Number of found documents: 1190
Published from to

SMV-2020-50: Methodology in the filed of EDX mapping of the steal crossectin with high resolution SEM
Mika, Filip
2020 - Czech
Development of method for high resolution energy dispersive x-ray analysis of crosssection steal samples with SEM. Byla vypracována metodika chemického mapování a morfologické analýzy řezu ocelí ve vysokorozlišovacím SEM. Keywords: morphology; senergy dispersive x-ray analysis; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-50: Methodology in the filed of EDX mapping of the steal crossectin with high resolution SEM

Development of method for high resolution energy dispersive x-ray analysis of crosssection steal samples with SEM.

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-21: Elemental X-Ray analysis of miniature painting using ESEM
Neděla, Vilém
2020 - Czech
Miniature painting were analysed in experimentally reached and optimised high\npressure conditions of environmental scanning electron microscope and using EDS X-Ray micro-analyser. Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných\npodmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker. Keywords: Art works; ESEM; EDS Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-21: Elemental X-Ray analysis of miniature painting using ESEM

Miniature painting were analysed in experimentally reached and optimised high\npressure conditions of environmental scanning electron microscope and using EDS X-Ray micro-analyser.

Neděla, Vilém
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-26: Iodine cells
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
2020 - Czech
The contractual research was oriented towards development of the optical frequency references intended for frequency stabilization of compact laser sources. These optical references were based on absorption cells filled with ultra-pure absorption gases and they allow precise locking of the lasers with the methods of laser spectroscopy. The cells will serve as the references of optical frequencies in systems of primary length standards (633 nm wavelength). Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založena na bázi absorpčních kyvet plněných čistými plyny a dovolují stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. Kyvety jsou určené k použití jako reference optických kmitočtů pro laserové normály pracující v oblasti vlnových délek 633 nm. Keywords: absorption cell; laser spectroscopy; stabilized laser; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-26: Iodine cells

The contractual research was oriented towards development of the optical frequency references intended for frequency stabilization of compact laser sources. These optical references were based on ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-19: Relief structures based on diffractive optics
Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
2020 - Czech
Research and development in the field of physical realization of graphic and optical structures based on the principle of diffractive optics by means of electron beam lithography in a recording material supported by a silicon or glass board. The research covers the analysis of the graphical or optical motive, research and application of relief structures implementing the required graphic and optical properties, research and modeling of the physical possibilities of implementation of relief structures, preparation and analysis of technology of implementation of relief structures with regard to the limits of current scientific instruments, verification of theoretical considerations by means of relief structure sample exposure. Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou deskou. Výzkum zahrnuje analýzu grafického resp. optického motivu, výzkum a aplikaci reliéfních struktur realizujících požadované grafické resp. optické vlastnosti, výzkum a modelování možností fyzikální realizace reliéfních struktur, vypracování a analýzu technologie realizace reliéfní struktury s ohledem na limity současných vědeckých přístrojů, ověření teoretických úvah expozicí vzorku reliéfní struktury. Keywords: diffractive optical structures; relief structure; e-beam lithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-19: Relief structures based on diffractive optics

Research and development in the field of physical realization of graphic and optical structures based on the principle of diffractive optics by means of electron beam lithography in a recording ...

Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-20: Relief microstructures based on diffractive optics
Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
2020 - Czech
Research and development in the field of physical realization of graphic and optical structures based on the principle of diffractive optics by means of electron beam lithography in a recording material supported by a silicon or glass board. The research covers the analysis of the graphical or optical motive, research and application of relief structures implementing the required graphic and optical properties, research and modeling of the physical possibilities of implementation of relief structures, preparation and analysis of technology of implementation of relief structures with regard to the limits of current scientific instruments, verification of theoretical considerations by means of relief structure sample exposure. Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou deskou. Výzkum zahrnuje analýzu grafického resp. optického motivu, výzkum a aplikaci reliéfních struktur realizujících požadované grafické resp. optické vlastnosti, výzkum a modelování možností fyzikální realizace reliéfních struktur, vypracování a analýzu technologie realizace reliéfní struktury s ohledem na limity současných vědeckých přístrojů, ověření teoretických úvah expozicí vzorku reliéfní struktury. Keywords: diffractive optical structures; relief structure; e-beam lithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-20: Relief microstructures based on diffractive optics

Research and development in the field of physical realization of graphic and optical structures based on the principle of diffractive optics by means of electron beam lithography in a recording ...

Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-54: Installation and service VDI monitor
Vondra, Vlastimil
2020 - Czech
Adaptation and implementation of VDI monitor installation to the needs of a specific user. Přizpůsobení a realizace instalace VDI monitoru potřebám konkrétního uživatele. Keywords: VDI monitor; installation; adaptation; service; upgrade Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-54: Installation and service VDI monitor

Adaptation and implementation of VDI monitor installation to the needs of a specific user.

Vondra, Vlastimil
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-22: Morphological analysis of miniature painting using light microscopy and ESEM
Neděla, Vilém
2020 - Czech
Miniature painting were analysed in experimentally reached and optimised high pressure conditions of environmental scanning electron microscope and using light microscopy. Optimal gas pressure and humidity were set to minimise sample damage. Special detectors were used for low dose imaging of surface morphology. Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí světelného mikroskopu. Optimální tlak plynu a relativní vlhkost byla nastavena pro minimalizaci poškození vzorku. Byly použity speciální detektory pro snímání obrazu při nízkých dávkách. Keywords: Art works; ESEM; light microscopy; morphology Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-22: Morphological analysis of miniature painting using light microscopy and ESEM

Miniature painting were analysed in experimentally reached and optimised high pressure conditions of environmental scanning electron microscope and using light microscopy. Optimal gas pressure and ...

Neděla, Vilém
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2019-43: Development of welding joints for mechanical assemblies for vacuum technology by electron beam welding
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2019 - Czech
The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. The significant experimental demands were characteristic for this project. Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. Pro daný projekt byla charakteristická značná experimentální náročnost. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-43: Development of welding joints for mechanical assemblies for vacuum technology by electron beam welding

The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding. The outcome of the project were specific technological procedures for ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-44: Development of welding joint for assembling of vacuum connectors
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2019 - Czech
The subject of the project was research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies of vacuum connectors. Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro konkrétní sestavy vakuových konektorů. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-44: Development of welding joint for assembling of vacuum connectors

The subject of the project was research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding. The outcome of the project were specific technological procedures for the given ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-48: Development of welding joints for use in cars
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2019 - Czech
The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding for the needs of the automotive industry. The development deals with welding of titanium alloys and aluminium alloys. The outcome of the project were technological procedures for the given assemblies. Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Vývoj se zabýval svařováním titanových a hliníkových slitin. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro dané sestavy. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-48: Development of welding joints for use in cars

The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding for the needs of the automotive industry. The development deals with ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases