy kvalitativně a následně i finančně porovnány s komerčním prostředkem. Keywords: Hliníkové slitiny; AlMg3; AlMgSi; předúprava povrchu; pasivace; SEM; EDS; lepené spoje; Aluminium alloys; AlMg3; AlMgSi; surface pre-treatment; passivation; SEM; EDS; adhesive joints Available in a digital repository NRGL
Surface pre-treatment of structural aluminum alloys for bonded joints

This thesis deals with pre-treatment of surface of aluminium alloys. The theoretical part focuses on the properties of aluminium and its alloys, on methods of surface treatment and the possibilities ...

Pikner, Jan; Doskočil, Leoš; Wasserbauer, Jaromír
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Studying the quality of hydrophobic domains in the phase separated hydrogels
Burešová, Natálie; Pekař, Miloslav; Mravec, Filip
2018 - Czech
The thesis deals with the study of hydrophobic domains in phase separated hydrogels. Two types of polyelectrolytes (hyaluronan, dextran) and oppositely charged surfactants (carbethopendecinium bromide, sodium dodecylsulphate ) are used. Phase separated hydrogels are formed by electrostatic interactions. The target of the thesis is to study the polarity of environment in phase separated hydrogeles by fluorescence spectroscopy. Fluorescence measurements is performed by using pyrene, Nile red and laurdane as fluorescence probes. All probes are sensitive to the polarity of the environment. The results showed that probes can be expected in the polar environment of hydrogels. Diplomová práce se zabývá studiem hydrofobních domén ve fázově separovaných hydrogelech. Byly použity dva typy polyelektrolytů (hyaluronan, dextran) a opačně nabitých tenzidů (karbethopendecinium bromid, dodecylsulfát sodný). Fázově separované hydrogely byly vytvořeny elektrostatickými interakcemi. Cílem práce je zkoumání polarity prostředí ve fázově separovaných hydrogelech pomocí fluorescenční spektroskopie. Fluorescenční meření probíhalo za použití pyrenu, nilské červeně a laurdanu jako fluorescenčních sond. Všechny sondy jsou citlivé na polaritu prostředí. Výsledky ukazují, že se dá předpokládat přítomnost sond v polárním prostředí hydrogelů. Keywords: Hydrogel; hyaluronan; dextran; karbethopendecinium bromid; dodecylsulfát sodný; fluorescenční spektroskopie; pyren; nilská červeň; laurdan.; Hydrogel; hyaluronan; dextran; carbethopendecinium brodmide; sodium dodecylsulphate; flourescence spectroscopy; pyrene; nile red; laurdane. Available in a digital repository NRGL
Studying the quality of hydrophobic domains in the phase separated hydrogels

The thesis deals with the study of hydrophobic domains in phase separated hydrogels. Two types of polyelectrolytes (hyaluronan, dextran) and oppositely charged surfactants (carbethopendecinium ...

Burešová, Natálie; Pekař, Miloslav; Mravec, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Corrosion protection of ZE10 and ZE41 magnesium alloys with fluoride conversion coatings
Matějka, Lukáš; Tkacz, Jakub; Fintová, Stanislava
2018 - Czech
The diploma thesis deals with preparation of fluoride conversion coatings and evaluation of electrochemical corrosion characteristics of magnesium alloys ZE10 and ZE41 in SBF solution. The main aim of the work is to increase the corrosion resistance of the investigated magnesium alloys using fluoride conversion coatings. The influence of the conditions of the preparation of the conversion coatings on their morphology and the corrosion resistance of the coated alloys will be studied. The electrochemical corrosion characteristics of the magnesium alloys with conversion coatings will be evaluated by potentiodynamic and electrochemical impedance spectroscopy. Diplomová práce se zabývá přípravou fluoridových konverzních povlaků a hodnocením elektrochemických korozních charakteristik hořčíkových slitin ZE10 a ZE41 v SBF roztoku. Hlavním cílem práce je zvýšení korozní odolnosti zkoumaných hořčíkových slitin pomocí fluoridových konverzních povlaků. Bude zkoumán vliv podmínek přípravy konverzních povlaků na jejich morfologii a zvýšení korozní odolnosti povlakovaných slitin. Elektrochemické korozní charakteristiky hořčíkových slitin s konverzními povlaky budou hodnoceny pomocí potenciodynamických zkoušek a elektrochemické impedanční spektroskopie. Keywords: ZE10; ZE41; fluoridový konverzní povlak; koroze; elektrochemická impedanční spektroskopie; potenciodynamická zkouška; ZE10; ZE41; fluoride conversion coating; corrosion; clectrochemical impedance spectroscopy; cotentiodynamic test Available in a digital repository NRGL
Corrosion protection of ZE10 and ZE41 magnesium alloys with fluoride conversion coatings

The diploma thesis deals with preparation of fluoride conversion coatings and evaluation of electrochemical corrosion characteristics of magnesium alloys ZE10 and ZE41 in SBF solution. The main aim of ...

Matějka, Lukáš; Tkacz, Jakub; Fintová, Stanislava
Vysoké učení technické v Brně, 2018

P53 protein isoforms production and purification in the bacterial expression system
Vadovičová, Natália; Obruča, Stanislav; Brázda, Václav
2018 - Czech
Apart from the p53 protein, the TP53 tumor-suppressor gene is expressed as another eleven protein isoforms with the use of alternative splicing, alternative promotors and alternative translational initiation sites. Abnormal expression of these isoforms has been observed in tumor tissues. The binding properties as well as the biological functions are also modulated, due to sequential and therefore structural differences from the p53 protein. p53 is regulated by these isoforms in both suppressive and supportive manner. Explanation of the p53 isoform regulation mechanism in cells could lead to desired alternative splicing of the chosen isoforms, and modulation of isoform expression could be used in cancer treatment based on p53 therapy. Basic information about p53 protein is summarised in the theoretical part of this master thesis, supplemented with recent advances in the field of p53 isoforms, as well as the Gateway cloning method. The main goal of the experimental part was p53 isoform production in a bacterial expression system. Prior to the protein production, DNA sequences coding twelve p53 isoforms were prepared using PCR and Gateway cloning. In total, twelve entry clones and eight expression clones were prepared by cloning the isoforms’ sequences. After the protein production and purification, the detection using SDS-PAGE and Western Blotting was performed with five p53 protein isoforms: p53, 40p53, 40p53 and 40p53. DNA binding properties of p53 protein isoforms will be tested in subsequent research. Protein p53 není jediným proteinem, který je kódován tumor-supresorovým genem TP53. Alternativním sestřihem, alternativním použitím promotoru a alternativními počátky translace může dojít k expresi až jedenáct dalších izoforem. Tyto izoformy byly ve zvýšeném množství pozorovány v nádorových tkáních. Jelikož jsou izoformy proteinu p53 sekvenčně, a tedy i strukturně odlišné oproti proteinu p53, mění se tím i jejich vazebné vlastnosti a funkce v buňce. Izoformy modulují funkci samotného proteinu p53, některé podporují jeho tumor-supresorovou funkci, jiné ji naopak potlačují. Objasnění mechanismu působení izoforem na děje v buňce by mohlo být využito k cílenému alternativnímu sestřihu vhodných izoforem a v léčbě rakoviny pomocí terapie založené na proteinu p53. Teoretická část diplomové práce shrnuje základní poznatky o proteinu p53 a o jeho izoformách, doplněné o výsledky výzkumů z posledních let týkajících se těchto izoforem. Dále je probrána použitá metoda, Gateway klonování. Cílem experimentální části práce byla produkce izoforem v bakteriálním expresním systému. Produkci předcházela příprava DNA sekvencí těchto dvanácti izoforem pomocí PCR a Gateway klonování. Klonováním bylo připraveno celkem dvanáct entry klonů obsahujících sekvence všech izoforem a také osm expresních klonů. Zároveň byly izolací získány a pomocí SDS-PAGE a Westernového přenosu ověřeny čtyři izoformy proteinu p53, a to p53, 40p53, 40p53 a 40p53. U izoforem budou v rámci navazujícího výzkumu testovány jejich DNA vazebné vlastnosti. Keywords: protein p53; izoformy; rakovina; gateway klonování; p53 protein; isoforms; cancer; gateway cloning system Available in a digital repository NRGL
P53 protein isoforms production and purification in the bacterial expression system

Apart from the p53 protein, the TP53 tumor-suppressor gene is expressed as another eleven protein isoforms with the use of alternative splicing, alternative promotors and alternative translational ...

Vadovičová, Natália; Obruča, Stanislav; Brázda, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Vlastnosti vláken na bázi polyhydroxybutyrátu
Štulrajterová, Lujza; Tocháček, Jiří; Přikryl, Radek
2018 - English
This work deals with the melt spinning process of biopolymer fibers. Recent knowledge of poly(3-hydroxy butyrate) (PHB) and poly(lactic acid) (PLA) fiber spinning processes have been covered in the theoretical part. PHB based polymer blends of various composition were prepared to study the effect of PLA, different plasticizers and their content on the fiber properties. Three commercial plasticizers (ATBC, PEG, A6) and two experimentally synthesized were used. Spinning was carried out on three devices. Spinning on the conventional spinning lines with take-up speed exceeding 150 m/min was not accomplished. Lowe take-up speed was necessary due to insufficient melt strength. Fibers with drawing ratio of 6.4 were prepared and analyzed by GPC, MDSC and mechanical testing. According to the glass transition temperature results, ATBC and PEG have better plasticizing effect over the studied PLA/PHB blends than A6. Fibers containing A6 have the highest tensile strength and modulus of elasticity of 250 MPa and 2.7 GPa, respectively. At last, the effect of aging, thermal and hydrothermal treatment on mechanical properties of fibers was studied. Táto práca sa zaoberá zvlákňovaním biopolymérov z taveniny. V teoretickej časti sú zhrnuté doterajšie poznatky o zvlákňovaní poly(3-hydroxy butyrátu) (PHB) a poly(mliečnej kyseliny) (PLA). Následne boli zvláknené polymérne zmesi na báze PHB s rôznym zložením, čo umožnilo štúdium vplyvu PLA, zmäkčovadiel a ich množstva na vlastnosti pripravených vlákien. Boli použité tri komerčné zmäkčovadlá (ATBC, PEG, A6) a dva experimentálne syntetizované. Zvláknenie bolo prevedené na troch rôznych zvlákňovacích linkách. Konvenčné zvlákňovacie linky s odťahovými rýchlosťami nad 150 m/min sa preukázali ako nevhodné pre spracovanie našich zmesí. Kvôli nedostatočnej pevnosti taveniny sú potrebné nízke odťahové rýchlosti. Boli pripravené vlákna s dĺžiacim pomerom 6,4; ktoré boli následne analyzované pomocou GPC, MDSC a ťahovej skúšky. Na základe nameraných teplôt skelného prechodu zmäkčovadlá ATBC a PEG vykázali lepšiu schopnosť zmäkčiť skúmané PLA/PHB zmesi. Vlákna obsahujúce A6 vykazovali najvyššiu pevnosť v ťahu (250 MPa) a modul pružnosti (2,7 GPa). Nakoniec bol skúmaný vplyv starnutia, tepla a vriacej vody na mechanické vlastnosti týchto vlákien. Keywords: Melt spinning; fibers; poly(3-hydroxy butyrate); poly(lactic acid); polymer blends; plasticizers; Zvlákňovanie z taveniny; vlákna; poly(3-hydroxy butyrát); poly(mliečna kyselina); polymérne zmesi; zmäkčovadlá Available in a digital repository NRGL
Vlastnosti vláken na bázi polyhydroxybutyrátu

This work deals with the melt spinning process of biopolymer fibers. Recent knowledge of poly(3-hydroxy butyrate) (PHB) and poly(lactic acid) (PLA) fiber spinning processes have been covered in the ...

Štulrajterová, Lujza; Tocháček, Jiří; Přikryl, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Analysis of beta-glucans in some fungi
Phan, Huong Tra; Veselá, Mária; Márová, Ivana
2018 - Czech
The main goal of this thesis was to analyse the amount of beta glucans in selected mushroom species. The overall characterization of the composition and content of bioactive compounds in mushrooms was studied too. The theoretical part was focused on description of Fungi, especially the Basidiomycota phyla. The overview of fungal morphology and chemical composition was elaborated. Further, theoretical basis of analytical methods used was introduced. In the experimental part, extracts from selected species of mushrooms (shiitake, oyster mushroom, white champignon, brown champignon and jew’s ear) were prepared. Overall group parameters such as polyphenols, flavonoids, antioxidant activity were determined by spectrophotometry. The amount of beta-glucans in the fungi was measured after enzyme hydrolysis using commercial kit. The content and composition of fatty acids was measured by gas spectrometry. Using emission spectrometry (ICP/OES) the presence of heavy metals was analysed in fungal extracts. Cytotoxicity was tested by MTT test on human cell lines. In the last part the antimicrobial activity against Gram-positive bacterium Micrococcus luteus, Gram-negative Serratia marcescens and yeast Candida labrata was tested. In the thesis, a complex characterization of composition and biological effect of some mushrooms was given. Cílem diplomové práce byla analýza obsahu -glukanů ve vybraných druzích hub, kde byla rovněž stanovena celková charakterizace složení a obsažených bioaktivních látek. V teoretické části byla vypracována stručná rešerše o říši Fungi, konkrétněji byla práce zaměřená na oddělení hub Basidiomycota. V rešerši byla popsána morfologie hub a jejich chemické složení. Poslední část teorie byla věnována analytickým metodám, které byly použity v experimentální kapitole. V experimentální části byly připraveny extrakty z vybraných druhů hub (houževnatec jedlý, hlíva ústřičná, žampion bílý, žampion hnědý a boltcovitka bezová), které byly použity na charakterizaci vybraných metabolitů, jako jsou polyfenoly, flavonoidy a antioxidační aktivita. Dále bylo stanoveno množství -glukanů v houbách. S využitím plynové chromatografie bylo stanoveno množství mastných kyselin a pomocí emisní spektrometrie byly vzorky podrobeny analýze těžkých kovů. Dále byla u extraktů z  hub testována cytotoxicita pomocí MTT testu na lidských buňkách. Závěrem byla sledována antimikrobiální aktivita extraktů, proti grampozitivní bakterii Micrococcus luteus, gramnegativní bakterii Serratia marcescens a kvasince Candida glabrata. Práce poskytla přehled o složení a biologické aktivitě vybraných druhů hub. Keywords: Houby; beta-glukany; antimikrobiální aktivita; cytotoxicita; mastné kyseliny; Fungi; beta-glucans; antimicrobial activity; cytotoxicity; fatty acids Available in a digital repository NRGL
Analysis of beta-glucans in some fungi

The main goal of this thesis was to analyse the amount of beta glucans in selected mushroom species. The overall characterization of the composition and content of bioactive compounds in mushrooms was ...

Phan, Huong Tra; Veselá, Mária; Márová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Preparation of graphene quantum dots and study of their properties
Zdražil, Lukáš; Mikula, Milan; Zmeškal, Oldřich
2018 - Czech
Current methods for preparing graphene quantum dots (GQDs) rely on oxidation and reducing agents or require energy-intensive and technologically demanding preconditions. Applying microwave expansion and liquid phase exfoliation (LPE) in a sample of graphite powder enabled us to prepare GQDs that exhibit strong luminescence in the blue region of the visible spectrum. The proposed technique for synthesizing GQDs is energetically undemanding and does not necessitate additional chemical components. Stávající metody přípravy grafénových kvantových teček (graphene quantum dots – GQDs) vyžadují přítomnost oxidačních a redukčních činidel nebo jsou energeticky či technologicky náročné. Kombinací mikrovlnné expanze a exfoliace do kapalné fáze (liquid phase exfoliation – LPE) byly z grafitického prášku připraveny GQDs vykazující silnou luminiscenci v modré oblasti viditelného světla. Předložená syntéza GQDs je energeticky nenáročná a nevyžaduje přítomnost dalších chemických komponent. Keywords: Materiály z uhlíku; nanočástice; LPE; mikrovlnná expandace; luminiscence; Carbon materials; nanoparticle; LPE; microwave expansion; luminescence Available in a digital repository NRGL
Preparation of graphene quantum dots and study of their properties

Current methods for preparing graphene quantum dots (GQDs) rely on oxidation and reducing agents or require energy-intensive and technologically demanding preconditions. Applying microwave expansion ...

Zdražil, Lukáš; Mikula, Milan; Zmeškal, Oldřich
Vysoké učení technické v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases