Number of found documents: 262
Published from to

„To express the Czech National Political Opinion”. Establishment of the Czech National Council in 1968
Hoppe, Jiří
2019 - Czech
The author describes in the text the genesis of the Czech National Council, which was formed in connection with the transition to the federal structure of the Czechoslovak Socialist Republic. Its composition was strongly influenced by the Prague Spring 1968, and as a result, a specific political culture emerged, but it was not fully developed. Autor v textu popisuje genezi České národní rady, která se utvářela v souvislosti s přechodem na federativní uspořádání ČSSR. Na její skladbu mělo silný vliv pražské jaro 1968, a díky tomu zde vznikala specifická politická kultura, jež se ale nestačila plně rozvinout. Keywords: Czech National Council; parliamentarism Available at various institutes of the ASCR
„To express the Czech National Political Opinion”. Establishment of the Czech National Council in 1968

The author describes in the text the genesis of the Czech National Council, which was formed in connection with the transition to the federal structure of the Czechoslovak Socialist Republic. Its ...

Hoppe, Jiří
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

A genetic doubleness. The National Councils in the political system of Socialist Czechoslovakia
Gjuričová, Adéla
2019 - Czech
The article focuses on the National Councils in Czechoslovakia during the under-researched period of Socialist parliaments in the 1970 and 1980s. The author demonstrates their functions in the political system. She argues that they were expected to represent the Czech and Slovak "peoples" in the country's complicated representative structure, but their national(ist) trait was a part of the federalization of 1968 and "woke up" immediately after the Velvet Revolution. Článek sleduje národní rady v Československu v zatím nepříliš zkoumaném období socialistického parlamentarismu v 70. a 80. letech 20. století. Autorka vysvětluje, jaké funkce plnily republikové rady v politickém systému státu, a ukazuje, že většinu času měly ve složité zastupitelské struktuře pouze reprezentovat český resp. slovenský "lid", avšak jejich "národnost" byla vepsána již ve federáním systému z roku 1968 a ihned v listopadu 1989 se začala ozývat. Keywords: Czech National Council; parliamentarism; political system Available at various institutes of the ASCR
A genetic doubleness. The National Councils in the political system of Socialist Czechoslovakia

The article focuses on the National Councils in Czechoslovakia during the under-researched period of Socialist parliaments in the 1970 and 1980s. The author demonstrates their functions in the ...

Gjuričová, Adéla
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

From the Regional Soviet to the National Parliament. Three Phases of the Transformation of the Czech National Council in 1989-1992
Zahradníček, Tomáš
2019 - Czech
The study looks at how the Czech Republic's authorities, and in particular the Czech National Council, gradually gained in importance and took over the role of the main political institutions in the last three years of the existence of the Czechoslovak Federation. Studie sleduje, jak orgány České republiky (a konkrétně Česká národní rada) postupně nabývaly na významu a přejímaly roli hlavních politických institucí v posledních třech letech existence československé federace. Keywords: Czech National Council; parliamentarism; 1989-1992 Available at various institutes of the ASCR
From the Regional Soviet to the National Parliament. Three Phases of the Transformation of the Czech National Council in 1989-1992

The study looks at how the Czech Republic's authorities, and in particular the Czech National Council, gradually gained in importance and took over the role of the main political institutions in the ...

Zahradníček, Tomáš
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

Roots and Faces of the National Parliament. Czech National Council, 1968-2018
Gjuričová, Adéla; Zahradníček, Tomáš
2019 - Czech
The volume opens a systematic research of the Czech National Council and more generally, of national parliaments in federal Czechoslovakia. It includes studies on establishing the National Council in 1968, its parliamentary life in late Socialist period as well as its revival after 1989. The second part contains memories by actors of all three of these stages recorded during the conference. Sborníkem se zahajuje soustavnější výzkum České národní rady a obecně národních parlamentů ve federativním Československu. Obsahuje odborné studie týkající se zakládání České národní rady v roce 1968, jejího parlamentního života v období normalizace i oživení po roce 1989. Druhou část tvoří vzpomínky aktérů všech tří etap tak, jak byly zaznamenány při konferenci. Keywords: history of parliaments; socialist Czechoslovakia; Czech National Council Available at various institutes of the ASCR
Roots and Faces of the National Parliament. Czech National Council, 1968-2018

The volume opens a systematic research of the Czech National Council and more generally, of national parliaments in federal Czechoslovakia. It includes studies on establishing the National Council in ...

Gjuričová, Adéla; Zahradníček, Tomáš
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

Formation of Post-November Parliamentarism. State of the Research on Federal Assembly 1989-1992
Roubal, Petr
2018 - Czech
Published konference paper of 2011 providing a state-of-the-art of research on the Federal Assembly 1989-1992. Přetištěný konferenční příspěvek z roku 2011 podávající přehled o tehdejším stavu výzkumu bádání o Federálním shromáždění v letech 1989-1992. Keywords: Federal Assembly; parliamentarism Available at various institutes of the ASCR
Formation of Post-November Parliamentarism. State of the Research on Federal Assembly 1989-1992

Published konference paper of 2011 providing a state-of-the-art of research on the Federal Assembly 1989-1992.

Roubal, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2018

Folklore in the Era of Socialism. Display Window of Official Culture or a Little Island of Freedom? Folklore Movement in Contemporary Historical Research and Oral Historical Studies
Vaněk, Miroslav
2018 - English
The folk movement has often been referred to as an official part of the "culture of socialism", alongside other sourcees of official culture, and as possibly an export item of Communist Czechoslovakia. On the other hand, the perspective of the actors has been neglected. The folklore "movement" in the context of the study of contemporary history and oral-historical studies is gradually looking for pioneers in oral history to investigate this phenomenon. Recently, projects and studies have emerged that turn to the actors themselves. Their views are beginning to disrupt the predominant view of folklore as monolithic organized folk entertainment. On the contrary, for some actors, active participation in the folk ensemble could represent an imaginary little island of freedom. The role of oral history is, in this respect, irreplaceable. Research needs to be undertaken by knowledgeable and ethical professionals. Particular consideration should be given to analyzing the position of insiders conducting research. Keywords: folklore; socialism; oral history Available at various institutes of the ASCR
Folklore in the Era of Socialism. Display Window of Official Culture or a Little Island of Freedom? Folklore Movement in Contemporary Historical Research and Oral Historical Studies

The folk movement has often been referred to as an official part of the "culture of socialism", alongside other sourcees of official culture, and as possibly an export item of Communist ...

Vaněk, Miroslav
Ústav pro soudobé dějiny, 2018

Czech Contexts of the Corpus al-Sufi Latinus
Hadravová, Alena; Hadrava, Petr
2018 - English
The contribution is based on a study of manuscripts of corpus al-Sufi Latinus carried out in connection with the preparation of an edition of the ms. Praha, The Royal Canonry of Premonstratensians at Strahov, DA II 13 (al-Sufi, Catalogus stellarum fixarum, The Catalogue of Fixed Stars). Keywords: history of astronomy; al-Sufi Latinus; catalogues of stars Available at various institutes of the ASCR
Czech Contexts of the Corpus al-Sufi Latinus

The contribution is based on a study of manuscripts of corpus al-Sufi Latinus carried out in connection with the preparation of an edition of the ms. Praha, The Royal Canonry of Premonstratensians at ...

Hadravová, Alena; Hadrava, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2018

Z nepřátelské do „naší” uniformy. Vojáci wehrmachtu ze Slánska jako dobrovolníci československé zahraniční armády
Maršálek, Zdenko
2018 - Czech
The study deals with the fate of German Wehrmacht soldiers, who volunteered from the captivity for the Czechoslovak Army-in-exile during the Second World War. The fact that at the end of the war, every third soldier of the Czechoslovak units formed alongside the Allies in Great Britain was a former German soldier, did not respond to the propaganda-shaped image of the resistance in exile, and was therefore marginalised. Colour fates of the men in this group is documented by an example of four soldiers born in the then Slaný district between 1909–1921. Studie se zabývá osudy vojáků německé branné moci (Wehrmacht), kteří se stali dobrovolníky československé zahraniční armády v letech druhé světové války. Skutečnost, že na konci války měl každý třetí voják československého vojska na Západě za sebou kratší či delší službu v německé uniformě, neodpovídala propagandisticky utvářenému obrazu zahraničního odboje, a byla proto marginalizována. Barvitost osudů mužů z této skupiny je dokumentovány příkladem čtyř mužů, narozených v tehdejším okrese Slaný mezi roky 1909–1921. Keywords: wehrmacht; resistance movement abroad; Slaný region Available at various institutes of the ASCR
Z nepřátelské do „naší” uniformy. Vojáci wehrmachtu ze Slánska jako dobrovolníci československé zahraniční armády

The study deals with the fate of German Wehrmacht soldiers, who volunteered from the captivity for the Czechoslovak Army-in-exile during the Second World War. The fact that at the end of the war, ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2018

Methodology for Realization of Oral History Research in the Environment of Research Institutes, Scientific Institutions and „Intellectual Elites“
Vaněk, Miroslav; Krátká, Lenka; Wohlmuth Markupová, Jana
2017 - Czech
The methodology offers a comprehensive picture of a realization of an oral history project in the „intellectual elite“ environment, using the example of specialized research, academic or university institutes and research centers. The methodology also focuses on the possible use of oral history research in these areas as a tool for understanding past and present social phenomena, while highlighting the pitfalls that such research can bring. It covers the entire research process in the area, from the time of project assignment to the final outputs. Metodika přináší komplexní obraz realizace orálněhistorického projektu v prostředí „intelektuálních elit“, na příkladu specializovaných výzkumných, akademických či vysokoškolských ústavů a odborných/výzkumných pracovišť. Metodika se zaměřuje také na možné využití orálněhistorických výzkumů v uvedených oblastech pro poznání minulých i současných společenských jevů a zároveň upozorňuje na úskalí, která takový výzkum může přinést. Metodika postihuje celý výzkumný proces v dané oblasti, od okamžiku zadání až po finální výstupy. Keywords: intellectual elites; oral history; research; science; university Available in a digital repository NRGL
Methodology for Realization of Oral History Research in the Environment of Research Institutes, Scientific Institutions and „Intellectual Elites“

The methodology offers a comprehensive picture of a realization of an oral history project in the „intellectual elite“ environment, using the example of specialized research, academic or university ...

Vaněk, Miroslav; Krátká, Lenka; Wohlmuth Markupová, Jana
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

The journey of the cooperative Pragomašina Slaný to the USSR. 1923-1924
Kolenovská, Daniela
2017 - Czech
The first Czechoslovak cooperative to immigrate to the Soviet Union for work was founded in 1923. In the context of the Czechoslovakian Relief Action, pro-Soviet agitation of Czechoslovak Communists and the Soviet internal policies the study considers the cooperative leaderships’ possibilities to fulfil the original contract in Soviet Georgia and to increase Czechoslovak export opportunities. První československé družstvo vzniklo za účelem vystěhování do Sovětského svazu za prací v roce 1923. Studie zvažuje v kontextu československé Ruské pomocné akce, prosovětské agitace československých komunistů a sovětské vnitřní politiky reálnost předpokladu vedení družstva, že v sovětské Gruzii dosáhne rozšíření československých exportních možností. Keywords: Pragomašina Slaný; bolshevism; Soviet Union; Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
The journey of the cooperative Pragomašina Slaný to the USSR. 1923-1924

The first Czechoslovak cooperative to immigrate to the Soviet Union for work was founded in 1923. In the context of the Czechoslovakian Relief Action, pro-Soviet agitation of Czechoslovak Communists ...

Kolenovská, Daniela
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases