Number of found documents: 1245
Published from to

Adhesion of PVD Coatings on Surface of Small Arm
Joska, Z.; Rak, L.; Daniel, Josef; Horníček, J.; Tříska, V.; Nguyen, C.H.
2020 - English
This work deals with the possibility of increasing the utility properties of the functional part of the weapon by deposition of PVD coating. These coatings are widely known for their high hardness and abrasion resistance without affecting the anticorrosion properties. The experimental part evaluates the created duplex coating on the piston of the assault rifle Sa vz. 58. Duplex coating adhesion, surface morphology and coating thickness was evaluated on opto digital microscope Olympus DSX 500. The impact resistance of the coating was evaluated by dynamic impact test. The durability tests of the coatings were carried out during the training of students in the military training. The results showed the application of PVD coating significantly reduced piston head wear and increased user comfort in the form of shortening time of the cleaning and maintenance process after firing. Keywords: adhesion of PVD Coatings Available at various institutes of the ASCR
Adhesion of PVD Coatings on Surface of Small Arm

This work deals with the possibility of increasing the utility properties of the functional part of the weapon by deposition of PVD coating. These coatings are widely known for their high hardness and ...

Joska, Z.; Rak, L.; Daniel, Josef; Horníček, J.; Tříska, V.; Nguyen, C.H.
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-11: Development of permanent joints of mechanical assemblies
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2020 - Czech
The subject of the project was further research and development of permanent joints by electron beam welding, vacuum brazing, pressworking and by technology of glass seals. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem, technologie vakuového pájení, technologie lisovaných spojů a technologie skleněných zátavů. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; pressworking; glass seals Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-11: Development of permanent joints of mechanical assemblies

The subject of the project was further research and development of permanent joints by electron beam welding, vacuum brazing, pressworking and by technology of glass seals. The outcome of the project ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-41: Design and production of sample vessels for liquid nitrogen with volumes 0.07 l to 4.0 l
Srnka, Aleš
2020 - Czech
The aim of the project is design of small transport vessels for liquid nitrogen with volume according customer demands and production of tests samples according customer. The origin of this know-how is in the institute, it is 47 years old. It is necessary to check actual quality of raw material, to define its volume for given vessel type and check the time of production, that is dependent on the volume and vessel shape and also on the raw material characteristic. After checking all of important parameters the form with defined volume for is prepared and test sample are produced. Samples are after detailed testing sent to the customer. Research was conducted according two orders, 1st dated 3.3.2020 (No. 030320-08) and the 2nd dated 30.10.2020 (No. 103020-06)\n\n Předmětem výzkumu byl návrh malých transportních nádob na kapalný dusík s objemem podle požadavků objednavatele a výroba testovacích vzorků. Know-how výroby malých přenosných nádob z polystyrenu vzniklo v ÚPT AV ČR Brno, v.v.i. před 47 roky. Před každou výrobou je nutné ověřit aktuální vlastnosti výchozího materiálu, určit jeho objem pro daný typ nádoby a ověřit dobu výroby, která je závislá na objemu a tvaru nádoby a také na vlastnostech výchozího materiálu. Po ověření všech ukazatelů se připraví forma s definovaným objemem a zhotoví se testovací vzorky. Vzorky se po komplexní kontrole odesílají objednavateli. Výzkum byl prováděn na základě dvou objednávek ze dne 3.3.2020 (č. obj. 030320-08) a ze dne 30.10.2020 (č. obj. 103020-06)\n Keywords: liquid nitrogen; transport vessel Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-41: Design and production of sample vessels for liquid nitrogen with volumes 0.07 l to 4.0 l

The aim of the project is design of small transport vessels for liquid nitrogen with volume according customer demands and production of tests samples according customer. The origin of this know-how ...

Srnka, Aleš
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-34: Tecpa_laser_weld_chamber_austenite_ferrite
Mrňa, Libor
2020 - Czech
Verification of weldability of supplied assemblies of austenitic and ferritic stainless steels (eg AT-0493-A) using laser welding technology. Ověření svařitelnosti dodaných sestav z austenitických a feritických korozivzdorných ocelí (např. AT-0493-A) pomocí technologie laserového svařování. Keywords: laser welding; weldability of dissimilar steel Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-34: Tecpa_laser_weld_chamber_austenite_ferrite

Verification of weldability of supplied assemblies of austenitic and ferritic stainless steels (eg AT-0493-A) using laser welding technology.

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-47: The design and deposition of thin film optical interference filters for laser safety glasses
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2020 - Czech
Design, development and deposition of interference filters using vacuum electron beam evaporation. The filters are deposited on substrates supplied by the customer. Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-47: The design and deposition of thin film optical interference filters for laser safety glasses

Design, development and deposition of interference filters using vacuum electron beam evaporation. The filters are deposited on substrates supplied by the customer.

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-51: Method for microstructural and chemical analysis of the synthetic diamantových powders
Mika, Filip
2020 - Czech
We developed the procedure for preparation and imaging of diamond powders in high resolution SEM with out any aditional coating (So we preserve the dimensions). We also developed the procedure for fast chemical analysis from a very large field of wiev (unit of centimeters). Byla vypracována metodika preparace a zobrazení prášků ve vysokorozlišovacím SEM bez nutnosti pokovení (tj. bez ztráty informace o reliéfu a jejich skutečné velikosti) a dále metodika pro chemickou analýzu jednotlivých zrn prášků ze zorných polí širokých až několik centimetrů. Keywords: morphology; senergy dispersive x-ray analysis; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy; BSE Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-51: Method for microstructural and chemical analysis of the synthetic diamantových powders

We developed the procedure for preparation and imaging of diamond powders in high resolution SEM with out any aditional coating (So we preserve the dimensions). We also developed the procedure for ...

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-29: An optical radiation source assembly with an optional coherence length
Lazar, Josef; Buchta, Zdeněk; Pikálek, Tomáš
2020 - Czech
This laser system combining three light sources with various coherence lengths has been developed for advanced interferometry techniques based on Twyman-Green interferometer inspecting complex optical setups with a sequence of reflecting optical surfaces. It introduces a unique concept of reduction of unwanted “dead fringes” generated by multiple reflections. It is introduced into quality control by an optical manufacturing company Meopta-optika and production of a few more is being prepared. Tento laserový systém kombinující tři světelné zdroje s různými délkami koherence byl vyvinut pro pokročilé interferometrické techniky založené na interferometru Twyman-Green, který kontroluje složité optické sestavy se sekvencí odrážejících optických povrchů. Zavádí jedinečný koncept redukce nežádoucích „mrtvých proužků“ generovaných více odrazy. Do kontroly kvality ji zavádí optická výrobní společnost Meopta-optika a připravuje se výroba několika dalších. Keywords: metrology; interferometry; laser technology Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-29: An optical radiation source assembly with an optional coherence length

This laser system combining three light sources with various coherence lengths has been developed for advanced interferometry techniques based on Twyman-Green interferometer inspecting complex optical ...

Lazar, Josef; Buchta, Zdeněk; Pikálek, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-52: Methodology in the filed of EDX mapping of the steal crossectin with high resolution SEM
Mika, Filip
2020 - Czech
Development of method for high resolution energy dispersive x-ray analysis of crosssection steal samples with SEM. Byla vypracována metodika chemického mapování a morfologické analýzy řezu ocelí ve vysokorozlišovacím SEM. Keywords: morphology; senergy dispersive x-ray analysis; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-52: Methodology in the filed of EDX mapping of the steal crossectin with high resolution SEM

Development of method for high resolution energy dispersive x-ray analysis of crosssection steal samples with SEM.

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-21: Elemental X-Ray analysis of miniature painting using ESEM
Neděla, Vilém
2020 - Czech
Miniature painting were analysed in experimentally reached and optimised high\npressure conditions of environmental scanning electron microscope and using EDS X-Ray micro-analyser. Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných\npodmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker. Keywords: Art works; ESEM; EDS Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-21: Elemental X-Ray analysis of miniature painting using ESEM

Miniature painting were analysed in experimentally reached and optimised high\npressure conditions of environmental scanning electron microscope and using EDS X-Ray micro-analyser.

Neděla, Vilém
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-10: Development of welding joints for mechanical assemblies
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2020 - Czech
The subject of the project was research and development of permanent joints of the mechanical assemblies by electron beam welding. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies verified by tests. Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů mechanických sestav s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro dané sestavy ověřené na zkušebních sériích. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-10: Development of welding joints for mechanical assemblies

The subject of the project was research and development of permanent joints of the mechanical assemblies by electron beam welding. The outcome of the project were specific technological procedures for ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases