Number of found documents: 747
Published from to

Co nám prozrazují česká jména stromů a keřů
Janyšková, Ilona
2019 - Czech
Keywords: linguistics; etymology Available at various institutes of the ASCR
Co nám prozrazují česká jména stromů a keřů

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2019

Co nám prozrazují česká jména stromů a keřů
Janyšková, Ilona
2019 - Czech
Keywords: linguistics; etymology Available at various institutes of the ASCR
Co nám prozrazují česká jména stromů a keřů

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2019

Reflexe kultury stolování v češtině
Karlíková, Helena
2019 - Czech
Keywords: linguistics; etymology Available at various institutes of the ASCR
Reflexe kultury stolování v češtině

Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2019

Geographical Names in Czech - how it was formed and how we declare them
Spinková, Stanislava
2019 - Czech
The paper deals with etymology of some Czech (minor) place names. It concentrates also on problems with word formation, grammatical number and gender. Článek se zabývá původem některých českých (po)místních jmen. Soustředí se také na problémy při tvoření a s gramatickým číslem a rodem. Keywords: geographical names; declension; word formation Available at various institutes of the ASCR
Geographical Names in Czech - how it was formed and how we declare them

The paper deals with etymology of some Czech (minor) place names. It concentrates also on problems with word formation, grammatical number and gender.

Spinková, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2019

How it is spoken in Czechia or what we know about Czech dialects.
Ireinová, Martina; Konečná, Hana
2019 - Czech
The article deals with the question of Czech dialects. It presents the clasification of Czech dialects, their main features and specifics, and discusses in detail their subgroups and subtypes. V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv. Keywords: dialectology *; Czech dialects; Czech Linguistic Atlas Available at various institutes of the ASCR
How it is spoken in Czechia or what we know about Czech dialects.

The article deals with the question of Czech dialects. It presents the clasification of Czech dialects, their main features and specifics, and discusses in detail their subgroups and subtypes.

Ireinová, Martina; Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2019

Staroslověnské dědictví ve staré češtině
Vykypěl, Bohumil
2019 - Czech
Keywords: linguistics Available at various institutes of the ASCR
Staroslověnské dědictví ve staré češtině

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2019

Kočébři, bosňáci, vejcaři or On the names of peddlers in the Dictionary of Czech Dialects
Šipková, Milena
2019 - Czech
Based on the linguistic material from the Correspondence Lexical Survey of the 1950s, the paper deals with the dialectal names of peddlers (door-to-door traders) from the turn of the 19th and 20th centuries. Recorded names of doorstep merchants will be processed in the Czech Dialect Dictionary.\n\n Na základě jazykového materiál z Korespondenční lexikální ankety z 50. let 20. století pojednává příspěvek o nářečních názvech podomních obchodníků z přelomu 19. a 20. století. Zaznamenané názvy podomních obchodníků budou zpracovány ve Slovníku nářečí českého jazyka.\n\n Keywords: peddlers; door-to-door traders; dialect dictionary; Dictionary of Czech Dialects Available at various institutes of the ASCR
Kočébři, bosňáci, vejcaři or On the names of peddlers in the Dictionary of Czech Dialects

Based on the linguistic material from the Correspondence Lexical Survey of the 1950s, the paper deals with the dialectal names of peddlers (door-to-door traders) from the turn of the 19th and 20th ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2019

The assets od the Poor Clare Monastery in Panenský Týnec since its founding until the beginning of the 17th century
Hejdová, Tereza
2019 - Czech
The article describes the properties, which belonged to the convent of Poor Clares in Panenský Týnec from the time of its founding to the first third of the 17th century. Information are found in documents, that are deposited in the National Archive, from the liber citationum, from the Land tables and marginal from the literature. The article describes selected property disputes, which abbess of the convent in Panenský Týnec led with secular lords, convent subjects or with priests and chaplains. Příspěvek se zabývá majetky patřícími ke konventu klarisek v Panenském Týnci od dob jeho založení do první třetiny 17. století. Práce popisuje vybrané majetkové spory, které abatyše panenskotýneckého konventu vedla se světskými pány, klášterními poddanými, knězi či kaplany. Keywords: Panenský Týnec; convent of Poor Clares; abbesses; correspondence; disputes; secular lords; priests; properties; convent subjects Available at various institutes of the ASCR
The assets od the Poor Clare Monastery in Panenský Týnec since its founding until the beginning of the 17th century

The article describes the properties, which belonged to the convent of Poor Clares in Panenský Týnec from the time of its founding to the first third of the 17th century. Information are found in ...

Hejdová, Tereza
Ústav pro jazyk český, 2019

Czech Dialectology – current research and future\n
Šimečková, Marta
2019 - Czech
The paper deals with present research of Czech dialects. It is focused on main works. e. g. The Czech Linguistic Atlas, Dictionary of Czech Dialects, Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms. There are discussed some directions for future research too.\n Příspěvek se zabývá současným stavem české dialektologie. Zaměřuje se na hlavní práce z oboru, např. Český jazykový atlas, Slovník nářečí českého jazyka nebo Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Naznačeny jsou také možnosti budoucího výzkumu.\n Keywords: Dialectology, dialect dictionary, linguistic atlas, minor place names; dialect dictionary; linguistic atlas; minor place names Available at various institutes of the ASCR
Czech Dialectology – current research and future\n

The paper deals with present research of Czech dialects. It is focused on main works. e. g. The Czech Linguistic Atlas, Dictionary of Czech Dialects, Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms. ...

Šimečková, Marta
Ústav pro jazyk český, 2019

Paths to a Dictionary of Early Modern Czech
Nejedlý, Petr
2018 - Czech
Existing diachronic dictionaries record the Old Czech lexicon (from the period 1300–1500 approximately) quite well. Despite this fact, a dictionary of Middle Czech (1500–1780) is still missing. For such a type of dictionary, it will be necessary to gather representative material capturing characteristic features of its age, i.e. the increase in general literacy enabled by gradual development of the school system and the discovery of book-printing and, in addition, the Renaissance/humanistic worldview. The material will inevitably show elements of discontinuity with the previous phase of the language. In order to express all the mentioned qualities of the lexicon, there is a need to gather c 120–140 thousand lexemes, and, even in such a case, we have to take a certain percentage of words into account, which will not be recorded in the final database. The systemic description of the period lexicon will only be misrepresented at the very minimum. Dosavadní diachronní slovníky dobře zachycují staročeskou slovní zásobu (cca 1300–1500). Chybí však slovník raněnovověké češtiny (1500–1780). Pro ten je třeba shromáždit reprezentativní materiál, který bude odrážet charakteristické rysy své doby: nárůst všeobecné gramotnosti umožněný postupným rozvojem školství i objevem knihtisku a renesanční/humanistický pohled na svět. Materiál však bude nezbytně vykazovat také prvky diskontinuity s předchozí fází jazyka. K postižení všech uvedených vlastností slovní zásoby bude třeba shromáždit cca 120–140 tisíc lexémů. I v takovém případě musíme počítat s určitým procentem slov, která nebudou výslednou lexikální databází zaznamenána. Systémový obraz dobové slovní zásoby tím však bude zkreslen jen minimálně. Keywords: Humanistic and Baroque Czech; lexicon; dictionary; database Available at various institutes of the ASCR
Paths to a Dictionary of Early Modern Czech

Existing diachronic dictionaries record the Old Czech lexicon (from the period 1300–1500 approximately) quite well. Despite this fact, a dictionary of Middle Czech (1500–1780) is still missing. For ...

Nejedlý, Petr
Ústav pro jazyk český, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases