Number of found documents: 1098
Published from to

SMV-2018-12: Development of welding and brazing joints for mechanical assemblies
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2018 - Czech
The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and development of procedures of temperature stabilisation of metal part. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. The significant experimental demands were characteristic for this project. Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových dílů. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. Pro daný projekt byla charakteristická značná experimentální náročnost. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; temperature stabilisation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-12: Development of welding and brazing joints for mechanical assemblies

The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and development of procedures of temperature stabilisation of metal ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2018

SMV-2018-13: Research and development of electron guns designed for welding
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2018 - Czech
The subject of the project was further research and development of the electron gun for electron beam welding. The improvements were aimed to specific components from which are the electron guns assembled. A series of samples was produced for the product evaluation. Předmětem projektu bylo pokračování výzkumu a vývoje trysek pro elektronové svařování a příslušenství. Probíhající fáze byla zaměřena na úpravy dílčích součástí trysek. Pro otestování modifikací byly vyrobeny ověřovací vzorky. Keywords: electron gun; electron beam welding machine Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-13: Research and development of electron guns designed for welding

The subject of the project was further research and development of the electron gun for electron beam welding. The improvements were aimed to specific components from which are the electron guns ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2018

SMV-2018-07: Design, development and experimental depostion of interference filter and mirror samples
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2018 - Czech
Development of various beam splitters/combiners and mirrors including antireflective coatings for 45° incidence and test sample deposition. Vývoj různých druhů beam splitterů/combinerů a zrcadel včetně antireflexních vrstev pro dopad světla 45° a depozice jejich funkčních vzorků. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-07: Design, development and experimental depostion of interference filter and mirror samples

Development of various beam splitters/combiners and mirrors including antireflective coatings for 45° incidence and test sample deposition.

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2018

Měření laserového svařovacího procesu vysokorychlostní kamerou a fotodiodou
Horník, Petr; Mrňa, L.; Šebestová, Hana
2018 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Měření laserového svařovacího procesu vysokorychlostní kamerou a fotodiodou

Horník, Petr; Mrňa, L.; Šebestová, Hana
Ústav přístrojové techniky, 2018

Synergic effects of laser – TIG welding
Kubíček, J.; Doležal, P.; Mrňa, Libor; Šebestová, Hana; Horník, Petr
2018 - Czech
Laser welding compared to conventional arc methods is accompanied by rapid cooling rates. It can lead to the formation of undesirable microstructure of the weld metal and heat affected zone of some steel grades which has a negative impact on their mechanical properties. The preheating is quite problematic because of high speed of laser welding. The possibility of preheating by the heat of the arc discharge of the associated TIG burner has been tested. Precise holder has been fabricated to fix the burner to the laser welding head allowing TIG electrode positioning towards the laser beam and the workpiece. A number of high strength steel S460MC and S700MC welding experiments was performed. The effect of TIG current on microstructural changes has been proven. Some welding experiments were compared to the SYSWELD welding simulations.\n Laserové svařování ve srovnání s konvenčními obloukovými metodami je doprovázeno rychlou rychlostí chlazení. To může vést ke vzniku nežádoucí mikrostruktury svařovaného kovu a tepelně postižené zóny některých ocelových tříd, což má negativní dopad na jejich mechanické vlastnosti. Předehřívání je poměrně problematické kvůli vysoké rychlosti svařování laserem. Byla testována možnost předehřívání teplem z obloukového výboje přidruženého hořáku TIG. Přesný držák byl vyroben pro upevnění hořáku na laserovou svařovací hlavu, umožňující umístění TIG elektrody směrem k laserovému paprsku a obrobku. Byla provedena řada ocelových zkoušek S460MC a S700MC s vysokou pevností. Účinek proudění TIG na mikrostrukturální změny byl prokázán. Některé svařovací experimenty byly porovnány s simulacemi svařování SYSWELD. Keywords: laser – TIG welding; cooling rate; HSLA steels; microstructure; tensile strength Available at various institutes of the ASCR
Synergic effects of laser – TIG welding

Laser welding compared to conventional arc methods is accompanied by rapid cooling rates. It can lead to the formation of undesirable microstructure of the weld metal and heat affected zone of some ...

Kubíček, J.; Doležal, P.; Mrňa, Libor; Šebestová, Hana; Horník, Petr
Ústav přístrojové techniky, 2018

Creation of electron vortex beams using the holographic reconstruction method in a scanning electron microscope
Řiháček, Tomáš; Horák, M.; Schachinger, T.; Matějka, Milan; Mika, Filip; Müllerová, Ilona
2018 - English
Electron vortex beams (EVB) were theoretically predicted in 2007 and first experimentally\ncreated in 2010. Although they attracted attention of many researchers, their\ninvestigation takes place almost solely in connection with transmission electron microscopes (TEM). On the other hand, although scanning electron microscopes (SEM) may provide some advantages for EVB applications, only little attention has been dedicated to them. Therefore, the aim of this work is to create electron vortices in SEM at energies of several keV. Available at various institutes of the ASCR
Creation of electron vortex beams using the holographic reconstruction method in a scanning electron microscope

Electron vortex beams (EVB) were theoretically predicted in 2007 and first experimentally\ncreated in 2010. Although they attracted attention of many researchers, their\ninvestigation takes place ...

Řiháček, Tomáš; Horák, M.; Schachinger, T.; Matějka, Milan; Mika, Filip; Müllerová, Ilona
Ústav přístrojové techniky, 2018

Locking in on large volume light-sheet microscopy
Vettenburg, T.; Dalgarno, H.I.C.; Nylk, J.; Coll-Lladó, C.; Ferrier, D.E.K.; Čižmár, Tomáš; Gunn-Moore, F.J.; Dholakia, K.; Corral, A.; Rodriguez-Pulido, A.; Flors, C.; Ripoll, J.
2018 - English
Fluorescence light-sheet microscopy is increasingly adopted by developmental biologists to study how cells divide and differentiate to form organs and even entire organisms. The lightsheet microscope differs from a conventional microscope in that the specimen is illuminated\nby a plane of light orthogonal to the detection axis, thus keeping the out-of-focus areas dark\nwhile minimizing any potentially detrimental exposure of the sample. The light-sheet\nmicroscope has been found to be the ideal instrument for long-term and non-invasive studies of intact, and therefore three-dimensional, fluorescent samples. Available at various institutes of the ASCR
Locking in on large volume light-sheet microscopy

Fluorescence light-sheet microscopy is increasingly adopted by developmental biologists to study how cells divide and differentiate to form organs and even entire organisms. The lightsheet microscope ...

Vettenburg, T.; Dalgarno, H.I.C.; Nylk, J.; Coll-Lladó, C.; Ferrier, D.E.K.; Čižmár, Tomáš; Gunn-Moore, F.J.; Dholakia, K.; Corral, A.; Rodriguez-Pulido, A.; Flors, C.; Ripoll, J.
Ústav přístrojové techniky, 2018

SMV-2018-01: Relief structures based on diffractive optics
Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
2018 - Czech
Research and development in the field of physical realization of graphic and optical structures based on the principle of diffractive optics by means of electron beam lithography in a recording material supported by a silicon or glass board. The research covers the analysis of the graphical or optical motive, research and application of relief structures implementing the required graphic and optical properties, research and modeling of the physical possibilities of implementation of relief structures, preparation and analysis of technology of implementation of relief structures with regard to the limits of current scientific instruments, verification of theoretical considerations by means of relief structure sample exposure. Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou deskou. Výzkum zahrnuje analýzu grafického resp. optického motivu, výzkum a aplikaci reliéfních struktur realizujících požadované grafické resp. optické vlastnosti, výzkum a modelování možností fyzikální realizace reliéfních struktur, vypracování a analýzu technologie realizace reliéfní struktury s ohledem na limity současných vědeckých přístrojů, ověření teoretických úvah expozicí vzorku reliéfní struktury. Keywords: diffractive optical structures; relief structure; e-beam lithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-01: Relief structures based on diffractive optics

Research and development in the field of physical realization of graphic and optical structures based on the principle of diffractive optics by means of electron beam lithography in a recording ...

Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2018

Very low energy electron transmission spectromicroscopy
Daniel, Benjamin; Radlička, Tomáš; Piňos, Jakub; Mikmeková, Šárka; Konvalina, Ivo; Frank, Luděk; Müllerová, Ilona
2018 - English
For more than 25 years, Scanning Low Energy Electron Microscopy (SLEEM) has been\ndeveloped at the Institute of Scientific Instruments (ISI), with several commercially available SEMs adapted with a cathode lens for SLEEM use, as well as a dedicated self-built UHV\nSLEEM setup.\nFor a better understanding of contrast formation at low energies, especially at very low\nenergies below 50 eV, where the local density of states plays an important role, more general\nknowledge about the interaction of (very) low energy electrons with solids is required. This\nwill be achieved using a newly developed ultra-high vacuum (UHV SLEEM) setup which\nincludes several enhancements compared to other available machines. Data processing is\npresented in, and processed data will be further used and tested with the Monte Carlo\nsimulation package BRUCE, which is being developed by Werner et al. at TU Vienna. Available at various institutes of the ASCR
Very low energy electron transmission spectromicroscopy

For more than 25 years, Scanning Low Energy Electron Microscopy (SLEEM) has been\ndeveloped at the Institute of Scientific Instruments (ISI), with several commercially available SEMs adapted with a ...

Daniel, Benjamin; Radlička, Tomáš; Piňos, Jakub; Mikmeková, Šárka; Konvalina, Ivo; Frank, Luděk; Müllerová, Ilona
Ústav přístrojové techniky, 2018

Hiding e-beam exposure fields by deterministic 2D pattering
Horáček, Miroslav; Knápek, Alexandr; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Urbánek, M.; Mika, Filip; Kolařík, Vladimír
2018 - English
The high stability and good current homogeneity in the spot of the e-beam writer is crucial to\nthe exposure quality, particularly in the case of large-area structures when gray-scale\nlithography is used. Even though the deflection field distortion is calibrated regularly and\nbeam focus and beam astigmatism is dynamically corrected over the entire deflection field, we can observe disturbances in the exposed relief.\nRecently, we presented a method that makes use of e–beam exposure imperfection by\nintroducing marginally visible high–frequency diffraction gratings of variable pitch that fill in\nseparate orthogonal exposure fields. The actually presented approach follows up our\nresearch on aperiodic arrangements of optical primitives, especially on the phyllotactic–\nlike arrangement of sub–micron relief optical elements. This approach is extended from the\ndiffraction element arrangement to the higher level of exposure fields arrangements. Keywords: phyllotaxis; electron beam lithography Available at various institutes of the ASCR
Hiding e-beam exposure fields by deterministic 2D pattering

The high stability and good current homogeneity in the spot of the e-beam writer is crucial to\nthe exposure quality, particularly in the case of large-area structures when gray-scale\nlithography is ...

Horáček, Miroslav; Knápek, Alexandr; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Urbánek, M.; Mika, Filip; Kolařík, Vladimír
Ústav přístrojové techniky, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases