Number of found documents: 1090
Published from to

SMV-2018-12: Development of welding and brazing joints for mechanical assemblies
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2018 - Czech
The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and development of procedures of temperature stabilisation of metal part. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. The significant experimental demands were characteristic for this project. Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových dílů. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. Pro daný projekt byla charakteristická značná experimentální náročnost. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; temperature stabilisation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-12: Development of welding and brazing joints for mechanical assemblies

The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and development of procedures of temperature stabilisation of metal ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2018

SMV-2018-13: Research and development of electron guns designed for welding
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2018 - Czech
The subject of the project was further research and development of the electron gun for electron beam welding. The improvements were aimed to specific components from which are the electron guns assembled. A series of samples was produced for the product evaluation. Předmětem projektu bylo pokračování výzkumu a vývoje trysek pro elektronové svařování a příslušenství. Probíhající fáze byla zaměřena na úpravy dílčích součástí trysek. Pro otestování modifikací byly vyrobeny ověřovací vzorky. Keywords: electron gun; electron beam welding machine Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-13: Research and development of electron guns designed for welding

The subject of the project was further research and development of the electron gun for electron beam welding. The improvements were aimed to specific components from which are the electron guns ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2018

SMV-2018-07: Design, development and experimental depostion of interference filter and mirror samples
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2018 - Czech
Development of various beam splitters/combiners and mirrors including antireflective coatings for 45° incidence and test sample deposition. Vývoj různých druhů beam splitterů/combinerů a zrcadel včetně antireflexních vrstev pro dopad světla 45° a depozice jejich funkčních vzorků. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-07: Design, development and experimental depostion of interference filter and mirror samples

Development of various beam splitters/combiners and mirrors including antireflective coatings for 45° incidence and test sample deposition.

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2018

Měření laserového svařovacího procesu vysokorychlostní kamerou a fotodiodou
Horník, Petr; Mrňa, L.; Šebestová, Hana
2018 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Měření laserového svařovacího procesu vysokorychlostní kamerou a fotodiodou

Horník, Petr; Mrňa, L.; Šebestová, Hana
Ústav přístrojové techniky, 2018

SMV-2018-20: Electron optical propertis of the multibeam electron source
Radlička, Tomáš
2018 - Czech
The electron beam is generated in the field-emission electron source and it is separated to number of indiviual beamlets in the aperture array containg 14x14 small apertures – aperture lenses. We studied possible correction of field curvature and astigmatism as well as influence of surrounding apertures on the properties of the electron beam. Elektronový svazek je generovaný v jednom auto-emisním elektronovém zdroji, a na jednotlivé se svazečky se rozdělí na speciální apertuře, na které je 14x14 malých kruhových aperturek. Ty zároveň fungují jako čočky pro každý svazeček. Byla studována možnost korekce sklenutí pole a astigmatizmu a vzájemný vliv jednotlivých aperturek pomoci 3D výpočtu pole. Keywords: electron source; multi-beam SEM Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-20: Electron optical propertis of the multibeam electron source

The electron beam is generated in the field-emission electron source and it is separated to number of indiviual beamlets in the aperture array containg 14x14 small apertures – aperture lenses. We ...

Radlička, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2018

Porovnání frekvenčních stabilit laserových normálů vlnové délky přes fotonické sítě
Pravdová, Lenka; Hrabina, Jan; Čížek, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej
2018 - Czech
In our work we present a metrological ampaign in which the stability of the 1540 nm normal laser located at the CESNET workplace in Prague was compared with the wavelength of the supercoherent laser transmitted from the ÚPT workplace in Brno via the 306 km phase-coherent transfer line Brno - Prague. The assembled acetylene standard was transferred to the CESNET workplace and a unit receiving coherent wave from the supercoherent laser stabilized by the optical frequency comb and the H-maser at the ISI workplace in Brno was put into operation. The optical frequency mixer with a photodetector recorded a frequency response between the acetylene optical frequency normal and the supercoherent laser distributed over the photonic network whose stability is given by the H-maser in the 15th order. We have verified that the laser normal meets the requirements of the "BIMP Recommendation for the Practical Implementation of the Meter Standard". V naší práci představujeme metrologickou kampaň, ve které byla porovnávána stabilita normálového laseru na vlnové délce 1540 nm, umístěného na pracovišti CESNET v Praze s vlnovou délkou superkoherentního laseru přenášenou z pracoviště ÚPT v Brně přes fázově koherentní přenosovou linku Brno – Praha délky 306 km. Sestavený acetylenový normál byl převezen na pracoviště CESNET a zároveň byla uvedena do provozu jednotka příjmu koherentní vlny ze superkoherentního laseru stabilizovaného optickým frekvenčním hřebenem a H-maserem na pracovišti ÚPT v Brně. Optickým směšovačem s fotodetektorem byl zaznamenán frekvenční průběh záznějové frekvence mezi acetylenovým optickým frekvenčním normálem a superkoherentním laserem distribuovaným přes fotonickou síť, jehož stabilita je dána H-maserem v 15. řádu. Ověřili jsme, že laserový normál splňuje požadavky "Recommendation for the practical realization of the meter standard" BIMP. Keywords: metrology; optical normal; photonic networks Available at various institutes of the ASCR
Porovnání frekvenčních stabilit laserových normálů vlnové délky přes fotonické sítě

In our work we present a metrological ampaign in which the stability of the 1540 nm normal laser located at the CESNET workplace in Prague was compared with the wavelength of the supercoherent laser ...

Pravdová, Lenka; Hrabina, Jan; Čížek, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2018

Synergic effects of laser – TIG welding
Kubíček, J.; Doležal, P.; Mrňa, Libor; Šebestová, Hana; Horník, Petr
2018 - Czech
Laser welding compared to conventional arc methods is accompanied by rapid cooling rates. It can lead to the formation of undesirable microstructure of the weld metal and heat affected zone of some steel grades which has a negative impact on their mechanical properties. The preheating is quite problematic because of high speed of laser welding. The possibility of preheating by the heat of the arc discharge of the associated TIG burner has been tested. Precise holder has been fabricated to fix the burner to the laser welding head allowing TIG electrode positioning towards the laser beam and the workpiece. A number of high strength steel S460MC and S700MC welding experiments was performed. The effect of TIG current on microstructural changes has been proven. Some welding experiments were compared to the SYSWELD welding simulations.\n Laserové svařování ve srovnání s konvenčními obloukovými metodami je doprovázeno rychlou rychlostí chlazení. To může vést ke vzniku nežádoucí mikrostruktury svařovaného kovu a tepelně postižené zóny některých ocelových tříd, což má negativní dopad na jejich mechanické vlastnosti. Předehřívání je poměrně problematické kvůli vysoké rychlosti svařování laserem. Byla testována možnost předehřívání teplem z obloukového výboje přidruženého hořáku TIG. Přesný držák byl vyroben pro upevnění hořáku na laserovou svařovací hlavu, umožňující umístění TIG elektrody směrem k laserovému paprsku a obrobku. Byla provedena řada ocelových zkoušek S460MC a S700MC s vysokou pevností. Účinek proudění TIG na mikrostrukturální změny byl prokázán. Některé svařovací experimenty byly porovnány s simulacemi svařování SYSWELD. Keywords: laser – TIG welding; cooling rate; HSLA steels; microstructure; tensile strength Available at various institutes of the ASCR
Synergic effects of laser – TIG welding

Laser welding compared to conventional arc methods is accompanied by rapid cooling rates. It can lead to the formation of undesirable microstructure of the weld metal and heat affected zone of some ...

Kubíček, J.; Doležal, P.; Mrňa, Libor; Šebestová, Hana; Horník, Petr
Ústav přístrojové techniky, 2018

Creation of electron vortex beams using the holographic reconstruction method in a scanning electron microscope
Řiháček, Tomáš; Horák, M.; Schachinger, T.; Matějka, Milan; Mika, Filip; Müllerová, Ilona
2018 - English
Electron vortex beams (EVB) were theoretically predicted in 2007 and first experimentally\ncreated in 2010. Although they attracted attention of many researchers, their\ninvestigation takes place almost solely in connection with transmission electron microscopes (TEM). On the other hand, although scanning electron microscopes (SEM) may provide some advantages for EVB applications, only little attention has been dedicated to them. Therefore, the aim of this work is to create electron vortices in SEM at energies of several keV. Available at various institutes of the ASCR
Creation of electron vortex beams using the holographic reconstruction method in a scanning electron microscope

Electron vortex beams (EVB) were theoretically predicted in 2007 and first experimentally\ncreated in 2010. Although they attracted attention of many researchers, their\ninvestigation takes place ...

Řiháček, Tomáš; Horák, M.; Schachinger, T.; Matějka, Milan; Mika, Filip; Müllerová, Ilona
Ústav přístrojové techniky, 2018

Locking in on large volume light-sheet microscopy
Vettenburg, T.; Dalgarno, H.I.C.; Nylk, J.; Coll-Lladó, C.; Ferrier, D.E.K.; Čižmár, Tomáš; Gunn-Moore, F.J.; Dholakia, K.; Corral, A.; Rodriguez-Pulido, A.; Flors, C.; Ripoll, J.
2018 - English
Fluorescence light-sheet microscopy is increasingly adopted by developmental biologists to study how cells divide and differentiate to form organs and even entire organisms. The lightsheet microscope differs from a conventional microscope in that the specimen is illuminated\nby a plane of light orthogonal to the detection axis, thus keeping the out-of-focus areas dark\nwhile minimizing any potentially detrimental exposure of the sample. The light-sheet\nmicroscope has been found to be the ideal instrument for long-term and non-invasive studies of intact, and therefore three-dimensional, fluorescent samples. Available at various institutes of the ASCR
Locking in on large volume light-sheet microscopy

Fluorescence light-sheet microscopy is increasingly adopted by developmental biologists to study how cells divide and differentiate to form organs and even entire organisms. The lightsheet microscope ...

Vettenburg, T.; Dalgarno, H.I.C.; Nylk, J.; Coll-Lladó, C.; Ferrier, D.E.K.; Čižmár, Tomáš; Gunn-Moore, F.J.; Dholakia, K.; Corral, A.; Rodriguez-Pulido, A.; Flors, C.; Ripoll, J.
Ústav přístrojové techniky, 2018

SMV-2018-01: Relief structures based on diffractive optics
Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
2018 - Czech
Research and development in the field of physical realization of graphic and optical structures based on the principle of diffractive optics by means of electron beam lithography in a recording material supported by a silicon or glass board. The research covers the analysis of the graphical or optical motive, research and application of relief structures implementing the required graphic and optical properties, research and modeling of the physical possibilities of implementation of relief structures, preparation and analysis of technology of implementation of relief structures with regard to the limits of current scientific instruments, verification of theoretical considerations by means of relief structure sample exposure. Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou deskou. Výzkum zahrnuje analýzu grafického resp. optického motivu, výzkum a aplikaci reliéfních struktur realizujících požadované grafické resp. optické vlastnosti, výzkum a modelování možností fyzikální realizace reliéfních struktur, vypracování a analýzu technologie realizace reliéfní struktury s ohledem na limity současných vědeckých přístrojů, ověření teoretických úvah expozicí vzorku reliéfní struktury. Keywords: diffractive optical structures; relief structure; e-beam lithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-01: Relief structures based on diffractive optics

Research and development in the field of physical realization of graphic and optical structures based on the principle of diffractive optics by means of electron beam lithography in a recording ...

Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases