Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 479866
Published from to

Odstupová vzdálenost požárně otevřených ploch
Kupilík Václav; Hejtmánek Petr; Salátek Zdeněk
2019 - Czech
Práce se věnuje určování požárně nebezpečného prostoru (PNP), respektive odstupo-vých vzdáleností od požárně otevřených ploch (POP). Odstupové vzdálenosti se stano-vují ke snížení rizika přestupu požáru na objekty sousední. V současnosti je velikost PNP závislá na celkovém uvolněném teplu a nebere v úvahu ostatní požárnětechnické cha-rakteristiky stavebních výrobků, zvláště postupné uvolňování tepla v čase. Lze proto tvr-dit, že dnešní určování požární otevřenosti je spíše více konzervativní a v konečném důsledku neefektivní. Práci lze rozdělit na teoretickou a praktickou část. V první části jsou rozebrány mechanismy šíření požáru na jiný objekt nebo jiný požární úsek vnějším prostředím, od přímého kontaktu plamene po přestup tepla radiací. Dále jsou shrnuty požární zkoušky obvodových konstrukcí a jejich požadavků, včetně přehledu různých velkoroz-měrových zkoušek, které se používají v České republice, Německu, Velké Británii, Rakousku, Francii, USA, Švédsku, Dánsku, Norsku a také předpisů ISO. Sleduje se his-torický vývoj požadavků na zateplování budov kontaktním zateplovacím systémem ETICS v České republice. Požadavky jsou porovnány s požadavky zahraničními v Ně-mecku, Velké Británii, Francii nebo Dánsku. Vzhledem k absenci národních požadavků na provětrávané fasády jsou uvedeny požadavky rakouské a francouzské. Poslední bod teoretické části se konkrétně věnuje definici požární otevřenosti. Ve druhé části jsou po-žadavky na určování požární otevřenosti fasád ověřeny třemi různými zkouškami: střed-něrozměrovou zkouškou dřevostavebního zateplovacího systému MORE-CONNECT dle ČSN ISO 13785-1, velkorozměrovou požární zkouškou požární odolnosti lehkého obvodového pláště na bázi dřeva Envilop fire dle ČSN EN 1364-3 a velkorozměrovou požární zkouškou jednopodlažního slaměného objektu. Ve zkouškách jsou hlavními sle-dovanými parametry teplota na straně odvrácené od požáru, respektive v líci fasády, rychlost uvolňování tepla a vizuální hodnocení. Závěrem jsou shrnuty poznatky získané z literární rešerše a provedených experimentů a je připraveno pokročilé řešení požární otevřenostiMy thesis focuses on fire separation distances of unprotected areas. Those distances are evaluated to minimize the risk of fire spread onto neighbouring objects. At present, separation distances are dependent on the area that may be the source of heat and total heat released, and does not take into account other fire characteristics of construction and materials, in particular the fact that heat is released gradually over time. It can be argued that today's determination of fire openness is rather more conservative and par-ticularly ineffective. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. In the first, theoret-ical one, the mechanisms for fire spread to another object or other fire compartment through exterior, from direct contact of the flame to heat transfer by radiation, are dis-cussed. In addition, a list of fire tests of facades and their requirements, including an overview of various large-scale tests used in the Czech Republic and Germany, United Kingdom, Austria, France, USA, Sweden, Denmark, Norway and the ISO stand-ards is stated. Further, the historical development of fire requirements on External ther-mal insulation composite system in the Czech Republic is compared with requirements of Germany, United Kingdom, France, and Denmark. For the ventilated façade, Austrian and French requirements are given as an example. The last point of the theoretical part deals with the definition of unprotected area. In the second, practical part, the Czech legislation evaluation of fire openness is validated to three different tests: the medium-scale test of the wood-based insulation system MORE-CONNECT according to ČSN ISO 13785-1, the large-scale fire resistance test of the timber-based curtain wall Envilop fire according to ČSN EN 1364-3, and large-scale fire test of single-storey straw-bale object. In these tests, temperature at the unexposed side, at the face side respectively, the heat release rate, and the visual evaluation are monitored. In conclusion, thesis summarizes the knowledge from the literary research and experiments and outlines the advanced procedure of fire openness Keywords: požární bezpečnost budov odstupové vzdálenosti požárně nebezpečný prostor požární otevřenost přenos tepla sálání fasáda ETICS Envilop MORE-CON-NECT slaměné konstrukce; Fire safety Fire separation distances Fire unprotected area Radiation Heat transfer Façade ETICS Envilop MORE-CONNECT Straw-bale construction Available in digital repository of ČVUT.
Odstupová vzdálenost požárně otevřených ploch

Práce se věnuje určování požárně nebezpečného prostoru (PNP), respektive odstupo-vých vzdáleností od požárně otevřených ploch (POP). Odstupové vzdálenosti se stano-vují ke snížení rizika přestupu ...

Kupilík Václav; Hejtmánek Petr; Salátek Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vývoj ekosystémových služeb říčního kontinua na příkladu nivy dolního toku řeky Bečvy
MÍTKOVÁ FILIPPOVOVÁ, Jarmila Michaela; MACHAR, Ivo; MACHAR, Ivo
2019 - Czech
Obsahem práce je výzkum vývoje celkového finančního potenciálu nivy řeky Bečvy od období před říční regulací po současnost. Jedná se o nivu řeky Bečvy mezi obcemi Lipník nad Bečvou a Prosenice Výzkum byl prováděn na podkladě dynamických procesů primární a sekundární sukcese vybraných lokalit. Na základě těchto procesů byla zdokumentována nabídka ekosystémových služeb nivních ekosystémy zkoumaného území říčního kontinua Bečvy. Byly vybrány tyto ekosystémové služby: klimatické služby, produkce O, služba na podpory biodiverzity, služba podpory malého vodního cyklu. Metodika výzkumu dále vycházela z analýz map land-use, kde byly zhodnoceny vybrané ekosystémové služby všech kategorií land-coveru a zkoumaného úseku říční nivy jako celku. Bylo zjištěno, že říční krajina zkoumaného území dosahovala nejvyšších hodnot vybraných ekosystémových služeb v čtvrtém období, od povodní v roce 1997 po současnost. Bylo to dáno vysokou prostorovou heterogenitou zkoumaného území, zejména pestrou mozaikou antropogenně podmíněných ekosystémů (orná půda, aluviální louky) a přírodních ekosystémů (lužní lesy). Svoji pozitivní roli sehrály lokality říčních náplavů revitalizované při velkých povodních v roce 1997. Výsledky výzkumu potvrdily téměř všechny základní hypotézy práce. Hypotéza o negativní úloze antropogenních ploch se nepotvrdila. Naopak bylo prokázán význam příspěvku antropogenních ploch k celkové hodnotě vybraných ekosystémových služeb. Dále byla dokázána důležitost plochy lužních lesů v rámci mozaiky říční nivy. To má pozitivní dopad zejména v oblasti krajinného plánování v rámci trvale udržitelného rozvoje přírody a lidské společnosti. The content of this thesis is the research of the development of the total financial potential of the Bečva River floodplain from the period before the river regulation to the present. It is a floodplain of the river Bečva between Lipník nad Bečvou and Prosenice The research was conducted on the basis of dynamic processes of primary and secondary succession of selected localities. On the basis of these processes, the offer of ecosystem services of ecological ecosystems of the studied area of the river continuum Bečva was documented. The following ecosystem services were selected: Climate Services, O Production, Biodiversity Support Service, Small Water Cycle Support Service. The research methodology was further based on analyzes of land-use maps, where selected ecosystem services of all land-cover categories and the investigated river floodplain section were evaluated. It was found that the river landscape of the studied area reached the highest values of selected ecosystem services in the fourth period, from the floods in 1997 to the present. This was due to the high spatial heterogeneity of the studied area, especially the diverse mosaic of anthropogenically conditioned ecosystems (arable land, alluvial meadows) and natural ecosystems (floodplain forests). River alluvial sites revitalized during the 1997 major floods played a positive role. The research results confirmed almost all the basic hypotheses of the work. The hypothesis about the negative role of anthropogenic areas has not been confirmed. On the contrary, the importance of the contribution of anthropogenic areas to the total value of selected ecosystem services was demonstrated. Furthermore, the importance of the floodplain forest area in the meadows of the floodplain was proved. This has a particularly positive impact on landscape planning in the context of sustainable development of nature and human society. Keywords: Ekosystémové služby; říční krajina; nivní ekosystémy; dynamická rovnováha; antropogenně podmíněné ekosystémy; land-use.; Ecosystem services; river landscape; floodplain ecosystems; landscape; dynamic balance; anthropogenic conditioned ecosystems; land use. Available in digital repository of UPOL.
Vývoj ekosystémových služeb říčního kontinua na příkladu nivy dolního toku řeky Bečvy

Obsahem práce je výzkum vývoje celkového finančního potenciálu nivy řeky Bečvy od období před říční regulací po současnost. Jedná se o nivu řeky Bečvy mezi obcemi Lipník nad Bečvou a Prosenice ...

MÍTKOVÁ FILIPPOVOVÁ, Jarmila Michaela; MACHAR, Ivo; MACHAR, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Obranné mechanismy u dívek s poruchou příjmu potravy
SVĚTLÍKOVÁ, Barbara; PROCHÁZKA, Roman
2019 - Czech
Předmětem diplomové práce je hledání souvislostí u poruch příjmu potravy a obrannými mechanismy. Teoretická část pojednává o historii, dělení, etiologii, epidemiologii, identifikaci a léčbě poruch příjmu potravy. Zabývá se historií, klasifikací a jednotlivými druhy obranných mechanismů. Cílem praktické části je provést screening poruch příjmu potravy u 130 dívek na Lékařské fakultě, Právnické fakultě a Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Screening objevil 16 dívek, které vykazují známky PPP. Výběr souboru byl proveden na základě kvótního výběru. Sběr dat proběhl dotazníkovým šetřením, kdy respondentkám byla předloženy testy EAT-26 a DSQ-40. Dalším cílem bylo zjistit, jak se liší zdravé dívky a dívky s PPP v užívání obranných mechanismů. Z výsledků můžeme konstatovat, že jsme nalezli významnou korelaci mezi zvyšujícím se skórem v testu EAT-26 a zvyšujícím se skórem u neurotických a nezralých obranných mechanismů v dotazníku DSQ-40. Dívky s poruchou potravy využívají více neurotických obranných mechanismů než dívky zdravé. U dívek s PPP jsme dále zjistili větší užívání obranných mechanismů idealizace, reaktivní formace, přesun a somatizace. The aim of the thesis is searching for connections of eating disorders and defense mechanisms. The first part of the thesis is about history, distribution, ethiology, epidemiology, identification and treatment of eating disorders. It is also about history, classification and individual types of defense mechanisms. The goal of the practical part is to realize a screening of eating disorders of 130 students studying at the Faculty of Medicine, Faculty of Law and Faculty of Physical Culture at Palacký University Olomouc. There were discovered 16 girls showing some criteria of eating disorders. The selection of the sample was based on the quote selection. Data collection was made by survey of the questionnares EAT-26 and DSQ-40. The further goal of the study was also to find out which defense mechanisms the girls with eating disorders use. The results say that we found a significant correlation between high score in the EAT-26 and high score of neurotic and maladaptive defenses in the DSQ-40. The girls with eating disorders use more neurotic defense styles than the healthy ones. We found out that the girls with eating disorders use idealization, reaction formation, displacement and somatization more than the healthy girls. Keywords: poruchy příjmu potravy; obranné mechanismy; screening; eating disorders; defense mechanisms; screening Available in digital repository of UPOL.
Obranné mechanismy u dívek s poruchou příjmu potravy

Předmětem diplomové práce je hledání souvislostí u poruch příjmu potravy a obrannými mechanismy. Teoretická část pojednává o historii, dělení, etiologii, epidemiologii, identifikaci a léčbě poruch ...

SVĚTLÍKOVÁ, Barbara; PROCHÁZKA, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vztahová vazba, strategie zvládání stresu a aktuální míra pracovního stresu u příslušníků bezpečnostních sborů ČR
MOLINARI, Alena; SEITL, Martin
2019 - Czech
Cílem diplomové práce bylo zmapovat čtyři oblasti proměnných ve formě vztahové vazby, strategie zvládání stresu a míry subjektivně vnímané zátěže a na základě teorie prozkoumat možnosti predikce stavové (dynamické) proměnné s využitím rysových (statických) proměnných a demografické proměnné. Výzkumu se zúčastnili příslušníci ze 4 bezpečnostních sborů ČR. Výzkumný soubor zahrnoval 130 respondentů ve věku mezi 22 až 60 lety. Respondenti vyplnili celkem tři dotazníky, konkrétně EWR-I, SVF-78 a Meisterův dotazník psychické zátěže. Navržený model 4 prediktorů (interpersonální hyperaktivace, interpersonální deaktivace, negativní strategie zvládání stresu a rod) vykázal na získaných datech signifikantní predikční sílu vůči závislé proměnné (aktuálně prožívaná míra stresu). Statistická analýza dále přinesla zjištění, že se respondenti statisticky významně neliší v míře aktuálně prožívané zátěže dle svého pracovního zařazení. Výsledky částečně korespondují s výzkumy dalších autorů a teoretickými předpoklady, že nejisté vztahové vazby vedou s negativními strategiemi zvládání stresu k vyšší úrovní aktuálního pracovního stresu. Mezi omezení patří především specifičnost výběrového souboru a nerovnoměrné zastoupení jednotlivých bezpečnostních sborů ve výběrovém souboru. The aim of the diploma thesis was to map four areas of variables in the form of attachment, coping strategies and level of subjectively perceived stress, using theoretical approaches, to study the potential of predicting a state (dynamic) variable using trait (static) variables and demographic variables. The research included members of 4 security forces in the Czech Republic. The sample contained 130 respondents aged between 22 and 60. The respondents filled in three questionnaires, namely EWR-I, SVF-78 and the Meister questionnaire of mental stress. The proposed model of 4 predictors (interpersonal hyperactivation, interpersonal deactivation, negative coping strategies and gender) showed significant prediction strength towards the dependent variable (currently experienced stress level) in the obtained data. A statistical analysis also revealed that the respondents do not vary in a statistically significant way in the currently experienced level of stress in relation to their position. The results partly correspond to other researchers findings and to the theoretical assumptions that uncertain relationships together with negative coping strategies lead to higher current work stress levels. The limitations include mainly the specificity of the sample and uneven representation of the individual security forces in the sample. Keywords: teorie vztahové vazby; strategie zvládání stresu; pracovní stres; bezpečnostní sbory; attachment theory; coping strategies; work stress; security forces Available in digital repository of UPOL.
Vztahová vazba, strategie zvládání stresu a aktuální míra pracovního stresu u příslušníků bezpečnostních sborů ČR

Cílem diplomové práce bylo zmapovat čtyři oblasti proměnných ve formě vztahové vazby, strategie zvládání stresu a míry subjektivně vnímané zátěže a na základě teorie prozkoumat možnosti predikce ...

MOLINARI, Alena; SEITL, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Role klíčového pracovníka v Azylovém domě v Blansku z pohledu klientek a klíčových pracovníků
ŠEBELOVÁ, Lenka; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá rolí klíčového pracovníka v sociální službě Azylový dům v Blansku z pohledu klientek a klíčových pracovníků. Uvádím specifikum role klíčového pracovníka včetně jeho náplně práce a rizik, která tato role obnáší. Dále v teoretické části uvádím obecně popis sociální služby Azylové domy, a více se věnuji Azylovému domu v Blansku. Ve výzkumné části uvádím užité metody a popis respondentů. Výběr respondentů byl účelový a použila jsem polostrukturovaný rozhovor. Ve výzkumné části uvádím shrnutí výzkumu a využití zjištěných informací v praxi. This bachelor thesis deals with the role of a key worker in the social service Shelter housing in Blansko from the perspective of female clients and key workers. The specific role of a key worker is mentioned, including his/her workload and risks associated with this role. Furthermore, in the theoretical part a general description of the social service Shelter housing is presented and I focus more on Shelter housing in Blansko. In the research part the used methods and a description of respondents are mentioned. The selection of respondents was purposeful and a semi-structured interview was used. In the research part a summary of the research and the use of the findings in practice is presented. Keywords: Azylový dům;Role klíčového pracovníka; Azylový dům Blansko; Sociální pracovník; Pracovník v sociálních službách; A Shelter; Role of a key worker; Shelter housing in Blansko;Social worker; Social service worker Available in digital repository of UPOL.
Role klíčového pracovníka v Azylovém domě v Blansku z pohledu klientek a klíčových pracovníků

Bakalářská práce se zabývá rolí klíčového pracovníka v sociální službě Azylový dům v Blansku z pohledu klientek a klíčových pracovníků. Uvádím specifikum role klíčového pracovníka včetně jeho náplně ...

ŠEBELOVÁ, Lenka; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vybraná témata z oblasti mediální výchovy a mediální gramotnosti
STŘÍLKOVÁ, Pavla; KOPECKÝ, Kamil
2019 - Czech
Závěrečná práce se zabývá mediální výchovou a riziky na internetu. Zaměřená je hlavně na nebezpečné výzvy, tzv. dangerous challenge. Toto riziko se stává stále aktuálnější, ale v České republice zatím neexistuje žádná vhodná metodika ani základní informace o problému. Teoretická část práce je zaměřená na teoretické zakotvení rizika, popisuje média, mediální gramotnost, mediální výchovu, rizikové jevy v prostředí internetu a nebezpečné výzvy. Praktická část je sondou mezi část žáků a studentů v České republice. Zjišťovali jsme například jestli znají internetové výzvy, jestli se s nimi setkali či je vyzkoušeli. This final thesis deals with education of media and risks on the internet. It is mainly focused on dangerous challenges. This danger is becoming more up to date, but in the Czech Republic there are no suitable methods or basic information about the problem. The theoretical part of the thesis is focused on theoretical grounding of the issue, describing media, media literacy, media education, risk phenomena on the internet and dangerous challenges. The practical part is a probe between a part of pupils and students in the Czech Republic. For example, we found out whether they knew the Internet challenges, came across them or tried them. Keywords: média; mediální výchova; mediální gramotnost; kyberšikana; kybergrooming; sexting; netolismus; dezinformace; nebezpečné internetové výzvy; modrá velryba; The Salt and Ice Challenge; The Duct Tape Challenge; The Choking Challenge; The Cinnamon Challenge; The BirdBox Challenge; The TidePod Challenge; media; media education; mediální literacy; cyberbullying; cybergrooming; sexting; netolism; disinformation; dangerous challenges; The Blue Whale Challenge; The Salt and Ice Challenge; The Duct Tape Challenge; The Choking Challenge; The Cinnamon Challenge; The BirdBox Challenge; The TidePod Challenge Available in digital repository of UPOL.
Vybraná témata z oblasti mediální výchovy a mediální gramotnosti

Závěrečná práce se zabývá mediální výchovou a riziky na internetu. Zaměřená je hlavně na nebezpečné výzvy, tzv. dangerous challenge. Toto riziko se stává stále aktuálnější, ale v České republice zatím ...

STŘÍLKOVÁ, Pavla; KOPECKÝ, Kamil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Chápání člověka a společnosti v díle Ericha Fromma
KUČEROVÁ, Lada; ZIMA, Petr
2019 - Czech
Závěrečná práce je postavena na chápání člověka a společnosti u Ericha Fromma. Na začátku je uveden Frommův životopis a výčet jeho tvorby. Dále se práce zaměřuje na problém lidské přirozenosti, osobnost, temperament a pojetí charakteru. Závěrečná kapitola je věnována problému lásky, umění milovat. The bachelor thesis deals with the understanding of man and society at Erich Fromm´s work. It begins with Fromm,s CV. The thesis is further devided into three parts: character, human and love. Keywords: Charakter; společnost; nekrofilie; biofilie; láska; Character; society; love; naturalness; human Available in digital repository of UPOL.
Chápání člověka a společnosti v díle Ericha Fromma

Závěrečná práce je postavena na chápání člověka a společnosti u Ericha Fromma. Na začátku je uveden Frommův životopis a výčet jeho tvorby. Dále se práce zaměřuje na problém lidské přirozenosti, ...

KUČEROVÁ, Lada; ZIMA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Hodnocení (vliv) rodinných vztahů z pohledu dětí s vybranými recidivujícími zdravotními potížemi
DOSTÁLOVÁ, Andrea; OBEREIGNERŮ, Radko
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení (vliv) rodinných vztahů z pohledu dětí s vybranými recidivujícími zdravotními potížemi. Jejím cílem je zjistit, zda má na typ potíží, nazývané jako psychosomatické, vliv rodina dítěte. Dále bylo vyhodnocováno, který z výchovných stylů rodičů převažuje u dětí s vybranými recidivujícími zdravotními potížemi na rozdíl od skupiny kontrolní, tedy zdravé populace stejně starých dětí, a také je-li u klinického souboru dominantní určitý typ rodinných vztahů. To vše pohledem dítěte, které do ordinace klinického psychologa přichází. Výzkumný soubor, vytvořený za pomocí účelového výběru, tvoří 153 dětí (76 chlapců a 77 dívek) ve věku 8-10 let, z toho 108 v kontrolním souboru a 45 v klinickém. Jako hlavní psychodiagnostické metody byl využit Dotazník stylů výchovy pro děti od 8 do 12 let a pro klinický soubor pak kromě tohoto dotazníku také Test rodinného systému FAST. V empirické části práce byl zvolen smíšený design. V kvantitativní části výzkumu nebyly nalezeny rozdíly mezi výchovnými styly klinického a kontrolního vzorku a nebyly potvrzeny ani signifikantní rozdíly mezipohlavní. Byla však zjištěna signifikantní souvislosti mezi emočním vztahem rodičů a recidivujícími zdravotními obtížemi u dětí. V kvalitativní části bylo pomocí metody zachycení vzorců definováno, že v rodinných vztazích je nejproblematičtější flexibilita a mezigenerační koalice. This thesis focuses on the evaluation (influence) of family relationships from the perspective of children with selected recurrent health problems. Its aim is to find out whether the child's family has an influence on the type of problem called psychosomatic. Furthermore, it was evaluated which of the educational styles of families prevails in children with selected recurrent health problems, as opposed to the control group, it means healthy population of the same age, and also if a certain type of family relationship is dominant in the clinical group. All this by the view of the child who comes to the clinic´s clinic. The whole research group, created using a targeted selection, consists of 153 children (76 boys and 77 girls) aged 8-10, of whom 108 are in the control group and 45 in the clinical. The main psycho-diagnostic method was the Questionnaire of Educational Styles for Children from 8 to 12 and for the clinical set, besides this questionnaire, also the Family System Test. In the empirical part, the mixed design was chosen. In the quantitative part of the research, no differences were found between the educational styles of the clinical and control sample and no significant differences between the sexes were confirmed. However, a significant correlation was found between the emotional relationship of parents and recurrent health problems in children. In the qualitative part, using the pattern capture method, it was defined that flexibility and intergenerational coalition were the most problematic in family relationships. Keywords: styl výchovy; emoční vztah rodičů; recidivující zdravotní potíže u dětí; psychosomatika; rodinné vztahy; flexibilita; mezigenerační koalice; style of education; emotional relationship of parents; recurrent health problems in children; psychosomatics; family relations; flexibility; intergenerational coalition Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení (vliv) rodinných vztahů z pohledu dětí s vybranými recidivujícími zdravotními potížemi

Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení (vliv) rodinných vztahů z pohledu dětí s vybranými recidivujícími zdravotními potížemi. Jejím cílem je zjistit, zda má na typ potíží, nazývané jako ...

DOSTÁLOVÁ, Andrea; OBEREIGNERŮ, Radko
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Depresivita a impulzivita ako koreláty rizikového správania dospievajúcich v ústavnej starostlivosti a ochrannej výchove a žiakov v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania
KULIŠEK, Jaroslava; DOLEJŠ, Martin
2019 - Czech
Výskumná štúdia priniesla informácie o rizikovom správaní a vybraných individuálnych rozdieloch vo vulnerabilite k angažovaniu sa v rizikových aktivitách u adolescentov vo veku 11-15 rokov. Základným cieľom bolo zmapovať a popísať rizikové správanie a jeho súvislosti s depresivitou a impulzivitou v skupine dospievajúcich v ústavnej starostlivosti a ochrannej výchove (N=172). Táto cieľová populácia bola porovnávaná so žiakmi v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania (N=544). Skúmanú problematiku sme analyzovali prostredníctvom dotazníkov Výskyt rizikového správania v adolescentnom veku (VRSA), Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) a Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS). V súlade s dostupnými vedeckými dátami sme potvrdili predpoklad, že vysoká depresivita aj vysoká impulzivita prispievajú k adolescentnému abúzu, delikvencii a šikanovaniu. Medzi všetkými sledovanými premennými boli potvrdené štatisticky významné pozitívne vzťahy. Získané výsledky zároveň poukazujú na vysokú rizikovosť klientov detských domovov a špeciálnych výchovných zariadení. Skúsenosťami s rôznymi rizikovými aktivitami, ale aj depresivitou a impulzivitou signifikantne prevyšujú svojich rovesníkov zo škôl, a to niekoľkonásobne. Menšie rozdiely nachádzame len v škále šikanovanie z pozície obete. Urážky, či ublíženie zo strany spolužiakov zažívajú na základe prevalenčných hodnôt častejšie žiaci škôl. Výsledky môžu byť využité v odbornej praxi pri cielenej práci s dospievajúcimi. The presented study provides information about risk behaviour and some individual differences in vulnerability to involvement in risk activities of adolescents in age 11-15 years. The aim of the thesis is to describe risk behaviour and it's relationship to depressivity and impulsivity in population of adolescents placed in institutional care (N=172). The targed population is compared with adolescents entiring the system of the higher secondary education (N=544). The issue is analyzed using three questionnaires: Výskyt rizikového správania v adolescentnom veku (VRSA), Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) and Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS). In accordance with previous data the study confirmed that high depressivity and high impulsivity could be seen as risk factors of abuse, deliquency and bullying of adolescents. The statistically significant and positive relationships between all analyzed variables were found. The comparison of analyzed populations showed that adolescents placed in institutional care are significantly more involved in risk activities as their counterparts. Smaller differences are confirmed only in bullying. Adolescents of schools have more experiences with violence from their classmates than adolescents placed in institutional care. Presented data could be useful for professionals working with adolescents. Keywords: rizikové správanie; depresivita; impulzivita; adolescencia; ústavná starostlivosť a ochranná výchova; risk behaviour; depressivity; impulsivity; adolescence; institutional care Available in digital repository of UPOL.
Depresivita a impulzivita ako koreláty rizikového správania dospievajúcich v ústavnej starostlivosti a ochrannej výchove a žiakov v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania

Výskumná štúdia priniesla informácie o rizikovom správaní a vybraných individuálnych rozdieloch vo vulnerabilite k angažovaniu sa v rizikových aktivitách u adolescentov vo veku 11-15 rokov. Základným ...

KULIŠEK, Jaroslava; DOLEJŠ, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Skolióza a sebepojetí
NĚMCOVÁ, Milada; OBEREIGNERŮ, Radko
2019 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje problematice vztahu skoliózy a sebepojetí u dětí staršího školního věku. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se sebepojetí dětí se skoliózou liší od populačního průměru. Dalšími zkoumanými faktory v klinické skupině byly pohlaví a typ absolvované terapie (fyzioterapie, korzetoterapie, operace). Výzkumný soubor byl získán záměrným výběrem na základě dostupnosti. Tvořilo ho 103 dětí se skoliózou ve věku 12-15 let (85 dívek a 18 chlapců). Pro sběr dat byl použit Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 (Obereignerů et al., 2015). Získaná data byla analyzována kvantitativně pomocí parametrických (t-test pro jeden výběr a Hottelingův test) a neparametrických metod (Mann-Whitney U-test a Kruskal-Wallisův H test). Celkové sebepojetí i subškálový profil dětí se skoliózou se signifikantně odlišovaly od populačního průměru Dotazníku sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2. Dále byly nalezeny signifikantní rozdíly v Celkovém skóru sebepojetí mezi skupinou dětí, které absolvovaly korzetoterapii, a skupinou dětí po operaci páteře. This thesis is devoted to problems in relation between scoliosis and self-concept of childern of secondary school. The research purpose was to find out whether the self-concept of childern with scoliosis deviates from the population average. Other factors under examination in the clinical group were gender and the type of applied therapy (physiotherapy, corset-therapy, surgeries). The investigated group was obtained by intentional selection based on accessibility. The group consisted of 103 childern suffering from scoliosis in the age 12-15 years (85 girls and 18 boys). The Piers-Harris 2 questionnaire (Obereignerů et al., 2015) for self-concept of childern and adolescents was used for data collection. The acquired data were analyzed quantitatively by means of parametric (T-test for one selection and Hotteling test) and non-parametric methods (Mann-Whitney U-test and Kruskal-Wallis H test). The overall self-concept and sub-spectrum scoliosis childern profile distinguished significantly from the population average of the Piers-Harris 2 questionnaire for self-concept of childern and adolescents. Further, there were discovered significant differences in total self-concept score between a childern's group that underwent corset-therapy and childern's group that passed through backbone surgery. Keywords: skolióza; sebepojetí; fyzioterapie; korzetoterapie; operace páteře; scoliosis; self-concept; physiotherapy; corset-therapy; backbone surgery Available in digital repository of UPOL.
Skolióza a sebepojetí

Tato diplomová práce se věnuje problematice vztahu skoliózy a sebepojetí u dětí staršího školního věku. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se sebepojetí dětí se skoliózou liší od populačního průměru. ...

NĚMCOVÁ, Milada; OBEREIGNERŮ, Radko
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases