Number of found documents: 340
Published from to

Complex fish stock survey of Jordán Reservoir in 2019
Peterka, Jiří
2019 - Czech
The aim of the biomanipulation intervention was to reduce the number of undesirable fish species and the aim of the subsequent ichthyological survey to map the state of fish stock after the intervention, with particular emphasis on estimating the abundance and biomass of individual fish species in the reservoir and recommending further management of the reservoir. The report summarizes the results achieved and the draft recommendations. \n\n Cílem biomanipulačního zásahu bylo zredukovat množství nežádoucích druhů ryb a cílem následného ichtyologického průzkumu zmapovat stav rybí obsádky po provedeném zásahu, a to zvláště s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb v nádrži a doporučení dalšího obhospodařování nádrže. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení jsou obsahem zprávy. Keywords: biomanipulation; fish stock reduction; waterbody management Available at various institutes of the ASCR
Complex fish stock survey of Jordán Reservoir in 2019

The aim of the biomanipulation intervention was to reduce the number of undesirable fish species and the aim of the subsequent ichthyological survey to map the state of fish stock after the ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2019

Complex fish stock survey of Lake Most in 2018
Peterka, Jiří
2019 - Czech
Aim of the complex ichthyological survey of Lake Most was to map the current state and succession of lake’s fish stock with particular emphasis put on abundance and biomass estimates of all fish species, evaluation of possible risks to the further development of the fish stock and recommendations for the lake management. Summarization of achieved results and recommendations for further monitoring are included in the presented report. Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy. Keywords: revitalization; community succession; ecosystem monitoring Available at various institutes of the ASCR
Complex fish stock survey of Lake Most in 2018

Aim of the complex ichthyological survey of Lake Most was to map the current state and succession of lake’s fish stock with particular emphasis put on abundance and biomass estimates of all fish ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2019

Study of the state of wels catfish population and its diet in the Římov reservoir in 2018
Vejřík, Lukáš
2019 - Czech
Based on the capture of wels catfish using longlines, the aim of the study was: 1. To estimate the abundance of catfish population, over 70 cm TL (total length), in 2017 and 2018. 2. O compare the abundance of catfish, expressed as catch per unit effort, with the other localities surveyed. 3. To determine the average length and weight of catfish. 4. To determine the proportion of artificially introduced and naturally stocked catfish into the reservoir. 5. To determine the annual growth of catfish on the basis of the catches of stocked pit tagged catfish and the size of the catfish identified in catches in 2017. 6. To evaluate the diet of catfish according to the stomach content analyses for 2017 and 2018. Cílem studie bylo na základě odlovu sumce velkého metodou návazcových šňůr: 1. Odhadnout početnost populace sumce velkého, jedinců větších než 70 cm TL (celková délka), v letech 2017 a 2018. 2. Srovnat početnost sumců, vyjádřenou jako úlovek na jednotku úsilí, s jinými zkoumanými lokalitami. 3. Zjistit průměrnou délku a hmotnost sumců. 4. Podle úlovků vysazených ryb čipovaných PIT čipy stanovit podíl uměle vysazených a přirozeně rozmnožených sumců v nádrži. 5. Na základě úlovků vysazených sumců a podle velikosti sumců označených při odlovech v roce 2017 stanovit roční přírůstek sumců v nádrži. 6. Vyhodnotit potravu sumců dle obsahu žaludků pro rok 2017 a 2018. Keywords: wels catfish; longlines; mark and recapture; abundance; size; diet Available at various institutes of the ASCR
Study of the state of wels catfish population and its diet in the Římov reservoir in 2018

Based on the capture of wels catfish using longlines, the aim of the study was: 1. To estimate the abundance of catfish population, over 70 cm TL (total length), in 2017 and 2018. 2. O compare the ...

Vejřík, Lukáš
Biologické centrum, 2019

Ichthyological survey of the asp spawning stock in the Švihov Reservoir in 2018
Šmejkal, Marek; Bartoň, Daniel; Blabolil, Petr; Kolařík, Tomáš; Soukalová, Kateřina; Děd, Vilém; Šmejkalová, Z.; Kočvara, Luboš; de Moraes, Karlos Ribeiro; Kortan, D.; Duras, J.; Kubečka, Jan
2019 - Czech
The aim of the study was to evaluate the results of the asp population development in relation to the current fishery management and to develop proposals for the management of this predatory species in the future. Cílem studie bylo zhodnotit výsledky populačního vývoje bolena dravého ve vztahu k dosavadnímu účelovému rybářskému hospodaření a vypracovat návrhy pro řízení tohoto dravého druhu v budoucnu. Keywords: asp; reproduction; waterbody management Available at various institutes of the ASCR
Ichthyological survey of the asp spawning stock in the Švihov Reservoir in 2018

The aim of the study was to evaluate the results of the asp population development in relation to the current fishery management and to develop proposals for the management of this predatory species ...

Šmejkal, Marek; Bartoň, Daniel; Blabolil, Petr; Kolařík, Tomáš; Soukalová, Kateřina; Děd, Vilém; Šmejkalová, Z.; Kočvara, Luboš; de Moraes, Karlos Ribeiro; Kortan, D.; Duras, J.; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2019

Complex fish stock survey of Jordán Reservoir in 2018
Peterka, Jiří
2019 - Czech
The aim of the ichthyological survey of the reservoir was to map the state of fish stock with an emphasis on estimating the abundance and biomass of individual fish species, estimating the risks of further development and recommending further management of the reservoir. The report summarizes the results achieved and the draft recommendations. Cílem ichtyologického průzkumu nádrže bylo zmapování stavu rybí obsádky s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje a doporučení dalšího obhospodařování nádrže. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení jsou obsahem zprávy. Keywords: revitalisation; biomanipulation; waterbody management Available at various institutes of the ASCR
Complex fish stock survey of Jordán Reservoir in 2018

The aim of the ichthyological survey of the reservoir was to map the state of fish stock with an emphasis on estimating the abundance and biomass of individual fish species, estimating the risks of ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2019

Final report about research in Sokolov post mining sites in 2019 based on agreement between ENKI ops and Institute of Soil Biology BC CAS
Frouz, Jan; Bartuška, Martin; Kopecký, T.; Kučera, J.; Bednářová, E.; Krůček, M.; Král, K.; Kotápišová, M.; Moradi, J.; Lin, Qiang; Dini-Andreote, F.; Meador, Travis Blake; Angel, Roey; Harantová, L.; Heděnec, P.; Li, Lingjuan; Baldrian, P.; Angst, Šárka
2019 - Czech
The report brings main results of the research about soil and ecosystem recovery in post mining landscape near Sokolov based on agreement between ENKI ops and Institute of soil biology, BC CAS. Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2019. Keywords: final report; research; Sokolov; post mining sites Available at various institutes of the ASCR
Final report about research in Sokolov post mining sites in 2019 based on agreement between ENKI ops and Institute of Soil Biology BC CAS

The report brings main results of the research about soil and ecosystem recovery in post mining landscape near Sokolov based on agreement between ENKI ops and Institute of soil biology, BC CAS.

Frouz, Jan; Bartuška, Martin; Kopecký, T.; Kučera, J.; Bednářová, E.; Krůček, M.; Král, K.; Kotápišová, M.; Moradi, J.; Lin, Qiang; Dini-Andreote, F.; Meador, Travis Blake; Angel, Roey; Harantová, L.; Heděnec, P.; Li, Lingjuan; Baldrian, P.; Angst, Šárka
Biologické centrum, 2019

Hydrobiological monitoring of Medard Lake in 2018
Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Peterka, Jiří
2019 - Czech
Presented report summarizes the results of hydrobiological monitoring of Medard Lake in 2018 and recommends further monitoring actions. The year 2018 was the first year after the lake was filled, when no more water from the Ohře River was filled and only small tributaries from the small river basin flowed into the lake. Thus, the ecosystem of the lake has reached a final state in terms of hydrological regime and nutrient load, characterized by very low water exchange, low trophic levels with low productivity of planktonic communities, development of submerged macrovegetation in coastal zones and specific seasonal changes in chemistry and biological parameters. Předkládaná zpráva sumarizuje dosažené výsledky za rok 2018 a navrhuje doporučení pro další sledování. Rok 2018 byl prvním rokem po naplnění jezera, kdy se již žádná voda z Ohře nenapouštěla a do jezera přitékaly pouze drobné přítoky z vlastního malého povodí. Ekosystém jezera se tedy dostal z hlediska hydrologického režimu a živinového zatížení do konečného stavu, pro který je typické velmi malá obměna vody, nízká úroveň úživnosti s nízkou produktivitou planktonních společenstev, rozvoj ponořené makrovegetace v příbřežních zónách a specifické sezónní změny chemismu i biologických parametrů. Keywords: revitalization; community succession; ecosystem monitoring Available at various institutes of the ASCR
Hydrobiological monitoring of Medard Lake in 2018

Presented report summarizes the results of hydrobiological monitoring of Medard Lake in 2018 and recommends further monitoring actions. The year 2018 was the first year after the lake was filled, when ...

Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2019

Survey of the catfish population in the Klíčava reservoir in 2018
Vejřík, Lukáš
2019 - Czech
Based on the capture of wels catfish using longlines, the aim of the study was: 1. To estimate the abundance of the catfish population, individuals over 70 cm TL (total length). 2. To compare the abundance and size of catfish, expressed as the catch per unit of effort, with the other reservoirs surveyed under the management of the Vltava River Authority state enterprise (Žlutice and Římov). 3. To determine the average length and weight of catfish. 4. To evaluate the diet of catfish according to the stomach content analyses. Cílem studie bylo na základě odlovu sumce velkého metodou návazcových šňůr: 1. Odhadnout početnost populace sumce velkého, jedinců větších než 70 cm TL (celková délka). 2. Srovnat početnost a velikost sumců, vyjádřenou jako úlovek na jednotku úsilí, s jinými zkoumanými nádržemi ve správě státního podniku Povodí Vltavy (Žlutice a Římov). 3. Zjistit průměrnou délku a hmotnost sumců. 4. Vyhodnotit potravu sumců dle obsahu žaludků. Keywords: wels catfish; longlines; mark and recapture; abundance; size; diet Available at various institutes of the ASCR
Survey of the catfish population in the Klíčava reservoir in 2018

Based on the capture of wels catfish using longlines, the aim of the study was: 1. To estimate the abundance of the catfish population, individuals over 70 cm TL (total length). 2. To compare the ...

Vejřík, Lukáš
Biologické centrum, 2019

Ichthyological survey of the fish stock of Lipno Reservoir in 2018
Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Kočvara, Luboš; Jůza, Tomáš; Souza, Allan T.
2019 - Czech
The study evaluates the state and development of fish stock in relation to the current fishery management and develops proposals for further management of the fish community and fishery regulations at the Lipno reservoir. Studie zhodnocuje stav a vývoj rybí obsádky ve vztahu k dosavadnímu rybářskému hospodaření a vypracovává návrhy pro další řízení rybího společenstva a rybolovu na nádrži Lipno. Keywords: fish community; angling; pikeperch; carp Available at various institutes of the ASCR
Ichthyological survey of the fish stock of Lipno Reservoir in 2018

The study evaluates the state and development of fish stock in relation to the current fishery management and develops proposals for further management of the fish community and fishery regulations at ...

Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Kočvara, Luboš; Jůza, Tomáš; Souza, Allan T.
Biologické centrum, 2019

Prediction of phosphorus concentration and trophic conditions in reservoirs
Hejzlar, Josef; Kopáček, Jiří; Vystavna, Yuliya
2019 - Czech
The model prediction of phosphorus (P) concentration in reservoirs is important for controlling water quality and trophic conditions, e.g. to determine to what level external P load should be reduced in order to decrease trophic conditions and achieve good ecological potential. The mass balance of P for 26 reservoirs and lakes in the Czech Republic showed that the relationship between the inflow P concentration and the in-reservoir P concentration is not determined solely by hydrological parameters (water residence time or hydraulic load) or inflow P concentration but is fundamentally influenced by the internal P loading from sediments and in-reservoir P cycling. These are individual characteristics of each reservoir and may change, for example with sediment accumulation or changes in external P load. Therefore, the prediction models need to be assembled and calibrated for each reservoir individually and the model structure should be adapted to their specific conditions. Modelová predikce koncentrace fosforu (P) v nádržích má význam pro řízení kvality vody a trofie, např. pro určování, na jakou úroveň je třeba snížit vnější zatížení P, aby poklesla úroveň trofických podmínek a dosáhlo se dobrého ekologického potenciálu. Hmotnostní bilance P pro 26 nádrží a jezer v ČR ukázaly, že vztah mezi přítokovou koncentrací P a koncentrací P v nádrži není určen výhradně hydrologickými parametry (dobou zdržení vody či hydraulickým zatížením), popř. přítokovou koncentrací P, ale zásadně je ovlivňován vnitřním zatížením ze sedimentů a nádržovým koloběhem P. Vnitřní zatížení a koloběh P jsou individuální charakteristiky každé nádrže, které se ale v čase mohou měnit, např. s akumulací sedimentů nebo změnami vnějšího zatížení P. Predikční modely je proto třeba sestavit a kalibrovat pro každou nádrž jednotlivě a strukturu modelů přizpůsobit konkrétním podmínkám. Keywords: water reservoirs and lakes; phosphorus retention; phosphorus mass balance Available at various institutes of the ASCR
Prediction of phosphorus concentration and trophic conditions in reservoirs

The model prediction of phosphorus (P) concentration in reservoirs is important for controlling water quality and trophic conditions, e.g. to determine to what level external P load should be reduced ...

Hejzlar, Josef; Kopáček, Jiří; Vystavna, Yuliya
Biologické centrum, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases