Number of found documents: 379
Published from to

International cooperation to Pruhonice botanical garden's collections
Caspers, Zuzana; Sekerka, Pavel; Macháčková, Markéta
2017 - Czech
Overview of the international activities of Průhonice botanical garden. The garden participates in Middle European Iris Society and cooperates with Presby Iris Memorial Gardens (USA), has a partnership with botanical gardens in China, Lithuania and Poland. Průhonická botanická zahrada se účastní činností Středoevropské společnosti, spolupracuje s Presby Iris Memorial Gardens (USA), botanickými zahradami v Pekingu, Vilniusu a Wojslawicích. Keywords: Iris, Paeonia, Hemerocallis; gene-pool collections; international cooperation; Průhonice botanical garden Available at various institutes of the ASCR
International cooperation to Pruhonice botanical garden's collections

Overview of the international activities of Průhonice botanical garden. The garden participates in Middle European Iris Society and cooperates with Presby Iris Memorial Gardens (USA), has a ...

Caspers, Zuzana; Sekerka, Pavel; Macháčková, Markéta
Botanický ústav, 2017

Methods of mapping and monitoring invasive (selected alien) species - monitoring
Pergl, Jan; Dušek, J.; Hošek, M.; Knapp, M.; Simon, O.; Berchová, K.; Bogdan, V.; Černá, M.; Poláková, S.; Musil, J.; Sádlo, Jiří; Svobodová, J.
2017 - Czech
The project aims at problematic invasive species and their prioritization. In the methods we define several groups of aliens for monitoring. In the project are shown the rough financial costs. Navrhovaný projekt se zabývá zejména druhy uvedenými v legislativě EU jako druhy s významným vlivem, dále druhy uvedenými v pracovním varovném seznamu EU (Horizon scanning; Roy et al. 2015), druhy uvedenými v národních seznamech tzv. Blacklistu ČR (černý, šedý, a varovný seznam; Pergl et al. 2016) a druhy jejichž introdukce do ČR je v blízké budoucnosti předpokládaná a zároveň, jejichž vliv je výrazně negativní. Návrhy systémů mapování a monitoringu i zpracování dat jsou napojeny na stávající systém sledování a datové zdroje AOPK ČR (sledování stavu druhů a stanovišť dle Směrnice 92/43/EHS, NDOP) a bude konzultována možnost napojení/exportu z/do systému ÚKZÚZ. Zároveň však, s ohledem na snadnou identifikovatelnost některých invazních druhů jsou zohledněny existující aktivity v oblasti jejich mapování veřejností (např. mobilní aplikace BioLog). V každé metodice jsou uvedeny variantní řešení pro různé úrovně detailu a finanční náročnost. Keywords: invasions; monitoring; distribution Available at various institutes of the ASCR
Methods of mapping and monitoring invasive (selected alien) species - monitoring

The project aims at problematic invasive species and their prioritization. In the methods we define several groups of aliens for monitoring. In the project are shown the rough financial costs.

Pergl, Jan; Dušek, J.; Hošek, M.; Knapp, M.; Simon, O.; Berchová, K.; Bogdan, V.; Černá, M.; Poláková, S.; Musil, J.; Sádlo, Jiří; Svobodová, J.
Botanický ústav, 2017

Methodology of invasive species mapping using remote sensing approach
Müllerová, Jana; Bartaloš, T.; Brůna, Josef; Dvořák, P.; Vítková, Michaela
2017 - Czech
The manual provides instructions on monitoring of four problematic invasive species based on remote sensing. It focuses on low cost and operational unmanned aircraft solution. The manual provides bases for understanding of the problematic, specifies the requirements for the data type and quality in respect to the species phenophases, and describes the data processing and quality assessment. Described methods are particularly suitable for targeted monitoring (in case of unmanned aircraft solution), still can be used at regional scale as well (in case of satellite imagery). Methodology is intended mainly for environmental agencies and other land managers, such as regional authorities and owners due to prevent and manage the introduction and spread of invasive alien species. Metodika poskytuje návod pro monitoring čtyř problémových invazních druhů rostlin, který je založen na využití dat dálkového průzkumu. Zaměřuje se na levné a operativní řešení využívající bezpilotní letecké prostředky. Poskytuje základy k pochopení problematiky, specifikuje požadavky na typ a kvalitu dat s ohledem na fenofázi rostliny, a popisuje postup jejich zpracování a vyhodnocení. Představené postupy jsou zvláště vhodné pro cílený monitoring (v případě využití bezpilotních prostředků), ale dají se využít i na větší území (v případě satelitních dat). Keywords: detection; invsive species; remote sensing Available at various institutes of the ASCR
Methodology of invasive species mapping using remote sensing approach

The manual provides instructions on monitoring of four problematic invasive species based on remote sensing. It focuses on low cost and operational unmanned aircraft solution. The manual provides ...

Müllerová, Jana; Bartaloš, T.; Brůna, Josef; Dvořák, P.; Vítková, Michaela
Botanický ústav, 2017

Water in landscape and revitalisations
Petřík, Petr; Salzmann, K.; Hejzlar, Josef; Pithart, D.; Fanta, J.
2017 - Czech
How to return water to the landscape and keep it there? One of the strategic objectives and priorities of water protection should be the revitalization of the river and valley network, accompanied by a change of the approach to river network management. Klimatické změny vidíme jako příležitost pro diskuzi, která by se neomezovala pouze na technická řešení, ale vzala by vážně i potenciál ekosystémů a přirozených procesů, které v naší krajině probíhaly po tisíciletí a které jsme drasticky zredukovali. Platforma pro krajinu (www.nasekrajina.eu) vytváří prostor pro takovou diskuzi. Keywords: EU Water Directive; European Landscape Convention; Natura 2000 Available at various institutes of the ASCR
Water in landscape and revitalisations

How to return water to the landscape and keep it there? One of the strategic objectives and priorities of water protection should be the revitalization of the river and valley network, accompanied by ...

Petřík, Petr; Salzmann, K.; Hejzlar, Josef; Pithart, D.; Fanta, J.
Botanický ústav, 2017

Three years long investigation of fishpond Dehtář - first fishpond in the NETLAKE COST action project
Potužák, Jan; Šumberová, Kateřina; Fránková, Markéta; Fabšičová, Martina; Ducháček, M.; Císař, K.; Duras, J.
2017 - Czech
In 2014–2016 we monitored basic environmental parameters in the fishpond Dehtář near České Budějovice (Czech Republic) using system of sensors. Among other parametres we studied for instance water chemistry and phyto- and zooplankton community biomass, and species composition. Thank to the method used we recorded strong fluctuations in some of the environmental parameters, parrticularly in oxygen concentrations. Thank to the integration of the auomatic high frequency monitoring using the sensor system along with traditional research methods we were able to interpret the marked ecosystem changes. Several factors participated in the several days long oxygen depletion: warm and calm weather, later interchanged by cold front accompanied with mixing of water column and cloudy sky, fish farming management (high amount of nutrients related to manuring) and changes in biomass of phytoplancton (fast decomposition of high biomass amount of cyanobacteria). Our results enable to prevent similar situations in future, by e.g. lowering of nutrient input. V letech 2014–2016 jsme pomocí systému senzorů sledovali základní parametry prostředí v rybníce Dehtář na Českobudějovicku, z dalších parametrů jsme studovali např. chemismus vody a biomasu a druhové složení společenstev fytoplanktonu a zooplanktonu. Díky této metodě se podařilo zachytit velmi výrazné fluktuace v některých parametrech prostředí, zejména v koncentracích kyslíku. Propojením vysokofrekvenčního monitoringu pomocí systému senzorů s tradičními metodami výzkumu jsme byli schopni objasnit, proč k velmi výrazným změnám postihujícím celý ekosystém došlo. Na několikadenním kyslíkovém deficitu se podílelo několik faktorů: teplé a bezvětrné počasí s náhlým přechodem studené fronty, doprovázeným mícháním vodního sloupce a zataženou oblohou, hospodaření (vysoký obsah živin souvisejícíc s hnojením) a změny v biomase fytoplanktonu (náhlý rozklad velké biomasy sinic). Naše výsledky umožňují předcházet podobným situacím v budoucnu, např. snížením vstupu živin. Keywords: automatic high frequency monitorinc (AHFM); planctonic communities; fish farming Available at various institutes of the ASCR
Three years long investigation of fishpond Dehtář - first fishpond in the NETLAKE COST action project

In 2014–2016 we monitored basic environmental parameters in the fishpond Dehtář near České Budějovice (Czech Republic) using system of sensors. Among other parametres we studied for instance water ...

Potužák, Jan; Šumberová, Kateřina; Fránková, Markéta; Fabšičová, Martina; Ducháček, M.; Císař, K.; Duras, J.
Botanický ústav, 2017

Environmental risks of afforestation of agricultural land by alien trees: the invasive black locust (Robinia pseudoacacia) as a model species
Sádlo, Jiří; Vítková, Michaela; Pergl, Jan; Pyšek, Petr
2017 - Czech
Short-lived plantations for renewable bioenergy production are currently fashionable. Poplars and willows are usually used for this purpose, however other species including dangerous invasive (e.g. Robinia pseudoacacia or Ailantus altissima) are tested in the Czech Republic. Current legislation both within the EU and on the national level deals with the species selection suitable for short-lived plantations only marginally. Black locust as well as other invasive species with similar life strategy can not be recommended for afforestation of agricultural land in the Czech Republic. V posledních desetiletích se stále větší pozornost věnuje novému systému hospodaření na zemědělské půdě - krátkověkým výmladkovým plantážím rychle rostoucích dřevin. V České republice jsou vysazovány téměř výhradně vybrané klony příp. odrůdy vrb a topolů, testují se ale i nebezpečné invazní druhy (např. akát nebo pajasan). Problematika výběru vhodných druhů je zatím v legislativě na národní i evropské úrovni zakotvena jen okrajově. Akát stejně jako ostatní invazní druhy s podobnou životní strategií nelze doporučit pro zalesňování zemědělských půd v České republice. Keywords: Robinia pseudoacacia; energy plantations; plant invasions Available at various institutes of the ASCR
Environmental risks of afforestation of agricultural land by alien trees: the invasive black locust (Robinia pseudoacacia) as a model species

Short-lived plantations for renewable bioenergy production are currently fashionable. Poplars and willows are usually used for this purpose, however other species including dangerous invasive (e.g. ...

Sádlo, Jiří; Vítková, Michaela; Pergl, Jan; Pyšek, Petr
Botanický ústav, 2017

Methods of mapping and monitoring invasive (selected alien) species - mapping
Pergl, Jan; Dušek, J.; Hošek, M.; Knapp, M.; Simon, O.; Berchová, K.; Bogdan, V.; Černá, M.; Poláková, S.; Musil, J.; Sádlo, Jiří; Svobodová, J.
2017 - Czech
The project aims at problematic invasive species and their prioritization. In the methods we define several groups of aliens for mapping. In the project are shown the rough financial costs. Navrhovaný projekt se zabývá zejména druhy uvedenými v legislativě EU jako druhy s významným vlivem, dále druhy uvedenými v pracovním varovném seznamu EU (Horizon scanning; Roy et al. 2015), druhy uvedenými v národních seznamech tzv. Blacklistu ČR (černý, šedý, a varovný seznam; Pergl et al. 2016) a druhy jejichž introdukce do ČR je v blízké budoucnosti předpokládaná a zároveň, jejichž vliv je výrazně negativní. Návrhy systémů mapování a monitoringu i zpracování dat budou napojeny na stávající systém sledování a datové zdroje AOPK ČR (sledování stavu druhů a stanovišť dle Směrnice 92/43/EHS, NDOP) a bude konzultována možnost napojení/exportu z/do systému ÚKZÚZ. Zároveň však, s ohledem na snadnou identifikovatelnost některých invazních druhů jsou zohledněny existující aktivity v oblasti jejich mapování veřejností (např. mobilní aplikace BioLog). V každé metodice jsou uvedeny variantní řešení pro různé úrovně detailu a finanční náročnost. Keywords: invasions; mapping; distribution Available at various institutes of the ASCR
Methods of mapping and monitoring invasive (selected alien) species - mapping

The project aims at problematic invasive species and their prioritization. In the methods we define several groups of aliens for mapping. In the project are shown the rough financial costs.

Pergl, Jan; Dušek, J.; Hošek, M.; Knapp, M.; Simon, O.; Berchová, K.; Bogdan, V.; Černá, M.; Poláková, S.; Musil, J.; Sádlo, Jiří; Svobodová, J.
Botanický ústav, 2017

Methodology for the rescue and revitalization of introduced woody plants in monuments of garden art
Kirschner, Jan; Souček, Josef
2016 - Czech
The methodology was disigned with the aim to develop a complex tool for the identification of priority individuals of woody plants for their rescue and revitalization. Furthermore, a sequence of measures to that end is given. As a result, gardeners have a method how to identify priority plants and priority measures for the rescue of valuable individuals in monuments of garden art; thus, viewpoints of garden architects, dendrologists and arborists are integrated. Cílem metodiky je vytvořit ucelený klíč k tomu jak určit prioritní introdukované dřeviny určené k záchraně, následně pak stanovit sled opatření které k záchraně jedince, případně taxonu vedou. Díky metodice je navržena komplexní souslednost operací vedoucí ke včasné realizaci opatření k záchraně hodnotných introdukovaných jedinců dřevin v památkách zahradního umění. Metodika má za úkol, obecně řečeno, integrovat památková, zahradně architektonická, dendrologická a arboristická hlediska při záchraně či revitalizaci introdukovaných dřevin. Keywords: dendrology; garden architecture; gardening Available in a digital repository NRGL
Methodology for the rescue and revitalization of introduced woody plants in monuments of garden art

The methodology was disigned with the aim to develop a complex tool for the identification of priority individuals of woody plants for their rescue and revitalization. Furthermore, a sequence of ...

Kirschner, Jan; Souček, Josef
Botanický ústav, 2016

A certified monument protection methodology for the application of interests nd goals of monument protection institutions in the management of protected monuments of garden art with a high importance of woody plant collections
Staňa, Ivan; Kohlová, Jana
2016 - Czech
The main goal of the certified methodology is to establish a firm sequence and content of individual measures taken to secure interests and goals of institutions of monument protection in the management of monuments of garden art with important collections of introduced woody plants. The approach consists of a logical sequence of specific assessment and the interpretation of their results. This integrates interests of all the relevant specializations; in particular, the potential conflict between the viewpoints of a dendrologist and a garden architect is solved. Cílem památkového postupu je stanovit postup a obsah jednotlivých kroků pro zajištění zájmů a cílů památkové péče u objektů zahradního umění, v kterých je lokalizován vysoký podíl rostlinných sbírek, především dřevin. Metodický postup spočívá v realizaci logického sledu oborových průzkumů a jejich interpretace. Cílem je sjednocení oborových postupů s ohledem na specifické zastoupení rostlinných sbírek v památkách zahradního umění (PZU). Specifikum těchto problémů spočívá v umístění jednotlivých taxonů (vegetačního prvku, položky sbírky), které bylo realizováno bez potřebné znalosti kompozice objektu. Tento rozpor je v současné péči o tyto objekty zahradního umění pouze obtížně řešitelný. Keywords: monument protection; dendrology; garden architecture Available in a digital repository NRGL
A certified monument protection methodology for the application of interests nd goals of monument protection institutions in the management of protected monuments of garden art with a high importance of woody plant collections

The main goal of the certified methodology is to establish a firm sequence and content of individual measures taken to secure interests and goals of institutions of monument protection in the ...

Staňa, Ivan; Kohlová, Jana
Botanický ústav, 2016

Methods to register living collections in monuments of garden art
Kirschner, Jan; Kohlová, Jana; Souček, Josef
2016 - Czech
This methodical tool is designed to register and catalogue woody plants in living collections that are integrated in monuments of garden art. The tool, with the aid of descriptive and evaluating criteria and within the framework of architectural composition and vegetation elements of the monument, aloows to develop a spatially explicit registry organized in a database in the GIS environment. Metodika představuje nástroj, který umožňuje evidovat a katalogizovat dřeviny v živých sbírkách v rámci PZU pomocí popisných a hodnotících kritérií, a to v kontextu kompozice a vegetačních prvků PZU, a současně umožní tato data uvádět prostorově explicitně na platformě databáze v rámci vebové aplikace v prostředí GIS. Keywords: woody plant collections; garden architecture; monument protection Available in a digital repository NRGL
Methods to register living collections in monuments of garden art

This methodical tool is designed to register and catalogue woody plants in living collections that are integrated in monuments of garden art. The tool, with the aid of descriptive and evaluating ...

Kirschner, Jan; Kohlová, Jana; Souček, Josef
Botanický ústav, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases