Number of found documents: 714
Published from to

Influence of Lupáč’s New Testament on the Czech translation of Nicholas of Dresden’s Tabulae
Kreisingerová, Hana
2018 - Czech
The analysis of the relationship between the Czech translation of “Tabulae” by Nicholas of Dresden and the text of “New Testament” by Lupáč is divided into two parts: The first part characterizes manuscripts with Lupáč’s texts, the second compared them with “Tabulae”. The survey shown that the “Tabulae” represent a distinctive translation of biblical passages. Analýza vztahu českého převodu „Tabulí“ Mikuláše z Drážďan a tzv. „Lupáčova Nového zákona“ je v příspěvku rozdělena do dvou částí. V první je vymezena skupina památek s Lupáčovou úpravou, v druhé jsou tyto texty srovnány s „Tabulemi“. Výsledky průzkumu potvrdily, že „Tabule“ obsahují osobitý překlad biblických pasáží. Keywords: Old Czech; Bible translation; Lupáč ́s New Testament; Tabulae by Nicholas of Dresden; Comparison Available at various institutes of the ASCR
Influence of Lupáč’s New Testament on the Czech translation of Nicholas of Dresden’s Tabulae

The analysis of the relationship between the Czech translation of “Tabulae” by Nicholas of Dresden and the text of “New Testament” by Lupáč is divided into two parts: The first part characterizes ...

Kreisingerová, Hana
Ústav pro jazyk český, 2018

Rediscovered Lviv Manuscript of Prayers and Legends
Svobodová, Andrea
2018 - Czech
Old Czech “Lviv Manuscript of Prayers and Legends”, originally stored in Lvov University Library and considered as lost since Wold War II, has been recently found in the collection of the National Library in Warsaw. The digital transcription of the entire text will be published in the series of the corpus “Vokabulář webový” administered by the Department of Language Development of the Institute of the Czech Language of the AS CR. Staročeský „Lvovský sborník modliteb a legend“, původně uložený ve Lvovské univerzitní knihovně, od 2. světové války však považovaný za ztracený, byl nedávno objeven ve fondu varšavské Národní knihovny. V současné době vzniká v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR transkribovaný přepis všech textů, který bude zveřejněn v rámci edičního modulu „Vokabuláře webového“. Keywords: Old Czech language; prayers and legends; historical dialectology; text linguistics; Václav Kůst Available at various institutes of the ASCR
Rediscovered Lviv Manuscript of Prayers and Legends

Old Czech “Lviv Manuscript of Prayers and Legends”, originally stored in Lvov University Library and considered as lost since Wold War II, has been recently found in the collection of the National ...

Svobodová, Andrea
Ústav pro jazyk český, 2018

K lexikálněsémantickému poli 'vonět, zapáchat' v češtině
Janyšková, Ilona
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá tím, jakými slovesy se v češtině - na pozadí jiných slovanských jazyků - 'vyjadřuje vydávat vůni, zápach, být cítit, vonět, zapáchat, smrdět'; prostřednictvím etymologického výkladu těchto sloves budeme zjišťovat jejich původní sémantickou motivaci. Keywords: linguistics; etymology Available at various institutes of the ASCR
K lexikálněsémantickému poli 'vonět, zapáchat' v češtině

Příspěvek se zabývá tím, jakými slovesy se v češtině - na pozadí jiných slovanských jazyků - 'vyjadřuje vydávat vůni, zápach, být cítit, vonět, zapáchat, smrdět'; prostřednictvím etymologického ...

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2018

Starší čeština v zrcadle jazykového kontaktu
Vykypěl, Bohumil
2018 - Czech
Keywords: linguistics; language contact Available at various institutes of the ASCR
Starší čeština v zrcadle jazykového kontaktu

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2018

The Involvement of linguistic Theory in the Constitution (and early Development) of the modern literary Czech Language
Šipková, Milena
2018 - Czech
The author outlines the extra-linguistic factors which influenced (determined) the difference between the norm of the standard (literary) Czech and the norm of colloquial Czech, among them, it was the influence of contemporary linguistic theory which played an important role. Autorka uvádí faktory extralingvistické (mimojazykové) povahy, které ovlivnily/determinovaly rozdíl mezi normou spisovné češtiny a normou češtiny běžně mluvené, mezi nimi hrála důležitou úlohu především soudobá jazyková teorie. Keywords: standard Czech; colloquial Czech; norm; language theory Available at various institutes of the ASCR
The Involvement of linguistic Theory in the Constitution (and early Development) of the modern literary Czech Language

The author outlines the extra-linguistic factors which influenced (determined) the difference between the norm of the standard (literary) Czech and the norm of colloquial Czech, among them, it was ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2018

The Old Czech Translation of Interpretationes hebraicorum nominum as a Unique Source in Lexical Units
Pytlíková, Markéta
2018 - Czech
This article deals with the Old Czech translation of “Interpretationes hebraicorum nominum”, a unique source for the research in the Old Czech lexicon. Our survey of a sample of 89 hapax legomena showed that most of these scarcely attested words were most probably an integral part of the contemporary lexicon. Tento článek se zabývá staročeskou památkou „Výklady hebrejských jmen“, která je jedinečným zdrojem pro průzkum staročeské slovní zásoby. Z průzkumu vzorku 89 hapax legomen vyplynulo, že většina těchto ojediněle doložených slov byla velmi pravděpodobně pevnou součástí soudobého lexika. Keywords: translation; interpretation; names; Bible; Old Czech; hapax legomenon; Výklady hebrejských jmen; Interpretationes hebraicorum nominum Available at various institutes of the ASCR
The Old Czech Translation of Interpretationes hebraicorum nominum as a Unique Source in Lexical Units

This article deals with the Old Czech translation of “Interpretationes hebraicorum nominum”, a unique source for the research in the Old Czech lexicon. Our survey of a sample of 89 hapax legomena ...

Pytlíková, Markéta
Ústav pro jazyk český, 2018

To the legal terminology of the older fun-educational manuals of law
Hanzová, Barbora
2018 - Czech
The Old Czech legal therminology used in fun-educational legal manual Solfernus čili Život Adamóv is analysed from the point of view of meaning and word formation. The analysis of using terms denoting the arbitrator (rozhodce) and the judge (sudí) shoes, that the low terminology used in the first version from 15th century isn´t correct according to the contemporary state of the low therminology. The legal therminology used in the younger version of Solfernus čili Život Adamóv written by Hájek of Libočany in 1553 was updated and describes the reality more precisely. Článek analyzuje právní terminologii použitou v zábavně naučené příručce práva zvané Solfernus čili Život Adamóv z hlediska jejího významu a morfologie. Na příkladu distribuce termínů rozhodce a sudí je ukázáno, že právní terminologie užitá v starší recensi památky z 15. století neodpovídá dobovému stavu právní terminologie. Právní terminologie užitá v mladší verzi památky vydané Hájkem z Libočan v roce 1553 byla aktualizována a přesněji vystihuje popisované skutečnosti. Keywords: Old Czech language; law; legal terminology; legal manuals; fun-educational manuals Available at various institutes of the ASCR
To the legal terminology of the older fun-educational manuals of law

The Old Czech legal therminology used in fun-educational legal manual Solfernus čili Život Adamóv is analysed from the point of view of meaning and word formation. The analysis of using terms denoting ...

Hanzová, Barbora
Ústav pro jazyk český, 2018

How it is spoken in Czechia or what we know about Czech dialects
Ireinová, Martina; Konečná, Hana
2018 - Czech
The article deals with the question of Czech dialects. It presents the clasification of Czech dialects, their main features and specifics, and discusses in detail their subgroups and subtypes. V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv. Keywords: dialectology; Czech dialects; Czech Linguistic Atlas Available at various institutes of the ASCR
How it is spoken in Czechia or what we know about Czech dialects

The article deals with the question of Czech dialects. It presents the clasification of Czech dialects, their main features and specifics, and discusses in detail their subgroups and subtypes.

Ireinová, Martina; Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2018

Do traditional Dialects still exist Today?
Kloferová, Stanislava
2018 - Czech
The main goal of the lecture is to ansver the guestion as to whether or not traditional dialects still exist in contemporary Czech. When we look at the situation of modern languages we can see the global tendency of slowly fading of dialects.\nThe lecturer will present maps taken from Czech Language Atlas. Attention will be focused on the striking differences in the perspective of Czech and Moravian speech. There are several types of differences, for example in vocabulary (překážet x zavazet) in word formation (slánka x solnička, líný x lenošný), in morphology (sršeň f. x sršeň m., kobliha f. x koblih m.) or in phonetics (mák x mak, lhát x lhat, moucha x mucha). Příspěvek popisuje stav tradičních teritoriálních dialektů na území českého národního jazyka na přelomu 20. a 21. století. Zabývá se okolnostmi, které se na vývoji dialektů podílely a podílejí. Důležitý je zde zejména faktor sociální prestiže dialektu. Rozdílně se projevuje v Čechách (sociální bezpříznakovost) a na Moravě se Slezskem (sociální příznakovost). Keywords: bohemistics; dialectology; traditional territorial dialect; social prestige of a dialect Available at various institutes of the ASCR
Do traditional Dialects still exist Today?

The main goal of the lecture is to ansver the guestion as to whether or not traditional dialects still exist in contemporary Czech. When we look at the situation of modern languages we can see the ...

Kloferová, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2018

Non-Actuality of the Verbal Action in the Latin–Czech Dictionaries from the 15th Century
Voleková, Kateřina
2018 - Czech
The article focuses on the Latin–Czech dictionaries from the 15th century that list verbs in the 1 st person singular of present indicative. These dictionaries reflect the development of the vebal aspect in the Czech language. The verbs are characterized by an extensive aspectual homonymy and a gradual emergence of secondary ā-stem imperfective verbs. Článek se zaměřuje na latinsko-české slovníky z 15. století, které obsahují slovesa v 1. os. sg. ind. préz. Tyto slovníky odrážejí vývoj vidového systému českého slovesa. Pro staročeské slove so je charakteristická rozsáhlá vidová homonymie a postupné pronikání sekundárních ā-kmenových imperfektiv. Keywords: Old Czech; verb; non-actuality; dictionary Available at various institutes of the ASCR
Non-Actuality of the Verbal Action in the Latin–Czech Dictionaries from the 15th Century

The article focuses on the Latin–Czech dictionaries from the 15th century that list verbs in the 1 st person singular of present indicative. These dictionaries reflect the development of the vebal ...

Voleková, Kateřina
Ústav pro jazyk český, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases