Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 479085
Published from to

Development and Calibration of Elasto-Plasticity Models with Directional Distortional Hardening
Plešek Jiří; Parma Slavomír; Džugan Jan
2019 - English
This thesis deals with the phenomenological modeling of the directional distortional hardening and the metal plasticity in general. A particular plasticity model is analytically integrated for the proportional multiaxial loading case. The integrated model is used to model the stress-strain curves, the hysteresis loops, and the cyclic stress-strain curves. Based on these curves, two calibration algorithms are developed. In the end, a sensitivity analysis of both calibration algorithms is done. A general aim of this thesis is to develop the procedures that would support an industrial application of advanced models with directional distortional hardening.Práce se zabývá fenomenologickým modelováním směrového deformačního zpevnění a obecně plasticity kovů. Konkrétní model je analyticky integrován pro případ víceosého proporcionálního zatěžování. Výsledná křivka je použita k modelování tahového diagramu, a dále k modelování hysterezních smyček a cyklických deformačních křivek. Na základě těchto analytických modelů jsou navrženy dva zcela nové algoritmy pro kalibraci parametrů modelu. V závěru je provedena citlivostní analýza obou kalibračních algoritmů. Obecným cílem práce je vývoj procedur pro průmyslovou aplikaci pokročilých modelů plasticity se směrovým deformačním zpevněním. Keywords: plasticity,strain hardening,integration,calibration,finite element method; plasticita,deformační zpevnění,integrace,kalibrace,metoda konečných prvků Available in digital repository of ČVUT.
Development and Calibration of Elasto-Plasticity Models with Directional Distortional Hardening

This thesis deals with the phenomenological modeling of the directional distortional hardening and the metal plasticity in general. A particular plasticity model is analytically integrated for the ...

Plešek Jiří; Parma Slavomír; Džugan Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Numerical Implementation of Distortional Hardening Models
Plešek Jiří; Marek René; Halama Radim
2019 - English
The presented thesis describes the formulation of two new constitutive models of metal plasticity within the realm of small strains, both featuring directional distortional hardening. New yield functions have been proposed with distortion and cross-effect control. The models feature new kinematic hardening rule that builds on the premise of multisurface plasticity while keeping the amount of internal variables low. The models’ intended use is the study of multiaxial ratcheting–the cumulation of plastic deformation in combined loading, and ways of its calibration. Their possible real application lies in cyclic multiaxial operational loading present in pressurized piping systems and in some very specific applications. The models have been implemented into a UMAT subroutine for FE-system Abaqus.Předložená práce popisuje formulaci dvou nových konstitutivních modelů plasticity se směrovým zpevněním pro oblast malých deformací. Pro modely byly navrženy nové funkce plasticity s řízením distorze a příčného rozměru. Modely mají zcela nový zákon kinematického zpevnění, který vychází z principu mnohaplochové plasticity, avšak zachovává malé množství vnitřních pro-měnných. Zamýšleným použitím modelů je studie víceosé kumulativní deformace a způsoby kalibrace. Jejich možné praktické uplatnění spočívá v cyklickém víceosém provozním zatížení v tlakových potrubních systémech a v některých velmi specifických aplikacích. Modely byly implementovány ve formě subroutin UMAT pro MKP-systém Abaqus. Keywords: metal plasticity,directional distortional hardening,constitutive model,combined loading,ratcheting,implementation,convexity,FEM; plasticita kovů,směrové zpevnění,konstitutivní model,kombinované namáhání,cyklické zpevnění,implementace,konvexita,MKP Available in digital repository of ČVUT.
Numerical Implementation of Distortional Hardening Models

The presented thesis describes the formulation of two new constitutive models of metal plasticity within the realm of small strains, both featuring directional distortional hardening. New yield ...

Plešek Jiří; Marek René; Halama Radim
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Manuál výchovného poradce
KONEČNÁ, Dagmar; PUGNEROVÁ, Michaela
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Manuál výchovného poradce

KONEČNÁ, Dagmar; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Práce s literárním textem v online prostoru Moodle ve výuce na SŠ
TÁLSKÁ, Ivana; SLADOVÁ, Jana
2019 - Czech
Závěrečná práce se věnuje metodám kritického myšlení a jejich využitím při zpracování metodických návrhů v online prostoru Moodle. V úvodu se zabýváme e-learningem, LMS Moodlem, jeho výhodami a nevýhodami ve školním prostředí a konkrétním autorskými nástroji tohoto systému. Další kapitola je věnována kritickému myšlením, modelu učení E-U-R a vybraným metodám kritického myšlení. Praktická část obsahuje metodické návrhy zpracování literárních ukázek z knih Pavla Kohouta v prostředí Moodle. This final thesis deals with the methods of critical thinking and their use in the elaboration of methodical proposals in the online Moodle space. In the introduction part I deal with e-learning, LMS Moodle, its advantages and disadvantages in the school environment and the specific authoring tools of this system. Next chapter is devoted to critical thinking, model of E-U-R learning and selected methods of critical thinking. Practical part contains methodical suggestions for the elaboration of literary samples from Pavel Kohout's books in the Moodle environment. Keywords: E-learning; LMS Moodle; Kritické myšlení; Metody kritického myšlení; Pavel Kohout; E-learning; LMS Moodle; Critical Thinking; Methods of critical thinking; Pavel Kohout Available in digital repository of UPOL.
Práce s literárním textem v online prostoru Moodle ve výuce na SŠ

Závěrečná práce se věnuje metodám kritického myšlení a jejich využitím při zpracování metodických návrhů v online prostoru Moodle. V úvodu se zabýváme e-learningem, LMS Moodlem, jeho výhodami a ...

TÁLSKÁ, Ivana; SLADOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Didaktická interpretace románu Nazí spisovatelky Ivy Procházkové
ZEMANOVÁ, Ivana; VALA, Jaroslav
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Didaktická interpretace románu Nazí spisovatelky Ivy Procházkové

ZEMANOVÁ, Ivana; VALA, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Motivační rýsování
DOLEŽELOVÁ, Hana; UHLÍŘOVÁ, Martina
2019 - Czech
Cílem práce bylo navrhnout motivační úlohy k rýsování. The goal of this theses was designing motivation exercises for drawing. Keywords: Motivace; tvořivost; rýsování; geometrie; op-art; fraktál; optický klam; Motivation; creativity; geometry; drawing; op-art; fractal; optical illusion Available in digital repository of UPOL.
Motivační rýsování

Cílem práce bylo navrhnout motivační úlohy k rýsování.


The goal of this theses was designing motivation exercises for drawing.

DOLEŽELOVÁ, Hana; UHLÍŘOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Diagnostika vztahů žáků ve třídě
PATAKIOVÁ, Soňa; HUTYROVÁ, Miluše
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Diagnostika vztahů žáků ve třídě

PATAKIOVÁ, Soňa; HUTYROVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Dvouleté dítě v mateřské škole - pohled rodičů a učitelek mateřských škol
ŠIMSOVÁ, Kristýna
2019 - Czech
Tématem bakalářské práce je dvouleté dítě v mateřské škole - pohled rodičů a učitelek mateřských škol. Bakalářská práce je rozčleněna na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část seznamuje s charakteristikou vývojové etapy, do které dvouleté děti spadají. Dále obsahuje jednotlivé vývojové oblasti s důrazem na teorii vazby, teorii separace a individuace, období vzdoru a sebepojetí. Praktická část obsahuje a seznamuje s výsledky výzkumné sondy hloubkových rozhovorů vedených s učitelkami mateřských škol a rodiči dvouletých dětí. Cílem práce je zjištění důvodů vedoucí rodiče k umístění dvouletého dítěte do mateřské školy. Odkrýt problematiku adaptace a přiblížit specifika práce s dvouletými dětmi. The topic of this paper is a 2 years old child - view of parents and nursery teachers. The paper consists of a theoretical and practical part. The theoretical part will introduce characteristics of two-year-old child's development phases with an emphasis on bonding, separation and individualization theory, a period of defiance and self-discovery. The practical part will explain the findings from interviews with kindergarten teachers and parents. The aim of this paper is to explore what motivates parents to place two-year-old children into kindergarten, examine the ways of working with young children and problems of their adaptation. Keywords: dvouleté děti; potřeby dítěte raného věku; teorie separace- individuace; vzdělávání dětí do tří let; mateřská škola; a two-year-old child; the needs of young children; the individualization - separation theory; education of young children up to 3 years of age; a kindergarten Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dvouleté dítě v mateřské škole - pohled rodičů a učitelek mateřských škol

Tématem bakalářské práce je dvouleté dítě v mateřské škole - pohled rodičů a učitelek mateřských škol. Bakalářská práce je rozčleněna na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část ...

ŠIMSOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Proč se lidé přestávají loučit se zemřelými?
HYBRANTOVÁ, Jana
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá hledáním odpovědi na otázku, proč se lidé přestávají loučit se zemřelými. První kapitola se věnuje tématu umírání a smrti v minulosti i v současnosti. Další kapitola klade důraz na význam rituálu v životě člověka, věnuje se dřívějším a nynějším pohřebním rituálům, jejich opodstatněnému významu z psychologického hlediska. Též pojednává o místech posledního odpočinku našich předků. Třetí kapitola se zabývá etickou stránkou věci a zejména hledáním odpovědi, jaké jsou příčiny současného stavu. Poslední kapitola je zaměřena na problematiku sociální práce s pozůstalými, zabývá se doprovázením, truchlením a poradenstvím pro pozůstalé. The diploma thesis deals with the search for answering the question of people´s not saying goodbye to the deceased. The first chapter deals with the topic of dying and death in the past and compares it to the present situation. Another chapter emphasizes the significance of the ritual in human life, it deals with the early and current funeral rituals, their justified meaning from a psychological point of view. It also deals with the places of the last resting of our ancestors. The third chapter deals with the ethical aspect of this issue and, in particular, with the search for the answers, which are the cause of the current situation. The last chapter focuses on social work with survivors, deals with accompanying, mourning, and counseling help. Keywords: smrt; umírání; smrt v minulosti; smrt v současné době; pohřeb; pohřební rituály; psychologické příčiny; smutek; člověk; lidská důstojnost; svědomí; morální a etická odpovědnost; konzumní společnost; sociální práce; doprovázení; utrpení; poradenství pro pozůstalé; death; dying; death in the past; death nowadays; funerals; funeral rituals; psychological causes; sadness; humans; human dignity; conscience; moral and ethical responsibility; consumer society; social work; accompaniment; suffering; counseling help for survivors Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Proč se lidé přestávají loučit se zemřelými?

Diplomová práce se zabývá hledáním odpovědi na otázku, proč se lidé přestávají loučit se zemřelými. První kapitola se věnuje tématu umírání a smrti v minulosti i v současnosti. Další kapitola klade ...

HYBRANTOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vývoj pohledu na hodnotu lidského kapitálu v modelech personálního řízení podniku
VRBOVSKÝ, František
2019 - Czech
Rigorózní práce pojednává o vývoji pohledu na hodnotu lidského kapitálu v modelech personálního řízení podniku. Uvádí tři vybrané modely personálního řízení podniku a jejich pohled na hodnotu lidského kapitálu - Michiganský model, Guestův model a model HR Business Partnering. Dále je v práci provedena komparace modelů v pohledu na hodnotu lidského kapitálu. The rigorous thesis describes the evolution of considerations on the value of Human Capital in HRM models in Corporation. It also describes three chosen HRM models and their considerations on the value of Human Capital. The models are: Michigan model, Guest model and HR Business Partnering. The thesis also compares the consideration on the value of Human Capital in three mentioned models. Keywords: HR Business Partnering; Michiganský model; Guestův model; Personání řízení podniku; Řízení lidských zdrojů; HR; HRM; Lidské zdroje; Lidský kapitál; HR Business Partnering; Guest model; Michigan Model; HR Management; HR; HRM; Human Resources; Human Capital Available in digital repository of UPOL.
Vývoj pohledu na hodnotu lidského kapitálu v modelech personálního řízení podniku

Rigorózní práce pojednává o vývoji pohledu na hodnotu lidského kapitálu v modelech personálního řízení podniku. Uvádí tři vybrané modely personálního řízení podniku a jejich pohled na hodnotu lidského ...

VRBOVSKÝ, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases