Number of found documents: 39147
Published from to

Řešení bílé vany
Broukalová Iva; Tereza Holubová; Houra Jiří
2020 -
Bakalářská práce je zaměřena na technologii bílé vany s následným podrobným návrhem podzemního podlaží bytového domu. První část práce je věnována problematice bílých van s popisem postupu při návrhu dle jednotlivých evropských směrnic a jejich porovnání. Dalšími tématy, kterými se práce zabývá jsou výpočet a omezení šířky trhlin, těsnění spár a prostupů a sanace těchto konstrukcí. V druhé části bakalářské práce je proveden předběžný statický výpočet nosných konstrukcí objektu společně s podrobným návrhem spodní stavby. Nedílnou součástí práce je přiložená výkresová dokumentace.The bachelor's thesis is focused on the technology of a white tank with the subsequent detailed design of the underground floor of an apartment building. The first part of the work is devoted to the issue of so-called white tanks with a description of the process of designing according to individual European guidelines and their comparison. Other topics that the work deals with are: the calculation and reduction of crack widths, sealing of joints and penetrations and rehabilitation of these structures. In the second part of this bachelor's thesis, a preliminary static calculation of the load-bearing structures of the building has been performed together with a detailed design of the substructure. An integral part of the work is the attached drawing documentation. Keywords: Bílá vana; vodonepropustný beton; vynucená přetvoření; šířka trhlin; těsnění spár; White tank; waterproof concrete; forced deformations; crack width; joint sealing Available in digital repository of ČVUT.
Řešení bílé vany

Bakalářská práce je zaměřena na technologii bílé vany s následným podrobným návrhem podzemního podlaží bytového domu. První část práce je věnována problematice bílých van s popisem postupu při návrhu ...

Broukalová Iva; Tereza Holubová; Houra Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Nové dopravní řešení v oblasti Horní Počáply, Dolní Beřkovice a Cítov
Pánek Petr; Bence Tolnai; Fazekas Karel
2020 -
Předmětem této bakalářské práce je nová dopravní situace v oblasti Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov a připojení navržené lokality nové spalovny v elektrárně Mělník na stávající silniční síť. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části je proveden návrh formou vyhledávací studie ve dvou variantách včetně jejich porovnání a vyhodnocení. Ve druhé části je vybraná varianta vypracována podrobněji.The subject of bachelor thesis is to propose a new solution of traffic situation in the area of Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov and the connection of the planned new waste incinerator plant at Mělník power station to the current road network. The thesis is divided into two parts. In the first part, a plan is conceptualised in the form of study containing two variants, including their conparison and evaluation. The second part deals with processing the final variant, which is further described in more detail. Keywords: Horní Počaply; Dolní Beřkovice; Cítov; obchvat; variantí řešení; studie; Horní Počaply; Dolní Beřkovice; Cítov; bypass; variant solution; study Available in digital repository of ČVUT.
Nové dopravní řešení v oblasti Horní Počáply, Dolní Beřkovice a Cítov

Předmětem této bakalářské práce je nová dopravní situace v oblasti Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov a připojení navržené lokality nové spalovny v elektrárně Mělník na stávající silniční síť. ...

Pánek Petr; Bence Tolnai; Fazekas Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Administratívna budova a skladová hala, Praha - Hostivař
Fiala Ctislav; Alica Sroková; Handlíř Miroslav
2020 -
Téma práce: Administratívna budova a skladová hala, Praha – Hostivař Predmetom predloženej bakalárskej práce je spracovanie dielčej časti projektu administratívnej budovy a skladovej haly vo forme dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt sa zameriava na konštrukčné a materiálové riešenie. Vybrané stavebné prvky alebo časti stavby sú posúdené z hľadiska požiadaviek stavebnej fyziky.Theme: Administrative building and warehouse hall, Prague – Hostivař The theme of this bachelor thesis is to process part of the administrative building and warehouse hall design for planning permission. The project focuses on structural and material solutions. Selected structural elements of parts of the buildings are examined in terms of building physics requirements. Keywords: administratívna budova; skladová hala; projekt; stavebné povolenie; stavebná fyzika; administrative building; warehouse hall; design; building permission; building physics Available in digital repository of ČVUT.
Administratívna budova a skladová hala, Praha - Hostivař

Téma práce: Administratívna budova a skladová hala, Praha – Hostivař Predmetom predloženej bakalárskej práce je spracovanie dielčej časti projektu administratívnej budovy a skladovej haly vo forme ...

Fiala Ctislav; Alica Sroková; Handlíř Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Projekt bytového domu v Luhačovicích včetně stavbně-fyzikálního hodnocení
Vychytil Jaroslav; Yuriy Shelemba; Nováček Jiří
2020 -
Předmětem zpracování bakalářské práce je projekt bytového domu včetně stavebně fyzikálního hodnocení. Úvodní kapitola je věnována popisu stavebního objektu a pozemku, na kterém se objekt umisťuje. V další části této práce jsou popsány jednotlivé části objektu včetně materiálového řešení jednotlivých konstrukcí. Zbytek práce je věnován posouzení dílčích konstrukcí z hlediska stavební fyziky. V této poslední kapitole se věnuji posouzení obalových konstrukcí z hlediska jednorozměrného šíření tepla, posouzení stavebních detailů při dvourozměrném šíření tepla, návrhu dělicích konstrukcí na zajištění jejich zvukové izolace a ověření proslunění bytu a denního osvětlení v obytných místnostech.The subject of the elaboration of the bachelor's thesis is the project of residential house including the building-physical evaluation. The introductory chapter is devoted to the description of the building and the land on which the building is located. The next part of this work describes the individual parts of the building, including the material solution of individual structures. The rest of the work is devoted to the assessment of partial structures in terms of building physics. In this last chapter I deal with the assessment of packaging structures in terms of one-dimensional heat dissipation, assessment of building details for two-dimensional heat dissipation, design of dividing structures to ensure their sound insulation and verification of the sunlight in an apartment and daylight in living rooms. Keywords: projekt bytového domu; stavební fyzika; denní osvětlení; tepelná technika; akustika; součinitel prostupu tepla; činitel denní osvětlenosti; vzduchová neprůzvučnost; kročejová neprůzvučnost; teplotní faktor; the project of residential house; building physics; day lighting; thermal technology; acoustics; heat transfer coefficient; day lighting factor; air soundproofing; impact soundproofing; temperature factor Available in digital repository of ČVUT.
Projekt bytového domu v Luhačovicích včetně stavbně-fyzikálního hodnocení

Předmětem zpracování bakalářské práce je projekt bytového domu včetně stavebně fyzikálního hodnocení. Úvodní kapitola je věnována popisu stavebního objektu a pozemku, na kterém se objekt umisťuje. V ...

Vychytil Jaroslav; Yuriy Shelemba; Nováček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Residential building in Prague
Noori Malila; Dayana Muratova; Burgetová Eva
2020 -
This bachelor thesis is worked and solved as a project of residential building, which most focused on building structures solution. The project consists of five parts. The 1st part is civil engineering, focused on structural design and technical solution, which include plan views, roof, sections, facade views and 6 details of all parts of the building. The 2nd part is focused on preliminary design and structural solution of concrete structures from the point of view of concrete. The 3rd part is relating to design of foundation of the residential building, which consists of plan view, sections and calculation. Also, subsoil interaction with the building, design of combination of foundation slab and piles. Part 4 is focused on plan of the generally solution of building services systems, composed of proper design of drainage, water supply system and heating system of the building. The 5th part is about basic solution from the point of view of fire safety, including proper design of securing safety. All structural solutions of residential building are provided in accordance with Czech standard norms.This bachelor thesis is worked and solved as a project of residential building, which most focused on building structures solution. The project consists of five parts. The 1st part is civil engineering, focused on structural design and technical solution, which include plan views, roof, sections, facade views and 6 details of all parts of the building. The 2nd part is focused on preliminary design and structural solution of concrete structures from the point of view of concrete. The 3rd part is relating to design of foundation of the residential building, which consists of plan view, sections and calculation. Also, subsoil interaction with the building, design of combination of foundation slab and piles. Part 4 is focused on plan of the generally solution of building services systems, composed of proper design of drainage, water supply system and heating system of the building. The 5th part is about basic solution from the point of view of fire safety, including proper design of securing safety. All structural solutions of residential building are provided in accordance with Czech standard norms. Keywords: residential building; structural system; foundatiom; fire safety; services systems; concrete; residential building; structural system; foundation; fire safety; services systems; concrete Available in digital repository of ČVUT.
Residential building in Prague

This bachelor thesis is worked and solved as a project of residential building, which most focused on building structures solution. The project consists of five parts. The 1st part is civil ...

Noori Malila; Dayana Muratova; Burgetová Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Modelování energetických středisek
Garlík Bohumír; Josef Kuřátko; Šmejkal Ladislav
2020 -
Diplomová práce se zabývá současným stavem spotřeb energií, vývojem distribučních sítí a integrovaných komunitních energetických systémů. Předně je tato diplomová práce zaměřena na problematiku a optimalizaci fungování EnergyHubů – energetických center pomocí matematického modelu v GAMS. Získané znalosti byly následně aplikovány na konkrétní oblast pro nalezení optimální varianty EnergyHubu.This diploma thesis deals with the current state of energy consumption, the development of distribution networks and integrated community energy systems. The focus of this diploma thesis is mainly on problematics and optimalization of EnergyHub – energy center with help of the mathematic model in GAMS. Such gained knowledge were applied on the specific urban area to find the optimal variant of the EnergyHub. Keywords: spotřeby energií; pasivní distribuční sítě energií; aktivní distribuční sítě energií; integrovaný komunitní energetický systém; EnergyHub; energetické centrum; matematický model; GAMS; energy consumption; passive distribution networks; active distribution networks; integrated community energy system; EnergyHub; energy center; mathematic model; GAMS Available in digital repository of ČVUT.
Modelování energetických středisek

Diplomová práce se zabývá současným stavem spotřeb energií, vývojem distribučních sítí a integrovaných komunitních energetických systémů. Předně je tato diplomová práce zaměřena na problematiku a ...

Garlík Bohumír; Josef Kuřátko; Šmejkal Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Wearables a jejich integrace do inteligentních řídících systémů
Garlík Bohumír; Michal Kompas; Šváb Jan
2020 -
Cílem této práce je analýza technologických možností wearables v souvislosti s jejich integrací do inteligentních řídících systémů budov a vyhodnocení přínosů této integrace. Autor se zabývá technologiemi, které se vyskytují ve wearables, především pak v chytrých hodinkách. Následně jsou probírána síťová rozhraní, která jsou vhodná pro komunikaci chytrých hodinek s řídícím systémem inteligentní budovy. Na základě zjištěných skutečností autor navrhuje nové způsoby interakce uživatelů s inteligentními budovami. Díky těmto funkcím dochází k energetickým a ekonomickým úsporám a také ke zlepšení kvality vnitřního prostředí. Kromě obytných budov se autor zabývá i administrativními budovami a budovami zajišťujícími sociální a zdravotní služby. Za účelem kvantifikace úspor autor také provádí návrh dvou inteligentních řídících systémů a jejich srovnání. První návrh se zabývá řídícím systémem využívajícím standardní komponenty jako například pohybové senzory a dotykové panely. V druhém návrhu jsou do řídícího systému integrovány wearables. S ohledem na jejich srovnání autor vyhodnocuje přínosy výše zmíněné integrace.The aim of this thesis is to analyze the technological capabilities of wearables within the context of their integration into intelligent control systems and to evaluate the benefits. The author focuses on the technology of wearables, especially smartwatches. Afterwards, the author analyzes types of network, that are suitable for connection between smartwatch and control systems of intelligent buildings. Based on discovered facts, the author designs new ways of interaction between users and control systems. These functions cause economic saving, energy-saving and improve the indoor environmental quality as well. In addition to residential buildings, the author focuses on administrative buildings, hospitals and retirement homes. He designs two control systems. First of them contains standard components such as movement detectors or touch panels. The second control system integrates with wearables. According to the comparison, the author evaluates the benefits of the integration mentioned above. Keywords: Wearables; inteligentní budovy; inteligentní řídící systémy; energetický propočet; ekonomický propočet; Wearables; intelligent buildings; intelligent control systems; energy calculation; economic calculation Available in digital repository of ČVUT.
Wearables a jejich integrace do inteligentních řídících systémů

Cílem této práce je analýza technologických možností wearables v souvislosti s jejich integrací do inteligentních řídících systémů budov a vyhodnocení přínosů této integrace. Autor se zabývá ...

Garlík Bohumír; Michal Kompas; Šváb Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Statická analýza stávající nosné konstrukce pivovaru v Domažlicích
Mikeš Karel; František Randl; Pošta Jan
2020 -
Tématem diplomové práce je analýza dřevěné konstrukce pivovaru v Domažlicích v průběhu její existence. Práce se skládá z posudků od uvedení do provozu do současného stavu a návrhu zpevnění konstrukce. Součástí jsou i výkresy navrženého řešení. Výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN.The topic of the diploma thesis is the analysis of the wooden structure of the brewery in Domažlice during its existence. The thesis consist of reviews from commissioning to the current state and the design of the reinforceement of the structure. Drawings of the designed solution are also included. The calculations were performed according to the valid ČSN EN standards. Keywords: Dřevo; Ocel; Pivovar; Nosník; Ohyb; Tlak; Wood; Steel; Brewery; Beam; Bending; Stress Available in digital repository of ČVUT.
Statická analýza stávající nosné konstrukce pivovaru v Domažlicích

Tématem diplomové práce je analýza dřevěné konstrukce pivovaru v Domažlicích v průběhu její existence. Práce se skládá z posudků od uvedení do provozu do současného stavu a návrhu zpevnění konstrukce. ...

Mikeš Karel; František Randl; Pošta Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Průzkum a návrh rekonstrukce historického objektu v Litoměřicích
Zigler Radek; Klára Čečrlová; Rezek Antonín
2020 -
Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí historického objektu z 1. poloviny 19. století, který se nachází v Litoměřicích. Cílem práce je zpracování stavebně technického průzkumu včetně analýzy poruch konstrukcí. Součástí stavebně technického průzkumu je i vlhkostní průzkum, který obsahuje mimo jiné místní měření vlhkosti materiálů a laboratorní zkoušky zaměřené na vlhkost a salinitu zdiva. Dále je cílem práce návrh sanace poruch a rekonstrukce objektu pro možnost jeho opětovného využívání. Vše nutno provést s přihlédnutím k památkové ochraně objektu.Diploma thesis deals with the reconstruction of the historical object from the 1st half of the 19th century, that is located in Litoměřice. The main goal of the thesis is construction and technical research, including the analysis of the construction defects. Construction and technical research also includes moisture research, which includes local moisture measurements of materials and laboratory tests focused on moisture and salinity of masonry. Next part of the thesis consists of fault remediation proposal and a reconstruction of the object, for the possibilty of its further usage. Everything must be done with regard to a historic protection of the building. Keywords: Rekonstrukce; průzkum; poruchy; vlhkost; sanace; památková ochrana; Reconstruction; research; defects; humidity; remediation; historic protection Available in digital repository of ČVUT.
Průzkum a návrh rekonstrukce historického objektu v Litoměřicích

Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí historického objektu z 1. poloviny 19. století, který se nachází v Litoměřicích. Cílem práce je zpracování stavebně technického průzkumu včetně analýzy poruch ...

Zigler Radek; Klára Čečrlová; Rezek Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh stacionáře pro seniory s ohledem na možnou konverzi na byty
Vychytil Jaroslav; Valentyna Demerza; Kaňka Jan
2020 -
Diplomová práce je věnována návrhu stacionáře pro seniory s ohledem na případnou možnost konverze na byty. Základem je architektonická studie objektu, dle níž jsou zpracovány konstrukční i materiálové řešení. Součástí projektu je i předběžný statický návrhu nosných prvků a detailní návrh skladeb obalových konstrukcí, včetně jejich posouzení na jednorozměrné šířeni tepla. Významná část práce je zaměřená na bezbariérovost stavby a hodnocení stacionáře z hlediska proslunění a denního osvětlení. Následuje porovnaní výsledků hodnocení světelných podmínek pomocí původní normy ČSN 73 4301 a nové ČSN EN 17037. Při nesplnění jednotlivých požadavku jsou navrženy úpravy tak, aby daná budova odpovídala normovým kritériím a poskytovala komfortní a příjemné prostředí pro její uživatele. Součásti práce je také návrh konverzi stacionáře na byty zvláštního určení. Výkresová část obsahuje půdorys stacionáře a jeho konverzi, svislé řezy, situaci stínících objektů, technické pohledy a pohled na střechu.The master's thesis is devoted to the project of a day care centre for elderly people with the possibility of converting to housing units. Structural and material solutions are done based on an architectural study of the building. The project also includes a preliminary static design of load-bearing elements and a detailed design of building envelope structures, including their assessment of one-dimensional heat transfer. A significant part of the work is focused on the accessibility of the building and assessment of the villa in terms of sunlight and daylight. The following is a comparison of the results of the evaluation of lighting conditions using the original standard ČSN 73 4301 and the new ČSN EN 17037. If requirements are not met, modifications are proposed so that building satisfies standard criteria and provides a comfortable and pleasant environment for its users. Part of the work is also a proposal for the conversion of day care centre to special-needs housing. The drawing part contains the floor plan of the hospital and its conversion, vertical sections, the situation of shading objects, technical views and roof view. Keywords: Stacionář; bezbariérové užívání staveb; dřevostavby; těžký dřevěný skelet; denní osvětlení; proslunění; tepelná ochrana budov; Day care centre; accessible buildings; the natural lighting; sunshine; thermal insulation of buildings Available in digital repository of ČVUT.
Návrh stacionáře pro seniory s ohledem na možnou konverzi na byty

Diplomová práce je věnována návrhu stacionáře pro seniory s ohledem na případnou možnost konverze na byty. Základem je architektonická studie objektu, dle níž jsou zpracovány konstrukční i materiálové ...

Vychytil Jaroslav; Valentyna Demerza; Kaňka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases