Number of found documents: 736
Published from to

Geographical Names in Czech - how it was formed and how we declare them
Spinková, Stanislava
2019 - Czech
The paper deals with etymology of some Czech (minor) place names. It concentrates also on problems with word formation, grammatical number and gender. Článek se zabývá původem některých českých (po)místních jmen. Soustředí se také na problémy při tvoření a s gramatickým číslem a rodem. Keywords: geographical names; declension; word formation Available at various institutes of the ASCR
Geographical Names in Czech - how it was formed and how we declare them

The paper deals with etymology of some Czech (minor) place names. It concentrates also on problems with word formation, grammatical number and gender.

Spinková, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2019

Co nám prozrazují česká jména stromů a keřů
Janyšková, Ilona
2019 - Czech
Keywords: linguistics; etymology Available at various institutes of the ASCR
Co nám prozrazují česká jména stromů a keřů

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2019

How it is spoken in Czechia or what we know about Czech dialects.
Ireinová, Martina; Konečná, Hana
2019 - Czech
The article deals with the question of Czech dialects. It presents the clasification of Czech dialects, their main features and specifics, and discusses in detail their subgroups and subtypes. V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv. Keywords: dialectology *; Czech dialects; Czech Linguistic Atlas Available at various institutes of the ASCR
How it is spoken in Czechia or what we know about Czech dialects.

The article deals with the question of Czech dialects. It presents the clasification of Czech dialects, their main features and specifics, and discusses in detail their subgroups and subtypes.

Ireinová, Martina; Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2019

The assets od the Poor Clare Monastery in Panenský Týnec since its founding until the beginning of the 17th century
Hejdová, Tereza
2019 - Czech
The article describes the properties, which belonged to the convent of Poor Clares in Panenský Týnec from the time of its founding to the first third of the 17th century. Information are found in documents, that are deposited in the National Archive, from the liber citationum, from the Land tables and marginal from the literature. The article describes selected property disputes, which abbess of the convent in Panenský Týnec led with secular lords, convent subjects or with priests and chaplains. Příspěvek se zabývá majetky patřícími ke konventu klarisek v Panenském Týnci od dob jeho založení do první třetiny 17. století. Práce popisuje vybrané majetkové spory, které abatyše panenskotýneckého konventu vedla se světskými pány, klášterními poddanými, knězi či kaplany. Keywords: Panenský Týnec; convent of Poor Clares; abbesses; correspondence; disputes; secular lords; priests; properties; convent subjects Available at various institutes of the ASCR
The assets od the Poor Clare Monastery in Panenský Týnec since its founding until the beginning of the 17th century

The article describes the properties, which belonged to the convent of Poor Clares in Panenský Týnec from the time of its founding to the first third of the 17th century. Information are found in ...

Hejdová, Tereza
Ústav pro jazyk český, 2019

On the lexical-semantic field 'to smell good, to smell bad' in Czech
Janyšková, Ilona
2018 - Czech
The paper deals with the verbs in Czech – on the background of other Slavonic languages – that express the meaning ‘to smell good, to smell bad’, and their semantic motivation. Příspěvek se zabývá tím, jakými slovesy se v češtině – na pozadí jiných slovanských jazyků – vyjadřuje ‘vonět, zapáchat’ a jaká je jejich sémantická motivace. Keywords: etymology; semantic motivation; Slavonic languages; to smell good; to smell bad Available at various institutes of the ASCR
On the lexical-semantic field 'to smell good, to smell bad' in Czech

The paper deals with the verbs in Czech – on the background of other Slavonic languages – that express the meaning ‘to smell good, to smell bad’, and their semantic motivation.

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2018

Starší čeština v zrcadle jazykového kontaktu
Vykypěl, Bohumil
2018 - Czech
Keywords: linguistics; language contact Available at various institutes of the ASCR
Starší čeština v zrcadle jazykového kontaktu

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2018

Influence of Lupáč’s New Testament on the Czech translation of Nicholas of Dresden’s Tabulae
Kreisingerová, Hana
2018 - Czech
The analysis of the relationship between the Czech translation of “Tabulae” by Nicholas of Dresden and the text of “New Testament” by Lupáč is divided into two parts: The first part characterizes manuscripts with Lupáč’s texts, the second compared them with “Tabulae”. The survey shown that the “Tabulae” represent a distinctive translation of biblical passages. Analýza vztahu českého převodu „Tabulí“ Mikuláše z Drážďan a tzv. „Lupáčova Nového zákona“ je v příspěvku rozdělena do dvou částí. V první je vymezena skupina památek s Lupáčovou úpravou, v druhé jsou tyto texty srovnány s „Tabulemi“. Výsledky průzkumu potvrdily, že „Tabule“ obsahují osobitý překlad biblických pasáží. Keywords: Old Czech; Bible translation; Lupáč ́s New Testament; Tabulae by Nicholas of Dresden; Comparison Available at various institutes of the ASCR
Influence of Lupáč’s New Testament on the Czech translation of Nicholas of Dresden’s Tabulae

The analysis of the relationship between the Czech translation of “Tabulae” by Nicholas of Dresden and the text of “New Testament” by Lupáč is divided into two parts: The first part characterizes ...

Kreisingerová, Hana
Ústav pro jazyk český, 2018

Rediscovered Lviv Manuscript of Prayers and Legends
Svobodová, Andrea
2018 - Czech
Old Czech “Lviv Manuscript of Prayers and Legends”, originally stored in Lvov University Library and considered as lost since Wold War II, has been recently found in the collection of the National Library in Warsaw. The digital transcription of the entire text will be published in the series of the corpus “Vokabulář webový” administered by the Department of Language Development of the Institute of the Czech Language of the AS CR. Staročeský „Lvovský sborník modliteb a legend“, původně uložený ve Lvovské univerzitní knihovně, od 2. světové války však považovaný za ztracený, byl nedávno objeven ve fondu varšavské Národní knihovny. V současné době vzniká v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR transkribovaný přepis všech textů, který bude zveřejněn v rámci edičního modulu „Vokabuláře webového“. Keywords: Old Czech language; prayers and legends; historical dialectology; text linguistics; Václav Kůst Available at various institutes of the ASCR
Rediscovered Lviv Manuscript of Prayers and Legends

Old Czech “Lviv Manuscript of Prayers and Legends”, originally stored in Lvov University Library and considered as lost since Wold War II, has been recently found in the collection of the National ...

Svobodová, Andrea
Ústav pro jazyk český, 2018

The Involvement of linguistic Theory in the Constitution (and early Development) of the modern literary Czech Language
Šipková, Milena
2018 - Czech
The author outlines the extra-linguistic factors which influenced (determined) the difference between the norm of the standard (literary) Czech and the norm of colloquial Czech, among them, it was the influence of contemporary linguistic theory which played an important role. Autorka uvádí faktory extralingvistické (mimojazykové) povahy, které ovlivnily/determinovaly rozdíl mezi normou spisovné češtiny a normou češtiny běžně mluvené, mezi nimi hrála důležitou úlohu především soudobá jazyková teorie. Keywords: standard Czech; colloquial Czech; norm; language theory Available at various institutes of the ASCR
The Involvement of linguistic Theory in the Constitution (and early Development) of the modern literary Czech Language

The author outlines the extra-linguistic factors which influenced (determined) the difference between the norm of the standard (literary) Czech and the norm of colloquial Czech, among them, it was ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2018

Paths to a Dictionary of Early Modern Czech
Nejedlý, Petr
2018 - Czech
Existing diachronic dictionaries record the Old Czech lexicon (from the period 1300–1500 approximately) quite well. Despite this fact, a dictionary of Middle Czech (1500–1780) is still missing. For such a type of dictionary, it will be necessary to gather representative material capturing characteristic features of its age, i.e. the increase in general literacy enabled by gradual development of the school system and the discovery of book-printing and, in addition, the Renaissance/humanistic worldview. The material will inevitably show elements of discontinuity with the previous phase of the language. In order to express all the mentioned qualities of the lexicon, there is a need to gather c 120–140 thousand lexemes, and, even in such a case, we have to take a certain percentage of words into account, which will not be recorded in the final database. The systemic description of the period lexicon will only be misrepresented at the very minimum. Dosavadní diachronní slovníky dobře zachycují staročeskou slovní zásobu (cca 1300–1500). Chybí však slovník raněnovověké češtiny (1500–1780). Pro ten je třeba shromáždit reprezentativní materiál, který bude odrážet charakteristické rysy své doby: nárůst všeobecné gramotnosti umožněný postupným rozvojem školství i objevem knihtisku a renesanční/humanistický pohled na svět. Materiál však bude nezbytně vykazovat také prvky diskontinuity s předchozí fází jazyka. K postižení všech uvedených vlastností slovní zásoby bude třeba shromáždit cca 120–140 tisíc lexémů. I v takovém případě musíme počítat s určitým procentem slov, která nebudou výslednou lexikální databází zaznamenána. Systémový obraz dobové slovní zásoby tím však bude zkreslen jen minimálně. Keywords: Humanistic and Baroque Czech; lexicon; dictionary; database Available at various institutes of the ASCR
Paths to a Dictionary of Early Modern Czech

Existing diachronic dictionaries record the Old Czech lexicon (from the period 1300–1500 approximately) quite well. Despite this fact, a dictionary of Middle Czech (1500–1780) is still missing. For ...

Nejedlý, Petr
Ústav pro jazyk český, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases