Number of found documents: 149
Published from to

Legal Decency (Equity) and Civil Code
Eliáš, Karel
2017 - Czech
The paper tackles the current legislation pertaining to Czech private law. Equity has its philosophical origin in ancient Greece, it influenced Roman legal thinking and is part of the Czech judiciary. Hlavní zaměření této stati se vztahuje k aktuální zákonné úpravě českého soukromého práva. Ekvita má filosofický základ v antickém Řecku, ovlivnila římské právní myšlení a je součástí justiční praxe českých soudů. Keywords: private law; legal philosophy; Czech judiciary Available at various institutes of the ASCR
Legal Decency (Equity) and Civil Code

The paper tackles the current legislation pertaining to Czech private law. Equity has its philosophical origin in ancient Greece, it influenced Roman legal thinking and is part of the Czech ...

Eliáš, Karel
Ústav státu a práva, 2017

Nature Protection and the Public Interest
Müllerová, Hana
2017 - Czech
In the decision-making procedures, the interest in the protection of nature often collides with other interests and values. Declaring certain value to be in a public interest strengthens the position of that value and justifies its priority over other interests. This contribution focuses firstly on the concept of the public interest and the ways how collisions of competing interests are solved in general. Then it analyses the Czech legislation on natural protection and its provisions on the public interest. Zájem na ochraně přírody se v rozhodovacích procesech často ocitá v kolizi s jinými zájmy a hodnotami. Přiřazení určité hodnotě charakteru veřejného zájmu jí dává v případě těchto kolizí vyšší důležitost a legitimizuje její upřednostnění před jinými zájmy. Příspěvek se zabývá nejprve konceptem veřejného zájmu a způsoby řešení kolizí mezi různými zájmy v obecné rovině. Poté aplikuje tato obecná východiska na českou právní úpravu ochrany přírody a v ní zakotvená ustanovení o veřejném zájmu. Keywords: public interest; constitutional rights; environmental protection Fulltext is available at external website.
Nature Protection and the Public Interest

In the decision-making procedures, the interest in the protection of nature often collides with other interests and values. Declaring certain value to be in a public interest strengthens the position ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2017

Legal historical database of national legal heritage
Kober, Jan; Matejka, Ján
2017 - Czech
The article introduces a project by the Institute of State and Law attached to the Czech Academy of Sciences called National Legal Heritage, describing the principles and options of using this database when dealing with a legal text. Cílem tohoto příspěvku je prezentace projektu Ústavu státu a práva AV ČR s názvem Národní právní dědictví, stručný popis principů a možností využití této databáze při práci s právním textem. Keywords: legal history; legal database; legal informatics Available at various institutes of the ASCR
Legal historical database of national legal heritage

The article introduces a project by the Institute of State and Law attached to the Czech Academy of Sciences called National Legal Heritage, describing the principles and options of using this ...

Kober, Jan; Matejka, Ján
Ústav státu a práva, 2017

Ochrana přírody a veřejný zájem
Müllerová, Hana
2017 - Czech
In the decision-making procedures, the interest in the protection of nature often collides with other interests and values. Declaring certain value to be in a public interest strengthens the position of that value and justifies its priority over other interests. This contribution focuses firstly on the concept of the public interest and the ways how collisions of competing interests are solved in general. Then it analyses the Czech legislation on natural protection and its provisions on the public interest. Zájem na ochraně přírody se v rozhodovacích procesech často ocitá v kolizi s jinými zájmy a hodnotami. Přiřazení určité hodnotě charakteru veřejného zájmu jí dává v případě těchto kolizí vyšší důležitost a legitimizuje její upřednostnění před jinými zájmy. Příspěvek se zabývá nejprve konceptem veřejného zájmu a způsoby řešení kolizí mezi různými zájmy v obecné rovině. Poté aplikuje tato obecná východiska na českou právní úpravu ochrany přírody a v ní zakotvená ustanovení o veřejném zájmu Keywords: Public Interest; Constitutional Rights; Environmental Protection; Nature Protection Available in digital repository of the ASCR
Ochrana přírody a veřejný zájem

In the decision-making procedures, the interest in the protection of nature often collides with other interests and values. Declaring certain value to be in a public interest strengthens the position ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2017

Excessive Regulation, or Chaos?
Cvrček, František
2016 - Czech
The article deals with two questions: Is there overproduction of law in the Czech legal order? Is the EU the main cause of the overproduction of the modifications in the Czech Republic? Data analysis of the legal corpus shows that answers to both questions are negative. Příspěvek si klade dvě základní otázky. Lze tvrdit, že český právní řád trpí nadměrnou regulací? Je nadprodukce novelizací způsobena vlivem legislativy EU? Na základě analýzy dat odpovídáme na obě otázky záporně. Keywords: Czech legal order; legal informatics; Czech legislation Available at various institutes of the ASCR
Excessive Regulation, or Chaos?

The article deals with two questions: Is there overproduction of law in the Czech legal order? Is the EU the main cause of the overproduction of the modifications in the Czech Republic? Data analysis ...

Cvrček, František
Ústav státu a práva, 2016

Working Time and Rest Periods Guidelines
Štefko, Martin; Matejka, Ján; Feigerlová, Monika; Pichrt, J.
2016 - Czech
The Guidelines deal with issues pertaining to the working hours and rest periods, summing up all relevant data and applying them to the topic at hand. The guidelines are aimed at increasing the efficiency of education and training of Labour Inspection State Office (SUIP) inspectors and regional inspection offices (OIP), and at providing assistance in the execution of their control-related activities. Metodika pojednává o úpravě pracovní doby a doby odpočinku; shrnuje stávající poznatky a účelně je aplikuje v rámci zadaného tématu. Cílem metodiky je především zefektivnit vzdělávání inspektorů Státního úřadu inspekce práce (SUIP) a oblastní inspektoráty (OIP), jakož i poskytnout pomoc při výkonu kontrolní činnosti. Keywords: labour law; working hours; labour inspection Available at various institutes of the ASCR
Working Time and Rest Periods Guidelines

The Guidelines deal with issues pertaining to the working hours and rest periods, summing up all relevant data and applying them to the topic at hand. The guidelines are aimed at increasing the ...

Štefko, Martin; Matejka, Ján; Feigerlová, Monika; Pichrt, J.
Ústav státu a práva, 2016

Věřitel coby vlivná osoba (aneb vliv není totéž co být pod vlivem). Der Gläubiger als einslussreiche Person (oder auch: Einfluss haben heisst nicht immer, unter Einfluss stehen)
Havel, Bohumil
2016 -
The article, published in the Czech and German languages, is focused on general issues relating to the creditor as the potentially influential person, to the legislative aspects of the provision pertaining to the conduct of an influential person in the Civil Code and in the Company Act, and to the status of the creditor in a company. Článek je publikovaný v češtině a němčině. Autor se zaměřuje na obecnější otázky týkající se věřitele coby možné vlivné osoby, na právní úpravu pravidla pro chování vlivné osoby v občanském zákoníku a v zákonu o obchodních korporacích, a na postavení věřitele v obchodní korporaci. Keywords: corporations; creditor in a company; new Civil Code Available at various institutes of the ASCR
Věřitel coby vlivná osoba (aneb vliv není totéž co být pod vlivem). Der Gläubiger als einslussreiche Person (oder auch: Einfluss haben heisst nicht immer, unter Einfluss stehen)

The article, published in the Czech and German languages, is focused on general issues relating to the creditor as the potentially influential person, to the legislative aspects of the provision ...

Havel, Bohumil
Ústav státu a práva, 2016

Symbolika a ústava. Symbolické prvky v maďarskom Základnom zákoně z roku 2011
Halász, Ivan
2016 -
The paper deals with issues pertaining to state symbols in the new Hungarian Fundamental Law of 2011. This document has introduced several new elements into the constitutional order (eg. the definition of state and national holidays, the symbolical role of the president, specification of currency in the constitution). Článek se zabývá otázkou státních symbolů v novém maďarském Základním zákoně z roku 2011. Tento dokument obohacuje ústavní pořádek několika novými prvky (např. definice státních svátků, symbolická role prezidenta, specifikace měny v ústavě). Keywords: constitutional law; state symbols of Hungary; constitution of Hungary Available at various institutes of the ASCR
Symbolika a ústava. Symbolické prvky v maďarskom Základnom zákoně z roku 2011

The paper deals with issues pertaining to state symbols in the new Hungarian Fundamental Law of 2011. This document has introduced several new elements into the constitutional order (eg. the ...

Halász, Ivan
Ústav státu a práva, 2016

Legal Consequences of Corporate Mortgage
Eliáš, Karel
2016 - Czech
The author of the article formulates premises and conclusions concerning the interpretation of relevant provisions of the Civil Code pertaining to corporate mortgage. Účelem tohoto příspěvku je formulace východisek a závěrů k výkladu relevantních ustanovení občanského zákoníku vztahujících se ke vzniku zástavního práva k obchodnímu závodu. Keywords: Civil Code; bussiness law; corporate mortgage Available at various institutes of the ASCR
Legal Consequences of Corporate Mortgage

The author of the article formulates premises and conclusions concerning the interpretation of relevant provisions of the Civil Code pertaining to corporate mortgage.

Eliáš, Karel
Ústav státu a práva, 2016

Ohrožování mravnosti
Mitlöhner, Miroslav
2016 - Czech
Právní úprava trestného činu Ohrožení mravnosti podle zákona čís. 86/1952 Sb. Nová definice skutkové podstaty trestného činu v novele trestního řádu č. 557/1991 Sb. Trestný čin šíření pornografie podle trestního zákona č. 40/2009 Sb. Keywords: morality; pornography Available at various institutes of the ASCR
Ohrožování mravnosti

Právní úprava trestného činu Ohrožení mravnosti podle zákona čís. 86/1952 Sb. Nová definice skutkové podstaty trestného činu v novele trestního řádu č. 557/1991 Sb. Trestný čin šíření pornografie ...

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases