Number of found documents: 326
Published from to

Epigraphica & Sepulcralia 9. Forum of epigraphical and sepulchral studies
Roháček, Jiří
2020 - Czech
The proceedings of the 16th international session on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 25 October - 27 October 2017. It contains seventeen papers in total, which deal directly or contextually with sepulchral monuments from the Late Middle Ages to the 21st century. Besides, the territorially Bohemian and Moravian issue as well as the Slovak and Polish issues have a significant share. The proceedings are divided in to three parts, in terms of the religious context of the discussed themes - hence into parts devoted to Christian, Jewish and finally supplemental, but still in the Central European milieu, Islamic sepulchral monuments. Sborník 16. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze ve dnech 25. října - 27. října 2017. Obsahuje celkem sedmnáct referátů, které se přímo či kontextuálně zabývají sepulkrálními památkami od pozdního středověku do 21. století. Je zastoupena česká, moravská, slovenská a polská problematika. Sborník je rozdělen do tří částí z hlediska náboženského kontextu diskutovaných témat - do části věnované sepulkrálním památkám křesťanským, židovským a komplementárně, ale stále ve středoevropském prostředí, islámským. Keywords: sepulchral monuments; art history; history; epigraphy; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 11th-21th centuries Available at various institutes of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia 9. Forum of epigraphical and sepulchral studies

The proceedings of the 16th international session on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 25 October - 27 October 2017. It contains seventeen papers in total, which deal ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2020

The function of the author in the Middle Ages, as demonstrated by the iconography of Guillaume de Machaut's manuscripts
Panušková, Lenka
2020 - Czech
Keywords: autor; poet; Guillaume de Machaut; illumination; iconography Available at various institutes of the ASCR
The function of the author in the Middle Ages, as demonstrated by the iconography of Guillaume de Machaut's manuscripts

Panušková, Lenka
Ústav dějin umění, 2020

The birth of the people in the Czech culture of the 19th century. Proceedings of the 39th interdisciplinary symposium on 19th century
Machalíková, Pavla; Petrasová, Taťána; Winter, Tomáš
2020 - Czech
The theme of the nascent country folk in the Czech culture of the 19-th century does not concert only the past but has strong resonances also in the present. Since the 19-th century there has been arising a rather stereotype concept about the character, protagonists, and importance of the phenomane of folk culture. On the other hand, artistic reflection of traditional folk culture testifies to the variety of inspirations offered by this environment. The essays collected in the book grasp the phenomena from interdisciplinary points of view. Téma zrození venkovského lidu v české kultuře 19. století není problematikou týkající se pouze minulosti, ale díky svým asociacím silně rezonuje i v přítomnosti. Od 19. století se postupně utvářela značně stereotypní představa o povaze, nositelích a významu fenoménu lidové kultury. Na druhou stranu reflexe tradiční venkovské kultury v umění dokládá, jak širokou škálu inspirací toto prostředí nabízelo. Příspěvky shromážděné v této knize téma zkoumají z mezioborové perspektivy. Keywords: country folk; rural themes; folk art and culture Available at various institutes of the ASCR
The birth of the people in the Czech culture of the 19th century. Proceedings of the 39th interdisciplinary symposium on 19th century

The theme of the nascent country folk in the Czech culture of the 19-th century does not concert only the past but has strong resonances also in the present. Since the 19-th century there has been ...

Machalíková, Pavla; Petrasová, Taťána; Winter, Tomáš
Ústav dějin umění, 2020

The birth of country folk
Machalíková, Pavla; Winter, Tomáš
2020 - Czech
The text is a preface of the proceedings of Pilsen Symposium. It explains a basic topic of the book. Text je úvodem sborníku z plzeňského sympozia. Vysvětluje základní tematiku, které je kniha věnována. Keywords: folk art and culture; nationalism; folklorism Available at various institutes of the ASCR
The birth of country folk

The text is a preface of the proceedings of Pilsen Symposium. It explains a basic topic of the book.

Machalíková, Pavla; Winter, Tomáš
Ústav dějin umění, 2020

Rural architecture in the 19th century in Bohemia, Moravia and Silesia. Folk, or rural?
Hůrková, Ludmila
2020 - Czech
The understanding of the concept of folk architecture and construction has changed very much in recent decades, especially in the circle of professionals who deal with this manifestation of folk culture. What is the cause of this transformation and what is it based on? The paper summarizes the evolution of this term over the past two centuries and the beginning of the new millennium, especially since the 1880s, when the interest in rural construction has increased significantly, to the considerations of authors who have been dealing with this topic in recent decades. Chápání pojmu lidová architektura a stavitelství se v posledních desetiletích zvláště v okruhu odborníků, kteří se tímto projevem lidové kultury zabývají, velmi proměňuje. Co je příčinou této proměny a z čeho vychází? Příspěvek shrnuje vývoj tohoto odborného termínu v průběhu uplynulých dvou století a na počátku nového tisíciletí, a to zejména od osmdesátých let 19. století, kdy se zájem o venkovské stavitelství výrazně zvýšil, po úvahy autorů, kteří se tímto tématem zabývají v posledních desetiletích. Keywords: folk architecture; rural architecture; 19th and 20th centuries Available at various institutes of the ASCR
Rural architecture in the 19th century in Bohemia, Moravia and Silesia. Folk, or rural?

The understanding of the concept of folk architecture and construction has changed very much in recent decades, especially in the circle of professionals who deal with this manifestation of folk ...

Hůrková, Ludmila
Ústav dějin umění, 2020

Seuplchral sculpture in Bohemia 1420-1471
Chlíbec, Jan
2020 - Czech
The text is devoted to a production of sepulchral monuments in Bohemia in the period 1420 – 1471. It defines the reasons of a dominating low quality, small number of preserved tombstones and a domination of heraldic tombstones over figural works of that time. The main influence on this condition had Utraquist ideology critisizing luxurious tombstones and also emigration of qualified artists in the time of Hussite wars. Text se zabývá produkcí sepulkrálního sochařství v Čechách v období 1420 – 1471. Definuje příčiny převažující nízké kvality náhrobků, jejich malého počtu a důvody převažujících heraldických náhrobků nad náhrobky figurálními. Hlavní vliv na tuto situaci měla utrakvistická ideologie kritizující honosné náhrobky, a také emigrace kvalitních umělců v době husitských válek. Keywords: sepulchral sculpture; utraquism; 15th century; Bohemia Available at various institutes of the ASCR
Seuplchral sculpture in Bohemia 1420-1471

The text is devoted to a production of sepulchral monuments in Bohemia in the period 1420 – 1471. It defines the reasons of a dominating low quality, small number of preserved tombstones and a ...

Chlíbec, Jan
Ústav dějin umění, 2020

Black-and-white men with palettes?
Buddeus, Hana
2020 - Czech
In an essay published in a special issue of October magazine devoted to black-and-white photography, Matthew Witkovsky asks whether photography studies can serve as a model for art history. Using specific examples from 20th century Czech art (monographs and photographic portraits of artists), I show how we have moved from a belief in the purity of the photographic record to an emphasis on how the photographic image is constructed. Photography unequivocally highlights the need to examine not just artists and their work, but also the circumstances of their creation, distribution and reception. V textu otištěném ve speciálním čísle časopisu October věnovaném černobílé fotografii Matthew Witkovsky vznesl otázku, zda může bádání o fotografii sloužit jako model pro dějiny umění. Na několika konkrétních příkladech z dějin českého umění 20. století (monografické edice a fotografické portréty umělců) ukazují, jak se od víry v čistotu fotografického záznamu dostáváme k důrazu na konstruovanost fotografického obrazu. Fotografie jednoznačně ukazuje na nutnost zabývat se nejen autory a díly, ale i podmínkami jejich vzniku, distribuce a recepce. Keywords: photography; reproduction; portrait Available at various institutes of the ASCR
Black-and-white men with palettes?

In an essay published in a special issue of October magazine devoted to black-and-white photography, Matthew Witkovsky asks whether photography studies can serve as a model for art history. Using ...

Buddeus, Hana
Ústav dějin umění, 2020

Methodology of Identification of Original Owners of Movable Cultural Property Expropriated according to Decrees of the President of the Republic to Citizens of German Nationality in Czechoslovakia After World War II
Uhlíková, Kristina; Uhlík, Jan; Císařová, Jitka; Homolová, Dita; Bakeš, Martin; Marešová, Jana; Radostová, Šárka
2020 - Czech
The methodology deals with the issue of culturally valuable furniture expropriated on the basis of decrees of the President of the Republic in 1945 to citizens of German nationality in Czechoslovakia. Its aim is to describe the most effective procedures and practices for identifying provenance of this property with a focus on the last owner before confiscation. Metodika se věnuje problematice kulturně historicky cenného mobiliáře vyvlastněného na základě dekretů prezidenta republiky v roce 1945 občanům německé národnosti na území Československa. Jejím cílem je popis nejúčinnějších postupů a praktik vedoucích k identifikaci jeho provenience se zaměřením na posledního majitele před konfiskací. Keywords: decrees of the President of the Republic; furniture; provenience research; confiscation; history of monument care Available in a digital repository NRGL
Methodology of Identification of Original Owners of Movable Cultural Property Expropriated according to Decrees of the President of the Republic to Citizens of German Nationality in Czechoslovakia After World War II

The methodology deals with the issue of culturally valuable furniture expropriated on the basis of decrees of the President of the Republic in 1945 to citizens of German nationality in Czechoslovakia. ...

Uhlíková, Kristina; Uhlík, Jan; Císařová, Jitka; Homolová, Dita; Bakeš, Martin; Marešová, Jana; Radostová, Šárka
Ústav dějin umění, 2020

Introduction
Roháček, Jiří
2020 - Czech
Keywords: sepulchral monuments; art history; history; epigraphy; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 11th-21th centuries Available at various institutes of the ASCR
Introduction

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2020

The Wild East or, the Outlaw’s Note in Czech Musicals
Opekar, Aleš
2020 - Czech
The author comments on the unusual growth of various renditions of old outlaw themes in the Czechoslovak theatre and film environment of the 1970s, in the period of the reign of the authoritarian communist regime. The author focuses on the Czech interpretation of the Polish musical Na szkle malowane (Painted on Glass), and further on various versions of Czech musicals, whose storylines work with the fates of real outlaws, that is, historical characters known in folklore (e.g. Juraj Jánošík, Ondráš of Janov, and Nikola Šuhaj). The text looks at period reviews and the ways that composers and reviewers deal with the genre of the musical. Consequently, the author explores the changeable forms through which the processed material reaches audiences: from gramophone records, chamber musical, medium-sized musical with pre-recorded live music, musical film, to multimedia performance. In conclusion, the claim is made that an over-production of outlaw topics in Czech musicals of the 1970s was a consequence of the increased restrictions of the manifestations of social criticism, among other reasons. It has become an alternative possibility to show at least indirectly the topic of the revolt against the leading strata that oppressed freedom. Autor si všímá nebývalého nárůstu různých zpracování staré zbojnické tematiky v československém divadelním a filmovém prostoru 70. let 20. století, tedy v době vlády autoritářského komunistického režimu. V centru jeho pozornosti jsou česká nastudování polského muzikálu Na szkle malowane a dále různé podoby českých muzikálů, jejichž děj zpracovává osudy skutečných zbojníků, historických postav známých mimo jiné z folkloru (Juraj Jánošík, Ondráš z Janova, Nikola Šuhaj). Autor studuje dobové recenze, způsob, jakým se autoři i recenzenti vyrovnávali s kategorií „muzikál“ a zkoumá proměnlivé formy, jakými zpracovávaná látka přicházela k publiku (gramofonová deska – komorní muzikál – středně velký muzikál s předtočenou živou hudbou, filmový muzikál, multimediální představení). Autor dospívá k závěru, že nadprodukce zbojnické tematiky v českých muzikálech v 70. letech 20. století byla mimo jiné důsledkem sílícího omezování projevů společenské kritiky a stala se tak náhradní možností poukázat alespoň nepřímo na téma revolty proti vládnoucím vrstvám potlačujícím svobodu. Keywords: Czech musical; music and social criticism; outlaw motif in music; music in Czechoslovakia; Na szkle malowane; Nikola Šuhaj; Balada pro banditu Available at various institutes of the ASCR
The Wild East or, the Outlaw’s Note in Czech Musicals

The author comments on the unusual growth of various renditions of old outlaw themes in the Czechoslovak theatre and film environment of the 1970s, in the period of the reign of the authoritarian ...

Opekar, Aleš
Ústav dějin umění, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases