Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 731261
Published from to

Filosofický postoj k životu a ke smrti u lidí, kteří se ocitli na hraně života a smrti
Příplatová, Silvie
2024 - Czech
This dissertation thesis goes into the depths of philosophical reflection on the nature of human existence and its relationship to life and death, especially for individuals who have gone through extreme life situations. The thesis explores attitudes towards free will, life and death in people who have found themselves on the brink of life, whether due to addiction, illness or other life-threatening situations. The aim is not only to analyse changes in these individuals' attitudes towards life and death, but also to explore the intellectual and philosophical development that may be prompted by this existential limit. Regardless of the cause of this confrontation with the limit of life and death, we seek to uncover how this experience affects the deeper dimensions of human existence. The work is based on the conviction that illness, although challenging on the physical plane, has an extraordinary effect on the spiritual sphere. It also highlights the impact of illness on the physical and spiritual aspects of the human being and seeks to show this by examining the works of great philosophers whose ideas have shaped the world. We will support this claim by analysing the works of important philosophers whose ideas have shaped our understanding of human existence. From Aristotle to Descartes, Nietzsche... Tato disertační práce vstupuje do hlubin filozofické reflexe nad podstatou lidské existence a jejím vztahem k životu a smrti, a to zejména u jednotlivců, kteří prošli extrémními životními situacemi. Zkoumá postoj ke svobodné vůli, životu a smrti u lidí, kteří se ocitli na pokraji života ať už kvůli závislosti a nemoci, nebo jiným život ohrožujícím situacím. Cílem je nejen analyzovat změny v postojích těchto jednotlivců k životu a smrti, ale též zkoumat duševní a filozofický rozvoj, který může být podněcován tímto existenčním limitem. Bez ohledu na příčinu této konfrontace s hranicí života a smrti se snažíme odhalit, jak tato zkušenost ovlivňuje hlubší rozměry lidského bytí. Práce vychází z přesvědčení, že nemoc, ačkoli představuje výzvu pro fyzickou rovinu, působí mimořádně i na duševní sféru. Rovněž poukazuje na dopad nemoci na fyzickou a duchovní stránku člověka a snaží se to ukázat na základě zkoumání děl významných filozofů, jejichž myšlenky formovaly svět. Toto tvrzení podložíme analýzou děl významných filozofů, kteří svými myšlenkami formovali naše chápání lidské existence. Od Aristotela přes Descarta, Nietzscheho až po Heideggera se pokusíme propojit teoretické koncepty s konkrétními životními příběhy. V analýze životních příběhů jednotlivců konfrontovaných s drogovou závislostí,... Keywords: filozofická reflexe; lidská existence; život a smrt; duševní rozvoj; extrémní životní situace; Aristoteles; Augustin; Descartes; Kant; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Heidegger; Patočka; philosophical reflection; human existence; life and death; mental development; extreme life situations; Aristotle; Augustine; Descartes; Kant; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Heidegger; Patočka Available in a digital repository NRGL
Filosofický postoj k životu a ke smrti u lidí, kteří se ocitli na hraně života a smrti

This dissertation thesis goes into the depths of philosophical reflection on the nature of human existence and its relationship to life and death, especially for individuals who have gone through ...

Příplatová, Silvie
Univerzita Karlova, 2024

Vůle u Arthura Schopenhauera
Kubica, František
2024 - Czech
This Ph.D. thesis aims to clarify the notion of will of Arthur Schopenhauer in a historical context. The understanding of will in Schopenhauer's predecessors - Descartes, Leibniz, Kant and Hegel - will also be covered. The paper will try to discover what impact their notion of will had on Schopenhauer's philosophy, which is the topic of the second, most important part of the thesis. It will present Schopenhauer's understanding of the world as will and idea. According to Schopenhauer, everything in the world is subordinate to causal laws, which the thesis also presents. There are even more topics to be covered - the partition of the world to subject and objects, which exist only for the subject, examples of manifestation of the will in nature and different branches of science, the impossibility of freedom and so on. Our attention will also be focused on what impact Schopenhauer's notion of will had on his aethetics and ethics. The last part deals with the voluntarism of Friedrich Nietzsche, who transforms Schopenhauer's pessimistic notion of a cruel will to life to an optimistic will to power. In relation to this, several topics will be covered - ressentiment as a consequence of the massive spread of slave morality, the cruitique of Christianity and Nietzsche's expectation of the overman's arrival. Tato disertační práce si klade za cíl objasnit Schopenhauerovo pojetí vůle v historickém kontextu. Bude představeno chápání vůle u Schopenhauerových předchůdců - Descarta, Leibnize, Kanta a Hegela - a poukázáno na způsob, jakým ovlivnilo samotnou Schopenhauerovu filosofii. Na tu se soustřeďuje druhá, stěžejní část práce. Nejprve bude představeno Schopenhauerovo chápání světa jakožto vůle na jedné straně a představy na straně druhé. Pozornost bude věnována typům kauzality, kterou je možno podle Schopenhauera nalézt ve všech dějích, a tedy neexistuje svoboda, vše se děje nutně. Dále se práce věnuje rozdělení všeho jsoucího na subjekt a objekt, přičemž objekty existují pouze pro subjekt. V další části se budeme věnovat projevům vůle v přírodě a různých oblastech vědy. Následuje pojednání o odrazu Schopenhauerova pojetí vůle v jeho estetice a etice. Poslední kapitola nastiňuje přetvoření Schopenhauerova voluntarismu v díle Nietzschově, který od pesimistické představy kruté vůle k životu, způsobující utrpení a věčné chtění, přechází k optimistickému pojmu vůle k moci, která jedince vede k neustálému růstu, zdokonalování, překonávání ostatních. V souvislosti s Nietzschovým pojetím vůle bude pojednáno o problematice resentimentu jakožto důsledku masivního rozšíření otrocké morálky, způsobeném křesťanskými... Keywords: Schopenhauer; Schopenhauerovo pojetí vůle; voluntarismus; vůle k životu; Nietzschovo pojetí vůle; vůle k moci; Schopenhauer; Schopenhauer's notion of will; voluntarism; will to life; Nietzsche's notion of will; will to power Available in a digital repository NRGL
Vůle u Arthura Schopenhauera

This Ph.D. thesis aims to clarify the notion of will of Arthur Schopenhauer in a historical context. The understanding of will in Schopenhauer's predecessors - Descartes, Leibniz, Kant and Hegel - ...

Kubica, František
Univerzita Karlova, 2024

Genomová nestabilita spojená se vznikem RNA:DNA hybridů a mechanismy jejího potlačení
Naščáková, Zuzana
2024 - English
One of the most common infections of a human organism is an infection of stomach induced by pathogenic bacteria Helicobacter pylori (H. pylori). It is estimated that every second person is infected, with even higher prevalence in developing countries. As a quiet enemy, H. pylori can colonise a human stomach for decades without manifestation of infection-associated symptoms. However, chronic infection may cause severe damage to the stomach tissue, subsequently leading to the development of gastric diseases, including gastritis and ulcer disease. H. pylori infection is also a driving cause of gastric cancer, with 80% of gastric cancers being associated with chronic infection. H. pylori ensures its life-long persistence in a human host organism via the action of its virulence factors, which have a pleiotropic effect on multiple systems, mostly acting on the attenuation of a human immune system and the induction of atrophy of stomach tissue. The irreversible changes of stomach epithelium are induced by activation of an innate immune response in H. pylori-exposed epithelial cells through the stimulation of ALPK1/TIFA/NF-κB signalling pathway upon a recognition of β-ADP heptose, an intermediate product of bacterial lipopolysaccharide biosynthesis, and consequently leading to the formation of DNA... Jednou z nejrozšířenějších infekcí lidského organizmu je infekce žaludku způsobená patogenní bakterií Helicobacter pylori (H. pylori). Předpokládá se, že tímto patogenem je nakažená každá druhá osoba a prevalence nákazy výrazně stoupá v méně rozvinutých zemích. H. pylori, jako nenápadný nepřítel, může kolonizovat prostředí žaludku po desítky let bez toho, aby se projevil jakýkoliv příznak onemocnění u infikované osoby. Avšak dlouhodobá infekce může způsobit závažné poškození žaludeční tkáně a následné onemocnění žaludku, jakými jsou gastritida, vředová nemoc nebo rakovina. Až 80 % karcinomů žaludku je spojeno s infekcí H. pylori, která je považována za hlavní faktor pro rozvoj tohoto onemocnění. Dlouhodobá přítomnost bakterií v lidském hostiteli je zabezpečena produkcí bakteriálních virulentních faktorů, které svou aktivitou utlumují imunitní systém. Nevratné změny epitelu žaludku jsou vyvolané aktivací imunitní odpovědi infikovaných buněk zprostředkované mimo jiné ALPK1/TIFA/NF-κB signální dráhou. Aktivátorem této signální dráhy je β-ADP-heptóza, meziprodukt biosyntézy bakteriálního lipopolysacharidu. Již dříve bylo ukázáno, že infekce buněk H. pylori a aktivace ALPK1/TIFA/NF-κB signální dráhy je spojena se zvýšeným výskytem dvouvláknových zlomů v DNA hostitelských buněk. My jsme pozorovali, že... Keywords: R-smyčky; RNA:DNA hybridy; replikační stres; transkripční stres; genomová stabilita; R-loops; RNA:DNA hybrids; replication stress,transcription stress; genome stability Available in a digital repository NRGL
Genomová nestabilita spojená se vznikem RNA:DNA hybridů a mechanismy jejího potlačení

One of the most common infections of a human organism is an infection of stomach induced by pathogenic bacteria Helicobacter pylori (H. pylori). It is estimated that every second person is infected, ...

Naščáková, Zuzana
Univerzita Karlova, 2024

Reverzibilní interakce derivátů pyrazinu a dihydropyrazinů s fotoluminiscenčními vlastnostmi
Coufal, Radek
2024 - Czech
This thesis deals with two independent topics. The first is focused on the study of reversible covalent interactions of a carbonyl group with alcohols and water forming hemiacetals (respectively hydrate) derived from pyrazine trifluormethylketone. The main research method in this part is the NMR spectroscopy and experimental results are also supported by quantum chemical calculations. The second topic aims to the preparation and the study of photochemical properties of three dihydropyrazines which exhibit fluorescence both in solution and solid phase. The fluorescence can be influenced by means of complexation by various metal ions. Prepared dihydropyrazines also show interesting values of the Stokes shift. The structure of these new compounds was confirmed by X-ray analysis. Tato diplomová práce pojednává o dvou na sobě nezávislých tématikách. Jedna část je zaměřena na studium reverzibilních kovalentních interakcí karbonylové skupiny s alkoholy a vodou za tvorby hemiacetalů, resp. hydrátu, odvozených od pyrazin trifluormethylketonu. Využita je zde zejména NMR spektroskopie a experimentální výsledky jsou podpořeny kvantově chemickými výpočty. V druhé části je pojednáno o přípravě a studiu fotochemických vlastností tří dihydropyrazinů, které vykazují fluorescenci v roztoku i v pevné fázi, kterou lze ovlivňovat pomocí komplexace s různými ionty kovů. Připravné dihydropyraziny vykazují také zajímavé hodnoty Stokesova posunu. Struktura těchto nových látek byla potvrzena pomocí rentgenostrukturní analýzy. Keywords: hemiacetaly; reverzibilní reakce; dihydropyraziny; fotoluminiscence; hemiacetals; reversible reactions; dihydropyrazines; photoluminescence Available in a digital repository NRGL
Reverzibilní interakce derivátů pyrazinu a dihydropyrazinů s fotoluminiscenčními vlastnostmi

This thesis deals with two independent topics. The first is focused on the study of reversible covalent interactions of a carbonyl group with alcohols and water forming hemiacetals (respectively ...

Coufal, Radek
Univerzita Karlova, 2024

Experimentální zvířecí modely a přenašeči leishmanií podrodu Mundinia
Bečvář, Tomáš
2024 - English
Leishmania are vector-borne dixenous protozoan parasites of vertebrates causing diseases collectively called leishmaniases, which threaten more than 1 billion people mainly in tropical and subtropical regions. These parasites are divided into four subgenera: Leishmania, Viannia, Sauroleishmania, and Mundinia. The last named are geographically widely dispersed and their distribution covers all continents except Antarctica. Although their medical and veterinary importance is increasing, there is currently almost no information on natural reservoir hosts, vector species, and experimental research options due to the very limited range of model animals. This thesis summarizes our efforts to unravel possible vectors and laboratory models for this subgenus. In the first three studies, we focused on potential models; therefore, we experimentally infected guinea pigs (Cavia porcellus), BALB/c mice, Chinese hamsters (Cricetulus griseus), and steppe lemmings (Lagurus lagurus) with five species of Mundinia and we also tested reservoir potential of African grass rat (Arvicanthis niloticus) and Natal multimammate mouse (Mastomys natalensis) to Leishmania chancei. The second part focused on potential vectors of the parasites. We experimentally infected biting midges Culicoides sonorensis and sand flies sharing... Leishmanie jsou dvojhostitelští a hmyzem přenášení parazité obratlovců, kteří způsobují onemocnění označované jako leishmanióza, ohrožující více než miliardu lidí po celém světě. Tito parazité jsou aktuálně rozděleni do čtyř podrodů: Leishmania, Viannia, Sauroleishmania a Mundinia. Zástupci posledního jmenovaného podrodu se vyskytují na všech kontinentech kromě Antarktidy. Ačkoliv jejich medicínský i veterinární význam stále roste, o jejich rezervoárových hostitelích a přenašečích se ví jen velmi málo, stejně tak jako o možných modelových organismech využitelných pro jejich výzkum. Tato práce shrnuje výsledky naší snahy o rozšíření znalostí o tomto podrodu. V prvních třech studiích jsme se zaměřili na potenciální modelové hostitele a postupně jsme experimentálně infikovali morčata (Cavia porcellus), BALB/c myši, křečíky čínské (Cricetulus griseus) a pestrušky písečné (Lagurus lagurus) celkem 5 druhy leishmanií z podrodu Mundinia, a navíc jsme testovali rezervoárový potenciál afrických hlodavců myši nilské (Arvicanthis niloticus) a krysy mnohobradavkaté (Mastomys natalensis) pro L. chancei. Čtvrtá studie byla zaměřena na přenašeče. Provedli jsme experimentální infekce flebotomů, sdílejících rozšíření s danými druhy leishmanií, a tiplíků Culicoides sonorensis, abychom mohli sledovat vývoj leishmanií... Keywords: Mundinia; Leishmania; flebotomus; Phlebotomus; Lutzomyia; tiplíci; Culicoides; Mundinia; Leishmania; sand fly; Phlebotomus; Lutzomyia; biting midges; Culicoides Available in a digital repository NRGL
Experimentální zvířecí modely a přenašeči leishmanií podrodu Mundinia

Leishmania are vector-borne dixenous protozoan parasites of vertebrates causing diseases collectively called leishmaniases, which threaten more than 1 billion people mainly in tropical and subtropical ...

Bečvář, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Trypanosomy přenášené komáry: výskyt v hostitelích, přenos a specifita
Kulich Fialová, Magdaléna
2024 - English
7 Abstract Trypanosomes (Trypanosoma, Kinetoplastea) are dixenous blood protists that require not only a vertebrate host but also a blood-feeding invertebrate to complete their life cycle. Infection of vertebrates can be asymptomatic, but on the other hand can cause serious diseases affecting lives of humans and animals. Thus, researchers usually focus on Trypanosoma species causing Chagas disease and sleeping sickness in humans or nagana and surra in animals, and on their vectors: tsetse flies and kissing bugs. However, mosquitoes are able to transmit trypanosomes as well, specifically, avian trypanosomes and probably mammalian trypanosomes from the T. theileri group. Nevertheless, the role of mosquitoes in the life cycle of trypanosomes has substantial gaps, which are focused in this dissertation. Within the experimental work, it has been demonstrated that mosquitoes of the genus Culex are susceptible hosts of two species of avian trypanosomes: T. thomasbancrofti and T. tertium n. sp. On the other hand, Culex mosquitoes were unsuitable hosts for T. theileri, while the genus Aedes and surprisingly even sand flies (Phlebotomus perniciosus) turned up to be competent vectors. All investigated trypanosomes were able to develop within the guts of mosquitoes and were also found in their prediuretic liquid. This... 7 Abstrakt Trypanosomy (Trypanosoma, Kinetoplastea) jsou dixenní krevní prvoci, kteří střídají v životním cyklu obratlovce a krev sající bezobratlé. Infekce obratlovců mohou probíhat bez zřejmých zdravotních komplikací, ale mohou způsobovat i závažná onemocnění ohrožující jak lidi, tak zvířata. Pozornost výzkumu se proto většinou obrací právě směrem k druhům trypanosom způsobujících lidská onemocnění jako Chagasova choroba a spavá nemoc, či nagana a surra u dobytka, a také k jejich přenašečům, kterými jsou mouchy tse tse a ploštice. Méně známý je fakt, že trypanosomy jsou přenášeny i komáry, konkrétně trypanosomy ptačí a s velkou pravděpodobností i savčí ze skupiny T. theileri. Nicméně role komárů v životním cyklu trypanosom je jen nedostatečně prozkoumána, a proto se tato disertace věnuje tomuto tématu. V rámci experimentální práce jsme prokázali, že komáři rodu Culex jsou vnímavými hostiteli a pravděpodobnými přenašeči dvou druhů ptačích trypanosom: T. thomasbancrofti a T. tertium n. sp. Naopak pro T. theileri nejsou komáři rodu Culex vhodnými hostiteli, těmi se ukázali být komáři rodu Aedes a překvapivě i flebotomové rodu Phlebotomus. Všechny tři zkoumané trypanosomy se vyvíjely v zadní části střeva komárů a byly nalézány i v jejich prediuretické tekutině. Tato lokalizace trypanosom napovídá, že kromě... Keywords: trypanosoma; pěvec; sýkora; culex; komár; životní cyklus Available in a digital repository NRGL
Trypanosomy přenášené komáry: výskyt v hostitelích, přenos a specifita

7 Abstract Trypanosomes (Trypanosoma, Kinetoplastea) are dixenous blood protists that require not only a vertebrate host but also a blood-feeding invertebrate to complete their life cycle. Infection ...

Kulich Fialová, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2024

Organizace letního příměstského hudebního tábora
Křenková, Vladimíra; Hurníková, Kateřina; Jiřičková, Jiřina
2024 - Czech
Keywords: Hudební tábor; příměstský tábor; volný čas; pedagogika volného času; Music Camp; Suburban Camp; Leisure Time; Pedagogy of Leisure Time Available in a digital repository NRGL
Organizace letního příměstského hudebního tábora

Křenková, Vladimíra; Hurníková, Kateřina; Jiřičková, Jiřina
Univerzita Karlova, 2024

Reakce bílkovin s kyselinou dusičnou jako námět pro badatelsky orientovanou výuku
Hanušová, Barbora; Kolář, Karel; Bílek, Martin
2024 - Czech
The teaching experiment has an indispensable role in teaching. The object of investigation of this thesis is to study the interaction of nitric acid with proteins. The course of the reaction is motivating and inspiring for pupils and students due to the observable changes that occur. The course of the reaction involves asking several questions. In order to answer them, the student must explain the nature of the reactions. A bioorganic model based on simple reactions carried out on a dot-plate is sufficient to explain the reaction process. The main motivation for this activity was to enrich the existing range of simple teaching experiments in organic chemistry and biochemistry with an experiment using exploratory methods in the context of bioorganic models. KEYWORDS nitric acid, proteins, xanthoprotein reaction, school experiment Ve výuce má svoji nezastupitelnou roli experiment. Objektem zkoumání této práce je interakce kyseliny dusičné s bílkovinami. Vlastní reakce je pro žáky a studenty motivující a inspirující díky pozorovatelným změnám, ke kterým dochází. Průběh reakce je spojený s kladením si několika otázek. Aby na ně student dokázal odpovědět, musí objasnit podstatu reakcí. K tomu postačí bioorganický model založený na jednoduchých reakcích prováděných na tečkovací destičce. Hlavní motivací pro tuto činnost byla snaha obohatit stávající spektrum jednoduchých výukových experimentů z organické chemie a biochemie o experiment využívající badatelské metody v souvislosti s bioorganickými modely. KLÍČOVÁ SLOVA kyselina dusičná, bílkoviny, xantoproteinová reakce, školní pokus Keywords: reakce bílkovin s kyselinnou dusičnou; badatelská metoda ve výuce; reaction of protein with nitric acid; inquiry-based activity in education Available in a digital repository NRGL
Reakce bílkovin s kyselinou dusičnou jako námět pro badatelsky orientovanou výuku

The teaching experiment has an indispensable role in teaching. The object of investigation of this thesis is to study the interaction of nitric acid with proteins. The course of the reaction is ...

Hanušová, Barbora; Kolář, Karel; Bílek, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Školní kapela jako volnočasová aktivita žáků 2. stupně základní školy
Doudová Fáberová, Klára; Hurníková, Kateřina; Kozánková, Olga
2024 - Czech
Keywords: Volný čas; adolescence; klíčové kompetence; školní kapela; kvalitativní výzkum; Free-time; adolescence; key competencies; school music band; qualitative research Available in a digital repository NRGL
Školní kapela jako volnočasová aktivita žáků 2. stupně základní školy

Doudová Fáberová, Klára; Hurníková, Kateřina; Kozánková, Olga
Univerzita Karlova, 2024

Environmentální výchova ve školní družině
Hrabíková, Adéla; Thorovská, Alena; Zvírotský, Michal
2024 - Czech
Title of bachelor's thesis: Environmental Education in School Clubs This bachelor's thesis is focused on school clubs, environmental education and possibilities of introducing the environmental education into extracurricular education of children. The theoretical part describes basic terms of the school clubs and environmental education, their history and offers examples of implementing the environmental education into the school clubs. Further on it summarizes possibilities of realizing the environmental education in school gardens. It emphasizes the importance of forming relationship with nature and the environment. The practical part of the thesis looks at using the school gardens as an irreplaceable attribute to school education. It not only forms positive attitude and knowledge of students but also provides school clubs with an outdoor space for leisure time. It gives examples of suitable and unsuitable plants and other elements for the school gardens. The thesis presents a draft design of a school garden with description of individual parts and plants of garden and its use for primary and secondary school and school clubs. It descibes the place within the garden and its close proximity. Keywords: school club, environmental education, school garden, nature, environment Tato bakalářská s názvem "Environmentální výchova ve školní družině" se zabývá problematikou školní družiny, environmentální výchovy a možnostmi environmentální výchovy v době mimo vyučování. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy v oblasti školní družiny i environmentální výchovy, historie, nabízeny příklady prostředků k realizaci environmentální výchovy ve školní družině. Dále shrnuje možnosti environmentální výchovy v zahradě a důležitosti vytváření postojů k přírodě a prostředí. Praktická část nabízí školní zahradu jako nezastupitelnou ve vzdělávacím procesu a pozitivně ovlivňující postoje a znalosti studentů, ale také jako prostor pro trávení volného času ve školní družině. Nabízí příklady vhodných a nevhodných rostlin do školní zahrady a jednotlivé prvky do zahrady. Praktická část této práce nabízí možný návrh školní zahrady, popis jednotlivých částí i rostlin v zahradě a její využití pro základní školu a družinu. Popis místa a oblasti v okolí v bezprostřední blízkosti zahrady. Klíčová slova: školní družina, environmentální výchova, školní zahrada, živá příroda, ekologie Keywords: Environmentální výchova; živá příroda; ekologie; školní zahrada; školní družina; Environmental education; nature; environment; school garden; after-school club Available in a digital repository NRGL
Environmentální výchova ve školní družině

Title of bachelor's thesis: Environmental Education in School Clubs This bachelor's thesis is focused on school clubs, environmental education and possibilities of introducing the environmental ...

Hrabíková, Adéla; Thorovská, Alena; Zvírotský, Michal
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases