Number of found documents: 255
Published from to

Formation of Post-November Parliamentarism. State of the Research on Federal Assembly 1989-1992
Roubal, Petr
2018 - Czech
Published konference paper of 2011 providing a state-of-the-art of research on the Federal Assembly 1989-1992. Přetištěný konferenční příspěvek z roku 2011 podávající přehled o tehdejším stavu výzkumu bádání o Federálním shromáždění v letech 1989-1992. Keywords: Federal Assembly; parliamentarism Available at various institutes of the ASCR
Formation of Post-November Parliamentarism. State of the Research on Federal Assembly 1989-1992

Published konference paper of 2011 providing a state-of-the-art of research on the Federal Assembly 1989-1992.

Roubal, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2018

Z nepřátelské do „naší” uniformy. Vojáci wehrmachtu ze Slánska jako dobrovolníci československé zahraniční armády
Maršálek, Zdenko
2018 - Czech
The study deals with the fate of German Wehrmacht soldiers, who volunteered from the captivity for the Czechoslovak Army-in-exile during the Second World War. The fact that at the end of the war, every third soldier of the Czechoslovak units formed alongside the Allies in Great Britain was a former German soldier, did not respond to the propaganda-shaped image of the resistance in exile, and was therefore marginalised. Colour fates of the men in this group is documented by an example of four soldiers born in the then Slaný district between 1909–1921. Studie se zabývá osudy vojáků německé branné moci (Wehrmacht), kteří se stali dobrovolníky československé zahraniční armády v letech druhé světové války. Skutečnost, že na konci války měl každý třetí voják československého vojska na Západě za sebou kratší či delší službu v německé uniformě, neodpovídala propagandisticky utvářenému obrazu zahraničního odboje, a byla proto marginalizována. Barvitost osudů mužů z této skupiny je dokumentovány příkladem čtyř mužů, narozených v tehdejším okrese Slaný mezi roky 1909–1921. Keywords: wehrmacht; resistance movement abroad; Slaný region Available at various institutes of the ASCR
Z nepřátelské do „naší” uniformy. Vojáci wehrmachtu ze Slánska jako dobrovolníci československé zahraniční armády

The study deals with the fate of German Wehrmacht soldiers, who volunteered from the captivity for the Czechoslovak Army-in-exile during the Second World War. The fact that at the end of the war, ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2018

The journey of the cooperative Pragomašina Slaný to the USSR. 1923-1924
Kolenovská, Daniela
2017 - Czech
The first Czechoslovak cooperative to immigrate to the Soviet Union for work was founded in 1923. In the context of the Czechoslovakian Relief Action, pro-Soviet agitation of Czechoslovak Communists and the Soviet internal policies the study considers the cooperative leaderships’ possibilities to fulfil the original contract in Soviet Georgia and to increase Czechoslovak export opportunities. První československé družstvo vzniklo za účelem vystěhování do Sovětského svazu za prací v roce 1923. Studie zvažuje v kontextu československé Ruské pomocné akce, prosovětské agitace československých komunistů a sovětské vnitřní politiky reálnost předpokladu vedení družstva, že v sovětské Gruzii dosáhne rozšíření československých exportních možností. Keywords: Pragomašina Slaný; bolshevism; Soviet Union; Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
The journey of the cooperative Pragomašina Slaný to the USSR. 1923-1924

The first Czechoslovak cooperative to immigrate to the Soviet Union for work was founded in 1923. In the context of the Czechoslovakian Relief Action, pro-Soviet agitation of Czechoslovak Communists ...

Kolenovská, Daniela
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

Z historie pokusů o vzdělávání slovenských dětí v ČR ve slovenštině. Slovenština a Slovensko v pražských mezinárodních konferencích středoškoláků
Nosková, Helena
2017 - Czech
Příspěvek popisuje Slováky v českých zemích od vzniku Československa a jejich vztah ke slovenštině, který také z důvodů chápání příslušnosti k národu českkoslovenskému, složení sociálnímu postavení místních Slováků a jejich přijetí českého prostředí, nebyl vyhraněný. Po roce 1945 početné skupiny Slováků a navrátivších se slovenských krajanů rovněž slovenské školy nepožadovaly. Pouze v centru migrací ze Slovenska – v Karviné – vznikla v roce 1956 Základní škola. Další školy se slovenským vyučování v Praze, včetně osmiletého gymnázia, nenašly žáky. Zaniklo i nepovinné vyučování slovenštiny, které v devedesátých letech organizoval Klub slovenské kultury. Od roku 2004 Dokumentační středisko slovenské menšiny pořádá každým rokem mezinárodní konferenci slovenských středoškolíků a jejich hostů s tematikou Slovenska, jeho historie, kultury, reálií, osobností. Studenti přednášejí své práce ve slovenštině i v češtině. Setkávají se Slováci žijící v ČR, potomci Slováků v ČR, slovenští středoškoláci ze Slovenska. Přínosem je setkávání, poznávaní a znění originální slovenštiny. Keywords: national minorities; Slovak minority in Czech Republic; Slovak school in the Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Z historie pokusů o vzdělávání slovenských dětí v ČR ve slovenštině. Slovenština a Slovensko v pražských mezinárodních konferencích středoškoláků

Příspěvek popisuje Slováky v českých zemích od vzniku Československa a jejich vztah ke slovenštině, který také z důvodů chápání příslušnosti k národu českkoslovenskému, složení sociálnímu postavení ...

Nosková, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

Methodology for Realization of Oral History Research in the Environment of Research Institutes, Scientific Institutions and „Intellectual Elites“
Vaněk, Miroslav; Krátká, Lenka; Wohlmuth Markupová, Jana
2017 - Czech
The methodology offers a comprehensive picture of a realization of an oral history project in the „intellectual elite“ environment, using the example of specialized research, academic or university institutes and research centers. The methodology also focuses on the possible use of oral history research in these areas as a tool for understanding past and present social phenomena, while highlighting the pitfalls that such research can bring. It covers the entire research process in the area, from the time of project assignment to the final outputs. Metodika přináší komplexní obraz realizace orálněhistorického projektu v prostředí „intelektuálních elit“, na příkladu specializovaných výzkumných, akademických či vysokoškolských ústavů a odborných/výzkumných pracovišť. Metodika se zaměřuje také na možné využití orálněhistorických výzkumů v uvedených oblastech pro poznání minulých i současných společenských jevů a zároveň upozorňuje na úskalí, která takový výzkum může přinést. Metodika postihuje celý výzkumný proces v dané oblasti, od okamžiku zadání až po finální výstupy. Keywords: intellectual elites; oral history; research; science; university Available in a digital repository NRGL
Methodology for Realization of Oral History Research in the Environment of Research Institutes, Scientific Institutions and „Intellectual Elites“

The methodology offers a comprehensive picture of a realization of an oral history project in the „intellectual elite“ environment, using the example of specialized research, academic or university ...

Vaněk, Miroslav; Krátká, Lenka; Wohlmuth Markupová, Jana
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

National Minorities and the Czech Border Regions in the Second Half of the 20th Centruy (the Example of the Former Vejprty District)
Nosková, Helena
2017 - Czech
This study traces the development of the Czech border regions after the WWII. The author discusses the situation of national minorities in the border regions and the information on local industry held by the government and representatives of the Soviet Union. Using the specific example of the former Vejprty district, the author analyzes archive materials to demonstrate the processes of expulsion or migration of the national minorities and the settlement of formerly German border areas by new inhabitants. The paper also assesses the consequences of these events for the future social and economic development of this particular border region. Helena Nosková ve studii Národnostní menšiny a české pohraničí v druhé polovině 20. století (Na příkladu bývalého okresu Vejprty) vychází z archivních pramenů českých expertů uložených v ruských archivech, které dokumentují situaci v různých průmyslových odvětvích v českém pohraničí. Dle potřeb budoucího poválečného trhu sovětizovaných zemí Československo musí utlumit a podstatnou část svého lehkého průmyslu,který je situován v pohraničních regionech. V bývalém okrese Vejprty došlo po roce 1945 k odsunu Němců, likvidaci potravinářského a textilního prospěchu. Bývalý okres se měl stát územím pro těžbu uranu a do Vejprt bylo přesunuto německé obyvatelstvo z celého pohraničí pro těžbu uranu. Došlo k destabilizaci celého regionu, odlivu osídlenců vzhledem k nedostatku vhodných pracovních příležitostí. Vejprty jsou příkladem prozatím neprobádaných souvislostí, které po druhé světové válce přineslo vytváření státních hranic s uzavřením směremna západ, studená válka a vytváření nových sfér vlivu, včetně RVHP. Keywords: national minorities; Czech border regions; Vejprty district Available at various institutes of the ASCR
National Minorities and the Czech Border Regions in the Second Half of the 20th Centruy (the Example of the Former Vejprty District)

This study traces the development of the Czech border regions after the WWII. The author discusses the situation of national minorities in the border regions and the information on local industry held ...

Nosková, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

Communication between Scientists and the Media, and the Popularization of Science (the Example of the Czech Physicist František Běhounek)
Boháčová, E.; Těšínská, Emilie
2017 - Czech
This study presents the media work of the Czech physicist František Běhounek, including his efforts to popularize science and his literary production. The study draws on Běhounek's written legacy, tracing his work in various scholarly institutions and assessing his efforts to present his work - including his communication with contemporary periodicals. The authors summarize Běhounek's science fiction for young readers. Příspěvek představuje mediální, vědecko-popularizační a beletristickou činnost českého fyzika, nestora československých jaderných oborů Františka Běhounka (1898-1973) v kontextu jeho vědeckých a vědecko-organizačních aktivit. Na konkrétním historickém příkladu je zde ilustrován význam médií a popularizace vědy jak pro vědu samu, tak pro popularitu osobnosti popularizátora, některá úskalí těchto popularizačních a mediální aktivit i možnost zpětného využití zanechaného literárního a dochovaného mediálního obrazu vědce jako historického pramene. Keywords: science; Czechoslovakia; media; František Běhounek; communication Available at various institutes of the ASCR
Communication between Scientists and the Media, and the Popularization of Science (the Example of the Czech Physicist František Běhounek)

This study presents the media work of the Czech physicist František Běhounek, including his efforts to popularize science and his literary production. The study draws on Běhounek's written legacy, ...

Boháčová, E.; Těšínská, Emilie
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

Two Nearly Forgotten Figures in Intelligence and Resistance Activities in Czechoslovak-Yugoslav Relations during World War II: František Hieke and Aleksandar Gjurić
Sovilj, Milan
2017 - Czech
The present study deals with intelligence and resistance activities of the Czechoslovak officer František Hieke and the Czechoslovak doctor of the Yugoslav origins Aleksandar Gjurić, who were operated in Protectorate of Bohemia and Moravia, same as at the Yugoslav territory during WWII. The contribution is based on archival documents, as well as on the memoirs of some witnesses of these events. Předkládaný text se zabývá zpravodajskou a odbojovou činností československého důstojníka Františka Hiekeho a československého lékaře jugoslávského původu dr. Aleksandra Gjuriće, kteří za druhé světové války působili v Protektorátu Čechy a Morava a na jugoslávském území. Příspěvek nevychází jen z archivních pramenů, ale i ze zachovaných memoárových záznamů a vzpomínek svědků tehdejších událostí. Keywords: Protectorate of Bohemia and Moravia; Yugoslavia; WWII Available at various institutes of the ASCR
Two Nearly Forgotten Figures in Intelligence and Resistance Activities in Czechoslovak-Yugoslav Relations during World War II: František Hieke and Aleksandar Gjurić

The present study deals with intelligence and resistance activities of the Czechoslovak officer František Hieke and the Czechoslovak doctor of the Yugoslav origins Aleksandar Gjurić, who were operated ...

Sovilj, Milan
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

From Slaný to the edge of Europe and back: members of the International Brigades as a probe into the issue of regional origin of the resistance-in-exileˈs soldiers during the World War II
Maršálek, Zdenko
2017 - Czech
The article focuses on the issue of regional origin of the former members of the International Brigades who had joined the Czechoslovak army-in-exile during World War II. It also describes and compares the fortunes of the members of the International Brigades from a particular region. Příspěvek se věnuje otázce regionálního původu interbrigadistů, kteří během druhé světové války vstoupili do československých zahraničních jednotek. Dále popisuje osudy interbrigadistů z daného regionu jako srovnání různých životních poutí československých interbrigadistů. Keywords: World War II; international brigades; armies-in-exile Available at various institutes of the ASCR
From Slaný to the edge of Europe and back: members of the International Brigades as a probe into the issue of regional origin of the resistance-in-exileˈs soldiers during the World War II

The article focuses on the issue of regional origin of the former members of the International Brigades who had joined the Czechoslovak army-in-exile during World War II. It also describes and ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

20th-Century History. Czech, Czechoslovak or Böhmisch?
Kopeček, Michal
2017 - Czech
This study explores the possibility of alternative approaches to the history of contemporary states formed on national principles. The author assesses the positive and negative aspects of transnational and entangled history and the possible application of such an approach to Czech history, working with the concepts "Czech", "Czechoslovak" and "Böhmisch". Článek se zamýšlí nad přístupy k soudobým dějinám alternativními k národocentrickému historiografickému mainstreamu. Všímá si vzestupu transnationálních resp. „zapletených“ dějin a jejich potenciální přínos porovnává s tradičními alternativami v českém historickém myšlení spjatými zejména s tzv. „bohemistickou“ resp. středoevropskou perspektivou rozvíjenou mj. v myšlení československého disentu 70. a 80. let 20. století. Keywords: transnational history; entanglement; historiography; Czechoslovakia; alternative discourse Available at various institutes of the ASCR
20th-Century History. Czech, Czechoslovak or Böhmisch?

This study explores the possibility of alternative approaches to the history of contemporary states formed on national principles. The author assesses the positive and negative aspects of ...

Kopeček, Michal
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases