Number of found documents: 33918
Published from to

Development and Calibration of Elasto-Plasticity Models with Directional Distortional Hardening
Plešek Jiří; Parma Slavomír; Džugan Jan
2019 - English
This thesis deals with the phenomenological modeling of the directional distortional hardening and the metal plasticity in general. A particular plasticity model is analytically integrated for the proportional multiaxial loading case. The integrated model is used to model the stress-strain curves, the hysteresis loops, and the cyclic stress-strain curves. Based on these curves, two calibration algorithms are developed. In the end, a sensitivity analysis of both calibration algorithms is done. A general aim of this thesis is to develop the procedures that would support an industrial application of advanced models with directional distortional hardening.Práce se zabývá fenomenologickým modelováním směrového deformačního zpevnění a obecně plasticity kovů. Konkrétní model je analyticky integrován pro případ víceosého proporcionálního zatěžování. Výsledná křivka je použita k modelování tahového diagramu, a dále k modelování hysterezních smyček a cyklických deformačních křivek. Na základě těchto analytických modelů jsou navrženy dva zcela nové algoritmy pro kalibraci parametrů modelu. V závěru je provedena citlivostní analýza obou kalibračních algoritmů. Obecným cílem práce je vývoj procedur pro průmyslovou aplikaci pokročilých modelů plasticity se směrovým deformačním zpevněním. Keywords: plasticity,strain hardening,integration,calibration,finite element method; plasticita,deformační zpevnění,integrace,kalibrace,metoda konečných prvků Available in digital repository of ČVUT.
Development and Calibration of Elasto-Plasticity Models with Directional Distortional Hardening

This thesis deals with the phenomenological modeling of the directional distortional hardening and the metal plasticity in general. A particular plasticity model is analytically integrated for the ...

Plešek Jiří; Parma Slavomír; Džugan Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Numerical Implementation of Distortional Hardening Models
Plešek Jiří; Marek René; Halama Radim
2019 - English
The presented thesis describes the formulation of two new constitutive models of metal plasticity within the realm of small strains, both featuring directional distortional hardening. New yield functions have been proposed with distortion and cross-effect control. The models feature new kinematic hardening rule that builds on the premise of multisurface plasticity while keeping the amount of internal variables low. The models’ intended use is the study of multiaxial ratcheting–the cumulation of plastic deformation in combined loading, and ways of its calibration. Their possible real application lies in cyclic multiaxial operational loading present in pressurized piping systems and in some very specific applications. The models have been implemented into a UMAT subroutine for FE-system Abaqus.Předložená práce popisuje formulaci dvou nových konstitutivních modelů plasticity se směrovým zpevněním pro oblast malých deformací. Pro modely byly navrženy nové funkce plasticity s řízením distorze a příčného rozměru. Modely mají zcela nový zákon kinematického zpevnění, který vychází z principu mnohaplochové plasticity, avšak zachovává malé množství vnitřních pro-měnných. Zamýšleným použitím modelů je studie víceosé kumulativní deformace a způsoby kalibrace. Jejich možné praktické uplatnění spočívá v cyklickém víceosém provozním zatížení v tlakových potrubních systémech a v některých velmi specifických aplikacích. Modely byly implementovány ve formě subroutin UMAT pro MKP-systém Abaqus. Keywords: metal plasticity,directional distortional hardening,constitutive model,combined loading,ratcheting,implementation,convexity,FEM; plasticita kovů,směrové zpevnění,konstitutivní model,kombinované namáhání,cyklické zpevnění,implementace,konvexita,MKP Available in digital repository of ČVUT.
Numerical Implementation of Distortional Hardening Models

The presented thesis describes the formulation of two new constitutive models of metal plasticity within the realm of small strains, both featuring directional distortional hardening. New yield ...

Plešek Jiří; Marek René; Halama Radim
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv prostředí na materiálové charakteristiky betonu a sádry
Plachý Tomáš; Ťoupek Richard; Petřík Vojtěch
2019 - Czech
Disertační práce je zaměřena na popis mechanických vlastností sádry a betonu v návaznosti na praktické využití při návrhu konstrukcí a výstavbě. Teoretická část práce je věnována zkušebním metodám, souvisejícím normám a stanovování materiálových charakteristik. V teoretické části práce jsou podrobně popsány testované materiály. Praktická část se zabývá stanovením mechanických vlastností sádrových a betonových vzorků. Laboratorní zkoušení bylo prováděno za pomoci destruktivních a nedestruktivních metod. Je řešeno, jak se mění materiálové charakteristiky vzorků v závislosti na obsahu vlhkosti, stáří a teplotě. Při experimentech bylo na jedné straně využito rezonanční metody a ultrazvuku, na straně druhé byly destruktivními zkušebními metodami stanoveny pevnosti v tlaku, pevnosti v příčném tahu, statické moduly pružnosti a hloubky průsaku vybraných zkušebních vzorků. V jednotlivých kapitolách jsou srovnány hodnoty mechanických vlastností určených za pomoci uvedených metod. Výsledky experimentů jsou ověřeny na stovkách vzorků. Výsledky jsou jedním z kroků k bližšímu poznání chování materiálů na bázi cementu a sádry a mimo jiné slouží pro provedení průkazních zkoušek betonů.The PhD thesis is focuses on the description of the mechanical properties of plaster and concrete in connection with the practical application in design and construction. The theoretical part is devoted to description of test methods, related norms and determination of material characteristics. In the theoretical part of the thesis, the tested materials are described in detail. The practical part deals with determination of mechanical properties of plaster and concrete samples. Laboratory testing was performed using destructive and non-destructive methods. It is investigated how the material characteristics of the samples vary depending on the moisture content, age and temperature. In the experiments, resonance and ultrasound methods were used on the one hand and on the other hand, compressive strengths, transverse tensile strength, static elastic modulus and leakage depth of selected test specimens were determined by destructive test methods. The individual chapters compare the values of the mechanical properties determined using these methods. The results of the experiments are verified on hundreds of samples. The results are one of the steps to a closer understanding of the behaviour of cement and plaster based materials and, among other things, are used to carry out concrete proofing tests. Keywords: Nedestruktivní metody,destruktivní metody,sádra,beton,mechanické vlastnosti,vliv prostředí; Nondestructive methods,destructive methods,plaster,concrete,mechanic properties,influence of environment Available in digital repository of ČVUT.
Vliv prostředí na materiálové charakteristiky betonu a sádry

Disertační práce je zaměřena na popis mechanických vlastností sádry a betonu v návaznosti na praktické využití při návrhu konstrukcí a výstavbě. Teoretická část práce je věnována zkušebním metodám, ...

Plachý Tomáš; Ťoupek Richard; Petřík Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Možnosti dodatečného vyztužování nosníků z lepenéh lamelového dřeva
Melzerová Lenka; Klapálek Pavel; Surovec Jiří
2019 - Czech
Cílem této práce je prozkoumat možnosti dodatečného vyztužování nosníků z lepeného lamelového dřeva. Kromě úvodního popisu historie, způsobů výroby a použití lepeného lamelového dřeva jsou popsány i možné a používané způsoby vyztužování tohoto materiálu. Práce je zaměřena na vyztužení nosníků pomocí tenkovrstvé uhlíkové tkaniny. Sada vyztužených nosníků z lepeného lamelového dřeva je následně podrobena destruktivnímu i nedestruktivnímu zkoušení. Tyto materiálové zkoušky jsou podrobně vyhodnoceny a porovnány. Výsledky zkoušek jsou použity jako vstupy do konečně prvkových modelů nosníků. Ty jsou vytvořeny tak, aby co nejvíce odpovídaly skutečnému chování nosníků. Shoda mezi nosníky a jejich modely je také podrobně vyhodnocena. V závěru je konstatováno, že samotný vliv výztužné tkaniny na zvýšení únosnosti a snížení průhybů nosníků je nepatrný. Tkanina má však zásadní vliv v závěrečné fázi zatěžování při destrukci nosníků, protože je schopna oddálit kolaps nosníků až o desítky sekund. Podařilo se vytvořit odpovídající konečně prvkové modely nosníků, které se blíží jejich reálnému chování. V závěru jsou učiněna určitá doporučení pro další rozvoj vyztužování nosníků z lepeného lamelového dřeva.The aim of this work is to investigate the possibilities of additional reinforcement of glued laminated timber beams. In addition to an introductory description of history, methods of production and use of glued laminated timber, the possible and used methods of reinforcing of this material are described. The work focuses on reinforcement of beams using thin carbon fiber fabric. Reinforced glued laminated timber beams are subsequently subjected to destructive and non-destructive testing. These material tests are thoroughly evaluated and compared. The results from these tests are used as inputs to the finite element models of timber beams. These are designed to match the real behavior of beams as much as possible. The models are compared with the results from the destructive tests of real beams. In conclusion, the influence of the thin reinforcing fabric alone on increasing the bearing capacity and reducing the deflections of the beams is negligible. However, the fabric has a fundamental effect in the final phase of loading during the destruction of the beams, where it is able to delay the collapse of the beams for up to several minutes. Finite element models of beams were created which approach the behavior of real beams, and recommendations for further focus in future works were made. Keywords: Lepené lamelové dřevo,uhlíková tkanina,vyztužování,destruktivní zkoušení,nedestruktivní zkoušení,konečně prvkový model ; Glued laminated timber,carbon fiber fabric,reinforcement,destructive testing,non-destructive testing,finite element model Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti dodatečného vyztužování nosníků z lepenéh lamelového dřeva

Cílem této práce je prozkoumat možnosti dodatečného vyztužování nosníků z lepeného lamelového dřeva. Kromě úvodního popisu historie, způsobů výroby a použití lepeného lamelového dřeva jsou popsány i ...

Melzerová Lenka; Klapálek Pavel; Surovec Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Aplikace plasmové úpravy pro vláknové kompozity s termoplastovou matricí
Špatenka Petr; Nováček Vojtěch; Cabrnoch Bohuslav
2019 - Czech
Disertační práce se zabývá přípravou kompozitních materiálů na bázi nepolárních termoplastů vyztužených skelnými vlákny. Cílem práce je prokázání zvýšení mechanických vlastností vlivem ekologické nízkoteplotní plasmové modifikace (mikrovlnný výboj) základní matrice ve formě prášku. Nejprve byly studovány adhezní vlastnosti lineárního nízko hustotního PE na skelném substrátu, které byly srovnány se stávajícími průmyslově využívanými chemickými prostředky (MAH, silan). Následně byla připravena sada kompozitních vzorků PE/skelné kuličky a PE/skelná vlákna různými technologiemi výroby. Pomocí základních mechanických zkoušek a pozorování lomových ploch vzorků optickou a SEM mikroskopií byl zkoumán vliv technologických parametrů výroby kompozitu, morfologie matrice a výztuže, složení plasmatu a reologických vlastností polymeru k dosažení maximálního vyztužujícího efektu.Dissertation thesis deal with preparing of composite materials based on glass fibres reinforced nonpolar thermoplastics. The aim of the work is a demonstration the increase of any mechanical properties due to ecological low-temperature plasma modification (microwave discharge) of the basic matrix in powder form. At first, the adhesion properties of linear low density PE on a glass substrate were studied and then compared with existing industrial chemicals (MAH, silane). Subsequently, the set of composite PE/glass beads and PE/glass fibres were prepared using by different production technologies. The influence of technological process parameters of composite manufacturing, morphology of the matrix and the reinforcement, plasma composition and rheological properties of the polymer were investigated means by means of basic mechanical tests and observation of the fracture surfaces of the samples by optical and SEM microscopy to achieve the maximum reinforcement effect. Keywords: Termoplastové kompozity,polyetylen,polarita,plasmová modifikace,adheze,mezifáze,maleinanhydrid,silan; thermoplastic composites,polyethylene,polarity,plasma treatment,adhesion,interphase,maleicanhydride,silane Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace plasmové úpravy pro vláknové kompozity s termoplastovou matricí

Disertační práce se zabývá přípravou kompozitních materiálů na bázi nepolárních termoplastů vyztužených skelnými vlákny. Cílem práce je prokázání zvýšení mechanických vlastností vlivem ekologické ...

Špatenka Petr; Nováček Vojtěch; Cabrnoch Bohuslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Oxidické vrstvy na titanových slitinách pro lékařské aplikace
Špatenka Petr; Tolde Zdeněk; Jíra Aleš
2019 - Czech
Slitina titanu s hliníkem (Al) a vanadem (V) (TiAlV) patří v současné době k nejčastěji užívanému materiálu pro výrobu implantátů. Prvky Ti s Al a V zlepšují mechanické vlastnosti materiálu hlavně pak modul pružnosti. Současně se jedná o materiál vysoce biokompatibilní. Při dlouhodobé expozici implantátu na bázi slitiny TiAlV však bylo prokázáno patogenní uvolňování Al a V do organismu. Recentně byla proto navržena náhrada Al a V za niob (Nb), který je z hlediska fyziologického neškodný. Slitina Ti39Nb (39 hm.% Nb) s β – strukturou (β-TiNb) má dále vhodné mechanické vlastnosti pro danou aplikaci. V této práci se zabývám jednak chováním tohoto specifického (PVD - physical vapour deposition) povlaku Ti39Nb na základních materiálech Ti, TiAlV a Fe. Dále vlivem chemického složení definovaně oxidovaného povrchu slitiny β-TiNb na jeho osteointegraci a kluzné vlastnosti. Oxidické vrstvy byly připraveny jednak anodickou oxidací v elektrolitu s fluoridovými ionty (pro nanostrukturování TiO2), následně pak porovnávány s termicky oxidovanou vrstvou. Výsledky získané pro slitinu β-TiNb jsou porovnány s analogicky opracovanými povrchy čistého Ti, TiAlV a TiNb. Z osteointegračních experimentů plyne pozitivní vliv přítomnosti Nb v povrchové vrstvě vzorku. K hodnocení byly použity počty buněk ve třech časových intervalech (1., 3. a 7. den po nasazení). Bylo prokázáno, že přítomnost Nb zlepšila počáteční adhezi a proliferaci kostních MG 63 buněk.The titanium alloy with aluminum (Al) and vanadium (V), TiAlV, is one of the most used materials in implants production. The Ti, Al and V species are improving mechanical properties of the material, especially the modulus of elasticity. This material is highly bio-compatible as well. However, the patogenous realeasing of Al and V was proven, when the TiAlV-based material is in longer exposition with human body. That is why the substituting element of Nb, which is physiologically harmless, (instead of Al and V) was suggested. The alloy Ti39Nb (39 wt.% of Nb) with β structure (β-TiNb) have also appropriate mechanical properties for such application. This work deals with the behavior of this specific (physical vapor deposition – PVD) Ti39Nb coating on Ti, TiAlV and Fe substrates. It also deals with the influence of chemical composition of oxidized surface of the Ti39Nb alloys on its osseointegration and tribological properties. The oxide layers were prepared by anodic oxidation in electrolyte with fluorine ions (designated for nano-structuring of TiO2) and compared with layer prepared by thermic oxidation. The results obtained for β-TiNb are compared with analogically prepared surfaces of Ti, TiAlV and TiNb. The osseointegration experiments are indicating on a positive effect of Nb presence in surface layer of the sample. The evaluation was based on the number of cells in three intervals (1st, 3rd and 7th day after their seeding). It was proven that presence of Nb improved intial adhesion and proliferation of bone MG 63 cells. Keywords: exidické vrstvy,lékařské implantáty,Ti39Nb; oxide layers,medical implants,Ti39Nb Available in digital repository of ČVUT.
Oxidické vrstvy na titanových slitinách pro lékařské aplikace

Slitina titanu s hliníkem (Al) a vanadem (V) (TiAlV) patří v současné době k nejčastěji užívanému materiálu pro výrobu implantátů. Prvky Ti s Al a V zlepšují mechanické vlastnosti materiálu hlavně pak ...

Špatenka Petr; Tolde Zdeněk; Jíra Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimum representation of heat sources in simulations of air flow in indoor environment
Hensen Joannes; Zelenský Petr; Hrubý Jan
2019 - Czech
The research was motivated by the issue of proper air distribution in large indoor spaces with a high number of heat sources and/or variable occupancy patterns, such as e.g. lecture halls, theatres, cinemas, atriums etc. Designers of heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems for these spaces frequently cope with the uncertainty whether the proposed design will meet the requirements for adequate indoor environment quality.Výzkum byl motivován problematikou správné distribuce vzduchu ve velkých prostorech s velkým počtem zdrojů tepla a/nebo variabilním obsazeností návštěvníky, jako jsou např. přednáškové síně, divadla, kina, atria apod. Projektanti systémů techniky prostředí pro tyto prostory často čelí nejistotě, zda navržená řešení splní požadavky na kvalitu vnitřního prostředí. Keywords: Simulation,CFD,indoor environment,heat sources,simplified model,convectional flow; Simulace,CFD,vnitřní prostředí,zdroje tepla,zjednodušený model,konvekční proudění Available in digital repository of ČVUT.
Optimum representation of heat sources in simulations of air flow in indoor environment

The research was motivated by the issue of proper air distribution in large indoor spaces with a high number of heat sources and/or variable occupancy patterns, such as e.g. lecture halls, theatres, ...

Hensen Joannes; Zelenský Petr; Hrubý Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Ztráta příčné a torzní stabilit hybridních nosníků z oceli a skla
Eliášová Martina; Pravdová Iva; Kruis Jaroslav
2019 - Czech
Skleněné konstrukční prvky mají v současné architektuře nezastupitelné místo zejména kvůli transparentnosti tohoto materiálu. Vyvíjí se různé hybridní konstrukční prvky, ve kterých se kombinuje sklo s jiným materiálem (například ocelí, dřevem nebo betonem) tak, aby bylo dosaženo vyšší únosnosti i tuhosti při současném zachování vysoké transparentnosti. Štíhlé skleněné nebo hybridní sklo-ocelové nosníky, které jsou použité jako vertikální výztužné prvky skleněných fasád, mohou být náchylné ke ztrátě stability. Předložená práce se zabývá ztrátou příčné a torzní stability skleněných a hybridních sklo-ocelových nosníků. Na základě rozsáhlého experimentálního výzkumu je chování nosníků popsáno pomocí ověřených numerických modelů, které byly vytvořeny v programu ANSYS a RFEM. Vzhledem k tomu, že v současnosti chybí normy pro návrh nosných konstrukcí ze skla, je v práci uveden postup, jakým způsobem je možné bezpečně navrhnout hybridní sklo-ocelový nosník s ohledem na ztrátu příčné a torzní stabilityGlass has grown in importance in modern architecture because of its transparency. Various types of hybrid structures consisting of glass and another material (e.g. steel, timber, concrete) are developed to achieve higher strength and stiffness as well as to keep their transparency at the same time. Thin glass or hybrid steel-glass beams, which are used as vertical supporting fins for glass facades, may be influenced by the effect of lateral torsional buckling. This paper deals with the lateral and torsional stability of glass and hybrid steel-glass beams. The experimental research was carried out and the behaviour of the beams was described by numerical models created in ANSYS and RFEM. At this moment, there is a lack of standards for the design of this type of structures. The paper describes a method of safety design of hybrid steel-glass beams with respect to the loss of lateral and torsional stability Keywords: sklo,hybridní nosník,ztráta příčné a torzní stability,imperfekce,numerický model,kritický moment; Glass,Hybrid beam,Lateral and torsional buckling,Imperfection,Numerical model,Critical moment Available in digital repository of ČVUT.
Ztráta příčné a torzní stabilit hybridních nosníků z oceli a skla

Skleněné konstrukční prvky mají v současné architektuře nezastupitelné místo zejména kvůli transparentnosti tohoto materiálu. Vyvíjí se různé hybridní konstrukční prvky, ve kterých se kombinuje sklo s ...

Eliášová Martina; Pravdová Iva; Kruis Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hodnocení vnitřního prostředí kulovým stereoteploměrem
Kabrhel Michal; Prokšová Zuská Lenka; Mathauserová Zuzana
2019 - Czech
Úvodní část disertační práce se zabývá oblasti vnitřního prostředí a zaměřuje se především na nerovnoměrnou tepelně-vlhkostní složku prostředí a na platnou legislativu. V teoretické části disertační práce je dále představen a popsán přístroj kulový stereoteploměr. Tento přístroj umožňuje zachytit všesměrové působení sálání a proudění v prostoru. Používá se pro vyhodnocení nerovnoměrné tepelné složky v prostředí. Součástí práce je popsané hodnocení zejména pomocí nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které je používané v hygienické praxi pro pracoviště, a v němž je zavedena veličina stereoteplota. Experimentální část práce zahrnuje měření s přístrojem ve zkušební laboratoři a v reálném objektu. Rozsáhlá studie se zabývá měřením mikroklimatických parametrů a dotazníkovým šetřením ve velkoprostorové kanceláři. Je popsána budova, klimatizační systém a parametry, které byly v prostoru zjišťovány. Výsledky z těchto měření jsou hodnoceny a diskutovány. Byla navržena zlepšení v oblasti vnitřního mikroklimatu kanceláří. Hlavním cílem disertační práce bylo zjistit jaká je využitelnost přístroje kulového stereoteploměru pro měření v praxi (především hygienickou praxi). V závěru jsou taktéž vydána doporučení pro legislativní úpravy v oblasti nerovnoměrné tepelné zátěže uvnitř budov.The introductory part of the thesis deals with the field of the indoor environment, it focuses mainly on the non-uniformity thermal-humidity component of the environment and on the current legislation. Next, the globe stereothermomether is introduced and described in the theoretical part of the thesis. The device allows us to evaluate the all-directional effect of radiation and convection and their non-uniformity in space. A part of thesis describes that the evaluation is provided by Government Regulation no. 361/2007 Coll. and it is used in hygienic practice for the workplaces. This regulation also introduces a value named stereotemperature. The experimental part of the work includes measuring with the device in a testing laboratory and in a real building. An extensive study deals with the measurement of microclimatic parameters and questionnaire survey in open-plan offices. It describes the building, the air conditioning system and the parameters which have been assessed in the space. The results of these measurements are evaluated and discussed. Improvements have been proposed in the part of indoor environment at offices. The main objective of thesis was to determinate the applicability of the globe stereothermometer for measurements in practice (mainly in hygienic practice). Finally, the recommendations are issued for legislative adjustments in the part of non-uniform thermal load indoors as well. Keywords: vnitřní prostředí v budově,nerovnoměrná tepelná zátěž,tepelně-vlhkostní podmínky na pracovišti,velkoprostorové kanceláře,objektivní měření,subjektivní hodnocení,stereoteplota,stereoteploměr; indoor environment,non-uniformity thermal load,thermal-humidity conditions at workplaces,open-plan offices,objective measurements,subjective assessment,stereotemperature,stereothermometer Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení vnitřního prostředí kulovým stereoteploměrem

Úvodní část disertační práce se zabývá oblasti vnitřního prostředí a zaměřuje se především na nerovnoměrnou tepelně-vlhkostní složku prostředí a na platnou legislativu. V teoretické části disertační ...

Kabrhel Michal; Prokšová Zuská Lenka; Mathauserová Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv dávkového příkonu na radiační poškození biologických soustav hustě a řídce ionizujícím zářením
Juha Libor; Vyšín Luděk; Falk Martin
2019 - Czech
Dizertační práce je věnována stanovení výtěžků dvojných a jednoduchých zlomů DNA pomocí pokročilých pulzních zdrojů hustě ionizujícího záření, které umožnily proměřit také závislost výtěžků na dávkovém příkonu. Jejím nejvýznamnějším výsledkem je nalezení změny charakteru takové závislosti na energii fotonů ve „vodním okně“.In this PhD thesis, several advanced pulsed sources of high-LET radiation are used to determine yields of single- and double-strand breaks in DNA and their dependency on dose rates. The most important result of this work is represented by the discovery of changes in the character of the yield dependency on photon energy in the water window. Keywords: plazmidová DNA,jednoduché a dvojné zlomy,dávkový příkon,radiačně chemický výtěžek,extrémní ultrafialové záření,měkké rentgenové záření,záření gama,urychlené protony; plasmid DNA,single and double strand breaks,dose rate,radiation chemical yield,extreme ultraviolet radiation,soft X-ray radiation,gamma radiation,accelerated protons Available at various departments of the ČVUT.
Vliv dávkového příkonu na radiační poškození biologických soustav hustě a řídce ionizujícím zářením

Dizertační práce je věnována stanovení výtěžků dvojných a jednoduchých zlomů DNA pomocí pokročilých pulzních zdrojů hustě ionizujícího záření, které umožnily proměřit také závislost výtěžků na ...

Juha Libor; Vyšín Luděk; Falk Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases