Number of found documents: 326
Published from to

Monitoring of young-of-the-year asp and Northern pike in Svihov reservoir
Blabolil, Petr; Matěna, Josef; Halačka, Karel; Duras, J.; Kubečka, Jan
2018 - Czech
Keywords: biomanipulation; marking; piscivorous fish; recapture Available at various institutes of the ASCR
Monitoring of young-of-the-year asp and Northern pike in Svihov reservoir

Blabolil, Petr; Matěna, Josef; Halačka, Karel; Duras, J.; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2018

Final report on ichthyological work within NAZV project No. QJ1620240 in 2018
Blabolil, Petr; Kubečka, Jan
2018 - Czech
The aim of the study was to carry out a survey of fish stocks in the inshore part of Švihov Reservoir with a special attention on the natural reproduction of pike and the spatial dispersion of marked asp fry. Cílem studie bylo provedení průzkumu rybí obsádky v příbřežní části vodní nádrže Švihov se zvláštním zaměřením na zjištění přirozené reprodukce štiky obecné a zjištění prostorové disperze značeného plůdku bolena dravého. Keywords: piscivorous fish; biomanipulation; electrofishing Available at various institutes of the ASCR
Final report on ichthyological work within NAZV project No. QJ1620240 in 2018

The aim of the study was to carry out a survey of fish stocks in the inshore part of Švihov Reservoir with a special attention on the natural reproduction of pike and the spatial dispersion of marked ...

Blabolil, Petr; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2018

Hydroacoustic assessment of the fish stock in Lake Balaton in 2017
Tušer, Michal; Muška, Milan
2018 - English
This report describes a study of open-water fish assemblage in Lake Balaton, Hungary, in 2017. The lake was acoustically surveyed using two horizontally-oriented 120 kHz transducers. The observed fish stock was assessed on the basis of fish sizes, abundance, biomass, and spatial distribution in the lake. Keywords: biomass; abundance; open-water distribution Available at various institutes of the ASCR
Hydroacoustic assessment of the fish stock in Lake Balaton in 2017

This report describes a study of open-water fish assemblage in Lake Balaton, Hungary, in 2017. The lake was acoustically surveyed using two horizontally-oriented 120 kHz transducers. The observed fish ...

Tušer, Michal; Muška, Milan
Biologické centrum, 2018

Ecophysiology of the large pine weevil, Hylobius abietis, unknown aspects of its life cycle
Doležal, Petr; Davídková, Markéta
2018 - Czech
The report summarizes recent knowledge on large pine weevil ecophysiology, especially development on different host species and methodology of maintaining laboratory cultures. Zpráva shrnuje dosavadní poznatky o ekofyziologii klikoroha borového se zaměřením na vývoj na různých druzích dřevin a metody laboratorního chovu. Keywords: large pine weevil; ecophysiology; development Available at various institutes of the ASCR
Ecophysiology of the large pine weevil, Hylobius abietis, unknown aspects of its life cycle

The report summarizes recent knowledge on large pine weevil ecophysiology, especially development on different host species and methodology of maintaining laboratory cultures.

Doležal, Petr; Davídková, Markéta
Biologické centrum, 2018

Complex fish stock survey of Lake Most in 2017
Peterka, Jiří
2018 - Czech
Aim of the complex ichthyological survey of Lake Most was to map the current state and succession of lake’s fish stock with particular emphasis put on abundance and biomass estimates of all fish species, evaluation of possible risks to the further development of the fish stock and recommendations for the lake management. Summarization of achieved results and recommendations for further monitoring are included in the presented report. Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy. Keywords: revitalization; community succession; ecosystem monitoring Available at various institutes of the ASCR
Complex fish stock survey of Lake Most in 2017

Aim of the complex ichthyological survey of Lake Most was to map the current state and succession of lake’s fish stock with particular emphasis put on abundance and biomass estimates of all fish ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2018

Complex ichtyological investigation of the Lipno Reservoir in 2017
Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Bartoň, Daniel; Děd, Vilém; de Moraes, Karlos Ribeiro; Jůza, Tomáš; Souza, Allan T.
2018 - Czech
The aim of the study was to monitor the overall status of the fish stock of the Lipno reservoir in the key year 2017, when the fishing rules were changed. The catches of multimesh gillnets, fry trawling, seining and electrofishing, and the assessment of European catfish were evaluated. The species composition and relative abundance of fish in all significant reservoir volumes were found, and the year class strength of all species 2017 was quantified. The report also contains recommendations for further fishery management of the reservoir. Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky nádrže Lipno v klíčovém roce 2017, kdy došlo ke změně pravidel rybolovu. Byly vyhodnoceny úlovky mnohoočkových tenatních sírí, plůdkových tralování a zátahů, plůdkový elektrolov a odlovy pro zjištění početnosti sumce velkého. Bylo zjištěno druhové složení a relativní abundance ryb ve všech významných objemech nádrže, a byl kvantitativně oceněn ročník různých druhů narozený v roce 2017. Zpráva obsahuje i doporučení pro další rybářské obhospodařování nádrže. Keywords: fish stock assessment; angling; population dynamics Available at various institutes of the ASCR
Complex ichtyological investigation of the Lipno Reservoir in 2017

The aim of the study was to monitor the overall status of the fish stock of the Lipno reservoir in the key year 2017, when the fishing rules were changed. The catches of multimesh gillnets, fry ...

Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Bartoň, Daniel; Děd, Vilém; de Moraes, Karlos Ribeiro; Jůza, Tomáš; Souza, Allan T.
Biologické centrum, 2018

Survey of the European catfish population in the Žlutice Reservoir in 2017
Vejřík, Lukáš; Peterka, Jiří
2018 - Czech
The aim of the study was to estimate the population density of wels catfish in the Žlutice Reservoir and to compare it with other localities studied, to determine the average length and weight of the catfish, to determine the proportion of artificially stocked and naturally reproduced catfish, to estimate the annual growth and to evaluate the catfish diet based on stomach contents. A summary of the work carried out and the results achieved are the content of this report. Cílem provedené studie bylo na nádrži Žlutice odhadnout početnost populace sumce velkého a srovnat ji s jinými zkoumanými lokalitami, zjistit průměrnou délku a hmotnost sumců, stanovit podíl uměle vysazených a přirozeně rozmnožených sumců v nádrži, stanovit roční přírůstek sumců v nádrži a vyhodnotit potravu sumců dle obsahu žaludků. Shrnutí provedených prací a dosažené výsledky jsou obsahem této zprávy. Keywords: apex predator; fish biomass; biomanipulation Available at various institutes of the ASCR
Survey of the European catfish population in the Žlutice Reservoir in 2017

The aim of the study was to estimate the population density of wels catfish in the Žlutice Reservoir and to compare it with other localities studied, to determine the average length and weight of the ...

Vejřík, Lukáš; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2018

Assessment of asp reproductive population in Švihov Reservoir in 2017
Šmejkal, Marek; Blabolil, Petr; Bartoň, Daniel; Kolařík, T.; Soukalová, Kateřina; Děd, Vilém; Boborová, K.; Michalička, P.; Zemanová, Z.; Kočvara, Luboš; Duras, J.; Kubečka, Jan
2018 - Czech
The aim of the contract was to capture reproducing asp by electrofishing and tag fish individually using individual marking technique (PIT-tags). Estimate of asp reproductive population in the Švihov Reservoir was performed on the basis of mark-recapture methods. Furthermore, the length and weight increments were computed for recaptured asp individuals. Tagged individuals were monitored using passive telemetry systems on the tributary of Švihov Reservoir. Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov. Keywords: asp; fish reproduction; water management Available at various institutes of the ASCR
Assessment of asp reproductive population in Švihov Reservoir in 2017

The aim of the contract was to capture reproducing asp by electrofishing and tag fish individually using individual marking technique (PIT-tags). Estimate of asp reproductive population in the Švihov ...

Šmejkal, Marek; Blabolil, Petr; Bartoň, Daniel; Kolařík, T.; Soukalová, Kateřina; Děd, Vilém; Boborová, K.; Michalička, P.; Zemanová, Z.; Kočvara, Luboš; Duras, J.; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2018

Report on the results of reduction the fish stock of the PEN and the subsequent stocking of predatory fish
Peterka, Jiří
2018 - Czech
The aim of the study was to reduce undesirable species of fish by electrofishing and then to stock predatory fish species in order to achieve a biomanipulative effect and maintain low total population density of fish. The report summarizes the work carried out and results achieved. Cílem provedené studie bylo provést redukci nežádoucích druhů ryb elektrolovem a následné vysazení dravých druhů ryb za účelem dosažení biomanipulačního účinku a udržení nízké celkové populační hustoty ryb. Shrnutí provedených prací a předběžné výsledky průzkumu jsou obsahem této zprávy. Keywords: eutrophication; biomanipulation; apex predators Available at various institutes of the ASCR
Report on the results of reduction the fish stock of the PEN and the subsequent stocking of predatory fish

The aim of the study was to reduce undesirable species of fish by electrofishing and then to stock predatory fish species in order to achieve a biomanipulative effect and maintain low total population ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2018

Carbon metabolism and nutrient balance in a hypertrophic production fishpond
Hejzlar, Josef; Potužák, J.; Drozd, B.; Rutegwa, M.
2018 - Czech
Semi-intensive production of fish in pond culture is based on natural food in the form of zooplankton or zoobenthos and supplemental feeding and manuring applied with balanced nutrient budget. Measurement of the metabolism (i.e., primary production and respiration by the method of continuous measurement of dissolved oxygen in the water column) and the input / output balance for C, N and P in the semi-intensive Dehtář fishpond in the 2015 growth season have shown that additions of fish feeding and manure were from the point of view of utilisable fish feeding in a 3 – 4 fold excess, the efficiency of nutrient transfer through fish food chains was low and that most of the primary production remained unused for fish production, resulting in eutrophication problems with accumulation of biomass in water, high respiration of phytoplankton and microbial chains, hypoxia conditions, and intense N and P cycling. Produkce ryb v polointenzivním rybničním chovu by měla být založena na přirozené potravě v podobě zooplanktonu anebo zoobentosu a doplňkovém krmení a hnojení aplikovaných v rámci vyrovnané živinové bilance. Měření metabolismu (tj. primární produkce a respirace metodou analýzy kontinuálního měření rozpuštěného kyslíku ve vodním sloupci) a bilance vstup – výstup pro C, N a P pro polointenzivně obhospodařovaný rybník Dehtář v růstové sezóně 2015 nicméně prokázaly, že aplikace krmiv a hnoje byly z hlediska využitelné potravy ryb nejméně v 3–4násobném přebytku, efektivita přenosu živin potravními řetězci do ryb byla nízká a většina primární produkce zůstala pro produkci ryb nevyužita, což vedlo následně k eutrofizačním problémům s akumulací sestonické biomasy ve vodě, vysokou respirací fytoplanktonu a mikrobiálních řetězců, stavům hypoxie a intenzivním koloběhům N a P. Keywords: production fishpond; metabolism; continuous temperature and oxygen measurement; nutrient balance; phosphorus regeneration Available at various institutes of the ASCR
Carbon metabolism and nutrient balance in a hypertrophic production fishpond

Semi-intensive production of fish in pond culture is based on natural food in the form of zooplankton or zoobenthos and supplemental feeding and manuring applied with balanced nutrient budget. ...

Hejzlar, Josef; Potužák, J.; Drozd, B.; Rutegwa, M.
Biologické centrum, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases