Number of found documents: 382
Published from to

Designing of new classifiers for peony, daylilies and non-bearded irises in the Průhonice botanic garden.
Sekerka, Pavel; Caspers, Zuzana; Macháčková, Markéta; Papoušková, L.; Koudela, M.
2019 - Czech
With accepting new genera (Hemerocallis, Paeonia, Iris subgen. Limniris) into National Program for Genetic Resources, a need for creating new classifiers for cultivar description has risen. When proposing classification characteristics, we have resulted from botanical monographies of the genera, existing classifiers and from experience in cultivar description. In creating and evaluation of the classifier we have cooperated with leading institution, Gene Bank of Crop Research Institute, and Department of Horticulture (FAFNR) at Czech University of Life Sciences, which has submitted it as a diploma and a bachelor thesis. New classifiers will be published in 2019 in GRIN Czech database. Po přijetí nových rodů (Hemerocallis, Paeonia, Iris subgen. Limniris) do Národního programu genetických zdrojů bylo nutné vytvořit nové klasifikátory pro popis odrůd. Při návrhu hodnocených znaků jsme vycházeli z botanických monografií rodů, existujících klasifikátorů a ze zkušenosti při popisu odrůd. Na tvorbě a hodnocení klasifikátoru jsme spolupracovali s řídícím pracovištěm, genovou bankou VURV a Katedrou zahradnictví FAPPZ ČZU v Praze, která témata zadala jako diplomové a bakalářské práce. Klasifikátory budou během roku 2019 publikovány v databázi GRIN Czech. Keywords: Iris; Paeonia; Hemerocallis Available on request at various institutes of the ASCR
Designing of new classifiers for peony, daylilies and non-bearded irises in the Průhonice botanic garden.

With accepting new genera (Hemerocallis, Paeonia, Iris subgen. Limniris) into National Program for Genetic Resources, a need for creating new classifiers for cultivar description has risen. When ...

Sekerka, Pavel; Caspers, Zuzana; Macháčková, Markéta; Papoušková, L.; Koudela, M.
Botanický ústav, 2019

Effectivity of invasive alien plant species control evaluation
Berchová-Bímová, K.; Kadlecová, M.; Vojík, Martin; Vardarman, J.
2019 - Czech
This methodology is intended mainly for environmental agencies and other land managers, such as regional authorities and owners that are due to prevent and manage the introduction and spread of invasive alien species. The manual provides instructions for planning and realisation of IAS control project. In manual are described particular steps form the pre-project phase (planning and status quo) to the targets and their evaluation. In particular, there are described factors influencing the targets statement, subsequent control targets and their evaluation using indicators. The indicators show the level of the targets fulfil. Evaluation of whole project depends on targets fulfil a serve for the control project effectivity evaluation. Tato metodika je určena zejména orgánům ochrany přírody, dále pak i dalším správcům krajiny, jako například úřadům státní správy i soukromým subjektům hospodařícím v krajině, kterých se týká povinnost prevence a regulace zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Metodika poskytuje návod pro postup při likvidaci invazních nepůvodních druhů rostlin. V metodice jsou popsány jednotlivé kroky plánování projektu likvidace od naplánování cílů likvidace po hodnocení její efektivity za použití indikátorů plnění cílů likvidace. V metodice jsou podrobně popsány faktory ovlivňující stanovení cílů likvidace, jednotlivé cíle likvidace s jasně stanovenými indikátory jejich plnění a postup při vyhodnocování indikátorů pro konečné zhodnocení projektu likvidace, případně další postup pro maximální efektivitu využití finančních prostředků investovaných na likvidaci invazních nepůvodních druhů rostlin. Keywords: eradication; invasive aliens plants; control Available in digital repository of the ASCR
Effectivity of invasive alien plant species control evaluation

This methodology is intended mainly for environmental agencies and other land managers, such as regional authorities and owners that are due to prevent and manage the introduction and spread of ...

Berchová-Bímová, K.; Kadlecová, M.; Vojík, Martin; Vardarman, J.
Botanický ústav, 2019

15th Ecology and Management of Alien Plant invasions (EMAPi) book of abstracts: Integrating research, management and policy
Pyšek, Petr; Pergl, Jan; Moodley, Desika
2019 - English
Book of abstracts from an international conference on plant invasions held in Prague in September, 2019. Keywords: plant; invasioin; management Available in digital repository of the ASCR
15th Ecology and Management of Alien Plant invasions (EMAPi) book of abstracts: Integrating research, management and policy

Book of abstracts from an international conference on plant invasions held in Prague in September, 2019.

Pyšek, Petr; Pergl, Jan; Moodley, Desika
Botanický ústav, 2019

International cooperation to Pruhonice botanical garden's collections
Caspers, Zuzana; Sekerka, Pavel; Macháčková, Markéta
2017 - Czech
Overview of the international activities of Průhonice botanical garden. The garden participates in Middle European Iris Society and cooperates with Presby Iris Memorial Gardens (USA), has a partnership with botanical gardens in China, Lithuania and Poland. Průhonická botanická zahrada se účastní činností Středoevropské společnosti, spolupracuje s Presby Iris Memorial Gardens (USA), botanickými zahradami v Pekingu, Vilniusu a Wojslawicích. Keywords: Iris, Paeonia, Hemerocallis; gene-pool collections; international cooperation; Průhonice botanical garden Available at various institutes of the ASCR
International cooperation to Pruhonice botanical garden's collections

Overview of the international activities of Průhonice botanical garden. The garden participates in Middle European Iris Society and cooperates with Presby Iris Memorial Gardens (USA), has a ...

Caspers, Zuzana; Sekerka, Pavel; Macháčková, Markéta
Botanický ústav, 2017

Methods of mapping and monitoring invasive (selected alien) species - monitoring
Pergl, Jan; Dušek, J.; Hošek, M.; Knapp, M.; Simon, O.; Berchová, K.; Bogdan, V.; Černá, M.; Poláková, S.; Musil, J.; Sádlo, Jiří; Svobodová, J.
2017 - Czech
The project aims at problematic invasive species and their prioritization. In the methods we define several groups of aliens for monitoring. In the project are shown the rough financial costs. Navrhovaný projekt se zabývá zejména druhy uvedenými v legislativě EU jako druhy s významným vlivem, dále druhy uvedenými v pracovním varovném seznamu EU (Horizon scanning; Roy et al. 2015), druhy uvedenými v národních seznamech tzv. Blacklistu ČR (černý, šedý, a varovný seznam; Pergl et al. 2016) a druhy jejichž introdukce do ČR je v blízké budoucnosti předpokládaná a zároveň, jejichž vliv je výrazně negativní. Návrhy systémů mapování a monitoringu i zpracování dat jsou napojeny na stávající systém sledování a datové zdroje AOPK ČR (sledování stavu druhů a stanovišť dle Směrnice 92/43/EHS, NDOP) a bude konzultována možnost napojení/exportu z/do systému ÚKZÚZ. Zároveň však, s ohledem na snadnou identifikovatelnost některých invazních druhů jsou zohledněny existující aktivity v oblasti jejich mapování veřejností (např. mobilní aplikace BioLog). V každé metodice jsou uvedeny variantní řešení pro různé úrovně detailu a finanční náročnost. Keywords: invasions; monitoring; distribution Available at various institutes of the ASCR
Methods of mapping and monitoring invasive (selected alien) species - monitoring

The project aims at problematic invasive species and their prioritization. In the methods we define several groups of aliens for monitoring. In the project are shown the rough financial costs.

Pergl, Jan; Dušek, J.; Hošek, M.; Knapp, M.; Simon, O.; Berchová, K.; Bogdan, V.; Černá, M.; Poláková, S.; Musil, J.; Sádlo, Jiří; Svobodová, J.
Botanický ústav, 2017

Water in landscape and revitalisations
Petřík, Petr; Salzmann, K.; Hejzlar, Josef; Pithart, D.; Fanta, J.
2017 - Czech
How to return water to the landscape and keep it there? One of the strategic objectives and priorities of water protection should be the revitalization of the river and valley network, accompanied by a change of the approach to river network management. Klimatické změny vidíme jako příležitost pro diskuzi, která by se neomezovala pouze na technická řešení, ale vzala by vážně i potenciál ekosystémů a přirozených procesů, které v naší krajině probíhaly po tisíciletí a které jsme drasticky zredukovali. Platforma pro krajinu (www.nasekrajina.eu) vytváří prostor pro takovou diskuzi. Keywords: EU Water Directive; European Landscape Convention; Natura 2000 Available at various institutes of the ASCR
Water in landscape and revitalisations

How to return water to the landscape and keep it there? One of the strategic objectives and priorities of water protection should be the revitalization of the river and valley network, accompanied by ...

Petřík, Petr; Salzmann, K.; Hejzlar, Josef; Pithart, D.; Fanta, J.
Botanický ústav, 2017

Methodology of invasive species mapping using remote sensing approach
Müllerová, Jana; Bartaloš, T.; Brůna, Josef; Dvořák, P.; Vítková, Michaela
2017 - Czech
The manual provides instructions on monitoring of four problematic invasive species based on remote sensing. It focuses on low cost and operational unmanned aircraft solution. The manual provides bases for understanding of the problematic, specifies the requirements for the data type and quality in respect to the species phenophases, and describes the data processing and quality assessment. Described methods are particularly suitable for targeted monitoring (in case of unmanned aircraft solution), still can be used at regional scale as well (in case of satellite imagery). Methodology is intended mainly for environmental agencies and other land managers, such as regional authorities and owners due to prevent and manage the introduction and spread of invasive alien species. Metodika poskytuje návod pro monitoring čtyř problémových invazních druhů rostlin, který je založen na využití dat dálkového průzkumu. Zaměřuje se na levné a operativní řešení využívající bezpilotní letecké prostředky. Poskytuje základy k pochopení problematiky, specifikuje požadavky na typ a kvalitu dat s ohledem na fenofázi rostliny, a popisuje postup jejich zpracování a vyhodnocení. Představené postupy jsou zvláště vhodné pro cílený monitoring (v případě využití bezpilotních prostředků), ale dají se využít i na větší území (v případě satelitních dat). Keywords: detection; invsive species; remote sensing Available at various institutes of the ASCR
Methodology of invasive species mapping using remote sensing approach

The manual provides instructions on monitoring of four problematic invasive species based on remote sensing. It focuses on low cost and operational unmanned aircraft solution. The manual provides ...

Müllerová, Jana; Bartaloš, T.; Brůna, Josef; Dvořák, P.; Vítková, Michaela
Botanický ústav, 2017

Three years long investigation of fishpond Dehtář - first fishpond in the NETLAKE COST action project
Potužák, Jan; Šumberová, Kateřina; Fránková, Markéta; Fabšičová, Martina; Ducháček, M.; Císař, K.; Duras, J.
2017 - Czech
In 2014–2016 we monitored basic environmental parameters in the fishpond Dehtář near České Budějovice (Czech Republic) using system of sensors. Among other parametres we studied for instance water chemistry and phyto- and zooplankton community biomass, and species composition. Thank to the method used we recorded strong fluctuations in some of the environmental parameters, parrticularly in oxygen concentrations. Thank to the integration of the auomatic high frequency monitoring using the sensor system along with traditional research methods we were able to interpret the marked ecosystem changes. Several factors participated in the several days long oxygen depletion: warm and calm weather, later interchanged by cold front accompanied with mixing of water column and cloudy sky, fish farming management (high amount of nutrients related to manuring) and changes in biomass of phytoplancton (fast decomposition of high biomass amount of cyanobacteria). Our results enable to prevent similar situations in future, by e.g. lowering of nutrient input. V letech 2014–2016 jsme pomocí systému senzorů sledovali základní parametry prostředí v rybníce Dehtář na Českobudějovicku, z dalších parametrů jsme studovali např. chemismus vody a biomasu a druhové složení společenstev fytoplanktonu a zooplanktonu. Díky této metodě se podařilo zachytit velmi výrazné fluktuace v některých parametrech prostředí, zejména v koncentracích kyslíku. Propojením vysokofrekvenčního monitoringu pomocí systému senzorů s tradičními metodami výzkumu jsme byli schopni objasnit, proč k velmi výrazným změnám postihujícím celý ekosystém došlo. Na několikadenním kyslíkovém deficitu se podílelo několik faktorů: teplé a bezvětrné počasí s náhlým přechodem studené fronty, doprovázeným mícháním vodního sloupce a zataženou oblohou, hospodaření (vysoký obsah živin souvisejícíc s hnojením) a změny v biomase fytoplanktonu (náhlý rozklad velké biomasy sinic). Naše výsledky umožňují předcházet podobným situacím v budoucnu, např. snížením vstupu živin. Keywords: automatic high frequency monitorinc (AHFM); planctonic communities; fish farming Available at various institutes of the ASCR
Three years long investigation of fishpond Dehtář - first fishpond in the NETLAKE COST action project

In 2014–2016 we monitored basic environmental parameters in the fishpond Dehtář near České Budějovice (Czech Republic) using system of sensors. Among other parametres we studied for instance water ...

Potužák, Jan; Šumberová, Kateřina; Fránková, Markéta; Fabšičová, Martina; Ducháček, M.; Císař, K.; Duras, J.
Botanický ústav, 2017

Environmental risks of afforestation of agricultural land by alien trees: the invasive black locust (Robinia pseudoacacia) as a model species
Sádlo, Jiří; Vítková, Michaela; Pergl, Jan; Pyšek, Petr
2017 - Czech
Short-lived plantations for renewable bioenergy production are currently fashionable. Poplars and willows are usually used for this purpose, however other species including dangerous invasive (e.g. Robinia pseudoacacia or Ailantus altissima) are tested in the Czech Republic. Current legislation both within the EU and on the national level deals with the species selection suitable for short-lived plantations only marginally. Black locust as well as other invasive species with similar life strategy can not be recommended for afforestation of agricultural land in the Czech Republic. V posledních desetiletích se stále větší pozornost věnuje novému systému hospodaření na zemědělské půdě - krátkověkým výmladkovým plantážím rychle rostoucích dřevin. V České republice jsou vysazovány téměř výhradně vybrané klony příp. odrůdy vrb a topolů, testují se ale i nebezpečné invazní druhy (např. akát nebo pajasan). Problematika výběru vhodných druhů je zatím v legislativě na národní i evropské úrovni zakotvena jen okrajově. Akát stejně jako ostatní invazní druhy s podobnou životní strategií nelze doporučit pro zalesňování zemědělských půd v České republice. Keywords: Robinia pseudoacacia; energy plantations; plant invasions Available at various institutes of the ASCR
Environmental risks of afforestation of agricultural land by alien trees: the invasive black locust (Robinia pseudoacacia) as a model species

Short-lived plantations for renewable bioenergy production are currently fashionable. Poplars and willows are usually used for this purpose, however other species including dangerous invasive (e.g. ...

Sádlo, Jiří; Vítková, Michaela; Pergl, Jan; Pyšek, Petr
Botanický ústav, 2017

Methods of mapping and monitoring invasive (selected alien) species - mapping
Pergl, Jan; Dušek, J.; Hošek, M.; Knapp, M.; Simon, O.; Berchová, K.; Bogdan, V.; Černá, M.; Poláková, S.; Musil, J.; Sádlo, Jiří; Svobodová, J.
2017 - Czech
The project aims at problematic invasive species and their prioritization. In the methods we define several groups of aliens for mapping. In the project are shown the rough financial costs. Navrhovaný projekt se zabývá zejména druhy uvedenými v legislativě EU jako druhy s významným vlivem, dále druhy uvedenými v pracovním varovném seznamu EU (Horizon scanning; Roy et al. 2015), druhy uvedenými v národních seznamech tzv. Blacklistu ČR (černý, šedý, a varovný seznam; Pergl et al. 2016) a druhy jejichž introdukce do ČR je v blízké budoucnosti předpokládaná a zároveň, jejichž vliv je výrazně negativní. Návrhy systémů mapování a monitoringu i zpracování dat budou napojeny na stávající systém sledování a datové zdroje AOPK ČR (sledování stavu druhů a stanovišť dle Směrnice 92/43/EHS, NDOP) a bude konzultována možnost napojení/exportu z/do systému ÚKZÚZ. Zároveň však, s ohledem na snadnou identifikovatelnost některých invazních druhů jsou zohledněny existující aktivity v oblasti jejich mapování veřejností (např. mobilní aplikace BioLog). V každé metodice jsou uvedeny variantní řešení pro různé úrovně detailu a finanční náročnost. Keywords: invasions; mapping; distribution Available at various institutes of the ASCR
Methods of mapping and monitoring invasive (selected alien) species - mapping

The project aims at problematic invasive species and their prioritization. In the methods we define several groups of aliens for mapping. In the project are shown the rough financial costs.

Pergl, Jan; Dušek, J.; Hošek, M.; Knapp, M.; Simon, O.; Berchová, K.; Bogdan, V.; Černá, M.; Poláková, S.; Musil, J.; Sádlo, Jiří; Svobodová, J.
Botanický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases